Jaarplan - jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan - jaarverslag 2015-2016"

Transcriptie

1 Jaarplan - jaarverslag CBS De Oanrin Twijzel Datum: 4 september

2 JAARPLAN JAARVERSLAG Schoolnaam CBS De Oanrin Schoolnaam CBS De Oanrin Datum Inleiding Gewenste kwaliteit: Wij willen op onze school kinderen helpen hun talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. We accepteren dat niet iedereen dezelfde talenten heeft, en dat niet iedereen dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden kent. Maar we vinden dat je de talenten en kansen die je ziet zo optimaal mogelijk moet ontwikkelen. Om dat te verwezenlijken zijn de volgende zaken essentieel: Om optimaal te functioneren is het van groot belang dat leerlingen met plezier naar school gaan. Naast het aanbrengen van vaardigheden en kennis vinden we ook het ontwikkelen van sociale competenties van groot belang. Het hanteren van verschillende instrumenten zijn van belang (toetsen, observaties etc.) om de vorderingen en prestatie in beeld te brengen, zodat we kunnen inspelen op sterke en zwakke kanten van het kind. Door gebruik te maken van het zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen, differentiatie in leerstof, instructie en verwerking willen we tegemoet komen aan de mogelijkheden van de leerlingen. Kinderen moeten zelf ook verantwoordelijkheid leren nemen voor hun ontwikkeling. De vakbekwaamheid en het intuïtief vermogen van de leerkrachten moeten bij het leerproces een wezenlijke rol spelen. We werken met moderne methodes en media. In het Schoolplan heeft onze school de beleidsvoornemens op onderwijskundig- en school organisatorisch gebied voor de komende jaren aangegeven. Het Schooljaarplan is daarvan de uitwerking voor het betreffende schooljaar. Het is concreter ingevuld dan de meerjarenplanning in het schoolplan. Er is sprake van een cyclisch proces. Het Schooljaarplan is een plan, dat zo duidelijk mogelijk voor alle geledingen binnen de Inleiding Jaarplan - jaarverslag

3 school de verbetertrajecten en aandachtspunten voor het betreffende schooljaar bevat. Deze beleidsvoornemens worden voor het betreffende jaar uitgewerkt en geconcretiseerd. Beschreven wordt door wie, met wat en wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd en waar de verantwoordelijkheid voor het resultaat ligt. Aan het eind van elk schooljaar wordt het schooljaarplan na uitvoering ook op schoolniveau geëvalueerd. Deze evaluaties vormen gezamenlijk het schooljaarverslag dat dient als verantwoordingsdocument zowel op school niveau richting team en medezeggenschapsraad, als op bovenschools niveau richting algemene directie. Na evaluatie kan het nodig en of wenselijk zijn de meerjarenplanning van beleidsvoornemens aan te passen / bij te stellen. De vastgelegde beleidsvoornemens in het Schoolplan blijven echter de basis voor het werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs en de organisatie. Evaluatie en heroriëntatie van de visie/missie staan vooraan in de planning voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode. Streefbeelden 1. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling Op onze school is er sprake van passend onderwijs Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt Op onze wordt handelingsgericht gewerkt Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag Op onze school hebben leerlingen mede eigenaarschap van hun eigen leerproces Jaarplan - jaarverslag

4 School & omgeving Formatieve inzet directie Zorg en begeleiding leraren Groepen Functies Namen Taken Twee sterke kanten Twee zwakke kanten Twee kansen Twee bedreigingen Opbrengsten [beleidsvoornemens] 0,5 WTF Onze school kent de volgende functies: Directeur, Ib'er, Taalcoördinator (per ) en Ict-er. Directeur: D. Hoogsteen Ib'er: Tia Zuidersma Taalcoördinator: Cor van der Hoop Ict'er: Esmiralda Kempenaar Sterk schoolprofiel m.b.t. passend onderwijs: het team durft en kan veel aan. Team wat openstaat voor professionele ontwikkeling. De opbrengsten (van met name taalontwikkeling) staan voortdurend onder druk en laten een grillig beeld zien. Het gebouw is oud en kent beperkingen. De bibliotheek heeft een prominente plek binnen de school met daaraan gekoppeld de 'leesmonitor' van de Bibliotheekdienst. Stabiel leerlingaantal, ook in de komende prognoses. Financiële positie van de school m.b.t. toenemende druk op de begroting van de organisatie. De sterke positie van obs 'De Mienskip' in Buitenpost. Halfjaarlijks monitoren van de (tussen) opbrengsten en daaraan gekoppeld passende interventies voor leerkrachten en leerlingen. Inzetten op kwaliteit van lesgeven middels groepsbezoeken en gesprekken. Inzetten op activerende werkvormen om de motivatie van leerlingen te verhogen. Routes en routines steeds blijvend waarborgen om structuur aan leerlingen te bieden. Jaarplan - jaarverslag

