Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 2 september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015-2016. Hellevoetsluis. Datum: 2 september 2015. www.mijnschoolplan.nl"

Transcriptie

1 Jaarplan OBS De Houthoe e Hellevoetsluis Datum: 2 september 2015

2 JAARPLAN Schoolnaam OBS De Houthoeffe Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd 2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet 3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan 4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. Streefbeelden 1. Op onze school zijn werken we eraan dat leerlingen vaardig zijn in het samenwerkend leren 2. Op onze school zijn ouders educatief partner. Educatief partnerschap richt zich op wederzijdse betrokkenheid van de school- en de thuiswereld. 3. Op onze school zijn al onze leerlingen en teamleden, ict vaardig en mediawijs 4. Op onze school is wetenschap en techniek onderdeel van het curicculum 5. Onze school heeft het certificaat "Vreedzame School". 6. Onze school wordt "goed" beoordeeld door de inspectie. 7. De leerlingen van onze school, zijn, waar mogelijk mede eigenaar van hun eigen leerproces. Jaarplan

3 School & omgeving Formatieve inzet directie Zorg en begeleiding leraren Groepen Functies Namen Taken De totale formatie bedraagt dit jaar ruim 17 fte. De directie bestaat uit de directeur en de locatieleidster. Samen 1,535 fte. Daarnaast is de onderbouwcoördinator 1 dag (0,2125 fte)uitgeroosterd. Er werken 2 Interne begeleiders (IB-ers) op de school Samen 1,0989 fte Op school werken naast de directie en IB-ers, 25 leerkrachten. Bovendien zijn er in de ochtenden 2 onderwijsassistentes werkzaam en, ook in de ochtenden 2 conciërges. Op de school functioneert een management team bestaande uit de directeur, de locatieleidster, de onderbouwcoördinator, de 2 IB-ers en de ICTcoördinator. Directeur: Gerard Faber Locatieleidster: Ariana de Bruin Interne begeleiders: Arja Rijnsdorp, Daniëlle Casteleijn Onderbouwcoördinator: Larissa Vroom ICT-coördinator: Diana de Vree Onderbouwgroepen: 1a Zefanja Tiemann, Elvira Schuddebeurs 1/2b Wendy de Vries, Ciske v Leeuwen 1/2c Larissa Vroom, Winanda van Oosten 1/2d Marlous Mol, Joke Keijmel 3a Daisy Bouwman, Annemarie Pradera 3b Jeannette v Seventer, Annemarie Pradera 4a Ileen Bakker, Pauline Willmes 4b Vonny v Vaerenbergh, Marissa van Breda Bovenbouwgroepen 5a Fleur v.d. Pols, Marijke Verboom 5b Madelon Brus 6a Nicole de Heij 7 Koos Hogervorst, Constance Rijckaert 8a Diana de Vree 8b Daniëlle Pelt, Daniëlle Casteleijn Twee sterke kanten Twee zwakke kanten Twee kansen Twee bedreigingen Opbrengsten [beleidsvoornemens] 1.Goede sfeer, gezellig, gemotiveerd, samenwerkend team dat zich optimaal inzet. 2. De school behaald goede resultaten en staat goed bekend 1. Onderhoud van de (buitenkant) van de gebouwen 2. Borgen van doorgaande lijnen / afspraken 1. Samenwerking tussen school en peuterspeelzaal en kinderopvang. 2. De aandacht voor de balans in sociale - en cognitieve ontwikkeling 1. De vele eisen waaraan het personeel moet voldoen (= hoge werkdruk) 2. De school groeit, waardoor het overzicht / de eenheid onder druk kan komen te staan De eindopbrengsten liggen minimaal één punt boven de ondergrens van de inspectie. De tussenopbrengsten voldoen aan de, door het MT, vastgestelde normen, uitgedrukt in "gewenste vaardigheidsscores". De sociale veiligheid ligt op een aanvaardbaar niveau. Jaarplan

4 Leerlingenaantallen per 1 oktober Totaal Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen: In het schooljaar starten we met 4 kleutergroepen. Eén van de groepen is de instroomgroep. Daarnaast zijn er 3 groepen 1-2. Alle andere groepen bestaan, behalve groep 7, uit 2 parallelgroepen. Kwantitatieve gegevens personeel Aantal medewerkers OP Aantal medewerkers OOP 29 (2 mannen en 27 vrouwen) 2 (1 mannen en 1 vrouwen) Aantal uitstromers 1 Aantal nieuwkomers 1 Aantal BHV-ers 5 Aantal geplande FG's 16 Aantal geplande BG's 10 Aantal geplande POP's 29 Jaarplan

5 Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan Verbeterpunt Omvang Verbeterpunten Schoolbeschrijving Verbeterpunten Schoolbeschrijving Implementeren van Taal Actief Implementeren van De Vreedzame School Verbeterpunten Schoolbeschrijving Uitvoeren van bestuursprotocol begeleiding van jonge/nieuwe leerkrachten Verbeterpunten Schoolbeschrijving Leerstofaanbod Taalleesonderwijs Wetenschap en Techniek Didactisch handelen Zorg en begeleiding Zorg en begeleiding Zorg en begeleiding Handelingsgericht Werken of Afstemming Talentontwikkeling Opbrengsten Beroepshouding Introductie en begeleiding Schoolklimaat Sociale en fysieke veiligheid Oriëntatie op methoden voor wereldoriënterende vakken De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen, gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. De afspraken over woordenschatonderwijs worden vastgelegd in een kwaliteitskaart Het ontwikkelen en implementeren van een leerlijn "wetenschap en techniek". De leraren geven de leerlingen feedback en reflectie op hun leer- en ontwikkelingsproces De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de eindtoets vastgelegd in een procedure (workflow). De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow). De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl. advisering) vastgelegd in een procedure (workflow). Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie (welke groepje) (extra) instructie krijgt. Beleid ontwikkelen en vaststellen t.a.v. meer- en hoogbegaafde kinderen De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. We werken als team meer samen bij het voorbereiden van ons dagelijks werk Bestuursbreed opzetten begeleidingsplan nieuwe leraren De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en ongevallen worden afgehandeld. Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant) klein klein klein klein klein klein Overgang PO-VO Wij controleren of onze adviezen effectief zijn klein Jaarplan

6 Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan Overgang PO-VO VVE De school heeft de procedure voor de overgang PO- VO(incl.advisering) vastgelegd in een procedure(workflow) Onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking met de peuterspeelzalen klein klein Kwaliteitszorg De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow). Kwaliteitszorg Publieke verantwoording Publieke verantwoording Vragenlijst Leerlingen De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow). Ontwikkelen van een button "Scholenopdekaart" op onze website Instellen van een leerlingraad De school besteedt aandacht aan het omgaan met sociale media. klein klein Vragenlijst Ouders Ouderbetrokkenheid vergroten. klein Jaarplan

7 Uitwerking: Implementeren van Taal Actief Verbeterpunten Schoolbeschrijving Onderwijskundig beleid; taal-leesonderwijs De leerkrachten passen de methode Taal actief 4 toe op de manier waarop dit bedoeld is. Overleg / samenwerking parallelgroepen, Agendapunt bij de bouwvergaderingen Agendapunt bij MT-overleg Overleg parallelgroepen stimuleren Minimaal 3 x onderdeel van de bouwvergadering Minimaal 2x onderdeel van het MT-overleg 1 x onderdeelvan de plenaire teamvergadering Voorlichter van Malmberg eind september uitnodigen team, mt, bouwcoördinatoren Periode (wanneer) Week: 40, 44, 5, 19 en 23 Bouwcoördinatoren In week 19 wordt er in de plenaire teamvergadering geëvalueerd. In week 23 leggen we ons beleid m.b.t. het gebruik van de methode vast. Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen Koppelen aan de groepsbezoeken Jaarplan

8 Uitwerking: Implementeren van De Vreedzame School Verbeterpunten Schoolbeschrijving onderwijskundig beleid; sociaal emotionele ontwikkeling / burgerschap Eind schooljaar mag de school zich officieel "Vreedzame School" noemen. Team: uitvoeren van de lessen behoren bij de methode Stuurgroep: sturing geven aan de implementatie Bouwvergaderingen: ruimte voor overleg geven MT: Vinger aan de pols houden bij het hele proces Instellen stuurgroep Ruimte creëren voor overleg 4 studiemomenten plannen 4 dagdelen scholing door "Onderwijs Maak je Samen" arja, ariana, koos, etta, zefanja, yorick saes (begeleider) Periode (wanneer) Week: 36, 39, 1, 12 en 24 Voorzitter van de stuurgroep 7.000,- Tijdens de stuurgroep overleggen + overleg in MT Vastleggen van ons beleid m.b.t. het gebruik van de methode Koppelen aan de groepsbezoeken. De Quick-scan / diagnose scan, Vreedzame School maken vanuit WMKpo Jaarplan

9 Uitwerking: Uitvoeren van bestuursprotocol begeleiding van jonge/nieuwe leerkrachten Verbeterpunten Schoolbeschrijving Personeelsbeleid; introductie en begeleiding Jonge/nieuwe leerkrachten worden begeleid en gecoacht Opvragen begeleidingsplan startende leerkrachten bij het bestuur Coach maakt afspraken met de startende leerkracht (gesprekken en groepsbezoeken) Groepsbezoeken door directie en IB-er worden gepland Aanwijzen coach / begeleider de directie, de "jonge, startende" leerkracht, de coach Periode (wanneer) Week: 49, 12, 14 en 26 De startende leerkracht en de coach/begeleider 3 x per jaar is er een gesprek met de directie en de coach gepland over de voortgang. Eind van het schooljaar is er een beoordelingsgesprek met de betreffende leerkracht Het beleidsstuk van het bestuur wordt opgenomen in de protocollen van de school Jaarplan

10 Uitwerking: Oriëntatie op methoden voor wereldoriënterende vakken Verbeterpunten Schoolbeschrijving De school beschikt in over een methode voor de wereldoriënterende vakken 1. Oriëntatie op diverse methodes 2. Kiezen van drie methodes uit het totaalaanbod 3. Presentatie van de methodes in het team 4. Kiezen van een methode 5. Uitproberen van lessen + evaluatie 6. Besluit: aanschaf methode Instellen werkgroepje (taakbeleid) 4 bijeenkomsten werkgroep 2 x een deel van een teamvergadering Eventueel uitgever uitnodigen voor presentaties eventueel scholen benaderen om kennis te nemen van hun ervaringen werkgroep, team Periode (wanneer) Week: 37, 45, 5, 17 en 22 Voorzitter van de werkgroep WO Eind mei in teamvergadering met het hele team Vastleggen van ons beleid m.b.t. de implementatie van de methode Daarna per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen Koppelen aan de groepsbezoeken Jaarplan

11 Uitwerking: De school beschikt over een deugdelijk overzicht van de groepen en de gewichten van de leerlingen, gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. Leerstofaanbod leerlingenzorg Er is een helder overzicht per groep van de toetsresultaten, met een analyse, conclusies en uitgevoerde interventies. Format Format introduceren, invullen na toetsmomenten in febr. en juni. team, ib-ers Periode (wanneer) Week: 9 en 26 IB-ers maart - juni in teamvergadering en MT Format opnemen in afsprakenlijst. Jaarplan

12 Uitwerking: Het ontwikkelen en implementeren van een leerlijn "wetenschap en techniek". Wetenschap en Techniek Wetenschap en Techniek Er is een voorstel hoe Wetenschap en Techniek op te nemen in het curriculum Oriëntatie op methodes. Onderzoek op andere scholen. Overleg met directie. Voorstel. Instellen werkgroep Minimaal 3 x bijeenkomst werkgroep 2 x onderdeel van teamvergadering Geen, eventueel deskundige uitnodigen voorzitter werkgroep Periode (wanneer) Week: 37, 46, 2, 11 en 20 Voorzitter werkgroep week 20 in teamvergadering Voorstel wordt uitgevoerd in Jaarplan

13 Uitwerking: De leraren geven de leerlingen feedback en reflectie op hun leer- en ontwikkelingsproces Didactisch handelen Didaktisch handelen leraren houden met elk kind uit hun klas minimaal 3 x per jaar een gesprek waarin leerlingen feedback en reflectie krijgen op hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Regels voor feedback aan kinderen bespreken in bouw Leerkrachten maken een planning leerkrachten bespreken ervaringen met hun collega's in het bouw- of werkoverleg. 2 x per jaar bespreking van de voortgang in het MT 2 x bespreken in MT team, mt Periode (wanneer) Week: 42 en 15 bouwcoördinatoren, MT week 15 in MT Vastleggen van de afspraken en kwaliteitskaart didactisch handelen aanpassen. Jaarplan

14 Uitwerking: Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie (welke groepje) (extra) instructie krijgt. Handelingsgericht Werken of Afstemming Handelingsgericht Werken of Afstemming In het groepsplan / weekplanning staat aangegeven wanneer welke kinderen extra instructie krijgen Format weekplanning bespreken collegiale ondersteuning regelen afspraken maken Overlegmomenten plannen (bouwvergaderingen) Terugkoppeling naar MT bouwvergadering mt Periode (wanneer) Week: 37, 38, 40, 41, 45 en 47 Bovenbouwcoördinator september, oktober, febr. in MT Afspraken vastleggen in ABC-map en kwaliteitskaart (WMK) Jaarplan

15 Uitwerking: Beleid ontwikkelen en vaststellen t.a.v. meer- en hoogbegaafde kinderen Talentontwikkeling Talentontwikkeling De school beschikt over een uitgewerkt plan hoe het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen vorm moet krijgen. Ruimte in de formatie vrijmaken. Criteria vaststellen voor deelname aan plusklas. Doelen vaststellen voor plusklas leerlingen afspraken maken over compacten van de leerstof voor plusklasleerlingen Kijkwijzer voor groepsbezoeken aanpassen Overleg plannen tussen IB-er en "Plus"-klasleerkracht Bespreken in MT overleg en 2 x per jaar in teamvergadering. Begeleiding in door "School aan Zet". team, ib-er, mt, "plus"-leerkracht Periode (wanneer) Week: 37, 45, 5 en 22 IB-er en "plus"-leerkracht Mei in MT en Teamvergadering Vastleggen beleid in WMK dmv kwaliteitskaart. Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen Koppelen aan de groepsbezoeken Jaarplan

16 Uitwerking: De school beschikt over een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. Opbrengsten opbrengsten De school heeft een overzicht van de kenmerken van de leerlingenpopulatie per oktober van het nieuwe schooljaar, en heeft hier consequenties aan verbonden. lijst met kenmerken samenstellen lijst verspreiden onder het personeel ingevulde lijsten inventariseren consequenties trekken lijsten verspreiden inventariseren analyseren team, ib-er Periode (wanneer) Week: 35 en 41 IB-er in de derde MT vergadering lijst met kenmerken jaarlijks als bijlage toevoegen aan het schoolplan. Jaarplan

17 Uitwerking: We werken als team meer samen bij het voorbereiden van ons dagelijks werk Beroepshouding Beroepshouding Er is minimaal één moment per week dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan collegiaal overleg, lesvoorbereiding en correctie Bespreken in teamvergadering, evalueren per 2 maanden Tijd en ruimte reserveren, agenderen voor plenaire vergadering aanwezige teamleden Periode (wanneer) Week: 36, 45, 3 en 22 Bouwcoordinatoren week 22 in bouwvergadering, MT Vastleggen van het beleid, opnemen in kwaliteitskaart "beroepshouding" van WMKpo Jaarplan

18 Uitwerking: Leerlingen leren omgaan met sociale media (ethische kant) Sociale en fysieke veiligheid Sociale en fysieke veiligheid De school beschikt over een aanbod / aanpak hoe om te gaan met sociale media Gekozen aanpak uitproberen Evalueren Planning maken voor uitvoering lessen. Evalueren in bouwvergadering. team, bouwcoordinator, ict-er Periode (wanneer) Week: 38, 46 en 6 ICT-er week 6, 2016 in MT Aanpak opnemen in schoolplan en kwaliteitskaart aanmaken in WMK Jaarplan

19 Uitwerking: De school evalueert de eindresultaten volgens een protocol (workflow). Kwaliteitszorg kwaliteitszorg De school beschikt over een protocol om de eindresultaten te evalueren protocol opstellen protocol bespreken in bovenbouw' protocol bespreken in MT protocol evalueren in MT overleg plannen IB-er, ib-er, mt Periode (wanneer) Week: 2, 7 en 23 IB-er juni in MT Afspraken opnemen in ABC map. Dit onderwerp onderbrengen in een quickscan (WMK) Jaarplan

20 Uitwerking: De school evalueert de sociale resultaten volgens een protocol (workflow). Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg De school beschikt over een protocol om de "sociale" resultatente evalueren Protocol opstellen, protocol bespreken in de bouwvergaderingen, protocol vaststellen in MT, protocol evalueren in team en MT IB-ers stellen voorlopig protocol op. Agenderen op bouwvergaderingen Agenderen in MT-overleg Evaluatiemomenten plannen team, ib-er, mt Periode (wanneer) Week: 40, 52, 5, 12 en 17 IB-ers Eind april 2016 in MT Opnemen in QuickScan (WMK), Opnemen in ABC-map Jaarplan

21 Uitwerking: Instellen van een leerlingraad Publieke verantwoording Publieke verantwoording De school beschikt over een leerlingraad Instellen werkgroep Oriëntatiefase Instellen werkgroep Bijeenkomsten werkgroep plannen voorstellen formuleren bespreken in MT reglement opstellen starten werkgroep Periode (wanneer) Week: 36 en 43 Voorzitter werkgroep juni - jaarlijks in de leerlingraad en MT Reglement toevoegen aan ABC-map Jaarplan

22 Overige verbeterpunten [klein] Doel Week Wie Kosten De afspraken over woordenschatonderwijs worden vastgelegd in een kwaliteitskaart De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de eindtoets vastgelegd in een procedure (workflow). 6, 26 IB-ers, MT 46, 4 IB-er De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow). 40, 45 IB-er De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO (incl. advisering) vastgelegd in een procedure (workflow). 38, 46 bovenbouwcoördinator Bestuursbreed opzetten begeleidingsplan nieuwe leraren 37, 17 bestuur De school heeft in de schoolgids opgenomen hoe incidenten en ongevallen worden afgehandeld. 47, 16 directie Wij controleren of onze adviezen effectief zijn 41, 3 IB-er De school heeft de procedure voor de overgang PO-VO(incl.advisering) vastgelegd in een procedure(workflow) 37, 40, 44, 45 IB-er Onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking met de peuterspeelzalen 36, 45, 2 directie Ontwikkelen van een button "Scholenopdekaart" op onze website De school besteedt aandacht aan het omgaan met sociale media. Ouderbetrokkenheid vergroten. Op de website is een "button" aangemaakt die direct toegang geeft tot "Scholen op de Kaart" De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school de respons op de enquêtes is op een voldoende niveau 38 directie 45 directie 46, 2 directie Jaarplan

23 Te volgen scholing Omschrijving Wie Wanneer Kosten Teamscholing "de Vreedzame School" Team 4 dagdelen in (zie planner voor exacte data) 7.000,- Geplande zelfevaluaties Omschrijving Wie Wanneer Kosten zelfevaluatie "kwaliteitszorg" directie februari 2016 zelfevaluatie "afstemming" directie februari 2016 afname Quick Scan "aanbod" directie april 2016 afname Quick Scan "interne communicatie" directie april 2016 afname Quick Scan "actieve rol leerlingen" directie april 2016 afname Quick Scan "levensbeschouwing" directie april 2016 afname Quick Scan "aanbod actief burgerschap" directie april 2016 afname Quick Scan "Zorg en Begeleiding" (IBers) directie maart 2016 afname Quick Scan "HGW op schoolniveau" (MT) directie maart 2016 afname Quick Scan "ICT" (MT) directie maart 2016 afname Quick Scan "inzet van middelen" (MT) directie maart 2016 kwaliteitskaart "pedagogisch handelen" directie februari 2016 diagnose "opbrengsten" (IB + directie) directie juni 2016 afname Quick Scan "schooladministratie" (MT) directie maart 2016 afname Quick Scan "kwaliteitszorg actief burgerschap" (MT) directie maart 2016 afname Quick Scan "financieel toezicht" (MT) directie maart 2016 Geplande vragenlijsten Omschrijving Wie Wanneer Kosten sociale veiligheid leerlingen directie november 2015 sociale veiligheid ouders directie november 2015 sociale veiligheid leerkrachten directie januari 2016 vragenlijst ouders directie april 2016 vragenlijst leerlingen directie april 2016 vragenlijst leerkrachten directie april 2016 Jaarplan

24 Overige zaken Huisvesting Sponsoring MR Het meubilair in de hal en het meubilair in de groepen 4 van de locatie Kreeft moet vervangen worden. De school organiseert een sponsorloop. De opbrengst komt ten goede aan één of meerdere goede doelen en aan de school zelf. Voor evenementen zoals het zomerfeest, de avond-4-daagse, de werkweek, etc. worden waar mogelijk sponsoren gezocht. De MR stelt een vergaderschema op en komt komend jaar ongeveer 5 x bijeen. Indien nodig kan hiervan afgeweken worden. Jaarplan

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 23 juni

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 23 juni Jaarplan 2017-2018 OBS De Houthoe e Hellevoetsluis Datum: 23 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS De Houthoeffe Datum 30-05-2017 Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1.welke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Vliegerdt Schoolnaam OBS De Vliegerdt Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 22 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Kandelaar Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Johannes Looijengaskoalle Surhuizum Datum: 28 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Johannes Looijengaskoalle Schoolnaam Johannes

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Het Overbos Oostvoorne Datum: 25 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Het Overbos Schoolnaam OBS Het Overbos

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016 - Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 - JAARVERSLAG 2016 - Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Villa Kakelbont AZC- school Den Helder Datum: 28 februari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Villa Kakelbont AZC-school Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus Jaarplan 2016 RKBS St. Willibrordus Coevorden Datum: 2 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 Schoolnaam RKBS St. Willibrordus Datum 10-12-2015 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 5 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Openbare Basisschool De Piramide Andijk Datum: 24 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Openbare Basisschool De Piramide Schoolnaam

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool de Rank Rozenburg Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool de Rank Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Basisschool St. Franciscus Weiteveen Datum: 16 december 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Basisschool St. Franciscus Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Galvani Den Haag Datum: 8 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Galvani Schoolnaam OBS Galvani Datum 03-06-2015 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2014 2015 Jaar De Tovervogel Sjannie Spijkers Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september Jaarplan 2016-2017 SBO It Heechhôf Drachten Datum: 20 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam SBO It Heechhôf Datum Inleiding Streefbeelden 1. In 2019 heeft de school (in samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Steenen Brug Roermond Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Steenen Brug Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Willibrord Bergschenhoek Datum: 16 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Willibrord Schoolnaam RKBS Willibrord

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 10 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS de Kraaienboom Benningbroek www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS de Kraaienboom Schoolnaam OBS de Kraaienboom Datum 25-06-2015

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool Het Kristal Rijswijk Datum: 30 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool Het Kristal Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2017

Jaarplan - jaarverslag 2017 Jaarplan - jaarverslag 2017 Heilig Hartschool Lemelerveld Datum: 19 december 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 JAARVERSLAG 2017 Schoolnaam Heilig Hartschool Schoolnaam Heilig Hartschool Datum 19-12-2016

Nadere informatie

Contacten met ouders

Contacten met ouders Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School De Hoeksteen Directeur Marry Vollebregt en Jacintha Floris Datum 3 juli 2015 (concept) 4 september 2015 (definitief) Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Oanrin Twijzel Datum: 4 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Oanrin Schoolnaam CBS De Oanrin Datum 22-04-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jenaplanschool De Kwakel Berkel en Rodenrijs Datum: 29 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Jenaplanschool De Kwakel

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan. De Schelp

Schoolontwikkelplan. De Schelp 2016-2017 Schoolontwikkelplan De Schelp Schoolontwikkelplan Jaar 2016-2017 School De Schelp Directeur Debora Davidzon en Emilie Smit Datum September 2016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2016-2017

Nadere informatie

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. JAARPLAN JAARVERSLAG B 2014-2015 Jaar 2014-2015 Bs De Brink School Bs De Brink Bart Mous Schoolleider Bart Mous Juni 2014 Datum Juni 2015 Inleiding In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan. Beleidsterrein 1. 2. Jaar 2015-2016 Hieronymusschool Carolien den Hartog-Emmelkamp Datum 4 september 2015

Schoolontwikkelplan. Beleidsterrein 1. 2. Jaar 2015-2016 Hieronymusschool Carolien den Hartog-Emmelkamp Datum 4 september 2015 Schoolontwikkelplan Jaar 2015-2016 School Hieronymusschool Directeur Carolien den Hartog-Emmelkamp Datum 4 september 2015 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2015-2016 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen

Nadere informatie

2014-2015. Jaar School Schoolleider Datum. 2015-2016 Jaar. Schoolleider. In ons jaarplan geven we aan

2014-2015. Jaar School Schoolleider Datum. 2015-2016 Jaar. Schoolleider. In ons jaarplan geven we aan JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2015-2016 Jaar 2014-2015 t Rendal School t Rendal Mariëlle van Rijt Schoolleider Mariëlle van Rijt Juni 2015 Datum Juni 2015 In ons jaarplan

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni Jaarplan 2016-2017 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 28 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 20-06-2016 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan Twisk.

Jaarplan Twisk. Jaarplan 2016-2017 Basisschool de Klaverwoid Twisk www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool de Klaverwoid Datum 13-09-2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan: welke zelfevaluaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS 't Partoer Burgum Datum: 20 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS 't Partoer Schoolnaam OBS 't Partoer Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 10 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Sint Jozefschool Nootdorp Datum: 21 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Sint Jozefschool Schoolnaam Sint Jozefschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan Twisk.

Jaarplan Twisk. Jaarplan 2017-2018 Basisschool de Klaverwoid Twisk www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 School Basisschool de Klaverwoid Datum 28-06-2017 Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1. welke zelfevaluaties

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie