Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER"

Transcriptie

1 Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

2 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als school de mogelijkheid ontwikkeling door te maken in het licht van veranderingen over meerdere jaren. Door het perspectief over deze periode concreet zichtbaar te maken, wordt de doelgerichtheid van de ontwikkeling versterkt. Alle scholen maken deel uit van een groter geheel: Stichting Zaan Primair. Dit geheel van 27 scholen streeft ook met elkaar de realisering van doelen na. Voor Zaan Primair als geheel is een bestuurlijk meerjaren school plan (strategisch plan) geschreven. De centrale inhoud daarvan vervlecht zich met de school specifieke inhoud. Onze school zal immers continu en tegelijkertijd zowel aan de overkoepelende als aan de eigen ontwikkeling werken. In het meerjaren schoolplan beschrijven we beide missies in één document. De doelen voor het eerste jaar van het meerjaren schoolplan worden uitgewerkt in een gedetailleerder werk- en planningsdocument, het Jaar Plan. De visie van de school : Obs Herman Gorter is een lerende organisatie die vormgeeft aan adaptief en passend onderwijs. We zijn op weg om een excellente school te worden. De Herman Gorter is een school, waar een warm en positief pedagogisch klimaat de basis van het onderwijs vormt. Op weg naar de excellente school obs Herman Gorter Door middel van opbrengst- en handelingsgericht werken wordt in de meerjarenplanning toegewerkt naar het niveau excellent onderwijs. In de vorige schooljaren zijn de eerste en tweede fase in het opbrengst gericht werken de basis op orde gerealiseerd. In de derde fase, de school, het team leert zal in het komende schooljaar de school van goed naar excellent ontwikkeld worden.

3 De speerpunten in schooljaar : 1. Onderwijs en leren Het klassenmanagementmodel GIP consolideren Opbrengst- en handelingsgericht onderwijs verdiepen en consolideren met specifieke aandacht voor analyseren, evalueren en aanpassen (o.a. groepsplannen) Werken met tablets Begrijpend lezen: masterclasses Nieuwsbegrip en tablets Herbezinning op Piramide 2. Brede school Een vernieuwd naschools aanbod in thematische opzet vanuit de Brede School Herman Gorter 3. Passend onderwijs Inzet gedragsspecialist en kindercoach Visie en uitwerking m.b.t. schoolklimaat verder ontwikkelen 3 Jaarplan Obs Herman Gorter

4 Inhoudsopgave In het Jaarplan (JP) onderscheiden we de volgende thema s die verwijzen naar het Meerjarenplan (MJP) van de school. In overleg tussen bestuur en directeur worden prestatieafspraken tevens vastgelegd in een jaarlijks op te stellen managementovereenkomst. 2.1 Onderwijs en leren Beredeneerd onderwijsaanbod Educatief partnerschap (Ouderbetrokkenheid) ICT en leren Beschrijving gebruikte methodes rekenen, lezen en taal en uitwerking Individuele vakgebieden Wetenschap &Techniek Cultuureducatie 2.2 Breed Kindcentrum (BKC) Onze school, een breed kindcentrum Breed Kindcentrum (BKC) 2.3 Passend onderwijs Basisondersteuning 2.4 Kwaliteitszorg 3. Voorwaarden 3.1 Management en personeel & organisatie 3.2 Professionalisering 3.3 PR & Communicatie 4 Jaarplan Obs Herman Gorter

5 1. JAARPLAN (JP) Doelstelling (specifiek) (plan) 2.1 Thema: Onderwijs en leren Subthema: Beredeneerd onderwijsaanbod De HG wil dat in alle groepen het gip model volgens de gip schoollijn wordt gehanteerd. De HG wil dat alle leerkrachten opbrengst- en handelingsgericht werken. Acties (meetbaar) (do) Overleg in bouwvergaderingen Collegiale consultaties Flitsbezoeken Analyseren, evalueren en aanpassen van: Streefdoelen, groepsplannen, overige administratie Subthema: Educatief partnerschap (Ouderbetrokkenheid) De HG wil dat de VVE-doelgroep ouders actief wordt betrokken bij het taalaanbod. DE HG wil dat de communicatie tussen ouders en school wordt verbeterd. (Zie tevredenheidsonderzoek) De ouderbegeleider organiseert 8 thema ochtenden m.b.v. het project VVE-thuis. Werkgroep ouderbetrokkenheid bedenkt acties en voorstellen. Alle geledingen meer zichtbaar maken. Realisatie in tijd Evaluatie/ P. Indicator (check) Eigenaar/ management ontwikkelaar juni 10 juni Directie/ZT Directie juni 10 juni Directie/ST/ ZT Duur project 3 jaar 10 juni Directie/ ouder begeleider Specialisten taal en rekenen IBers Kleuterbouw juni 10 juni Directie/ MT Werkgroep ouderbetrokkenheid Budget VVE budget Subthema: ICT en leren De HG wil dat de leeropbrengsten van rekenen en begrijpend lezen worden verhoogd met een streven naar de inspectienorm < 15% ll gewicht. Effectieve leertijd verhogen d.m.v. het invoeren van tablets in de groepen 4 t/m 6 voor rekenen en begrijpend lezen (en spelling). Cito midden maart Directie/ZT ICT specialist Zie begroting tablets 5 Jaarplan Obs Herman Gorter

6 De HG wil dat de doelen uit het ICT beleidsplan worden behaald. Zie ICT beleidsplan (visieversneller april 2013) juni 10 juni ICT specialist/st Werkgroep ICT Subthema: Individuele vakgebieden (waaronder vervanging methodes) Beschrijving gebruikte methodes rekenen, lezen en taal (of verwijzen naar schoolgids!) Methodes zie schoolgids Beleidsvoornemens: De HG wil dat de leeropbrengsten van begrijpend lezen worden verhoogd met een streven naar de inspectienorm < 15% ll gewicht. De HG wil een geschikte kleutermethode die passend aansluit bij onze leerling populatie. De HG wil dat er een visie t.a.v. schoolklimaat, inclusief burgerschap en pestbeleid, wordt vastgesteld Subthema: Wetenschap & Techniek De HG wil dat Wetenschap en Techniek als integraal onderdeel binnen het lesaanbod wordt opgenomen. Teamscholing CED Masterclasses en tablets. (okt en feb) Onderzoek naar geschiktheid Piramide en andere methodes in overleg met peuterspeelzalen. Overleg in teamvergaderingen Borging in schoollijn schoolklimaat De school doet mee aan de Zaan Primair week van Wetenschap en Techniek De school draagt bij aan stimulerend klimaat voor W&T onderwijs Kerndoelen 42, 44 en 45 zijn integraal onderdeel van het lesaanbod. CITO midden maart Taal specialisten/ ST Werkgroep taal april april Directie/ST Werkgroep Piramide juni 10 juni Gedragsspecialist/ZT ZP week van febr. juni maart 10 juni Techniek specialist/ MT Werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling Werkgroep techniek 7000,- 6 Jaarplan Obs Herman Gorter

7 2.1.6 Subthema: Cultuureducatie De HG wil dat cultuureducatie als vast onderdeel binnen het lesaanbod wordt opgenomen. Het cultuurbeleidsplan wordt herzien. De school maakt gebruik van het Cultuurmenu. juni 10 juni Directie/ cultuur specialisten Werkgroep cultuur Doelstelling (specifiek) (plan) 2.2 Thema: Breed Kindcentrum Acties (meetbaar) (do) Subthema: Onze school, een breed kindcentrum (BKC) De HG wil in het breed kindcentrum participeren. De planning met kenmerken voor de ontwikkeling van het BKC is ingevuld. Missie en visie zijn ontwikkeld en beschreven. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een meer jaren planning. Realisatie in tijd Evaluatie/ P.Indicator (check) eigenaar ontwikkelaar juni 10 juni Directie Directie i.s.m. opvang Budget Subthema: BKC en naschoolse activiteiten De HG wil dat er een vernieuwd naschools aanbod is samengesteld. Het maken van een aanbod en een programmaboekje voor ouders. juni 10 juni Brede schoolspecial ist / MT Adjunct/brede schoolspecialist /manager Tinteltuin 7 Jaarplan Obs Herman Gorter

8 2.3 Thema: Passend onderwijs Subthema: Basisondersteuning De HG wil de interne gedragsspecialist inzetten om een beter schoolklimaat te realiseren. GS: Observatie en begeleiding alle leerkrachten in gebruik KST (methode Kinderen en hun sociale talenten). juni 10 juni Zorg / ZT Gedragsspecialist Door Lio formatie gerealiseerd De HG wil de interne kindercoach inzetten om leerlingen, met een specifieke sociaal emotionele ondersteuningsbehoefte, in hun kracht te laten komen. KC: Coachen van individuele kinderen op aanvraag uit KZT (Klein Zorg Team). juni 10 juni Zorg / ZT Kindercoach Door Lio formatie gerealiseerd De HG heeft voor leerlingen met een eigen leerlijn een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De HG heeft een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen gerealiseerd. De HG wil dat het zorgteam zich op de overgang van indicatie naar toelaatbaarheidsverklaring (tlv) heeft voorbereid. Ontwikkelingsperspectieven worden opgesteld door de betreffende leerkrachten onder begeleiding IBer. Hoogbegaafde leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om de Plusklassen te bezoeken en uitdagender leerstof te krijgen. Voorbereiding door IB-ers via IB netwerk. juni 10 juni Zorg / ZT juni 10 juni Zorg /ZT juni 10 juni Zorg /ZT Betreffende leerkrachten Betreffende leerkrachten IB-ers 400 euro per leerling test Plusklas 8 Jaarplan Obs Herman Gorter

9 Doelstelling (specifiek) (plan) Acties (meetbaar) (do) Realisatie in tijd Evaluatie/ P.Indicator (check eigenaar ontwikkelaar Budget 2.4 Thema: Kwaliteitszorg Subthema: inspectie De HG wil dat de kwaliteitszorg wordt verbeterd. (zie onvoldoendes inspectierapport dd ) De HG wil het kwaliteitssysteem Monitor goed onderwijs hebben ingevoerd. De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. Invullen van de betreffende formats. juni 10 juni Directie/ZT team juni 10 juni Directie/ Zorg Directie/ Zorg 9 Jaarplan Obs Herman Gorter

10 Doelstelling (specifiek) (plan) Acties (meetbaar) (do) Realisatie in tijd Evaluatie/ P.Indicator (check eigenaar ontwikkelaar Budget 3 Thema: Voorwaarden 3.1 Subthema: Management en personeel & organisatie De HG wil dat de leerkrachten leren van en met elkaar. Alle leerkrachten consulteren elkaar op het gebied van GIP. Volgens rooster 10 juni Directie/ZT Directie 3.2 Subthema: Professionalisering De HG wil dat het team de deskundigheid op het gebied van begrijpend lezen heeft bevorderd. CED groep geeft training Masterclasses en tablets voor de groepen 3/8. Okt en feb maart Directie/ taalspecialisten CED groep 7000,- De HG wil dat verschillende leerkrachten diverse individuele cursussen hebben gevolgd. O.a. cursussen ZP academie: Lesgeven met Interwritebord en Microsoft Office Directie in functioneringsgesprekken Diverse leerkrachten Directeur en adjunct directeur hebben met hun leidinggevende afspraken gemaakt over verdere professionalisering. Directie bereidt zich voor op registratie in het directie register. Jan 10 juni Directie Directie 2000,- 3.3 Subthema: PR & Communicatie He HG wil dat de contacten met de diverse peuterspeelzalen verder zijn uitgebreid. Bezoeken van wederzijdse info avonden. Zingen bij de peuters. Gezamenlijke thema s en projecten. 10 juni Directie en VVE Adjunct directeur en VVE 10 Jaarplan Obs Herman Gorter

Jaarplan voor het schooljaar 2015-2016. OBS Herman Gorter

Jaarplan voor het schooljaar 2015-2016. OBS Herman Gorter Jaarplan voor het schooljaar 2015- OBS Herman Gorter 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als school

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014. OBS De Zoeker: iedere dag een beetje beter.

Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014. OBS De Zoeker: iedere dag een beetje beter. Jaarplan voor het schooljaar 2013- OBS De Zoeker: iedere dag een beetje beter. VOORWOORD Voor u ligt het Jaarplan van OBS De Zoeker waarin de plannen voor schooljaar 2013- zijn opgesteld. Het jaarplan

Nadere informatie

OBS Herman Gorter Besproken in team: Besproken met MR:

OBS Herman Gorter Besproken in team: Besproken met MR: voor het schooljaar 2016-2017 OBS Herman Gorter Besproken in team: 24-8-2016 Besproken met MR: 19-9-2016 0. VOORWOORD In het Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Schooljaarplan

Schooljaarplan Schooljaarplan 2015-2016 RKBS De Kiem Schoolplein 1 Roelofarendsveen 2371 EK 071-3314359 de.kiem@ssba.net http://dekiem.ssba.net directeur Marjan de Lange Voor u ligt het schooljaarplan 2015 2016 van onze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Beleidsvoornemens schoolplan

Beleidsvoornemens schoolplan Jaarplan 2018-2019 PDCA Cyclus jaarplan 2018-2109 - maakt deel uit van het schoolplan 2016-2020 van CBS De Brandaris Plannen van aanpak beleidsvoornemens 2 P a g i n a Beleidsvoornemens schoolplan 2016-2020

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2018-2019 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

OBS Het Eiland Besproken in team: Besproken met MR:

OBS Het Eiland Besproken in team: Besproken met MR: voor het schooljaar 2016-2017 OBS Het Eiland Besproken in team: 23-9-2016 Besproken met MR: 25-10-2016 0. VOORWOORD In dit Jaarplan 2016-2017 van OBS Het Eiland wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde

JAARPLAN Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat AH Hengevelde JAARPLAN 2017-2018 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl 1 Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan BASISSCHOOL ST. CATHARINA HAASTRECHT

Jaarplan BASISSCHOOL ST. CATHARINA HAASTRECHT Jaarplan 2018 - BASISSCHOOL ST. CATHARINA HAASTRECHT Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2018 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Samenvatting. Totalen

Samenvatting. Totalen MONITOR BASISONDERSTEUNING ANNE FRANKSCHOOL ARNHEM Ingevuld door: Julia van Broeckhuijsen J. Burema Samenvatting Totalen Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.. De school heeft inzicht in

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2017-2018 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 O.b.s. De Boomhut 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Boomhut. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2018 0 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2018-2019 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2017-2018 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2017 Laatst geactualiseerd: 8 juni 2017 Inleiding In ons jaarplan 2017-2018 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1

Onderwijskundig jaarplan GBS Het Talent 1 Onderwijskundig jaarplan Jaar: 2018-2019 School: Gbs Het Talent Schoolleider: W.Bos Datum: juni 2018 Laatst geactualiseerd: 5 juli 2018 Inleiding In ons jaarplan 2018-2019 geven we per onderdeel aan welke

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 05KK00 n Boaken

Schoolondersteuningsprofiel. 05KK00 n Boaken Schoolondersteuningsprofiel 05KK00 n Boaken Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

12OT00 Berglarenschool GEMERT. Schoolondersteuningsprofiel

12OT00 Berglarenschool GEMERT. Schoolondersteuningsprofiel 12OT00 Berglarenschool GEMERT Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Blinkertschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool 19VX. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Ononderbroken ontwikkeling

Ononderbroken ontwikkeling Meerjarenplanning 2015-2019: Ononderbroken ontwikkeling Alle medewerkers van het kindcentrum spreken dezelfde pedagogische taal De VZS is leidraad voor het handelen van alle medewerkers en is het fundament

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool Ellecom

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool Ellecom SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Anne Frankschool Ellecom 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Anne Frankschool Ellecom. Iedere school stelt een SOP op,

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school RKBS De Horizon Ingevuld op 20-12-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Motto: 'Lachend de school in, maar ook lachend

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Vliegerdt Schoolnaam OBS De Vliegerdt Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap

Actieplan 2015-2016. Samen leren Eigenaarschap Actieplan 2015-2016 Samen leren Eigenaarschap Basisschool De Vendelier Schutsboom 67 Stepekolk-Oost 53 5706 KH Helmond 5706 LA Helmond www.devendelier.nl 0492-520434 0492-432326 info@devendelier.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg op obs Tiggeldobbe Inclusief het overzicht voor het lopende jaar

Kwaliteitszorg op obs Tiggeldobbe Inclusief het overzicht voor het lopende jaar Kwaliteitszorg op obs Tiggeldobbe Inclusief het overzicht voor het lopende jaar Inhoudsopgave Integrale kwaliteitszorg Systeem van kwaliteitszorg Kwaliteit De kern van kwaliteitszorg De uitgangssituatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11KM00 Basissch Insp J. Cryns

Schoolondersteuningsprofiel. 11KM00 Basissch Insp J. Cryns Schoolondersteuningsprofiel 11KM00 Basissch Insp J. Cryns Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel RKBS De Hoeksteen april Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo De Evenaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo De Evenaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS sbo De Evenaar Plaats : Nieuwegein BRIN nummer : 04DA C1 Onderzoeksnummer : 282850 Datum onderzoek : 31 maart 2015 Datum vaststelling : 22

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

JAARPLAN. St. ALOYSIUSSCHOOL

JAARPLAN. St. ALOYSIUSSCHOOL JAARPLAN St. ALOYSIUSSCHOOL 2018-2019 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm,

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO Het Kompas

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO Het Kompas RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SBO Het Kompas Plaats : Middelharnis BRIN-nummer : 18KM Onderzoeksnummer : 122705 Datum schoolbezoek : 12 mei 2011 Rapport vastgesteld te Breda op: 29 juni

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Burgum Datum: 20 september 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Schoolnaam Datum 01-09-2017 Datum Inleiding Dit is het Jaarplan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Kwaliteitszorg De Wilhelminaschool

Kwaliteitszorg De Wilhelminaschool Kwaliteitszorg Op De Wilhelminaschool Juni 2013 Sharda Hakkeling directeur 1 Inleiding In het schooljaar 2012-2013 heeft De Wilhelminaschool onder verscherpt toezicht gestaan van de inspectie. In voorgaande

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan

Jaarplan Jaarplan Jaarplan 2017-2018 1 Inhoud Inleiding.... 2 1. Doelstellingen en domeinen 2016-2017... 4 1.1 Domein 1: Kwaliteitszorg (Kwaliteitszorg Opbrengsten Ontwikkeling van leerlingen) 4 1.2 Domein 2: Onderwijs

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11RU00 Obs De Lijster

Schoolondersteuningsprofiel. 11RU00 Obs De Lijster Schoolondersteuningsprofiel 11RU00 Obs De Lijster Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 0 Naam school Obs De Linde Adres Verlengde Berkenlaan Postcode 966 GC Telefoon 09 646004 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag 0BG info@basisschool-delinde.nl www.basisschool-delinde.nl

Nadere informatie