Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 2 september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015-2016. Hellevoetsluis. Datum: 2 september 2015. www.mijnschoolplan.nl"

Transcriptie

1 Jaarplan OBS De Houthoe e Hellevoetsluis Datum: 2 september

2 JAARPLAN Schoolnaam OBS De Houthoeffe Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd 2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet 3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan 4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. Streefbeelden 1. Op onze school zijn werken we eraan dat leerlingen vaardig zijn in het samenwerkend leren 2. Op onze school zijn ouders educatief partner. Educatief partnerschap richt zich op wederzijdse betrokkenheid van de school- en de thuiswereld. 3. Op onze school zijn al onze leerlingen en teamleden, ict vaardig en mediawijs 4. Op onze school is wetenschap en techniek onderdeel van het curicculum 5. Onze school heeft het certificaat "Vreedzame School". 6. Onze school wordt "goed" beoordeeld door de inspectie. 7. De leerlingen van onze school, zijn, waar mogelijk mede eigenaar van hun eigen leerproces. Jaarplan

3 School & omgeving Formatieve inzet directie Zorg en begeleiding leraren Groepen Functies Namen Taken De totale formatie bedraagt dit jaar ruim 17 fte. De directie bestaat uit de directeur en de locatieleidster. Samen 1,535 fte. Daarnaast is de onderbouwcoördinator 1 dag (0,2125 fte)uitgeroosterd. Er werken 2 Interne begeleiders (IB-ers) op de school Samen 1,0989 fte Op school werken naast de directie en IB-ers, 25 leerkrachten. Bovendien zijn er in de ochtenden 2 onderwijsassistentes werkzaam en, ook in de ochtenden 2 conciërges. Op de school functioneert een management team bestaande uit de directeur, de locatieleidster, de onderbouwcoördinator, de 2 IB-ers en de ICTcoördinator. Directeur: Gerard Faber Locatieleidster: Ariana de Bruin Interne begeleiders: Arja Rijnsdorp, Daniëlle Casteleijn Onderbouwcoördinator: Larissa Vroom ICT-coördinator: Diana de Vree Onderbouwgroepen: 1a Zefanja Tiemann, Elvira Schuddebeurs 1/2b Wendy de Vries, Ciske v Leeuwen 1/2c Larissa Vroom, Winanda van Oosten 1/2d Marlous Mol, Joke Keijmel 3a Daisy Bouwman, Annemarie Pradera 3b Jeannette v Seventer, Annemarie Pradera 4a Ileen Bakker, Pauline Willmes 4b Vonny v Vaerenbergh, Marissa van Breda Bovenbouwgroepen 5a Fleur v.d. Pols, Marijke Verboom 5b Madelon Brus 6a Nicole de Heij 7 Koos Hogervorst, Constance Rijckaert 8a Diana de Vree 8b Daniëlle Pelt, Daniëlle Casteleijn Twee sterke kanten Twee zwakke kanten Twee kansen Twee bedreigingen Opbrengsten [beleidsvoornemens] 1.Goede sfeer, gezellig, gemotiveerd, samenwerkend team dat zich optimaal inzet. 2. De school behaald goede resultaten en staat goed bekend 1. Onderhoud van de (buitenkant) van de gebouwen 2. Borgen van doorgaande lijnen / afspraken 1. Samenwerking tussen school en peuterspeelzaal en kinderopvang. 2. De aandacht voor de balans in sociale - en cognitieve ontwikkeling 1. De vele eisen waaraan het personeel moet voldoen (= hoge werkdruk) 2. De school groeit, waardoor het overzicht / de eenheid onder druk kan komen te staan De eindopbrengsten liggen minimaal één punt boven de ondergrens van de inspectie. De tussenopbrengsten voldoen aan de, door het MT, vastgestelde normen, uitgedrukt in "gewenste vaardigheidsscores". De sociale veiligheid ligt op een aanvaardbaar niveau. Jaarplan

4 Leerlingenaantallen per 1 oktober Totaal Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen: In het schooljaar starten we met 4 kleutergroepen. Eén van de groepen is de instroomgroep. Daarnaast zijn er 3 groepen 1-2. Alle andere groepen bestaan, behalve groep 7, uit 2 parallelgroepen. Kwantitatieve gegevens personeel Aantal medewerkers OP Aantal medewerkers OOP 29 (2 mannen en 27 vrouwen) 2 (1 mannen en 1 vrouwen) Aantal uitstromers 1 Aantal nieuwkomers 1 Aantal BHV-ers 5 Aantal geplande FG's 16 Aantal geplande BG's 10 Aantal geplande POP's 29 Jaarplan

5 Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan Verbeterpunt Omvang Verbeterpunten Schoolbeschrijving Verbeterpunten Schoolbeschrijving Implementeren van Taal Actief Implementeren van De Vreedzame School Verbeterpunten Schoolbeschrijving Uitvoeren van bestuursprotocol begeleiding van jonge/nieuwe leerkrachten Verbeterpunten Schoolbeschrijving Leerstofaanbod Taalleesonderwijs Wetenschap en Techniek Didactisch handelen Zorg en begeleiding Zorg en begeleiding Zorg en begeleiding Handelingsgericht Werken of Afstemming Talentontwikkeling Opbrengsten Beroepshouding Introductie en begeleiding Schoolklimaat Sociale en fysieke veiligheid Oriëntatie op methoden voor wereldoriënterende vakken De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen, gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. De afspraken over woordenschatonderwijs worden vastgelegd in een kwaliteitskaart Het ontwikkelen en implementeren van een leerlijn "wetenschap en techniek". De leraren geven de leerlingen feedback en reflectie op hun leer- en ontwikkelingsproces De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de eindtoets vastgelegd in een procedure (workflow). De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow). De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl. advisering) vastgelegd in een procedure (workflow). Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie (welke groepje) (extra) instructie krijgt. Beleid ontwikkelen en vaststellen t.a.v. meer- en hoogbegaafde kinderen De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. We werken als team meer samen bij het voorbereiden van ons dagelijks werk Bestuursbreed opzetten begeleidingsplan nieuwe leraren De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en ongevallen worden afgehandeld. Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant) klein klein klein klein klein klein Overgang PO-VO Wij controleren of onze adviezen effectief zijn klein Jaarplan

6 Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan Overgang PO-VO VVE De school heeft de procedure voor de overgang PO- VO(incl.advisering) vastgelegd in een procedure(workflow) Onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking met de peuterspeelzalen klein klein Kwaliteitszorg De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow). Kwaliteitszorg Publieke verantwoording Publieke verantwoording Vragenlijst Leerlingen De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow). Ontwikkelen van een button "Scholenopdekaart" op onze website Instellen van een leerlingraad De school besteedt aandacht aan het omgaan met sociale media. klein klein Vragenlijst Ouders Ouderbetrokkenheid vergroten. klein Jaarplan

7 Uitwerking: Implementeren van Taal Actief Verbeterpunten Schoolbeschrijving Onderwijskundig beleid; taal-leesonderwijs De leerkrachten passen de methode Taal actief 4 toe op de manier waarop dit bedoeld is. Overleg / samenwerking parallelgroepen, Agendapunt bij de bouwvergaderingen Agendapunt bij MT-overleg Overleg parallelgroepen stimuleren Minimaal 3 x onderdeel van de bouwvergadering Minimaal 2x onderdeel van het MT-overleg 1 x onderdeelvan de plenaire teamvergadering Voorlichter van Malmberg eind september uitnodigen team, mt, bouwcoördinatoren Periode (wanneer) Week: 40, 44, 5, 19 en 23 Bouwcoördinatoren In week 19 wordt er in de plenaire teamvergadering geëvalueerd. In week 23 leggen we ons beleid m.b.t. het gebruik van de methode vast. Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen Koppelen aan de groepsbezoeken Jaarplan

8 Uitwerking: Implementeren van De Vreedzame School Verbeterpunten Schoolbeschrijving onderwijskundig beleid; sociaal emotionele ontwikkeling / burgerschap Eind schooljaar mag de school zich officieel "Vreedzame School" noemen. Team: uitvoeren van de lessen behoren bij de methode Stuurgroep: sturing geven aan de implementatie Bouwvergaderingen: ruimte voor overleg geven MT: Vinger aan de pols houden bij het hele proces Instellen stuurgroep Ruimte creëren voor overleg 4 studiemomenten plannen 4 dagdelen scholing door "Onderwijs Maak je Samen" arja, ariana, koos, etta, zefanja, yorick saes (begeleider) Periode (wanneer) Week: 36, 39, 1, 12 en 24 Voorzitter van de stuurgroep 7.000,- Tijdens de stuurgroep overleggen + overleg in MT Vastleggen van ons beleid m.b.t. het gebruik van de methode Koppelen aan de groepsbezoeken. De Quick-scan / diagnose scan, Vreedzame School maken vanuit WMKpo Jaarplan

9 Uitwerking: Uitvoeren van bestuursprotocol begeleiding van jonge/nieuwe leerkrachten Verbeterpunten Schoolbeschrijving Personeelsbeleid; introductie en begeleiding Jonge/nieuwe leerkrachten worden begeleid en gecoacht Opvragen begeleidingsplan startende leerkrachten bij het bestuur Coach maakt afspraken met de startende leerkracht (gesprekken en groepsbezoeken) Groepsbezoeken door directie en IB-er worden gepland Aanwijzen coach / begeleider de directie, de "jonge, startende" leerkracht, de coach Periode (wanneer) Week: 49, 12, 14 en 26 De startende leerkracht en de coach/begeleider 3 x per jaar is er een gesprek met de directie en de coach gepland over de voortgang. Eind van het schooljaar is er een beoordelingsgesprek met de betreffende leerkracht Het beleidsstuk van het bestuur wordt opgenomen in de protocollen van de school Jaarplan

10 Uitwerking: Oriëntatie op methoden voor wereldoriënterende vakken Verbeterpunten Schoolbeschrijving De school beschikt in over een methode voor de wereldoriënterende vakken 1. Oriëntatie op diverse methodes 2. Kiezen van drie methodes uit het totaalaanbod 3. Presentatie van de methodes in het team 4. Kiezen van een methode 5. Uitproberen van lessen + evaluatie 6. Besluit: aanschaf methode Instellen werkgroepje (taakbeleid) 4 bijeenkomsten werkgroep 2 x een deel van een teamvergadering Eventueel uitgever uitnodigen voor presentaties eventueel scholen benaderen om kennis te nemen van hun ervaringen werkgroep, team Periode (wanneer) Week: 37, 45, 5, 17 en 22 Voorzitter van de werkgroep WO Eind mei in teamvergadering met het hele team Vastleggen van ons beleid m.b.t. de implementatie van de methode Daarna per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen Koppelen aan de groepsbezoeken Jaarplan

11 Uitwerking: De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen, gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. Leerstofaanbod leerlingenzorg Er is een helder overzicht per groep van de toetsresultaten, met een analyse, conclusies en uitgevoerde interventies. Format Format introduceren, invullen na toetsmomenten in febr. en juni. team, ib-ers Periode (wanneer) Week: 9 en 26 IB-ers maart - juni in teamvergadering en MT Format opnemen in afsprakenlijst. Jaarplan

12 Uitwerking: Het ontwikkelen en implementeren van een leerlijn "wetenschap en techniek". Wetenschap en Techniek Wetenschap en Techniek Er is een voorstel hoe Wetenschap en Techniek op te nemen in het curriculum Oriëntatie op methodes. Onderzoek op andere scholen. Overleg met directie. Voorstel. Instellen werkgroep Minimaal 3 x bijeenkomst werkgroep 2 x onderdeel van teamvergadering Geen, eventueel deskundige uitnodigen voorzitter werkgroep Periode (wanneer) Week: 37, 46, 2, 11 en 20 Voorzitter werkgroep week 20 in teamvergadering Voorstel wordt uitgevoerd in Jaarplan

13 Uitwerking: De leraren geven de leerlingen feedback en reflectie op hun leer- en ontwikkelingsproces Didactisch handelen Didaktisch handelen leraren houden met elk kind uit hun klas minimaal 3 x per jaar een gesprek waarin leerlingen feedback en reflectie krijgen op hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Regels voor feedback aan kinderen bespreken in bouw Leerkrachten maken een planning leerkrachten bespreken ervaringen met hun collega's in het bouw- of werkoverleg. 2 x per jaar bespreking van de voortgang in het MT 2 x bespreken in MT team, mt Periode (wanneer) Week: 42 en 15 bouwcoördinatoren, MT week 15 in MT Vastleggen van de afspraken en kwaliteitskaart didactisch handelen aanpassen. Jaarplan

14 Uitwerking: Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie (welke groepje) (extra) instructie krijgt. Handelingsgericht Werken of Afstemming Handelingsgericht Werken of Afstemming In het groepsplan / weekplanning staat aangegeven wanneer welke kinderen extra instructie krijgen Format weekplanning bespreken collegiale ondersteuning regelen afspraken maken Overlegmomenten plannen (bouwvergaderingen) Terugkoppeling naar MT bouwvergadering mt Periode (wanneer) Week: 37, 38, 40, 41, 45 en 47 Bovenbouwcoördinator september, oktober, febr. in MT Afspraken vastleggen in ABC-map en kwaliteitskaart (WMK) Jaarplan

15 Uitwerking: Beleid ontwikkelen en vaststellen t.a.v. meer- en hoogbegaafde kinderen Talentontwikkeling Talentontwikkeling De school beschikt over een uitgewerkt plan hoe het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen vorm moet krijgen. Ruimte in de formatie vrijmaken. Criteria vaststellen voor deelname aan plusklas. Doelen vaststellen voor plusklas leerlingen afspraken maken over compacten van de leerstof voor plusklasleerlingen Kijkwijzer voor groepsbezoeken aanpassen Overleg plannen tussen IB-er en "Plus"-klasleerkracht Bespreken in MT overleg en 2 x per jaar in teamvergadering. Begeleiding in door "School aan Zet". team, ib-er, mt, "plus"-leerkracht Periode (wanneer) Week: 37, 45, 5 en 22 IB-er en "plus"-leerkracht Mei in MT en Teamvergadering Vastleggen beleid in WMK dmv kwaliteitskaart. Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen Koppelen aan de groepsbezoeken Jaarplan

16 Uitwerking: De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. Opbrengsten opbrengsten De school heeft een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie per oktober van het nieuwe schooljaar, en heeft hier consequenties aan verbonden. lijst met kenmerken samenstellen lijst verspreiden onder het personeel ingevulde lijsten inventariseren consequenties trekken lijsten verspreiden inventariseren analyseren team, ib-er Periode (wanneer) Week: 35 en 41 IB-er in de derde MT vergadering lijst met kenmerken jaarlijks als bijlage toevoegen aan het schoolplan. Jaarplan

17 Uitwerking: We werken als team meer samen bij het voorbereiden van ons dagelijks werk Beroepshouding Beroepshouding Er is minimaal één moment per week dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan collegiaal overleg, lesvoorbereiding en correctie Bespreken in teamvergadering, evalueren per 2 maanden Tijd en ruimte reserveren, agenderen voor plenaire vergadering aanwezige teamleden Periode (wanneer) Week: 36, 45, 3 en 22 Bouwcoordinatoren week 22 in bouwvergadering, MT Vastleggen van het beleid, opnemen in kwaliteitskaart "beroepshouding" van WMKpo Jaarplan

18 Uitwerking: Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant) Sociale en fysieke veiligheid Sociale en fysieke veiligheid De school beschikt over een aanbod / aanpak hoe om te gaan met sociale media Gekozen aanpak uitproberen Evalueren Planning maken voor uitvoering lessen. Evalueren in bouwvergadering. team, bouwcoordinator, ict-er Periode (wanneer) Week: 38, 46 en 6 ICT-er week 6, 2016 in MT Aanpak opnemen in schoolplan en kwaliteitskaart aanmaken in WMK Jaarplan

19 Uitwerking: De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow). Kwaliteitszorg kwaliteitszorg De school beschikt over een protocol om de eindresultaten te evalueren protocol opstellen protocol bespreken in bovenbouw' protocol bespreken in MT protocol evalueren in MT overleg plannen IB-er, ib-er, mt Periode (wanneer) Week: 2, 7 en 23 IB-er juni in MT Afspraken opnemen in ABC map. Dit onderwerp onderbrengen in een quickscan (WMK) Jaarplan

20 Uitwerking: De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow). Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg De school beschikt over een protocol om de "sociale" resultatente evalueren Protocol opstellen, protocol bespreken in de bouwvergaderingen, protocol vaststellen in MT, protocol evalueren in team en MT IB-ers stellen voorlopig protocol op. Agenderen op bouwvergaderingen Agenderen in MT-overleg Evaluatiemomenten plannen team, ib-er, mt Periode (wanneer) Week: 40, 52, 5, 12 en 17 IB-ers Eind april 2016 in MT Opnemen in QuickScan (WMK), Opnemen in ABC-map Jaarplan

21 Uitwerking: Instellen van een leerlingraad Publieke verantwoording Publieke verantwoording De school beschikt over een leerlingraad Instellen werkgroep Oriëntatiefase Instellen werkgroep Bijeenkomsten werkgroep plannen voorstellen formuleren bespreken in MT reglement opstellen starten werkgroep Periode (wanneer) Week: 36 en 43 Voorzitter werkgroep juni - jaarlijks in de leerlingraad en MT Reglement toevoegen aan ABC-map Jaarplan

22 Overige verbeterpunten [klein] Doel Week Wie Kosten De afspraken over woordenschatonderwijs worden vastgelegd in een kwaliteitskaart De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de eindtoets vastgelegd in een procedure (workflow). 6, 26 IB-ers, MT 46, 4 IB-er De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow). 40, 45 IB-er De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl. advisering) vastgelegd in een procedure (workflow). 38, 46 bovenbouwcoördinator Bestuursbreed opzetten begeleidingsplan nieuwe leraren 37, 17 bestuur De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en ongevallen worden afgehandeld. 47, 16 directie Wij controleren of onze adviezen effectief zijn 41, 3 IB-er De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO(incl.advisering) vastgelegd in een procedure(workflow) 37, 40, 44, 45 IB-er Onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking met de peuterspeelzalen 36, 45, 2 directie Ontwikkelen van een button "Scholenopdekaart" op onze website De school besteedt aandacht aan het omgaan met sociale media. Ouderbetrokkenheid vergroten. Op de website is een "button" aangemaakt die direct toegang geeft tot "Scholen op de Kaart" De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school de respons op de enquêtes is op een voldoende niveau 38 directie 45 directie 46, 2 directie Jaarplan

23 Te volgen scholing Omschrijving Wie Wanneer Kosten Teamscholing "de Vreedzame School" Team 4 dagdelen in (zie planner voor exacte data) 7.000,- Geplande zelfevaluaties Omschrijving Wie Wanneer Kosten zelfevaluatie "kwaliteitszorg" directie februari 2016 zelfevaluatie "afstemming" directie februari 2016 afname Quick Scan "aanbod" directie april 2016 afname Quick Scan "interne communicatie" directie april 2016 afname Quick Scan "actieve rol leerlingen" directie april 2016 afname Quick Scan "levensbeschouwing" directie april 2016 afname Quick Scan "aanbod actief burgerschap" directie april 2016 afname Quick Scan "Zorg en Begeleiding" (IBers) directie maart 2016 afname Quick Scan "HGW op schoolniveau" (MT) directie maart 2016 afname Quick Scan "ICT" (MT) directie maart 2016 afname Quick Scan "inzet van middelen" (MT) directie maart 2016 kwaliteitskaart "pedagogisch handelen" directie februari 2016 diagnose "opbrengsten" (IB + directie) directie juni 2016 afname Quick Scan "schooladministratie" (MT) directie maart 2016 afname Quick Scan "kwaliteitszorg actief burgerschap" (MT) directie maart 2016 afname Quick Scan "financieel toezicht" (MT) directie maart 2016 Geplande vragenlijsten Omschrijving Wie Wanneer Kosten sociale veiligheid leerlingen directie november 2015 sociale veiligheid ouders directie november 2015 sociale veiligheid leerkrachten directie januari 2016 vragenlijst ouders directie april 2016 vragenlijst leerlingen directie april 2016 vragenlijst leerkrachten directie april 2016 Jaarplan

24 Overige zaken Huisvesting Sponsoring MR Het meubilair in de hal en het meubilair in de groepen 4 van de locatie Kreeft moet vervangen worden. De school organiseert een sponsorloop. De opbrengst komt ten goede aan één of meerdere goede doelen en aan de school zelf. Voor evenementen zoals het zomerfeest, de avond-4-daagse, de werkweek, etc. worden waar mogelijk sponsoren gezocht. De MR stelt een vergaderschema op en komt komend jaar ongeveer 5 x bijeen. Indien nodig kan hiervan afgeweken worden. Jaarplan

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool de Rank Rozenburg Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool de Rank Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Basisschool St. Franciscus Weiteveen Datum: 16 december 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Basisschool St. Franciscus Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2014 2015 Jaar De Tovervogel Sjannie Spijkers Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Steenen Brug Roermond Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Steenen Brug Schoolnaam

Nadere informatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School De Hoeksteen Directeur Marry Vollebregt en Jacintha Floris Datum 3 juli 2015 (concept) 4 september 2015 (definitief) Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Oanrin Twijzel Datum: 4 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Oanrin Schoolnaam CBS De Oanrin Datum 22-04-2015

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan. Beleidsterrein 1. 2. Jaar 2015-2016 Hieronymusschool Carolien den Hartog-Emmelkamp Datum 4 september 2015

Schoolontwikkelplan. Beleidsterrein 1. 2. Jaar 2015-2016 Hieronymusschool Carolien den Hartog-Emmelkamp Datum 4 september 2015 Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School Hieronymusschool Directeur Carolien den Hartog-Emmelkamp Datum 4 september 2015 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

2014-2015. Jaar School Schoolleider Datum. 2015-2016 Jaar. Schoolleider. In ons jaarplan geven we aan

2014-2015. Jaar School Schoolleider Datum. 2015-2016 Jaar. Schoolleider. In ons jaarplan geven we aan JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2015-2016 Jaar 2014-2015 t Rendal School t Rendal Mariëlle van Rijt Schoolleider Mariëlle van Rijt Juni 2015 Datum Juni 2015 In ons jaarplan

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG School OBS De Klipper Adres Algemeen Postbus 3091 Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b Loc. Dubloen Dubloen 98 Loc. Hanebalk Hanebalk 1 Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Telefoon Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag Openbare Basisschool De Noordkaap Huningaweg 8 9682 PB Oostwold 0597 552121 06DG info@obsdenoordkaap.nl

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Beleidsterrein: Verbeterdoelen: Consequenties: 1 Leerstofaanbod Afspraken bewegingsonderwijs Femke Marvin Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Oriëntatie

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'T PALET School : Basisschool 't Palet Plaats : Vlijmen BRIN-nummer : 09NW Onderzoeksnummer : 88750 Datum schoolbezoek : 18 januari 2007 Datum vaststelling : 9 maart

Nadere informatie

JAARPLAN EN JAARVERSLAG 2015-2016. JAARPLAN 1-8-2015 In ons jaarplan beschrijven we bij de start van het schooljaar op 1 augustus het volgende:

JAARPLAN EN JAARVERSLAG 2015-2016. JAARPLAN 1-8-2015 In ons jaarplan beschrijven we bij de start van het schooljaar op 1 augustus het volgende: JAARPLAN 1-8-2015 Inleiding In ons jaarplan beschrijven we bij de start van het schooljaar op 1 augustus het volgende: [1] kengetallen leerlingen en personeel [2] verbeterpunten (uit het schoolplan): -

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

2014-2015 Jaar. 2014-2015 School. Jaar School Schoolleider Datum. In ons Jaarverslag blikken we terug op de onderwijskundige beleidsvoornemens

2014-2015 Jaar. 2014-2015 School. Jaar School Schoolleider Datum. In ons Jaarverslag blikken we terug op de onderwijskundige beleidsvoornemens JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Peddepoel School De Peddepoel Jos van Gerven Schoolleider Jos van Gerven September 2014 Datum Juni 2015 In ons

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School Basisschool St. Jozef Schoolleider Leony van Riswick Datum Juni 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan 1) wat onze voornemens zijn gelet op

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016

Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Jaarplan Rosa basisschool, schooljaar 2015-2016 Sociaal- emotionele ontwikkeling Borgen HGW met OGW Dit schooljaar zal de PDCA cyclus (plan-do-check-act)centraal staan. Het werken met groepsplannen is

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 17ZU C1 Onderzoeksnummer : 279261 Datum onderzoek : 21 november 2014 Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle

JAARVERSLAG 2011-2012. Openbare Montessori Basisschool Zwolle JAARVERSLAG 2011-2012 Openbare Montessori Basisschool Zwolle Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten... 4 3. Onderwijs en zorgbegeleiding... 5 4. Personeel...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Sint Maarten Plaats : Limmen BRIN-nummer : 08NP Onderzoeksnummer : 125062 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs Ontwikkelingen in het schooljaar 2013-2014 In het schooljaar 2013-2014 heeft een aantal ontwikkelingspunten centraal gestaan. In het jaarplan zijn deze punten uitgebreid omschreven. De volgende doelstellingen

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Finsterwolde Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan Naam School : De Bolster Adres : De Kjellingen Postcode : 9261 ZH Plaats : Eastermar Telefoon : 0512 471800 E-mail : info@obs-debolster.nl Website : www.obs-debolster.nl Directeur : Annette

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

r.k basisschool De Ark

r.k basisschool De Ark Schoolontwikkelplan r.k basisschool De Ark Burg. Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek Tel. 0226-452072 www. rkbs-deark.nl Jaar 2015-2016 School De Ark Directeur Frank Knin Datum 29-6-2015 Inleiding In dit schoolontwikkelplan

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl

Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl Jaarverslag (2011-2012) EMAIL info@hogeweerdschool.nl Inleiding Hoofdstuk 1 Onderwijskundig beleid (evaluatie schooljaar 2011-2012) 1.1 ICT, doorontwikkelen schoolbordportaal en netwijs 1.2 Rekenen (1)

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016

Schooljaarplan 2015-2016 Schooljaarplan -2016 O.B.S. Jan Bierma Oldehove 1 september Schooljaarplan 15-16 o.b.s. Jan Bierma te Oldehove 2 Schooljaarplan (SJP) -2016 Naam school O.B.S. Jan Bierma Bezoekadres Schoolstraat 19, 9883

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Schooljaarplan Openbare basisschool Ekke de Haan 2015-2016

Schooljaarplan Openbare basisschool Ekke de Haan 2015-2016 Schooljaarplan Openbare basisschool Ekke de Haan - 2016 Organisatie/overleg Domeinen: X onderwijsleerproces X communicatie met ouders X leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg X schoolontwikkeling X schoolklimaat

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 CBS Het Braambos info@braambos.nl Naam van de school: CBS Het Braambos BRIN nr. 11BW Adres: Postcode: Telefoon: 023 5577663 E-mail: info@braambos.nl p.vandebult@braambos.nl

Nadere informatie