5 Leerlingenaantallen per 1 oktober Totaal Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen: Leerlingenaantal is stabiel. Ook voor de komende jaren zijn de prognoses in deze richting: rond de tel-data zal het aantal leerlingen schommelen rond de 82 tot 84 leerlingen. De verdelingen over de vier combinatiegroepen is redelijk gelijkmatig. De druk m.b.t. het leerlingenaantal op de kleutergroepen neemt wel toe na de tel-datum 1 oktober De combinatiegroep 1-2 kan uitgroeien naar 29 leerlingen (met name vanaf maart-april). Kwantitatieve gegevens personeel Aantal medewerkers OP Aantal medewerkers OOP 7 (1 mannen en 6 vrouwen) 1 (1 mannen en 0 vrouwen) Aantal uitstromers 0 Aantal nieuwkomers 1 Aantal BHV-ers 2 Aantal geplande FG's 8 Aantal uitgevoerde FG's Aantal geplande POP's 8 Aantal uitgevoerde POP's Jaarplan - jaarverslag

6 Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan Thema Verbeterpunt Omvang Verbeterpunten Inleiding Sociaal-emotionele ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Kwaliteitsimpuls geven aan het Taal- en Leesonderwijs Keuze maken voor genormeerde methode Sociaal Emotionele ontwikkeling Incidentenregistratie naast ongevallenregistratie uitvoeren groot klein klein Taalleesonderwijs Actualisering Taalbeleidsplan groot ICT Oriëntatie in implementatie van het office 365 pakket: met name "One Drive" en digitale agenda. groot ICT De school doet mee aan een Pilot van Parnassys ter ontwikkeling en invoering van een (schooleigen) digitaal rapport groot Engelse taal Kiezen van moderne methodiek voor Engels groot Didactisch handelen Verbeteren van kennis en inzicht team met betrekking tot coöperatief leren/werken groot Actieve en zelfstandige houding Opbrengsten Opbrengsten Werken aan Activerende werkvormen De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. groot klein klein Jaarplan - jaarverslag

7 Uitwerking: Kwaliteitsimpuls geven aan het Taal- en Leesonderwijs actief Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Verbeterpunten Inleiding Taalbeleid De opbrengsten van (begrijpend-) lezen en spelling liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag worden. 1.Het actualiseren van het taalbeleidsplan. 2.Het monitoren van de taal-opbrengsten en daarop interventies formuleren en deze uitvoeren in de groep(en) 3. Het evalueren van de uitgevoerde interventies op teamvergaderingen en bij groepsbesprekingen. 4. het borgen van afspraken in handelingsplannen, monitorverslagen en groepsmappen Het benoemen van een (nieuwe) taal-leescoördinator. Minimaal 4 X in het schooljaar wordt taalbeleid op de agenda van de PV gezet. De Taal-leescoördinator neemt deel aan de Kwaliteitskring van Noventa. De taal-leescoördinator neemt actief deel aan de scholingsmomenten van de Centrale Bibliotheekdienst de taalcoördinator in samenspraak met team, ib-er en directie. Periode (wanneer) Week: 38, 52, 11 en 21 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) De taalcoördinator 860,= (10 euro per jaar per leerling) December 2015 en juli 2016-Teamvergadering- Het gehele team Vastlegging nieuwe (aangepaste) afspraken in het taalbeleidsplan voor het nieuwe schooljaar. Afspraken eveneens in de notulen vastleggen. Jaarplan - jaarverslag

8 Uitwerking: Actualisering Taalbeleidsplan actief Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Taalleesonderwijs Taalbeleid De school beschikt over een actueel taalbeleidsplan met daarin passende interventies als impuls voor het verbeteren van de kwaliteit van het taal/lees onderwijs. Inventariseren van het huidige taalonderwijs (status quo) Inventariseren van tekortkomingen in het taalonderwijs Het schrijven van beleid om zaken te verbeteren Het bespreken van het beleid op teamvergadering(en). Het toepassen van afgesproken interventies Het evalueren van de uitvoer van afgesproken interventies Beschikbaarheid van een taalcoördinator minimaal 4 maal als item op de teamvergadering agenderen Bij monitoring van toetsen (Monitorverslag twee maal per jaar rond citotoetsen) waarnemen welke effecten de interventies hebben gehad, middels overleg Iber/directie/taalcoördinator Eventueel aanpassen van de interventies n.a.v. de monitoring en aanpassingen verwerken in taalbeleidsplan door taalcoördinator. Meedraaien in de kwaliteitskring Taalcoördinatoren Noventa. directie en team, taalcoördinator Periode (wanneer) Week: 33, 41, 5, 16 en 25 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Taalcoördinator nihil Op studiedag in juni het taalbeleid in zijn geheel evalueren Vastleggen afspraken in een actueel taalbeleidsplan Jaarplan - jaarverslag

9 Uitwerking: Oriëntatie in implementatie van het office 365 pakket: met name "One Drive" en digitale agenda. actief Thema ICT Resultaatgebied ICT- office 365 Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Cbs De Oanrin werkt vanaf 2015/2016 met twee onderdelen uit het Office 365 pakket: 'One Drive' en digitale agenda/kalender. 1. Cursus Office 365 op Noventa-niveau volgen door alle teamleden 2. Implementeren op schoolniveau o.l.v. Ict-er van cbs De Oanrin Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Deelname aan de cursus Office 365 volgens planning Noventa. Minimaal 3 maal in het schooljaar een werkmoment inplannen om te oefenen en elkaar te stimuleren. Deelname aan de aangeboden scholing Office 365 van Noventa. Implementatie in het team middels ondersteuning eigen Ict-er directie, team., bovenschoolse ict-er, eigen ict-er Periode (wanneer) Week: 39, 43, 47, 7, 20, 27 en 30 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) ICT-er en Directie Voor de school Nihil juli: Studiedag: Evaluatie proces Vastleggen van afspraken in groepsmap en volgens planning Vergaderschema evalueren en eventueel afspraken bijstellen Jaarplan - jaarverslag

10 Uitwerking: De school doet mee aan een Pilot van Parnassys ter ontwikkeling en invoering van een (schooleigen) digitaal rapport actief Thema Resultaatgebied ICT Ontwikkelen van digiaal rapport in Parnassys Gewenste situatie (doel) Cbs De Oanrin beschkt vanaf het schooljaar over een digitaal rapport in Parnassys Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Deelname aan Pilot Parnassys ter ontwikkeling van een school-eigen digitaal rapport voor De Oanrin. Oriëntatie op items die in het rapport dienen te komen Aansluiting zoeken met normering in Parnassys zodat er een reëel rapport uit kan rollen. Aansluiting zoeken met de citonormering (via dultkoppeling in Parnassys opgenomen) Deelname aan de piolot Parnassys: Digitaal rapport ontwikkelen (Lay-out en inhoudelijk) Werkgroep samenstellen ter voorbereiding van digitaal rapport 3 X een bijeenkomst organiseren van deze weerkgroep presentatie binnen de teamvergaderingen Afspraken vastleggen in document: Dgitaal Rapport Deelname aan de Pilot Parnassys: Ontwikkelen van een digitaal rapport. directie, ic-er, ib-er en teameden Periode (wanneer) Week: 35, 46, 7, 21 en 28 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Ib-er en Ict-er Voor de school nihil juli: Studiedag met het gehele team. Vastlegging van afspraken in het document Digitaal Rapport. Minimaal 2 maal per schooljaar evalueren en bijstellen in document waar nodig/wenselijk. Jaarplan - jaarverslag

11 Uitwerking: Kiezen van moderne methodiek voor Engels actief Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Engelse taal Engels De school beschikt in de leerjaren 1 t/m 8 over een methode voor de Engelse taal 1. Oriëntatie op diverse methodes 2. Kiezen van twee methodes uit het totaalaanbod 3. Presentatie van de methodes in het team 4. Kiezen van een methode 5. Uitproberen van lessen + evaluatie 6. Besluit: aanschaf methode voor groep 1 t/m 8 Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) 3 team bijeenkomsten met op de agenda: Methode Engels 2 teambijeenkomsteb met op de agenda: implementatie Engelse methode Eventueel een uitgever een presentatie/demonstratie laten verzorgen team, directie Periode (wanneer) Week: 39, 50, 3, 12, 22 en 27 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Directie 1000,= per leerjaar aan licenties Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op de studiedag in juli 2016 Borging (hoe) Afspraken over het gebruik van de methode worden vastgelegd in Parnassys en in de groepsmappen. In de notulen van de PV worden de afgesproken items als besluit vastgelegd. Jaarplan - jaarverslag

12 Uitwerking: Verbeteren van kennis en inzicht team met betrekking tot coöperatief leren/werken actief Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Didactisch handelen Didactiek: Coöperatieve werkvormen Het team van Cbs De Oanrin beschikt over kennis rond verschillende vormen en mogelijkheden van coöperatieve werk/leervormen en kan deze in de praktijk ten uitvoer brengen (Team)scholing volgen via Timpaan Binnen de groepen oefenen met het geleerde Verplichte deelname teamleden aan de teamscholing Bij groepsvisitaties door directie en Ib-er dit als item meenemen. Consequenties scholing Volgens afspraak met medewerker van Timpaan 4 á 5 bijeenkomsten plannen Volgens afspraak doen alle teamleden actief mee met dit teamleren en spant elk teamlid zich in dit in de veigen groep te implementeren Betrokkenen (wie) het gehele team, medewerker timpaan Periode (wanneer) Week: 40, 49, 2, 13, 19 en 26 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) directie 4000,= (In combinatie met activerende werkvormen /Te betalen uit scholings-subsidies gemeente) juli: Studiedag met het gehele team Borgingsdocument maken als uitvloeisel van de teamscholing. Per kwartaal evalueren op de teamvergadering Terugkoppeling na groepsbezoeken Jaarplan - jaarverslag

13 Uitwerking: Werken aan Activerende werkvormen actief Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Actieve en zelfstandige houding Didactiek: Werken aan activerende werkhouding Het team van Cbs DE Oanrin is op de hoogte van mogelijkheden om middels activerende werkvormen leerloingen te motiveren en stimuleren Volgen van teamleren via Medewerker Timpaan: Coöperatieve werkvormen en activerende werkvormen. Implementeren van het geleerde in de eigen groepen Evalueren van de ervaringen op teamvergaderingen Vastleggen van de afspraken op schoolniveau Minimaal 4 á 5 maal per jaar volgen alle teamleden verplicht de teamscholing Minimaal 3 X per schooljaar wordt dit geëvalueerd op de teamvergaderingen Verplichte deelname van alle teamleden aan de teamscholing, verzorgd door Timpaan het gehele team, de directie en de medewerker van timpaan Periode (wanneer) Week: 40, 49, 2, 13, 20 en 26 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Directie 4.000,= (Combinatie met coöperatief leren/ te betalen via scholingsgelden gemeente) Juli: Studiedag voor het gehele team Vastlegging afspraken in een document Activerende Werkvormen Minimaal 3 X per jaar evalueren en zo nodig bijstellen (Op teamvergaderingen) Jaarplan - jaarverslag

14 Overige verbeterpunten [klein] Doel Week Wie Kosten Keuze maken voor genormeerde methode Sociaal Emotionele ontwikkeling De school beschikt vanaf 2016 over een genormeerde methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 41, 3, 14, 23 Directie Jaarprijs 500,= aan licenties actief Incidentenregistratie naast ongevallenregistratie uitvoeren 36, 4, 23, 24 Directie Nihil actief De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 4, 5, 26, 27 Ib-er, Team en directie nihil actief De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies. Elk teamlid heeft zicht op de opbrengsten van zde groep doormiddel van gedegen analyse met bijbehorende conclusies met daaraan gekopeld passende ibnterventies voor (sub-) groepen en individuele leerlingen. 41, 43, 4, 14, 27 Ib-er in samenspraak met de directie nihil actief Jaarplan - jaarverslag

15 Te volgen scholing Omschrijving Wie Wanneer Kosten ICT- scholing Office 365 Teamleden september-november 2015 (3 maal een cursusdag) Voor de school nihil Pilot Parnassys: het inrichten en uitvoeren van een schooleigen digitaal rapport Ict'er en teamleden Nog nader te bepalen data Voor de school nihil Cursus "Het jonge kind" Esmiralda Kempenaar Nog nader te bepalen data (4 X per schooljaar- tweede jaar) Voor de school nihil (Noventacursus) Didactisch handelen: Coöperatieve werkvormen en activerende werkvormen Teamleden onder leiding van medewerker Timpaan 28 september, 29 oktober, 12 januari 2500,= Geplande zelfevaluaties Omschrijving Wie Wanneer Kosten Schooldiagnose WMK 'Afstemming' Schooldiagnose WMK 'Taal/lezen' Team oktober 2015 Nihil team oktober 2015 Nihil Opbrengsten diagnose Ib'er en directeur februari 2016 en juli 2016 Nihil Algemene werkzaamheden Omschrijving Wie Wanneer Kosten Schoolgids actualiseren Directeur mei ,= Jaarplan - jaarverslag

16 Praktische informatiegids actualiseren Schooldirecteur mei ,00 Schoolkalender/agenda maken voor Vergader-schema met onderwerpen maken directeur mei ,00 directeur i.s.m. teamleden mei ,00 Taalbeleidsplan actualiseren Taalcoördinator i.s.m. directie en team april ,00 Jaarverslag met evaluaties jaarplan schrijven directeur juni ,00 Jaarplan - jaarverslag

17 Overige zaken Huisvesting TSO-BSO Sponsoring MR Overig Het schoolgebouw zal volgens het onderhoudsschema (rode map) van OBM Meppel worden onderhouden In het schooljaar start de school met een vijfgelijke dagen rooster. Dit houdt in dat de TSO vervalt en dat we samenwerking zoeken met de BSO te Buitenpost De school heeft geen activiteiten gepland waarbij sponsoring een rol speelt De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt komend jaar 4 x bijeen. De school heeft een vierjarig contract met de Friese Poort onder de titel 'Energie-Challenges'. Groep 7 en 8 is daarin actief. Het tweede jaar gaat in het schooljaar in Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS de Hoekstien Surhuisterveen Datum: 24 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS de Hoekstien Schoolnaam CBS de Hoekstien

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Johannes Looijengaskoalle Surhuizum Datum: 28 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Johannes Looijengaskoalle Schoolnaam Johannes

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 22 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Kandelaar Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Vliegerdt Schoolnaam OBS De Vliegerdt Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016 - Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 - JAARVERSLAG 2016 - Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Het Overbos Oostvoorne Datum: 25 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Het Overbos Schoolnaam OBS Het Overbos

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Villa Kakelbont AZC- school Den Helder Datum: 28 februari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Villa Kakelbont AZC-school Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 CBS De Lichtbron Buitenpost Datum: 10 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam CBS De Lichtbron Schoolnaam CBS De Lichtbron Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 5 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool de Rank Rozenburg Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool de Rank Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Steenen Brug Roermond Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Steenen Brug Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus Jaarplan 2016 RKBS St. Willibrordus Coevorden Datum: 2 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 Schoolnaam RKBS St. Willibrordus Datum 10-12-2015 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool Het Kristal Rijswijk Datum: 30 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool Het Kristal Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 PI-school De Ster Hoofddorp Datum: 18 oktober 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 School PI-school De Ster School PI-school De Ster Datum

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Basisschool St. Franciscus Weiteveen Datum: 16 december 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Basisschool St. Franciscus Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni

Jaarplan Melick. Datum: 28 juni Jaarplan 2016-2017 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 28 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 20-06-2016 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS de Kraaienboom Benningbroek www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS de Kraaienboom Schoolnaam OBS de Kraaienboom Datum 25-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering

onderwerp reden doel planning, verantwoordelijke personen evaluatie en borging juni 2017 Profilering Veranderplan voor de cursus 2016 / 2017 CBS de Arke Nij Beets 1 Inleiding: Dit plan is de jaarlijkse uitwerking van de in het schoolplan opgenomen actiepunten voor het komende jaar. Deze actiepunten zijn

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2014 2015 Jaar De Tovervogel Sjannie Spijkers Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon Planning Schooljaarplan Planperiode 2015-2019 Versie 1 Datum Augustus 2015 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode OBS Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Hellevoetsluis. Datum: 2 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Hellevoetsluis. Datum: 2 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 OBS De Houthoe e Hellevoetsluis Datum: 2 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam OBS De Houthoeffe Datum 08-01-2015 Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk

Onderwijskundig jaarplan Jaar O.B.S. Durperhonk Onderwijskundig jaarplan Jaar 2016-2017 School O.B.S. Durperhonk Schoolleider Ingeborg Halsema Datum Juli 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke beleidsterreinen we hebben gescoord, welke vragenlijsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Openbare Basisschool De Piramide Andijk Datum: 24 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Openbare Basisschool De Piramide Schoolnaam

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie