Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders"

Transcriptie

1 Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders over financieel administratief beheer hulp/zorg voor jeugd en beschermd wonen Nr Vraag Antwoord Z01 Hoe moeten onze facturen geadresseerd worden? Dat hangt af van het type zorg. Facturen voor Beschermd Wonen en MO/VO moeten in het jaar altijd geadresseerd worden aan de gemeente Leeuwarden, p.a. MO-zaak. Facturen voor lokale Jeugdzorg moeten geadresseerd worden aan de individuele gemeenten. Facturen voor regionale Jeugdzorg moeten geadresseerd worden aan de individuele gemeenten, p.a. MO-zaak. Een juiste tenaamstelling is belangrijk voor onder meer rechtmatigheid, de juistheid van de administratie en het terugvragen van eventuele BTW. Een factuur op naam van MO Zaak kan niet betaald door Gemeente Leeuwarden. Z02 Z03 Z04 Z05 Hoe moeten facturen van landelijk gecontracteerde zorgaanbieders worden geadresseerd? Wat zijn de landelijk gecontracteerde aanbieders? Wie stuurt de opdrachtbevestiging aan de aanbieders? MO-zaak of gemeenten? En hoe fungeert het Gemeentelijk Gegevensknooppunt hierin (aangezien we als individuele gemeenten hierop zijn aangesloten)? We hebben begrepen dat er voorschotten verstrekt gaan worden. Hoe loopt het proces hierin? Wie verstrekt een voorschot aan wie? En vervolgens ook hoe worden de bestedingen daarop geboekt (en wie doet wat)? Vanaf 2016 moeten alle facturen voor de regionale jeugdzorg gericht zijn aan de gemeente Leeuwarden. Deze facturen moeten in 2015 naar de individuele gemeente worden gestuurd, omdat het is geen onderdeel van de regionaal ingekochte zorg. Qua handling moeten we het dus beschouwen als een lokale factuur. Voor de regionale monitoring is het wel nodig dat ook deze facturen worden geregistreerd op een centraal punt (=gemeente Leeuwarden). Gemeenten zullen deze facturen dus moeten doorzenden naar de gemeente Leeuwarden. De lijst met landelijk gecontracteerde aanbeiders is te vinden onder _landelijk_transitiearrangement_jeugd_2 015.pdf. Op pagina 23. MO-Zaak verstuurt de opdrachtbevestigingen voor de regionale zorgproducten via het leveranciersportaal. Dit geld zowel voor jeugdzorg als beschermd wonen als MO/VO. Er zijn met bepaalde zorgaanbieders afspraken gemaakt over bevoorschotting. Dit betreffen de JGGZ-aanbieders (die nu werken met DBCsystematiek en dat gaat uit van bevoorschotting; de DBC systematiek wordt vanwege landelijk gemaakte afspraken voortgezet, en daarmee moet dus ook bevoorschotting worden doorgezet). Ook met Jeugdhulp Friesland (Jeugd en Opvoedhulp) zijn bevoorschottingsafspraken

2 Z06 Gemeenten moeten de beschikkingen/besluiten naar MO-zaak sturen. Gaat dit via de standaard ijwberichten? En loopt dit via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (hier hebben we ons als individuele gemeenten inmiddels voor aangemeld). Kan dit direct per 1 januari? 08 Hoe loopt de informatievoorziening: welke systemen, welke applicaties, welke autorisaties zijn nodig (en welke rollen), welke berichten worden gebruikt, etc.? 09 We hebben in één van de berichten van MO-zaak iets gelezen over een fase 1 en een fase 2. Onze vraag betreft fase 1. Hierbij gaat het met name ook om de factuurcontrole. In dat bericht staat namelijk dat alleen contract en budgetplafond wordt gecontroleerd. Het lijkt ons wenselijk dat ook controle plaatsvindt aan de hand van beschikkingen. 10 Wanneer is het GGK (Gemeentelijke Gegevens Knooppunt) operationeel? 11 Naar een aantal Gemeentes is gecommuniceerd dat het GGK wel per 1 januari 2015 operationeel is, klopt dit ook? 12 Bestaat er de mogelijkheid om één maal per jaar of gedurende het jaar c.q. afloop periode te facturen? 13 Hoe kunnen de DBC s worden gedeclareerd, in oude regime werd dit middels bevoorschotting gedaan, is dit in het nieuwe regime ook mogelijk of dient er middels producten te worden gedeclareerd? 14 Is het mogelijk om de eerste maand(en) de eis te laten vervallen op de wijze hoe er gedeclareerd dient te worden? 15 Gaan de declaraties voor MO en VO (gesubsidieerde zorg) ook via de portal van MO Zaak? gemaakt. Deze afspraken zijn in het contract (of eventuele addenda hierop) opgenomen. Aanbieders die via de DBC systematiek werken, kunnen bevoorschot worden via het declaratiebericht waarin ze een deel van de zorg kunnen factureren. Voor aanbieders die rechtstreeks bij de gemeente declareren, geldt dat de bevoorschotting via de individuele gemeente verloopt. De beschikkingen worden geupload via het leveranciersportaal van MO-zaak. MO-Zaak verstuurt vervolgens het toewijzingsbericht naar de zorgaanbieder. Er kan geen bericht via het GGK gerouteerd worden naar MO-Zaak. Het portaal van MO-zaak is hiervoor direct per 1 januari beschikbaar We verwijzen u graag naar de presentatie die op 16 december 2014 is gehouden. Deze is elders op deze pagina is te downloaden Controle vindt inderdaad door MO-zaak ook plaats aan de hand van de beschikkingen. Het GGK is per 1 januari 2015 operationeel. MO zal zo snel als mogelijk op het GGK aangesloten worden. Zie het antwoord op vraag 10. In de contractbepalingen is opgenomen wanneer de factuur moet worden ingediend. Voor wat betreft de bevoorschotting verwijzen wij naar het antwoord op vraag 05. Voor wat betreft de declaratie op DBC-codes of producten geldt dat wij ook hier de contractbepalingen volgen, die zeggen dat op DBC code kan worden gedeclareerd. Dit geldt overigens niet voor beschermd wonen. Neen. Gesubsidieerde zorg zal direct via de gemeente Leeuwarden verlopen, zoals dat nu ook al het geval is. Daar zit MO zaak niet tussen. Indien een aanbieder MO/VO geen subsidierelatie met de gemeente heeft maar gecontracteerd is via het inkooptraject 2015 zullen deze declaraties via MO-zaak lopen. Dat geldt voor extramurale

3 16 Hoe weet MO Zaak welke cliënten er in zorg zijn en hoe zijn de eigen bijdragen geregeld in dit traject? 17 Hoe wordt omgegaan met de directe verwijzing vanuit medische verwijzers? 18 Hoe worden de eigen bijdragen voor MO en VO georganiseerd? 17 Kan er voor de zorgaanbieders een rechtstreeks contactpunt bij de Gemeenten komen? 18 Hoe worden de voorschotten GGZ zorg afgerekend? 19 Hoe zijn de beschikkingen CAK (C pakketten) georganiseerd? 21 Hoe is de privacy waarborging georganiseerd bij MO Zaak? Specifiek voor wat betreft het aanbieden van de ijw301 berichten? 22 In welk format dient de factuur te worden toegezonden naar MO Zaak? 23 Hoe is de Dovenzorg georganiseerd vanaf 1 januari 2015, valt deze groep nu niet tussen de wal en het schip? 24 Wat gebeurt er met de cliënten waarvan de indicatie begin januari afloopt? begeleiding MO/VO en voor beschermd wonen. Door melding aanvang zorg en door meldingen wijzigingen zorg. Overgangscliënten worden op basis van CAK/Vektis gegevens ingelezen, voor de jeugd loopt dit via het project Initiële Vulling Jeugd voor de beveiligde uitwisseling van cliëntgegevens jeugd. Dit leidt tot een gegevensbatch 19 december (uiterlijke datum) en 6 februari (2e datum). Meer informatie is te vinden op: en lisaties-sociaal-domein/decentralisatiejeugdhulp/nieuws/initiele-vulling-jeugdzorgwelke-stappen-zijn-nu-nodig Wijzigingen moeten door zorgaanbieders worden doorgegeven. Indien een zorgaanbieder een cliënt krijgt toegewezen vanuit een medische verwijzer, dient de zorgaanbieder administratief akkoord te vragen aan MO-Zaak om de zorg aan te vangen. De verwijsbrief van de verwijzer dient hiervoor te worden meegestuurd naar de MO zaak. Dit geldt overigens niet voor beschermd wonen en MO/VO, verwijzingen lopen hier altijd via het wijkteam, zij geven indicatie-advies aan MOzaak. Loopt via CAK, hoe we dit proces met gemeenten gaan vormgeven werken we in regionaal overleg uit. Voor inhoudelijke zaken stemt de zorgaanbieder rechtstreeks met de gemeente (sociaal gebiedsteam of wijkteam) af. Voor administratieve zaken rondom de regionaal ingekochte zorg kan de zorgaanbieder terecht bij MO-zaak via het adres Zie antwoord op vraag 05. Bestaande beschikkingen worden na 1 januari 2015 gecontinueerd. Voor inloggen op de portal wordt gebruik gemaakt van gebruikersnaam / wachtwoord en een beveiligde lijn is. Voor het geautomatiseerd aanleveren wordt gebruik gemaakt van webdav protocol. In het portaal van MOzaak moet een declaratiebericht Deze cliënten gaan na herindicatie over naar de landelijk ingekochte zorgaanbieder. Het CIZ herindiceert deze cliënten tot en met 15 februari mits deze voor 31 december uur zijn aangevraagd. BJZ indicaties die aflopen begin januari dienen bij de nieuwe verwijzers te worden geherindiceerd.

4 Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 Is het de bedoeling dat wij voor de cliënten die in zorg zijn en onder verantwoordelijkheid gemeente vallen, een nieuw zorgtoewijzingsbericht krijgen? De huidige worden namelijk door de zorgkantoren beëindigd. De huisarts of een andere verwijzers kan voor een cliënt in de jeugdzorg toegang bepalen tot een voorziening. Op welke wijze moet dit bekend worden gemaakt en bij wie? Hoe moeten wij omgaan met indicaties die begin januari al verlopen? Is de gemeente op tijd met het doen van een herindicatie? Hoe komen wij als zorgaanbieders aan de lijst met coderingen die in de facturen moeten worden gehanteerd. Mag ik in de factuur de koepelcode AGB gebruiken? En moet ik ook nog een WZA code gebruiken? Per wanneer kunnen we via het GGK en Vecozo de berichtenuitwisseling verzorgen? Er wordt door KING/VNG namelijk bericht dat dit knooppunt al wel operationeel is. Als de initiële vulling van alle klantgegevens heeft plaatsgevonden, dan is het mogelijk om als zorgaanbieder, uit het MO Zaak portaal een download te maken van alle cliënten die bij de organisatie zijn gemeld door gemeenten. Het is nodig dat een directe verwijzing naar een jeugdhulp voorziening bekend wordt gemaakt bij de gemeente, het wijkteam/sociaal gebiedsteam. De gemeenten zullen hiertoe aan de zorgaanbieders contactgegevens verstrekken. De gemeente zal vervolgens voor deze zorg een JW301 bericht naar de MO Zaak sturen, en bepalen of er al dan niet een beschikking ook naar de cliënt moet worden gestuurd. Gezien de late aanlevering van de gegevens, is het niet mogelijk voor de gemeenten om voor alle cliënten tijdig een herindicatie uit te voeren. Het verzoek van de gemeenten is dan ook om in die gevallen waar dit tot problemen voor de cliënt kan leiden, contact te zoeken met het wijkteam/sociaal gebiedsteam. De gemeenten zullen hiertoe aan de zorgaanbieders contactgegevens verstrekken. Tot 31 december is het CIZ nog aanspreekpunt voor herindicaties voor de huidige AWBZ zorg. Deze kunt u vinden via de link ules/verwijsindex-productcodes-wmo-en- Jeugdwet.html De gemeente Leeuwarden maakt een voorstel voor codering van de zorgproducten (of bij DBC s conform de DBC codering) die geldt voor heel Fryslân. De gemeente Leeuwarden zal deze lijst publiceren op zijn eigen webpagina. De regiogemeenten dienen echter zelf deze door Leeuwarden aan te leveren lijsten aan te melden via hun account bij de verwijsindex. Dit moet gebeuren uiterlijk de eerste week (week van 5 januari) van januari. De WZA code is alleen van toepassing voor de WMO. Of er op koepelcode AGB kan worden gedeclareerd is afhankelijk van het niveau waarop de inkoopafspraken zijn gemaakt. De aansluiting naar het GGK werkt nog niet. Softwareleveranciers van de gemeentelijke software hebben de groene vink nog niet. Termijn waarop dat klaar is, is niet duidelijk. De verwachting is het tweede kwartaal van Om toch te kunnen starten is nu gekozen om met het MO Zaak portaal te gaan werken. Aansluiting

5 Z31 Z32 Z33 Z34 Als in januari een cliënt naar mij wordt doorverwezen via de huisarts, kan ik deze dan direct invoeren in het portaal van MOzaak of is er een andere manier? Moet er nu maandelijks of vierwekelijks gefactureerd worden. Verloopt de financiële afwikkeling van Wmo zorg voor alle gemeenten via dit portaal? Als ik mijn factuur over januari wil indienen, aan welke eisen moet deze dan voldoen? op het GGK kan alsnog plaatsvinden, op welke termijn is op dit moment nog niet bekend. De zorgaanbieder dient een bericht uit te doen naar de gemeente. De gemeente informeert vervolgens de MO-zaak via een ijw301 bericht. De gemeenten zullen contactgegevens dienen te verstrekken aan zorgaanbieders, voor de wijze waarop deze melding kan worden gedaan. In het berichtenverkeer is een Verzoek tot toewijzing voorzien (ijw303), dit is echter nog niet beschikbaar. Te zijner tijd zal dus dit gestandaardiseerde bericht hiervoor gebruikt gaan worden. Beide varianten komen voor. U dient de afspraken aan te houden die in de overeenkomst zijn opgenomen. Nee, dit geldt alleen voor de regionaal ingekochte zorg. Dus voor de lokaal of de landelijk ingekochte zorg dient de gemeente met u separate afspraken te maken over toewijzing en facturatie van zorg. Dit met uitzondering van de gemeente Leeuwarden, de financiële afwikkeling van de lokale of landelijk ingekochte zorg loopt wel via het portaal van MO-zaak. Er is een standaardbericht voor de WMO 303 en de JW303 en er is hiervoor ook een excelformaat beschikbaar. U dient dit bestand te uploaden in het MO zaak portaal. Ook het bericht JW321 voor de DBC zullen worden ondersteund. Voor de juiste afhandeling is het nodig dat u de productcodering gebruikt die de gemeenten voorschrijven. Deze wordt nog gepubliceerd. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag Z28 Z35 Is het mogelijk het uploaden te testen? Ja dat is mogelijk. Als u wilt testen, wilt u dan contact zoeken met de MO Zaak, via het adres Z36 Z37 Als de indicatie van cliënten afloopt begin januari, hoe is dan continuïteit van zorg geregeld? Moet er ook een bericht worden verzonden als de zorg is beëindigd? Het is wenselijk dat u voor betreffende cliënten melding doet bij het gemeentelijk sociaal gebiedsteam/wijkteam. Ook kunt u nog in december 2014 herindicaties aanvragen bij het CIZ. Voor cliënten bij wie de zorg wordt beëindigd geldt dat een bericht moet worden gezonden aan MO-zaak via de standaarden namelijk WMO307 of JW307 Beëindiging Mutatie Ondersteuning

6 Gestelde vragen en antwoorden door Friese gemeenten over financieel administratief beheer hulp/zorg voor jeugd en beschermd wonen Nr Vraag Antwoord 02 Hoe moeten facturen van landelijk gecontracteerde zorgaanbieders worden geadresseerd? Deze facturen moeten in 2015 naar de individuele gemeente worden gestuurd, omdat het is geen onderdeel van de regionaal ingekochte zorg. Qua handling moeten we het dus beschouwen als een lokale factuur. 03 Wat zijn de landelijk gecontracteerde aanbieders? 04 Wie stuurt de opdrachtbevestiging aan de aanbieders? MO-zaak of gemeenten? En hoe fungeert het Gemeentelijk Gegevensknooppunt hierin (aangezien we als individuele gemeenten hierop zijn aangesloten)? 05 We hebben begrepen dat er voorschotten verstrekt gaan worden. Hoe loopt het proces hierin? Wie verstrekt een voorschot aan wie? En vervolgens ook hoe worden de bestedingen daarop geboekt (en wie doet wat)? 06 Voor enkele gevallen zullen wij als gemeenten een eigen bijdrage aan de cliënt vragen. Dit loopt via het CAK. Wie doet de melding aan het CAK, de gemeente of MO-zaak? Als MO-zaak hier tussen zit, wie ontvangt dan de geinde bijdrage van het CAK, gaat dit rechtstreeks naar de gemeente of loopt dit ook via MO-zaak? Voor de regionale monitoring is het wel nodig dat ook deze facturen worden geregistreerd op een centraal punt (=gemeente Leeuwarden). Gemeenten zullen deze facturen dus moeten doorzenden naar de gemeente Leeuwarden. De lijst met landelijk gecontracteerde aanbieders is te vinden onder _landelijk_transitiearrangement_jeugd_2 015.pdf. Op pagina 23. MO-Zaak verstuurt de opdrachtbevestigingen voor de regionale zorgproducten via het leveranciersportaal. Dit geld zowel voor jeugdzorg als beschermd wonen als MO/VO. Er zijn met bepaalde zorgaanbieders afspraken gemaakt over bevoorschotting. Dit betreffen de JGGZ-aanbieders (die nu werken met DBCsystematiek en dat gaat uit van bevoorschotting; de DBC systematiek wordt vanwege landelijk gemaakte afspraken voortgezet, en daarmee moet dus ook bevoorschotting worden doorgezet). Ook met Jeugdhulp Friesland (Jeugd en Opvoedhulp) zijn bevoorschottingsafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in het contract (of eventuele addenda hierop) opgenomen. Aanbieders die via de DBC systematiek werken, kunnen bevoorschot worden via het declaratiebericht waarin ze een deel van de zorg kunnen factureren. Voor aanbieders die rechtstreeks bij de gemeente declareren, geldt dat de bevoorschotting via de individuele gemeente verloopt. MO-Zaak meldt aan. Zij krijgen toegang tot het CAK-portaal zodat ze de cliëntgegevens kunnen uploaden. Het CAK verstuurt de geïnde bedragen vervolgens naar de betreffende gemeente, naar het al bij hun bekende bankrekeningnummer (al bekend voor WMO). Voor beschermd wonen geldt dat eigen bijdrage in principe naar de centrumgemeente gaat. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de eigen bijdrage voor cliënten die gebruik maken van een PGB. Hierover worden in januari

7 Nr Vraag Antwoord werkafspraken gemaakt tussen gemeenten. 07 Gemeenten moeten de beschikkingen/besluiten naar MO-zaak sturen. Gaat dit via de standaard ijwberichten? En loopt dit via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (hier hebben we ons als individuele gemeenten inmiddels voor aangemeld). Kan dit direct per 1 januari? De beschikkingen worden geupload via het leveranciersportaal van MO-zaak. MO-Zaak verstuurt vervolgens het toewijzingsbericht naar de zorgaanbieder. Er kan geen bericht via het GGK gerouteerd worden naar MO-Zaak. Het portaal van MO-zaak is hiervoor direct per 1 januari beschikbaar 08 Hoe loopt de informatievoorziening: welke systemen, welke applicaties, welke autorisaties zijn nodig (en welke rollen), welke berichten worden gebruikt, etc.? 09 We hebben in één van de berichten van MO-zaak iets gelezen over een fase 1 en een fase 2. Onze vraag betreft fase 1. Hierbij gaat het met name ook om de factuurcontrole. In dat bericht staat namelijk dat alleen contract en budgetplafond wordt gecontroleerd. Het lijkt ons wenselijk dat ook controle plaatsvindt aan de hand van beschikkingen. 10 Wanneer is het GGK (Gemeentelijke Gegevens Knooppunt) operationeel? 11 Naar een aantal Gemeentes is gecommuniceerd dat het GGK wel per 1 januari 2015 operationeel is, klopt dit ook? 12 Bestaat er de mogelijkheid om één maal per jaar of gedurende het jaar c.q. afloop periode te facturen? 13 Hoe kunnen de DBC s worden gedeclareerd, in oude regime werd dit middels bevoorschotting gedaan, is dit in het nieuwe regime ook mogelijk of dient er middels producten te worden gedeclareerd? 14 Is het mogelijk om de eerste maand(en) de eis te laten vervallen op de wijze hoe er gedeclareerd dient te worden? 15 Gaan de declaraties voor MO en VO (gesubsidieerde zorg) ook via de portal van MO Zaak? 16 Hoe weet MO Zaak welke cliënten er in zorg zijn en hoe zijn de eigen bijdragen geregeld in dit traject? We verwijzen u graag naar de presentatie die op 16 december 2014 is gehouden. Deze is elders op deze pagina te downloaden Controle vindt inderdaad door MO-zaak ook plaats aan de hand van de beschikkingen. Het GGK is per 1 januari 2015 operationeel. MO zal zo snel als mogelijk op het GGK aangesloten worden. Zie het antwoord op vraag 10. In de contractbepalingen is opgenomen wanneer de factuur moet worden ingediend. Voor wat betreft de bevoorschotting verwijzen wij naar het antwoord op vraag 05. Voor wat betreft de declaratie op DBC-codes of producten geldt dat wij ook hier de contractbepalingen volgen, die zeggen dat op DBC code kan worden gedeclareerd. Dit geldt overigens niet voor beschermd wonen. Neen. Gesubsidieerde zorg MO/VO zal direct via de gemeente Leeuwarden verlopen, zoals dat nu ook al het geval is. Daar zit MO zaak niet tussen. Indien een aanbieder MO/VO geen subsidierelatie met de gemeente heeft maar gecontracteerd is via het inkooptraject 2015 zullen deze declaraties via MO-zaak lopen. Dat geldt voor extramurale begeleiding MO/VO en voor beschermd wonen. Door melding aanvang zorg en door meldingen wijzigingen zorg. Overgangscliënten worden op basis van CAK/Vektis gegevens ingelezen, voor de jeugd loopt dit via het project Initiële Vulling Jeugd voor de beveiligde uitwisseling van

8 Nr Vraag Antwoord cliëntgegevens jeugd. Dit leidt tot een gegevensbatch 19 december (uiterlijke datum) en 6 februari (2e datum). Meer informatie is te vinden op: en lisaties-sociaal-domein/decentralisatiejeugdhulp/nieuws/initiele-vulling-jeugdzorgwelke-stappen-zijn-nu-nodig Wijzigingen moeten door zorgaanbieders worden doorgegeven. 17 Hoe wordt omgegaan met de directe verwijzing vanuit medische verwijzers? 18 Hoe worden de eigen bijdragen voor MO en VO georganiseerd? 17 Kan er voor de zorgaanbieders een rechtstreeks contactpunt bij de Gemeenten komen? 18 Hoe worden de voorschotten GGZ zorg afgerekend? 19 Hoe zijn de beschikkingen CAK (C pakketten) georganiseerd? 21 Hoe is de privacy waarborging georganiseerd bij MO Zaak? Specifiek voor wat betreft het aanbieden van de ijw301 berichten? 23 Hoe is de Dovenzorg georganiseerd vanaf 1 januari 2015, valt deze groep nu niet tussen de wal en het schip? 24 Wat gebeurt er met de cliënten waarvan de indicatie begin januari afloopt? 25 Als mijn software gereed is voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling met het MO Zaak portaal, hoe kan ik dit dan gaan inregelen? Indien een zorgaanbieder een cliënt krijgt toegewezen vanuit een medische verwijzer, dient de zorgaanbieder administratief akkoord te vragen aan MO-Zaak om de zorg aan te vangen. De verwijsbrief van de verwijzer dient hiervoor te worden meegestuurd naar de MO zaak. Dit geldt overigens niet voor beschermd wonen en MO/VO, verwijzingen lopen hier altijd via het wijkteam, zij geven indicatie-advies aan MOzaak. Loopt via CAK, hoe we dit proces met gemeenten gaan vormgeven werken we in regionaal overleg uit. Voor inhoudelijke zaken stemt de zorgaanbieder rechtstreeks met de gemeente (sociaal gebiedsteam of wijkteam) af. Voor administratieve zaken rondom de regionaal ingekochte zorg kan de zorgaanbieder terecht bij MO-zaak via het adres Zie antwoord op vraag 05. Bestaande beschikkingen worden na 1 januari 2015 gecontinueerd. Voor inloggen op de portal wordt gebruik gemaakt van gebruikersnaam / wachtwoord en een beveiligde lijn is. Voor het geautomatiseerd aanleveren wordt gebruik gemaakt van webdav protocol. Deze cliënten gaan na herindicatie over naar de landelijk ingekochte zorgaanbieder. Het CIZ herindiceert deze cliënten tot en met 15 februari mits deze voor 31 december uur zijn aangevraagd. BJZ indicaties die aflopen begin januari dienen bij de nieuwe verwijzers te worden geherindiceerd. Er zijn inderdaad twee opties: 1) handmatig de download van JW301 berichten uitvoeren in het MO Zaak portaal 2) electronische uitwisseling. Hiervoor kan met een WEBDAV gewerkt worden, bestanden die op een vaste plek worden weggeschreven, worden dan automatisch geupload. 26 De gemeenten heeft de mogelijkheid om De opdracht voor het toevoegen voor een nieuwe

9 Nr Vraag Antwoord ook tussentijds nieuwe contracten aan te gaan met leveranciers. Als dit gebeurt, op welke wijze dient de gemeente hier dan de informatie te verstrekken? leverancier, met betreffende contractafspraken en gebruikers van MO Zaak portaal, dient te worden aangemeld bij de MO Zaak. In overleg kan dan bepaald worden per welke datum dit kan worden gerealiseerd. Er zullen standaard formats voor gegevens (zorgaanbieder, contract, medewerkers) beschikbaar worden gesteld, die de gemeente volledig ingevuld dient aan te leveren. Deze zullen op de portal worden geplaatst onder het kopje 'mutaties contracten'. Deze informatie kan worden g d naar MO zaak op adres: backoffice. 27 Op welk detailniveau wordt door de gemeenten de beschikkingsinformatie in het JW301 bericht aan de MO zaak aangeleverd? 28 Hoe wordt er door MO zaak omgegaan en in overleg getreden met de zorgaanbieders over factuurregels die niet juist zijn. "Hoe gedetailleerder, hoe uitgebreider de controle op de factuur door MO zaak kan worden verricht. Uitgangspunt is dat op productniveau, zoals gecontracteerd ook beschikt wordt en het toewijzingsbericht gevuld wordt. De lijst met producten wordt verstrekt aan de gemeenten zodat dit met de sociaal gebiedsteams/wijkteams kan worden gedeeld, opdat ook zij op dit detailniveau met de zorgaanbieders tot overeenstemming komen. "Dit proces moet nog verder worden uitgewerkt. Vertrekpunt is de set afspraken die in de overeenkomst die gemeenten met zorgaanbieders hebben gesloten is opgenomen. In de beginfase zal met name de volledigheid en kwaliteit van de aangeleverde informatie over bestaande cliënten bepalend zijn voor de factuurcontrole. " 29 Is het mogelijk om een gebruiker voor meerdere gemeenten rechten te geven in het MO Zaak portaal. 30 Voldoet de gebruikersnaam en wachtwoord verificatie aan de eisen die gesteld zijn door het minv&j aan informatie beveilinging? 31 Voldoet de gebruikersnaam en wachtwoord verificatie aan de eisen die gesteld zijn door het minv&j aan informatie beveiliging? Dit wordt door de MO zaak uitgezocht en terugkoppeld aan de vragensteller. Dit zal door gemeenten moeten worden onderzocht. Er wordt door MO Zaak onderzocht of het beveiligingsniveau omhoog geschroefd kan worden. Zodra daarover meer bekend is zullen gebruikers van het MO zaak portaal daarover geïnformeerd worden. Dit zal door gemeenten moeten worden onderzocht. Er wordt door MO Zaak onderzocht of het beveiligingsniveau omhoog geschroefd kan worden. Zodra daarover meer bekend is zullen gebruikers van het MO zaak portaal daarover geïnformeerd worden. 32 Kunt u een checklist maken met de Ja, deze zal binnekort op de portal worden

10 Nr Vraag Antwoord stappen die nodig zijn bij de gepubliceerd. implementatie? 33 Wie maakt de beschikking voor AMHK. Voor de diensten van het AMHK is geen beschikking vereist. 34 Technische scripts van het webportaal om de JW301 berichten electronisch aan te kunnen leveren, kunt u die verstrekken? Wilt u svp met de MO Zaak contact opnemen als u als gemeente gebruik wilt maken van electronisch berichtenverkeer met het MO zaak portaal. Gaarne melden via het adres Dan wordt in overleg e.e.a. ingepland en ingericht.

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders over financieel administratief beheer hulp/zorg voor jeugd en beschermd wonen Nr Vraag Antwoord Z01 Hoe moeten onze facturen geadresseerd worden? Dat hangt

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN INHOUD 1. Scope en afbakening 2. Berichtenverkeer 3. Overdracht

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016 Het GGK en VECOZO Goes, 21 januari 2016 1 Doelstellingen van de decentralisaties Meer zelfredzaamheid Betere hulpverlening Minder kosten Minder administratieve lasten 2 Er was eens decentralisaties Door

Nadere informatie

Berichtenverkeer Jeugd via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt VNG Project - Declaratie Jeugd

Berichtenverkeer Jeugd via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt VNG Project - Declaratie Jeugd Berichtenverkeer Jeugd via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/producten-diensten/diensten/declaratie-jeugd 17 november Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Het Gemeentelijk

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

Factsheet Gegevensuitwisseling en opgaaf onderhanden werk

Factsheet Gegevensuitwisseling en opgaaf onderhanden werk Factsheet Gegevensuitwisseling en opgaaf onderhanden werk Versie 2.0 Laatste aanpassing 15/12/2014 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle - 1 december 2015 - Deze factsheet is voor jeugdaanbieders GGZ Zwolle. In deze factsheet zijn een processchema, beschrijving en veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken.

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Pagina: 1 van 7 Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Inleiding Deze factsheet geeft een beschrijving van de manier

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Model inrichting declaratie- / facturatieproces VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke administratie Zorgaanbieder

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Versie 1.0 20 november 2014 Inhoud Managementsamenvatting wethouders en beleidsmedewerkers...1 Managementsamenvatting projectleiders en informatiemanagers...2

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke

Nadere informatie

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Werkafspraken facturatie 2017 voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Versie 1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Contactinformatie... 3 2.1 Contactgegevens BO NSDMH... 3 2.2 Postadressen

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura (Concept) Versie : 0.2 DD : 6 januari 2015 Vastgesteld : G.Kalfsbeek, directeur RIGG

Nadere informatie

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Auteur KING visd Datum maandag 5 januari 2015 Registreren van verplichtingen

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman Agenda 1. iwmo en het belang van afspraken maken 2. Wat is de iwmo-standaard? 3. Wat staat er per 1 januari? 4. Wat moet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN INLOGGEN OP HET PORTAAL VOOR (NIEUWE)GEBRUIKERS Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders Madeleine Mahieu 24-11-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente

Nadere informatie

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Tweede aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, September 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Inkoopbureau H-10 Het Jeugdportaal Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Het Inkoopbureau H-10 2-2-2015 Inleiding Dit document bevat de handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal. Dit

Nadere informatie

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO gegevensuitwisseling gemeenten zorgaanbieders mbt onderdeel begeleiding Werkgroep gegevensuitwisseling iwmo Peel 6.1 23-12-2014 Inleiding Ten

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 Mar1jn Pepping Consultant WMO kantoor Theo Fleerkamp Consultant WMO kantoor donderdag 20 juni 2013 FACTSHEET WMO KANTOOR 37 KLANTGEMEENTEN 33.000 CLIENTEN DRIE AANDEELHOUDERS:

Nadere informatie

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015

Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Aanvullende TOELICHTING OP HET AANBOD EN DE CONCEPTOVEREENKOMST VOOR HET OVERGANGSREGIME 2015 Gemeente Leeuwarden, Juli 2014 Blad 2 I. Inleiding De afgelopen periode zijn enkele vragen gesteld over het

Nadere informatie

Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing

Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing Melding Nieuwe Cliënt directe verwijzing Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 Backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 10 Versie: oktober 2015 2 Facturatieprotocol

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.6 23-10-2014 Datum: 23-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSHANDLEIDING KNOOPPUNTDIENSTEN GEBRUIKERSBEHEER Versie 1.0 Datum December 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 3 Knooppuntdiensten en het portaal van het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp

Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp Welkom Agenda Plaats van de BackOffice NSDMH in proces Jeugdhulp Facturatie/ declaratie Bevoorschotting Management informatie Verantwoordingsinformatie

Nadere informatie

Verslag werkgroep implementatie

Verslag werkgroep implementatie Verslag werkgroep implementatie Vergadering : werkgroep implementatie Datum : 8 december 2014 Locatie : Stationsplein 107 Leiden, kamer 627 Tijd : 11:00 uur 12:00 uur Aanwezig: Mevr. Monja van der Weide

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept)

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) 1. Inleiding In augustus 2015 is de 'handreiking uitvoeringsvarianten iwmo en ijw' verschenen. Daarin worden drie uitvoeringsvarianten beschreven

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

Declaratie en facturatie jeugd in samenhang. Vrijdag 11 juli 2014

Declaratie en facturatie jeugd in samenhang. Vrijdag 11 juli 2014 Declaratie en facturatie jeugd in samenhang Vrijdag 11 juli 2014 Centrale vraagstelling Als gemeenten contracten hebben afgesloten of subsidierelatie zijn aangegaan met instellingen die jeugdhulp bieden,

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

TRAINING BERICHTENVERKEER

TRAINING BERICHTENVERKEER TRAINING BERICHTENVERKEER REDENEN DRIE DECENTRALISATIES Eén gezin, één, plan, één regisseur Integrale aanpak Meer zelfredzaamheid en maatschappelijk initiatief Dichter bij de burger en samenleving Anders

Nadere informatie

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016 Uitleg administratieve proces Beilen 26 oktober 2016 onderwerpen Introductie Berichtenverkeer Productcodes Declareren Aanlevering CAK Uitleg Omkatten Vragen Gegevensuitwisseling Wat moet u regelen Aansluiten

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 JEUGD

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 JEUGD NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 JEUGD Beste zorgaanbieders, Dit is de tweede nieuwsbrief van Zorg om Tafel Jeugd. Met een nieuwsbrief informeren wij u actief over de stand van zaken en ontwikkelingen. Besluitvorming

Nadere informatie

Protocol bedrijfsvoering Jeugd 2016

Protocol bedrijfsvoering Jeugd 2016 Protocol bedrijfsvoering Jeugd 2016 In het kader van de verantwoording is het Controleprotocol Jeugdhulp regio FoodValley van toepassing. In dit protocol wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 1. Definities

Nadere informatie

Jeugd-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden

Jeugd-Ned Fryslân. Handleiding voor zorgaanbieders. De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden. Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden Jeugd-Ned Fryslân Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 backoffice.fryslan@mozaak.nl Februari 2016 versie 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw,

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw, Dienst Sociaal Domein Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 www.almere.nl Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording 2016

Nadere informatie

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente Collegevoorstel Inleiding Gemeenten zijn volgens het overgangsrecht 1 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor overgangscliënten. Overgangscliënten zijn cliënten die voor de transitie al zorg

Nadere informatie

Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt.

Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt. Bijlage bij collegevoorstel t.b.v. de aansluiting van het Digitaal Leefplein bij het gegevensknooppunt. Toelichting: 1. Inleiding Het Digitaal Leefplein is een webbased platform dat inwoners, gemeenten,

Nadere informatie

Hand-out voor zorgaanbieders Jeugdhulp over werkwijzen Sociaal Domein

Hand-out voor zorgaanbieders Jeugdhulp over werkwijzen Sociaal Domein Hand-out voor zorgaanbieders Jeugdhulp over werkwijzen Sociaal Domein Gemeente Hoorn 1 januari 2017 Inleiding Deze handout heeft als doel u inzicht te geven in de cliënt gerelateerde processtromen in het

Nadere informatie

Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 8 juli 2016

Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 8 juli 2016 Protocol omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 8 juli 2016 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Doelgroep 3 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Achtergrond 3 1.4 Inhoud 3 2 Randvoorwaarden

Nadere informatie

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag -dag dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag in Soest Doelen Praktische oplossingen voor dagelijkse

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor zorgaanbieders De MO-zaak Postbus 410 8901 BE Leeuwarden Archipelweg 111 8921 TH Leeuwarden 088-10 11 700 fryslan@mozaak.nl April 2015 versie

Nadere informatie

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie)

Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Berichtenapp iwmo en ijw (verkorte instructie) Met de berichtenapp van VNG kunt u nu snel en makkelijk Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. Dit kan met je internetbrowser (https://berichtenapp.vng.nl)

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 15 november 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 15 november 2017 Deze versie omschrijft het algemene

Nadere informatie

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Datum 8 juli 2016 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Zorginstituut Nederland 1 Inleiding

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EEMNES Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Eemnes Adres Zuidersingel 1 E-mailadres info@eemnes.nl Telefoonnummer 14 035 De gemeente Eemnes

Nadere informatie