Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax Website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon Fa Website

2 Onderwijskundig jaarverslag Jaar 2014 School RKBS Willibrordus Schoolleider H.H. Benes Datum Inleiding In dit jaarverslag blikken we terug op de ondernomen activiteiten in het kalenderjaar De uitgevoerde activiteiten zijn met name te relateren aan [1] de uitkomsten van de gescande beleidsterreinen in 2014, [2] de uitkomsten van de ingezette vragenlijsten in 2014, en [3] het deelplan 2014 in het schoolplan. Daarnaast zijn er [4] activiteiten te onderscheiden die een andere oorsprong hebben (categorie divers ). Het jaarverslag 2014 moet gelezen worden in combinatie met het jaarplan 2014 (met onze voornemens) en het schoolplan (deelplan 2014) [1] Beoordeelde beleidsterreinen (nov. 2014) [m.b.v. Quick Scan en/of Diagnose] Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 QS Interne Communicatie 3,77 geen 2 QS Eterne Contacten 3,83 geen 3 QS Schoolleiding 3,60 geen 4 QS Opbrengst gericht werken Rekenen en Wiskunde 3,73 geen QS Handelingsgericht werken in de groep QS Handelingsgericht werken op schoolniveau QS Schooldiagnose Opbrengsten QS Schooldiagnose Kwaliteitszorg 3,73 geen 3,79 geen 3,08 geen 3,16 geen [2] Ingezette vragenlijsten (nov 2014) Vragenlijst Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Ouders nvt nvt 2 Leerlingen nvt nvt 3 Personeel nvt nvt [3] Aandachtspunten schoolplan (zie deelplan 2014) Thema Gekozen verbeterpunten 1 Schoolplan Zie bijlage hoofdstuk 7.14 schoolplan 2 Jaarverslag Zie jaarverslag Onderwijskundig jaarplan Zie onderwijskundig jaarplan

3 [4] Aandachtspunten divers Thema Kwaliteitszorg ICT HGW Opbrengsten 5 Leerlingen medeeigenaar maken van hun eigen leerproces 6 Communicatiebeleid opstellen ICT-plan vernieuwen Ambities Bestuursakkoord Set 1 Ambities Bestuursakkoord Set 2 Gekozen verbeterpunten Ons onderwijszorgprofiel is opnieuw bijgesteld. Het betrekken van de kinderen bij de evaluatie van de groepsplannen begint vorm te krijgen, maar is zeker nog niet bij iedereen (de nieuwe leerkrachten) ingeburgerd. De introductie van het Portfolio binnen MOO is technisch niet van de grond gekomen (doordat MOO veel problemen geeft). MOO wordt binnenkort vernieuwd en dan zou het allemaal eenvoudiger moeten worden. We hebben een goede slag gemaakt in het vaststellen van de onderwijsbehoeften. Inhoudelijk moet het worden aangescherpt. Een taak van het OAT is om alle collega s mee te nemen in de rijdende trein. Het overgangsbeleid is onderwerp van gesprek, maar ligt nog niet vast in protocol. Er zijn wel voorbeeldprotocollen maar hier kunnen we ons nog niet geheel in vinden. We stellen ons ook de vraag of we wel überhaupt een protocol moeten opstellen. Wel willen we een visie op het zittenblijven opstellen, met name wanneer het gaat om de zgn. herfstkinderen. Hierin maken we vorderingen, maar dit willen we nog meer gaan uitdiepen. Het kan beter en blijft onze aandacht houden. Schuiven we door naar 2015 Er is een start meegemaakt maar is nog niet af. Er is een leerlijn opgesteld, maar deze moet nog vorm gaan krijgen binnen de lessen die in de groepen gegeven worden. 1. Afgewerkt 2. Afgewerkt 3. Gestart in Gestart met de verrijkingsklas 5. Afgewerkt 6. Is onderdeel van de gesprekken met de ouders 7. Afgewerkt Gekozen doel: afgewerkt. 1. Dat loopt en wordt gemonitord door de IB-er 2. Wordt door de OAT gemonitord 3. Gedaan, maar blijft punt van aandacht 4. Doen we wel, staan ook open hiervoor 5. Afgewerkt 6. Blijft voortdurend in de aandacht Gekozen doel: afgewerkt 3

4 Uitwerking van de gekozen verbeterpunten in 2014 Beleidsterrein Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Betrokkenen Periode (wanneer) 2014 Didactisch handelen OGW en HGW verder implementeren middels de 1-zorgroute OGW en HGW toepassen bij de vakken rekenen en taal/lezen twee bouw- en teamvergaderingen klassenbezoeken IB-er klassenconsultatie Team Eigenaar (wie) Team en Onderwijs Advies Team Kosten 500 Evaluatie (wanneer) November 2013 in OAT-vergadering o.l.v. directeur Borging (hoe) Vastleggen in protocol Opname in kijkwijzer bij klassenbezoeken en tijdens de ontwikkelingsgesprekken. Afgerond Ja Nee Naar jaarplan 2015 Niet meer van toepassing Toelichting op de gemaakte keuze Evaluatie We hebben hier in 2012 een start mee gemaakt. OGW en HGW is inmiddels geïmplementeerd binnen de 1-zorgroute. We willen ons hier verder in blijven ontwikkelen. Dit traject loopt de hele schoolplanperiode en wordt dus ook jaarlijks doorgeschoven. OGW en HGW wordt door de leerkrachten structureel toegepast binnen de vakken rekenen, taal/lezen en spelling. De groepsplannen zijn weer aangescherpt en de hierbij behorende evaluaties krijgen steeds meer verdieping. We streven naar elk kind een eigen doel binnen de vakken rekenen, taal/lezen en spelling. Ook in 2015 zullen hiervoor klassenbezoeken, met behulp van een kijkwijzer, worden afgelegd door leden van het OAT en met de leerkrachten worden besproken. Kosten zijn verder niet gemaakt. 4

5 Beleidsterrein Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Betrokkenen Passend onderwijs Overdracht VVE - PO Overdracht PO - VO De school stelt een document overdracht VVE-PO en PO-VO op. twee bouwvergaderingen twee teamvergaderingen evt. nascholing Directie, OAT en team Periode (wanneer) 2014 Eigenaar (wie) Directie en IB-er Kosten 500 Evaluatie (wanneer) November 2014 Borging (hoe) Vastleggen in document Overdracht VVE-PO en PO-VO. Afgerond Ja Nee Naar jaarplan 2015 Niet meer van toepassing Toelichting op de gemaakte keuze Evaluatie Samen met de andere scholen in de buurt en de Peuterspeelzaal en de beide Kinderopvangcentra zijn we gestart met een persoonlijke warme overdracht van VVE-PO. Men leert elkaar kennen en ook heeft een leerkracht van ons een onderzoekje gedaan naar elkaars werkwijzen. Aangezien we samenwerken met andere partijen hebben we hier nog stappen te maken. De overdracht van PO-VO loopt al jaren prima en is er een goed contact. Een en ander is nog niet ge-effectueerd in een protocol. Beleidsterrein Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Betrokkenen Periode (wanneer) 2014 Eigenaar (wie) Kwaliteitszorg Kwaliteitsprofiel actualiseren. Onderwijszorgprofiel (OZP) actualiseren. Actualiseren kwaliteitsprofiel van de Willibrordusschool. Actualiseren onderwijs-zorgprofiel die op dat moment recht doet aan de Willibrordusschool. Actualiseren van het kwaliteitsprofiel van de Willibrordusschool. Actualiseren van het Onderwijs Zorg Profiel. Directie, IB-er en OAT Directie en IB-er Kosten Geen Evaluatie (wanneer) November 2014 Borging (hoe) Vastleggen in het profiel (protocol) Afgerond Ja Nee Naar jaarplan 2014 Niet meer van toepassing Toelichting op de gemaakte keuze Evaluatie De School heeft haar onderwijszorgprofiel geactualiseerd. Gezien het feit dat Passend Onderwijs net is begonnen zal dit eerst actueel moeten blijven 5

6 Beleidsterrein Verbeterpunt (wat) Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Betrokkenen Periode (wanneer) 2014 Eigenaar (wie) Directie en OAT Kosten Evaluatie (wanneer) November 2014 Borging (hoe) Handelingsgericht werken in de groep Passende onderwijsbehoeften nog gerichter vaststellen. N.a.v. gerichte signalering kunnen leerkrachten per leerling passende onderwijsbehoeften formuleren. Tevens worden de doelen in overleg met ouders en kinderen opgesteld en achteraf ook geëvalueerd. Teamscholing Team In het didactisch groepsoverzicht en het groepsplan staan per leerling passende onderwijsbehoeften en doelen omschreven. Afgerond Ja Nee Naar jaarplan 2015 Niet meer van toepassing Toelichting op de gemaakte keuze Evaluatie Zie onder Leerkrachten beschrijven in het didactische groepsoverzicht per leerling passende onderwijsbehoeften. Vanuit het OAT vinden we dat dit zo belangrijk is, dat we dit een vervolg moeten geven in Gevolgde scholing 2014 Wat? Wie? Wanneer? Afgerond? 1 OGW / HGW IB-er en directeur 2 Interne Cultuur Coördinator Daniëlle Bunnik Ja Mee gestart, nog niet afgerond 3 Teamcoaching HGW Team 2014 Dit loopt 4 Spellingmethodiek J.S. Team 2014 Afgerond 5 Reflectie en analyse Team 2014 ja 6 Teamscholing MOO Team 2014 Uitgesteld 7 Pschycho Diagnostisch Specialist Bijlage 1, Schoolplan deelplan 2014 Lenneke 2014 Afgerond 6

7 Bijlage 1: Jaarplan 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon Fa Website 1

8 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2014 School Rkbs St. Willibrordus Schoolleider Herman Benes Datum Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar 2014 (zie hoofdstuk 7.14 van ons schoolplan). [0] Resterende verbeterpunten uit 2013 Beleidsterrein Thema Verbeterpunten 1 Kwaliteitszorg Kwaliteitsprofiel bijstellen en Onderwijs Zorg Profiel bijstellen. Kinderen meer betrekken bij de evaluatie van de groepsplannen 2 ICT Introductie Portfolio binnen MOO 3 HGW Nog beter passende onderwijsbehoeften vaststellen 4 Opbrengsten Overgangsbeleid vernieuwen [1] Beoordeelde beleidsterreinen (oktober 2011) [zie hoofdstuk 7.10 van het schoolplan] Gemiddelde Beleidsterrein score Waardering 1 QS Aanbod Actief Burgerschap en (sociale) Integratie 3,20 voldoende ja 2 QS Opbrengstgericht werken (rekenen en wiskunde) 3,54 goed n.v.t. 3 QS Handelingsgericht werken in de groep 3,61 goed ja 4 QS Handelingsgericht werken op schoolniveau 3,51 goed n.v.t. 5 QS Kwaliteitszorg 3,68 goed ja 6 QS Pedagogisch handelen 3,73 goed n.v.t. 7 QS Afstemming 3,61 goed n.v.t. 8 QS Aanbod 3,35 9 QS Zorg en begeleiding (en toetsinstrumenten) 3,47 ruim voldoende ruim voldoende 10 Schooldiagnose Opbrengsten 3,29 ruim voldoende ja 11 Schooldiagnose Kwaliteitszorg 3,14 voldoende ja 12 Schooldiagnose Burgerschap 2,78 zwak ja Aandachtsveld n.v.t. ja 2

9 [2] Vragenlijsten [zie hoofdstuk 7.10 schoolplan] Vragenlijst Gem. score Waardering Aandachtsveld 1 Ouders 8,3 goed nee 2 Leerlingen 8,3 goed nee 3 Personeel 8,1 goed nee Gekozen verbeterpunten (globaal) [zie WMK-rapportages, zie schoolplan] Beleidsterrein Thema Gekozen verbeterpunten OGW en HGW borgen middels de 1-zorgroute 1 Het lesgeven rekenen taal / lezen 2 Het lesgeven Doorontwikkelen Willibrordusmodel en gebruiken bij de verrijkingsklas. 3 Integraal Personeels Beleid Borgen Codo 4 Aspecten van opvoeden Document Actief Burgerschap en Sociale Integratie herzien 5 Opbrengsten Opbrengsten bewaken op het niveau van de kenmerken van de leerlingenpopulatie 6 Zorg voor leerlingen Borgen overdracht VVE PO en PO VO 7 Zorg voor leerlingen Ontwikkelingsperspectieven relateren aan de referentieniveaus. 8 Het lesgeven Introduceren portfolio binnen MOO 9 Kwaliteitszorg Diagnose Opbrengsten. Inventarisatie Kengetallen Opstellen jaarplan en jaarverslag 10 Kwaliteitszorg Uitvoer Evaluatieplan. Beoordelen: zie hoofdstuk Schooldiagnose Opbrengsten Schooldiagnose Kwaliteitszorg 13 Schooldiagnose Burgerschap Document herzien. 14 Vragenlijsten geen De school formuleert een beleid voor de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2. De school formuleert een beleid voor de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3. De school betrekt leerlingen bij de evaluatie. De borging concretiseren middels het vastleggen van procedures en afspraken. 3

10 14 Beleidsterrein Thema Schoolplan Hoofdstuk 7.14 Gekozen verbeterpunten Borgen OGW en HGW middels de 1-zorgroute. Doorontwikkelen Willibrordusmodel en gebruiken bij b.v. de verrijkingsklas. Borgen CODO. Document Actief Burgerschap herzien. Opbrengsten bewaken op het niveau van de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Borgen overdracht VVE PO en PO - VO. Ontwikkelingsperspectieven relateren aan de referentieniveaus. Oriëntatie op portfolio s binnen MOO. Maken diagnose opbrengsten. Uitvoeren evaluatieplan. 15 Divers 16 Ambities bestuursakkoord Zie bijlage set 1 en 2 4

11 Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten per beleidsterrein [a] Beleidsterrein Didactisch handelen Verbeterpunt (wat) OGW en HGW verder implementeren middels de 1-zorgroute Gewenste situatie (doel) OGW en HGW toepassen bij de vakken rekenen en taal/lezen twee bouwvergaderingen Activiteiten (hoe) klassenbezoeken IB-er + OAT-lid klassenconsultatie Betrokkenen Team Periode (wanneer) 2014 Eigenaar (wie) Team en Onderwijs Advies Team Kosten 500 Evaluatie (wanneer) November 2014 in OAT-vergadering Borging (hoe) Opname in kijkwijzer bij klassenbezoeken en tijdens de ontwikkelingsgesprekken. [b] Beleidsterrein Passend Onderwijs Verbeterpunt (wat) Overdracht VVE - PO Overdracjt PO - VO Gewenste situatie (doel) De school stelt een document overdracht VVE-PO en PO-VO op. twee bouwvergaderingen Activiteiten (hoe) twee teamvergaderingen evt. nascholing Betrokkenen Directie, OAT en team Periode (wanneer) 2014 Eigenaar (wie) Directie en IB-er (OAT) Kosten 500 Evaluatie (wanneer) November 2014 Borging (hoe) Vastleggen in document Overdracht VVE-PO en PO-VO. [c] Beleidsterrein Kwaliteitszorg Verbeterpunt (wat) Kwaliteitsprofiel actualiseren. Onderwijszorgprofiel (OZP) actualiseren. Actualiseren kwaliteitsprofiel van de Willibrordusschool. Gewenste situatie (doel) Actualiseren onderwijs-zorgprofiel die op dat moment recht doet aan de Willibrordusschool. Actualiseren van het kwaliteitsprofiel van de Activiteiten (hoe) Willibrordusschool. Actualiseren van het Onderwijs Zorg Profiel. Betrokkenen Directie, IB-er en OAT Periode (wanneer) 2014 Eigenaar (wie) Directie en IB-er Kosten Geen Evaluatie (wanneer) November 2014 Borging (hoe) Vastleggen in het profiel (protocol) 5

12 [d] Beleidsterrein Handelingsgericht werken in de groep Verbeterpunt (wat) Passende onderwijsbehoeften nog gerichter vaststellen. Gewenste situatie (doel) N.a.v. gerichte signalering kunnen leerkrachten per leerling passende onderwijsbehoeften formuleren. Tevens worden de doelen in overleg met ouders en kinderen opgesteld en achteraf ook geëvalueerd. Activiteiten (hoe) Teamscholing Betrokkenen Team Periode (wanneer) 2014 Eigenaar (wie) Directie en OAT Kosten 1500 Evaluatie (wanneer) November 2014 Borging (hoe) In het didactisch groepsoverzicht en het groepsplan staan per leerling gerichte passende onderwijsbehoeften en doelen omschreven. Overige aandachtspunten Verbeter- en aandachtspunten [overig] Wanneer Wie Kosten 1 Leerlingen mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces 2014 Team Communicatiebeleid opstellen 2014 OAT geen 3 ICT plan vernieuwen 2014 directie geen Te volgen scholing 2014 Wat? Wie? Wanneer? Kosten? 1 OGW / HGW IB-er en directeur Interne Cultuur Coördinator 2 teamleden Teamcoaching HGW Team Spellingmethodiek J.S. team Teamscholing MOO Team

13 Beleidsterreinen die we gaan beoordelen (evalueren) [oktober 2014] [zie hoofdstuk 7.10 van het schoolplan] Beleidsterrein Directie Team Anderen 1 Interne communicatie 2 Eterne contacten 3 Schoolleiding 4 Opbrengstgericht werken Rekenen en wiskunde 5 Handelingsgericht werken in de groep 6 Handelingsgericht werken op schoolniveau 7 Schooldiagnose Opbrengsten 8 Schooldiagnose Kwaliteitszorg Geplande vragenlijsten [oktober 2014] [zie hoofdstuk 7.10 van het schoolplan] 1 Geen Vragenlijst Wanneer uitvoeren Eigenaar Uitslagen bespreken Wie Wanneer? Algemene werkzaamheden Wat? Wie? Wanneer? Kosten? 1 Opstellen schoolgids Opstellen informatieboekje directie juni Opstellen jaarplan 2015 directie + november team Opstellen jaarverslag 2014 directie november 4 Analyses van de opbrengsten directie, IBer en team 2014 maart en juli / sept

14 Bijlage Ambities Bestuursakkoord 1 Set Actie Keuze Scholen hebben meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op de leeropbrengsten taal en rekenen Elke groep stelt doelen in vaardigheidsscores per groep en per leerling. 2 Scholen werken opbrengstgericht Via Esis (trendanalyses). 3 Scholen meten de opbrengsten van vroegschoolse educatie Meten van VVE kinderen (i.v.m. investeringen door de overheid). 4 Scholen bieden maatwerk voor ecellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen Protocol is in werking; in januari start met de verrijkingsklas 5 Er zijn geen onderpresterende scholen meer We hebben het basisarrangement van de onderwijsinspectie. 6 Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan leerprestaties Ouders meer als partner gaan zien; samen doelen stellen bij het opstellen van plannen. 7 Scholen maken hun opbrengsten transparant Opbrengsten staan in de schoolgids en op het internet Gekozen doel [richting] Scholen bieden maatwerk voor ecellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen Wat doen? Activiteiten Zie beleidsterrein Handelingsgericht Werken [acties] Wanneer? 2014 Kosten Geen Evaluatie [reflectie] November

15 1 Set Actie Keuze De bekwaamheid van de leraren in het afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen de klas is op orde Hoe begeleid je leerlingen die op een individuele leerlijn werken? 2 De bekwaamheid van de leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde Wanneer ben je opbrengstgericht aan het werk? Kwaliteitskaart maken in WMK (criteria). Competentielijstje. In teamvergadering vragen wat team hieronder verstaat. 3 Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch [bekwaamheidsdossier] en worden gestimuleerd zich te registreren Nascholing m.b.t. CODO 4 Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid Meer gebruik maken van de kwaliteiten van de leerkrachten, discussie omtrent onderwijs anders. 5 Verbetering begeleiding en ondersteuning van beginnende leraren Protocol beginnende / nieuwe leerkrachten binnen onze school. 6 Schoolleiders voldoen aan de geactualiseerde bekwaamheidseisen Nascholing directie m.b.t. de 13 ambities uit het bestuursakkoord. Gekozen doel [richting] Protocol startende en nieuwe leerkrachten op onze school. Wat doen? Activiteiten Opstellen protocol [actie] Wanneer? 2014 Kosten Geen Evaluatie [reflectie] Jaarlijks in november. 9

16 10

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

Gekozen verbeterpunten (globaal) [zie WMK-rapportages, zie schoolplan, etc.]

Gekozen verbeterpunten (globaal) [zie WMK-rapportages, zie schoolplan, etc.] Onderwijskundig jaarplan Jaar 2014 School Panta Rheischool Coevorden Schoolleider Madelon Essenburg Blaauw Datum 12 december 2013 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. JAARPLAN JAARVERSLAG B 2014-2015 Jaar 2014-2015 Bs De Brink School Bs De Brink Bart Mous Schoolleider Bart Mous Juni 2014 Datum Juni 2015 Inleiding In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Jaarplan 2018-2019 OBS It Kruirêd Mûnein www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Datum 10-07-2018 Datum School & omgeving Inleiding Naar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten Schoolontwikkelplan Jaar 016-017 School Bavoschool Directeur Saskia Kuin Datum 15 september 016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 016-017 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK we hebben gescoord

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarverslag 2015

Onderwijskundig Jaarverslag 2015 Onderwijskundig Jaarverslag Jaar School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 30-11- Inleiding In dit jaarverslag blikken we terug op de ondernomen activiteiten in het kalenderjaar. De

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Vliegerdt Schoolnaam OBS De Vliegerdt Datum

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Westmaas Datum: 11 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum Inleiding Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2014 2015 Jaar De Tovervogel Sjannie Spijkers Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s)

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie Schoolontwikkelplan 2014 2015 Jaar 2014-2015 School Bonifatius Directeur Rein Swart Datum 1 augustus 2014 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2014-2015 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 22 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Kandelaar Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK Jenaplanschool De Kwakel Plaats : Berkel en Rodenrijs BRIN-nummer : 15JV Onderzoeksnummer : 125797 Datum schoolbezoek : 12 april 2012

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie. Opmerkingen

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie. Opmerkingen JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2018-2019 Jaar 2018-2019 Brede school d n Bogerd School Brede school d n Bogerd Jeanne Verberne Schoolleider Jeanne Verberne Mei2018 Datum

Nadere informatie

De schoolontwikkeling: Kwaliteitsinstrument WMK (Werken Met Kwaliteit)

De schoolontwikkeling: Kwaliteitsinstrument WMK (Werken Met Kwaliteit) Schoolontwikkelplan Burg. Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek Tel. 0226-452072 www. rkbs-deark.nl Jaar 2016-2017 School De Ark Directeur Frank Knijn Datum 15 september 2016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Pesse Datum: 10 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 24-05-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: welke

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 05KK00 n Boaken

Schoolondersteuningsprofiel. 05KK00 n Boaken Schoolondersteuningsprofiel 05KK00 n Boaken Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2017-2018 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2017 Laatst geactualiseerd: 8 juni 2017 Inleiding In ons jaarplan 2017-2018 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan Heiloo. Datum: 6 oktober

Jaarplan Heiloo. Datum: 6 oktober Jaarplan 2017-2018 Basisschool Benedictus Heiloo Datum: 6 oktober 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 School Basisschool Benedictus Datum 10-07-2017 Inleiding Geachte lezer, In ons jaarplan geven

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus Jaarplan 2016 RKBS St. Willibrordus Coevorden Datum: 2 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 Schoolnaam RKBS St. Willibrordus Datum 10-12-2015 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs Koningin Juliana

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. cbs Koningin Juliana RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK cbs Koningin Juliana Plaats : Wilnis BRIN nummer : 09UW C1 Onderzoeksnummer : 292388 Datum onderzoek : 7 februari 2017 Datum vaststelling : 6 april 2017 Pagina

Nadere informatie

2014-2015 Jaar. 2014-2015 School. Jaar School Schoolleider Datum. In ons Jaarverslag blikken we terug op de onderwijskundige beleidsvoornemens

2014-2015 Jaar. 2014-2015 School. Jaar School Schoolleider Datum. In ons Jaarverslag blikken we terug op de onderwijskundige beleidsvoornemens JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Peddepoel School De Peddepoel Jos van Gerven Schoolleider Jos van Gerven September 2014 Datum Juni 2015 In ons

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 RKBS De Duinsprong Drunen Datum: 19 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam RKBS De Duinsprong Schoolnaam RKBS De Duinsprong

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Basisschool à Hermkes Epen Datum: 15 juni 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School Basisschool à Hermkes School Basisschool à Hermkes

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum Jaarplan 2018-2019 OBS Het Spectrum 1 Inleiding In dit jaarplan staan de voorgenomen acties en de te bereiken doelen voor het schooljaar 2018-2019. Per onderdeel staan de doelen, de resultaatindicatoren

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG School OBS De Klipper Adres Algemeen Postbus 3091 Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b Loc. Dubloen Dubloen 98 Loc. Hanebalk Hanebalk 1 Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628

Nadere informatie

r.k basisschool De Ark

r.k basisschool De Ark Schoolontwikkelplan r.k basisschool De Ark Burg. Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek Tel. 0226-452072 www. rkbs-deark.nl Jaar 2015-2016 School De Ark Directeur Frank Knin Datum 29-6-2015 Inleiding In dit schoolontwikkelplan

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2019-2020 Jaar 2019-2020 Brede school d n Bogerd School Brede school d n Bogerd Jeanne Verberne Schoolleider Jeanne Verberne Juni 2019 Datum

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2018-2019 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2018 Laatst geactualiseerd: 5 juli 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DOM HELDER CAMARA

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DOM HELDER CAMARA DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DOM HELDER CAMARA Plaats : Groningen BRIN-nummer : 18QF Onderzoeksnummer : 117802 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HENRI DUNANT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HENRI DUNANT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HENRI DUNANT Plaats : Sliedrecht BRIN-nummer : 12CL Onderzoeksnummer : 118223 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gem. Gekozen verbeterpunten / aandachtsvelden score 1 Pedagogisch handelen 3,58 2 Wet- en regelgeving

Gem. Gekozen verbeterpunten / aandachtsvelden score 1 Pedagogisch handelen 3,58 2 Wet- en regelgeving Onderwijskundig jaarverslag Jaar 2014 School St. Jozefschool Schoolleider Maurits Peverelli Datum 5 januari 2015 Inleiding In dit jaarverslag blikken we terug op de ondernomen activiteiten in het kalenderjaar

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2019-2020 Heerlen Datum: 27 juni 2019 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2019-2020 JAARVERSLAG 2019-2020 School School Datum 20-05-2019 Datum Inleiding Vanaf schooljaar 2019-2020 evalueren

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 24NB Onderzoeksnummer : 126670 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

oudergeleding 16KK Actief Burgerschap en Sociale Integratie t Ruimteschip 16KK Actieve en zelfstandig rol van de leerlingen Jaar

oudergeleding 16KK Actief Burgerschap en Sociale Integratie t Ruimteschip 16KK Actieve en zelfstandig rol van de leerlingen Jaar Schoolontwikkelplan Schoollogo Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 Directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Jaar

Nadere informatie