TripleM Design Vliehors CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen als daar aanleiding te is. U kunt de algemene vrwaarden altijd gratis verstrekt krijgen p verzek per in pdf frmaat. Ok kunt u de algemene vrwaarden dwnladen p alle websites van TripleM Design. Geldigheid De algemene vrwaarden van een klant zijn nit geldig en wrden bij vrbaat niet geaccepteerd dr TripleM Design TripleM Design is in dit geval de leverancier en derhalve zijn de vrwaarden van TripleM Designnderdeel van de geslten vereenkmst. Rechtsgeldigheid Mcht een nderdeel, sectie f alinea binnen deze algemene vrwaarden ngeldig wrden verklaart dr een rechter dan blijven de verige rechtsgeldige secties, nderdelen f alinea s nverwijld van kracht. DE OVEREENKOMST Aanvaarding Een vereenkmst kmt tt stand p de dag dat aan de vlgende vrwaarden is vldaan: De pdrachtbevestiging is ntvangen dr TripleM Design; De aanbetaling van 40% van het vereengekmen factuurbedrag is ntvangen. Annulering Een vereenkmst kan wrden ntbnden dr de klant als: De klant particulier is en berep det p zijn bedenkingrecht. TripleM Designzijn tarieven verhgt. Op het leveren van diensten bestaat alleen recht p annulering indien er ng geen werkzaamheden zijn uitgeverd dr TripleM Design. Indien u ng niet akkrd bent gegaan met een fferte bent u k nergens te verplicht. Een fferte is altijd vrijblijvend en znder ksten, mits anders is vereengekmen. Annulering dient schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen indien de kant het niet eens is met de verhging van de tarieven. Het ntbinden van een kpvereenkmst dient te geschieden binnen de termijn van het bedenkingrecht. Dit kan k dr het terugsturen van de gederen in riginele verpakking en riginele staat. Een vereenkmst kan wrden ntbnden dr TripleM Design als De klant te laat is met betalen van een factuur. De klant weigert de vrwaarden te accepteren. De klant eist dat TripleM Design samenwerkt met anderen. De klant scripts en prgrammatuur wil (laten) bewerken f aanpassen. De klant niet vldende materiaal levert en daarmee het prject vertraagd. De klant eist dat TripleM Design gebruik maakt van reeds bestaande scripts en f prgrammatuur. De klant gaat dreigen f grve taal gebruikt. De klant prbeert een dminerende psitie in te nemen. gezagsverhuding). De klant zich nvldende flexibel pstelt t.a.v. aanwijzingen tt apparatuur gebruik. Bij een geldige annulering zal TripleM Design het reeds betaalde bedrag vr deze pdracht terugbetalen aan de pdrachtgever. De pdrachtgever kan TripleM Design nit m meer geld vragen dan wat reeds is betaald. Eventuele schadeclaims wrden dus nit geaccepteerd. Als er sprake is van illegale pdrachten, vragen, eisen f materialen hebben zwel de klant als TripleM Design het recht m de vereenkmst per direct te ntbinden. 1

2 Vliehrs 10 Targets en Streefdatums Er wrdt meestal p tijd geleverd. Indien er niet p tijd wrdt geleverd f pgeleverd kan nit m schadevergeding wrden gevraagd. Scripts en prgramma s kunnen altijd ingewikkelder zijn dan rsprnkelijk was gedacht. Ok kunnen andere mstandigheden erte leiden dat iets niet p tijd afkmt f wrdt geleverd. Sms wrden er k derden ingeschakeld waarvan TripleM Design dan weer afhankelijk is. Maar k de klant zelf kan het pleveren vertragen dr bijvrbeeld wijzigingen aan te vragen f dr bepaalde gegevens f materiaal niet p tijd te leveren. GELDIGHEID EN INFORMATIEPLICHT Geldigheid. Deze algemene vrwaarden kunnen herzien f uitgebreid wrden. De nieuwe uitgave is vanaf dat mment geldig en vervangt de udere versie(s). Deze vrwaarden zijn geldig ttdat er een nieuwe versie verschijnt. Infrmatieplicht Het is nze plicht m u deze algemene vrwaarden te verstrekken vrdat u een vereenkmst aangaat met TripleM Design U kunt p al nze websites deze algemene vrwaarden dwnladen. U kunt k deze algemene vrwaarden aanvragen via ns adres hieraan zijn geen ksten verbnden. Op elke fferte f factuur staat k ng eens een verwijzing naar deze algemene vrwaarden. Plichten van de klant - p de hgte zijn U als klant dient p de hgte te zijn van nze algemene vrwaarden. U gaat er immers mee akkrd als u gederen f diensten afneemt van TripleM Design Vrdat u een dienst gaat verlengen f vrdat u een prduct aanschaft bent u verplicht m de nieuwste versie van nze algemene vrwaarden te lezen. Deze kunt u dwnladen p al nze websites f aanvragen per . Plichten van de klant - akkrd verklaren U gaat akkrd met nze vrwaarden als u akkrd gaat met een fferte f vraf een betaling det f een prduct f dienst besteld. Plichten van de klant - Gegevens U dient ns p de hgte te stellen als er gegevens wijzigen zals naam, adres, wnplaats f andere belangrijke gegevens. U kunt later dus nit zeggen dat u een factuur f belangrijk dcument niet hebt ntvangen mdat uw adres is veranderd. DOMEINNAAM Eigenaar TripleM Design kan een dmeinnaam registreren p eigen naam f de klant met aangeven dit p haar naam te willen den. Op welke naam de dmeinnaam k is geregistreerd, de klant is en blijft eigenaar van deze dmeinnaam. De klant is dan k vlledig verantwrdelijk vr deze dmeinnaam. Gebruik De klant mag de dmeinnaam gebruiken zals deze dit wenst. Echter het mag niet in strijd zijn met de wet. De dmeinnaam mag niet wrden gebruikt vr SPAM (ngewenst versturen van reclame). De dmeinnaam mag niet wrden gebruikt vr dmeinnaam kaping (dmeinen registreren in de hp dat iemand anders er veel geld vr gaat geven). De dmeinnaam dient dus verantwrdelijk te wrden gebruikt cnfrm de etiquette en de wet. Bij het njuist gebruikmaken van een dmeinnaam is TripleM Design bevegd deze te laten pheffen, eventuele bedragen die ng penstaan met de klant alsng betalen. Eventueel betaalde bedragen wrden niet teruggegeven. Verhuizen TripleM Design zal nit prberen m een verhuizing tegen te huden als u uw dmeinnaam naar een andere webhsting wilt laten verzetten. Echter dienen dan wel alle facturen te zijn betaald, hiervr verwijs ik u naar sectie 5 van nze algemene vrwaarden. Blkkade f nteigenen Indien de wet vindt dat u niet de eigenaar mag zijn van een dmeinnaam (bijvrbeeld de naam wrdt pgeëist dr iemand anders en de rechter geeft deze andere persn gelijk). 2

3 Vliehrs 10 Dan is TripleM Design bevegd m hieraan alle medewerking te verlenen. TripleM Design mag dan znder verleg met u de dmeinnaam aan de eiser geven f de dmeinnaam laten pheffen. U krijgt het reeds betaalde geld niet terug en eventuele dwangsmmen zijn k vr uw rekening. Termijn Een dmeinnaam registratie peride wrdt altijd aangegaan vr de peride van één jaar. Ok als er p andere termijnen wrdt betaald. U dient een dmeinnaam p te zeggen vóór de tiende maand van de registratie peride. Indien u niet pzegt vóór de tiende maand van deze peride zal de registratie stilzwijgend met telkens één jaar wrden verlengt. Een registratie peride gaat in p de factuurdatum van de factuur waarp de dmeinnaam in rekening wrdt gebracht. Niet te registreren dmeinnamen TripleM Design heeft het recht m een dmeinnaamregistratie f verhuizing znder pgaaf van redenen te weigeren, we hanteren meestal echter de vlgende regels vr weigering: Reeds geregistreerde namen ("first cme, first served" regel), namen in quarantaine, namen aangemerkt als "ut f supprt" f namen die "n hld" staan. Namen die bestaan uit andere karakters dan "a z", "A Z", "0 9" en " ", f die beginnen f eindigen met " " Namen van minder dan twee (2) f meer dan drieënzestig (63) karakters. Namen met een " " p de derde en vierde psitie. Namen die van racistische f beledigende aard zijn. SCRIPTS EN PROGRAMMA S Gebruik en risic Het gebruik van scripts- en prgrammacde s vallen vlledig nder de verantwrding van de klant. Schade dat wrdt verrzaakt dr scripts- en prgrammacde zijn geheel vr risic en ksten van de klant. Omdat veel prgramma s en scripts speciaal vr de klant zijn geschreven is de debug peride relatief krt en brengt dus risic s met zich mee. Het rapprteren van futen Indien een script f prgramma niet werkt zals in redelijkheid wrdt verwacht dient u dit aan ns mee te delen binnen 7 dagen na plevering. TripleM Design zal dan deze futen kstels herstellen als de futen niet zijn verrzaakt dr njuist gebruik f dr het niet vlgen van de handleiding. Na de werkzaamheden zal TripleM Design de klant p de hgte stellen van het feit dat de futen zijn verhlpen. Opnieuw krijgt de klant dan het recht m binnen 7 dagen eventuele andere bugs te laten herstellen. Dit blijft drgaan ttdat de klant tevreden is. De klant kan nit schade claimen als een script niet werkt f njuist werkt. De klant kan k niet na een peride van 7 dagen bugs rapprteren. Tegang tt de webserver en eisen aan deze webserver TripleM Design maakt de scripts p eigen servers en test deze k. Als alles ged werkt zal het script p de server van de klant wrden gezet en ngmaals getest. Het kan zijn dat de server van de klant niet vldet aan de eisen m het script na behren te laten werken. In dat geval kan TripleM Design een andere webhsting aanbevelen. Mcht de klant daar niet mee akkrd gaan dan kan TripleM Design ng prberen m het script zdanig aan te passen dat het k p de server van de klant werkt. Echter kunnen hiervr extra ksten wrden berekend. De tegang tt de webserver met bekend zijn aan TripleM Design ttdat alles ged functineert. Ok in de peride van 7 dagen m futen te herstellen met tegang wrden gegeven. Als een lgin f wachtwrd znder verleg wrdt gewijzigd vervalt k het recht p het herstellen van futen. Indien men ng niet heeft betaald f slechts gedeeltelijk mag men de tegang helemaal niet ntzeggen mdat men dan znder gebruikersrechten een script publiceert. Geheimhudingsplicht TripleM Webdesign TripleM Design heeft een geheimhudingsplicht ver alle dcumenten en tegangsgegevens die de klant aan TripleM Designlaat zien f beschikbaar stelt. TripleM Design draagt echter niet het risic van de nderschepping van dit srt gegevens bij bijvrbeeld verkeer f tegankelijke webserver. Het is een ged idee m vertruwelijke gegevens in een versleuteld bestand te verzenden en dan het wachtwrd dr te bellen. Indien bepaalde gegevens gestlen wrden draagt TripleM Design hier k niet het risic vr. Geheimhudingsplicht van de klant De klant mag nit scripts f prgramma s in laten zien. De klant mag nit scripts f prgramma s f gedeelten hiervan drgeven aan derden. De klant mag nit wijzigingen aanbrengen in scripts f prgramma s. De klant mag nit ffertes f prijzen drsturen naar andere partijen. 3

4 Vliehrs 10 Betalen van de werkzaamheden. Zdra TripleM Design een factuur maakt vr een pdracht is de klant verplicht deze te betalen vr de f p de uiterlijke betaaldag die staat aangegeven p de factuur. Mcht een prgramma f script niet werken zals verwacht dan heeft de klant telkens recht p 7 dagen van herstel. Dit ntheft de klant niet van zijn betalingsverplichting en mag k geen uitstel vrmen p de betalingstermijn. Aflevertermijn. U kunt TripleM Design niet verplichten m binnen een bepaalde peride een prject p te leveren. Ok niet als hier schriftelijk een afspraak vr is gemaakt. Sms duurt het gewn wat langer en dan kiest TripleM Design tch niet vr half pgeleverde f half werkende prjecten. Uiteraard det TripleM Design wel haar best m alles p tijd af te leveren. Opheffen licentie TripleM Design als de klant mgen te allen tijde met f znder pgaaf van redenen de licentie van een script f prgramma beëindigen. De licentie van de klant vervalt p dat mment. Cnflicten Scripts en f prgramma s kunnen in cnflict treden met bestaande prgramma s f scripts. Vral bij het inbuwen van scripts in bestaande websites kan dit makkelijk ptreden. TripleM Design kan hier geen enkele verantwrding vr dragen. Wij kunnen uiteraard wel de klant adviseren scripts aan te passen f te verwijderen. Smmige Java scripts kunnen bijvrbeeld PHP scripts beïnvleden vral met vrladen van afbeeldingen e.d. Drgeven, wijzigen f drverkp van scripts en prgramma s TripleM Design heeft beveiligingsmaatregelen gebuwd in zijn scripts, prgramma s en websites m te vrkmen dat men deze gaat dupliceren en hergebruiken. Het wijzigen van cde is niet tegestaan znder schriftelijke testemming van TripleM Design Het drgeven, wijzigen en f drverkpen van prgramma s alsmede het gebruik van een prgramma p meerdere websites kan resulteren in een dr TripleM Designnader te bepalen te betalen bedrag. Het te betalen bedrag zal 2 x het riginele bedrag zijn dat is betaald vr de website f vr het script x het aantal illegale kpieën. Indien het aantal niet betaalde kpieën niet kan wrden vastgesteld zal een schatting plaatsvinden. Het wijzigen van scripts is k niet tegestaan, hiermee vervallen k alle garanties EIGENDOM EN VERANTWOORDING Eigendm Prducten blijven eigendm van TripleM Design ttdat het gehele factuurbedrag is vldaan (met uitzndering van scripts en prgrammacde zie "Scripts- & Prgrammacdes"). TripleM Designbehud zich het recht m prducten terug te vrderen indien niet f slechts gedeeltelijk is betaald vr deze prducten. Prducten kunnen tastbare prducten zijn zals cmputers en randapparatuur, maar k ntastbare prducten zals prgramma s, afbeeldingen en ander digitaal werk. Verantwrding U bent wel verantwrdelijk vr de prducten k als ze ng niet helemaal zijn betaald. Hewel u ng geen eigenaar bent van het prduct bent u wel de gebruiker ervan. Alle risic s zijn hierdr k vr u. Scripts en prgrammacde Scripts en prgrammacde blijven altijd eigendm van TripleM Design. Indien alles netjes is betaald krijgt u het recht m vr nbeperkte peride (zlang als u wilt) gebruik te maken van deze scripts en prgrammacde. Een script is gemaakt met een licentiecde vr een bepaald dmein (dmeinnaam), u mag/kunt het script dus niet p andere dmeinen (dmeinnamen) gebruiken dan is vereengekmen znder uitdrukkelijke schriftelijke testemming van TripleM Design. Prgrammacde is gemaakt met een licentie vr een persn en/f een bedrijf, het gebruik van deze prgrammacde dr een ander persn f bedrijf is dan k niet tegestaan znder uitdrukkelijke schriftelijke testemming van TripleM Design. Lg s en huisstijlen. Lg s en huisstijlen zijn vr 100% eigendm van de klant mits deze alles heeft betaald. TripleM Design ziet af van auteursrechten als het gaat m lg s en huisstijlen en geeft deze aan zijn klant. 4

5 Vliehrs 10 PRODUCTEN Levering TripleM Design levert prducten zelf af. Een bedrijf heeft geen recht van retur, een particulier heeft 10 dagen recht van retur. Eventuele rderksten (verzend en administratieksten) wrden nit terugbetaald. Prducten die wrden teruggestuurd binnen de 10 dagen van bedenking meten wel nbeschadigd, ngebruikt en ngepend in de rsprnkelijke verpakking wrden afgeleverd. Onjuist gebruik Bij njuist gebruik, vervallen uw rechten p garantie. Onjuist gebruik is het niet huden aan de handleiding en vrschriften behrende bij het prduct. Beschadiging Bij beschadiging dr vallen, stten, brand f wat dan k vervalt altijd de garantie. Risic Het gebruik van een prduct is geheel p eigen risic. Geen enkele schade kan wrden verhaald p TripleM Design. DIENSTEN Data TripleM Design gaat z ged mgelijk m met uw gegevens (data). Het verlies van data en gegevens kan altijd vrkmen bij werkzaamheden f bij Webhsting. U dient dus zelf altijd vr een gede back up te zrgen. U kunt TripleM Design nit verantwrdelijk stellen f enige schade claimen bij verlies van gegevens en data. Apparatuur Indien apparatuur is f wrdt beschadigd tijdens de werkzaamheden is dit geheel vr risic van de klant. TripleM Design kan niet verantwrdelijk wrden gesteld vr de beschadiging van deze apparatuur. Dit k mdat het meestal meilijk is na te gaan f apparatuur wrdt beschadigd dr deze werkzaamheden. Scripts, prgramma s en weblay uts U kunt nit TripleM Design verantwrdelijk stellen vr enige schade die ntstaat f is ntstaan dr het gebruik van scripts, prgramma s f web lay uts. TripleM Design verplicht immers nit m deze prgramma s, scripts f web lay uts daadwerkelijk te gebruiken. Uiteraard zal TripleM Design wel haar best den m schade te vrkmen. Onjuist werken na dienstverlening. Bij scripts, prgramma s en web lay uts dient u binnen 7 dagen te reclameren als iets niet naar behren functineert. Bij reparatie f installatie dient u te reclameren vrdat de mnteur uw pand verlaat. BETALINGSVERPLICHTINGEN Offerte Een prijspgave is geen betalingsverplichting. Een prijspgave kan k altijd wrden aangepast, meestal in verleg met de klant. U bent echter wel tt betaling verplicht indien u akkrd gaan met nze prijspgave. Het akkrd verklaren gebeurt meestal dr een reply p deze fferte met een kenmerk waarp duidelijk blijkt dat u akkrd gaat. Een prijspgave kan k een simpel bericht zijn. Smmige klanten kmen met een vrstel en vragen hierp de prijs, de prijspgave bestaat dan alleen maar uit een reply en de prijs. Indien u akkrd gaat en dus een pdracht plaatst f prducten besteld gaat u k akkrd met deze vrwaarden. Genemde prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW. Factuur 1e factuur van 40% bij pdracht 2e factuur van 40% bij eerste plaatsing p Wrd Wide Web 3e factuur van 20% gelijk na plevering, inclusief het eventuele meerwerk. De betaaltermijn van een factuur is 14 dagen. Is er schriftelijk niets anders vereengekmen dan dient men dus te betalen vrdat deze 14 dagen zijn verstreken. Heeft u reeds betaald, cntant f dr vrruitbetaling dan kunt u deze regel dus negeren. In gebreke blijven van betaling Indien u niet p tijd betaald zal TripleM Design u een herinnering sturen. U dient altijd te reageren p deze herinnering k als u niet wilt betalen. De uiterste betaaldatum van deze herinnering kan vrij krt zijn (5 tt 7 dagen). Indien deze betalingstermijn is verschreden, wrdt dr TripleM Design ng een herinnering tt betaling verstuurd. 5

6 Vliehrs 10 Ksten van deze herinnering, t.w. nett 7,50 wrdt in rekening gebracht bij de pdrachtgever. Indien de betalingstermijn pnieuw is verschreden, wrdt dr TripleM Design een laatste herinnering tt betaling verstuurd. Indien dan ng de betaling uitblijft, zijn wij gendzaakt de website met de daarbij behrende adressen te blkkeren. Alle daaruit vrt vleiende ksten zijn geheel vr de rekening van de klant. indien ndig zullen wij k niet na laten deze factuur ver te dragen aan ns incassbureau. De incassksten kunnen vrij hg zijn, dus wij adviseren u m tch p tijd te betalen. Is een factuur eenmaal nder behandeling bij dit incassbureau dan zullen wij deze niet meer terugnemen. 6

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingvoorwaarden Algemene leverings- en betalingvrwaarden Artikel 1 Algemeen 1. In deze vrwaarden wrdt Snel's WebShp, gevestigd te Geerplderweg 22 in Guda verder aangeduid als Snel's WebShp en haar cntractpartner als kper.

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Training Presenteren. Een must voor iedere Image Professional. Brochure Training Presenteren Image Masters 1

Training Presenteren. Een must voor iedere Image Professional. Brochure Training Presenteren Image Masters 1 Training Presenteren Een training van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties, met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie. We behandelen tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten Handleiding nline aanmelden RMA vr klanten Versin: 3.4 Date: 17-07-2013 Actemium Mercurin 24B 6903 PZ Zevenaar Tel.: +31(0)316 585 100 Fax: +31(0)316 585 101 http://www.actemium.nl/plssingen/supply_chain_slutins/

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering Vrwaarden Vigi smartphneverzekering Vigi 20170522 001 1. De Vigi smartphneverzekering Met de n demand smartphne-verzekering van Vigi is je smartphne verzekerd tegen beschadiging en diefstal. Je kunt meerdere

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met VriendenLterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de VriendenLterij 4 tegang tickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw cadeaucde Deze cadeaucde dient

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

Gebruik , internet en intranet.

Gebruik  , internet en intranet. Gebruik e-mail, internet en intranet. 1. Starten en beëindigen e-mailadres en wachtwrd 1.1 Medewerkers met een arbeidsvereenkmst van Yes! Kinderpvang krijgen bij het in diensttreden een e-mailadres en

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie