Maritieme opleiding Dek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maritieme opleiding Dek"

Transcriptie

1 Leerplan OPLEIDING Maritieme pleiding Dek Mdulair Studiegebied Maritieme pleidingen Gedkeuringscde: 2013/910/6/D 31 mei 2013

2 STRCTRSCHEMA Nautische wiskunde 60 Zeevaartkunde 60 Astrnavigatie 60 Zeemanschap 40 Nautisch Engels 60 Cmmunicatie en SAR 60 Maritieme regelgeving 80 Operatinele leiding en cmmunicatie Radar en navigatiesystemen Navigatieinstrumenten Scheepvaartbeheer en zeerecht 40 Technlgie carg 40 Mete 40 Kaartpassen en getijden 60 Scheepsbuw 40 Scheepsstabiliteit 40 Maritieme pleiding dek 1180 Lt Scheepvaartreglementen 60 Technlgie maneuvre Eerste hulp en basis brandbestrijding 20 Praktijk brandbestrijding en slepefeningen Scheepsveiligheid Werkplekleren scheepsnavigatie Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

3 MODLES Naam Cde Lestijden Operatinele leiding en cmmunicatie M MA G Nautisch Engels M MA G Nautische wiskunde M MA G Zeemanschap M MA G Praktijk brandbestrijding en slepefeningen M MA G Eerste hulp en basis brandbestrijding M MA G Scheepsveiligheid M MA G Maritieme regelgeving M MA G Scheepsbuw M MA G Scheepsstabiliteit M MA G Navigatie-instrumenten M MA Cmmunicatie en SAR M MA Zeevaartkunde M MA Radar en navigatiesystemen M MA Mete M MA Kaartpassen en getijden M MA Scheepvaartreglementen M MA Technlgie maneuvre M MA Werkplekleren scheepsnavigatie M MA Astrnavigatie M MA Scheepvaartbeheer en zeerecht M MA Technlgie carg M MA Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

4 INHODSTAFEL 1 Inleiding Beginsituatie Algemene delstellingen van de pleiding Minimale materiële vereisten Algemene pedaggisch-didactische Evaluatie van de cursisten Mdule: Operatinele leiding en cmmunicatie (M MA G lestijden) Mdule: Nautisch Engels (M MA G lestijden) Mdule: Nautische wiskunde (M MA G lestijden) Mdule: Zeemanschap (M MA G lestijden) Mdule: Praktijk brandbestrijding en slepefeningen (M MA G lestijden) Mdule: Eerste hulp en basis brandbestrijding (M MA G lestijden) Mdule: Scheepsveiligheid (M MA G lestijden) Mdule: Maritieme regelgeving (M MA G lestijden) Mdule: Scheepsbuw (M MA G lestijden) Mdule: Scheepsstabiliteit (M MA G lestijden) Mdule: Zeevaartkunde (M MA lestijden) Mdule: Cmmunicatie en SAR (M MA lestijden) Mdule: Navigatie-instrumenten (M MA lestijden) Mdule: Radar en navigatiesystemen(m MA lestijden) Mdule: Kaartpassen en getijden (M MA lestijden) Mdule: Scheepvaartreglementen (M MA lestijden) Mdule Mete (M MA lestijden) Mdule Technlgie maneuvre (M MA lestijden) Mdule: Astrnavigatie (M MA lestijden) Mdule: Scheepvaartbeheer en zeerecht (M MA lestijden) Mdule: Technlgie carg (M MA lestijden) Mdule: Werkplekleren scheepsnavigatie (M MA lestijden) Bibligrafie... 91

5 1 INLEIDING 1.1 VISIE De Maritieme pleiding dek behrt tt het studiegebied MARITIEME OPLEIDINGEN. Deze pleiding is sterk verankerd in de Internatinale regelgeving, die specifiek en uitgebreid is. Dit heeft tt gevlg dat de cursusinhuden p geregelde tijdstippen aangepast wrden aan ecnmische, technlgische en eclgische vereisten. Innvatie, prfessinalisering en expertise zijn kernwrden die zwel de sectr als de pleiding kenmerken. De Maritieme sectr is een multifunctinele en bijgevlg uiterst dynamische sectr; cnvergentie tussen pleiding en werkveld is zeer belangrijk. Het samenwerkingsverband tussen de Maritieme pleidingsverstrekkers, de Vlaamse en Federale verheid en de Maritieme sectren is een grte tref. De wisselwerking vertaalt zich in cncrete samenwerking, afstemming van aanbd en uitwisseling van dcenten. De praktijksessies aan brd van schepen betekenen een grte meerwaarde : kennismaking met de bedrijfscultuur en het effectief ervaren van de pdracht p de werkplek. Op het vlak van cmpetentientwikkeling biedt de pleiding een enrme bagage. De cursist ntwikkelt prfessinele cmpetenties, cmmunicatieve vaardigheden, leerattitudes en leert mgaan met diversiteit en interculturele vaardigheden die essentieel zijn in een gemeenschap aan brd f aan de wal. De pleiding is mdulair dit betekent dat de cursist de keuze heeft m een traject p eigen temp af te werken. Hiervr kan gekzen wrden vr trajecten met verschillende berepskwalificatie en vaarbevegdheid. Hierdr kan p een brede delgrep cursisten gefcust wrden. De pleiding wrdt jaarlijks nderwrpen aan een ISO-9001 audit waarbij de kwaliteitsbeheersing binnen de pleiding centraal staat. 1.2 OPLEIDINGSCONCEPT De Maritieme pleiding dek bereidt vr p het behalen van een pleidingscertificaat van aspirant fficier - hfd van de wacht peratineel niveau (vlgens STCW-Cde, Chapter II, Sectin A-II/1). De pleiding bestaat uit 10 basismdules en 12 mdules specifiek vr Dek. Het pleidingscertificaat van de pleiding DEK geeft recht p 20 dagen erkende vaartijd. Het behalen van het certificaat MARITIEME OPLEIDING DEK leidt niet autmatisch tt een vaarbevegdheidsbewijs. Om een vaarbevegdheidsbewijs uitgereikt te krijgen met de cursist vlden aan alle vrwaarden en de ndige vaartijd behalen die het vrschrift II/1 vrziet. De vaarbevegdheidsbewijzen wrden uitgereikt dr de FOD Mbiliteit. Indien de cursist de Maritieme pleiding Dek vlgt in cmbinatie met de pleiding Aanvullende algemene vrming dan kan hij/zij het diplma secundair nderwijs behalen. 1.3 VAARBEVOEGDHEID De berepscmpetentieprfielen en leerinhuden van de pleiding alsk de eindkwalificatie (berepsvereisten) beantwrden aan de vigerende internatinale, Eurpese en natinale wetgeving hetzij : - De STCW-cnventie en de STCW cde as amended. Deze werd pgesteld dr IMO (Internatinal Maritime Organisatin) en geldt als internatinale regelgeving inzake zeevaart. - Richtlijn 2008/106/EG van het Eurpees Parlement en de Raad van inzake het minimumpleidingsniveau van zeevarenden. - het KB van 24 mei 2006 inzake vaarbevegdheidsbewijzen vr zeevarenden. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

6 Het referentiekader vr deze pleiding is de STCW Cde (versie STCW/CONF.2/34, 3 augustus 2010): CONFERENCE OF PARTIES TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS. Deze cnventie werd pgesteld dr IMO (Internatinal Maritime Organisatin) en geldt als internatinale regelgeving inzake zeevaart. Vrschrift II/1 Verplichte minimumeisen inzake vaarbevegdheidsverlening vr fficieren belast met de brugwacht p zeeschepen met een brut tnnage van 500 f meer. 1. Iedere fficier belast met de brugwacht dienst dende p een zeeschip met een brut tnnage van 500 f meer is in het bezit van een passend vaarbevegdheidsbewijs. 2. Ieder die een passend vaarbevegdheidsbewijs vereenkmstig lid 1 wenst te verkrijgen, met: niet jnger zijn dan 18 jaar; een gedgekeurde diensttijd hebben behaald van ten minste 1 jaar, die deel uitmaakt van een gedgekeurd pleidingsprgramma waarin is begrepen een pleiding aan brd die aan de eisen van sectie A-II/l van de STCW-cde vldet, en is vastgelegd in een gedgekeurd stagebek (cadet recrd training bk), f anders een gedgekeurde diensttijd van ten minste 3 jaar hebben behaald; tijdens de vereiste diensttijd wachtdienst p de brug hebben gelpen, nder tezicht van de kapitein f van een bevegd fficier, gedurende een peride van ten minste 6 maanden; vlden aan de geldende eisen van de vrschriften van hfdstuk IV, vr zver van tepassing, vr het verrichten van radiwerkzaamheden in vereenstemming met het radireglement; een gedgekeurde studie en pleiding hebben vltid en vlden aan de bekwaamheidsnrmen mschreven in sectie A-II/1 van de STCW-cde. 1.4 BEROEPSPROFIEL EN TOELATINGSVOORWAARDEN Om tegelaten te wrden tt deze pleiding heb je minimaal met succes de pleiding lager secundair technisch nderwijs f een gelijkwaardige pleiding vltid, fwel ingeschreven zijn als cursist in de derde graad. Om tegelaten te wrden tt de vaart dien je te beschikken ver: Een internatinaal erkend certificaat van medische geschiktheid (.a. gehr, g- en gezichtsvermgen). Een zwembrevet in vereenstemming met de vereisten In de pleiding verwerft de cursist de ndige kennis, vaardigheden en attitudes m als Aspirantfficier, hfd van de wacht aan de slag te gaan. De fficier, hfd van de brugwacht is in staat een zeereis te plannen, kan in alle wateren een psitie bepalen, heeft kennis van astr- en kustnavigatie. Dit impliceert de kennis van alle navigatie- en cmmunicatieapparatuur aan brd. Hij/zij heeft een ruime kennis van maneuvres, waarbij rekening wrdt gehuden met de invleden en eisen van strmingen, wind, stabiliteit.. Kennis van laden, stckeren en behandelen van de lading behrt eveneens tt de verantwrdelijkheid. Cursisten die het certificaat behalen kunnen terecht in de baggersectr, de kpvaardij, de ffshre, bij de verheid en de sleepdiensten. Afhankelijk van de pgebuwde vaartijd kunnen zij in functie drgreien van scheepsgezel tt derde fficier. 1.5 GETIGSCHRIFTEN Binnen de pleiding Maritieme pleiding dek kunnen er k tussentijdse STCW-getuigschriften behaald wrden vr vaarbevegdheid, veiligheid en cmmunicatie. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

7 De mdules Scheepsveiligheid, Eerste hulp en basis brandbestrijding en Praktijk brandbestrijding en slepefeningen geven recht p de STCW-AVI/1 Basic Safety Training, betreffende het zich vertruwd maken met de dienst aan brd, basispleiding in en instructie ver veiligheid vr alle zeevarenden. De mdules Praktijk brandbestrijding en slepefeningen, Eerste hulp en basis brandbestrijding, Scheepsveiligheid, Nautisch Engels, Technlgie maneuvre, Maritieme regelgeving en Cmmunicatie en SAR geven recht p de STCW-AII/4 (rating frming part f navigatin watch), vaarbevegdheidsverlening vr gezellen die deel uitmaken van de brugwacht. Om een vaarbevegdheidsbewijs uitgereikt te krijgen met de cursist de ndige diensttijd behalen die het vrschrift II/4 (6 maanden) vrziet. De vereiste diensttijd, pleiding en ervaring, huden verband met het verrichten van functies p het gebied van de brugwacht, en mvatten taken die wrden verricht nder rechtstreeks tezicht van de kapitein, de fficier belast met de brugwacht, f een bevegde gezel. De mdules Nautisch Engels, Cmmunicatie en SAR bereiden vr p het behalen het STCW-AIV/2. Dus iedere persn die belast is met raditaken f deze vervult p een zeeschip is verplicht aan het GMDSS deel te nemen, is in het bezit van een passend bewijs van berepsbekwaamheid dat betrekking heeft p het GMDSS en dat is afgegeven dr het BIPT krachtens de bepalingen van het radireglement. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

8 2 BEGINSITATIE De cursist vldet aan de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. Het wrdt aanbevlen kennis te hebben van de begrippen: - IMO - STCW verdrag en STCW-cde as amended - MARPOL - SOLAS Het verdient eveneens aanbeveling m kennis te hebben van Kaartpassen alvrens te starten met Ecdis. Vrijstellingen zijn mgelijk vr bepaalde mdules: - p basis van EVC-EVK prcedure - mits slagen vr een vrijstellingspref. De prcedure vr vrijstellingen is terug te vinden in het kwaliteitsmanagementsysteem van het centrum. Deze prcedure verlpt in samenspraak met de FOD mbiliteit vr het uitreiken van certificaten. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

9 3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING 3.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN In deze pleiding leert de cursist: direct tezicht uitefenen ver alle taken en functies binnen zijn/haar dmein; fungeren als hfd van de wacht aan dek; een zeereis te plannen; een psitie bepalen in alle wateren; de kennis van astrnmische en van de kustnavigatie, zwel p het vlak van het berekenen, uitzetten als sturen van de kers gebruiken. Dit impliceert de kennis van alle navigatie- en cmmunicatieapparatuur aan brd; kennis van alle regelgeving en prcedures i.v.m. wachtlpen aan dek met inbegrip van het rganiseren en leiden van teamwrk; gepast reageren p ndsituaties vlgens geijkte prcedures; kennis van het Engels, zwel geschreven als gesprken; infrmatie ntvangen en versturen d.m.v. seinen; de Internatinal Cde f Signals kunnen gebruiken; een ruime kennis van de maneuvres rekening hudend met de invleden en eisen van strmingen, wind, stabiliteit, snelheid, enzvrts; kennis van het laden, stckeren en behandelen van de lading behrt eveneens tt zijn/haar bagage. Hierbij rekening huden met de eisen van de stabiliteit, zwel als van de veiligheidsen milieuvrschriften en de prcedures; kennis van de IMO-regelgeving; kennis verwerven van de algehele structuur van het schip; tezicht huden p het laden en lssen van het schip en dit kunnen begeleiden; in staat zijn scheepstypes te herkennen en kennis van scheepsbuw; beschikken ver parate kennis i.v.m. brandbestrijding, verleven p zee en EHBO. 3.2 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen in de verschillende mdules aan bd. Cde Sleutelvaardigheid Verklaring SV02 Accuratesse Erp gericht zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. SV03 Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV04 Beslissingsvermgen In staat zijn een standpunt in te nemen f tt een handeling ver te gaan, en er k de verantwrdelijkheid vr p te nemen. SV09 Drzettingsvermgen In staat zijn m, ndanks, meilijkheden, p een del gericht te blijven. SV10 Een werkplan kunnen maken In staat zijn m p systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvering van een taak zal zetten. SV12 Flexibiliteit In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV16 Kunnen mgaan met infrmatie In staat zijn m infrmatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. SV18 Leerbekwaamheid In staat zijn m, via geëigende leerprcessen, zijn cmpetenties te verbreden en te verdiepen. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

10 SV21 Omgaan met stress In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, k in meilijke arbeidsmstandigheden (nder meer aard van het werk, de werkmgeving, tegenslagen en kritiek). SV23 SV25 Prblemen nderkennen en plssen Prductieve taalvaardigheid Nederlands Zien dat er een prbleem is, waar het precies gesitueerd is en er een plssing vr aanreiken. In staat zijn zich p een adequate wijze mndeling en schriftelijk in het Nederlands uit te drukken. SV29 Slidariteit Blijk geven van samenhrigheid en in staat zijn m er de cnsequenties van te dragen. SV31 Verantwrdelijkheidszin Aandacht hebben vr de cnsequenties van een taak en beslissingen nemen p basis van mgelijke cnsequenties ervan. SV32 Zelfstandigheid In staat zijn m zelfstandig znder hulp f tezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV33 Zelfvertruwen In staat zijn m een taak aan te pakken vanuit gelf in eigen kennen en kunnen. SV35 Zin vr samenwerking In staat zijn m gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

11 4 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 4.1 ALGEMEEN - Prjectr - Pc s - Printer - Sftware De ateliers en lkalen meten vlden aan de vrschriften inzake arbeidsveiligheid. Inzake veiligheid is de vlgende wetgeving van tepassing: - Cdex, - ARAB, - AREI, - Vlarem Deze wetgeving bevat de technische vrschriften die in acht meten genmen wrden m.b.t.: - de uitrusting en inrichting van de lkalen; - de aankp en het gebruik van testellen, materiaal en materieel. Zij schrijven vr dat: - duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dssier aanwezig meten zijn; - alle gebruikers de werkinstructies en nderhudsvrschriften dienen te kennen en crrect kunnen tepassen; - de cllectieve veiligheidsvrschriften nit mgen gemanipuleerd wrden;de persnlijke beschermingsmiddelen aanwezig meten zijn en gedragen wrden, daar waar de wetgeving het vereist. 4.2 SPECIFIEK Nautische Wiskunde - Rekenmachine, gedriehek en passer Kaartpassen - Zeekaart - Pleischaal f 2 grte tekendrieheken - Steekpasser Mete - Wetenschappelijke rekenmachine Astrnavigatie - Steekpasser - Tekenmateriaal - Pleischaal - Drieheken - Rekenmachine Technlgie Maneuvre - Beamer en laptp - Kunnen beschikken ver een pleidingsschip / ldstender - Kunnen beschikken ver MOB-bt vr efening - Kunnen beschikken ver een simulatr Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

12 5 ALGEMENE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Vr een basismdule is het leggen van verbanden met de nautische mdules essentieel. Vr de praktijk brandbestrijding, het werkplekleren en de efeningen p simulatr en aan brd is het aanbevlen m met erkende instellingen/rganisaties te werken die cfr. de IMO vigerende regelgeving peratineel zijn. Inhudelijke afstemming dr de leerkrachten tussen de verschillende mdules is ndzakelijk. Bepaalde leerplandelen en leerinhuden kmen in meerdere mdules aan bd, maar telkens vanuit een bepaalde fcus. Om ptimaal gebruik te kunnen maken van beschikbare lestijden en nndige herhaling te vermijden is verleg binnen het leerkrachten team ndzakelijk. Het is aan te bevelen m buiten de mdule Werkplekleren scheepsnavigatie k andere mdules nder de vrm van werkplekleren aan te bieden. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

13 6 EVALATIE VAN DE CRSISTEN Onderscheid met gemaakt wrden tussen de evaluatie van het leerprces en de evaluatie van het eindprduct. Bij de prcesevaluatie wrdt drlpend gepeild naar de verwerking van het leerprces, met de bedeling dit prces z ndig bij te sturen, zdat elke cursist p de meest effectieve manier kan leren. De klemtn ligt hierbij duidelijk p het ptimaal functineren van de cursist. Het verlp van het prces wrdt, vraf, dr de dcent uitgetekend. Zij/hij bepaalt welke de verschillende stappen zijn; welke futen p elk mment ntelaatbaar zijn; welke futen daartegen kunnen gemaakt wrden. Afhankelijk van het resultaat van feedback-mmenten (tetsen, gesprekken, vlgsystemen, ) wrdt het prces verder gezet f z ndig bijgestuurd. Om de cursist te mtiveren gebeurt dit in een cnstructieve, psitieve sfeer. Prductevaluatie gebeurt p het einde van het leerprces (bijvrbeeld na een hfdstuk, een pdrachtenreeks, een prject, een mdule...). Hierbij wrdt nagegaan in heverre de cursist de basisdelstellingen bereikt heeft. Fasen van het evaluatieprces Iedere evaluatie gebeurt in 3 stappen Registreren (preven, efeningen, pdrachten, kleine testen, ). Interpreteren (de gegevens tetsten aan de criteria f nrmen die de vakwerkgrep vraf duidelijk heeft bepaald). Rapprteren (de cursist krijgt p een duidelijke wijze een beeld van de vrderingen dr geregelde mmenten van feedback). Een belangrijk aspect is de feedback en remediëring. Dr de uitgebreide inhud van de mdule zal naast het aantal cntacturen de ndzaak aan zelfstudie sterk drwegen bij het vlgen van de pleiding. Begeleide zelfstudie wrdt ndersteund dr materiaal en pdrachten beschikbaar te stellen via een digitaal leerplatfrm en de trajectbegeleiding binnen de OLC-werking. Vr de evaluatie geldt algemeen dat p het einde van elke mdule de cmpetenties geëvalueerd wrden aan de hand van bepaalde evaluatiecriteria. De evaluatievrm, de aard en het tijdstip van de evaluatie wrdt bepaald per mdule. Gecmbineerde evaluatie, permanente pvlging, prjectwerking, presentatiewerk, grepstaak, simulatrpdrachten en praktijkpdrachten aan brd kmen aan bd.. Het leerplan vrziet niet in cncrete pdrachten. Opgaven wrden pgesteld in functie van de te evalueren cmpetenties en de te bereiken delstellingen. Binnen praktijkpdrachten wrden diverse factren in acht genmen : cgnitieve factren: bijv. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis; psych-mtrische vaardigheden: bijv. juiste weergave van verhudingen, gebruik van materialen, g-handcördinatie, evenwicht; werkmethde en attitudes: bijv. werken binnen vrpgestelde limieten, thema's, tijd, aantallen en frmaten; rde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, rganisatie, sciale mgang, veiligheidsbewustzijn, verantwrdelijkheidsgevel, nauwkeurigheid, zelfstandigheid; berdelingsvermgen. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

14 Evaluatie van werkplekleren en praktijksessies is een rdeel ver: een prces: evaluatie van de vrderingen en attitudes p geregelde tijdstippen en bij mmentpnames tijdens de realisatie f dienstverlening; een prduct: evaluatie van het prduct f de gepresteerde dienst. Tussentijdse evaluaties en vrderingen van de cursist zijn van grt belang vr zelfevaluatie en de eindevaluatie. Een vereiste eigenschap van elke vlwassene in zijn arbeid is immers zelfevaluatie. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

15 7 MODLE: OPERATIONELE LEIDING EN COMMNICATIE (M MA G LESTIJDEN) LEESWIJZER De leerplandelstellingen, leerinhuden en specifieke pedaggisch didactische werden steeds per basiscmpetentie f cluster van basiscmpetentie beschreven. Het is belangrijk dat de leerplandelen en leerinhuden gelezen wrden in relatie tt bvenliggende basiscmpetentie(s). Om de duidelijkheid te bevrderen werden de basiscmpetenties letterlijk uit het pleidingsprfiel vergenmen en aangeduid met de bijbehrende cde. De nderliggende leerplandelstellingen zijn peratinaliseringen van de basiscmpetenties. De basiscmpetenties die reeds vldende cncreet zijn, werden niet verder geperatinaliseerd in aparte leerplandelstellingen. De sleutelvaardigheden die bij elk leerplan tegevegd wrden zijn attitudes die bij de cursist meten nagestreefd wrden tijdens het leerprces. Er met daarbij niet bewezen wrden dat deze sleutelvaardigheden effectief werden verwrven, maar wel dat er inspanningen werden geleverd m ze te verwerven. De sleutelvaardigheden werden in de leerplannen verkaveld ver de verschillende mdules. Bij elke mdule wrdt aangegeven welke sleutelvaardigheden er minimum in de mdule meten nagestreefd wrden. 7.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist de menselijke vaardigheden i.v.m. het nemen van beslissingen en de uitvering ervan in teamverband die ndig zijn aan brd van een schip. 7.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 7.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) bijdragen tt een veilige scheepswacht. MA de principes die in acht meten genmen wrden vr het wachtlpen p de brug verwrden. prcedures verwrden vr het vernemen, huden en vergeven van de wacht. infrmatie gebruiken vr het huden van een Richtlijnen en prcedure en bijhrende checklists vr het wachtlpen: rganisatie brug, reisvrbereiding, Vr deze cmpetentie is het belangrijk m praktijkgericht met authentieke situaties te werken. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

16 Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) veilige wacht. plichten van de fficier van wacht, gebruik en nderhud van navigatieuitrusting. Effectieve scheepswacht prcedures, management en teamwerk Kennis en tepassen van diverse aspecten vr een wachtverste m een wacht efficiënt en ptimaal te den verlpen. Observatie en beperkte deelname aan krte vaarbeurten en/f simulatr. Cmputerbased training is aanbevlen. Tijdens de vaarbeurten bserveren de cursisten het navigatiewerk p de brug. bijdragen tt effectieve cmmunicatie aan brd van het schip. MA de principes en de begrenzingen vr effectieve cmmunicatie tussen individuen en teams binnenin het schip verwrden. de mgelijkheden tt het in stand brengen en nderhuden van effectieve cmmunicatie verwrden Cmmunicatie aan brd en aan de wal Delgericht, duidelijk, verstaanbaar en begrijpelijk mndeling en schriftelijk cmmunicatie Crrecte rapprtering Verificatie: bevestiging De CR dient p een vltte manier efficiënt en effectief prfessineel te kunnen cmmuniceren in een nautisch belangrijke taal. Case-studies kunnen aan bd kmen in de mdule Nautisch Engels. bijdragen tt effectieve menselijke relatie aan brd van het schip. MA het belang van gede verstandhuding aan brd verwrden. Kennis en tepassen van HR-technieken rekening hudend met: Kennis van Internatinale verdragen en natinale wetgeving de basis principes van teamwerk verwrden, deze in de praktijk brengen met inbegrip van het plssen van prbleemsituaties. de sciale verantwrdelijkheden, de - de ervaring van mensen; - de sciale, multiculturele backgrund van de bemanning en de internatinale en algemeen maatschappelijke ntwikkelingen; ILO en MLC2006 Werk- en leefcndities aan brd Maatschappelijke veiligheid Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

17 Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) werkmstandigheden, de individuele rechten en plichten en de gevaren van gebruik drugs en alchl verwrden. begrijpen he vermeidheid nder cntrle te huden en daarte de ndige maatregelen nemen. MA respectvl handelen en ptreden. Milieubewustzijn het belang van vldende slaap inschatten effecten van slaap, schema's en circadiane ritme p vermeidheid inschatten Effectief tijdsmanagement rekening hudend met: beheer taak- en werkbelasting; Scheepvaartngevallen wrden p human errr geanalyseerd. effecten van fysieke stressren p zeevarenden inschatten effecten van milieu stressren in en buiten het schip en de invled daarvan p zeevarenden inschatten persneelsbezetting; tijdsdruk; definiëring en analyse van prbleemsituaties. effecten van wijzigingen in de planning p de vermeidheid van de zeevarende inschatten leiderschapsvaardigheden tepassen en werken in teamverband. MA aan brd de praktische zijde van persneelsbeheer en pleiding tepassen hun kennis van daarmee verband hudende internatinale maritieme verdragen en aanbevelingen en natinale wetgeving aanwenden taak en werklast beheren nder andere: planning en cördinatie tewijzen pdrachten Kennis van MRM-principes: Verdeling, tewijzing van middelen rekening hudend met pririteiten. Verkrijgen en behuden van het zicht p de situatie (situatinal awareness) Teamgericht werken Teamleden cachen, trainen en mtiveren Definiëren en analyseren van prbleemsituaties en ntwikkelen en tepassen van zinvlle plssingsstrategieën Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

18 Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) tijd en brnbeperkingen pririteiten stellen kennis tepassen van effectieve resurce management tewijzing en bepalen van de vlgrde van de belangrijkheid van brnnen deltreffende cmmunicatie aan brd en wal beslissingen p basis van grepservaringen Besluitvrmingstechnieken en evaluatietechnieken tepassen - Situaties en risic s inschatten, detecteren en evalueren - Acties ndernemen - Resultaat van de ndernmen acties evalueren p deltreffendheid. Evaluatietechnieken tepassen Oplssingsstrategieën aanreiken assertiviteit en leiderschap met inbegrip van mtivatie het zich eigen maken en nderhuden van waakzaamheid in bepaalde situaties technieken tepassen m beslissingen te nemen: risic analyse pzeken en verwegen van mgelijke pties pstellen actieplan evaluatie van het bekmen resultaat 7.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Verantwrdelijkheidszin Aandacht hebben vr de cnsequenties van een taak en beslissingen nemen p basis van mgelijke cnsequenties ervan. SV31 Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

19 Beslissingsvermgen Omgaan met stress Flexibiliteit In staat zijn een standpunt in te nemen f tt een handeling ver te gaan, en er k de verantwrdelijkheid vr p te nemen. In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, k in meilijke arbeidsmstandigheden (nder meer aard van het werk, de werkmgeving, tegenslagen en kritiek). In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV04 SV21 SV12 Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen SV03 Kunnen mgaan met infrmatie In staat zijn m infrmatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken SV16 Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

20 8 MODLE: NATISCH ENGELS (M MA G LESTIJDEN) 8.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule wrdt vehiculaire taal typisch vr de scheepsvaart aangebracht. Het stelt de cursisten in staat m te cmmuniceren in diverse taalgrepen aan brd van een schip gebruikmakend van de nautische terminlgie. 8.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 8.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Specifieke pedaggisch-didactische gebruik maken van de standaardzinnen van de IMO vr de maritieme cmmunicatie en gebruik maken van Engels in schriftelijke en mndelinge vrm. MA kaarten en andere nautische publicaties gebruiken. meterlgische infrmatie en berichten met betrekking tt de veiligheid en werking van het schip begrijpen en interpreteren. cmmuniceren met andere schepen, kuststatins en VTS centra. de taken van een fficier met een meertalige bemanning uitveren. Engelstalige zeekaarten en nautische publicaties Engelstalige weerberichten en strmwaarschuwingen Engelstalige radicmmunicatie: VHF, VHF DSC. Vldende basiskennis van Engels m: duidelijk en verstaanbaar cmmuniceren met anderstaligen, nautische infrmatie te verstaan, te interpreteren en dr te geven Het is aangewezen m in functie van de cursuspbuw Maritieme technieken Dek een leerlijn met Engelstalige maritieme wrdenschatlijst p te stellen. Wrden tegepast in de praktijk aan: - de radicmmunicatiesimulat r, - de vaarsimulatr, - brd van vaartuigen Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

21 Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Specifieke pedaggisch-didactische (schriftelijk en mndeling). de standaardzinnen in de maritieme cmmunicatie (IMO SMCP) tepassen. Standard Marine Vcabulary 8.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Accuratesse Erp gericht zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. SV02 Flexibiliteit Verantwrdelijkheidszin In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. Aandacht hebben vr de cnsequenties van een taak en beslissingen nemen p basis van mgelijke cnsequenties ervan. SV12 SV31 Drzettingsvermgen In staat zijn m, ndanks, meilijkheden, p een del gericht te blijven. SV09 Zelfvertruwen In staat zijn m een taak aan te pakken vanuit gelf in eigen kennen en kunnen. SV33 Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

Maritieme opleiding motoren

Maritieme opleiding motoren Leerplan OPLEIDING Maritieme opleiding motoren Modulair Studiegebied Maritieme opleidingen Goedkeuringscode: 2013/911/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Operationele leiding en communicatie 40 Toegepaste mechanica

Nadere informatie

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel Leerplan OPLEIDING Plyvalent verkper Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde: 2013/903//6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Klantencntacten 60 Werkplekleren vr een plyvalent verkper 80 Aanvuller Kassier 40

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie