Programma 18 juni u Sociale kaart markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 18 juni. 12.00-14.00 u Sociale kaart markt"

Transcriptie

1 Programma 18 juni 8.30 u Inloop 9.00 u Welkom en toelichting programma - door Wido Bijlmakers 9.00 u Presentatie inkoopkader en ervaringen - door Wido Bijlmakers 9.30 u Presentatie facturatie en berichtenverkeer - door Leon Engels u Presentatie en in gesprek over toegang tot jeugdhulp - door Katelijn Lukassen u Afsluiting en start opbouw sociale kaart markt u Sociale kaart markt 1

2 Van visie naar de winkel is open Hebben we.. ingekocht? Heeft.. (al) een contract? Vergoeden jullie ook..? We zijn nog in aan het richten terwijl de winkel al open is en moet draaien. Communicatie naar aanbieders = speerpunt Wendy van den Broek = eerste aanspreekpunt Zorg en ondersteuning Peel6.1 Wie is uw eerste aanspreekpunt? 2

3 Hartewensen november 2014 Speltherapie, vaktherapie, (herkenning, erkenning). Kopp, brussen, mantelzorg, Ouders rol geven in check rekening Beslis vanuit je hart! Duistere loketten van 12 conglomeraten der zuidelijke nederlanden, info via AGB Zoek de dialoog op en bevraag elkaar. Van hartewensen 2014 naar (dis)likes

4 Fysieke overlegtafel Agenda Wat valt op Terugkoppeling van werkgroepen Doorontwikkeling Werkgroepen/ontwikkel-items social return: 0-meting en ambitie jeugd en gezinswerkers: aansturing en doorontwikkeling kwaliteit: startbijeenkomst 21 mei wat en hoe bundeling zorgcodes. 4

5 Inkoopkader 2016 Veel van de kaders voor de inkoop jeugd Peel6.1 verankerd in: bestuurlijk aanbesteden en afspraken in de basisovereenkomst Twee deelovereenkomsten: Jeugd en gezinswerk Specialistische ondersteuning Cafetariakeuze Eindhoven: Alle ambulant per via Peel6.1, dus ook basis GGZ en specialistische GGZ Verblijf/dagbesteding In 2016 nog via Eindhoven verkenning inkoop door Peel6.1 per

6 Zorgvormen en zorgcodes Ervaringen door de bomen het bos niet meer zien veldnamen Ambities bundeling en eventueel schrappen (P, H) landelijke definities blijven we hanteren (KING is daarmee bezig) trajectfinanciering (begeleiding laag, begeleiding hoog,.) DBC laten we ongemoeid 6

7 Transformatie Aanzienlijke terugloop PGB s omdat we ZIN op maat kunnen beschikken Aanbieders stappen inkooptechnisch uit hun sector Via de toegang kunnen we maatwerk arrangeren, bv. richtlijn voor kortdurend verblijf: 3 uur begeleiding individueel 1 component verblijf Stabilisatie in de vraag naar jeugd en gezinswerkers. Nieuwe vragen zijn aan de orde: hoeveel middelen heb ik nodig om hulpverleningsdoelen te realiseren? Inzicht neemt toe en nieuwe oplossingsrichtingen dienen zich aan. 7

8 Wat verwachten we van de aanbieders Effectieve prikkels om te ontzorgen en verantwoord terug te rollen in plaats van zorg te stapelen (draaideur cliënten?) Vakbekwaamheidseisen Gezonde organisatie zijn (financieel/economisch) Oprechte informatie naar cliënten, dus niet: vraag maar bij Peel6.1 of mijn zorg vergoed wordt Voldoen aan de eisen van de gecontracteerde zorgvorm In geval van twijfel even checken bij Peel6.1 (Overwegingen en verwachtingen uit basisovereenkomst) 8

9 Bijeenkomst aanbieders jeugdhulp Berichtenverkeer en facturering 18 juni 2015

10 Berichtenverkeer en facturering Opzet geautomatiseerd berichtenverkeer Stand van zaken rondom jaarwisseling Werkwijze tijdelijk: alternatief scenario Van alternatief naar geautomatiseerd scenario Randvoorwaarden zorgaanbieders Randvoorwaarden Peel 6.1 Regionale afspraken Ontwikkelingen 10 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

11 Opzet berichtenverkeer 11 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

12 Ijw standaard voor info uitwisseling???: verzoek tot toewijzing 301: toewijzing ondersteuning 302: retour toewijzing ondersteuning 303: declaratie (o.a. voor oud AWBZ) 304: retour declaratie 305: melding aanvang ondersteuning 307: wijziging/einde ondersteuning 321: declaratie (GGZ) 322: retour declaratie 12 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

13 Stand van zaken rond jaarwisseling Eind 2014: onzekerheid over technische realisatie + nadere afspraken met zorgaanbieders over functioneren noodzakelijk In addendum wordt vervolgens het alternatieve scenario verwerkt Vanaf januari 2015: start met technische implementatie berichtenverkeer bij Gemeenten + zorgaanbieders (pilots) Peel 6.1: periodiek overleg via werkgroep berichtenverkeer en facturering Start berichtenverkeer via alternatief scenario 13 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

14 Alternatief scenario Noodzakelijk omdat geautomatiseerd berichtenverkeer nog niet operationeel was Alle berichten via papieren kanaal Werken naar een geautomatiseerde werkwijze Werkgroep facturatie en berichtenverkeer Vertegenwoordiging zorgaanbieders Vertegenwoordiging peel 14 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

15 Van alternatief naar definitief Met zorgaanbieders via uitrolplanning (2 e helft 2015) Inventarisatie bij top 10 zorgaanbieders medio 2015 Focus ligt op IJW IJW IJW 304 Uitrolplanning start met focusberichten, daarna IJW IJW 307 Zorgaanbieders in overleg geselecteerd op: Omvang cliëntregels Is men er klaar voor (technisch, ingebed in werkprocessen) Kwaliteit gegevens Bereidheid en beschikbare capaciteit GGZ aanbieders nog niet opgenomen in uitrolplanning ivm DBC problematiek 15 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

16 Van voorschot naar eindafrekening Beoordeling facturen op cliënt niveau Met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2015) Van belang voor accountant en managementinformatie Wordt meegenomen in de uitrolplanning (2 e helft 2015) 16 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

17 Randvoorwaarden Zorgaanbieders Aanvragen AGB-code en aansluiten op VECOZO Aanpassen en testen bedrijfssoftware Inrichten bedrijfssoftware op basis van verwijsindex Groene vink Aanmelding voor ontvangen van berichten via vecozo (let op: specifiek voor ijw) Processen ingericht voor berichtenverkeer Gegevenskwaliteit op orde 17 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

18 Randvoorwaarden Peel 6.1 Aanmelding bij GGK Aanmelden lijst met productcodes bij Zorginstituut Samenwerkingsfunctionaliteit GGK aanmelden bij IB Inrichten bedrijfssoftware en testen Inrichten formats berichtenverkeer Gegevenskwaliteit op orde Processen ingericht voor berichtenverkeer 18 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

19 Regionale afspraken Werkwijze vastgelegd in addendum Oprichting regionale werkgroepen voor facturering, berichtenverkeer, bedrijfsvoering Doelstelling: uniforme lijn realiseren DBC problematiek: Concept addendum gereed Testen d.m.v. pilots (zomerperiode) Definitief addendum in september Facturering + privacy 19 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

20 Ontwikkelingen Berichtenverkeer blijft in ontwikkeling IJW IJW 307 Verzoek tot toewijzing ( Webformulier of via GGK vanaf 1 jan. 2016) Declaratiebericht mag nog niet gezien worden als factuur Wellicht wel via IJW-standaarden 2.0 per Tot die tijd ander scenario, wordt nu uitgewerkt ijw standaard 2.0 vanaf Berichtenverkeer en facturering juni 2015

21 Vervolg ontwikkelingen Productcodes: landelijk vindt per 2016 indikking + uniformering plaats GGK wordt ook geschikt gemaakt voor beveiligd verkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders: najaar 2015 Uitlevering beschikkingsnummer bestaande cliënten: 2 e helft 2015 (als onderdeel van de uitrol) Gebruik van webservices na realisatie uitrolplanning bezien 21 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

22 Tot slot Hou in de gaten!! Vragen/opmerkingen/suggesties 22 Berichtenverkeer en facturering juni 2015

23 Toegang tot Jeugdhulp Peel 6.1: de balans na 6 maanden Bijeenkomst aanbieders 18 juni 2015

24 Hoe zat het ook alweer? (1) 24

25 Hoe zat het ook alweer? (2) Opvoedondersteuners Toegang tot jeugdhulp: vraagverheldering, inzet netwerk, lokaal aanbod en inschatting benodigde jeugdhulp Jeugd- en Gezinswerkers Jeugdhulpverleners multiprobleemgezinnen. Toegang tot jeugdhulp indien aanvullende hulp nodig is. Expertpool Adviesorgaan voor Opvoedondersteuners en Jeugd- en Gezinswerkers (jeugdarts SPV-er GZ-psycholoog orthopedagoog). Consulenten Jeugd 25 Informatie geven over en toekennen van een individuele voorziening.

26 Cijfers Peel 6.1 Peel 6.1 als backoffice voor Jeugdhulp 6 Peelgemeenten. Cijfers: Aantal contacten / vragen: 990 Te beschikken zaken: 738 Afgegeven beschikkingen: 356 Redenen: Deel door actie zorgaanbieder (bv. zorgovereenkomst). Deel achterstand, o.a. door systeem. Deel administratief niet verwerkt, maar zorg loopt wel. Spoed? Bel met de consulenten jeugd. 26

27 Uitkomsten vragenlijsten Doorontwikkeling toegang tot jeugdhulp we zijn niet klaar! 72 organisaties vulden vragenlijst in waarvoor dank! Vervolg: Evaluatiegesprekken met 6 gemeenten en Peel 6.1 Kwantitatieve en kwalitatieve analyse uitkomsten Concrete verbetervoorstellen aan wethouders na de zomer Nu: presentatie uitkomsten vragenlijsten aanbieders. 27 In gesprek aan de hand van quotes.

28 Bekendheid met Opvoedondersteuners en Jeugd- en Gezinswerkers (1) geen antwoord 30 anders O&O J&G nee, ik ken/wij kennen het werk niet ja, ik ben/wij zijn bekend met het werk van de {O&O; J&G]

29 Bekendheid met Opvoedondersteuners Ik ben goed op de hoogte van het bestaan van Opvoedondersteuners, maar het is zo lastig dat het in iedere Peelgemeente anders ingevuld is. 29

30 Samenwerking met Opvoedondersteuners (1) Geen antwoord geen mening/geen ervaring mee wisselt per persoon slecht matig goed zeer goed 0 O&O 30

31 Samenwerking met Opvoedondersteuners (2) Mijn medewerkers merken dat er over het algemeen zeer weinig kennis van indicatiestelling en sociale kaart aanwezig is bij de Opvoedondersteuners. 31

32 Verwijzen OO, J&G en medisch specialisten naar juiste zorg door? (1) Geen antwoord geen mening/weet ik niet zou toch vaker anders kunnen/moeten meestal wel 10 altijd 0 32 O&O J&G Medisch circuit

33 Verwijzen OO, J&G en medisch specialisten naar juiste zorg door? (2) Sommige gemeenten lijken zware problematiek lang binnen de nuldelijns zorg te houden. 33

34 Geven Opvoedondersteuners en J&G-ers altijd duidelijk aan welke doelen gerealiseerd moeten worden? 34

35 De meeste doorverwijzingen komen van. Geen antwoord anders, namelijk: geen mening/weet ik niet via alledrie ongeveer even vaak het vaakst via de wettelijke verwijzers uit het medisch circuit het vaakst via de jeugd- en gezinswerker het vaakst via de opvoedondersteuner

36 Heeft u meer of minder zorgaanvragen in 2015 t.o.v. 2014? (1) meer minder verschilt sterk per zorgvorm geen mening/weet ik niet Geen antwoord 36

37 Heeft u meer of minder zorgaanvragen in 2015 t.o.v. 2014? (2) Wij hebben nog nooit een verwijzing gehad vanuit iemand van de gemeente. Gelukkig dat de huisartsen wel hun werk doen, anders had ik mijn praktijk kunnen sluiten. 37

38 Consulenten Jeugd Peel Geen antwoord wisselt sterk per keer slecht matig 10 goed 0 telefonisch kwaliteit tijdige toekenning zeer goed Bereikbaarheid Reactie 38

39 Tips van u Versimpel het zorgaanbod! Tussenloketten en bureaucratie weghalen! Meer uniformiteit tussen de Peelgemeenten! (Telefonische) bereikbaarheid moet worden verbeterd! 39

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen

Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur. 1. Opening Vergadering Bijlagen Agenda Subcommissie Jeugd 24 september 2014 Locatie: Beatrix gebouw, Jaarbeurs, Utrecht Tijd: 16.00 19.00 uur 1. Opening Vergadering Bijlagen 1.1 Welkom en kennismakingsronde 2. Praktische zaken 2.1 Beoogd

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties

Gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Plan van aanpak 'initiële vulling jeugdzorg' Gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Datum : 15 oktober 2014 Opdrachtgever : Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Projectleider : Truus Vernhout

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

2014 Deloitte The Netherlands

2014 Deloitte The Netherlands Sturen op 3D-voorzieningen en de gemeentefinanciën De juiste informatie op het juiste moment! Welkom! Sturen op 3D voorzieningen en de gemeentefinanciën Doel van vandaag Inzichten verwerven rond de informatie

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Opzet gezamenlijke implementatieagenda

Opzet gezamenlijke implementatieagenda Opzet gezamenlijke implementatieagenda Inhoud 1. Digitale overheid, op weg naar 2017 en verder... 1 2. Doelstelling van deze implementatieagenda... 2 3. Waar staan we nu?... 2 4. Hoe nu verder?... 3 1.

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Aan Van Betreft Kenmerk Datum Bijlage(n) Inleiding Oorspronkelijke uitgangspunten (notitie PHO 20 Mei 2010)

Aan Van Betreft Kenmerk Datum Bijlage(n) Inleiding Oorspronkelijke uitgangspunten (notitie PHO 20 Mei 2010) Aan : PHO Sociale agenda Holland Rijnland Van : Werkgroep CJG Betreft : Evaluatie Regionale telefonische bereikbaarheid Centra voor Jeugd en Gezin Datum : 23 mei 2012 Bijlage(n) : 2 Inleiding In het portefeuillehouders

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave

Koersbesluit. Om het kind. Programma Hervorming zorg voor de jeugd. Koersbesluit Om het kind 1. ga naar inhoudsopgave Koersbesluit Om het kind Programma Hervorming zorg voor de jeugd Koersbesluit Om het kind 1 Koersbesluit Om het kind Definitieve conceptversie voor raadsvergadering 15 mei 2013 Koersbesluit Om het kind

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie