De Kameleon R.Schreurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015 De Kameleon R.Schreurs"

Transcriptie

1 JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG Jaar De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s) we hebben gescoord [3] welke Vragenlijst(en) we hebben ingezet [4] welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan [5] welke actuele ontwikkelingen van belang zijn We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan [1] de gekozen verbeterpunten n.a.v. de Quick Scans [2] de gekozen verbeterpunten n.a.v. de Schooldiagnose(s) [3] de gekozen verbeterpunten n.a..v de Vragenlijsten *4+ de verbeterthema s uit ons schoolplan *5+ de verbeterpunten uit de categorie divers 1

2 Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP administratie en conciërge OOP interieurverzorgsters 12, , ,0118 0,0603 en 0,3780 0,54 Opmerkingen MT-structuur Functies Namen MAT Directie/IB-er/leerkracht LB /Leerkracht LA Directeur: Ron Schreurs MAT: Patricia Kuijpers en Hans Deckers Leerlingenaantallen Opmerkingen Twee sterke kanten Twee zwakke kanten Twee kansen 2 1. De Kameleon heeft een ervaren,betrokken en professioneel team 2. De school heeft een modern schoolgebouw met prima voorzieningen Kwaliteitszorg; 1. Beleid leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en OOP dient verder ontwikkeld te worden 2. Sociale omgang tussen kinderen onderling kan beter 1. Vorm geven aan nieuwe manier van werken m.b.t. de zaakvakken waarbij gebruik wordt gemaakt van de taakkaart met meer aandacht voor zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen in het onderwijsleerproces. 2. Verder vormgeven van de sociaal emotionele vaardigheden van kinderen en leerkrachten middels een methode. Opmerkingen

3 Twee bedreigingen Opbrengsten [beleidsvoornemens] Leerlingenaantallen Per 1 oktober 1. Krimp, grotere basisgroepen 2. Passend onderwijs In Opbrengsten [kengetallen] Opmerkingen Thema SCHOOL & OMGEVING KWANTITATIEVE GEGEVENS PERSONEEL Thema Aantal medewerkers OP 12 Opmerkingen Aantal mannen 5 OP Aantal vrouwen 7 OP Aantal medewerkers OOP 2 Aantal mannen OOP Aantal vrouwen OOP 1 op basis van de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding Aantal uitstromers Aantal nieuwkomers Aantal 6 BHV-ers Aantal 13 Aantal Geplande FG s Uitgevoerde FG s Aantal 0 Aantal Geplande BG s Uitgevoerde BG s Aantal Geplande POP s 13 Aantal Uitgevoerde POP s SCHOOL & OMGEVING KWANTITATIEVE GEGEVENS PERSONEEL 3

4 [1] Beoordeelde beleidsterreinen (Quick Scan) [juni 2014] Zie meerjarenplanning WMK Beleidsterrein Score Waardering Aandachtsveld 1 Rekenen en Wiskunde 3,61 Ruim voldoende Geen 2 Opbrengst gericht werken Rekenen en Wiskunde 3,62 Ruim voldoende Geen 3 Aanbod 3,51 Ruim voldoende Geen 4 ICT 3,11 Voldoende Ja 5 Wetenschap en Techniek 2,35 Zwak Ja [2] Beoordeelde beleidsterreinen (Schooldiagnose) [juni 2014] Zie meerjarenplanning WMK Beleidsterrein Score Waardering Aandachtsveld 1 Opbrengsten Ruim vold ja 2 Burgerschap 3,62 Ruim vold nee [3] Ingezette Vragenlijsten (inclusief RI&E) [juni 2013] Zie meerjarenplanning WMK Vragenlijst Score Waardering Aandachtsveld 1 Oudertevredenheid Onderzoek BVPO 7.8 Goed ja 2 Leerling tevredenheid onderzoek BVPO 8.0 Goed nee 3 Leerkrachttevredenheid onderzoek BVPO 8.2 Uitstekend nee 4 Vragenlijsten leerlingen WMK 3,17 Vold. ja 5. Vragenlijsten personeel WMK 3,64 Goed ja 4

5 [4] Verbeterpunten (globaal) naar aanleiding van de Quick Scan [zie uitslagen QS juni 2013] Beleidsterrein Gekozen verbeterpunten Actie 1 Rekenen en Wiskunde nee 2 Opbrengst gericht werken Re&Wiskunde nee 3 Aanbod nee 4 ICT Toetsbare doelen formuleren voor de inzet van ICT ja Systematisch evalueren van de effecten van ICT ICT middelen functioneler gebruiken in klassikale niet klassikale situaties 5 Wetenschap en Techniek Resultaten verbeteren van techniek Breder aanbod realiseren gericht op verwerving van kennis, inzicht vaardigheden en houdingen Samenhang aanbrengen in het leerstofaanbod (doorgaande lijn) ja [5] Verbeterpunten (globaal) n.a.v. de Schooldiagnose [zie uitslagen WMK-rapport] Beleidsterrein Gekozen verbeterpunten Actie 6 Opbrengsten Eind opbrengsten van de huidige groep 6 (in schooljaar ) verbeteren. ja Reken opbrengsten van groep 6 verbeteren. 7 Burgerschap Meer aandacht besteden aan mensen met een andere culturele achtergrond en andere culturen 5

6 [6] Verbeterpunten (globaal) n.a.v. de Vragenlijsten (inclusief RI&E) [zie uitslagen WMK-rapport] Beleidsterrein Gekozen verbeterpunten Actie 8 Oudertevredenheid Omgang tussen leerlingen onderling ja Onderzoek BVPO Aandacht voor pestgedrag Rust en orde in de klas Begeleiding leerlingen met problemen Informatievoorziening over het kind Aandacht sociaal emotionele ontwikkeling 9 Leerling tevredenheid onderzoek BVPO De zaakvakken: aardrijkskunde, natuur en biologie,geschiedenis ja Het vak taal 10 Leerkrachttevredenheid onderzoek BVPO nee 11 Vragenlijsten leerlingen WMK Leerlingen mogen meepraten,meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken Aandacht besteden aan andere volkeren en andere mensen Leerkrachten geven meer complimenten Leerkrachten geven meer aandacht Leerkrachten laten kinderen meer zelf werk kiezen School organiseert meer naschoolse activiteiten In de klassen oefenen hoe je met elkaar omgaat ja 12 Vragenlijsten personeel WMK nee [7] Verbeterpunten (globaal) naar aanleiding van het Schoolplan & Divers Beleidsterrein Gekozen verbeterpunten Actie 13 Zorg en begeleiding Beleid leerlingen met specifieke behoeften OPP ja Beleid en leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong verder uitvoeren 14 Kwaliteitsbeleid Jaarplan WMK

7 [8] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Toelichting Beleidsterrein ICT Verbeterpunt (wat) Toetsbare doelen formuleren voor de inzet van ICT Systematisch evalueren van de effecten van ICT ICT middelen functioneler gebruiken in klassikale niet klassikale situaties Gewenste situatie (doel) We passen het ICT beleidsplan aan waarbij we in ieder geval de volgende zaken hebben vastgelegd / uitvoeren: Toetsbare doelen voor de inzet van ICT Hoe we systematisch de effecten van ICT evalueren Hoe we ICT middelen functioneler gebruiken in klassikale en niet klassikale situaties Activiteiten (hoe) Bijstellen van ICT beleidsplan voor de Kameleon Betrokkenen (wie) Petra Bergers en Ron Schreurs Periode (wanneer) op woensdagochtenden dat ICT-er tijd heeft voor ICT taken. Eigenaar (wie) Petra Bergers Kosten (hoeveel) - Evaluatie (wanneer) (hoe) Evaluatie jaarplan Borging (hoe) ICT beleidsplan Kameleon Afgerond JA NEE Naar volgend jaar Niet meer van toepassing 7

8 [9] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Toelichting Beleidsterrein Zorg en begeleiding 2. Verbeterpunt (wat) Actief beleid op het gebied van leerlingen met specifieke behoeften: OPP Leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong Gewenste situatie (doel) Eind hebben we schoolspecifiek beleid vastgesteld en wordt er in de praktijk uitvoering aan gegeven Activiteiten (hoe) Schoolspecifiek beleid vaststellen Scholing Betrokkenen (wie) Cluster/directie/Ib-er/teamleden Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Maria van Megen Kosten (hoeveel) --- Evaluatie (wanneer) (hoe) Juni 2015 / Evaluatie jaarplan Borging (hoe) Documenten schoolspecifiek beleid voor leerlingen met specifieke behoeften: OPP Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong Afgerond JA NEE Naar volgend jaar Niet meer van toepassing 8

9 [10] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Toelichting Beleidsterrein Kwaliteitsbeleid/kwaliteitszorg Verbeterpunt (wat) Werken met kwaliteitskaarten Cees Bos/ontwikkelen kwaliteitskaarten Gewenste situatie (doel) Kwaliteitskaart. Activiteiten (hoe) Zie hiervoor bijlage scholingsprogramma WMK 3 studiedagen en teamvergaderingen Betrokkenen (wie) Directie/IB Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Directeur/IB Kosten (hoeveel) Bovenschools Evaluatie (wanneer) (hoe) Juni 2015 Borging (hoe) Opname alle onderdelen kwaliteitszorg in meerjarenplanning WMK Afgerond JA NEE Naar volgend jaar Niet meer van toepassing 9

10 [11] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Toelichting Beleidsterrein Wetenschap en techniek Verbeterpunt (wat) Resultaten verbeteren van techniek Breder aanbod realiseren gericht op verwerving van kennis, inzicht vaardigheden en houdingen Samenhang aanbrengen in het leerstofaanbod (doorgaande lijn) Gewenste situatie (doel) Er is een doorgaande lijn aangebracht in het aanbod van wetenschap en techniek en geïntegreerd in een WO methode / manier van werken waarbij er een breder aanbod komt, gericht op verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen, resulterend in een betere score bij techniek. Activiteiten (hoe) We maken een keuze voor een geïntegreerde WO methode waarin wetenschap en techniek zijn opgenomen. De werkgroep wetenschap en techniek coördineert en organiseert de extra activiteiten en materialen die nodig zijn om bovenstaande doelen te bereiken Betrokkenen (wie) Team Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Louis Tinnenveld en Hans Deckers Kosten (hoeveel) - Evaluatie (wanneer) (hoe) Juni 2015 Borging (hoe) Geïntegreerde WO methode die voldoet aan de kerndoelen met daarin opgenomen de doelen en werkwijze om bovenstaande te bereiken. Afgerond JA NEE Naar volgend jaar Niet meer van toepassing 10

11 [12] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Toelichting Beleidsterrein Methode zaakvakken Verbeterpunt (wat) De leerstof van de zaakvakken (aardrijkskunde, natuur en biologie,geschiedenis) zijn aantrekkelijker voor de leerlingen door ze thematisch aan te bieden. Meer aandacht besteden aan andere volkeren en andere mensen Leerkrachten laten kinderen meer zelf werk kiezen Gewenste situatie (doel) We hebben een keuze gemaakt voor een geïntegreerde methode / werkwijze die leerlingen meer zelf keuzes laat maken. Activiteiten (hoe) Een werkgroep bereidt de activiteiten voor die nodig zijn om met het team een keuze te kunnen maken voor een geïntegreerde methode voor de zaakvakken waarin zoveel mogelijk vakken geïntegreerd zijn. Het liefst schoolbreed. Betrokkenen (wie) Team Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Werkgroepleden (?) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) Juni 2015 Borging (hoe) Geïntegreerde WO methode die voldoet aan de kerndoelen Afgerond JA NEE Naar volgend jaar Niet meer van toepassing 11

12 [13] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Toelichting Beleidsterrein SEO en anti- pestprogramma Verbeterpunt (wat) Omgang tussen leerlingen onderling Aandacht voor pestgedrag Rust en orde in de klas Begeleiding leerlingen met problemen Informatievoorziening over het kind Gestructureerde aandacht sociaal emotionele ontwikkeling Leerkrachten geven meer complimenten Leerkrachten geven meer aandacht In de klassen oefenen hoe je met elkaar omgaat Gewenste situatie (doel) We hanteren een gecertificeerde methode voor SEO en anti- pestprogramma dat voldoet aan de kerndoelen en de eisen van de inspectie Activiteiten (hoe) We werken met het hele team aan de invoering van een nieuwe methode voor SEO. We volgen gezamenlijk scholing. Betrokkenen (wie) Team Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) Juni 2015 Borging (hoe) Team 5450 (scholing) (aanschaf materialen) Gecertificeerde methode voor SEO en antipestprogramma dat voldoet aan de kerndoelen en de eisen van de inspectie Afgerond JA NEE Naar volgend jaar Niet meer van toepassing 12

13 [14] Uitwerking van de belangrijkste verbeterpunten Toelichting Beleidsterrein Kinderraad Verbeterpunt (wat) Leerlingen mogen meepraten en meedenken over allerlei schoolzaken Gewenste situatie (doel) We hebben een kinderraad Activiteiten (hoe) De school introduceert en installeert een kinderraad. Betrokkenen (wie) Team Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Ron Schreurs Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) Juni 2015 Borging (hoe) We hebben een functionerende kinderraad Afgerond JA NEE Naar volgend jaar Niet meer van toepassing [15] OVERIGE VERBETERPUNTEN Toelichting Wanneer Wie Kosten 1 Opstellen schoolplan Ron [16] Te volgen scholing Gevolgde scholing Wat Wie Wanneer Kosten 1 SEO en anti- pest programma Team Vanaf 5450,- scholing: Kanjertraining januari BHV BHV-ers ,- 3 Verplichte teamvergaderingen Team Zie jaarplanning 13

14 [17] Geplande Quick Scans in mei 2015, zie meerjarenplanning WMKPO Opmerkingen Welke Wie Wanneer Evaluatie 1 Kwaliteitszorg Team 2 IPB / beroepshouding Team 3 Schoolleiding Team 4 Zorg en begeleiding Team 5 Levensbeschouwing Team 6 [16] Geplande Schooldiagnoses in , zie meerjarenplanning WMKPO Opmerkingen Welke Wie Wanneer Evaluatie 1 Opbrengsten diagnose Ron 2 Schoolplan module Ron [17] Geplande Vragenlijsten (inclusief RI&E), zie meerjarenplanning WMKPO Opmerkingen Welke Wie Wanneer Evaluatie 1 RI&E Ron Sept [18] Algemene werkzaamheden Opmerkingen Welke Wie Wanneer Kosten 1 Opstellen Schoolgids Ron Juni Opstellen Jaarplan Ron Juni Opstellen Jaarverslag Ron Juni

15 [19] Overige zaken Overige zaken Huisvesting Een aantal afstellingen van installaties in het Beheer schoolgebouw waaronder de klimaatbeheersing en de inbraakinstallatie dienen verder goed ingeregeld te worden. De stankproblemen (teerlucht vanaf het dak) dient opgelost te worden. TSO-BSO De TSO wordt een stichting met daarna een eigen bankrekening. Sponsoring MR Er zijn 3 nieuwe MR leden. Overig De OR overweegt een stichting of vereniging te worden, met daarna ook een eigen rekening. 15

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2014 2015 Jaar De Tovervogel Sjannie Spijkers Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s)

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie. Opmerkingen

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie. Opmerkingen JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2018-2019 Jaar 2018-2019 Brede school d n Bogerd School Brede school d n Bogerd Jeanne Verberne Schoolleider Jeanne Verberne Mei2018 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2019-2020 Jaar 2019-2020 Brede school d n Bogerd School Brede school d n Bogerd Jeanne Verberne Schoolleider Jeanne Verberne Juni 2019 Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Prof. Wassenberghskoalle Lekkum Datum: 11 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School Prof. Wassenberghskoalle School Prof. Wassenberghskoalle

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Franeker Datum: 30 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 30-07-2018 Datum Inleiding De Opslach is vol in ontwikkeling.

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren LB. Opmerkingen

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren LB. Opmerkingen JAARPLAN ar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2015-2016 ar 2015-2016 Brede school d n Bogerd School Brede school d m Bogerd Jeanne Verberne Schoolleider Jeanne Verberne Juni 2014 Datum Juni

Nadere informatie

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. JAARPLAN JAARVERSLAG B 2014-2015 Jaar 2014-2015 Bs De Brink School Bs De Brink Bart Mous Schoolleider Bart Mous Juni 2014 Datum Juni 2015 Inleiding In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 3 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School Basisschool De Kandelaar School Basisschool De

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan Vierpolders. Datum: 29 oktober

Jaarplan Vierpolders. Datum: 29 oktober Jaarplan 2018-2019 Vierpolders Datum: 29 oktober 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 School Datum 29-10-2018 Inleiding In ons Jaarplan geven aan : Op welke punten wij ons gaan richten komend

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 22 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Kandelaar Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

2014-2015. Jaar School Schoolleider Datum. 2015-2016 Jaar. Schoolleider. In ons jaarplan geven we aan

2014-2015. Jaar School Schoolleider Datum. 2015-2016 Jaar. Schoolleider. In ons jaarplan geven we aan JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2015-2016 Jaar 2014-2015 t Rendal School t Rendal Mariëlle van Rijt Schoolleider Mariëlle van Rijt Juni 2015 Datum Juni 2015 In ons jaarplan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Pesse Datum: 10 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 24-05-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: welke

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Het Overbos. OBS Het Overbos, Polderlaan VL Oostvoorne, telefoon :

Jaarplan Het Overbos. OBS Het Overbos, Polderlaan VL Oostvoorne, telefoon : Jaarplan 2014 2015 Het Overbos OBS Het Overbos, Polderlaan 1 3233 VL Oostvoorne, telefoon : 0181-487094 JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014/2015 Jaar Obs het Overbos School

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Vliegerdt Schoolnaam OBS De Vliegerdt Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Villa Kakelbont AZC- school Den Helder Datum: 28 februari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Villa Kakelbont AZC-school Schoolnaam

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar Jaar School

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar Jaar School JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2014-2015 Jaar 2014-2015 School Bs den Akker School Bs den Akker Schoolleider Henri van der Velden Schoolleider Henri van der Velden Datum Juni 2014 Datum Juni 2015 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Johannes Looijengaskoalle Surhuizum Datum: 28 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Johannes Looijengaskoalle Schoolnaam Johannes

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool De Meridiaan Medemblik Datum: 25 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Schoolnaam Datum 24-07-2017 Inleiding In

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn

BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG. Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b. Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628 WX Hoorn 1628 RV Hoorn 1628 MA Hoorn BELEIDSDOCUMENT KWALITEITSZORG School OBS De Klipper Adres Algemeen Postbus 3091 Loc. De Bres Han Hoekstrahof 200b Loc. Dubloen Dubloen 98 Loc. Hanebalk Hanebalk 1 Postcode en plaats 1620 GB Hoorn 1628

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2018 2019 Jaar 2018 2019 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum September 2018 Datum Juni 2019 Thema SCHOOL

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Franeker Datum: 27 oktober 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 17-09-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan - Jaarverslag Basisschool Zeilberg

Jaarplan - Jaarverslag Basisschool Zeilberg Jaarplan - Jaarverslag Basisschool Zeilberg 2018-2019 JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2018-2019 Jaar 2018-2019 Zeilberg School Zeilberg Yvonne Neervens Schoolleider Yvonne

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Het Overbos Oostvoorne Datum: 25 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Het Overbos Schoolnaam OBS Het Overbos

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 5 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren Etc.

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren Etc. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 20122013 Jaar 20122013 De Bakelgeert School De Bakelgeert Paula Visser Schoolleider Paula Visser September 2012 Datum September 2013 In ons

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 PI-school De Ster Hoofddorp Datum: 18 oktober 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 School PI-school De Ster School PI-school De Ster Datum

Nadere informatie

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni

Jaarplan Melick. Datum: 22 juni Jaarplan 2017-2018 BredeSchool De Achtbaan Melick Datum: 22 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam BredeSchool De Achtbaan Datum 12-04-2017 Inleiding In dit jaarplan worden schoolontwikkelpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Johannes Looijengaskoalle Surhuizum Datum: 28 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Schoolnaam Datum 10-06-2016 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Jistrum Datum: 2 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 11-06-2018 Datum Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1.

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 3 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 School School Datum 14-06-2017 Datum 18-06-2018 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli

Jaarplan Gytsjerk. Datum: 12 juli Jaarplan 2017-2018 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 12 juli 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 13-06-2017 Inleiding Wij doen mee met het Next Level project. Door

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 RKBS De Duinsprong Drunen Datum: 19 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam RKBS De Duinsprong Schoolnaam RKBS De Duinsprong

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan Heiloo. Datum: 6 oktober

Jaarplan Heiloo. Datum: 6 oktober Jaarplan 2017-2018 Basisschool Benedictus Heiloo Datum: 6 oktober 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 School Basisschool Benedictus Datum 10-07-2017 Inleiding Geachte lezer, In ons jaarplan geven

Nadere informatie

didactisch handelen

didactisch handelen didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

Jaarplan Tytsjerk. Datum: 1 oktober

Jaarplan Tytsjerk. Datum: 1 oktober Jaarplan 2018-2019 Tytsjerk Datum: 1 oktober 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 School Datum 01-10-2018 Inleiding M.i.v. 1 augustus 2018 is de fusie tussen cbs it Lemieren en obs Master Fennemskoalle

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018 - Basisschool Benedictus Heiloo Datum: 23 juni 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018 - JAARVERSLAG 2018 - School Basisschool Benedictus School Basisschool Benedictus Datum

Nadere informatie

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten

[0] Resterende verbeterpunten uit 2014 Beleidsterrein Verbeterpunten Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015 School SBO de Vonder Schoolleider Barbara Schram Datum Januari 2015 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeterdoelen voor het jaar

Nadere informatie

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (maart/april 2016) Beleidsterrein Gem. score Gekozen verbeterpunten 1 Opbrengsten Schoolontwikkelplan Jaar 016-017 School Bavoschool Directeur Saskia Kuin Datum 15 september 016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 016-017 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK we hebben gescoord

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016 - Basisschool 't Speel- Kwartier Veenendaal www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 - JAARVERSLAG 2016 - Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier Schoolnaam Basisschool 't Speel-Kwartier

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Schoolnaam Datum 03-06-2015 Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

QS team Beroepshouding; Schoolklimaat; Interne communicatie; 21st Century Skills; Wetenschap en techniek mei 2016

QS team Beroepshouding; Schoolklimaat; Interne communicatie; 21st Century Skills; Wetenschap en techniek mei 2016 QS team Beroepshouding; Schoolklimaat; Interne communicatie; 21st Century Skills; Wetenschap en techniek mei 2016 Uitslagen Quick Scan Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De QuickScan Gegevens Schoolgegevens

Nadere informatie

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd

Jaarplan OBS It Kruirêd Mûnein JAARPLAN JAARVERSLAG School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Jaarplan 2018-2019 OBS It Kruirêd Mûnein www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School OBS It Kruirêd School OBS It Kruirêd Datum 10-07-2018 Datum School & omgeving Inleiding Naar

Nadere informatie

Jaar. We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.

Jaar. We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit. JAARPLAN Inleiding JAARVERSLAG 2013-2014 Jaar 2013-2014 Bs De Brink School Bs De Brink Bart Mous Schoolleider Bart Mous Juni 2013 Datum Juni 2014 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick

Nadere informatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie Schoolontwikkelplan 2014 2015 Jaar 2014-2015 School Bonifatius Directeur Rein Swart Datum 1 augustus 2014 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2014-2015 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan. De Schelp

Schoolontwikkelplan. De Schelp 2016-2017 Schoolontwikkelplan De Schelp Schoolontwikkelplan Jaar 2016-2017 School De Schelp Directeur Debora Davidzon en Emilie Smit Datum September 2016 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2016-2017

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan

Jaarplan Jaarplan Jaarplan 2017-2018 1 Inhoud Inleiding.... 2 1. Doelstellingen en domeinen 2016-2017... 4 1.1 Domein 1: Kwaliteitszorg (Kwaliteitszorg Opbrengsten Ontwikkeling van leerlingen) 4 1.2 Domein 2: Onderwijs

Nadere informatie

2013-2014/2014-2015 School Schoolleider Ellen Lammerts/Marzena vdr Toorn Juni 2014 en Juli /augustus 2015 In ons jaarplan geven we aan

2013-2014/2014-2015 School Schoolleider Ellen Lammerts/Marzena vdr Toorn Juni 2014 en Juli /augustus 2015 In ons jaarplan geven we aan JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding [1] welke Quick Scans we hebben gescoord [2] welke Schooldiagnose(s) we hebben gescoord [3] welke Vragenlijst(en) we hebben ingezet [4] welke voornemens

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 Westmaas Datum: 11 juli 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum Inleiding Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school

Nadere informatie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie

Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2018-2019 Jaar 2018-2019 Brede school d n Bogerd School Brede school d n Bogerd Jeanne Verberne Schoolleider Jeanne Verberne Mei2018 Datum

Nadere informatie

2014-2015 Jaar. 2014-2015 School. Jaar School Schoolleider Datum. In ons Jaarverslag blikken we terug op de onderwijskundige beleidsvoornemens

2014-2015 Jaar. 2014-2015 School. Jaar School Schoolleider Datum. In ons Jaarverslag blikken we terug op de onderwijskundige beleidsvoornemens JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Peddepoel School De Peddepoel Jos van Gerven Schoolleider Jos van Gerven September 2014 Datum Juni 2015 In ons

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Steenen Brug Roermond Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Steenen Brug Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Beatrixschool Rijssen www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Beatrixschool Schoolnaam Beatrixschool Datum 22-06-2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum

Jaarplan OBS Het Spectrum. Jaarplan OBS Het Spectrum Jaarplan 2018-2019 OBS Het Spectrum 1 Inleiding In dit jaarplan staan de voorgenomen acties en de te bereiken doelen voor het schooljaar 2018-2019. Per onderdeel staan de doelen, de resultaatindicatoren

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2013-2014 Jaar

Jaar School Schoolleider Datum. 2013-2014 Jaar JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2013-2014 Jaar 2013-2014 De Bongerd School De Bongerd Hilde van Eldonk Schoolleider Hilde van Eldonk Juni 2013 in december omgezet vanuit oude

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2018-2019 ODBS Onder de Wieken Nieuw-Beijerland Datum: 26 juni 2018 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2018-2019 JAARVERSLAG 2018-2019 School School Datum 18-04-2018 Datum Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Burgum Datum: 20 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Schoolnaam Datum 01-09-2017 Datum Inleiding Dit is het Jaarplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool Benedictus Heiloo

Jaarplan Basisschool Benedictus Heiloo Jaarplan 2019-2020 Heiloo JAARPLAN 2019-2020 School Datum 15-06-2019 Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd 2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet 3. welke

Nadere informatie

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus

Jaarplan Coevorden. Datum: 2 augustus Jaarplan 2016 RKBS St. Willibrordus Coevorden Datum: 2 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 Schoolnaam RKBS St. Willibrordus Datum 10-12-2015 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2019-2020 ODBS Onder de Wieken Nieuw-Beijerland Datum: 19 juni 2019 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2019-2020 JAARVERSLAG 2019-2020 School School Datum 21-05-2019 Datum Inleiding

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie