Jaarplan - jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan - jaarverslag 2015-2016"

Transcriptie

1 Jaarplan - jaarverslag obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli

2 JAARPLAN JAARVERSLAG Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd 2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet 3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan 4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan 1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie 2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten 3. de verbeterthema's uit ons schoolplan 4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers' We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. Streefbeelden 1. Op onze school wordt systematisch aandacht geschonken aan de sociaal en emotionele ontwikkeling evaluatie schrijven 2. Op onze school is er sprake van passend onderwijs 3. Op onze school wordt handeling- en opbrengstgericht gewerkt Jaarplan - jaarverslag

3 School & omgeving Formatieve inzet directie Zorg en begeleiding leraren Groepen Functies Namen Taken Twee sterke kanten Twee zwakke kanten Twee kansen Twee bedreigingen Opbrengsten [beleidsvoornemens] Formatieve inzet 7,49 (totaal) Directie 0,6893 Zorg en begeleiding 0,2 Leraren: 6,6 Directeur, interne begeleider en leerkrachten Groepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 6/7 en 8 Directeur: Gina Mimpen Interne begeleider: Hanny Idzerda Leerkracht 1/2: Henriette Memelink/Hestia Karman Leerkracht 3/4: Kady van Gelderen (vervanging Esther Tabak-Voorneveld) Leerkracht 5/6: Hanny Idzerda en Ellen uit den Bogaard Leerkracht 6/7: Jolanda van den Dries Leerkracht 8: Tamara Fust en Patricia Schuur Explora: Hestia Karman en Patricia Schuur Visie van de school Kleinschaligheid Kleinschaligheid Image school Brede school Partnerschap met ouders Concurrentie andere scholen Dalende leerlingenaantallen Doorontwikkelen HGW Specialiseren in Toptalent Leerlijnen sociaal/emotioneel Weektaken/zelfstandig werken Visie brede school Portfolio Jaarplan - jaarverslag

4 Leerlingenaantallen per 1 oktober Totaal Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen: Kwantitatieve gegevens personeel Aantal medewerkers OP Aantal medewerkers OOP 8 (0 mannen en 8 vrouwen) 1 (0 mannen en 1 vrouwen) Aantal uitstromers 1 Aantal nieuwkomers 0 Aantal BHV-ers 4 Aantal geplande FG's 8 Aantal uitgevoerde FG's Aantal geplande BG's 5 Aantal uitgevoerde BG's Aantal geplande POP's 8 Aantal uitgevoerde POP's Jaarplan - jaarverslag

5 Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan Thema Verbeterpunt Omvang Verbeterpunten Schoolbeschrijving Verbeterpunten Schoolbeschrijving Verbeterpunten Schoolbeschrijving Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Team verder specialiseren in toptalent/arrangement per groep Doorontwikkelen van HGW, groepsplan/overzicht zijn op elkaar afgestemd Profileren van 't baken binnen de brede school/visie ontwikkelen Ontwikkelen van een format voor een pedagogisch groepsplan Onderzoeken nieuwe methode sociaal en emotionele ontwikkeling Inzet van leerkrachten met specialisme gedrag zichtbaar maken voor teamleden en ouders groot klein groot klein groot klein Kunstzinnige vorming Bronnenboeken voor muziek en drama klein Didactisch handelen De leraren gaan regelmatig na of de uitleg wordt begrepen. klein Actieve en zelfstandige houding Actieve en zelfstandige houding Zorg en begeleiding Zorg en begeleiding Weektaken worden op de groepen en op de kinderen afgestemd Kinderen zijn mede-verantwoordelijk voor hun leerproces, portfolio De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de eindtoets vastgelegd in een procedure (workflow). De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow). groot klein klein groot Talentontwikkeling Borgen van de lessen van ateliers groot Schoolklimaat De ouders zijn betrokken bij school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. klein Jaarplan - jaarverslag

6 Uitwerking: Team verder specialiseren in toptalent/arrangement per groep Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Verbeterpunten Schoolbeschrijving Scholing Toptalent, afstemmen Explora met jaargroepeen In de reguliere groepen wordt op een eenduidige wijze gewerkt met hoogbegaafde kinderen. De Explora juf en de juffen uit de reguliere groepen stemmen de onderwijsbehoefte van de Explora kinderen dermate af dat een Explora kind verder kan werken op zijn niveau. Ook de rooster van Explora en de reguliere zijn op elkaar afgestemd. Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Er wordt een doorgaande lijn uitgezet voor de kinderen. geen scholing toptalenten. hestia, hanny Periode (wanneer) Week: 37, 38, 39, 45, 46, 8 en 9 Eigenaar (wie) directie Kosten (hoeveel) 2000 Jaarplan - jaarverslag

7 Uitwerking: Profileren van 't baken binnen de brede school/visie ontwikkelen Thema Gerelateerde verbeterpunten Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Verbeterpunten Schoolbeschrijving - oriëntatie op het werken met tablets/laptops Visie brede school Met de verschillende gebruikers in de Brede school weten we: - onze visie te benoemen - Sterke punten te benoemen van onze samenwerking - Weten we hoe we de school willen gaan inrichten n.a.v onze visie - Weten de teams elkaar te vinden op expertise - ICT: oriëntatie op tablets en laptops Twee studiedagen Teambijeenkomsten Werkgroepen vormen Kijken op andere scholen Taakbeleid (werkgroepen) Tijd inruimen in duurzaam inzetbaarheid Tijd inruimen voor scholing 2 teambijeenkomsten met de Driehoek. Eventueel iemand die ons helpt bij het opstellen van een visie Zoeken van goede voorbeeldscholen directie, ict-er Periode (wanneer) Week: 43 en 14 Eigenaar (wie) Directie Kosten (hoeveel) 2000 Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Om de twee maanden Vastleggen van de visie in een visiedocument Evaluaties vastleggen Scholenbezoeken koppelen aan teambijeenkomsten Jaarplan - jaarverslag

8 Uitwerking: Onderzoeken nieuwe methode sociaal en emotionele ontwikkeling Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Sociaal-emotionele ontwikkeling leerlijn sociaal/emotioneel ontwikkeling liggen vast De school beschikt in de leerjaren 1 t/m 8 over een leerlijn of methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen. aug- dec; werkgroep doen onderzoek naar mogelijkheden 1. Oriëntatie op diverse methodes (Covey, leerlijnen coöperatief werken gebruiken, bestaande methode) 2. Kiezen van drie methodes uit het totaalaanbod 3. Presentatie van de methodes in het team 4. Kiezen van een methode 5. Uitproberen van lessen + evaluatie 6. Besluit: aanschaf methode voor groep 3 t/m 8 jan- juni: implementeren van nieuwe methode of leerlijnen. Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Eigenaar (wie) Instellen werkgroepje (taakbeleid) 3 bijeenkomsten werkgroep 2 x een deel van een teamvergadering Ligt aan de keuze van de methode werkgroep, team Tamara en Kady Kosten (hoeveel) 5000 Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) janauri, juni Vastleggen van ons beleid m.b.t. het gebruik van de methode Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen Koppelen aan de groepsbezoeken Jaarplan - jaarverslag

9 Uitwerking: Weektaken worden op de groepen en op de kinderen afgestemd Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Actieve en zelfstandige houding Zelfstandig werken, eigenaarschap vergroten op school zichtbare lijn zelfstandig werken afspraken over zelfstandig werken liggen vast opbouw in zelfstandig werken op school is zichtbaar formats in werken met weektaken of dagplanningen er worden keuzes aangeboden voor kinderen in de weekplanning consequenties van manier van lesgeven (leerkrachthandelen) is helder bij het team Activiteiten (hoe) 1. inventariseren op verschillende manieren van zelfstandig werken en planningen 2. keuzes maken wat het beste op onze school past 3. presentatie hiervan in het team 4. uitproberen hiervan + evaluatie 5. besluiten vastleggen Consequenties organisatie Instellen werkgroep zelfstandig werken (taakbeleid) 5 bijeenkomsten van de werkgroep 2 keer deel van de teambijeenkomst 1 keer bezoek van een andere school Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) geen hanny en kady Hanny en Kady geen janauri, juni Vastleggen van ons beleid Per kwartaal bespreken hoe het e.a.a. verloopt in de groepen Jaarplan - jaarverslag

10 Uitwerking: De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de vragenlijsten m.b.t. de sociale competenties vastgelegd in een procedure (workflow). Thema Zorg en begeleiding Jaarplan - jaarverslag

11 Uitwerking: Borgen van de lessen van ateliers Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Talentontwikkeling Borging lessen ateliers lessen van de ateliers worden geborgd op een zichtbare plek lessen zijn gekoppeld aan leerlijnen Van de kinderen wordt bijgehouden welk atelier ze kiezen We werken thematisch binnen de ateliers. kinderen kunnen ateliers bedenken voor andere kinderen/leerkrachten Ateliers zijn gericht op vaardigheid Activiteiten (hoe) 1. duidelijkheid bieden over waar de lessen worden opgeslagen en worden bewaard zodat er een cyclus van 3 jaar gaat ontstaan. 2. Bij de voorbereiding van de lessen staan de vaardigheidsdoelen centraal 3. Kinderen uit de bovenbouw worden door de leerkracht begeleid in het geven van een atelier. 4. Teambijeenkomst over koppelen van leerlijnen van de ateliers aan kinderen. Zijn we voldoende kerndoelen dekkend, hoe staat dit t.o.v. ontwikkelen van talent (visie) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Eigenaar (wie) Instellen werkgroep (taakbeleid) 5 bijeenkomsten werkgroep 5 bijeenkomsten in deel van de teamvergadering. Verder richten op vaardigheidsdoelen (Mathieu) gina en patricia Gina en Patricia Kosten (hoeveel) 2500 Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) januari, juni Jaarplan - jaarverslag

12 Borging (hoe) Vastleggen in ons beleid Koppelen aan groepsbezoeken Jaarplan - jaarverslag

13 Overige verbeterpunten [klein] Week Wie Kosten Doorontwikkelen van HGW, groepsplan/overzicht zijn op elkaar afgestemd 37, 38, 39, 40, 5, 6, 7, 8, 9 Interne begeleieder -- Ontwikkelen van een format voor een pedagogisch groepsplan 33, 34, 35, 36 Werkgroep kwaliteit, Kady 0 Inzet van leerkrachten met specialisme gedrag zichtbaar maken voor teamleden en ouders directie geen Bronnenboeken voor muziek en drama Ellen 500 De leraren gaan regelmatig na of de uitleg wordt begrepen. Kinderen zijn mede-verantwoordelijk voor hun leerproces, portfolio Team. Directie monitort dit bij de groepsbezoeken. Gina 1500 De school heeft de procedure voor de bespreking van de resultaten op de eindtoets vastgelegd in een procedure (workflow). IB geen De ouders zijn betrokken bij school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. 48 team, directie geen Jaarplan - jaarverslag

14 Te volgen scholing Omschrijving Wie Wanneer Kosten Begrijpend lezen Team September Toptalent team februari Visie op brede school team obs 't baken en de Driehoek oktober april Jaarplan - jaarverslag

15 Overige zaken Huisvesting TSO-BSO MR School zal in najaar 2016 gaat verhuizen naar een nieuwe locatie In de brede school gaat obs 't baken samenwerken met Kind&CO De MR komt 6 keer bijeen Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Prof. Wassenberghskoalle Lekkum Datum: 11 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School Prof. Wassenberghskoalle School Prof. Wassenberghskoalle

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 3 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School Basisschool De Kandelaar School Basisschool De

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 22 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Kandelaar Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Jistrum Datum: 2 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 11-06-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Het Overbos Oostvoorne Datum: 25 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Het Overbos Schoolnaam OBS Het Overbos

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Westmaas Datum: 11 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum Inleiding Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016 - Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 - JAARVERSLAG 2016 - Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Vliegerdt Schoolnaam OBS De Vliegerdt Datum

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan Vierpolders. Datum: 29 oktober

Jaarplan Vierpolders. Datum: 29 oktober Jaarplan 2018-2019 Vierpolders Datum: 29 oktober 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 School Datum 29-10-2018 Inleiding In ons Jaarplan geven aan : Op welke punten wij ons gaan richten komend

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Johannes Looijengaskoalle Surhuizum Datum: 28 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Johannes Looijengaskoalle Schoolnaam Johannes

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2019-2020 Heerlen Datum: 27 juni 2019 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2019-2020 JAARVERSLAG 2019-2020 School School Datum 20-05-2019 Datum Inleiding Vanaf schooljaar 2019-2020 evalueren

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Franeker Datum: 30 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 30-07-2018 Datum Inleiding De Opslach is vol in ontwikkeling.

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Ter Apelkanaal Datum: 21 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Schoolnaam Datum 05-06-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarplan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 5 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Pesse Datum: 10 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 24-05-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: welke

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool De Meridiaan Medemblik Datum: 25 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Schoolnaam Datum 24-07-2017 Inleiding In

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Franeker Datum: 27 oktober 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 17-09-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Balein De Rijp

Jaarplan Basisschool De Balein De Rijp Jaarplan 2019-2020 De Rijp JAARPLAN 2019-2020 School Datum 09-04-2019 Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet 2. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Johannes Looijengaskoalle Surhuizum Datum: 28 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Schoolnaam Datum 10-06-2016 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni Jaarplan 2016-2017 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 28 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 20-06-2016 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Jaarplan Heiloo. Datum: 6 oktober

Jaarplan Heiloo. Datum: 6 oktober Jaarplan 2017-2018 Basisschool Benedictus Heiloo Datum: 6 oktober 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 School Basisschool Benedictus Datum 10-07-2017 Inleiding Geachte lezer, In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2019-2020 Thriantaschool locatie SO Emmen Datum: 29 augustus 2019 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2019-2020 JAARVERSLAG 2019-2020 School School Datum Inleiding Datum Inleiding Streefbeelden

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Villa Kakelbont AZC- school Den Helder Datum: 28 februari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Villa Kakelbont AZC-school Schoolnaam

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Burgum Datum: 20 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Schoolnaam Datum 01-09-2017 Datum Inleiding Dit is het Jaarplan

Nadere informatie

Jaarplan Tytsjerk. Datum: 1 oktober

Jaarplan Tytsjerk. Datum: 1 oktober Jaarplan 2018-2019 Tytsjerk Datum: 1 oktober 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 School Datum 01-10-2018 Inleiding M.i.v. 1 augustus 2018 is de fusie tussen cbs it Lemieren en obs Master Fennemskoalle

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Gytsjerk www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 04-06-2018 Datum Inleiding Voor het nieuwe jaarplan voegen wij geen grote nieuwe

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus Jaarplan 2016 RKBS St. Willibrordus Coevorden Datum: 2 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 Schoolnaam RKBS St. Willibrordus Datum 10-12-2015 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 ODBS Onder de Wieken Nieuw-Beijerland Datum: 26 juni 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 18-04-2018 Datum Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Basisschool St. Franciscus Weiteveen Datum: 16 december 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Basisschool St. Franciscus Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool de Rank Rozenburg Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool de Rank Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Jaarplan 2018-2019 OBS It Kruirêd Mûnein www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Datum 10-07-2018 Datum School & omgeving Inleiding Naar

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 De Grosthuizer Basisschool Avenhorn Datum: 14 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam De Grosthuizer Basisschool Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018 - Basisschool Benedictus Heiloo Datum: 23 juni 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018 - JAARVERSLAG 2018 - School Basisschool Benedictus School Basisschool Benedictus Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 RKBS De Duinsprong Drunen Datum: 19 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam RKBS De Duinsprong Schoolnaam RKBS De Duinsprong

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Openbare Basisschool De Piramide Andijk Datum: 24 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Openbare Basisschool De Piramide Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Hellevoetsluis. Datum: 2 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Hellevoetsluis. Datum: 2 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 OBS De Houthoe e Hellevoetsluis Datum: 2 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam OBS De Houthoeffe Datum 08-01-2015 Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Basisschool à Hermkes Epen Datum: 15 juni 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School Basisschool à Hermkes School Basisschool à Hermkes

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 3 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 School School Datum 14-06-2017 Datum 18-06-2018 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Steenen Brug Roermond Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Steenen Brug Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Oanrin Twijzel Datum: 4 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Oanrin Schoolnaam CBS De Oanrin Datum 22-04-2015

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool Het Kristal Rijswijk Datum: 30 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool Het Kristal Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS de Kraaienboom Benningbroek www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS de Kraaienboom Schoolnaam OBS de Kraaienboom Datum 25-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 PI-school De Ster Hoofddorp Datum: 18 oktober 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 School PI-school De Ster School PI-school De Ster Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 1 mei 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2017

Jaarplan - jaarverslag 2017 Jaarplan - jaarverslag 2017 Heilig Hartschool Lemelerveld Datum: 19 december 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 JAARVERSLAG 2017 Schoolnaam Heilig Hartschool Schoolnaam Heilig Hartschool Datum 19-12-2016

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2017-2018 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Beek Datum: 14 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Schoolnaam Datum 12-06-2017 Inleiding Het jaarplan voor 2017-2018 is

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2014 2015 Jaar De Tovervogel Sjannie Spijkers Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s)

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie. Opmerkingen

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie. Opmerkingen JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2018-2019 Jaar 2018-2019 Brede school d n Bogerd School Brede school d n Bogerd Jeanne Verberne Schoolleider Jeanne Verberne Mei2018 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Schoolnaam Datum 03-06-2015 Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2019-2020 ODBS Onder de Wieken Nieuw-Beijerland Datum: 19 juni 2019 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2019-2020 JAARVERSLAG 2019-2020 School School Datum 21-05-2019 Datum Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2019-2020 Drunen Datum: 16 april 2019 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2019-2020 JAARVERSLAG 2019-2020 School School Datum Inleiding Datum Inleiding Streefbeelden 1. De Duinsprong

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Willibrord Bergschenhoek Datum: 16 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Willibrord Schoolnaam RKBS Willibrord

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september Jaarplan 2016-2017 SBO It Heechhôf Drachten Datum: 20 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam SBO It Heechhôf Datum Inleiding Streefbeelden 1. In 2019 heeft de school (in samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2019-2020 Jaar 2019-2020 Brede school d n Bogerd School Brede school d n Bogerd Jeanne Verberne Schoolleider Jeanne Verberne Juni 2019 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 10 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum Jaarplan 2018-2019 OBS Het Spectrum 1 Inleiding In dit jaarplan staan de voorgenomen acties en de te bereiken doelen voor het schooljaar 2018-2019. Per onderdeel staan de doelen, de resultaatindicatoren

Nadere informatie

Jaarplan Twisk.

Jaarplan Twisk. Jaarplan 2017-2018 Basisschool de Klaverwoid Twisk www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 School Basisschool de Klaverwoid Datum 28-06-2017 Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1. welke zelfevaluaties

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan Oisterwijk. Datum: 1 september

Jaarplan Oisterwijk. Datum: 1 september Jaarplan 2017-2018 Basisschool Den Akker Oisterwijk Datum: 1 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam Basisschool Den Akker Datum 15-08-2017 Inleiding Naast de algemene streefbeelden

Nadere informatie