TripleM Design Vliehors CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen als daar aanleiding te is. U kunt de algemene vrwaarden altijd gratis verstrekt krijgen p verzek per in pdf frmaat. Ok kunt u de algemene vrwaarden dwnladen p alle websites van TripleM Design. Geldigheid De algemene vrwaarden van een klant zijn nit geldig en wrden bij vrbaat niet geaccepteerd dr TripleM Design TripleM Design is in dit geval de leverancier en derhalve zijn de vrwaarden van TripleM Designnderdeel van de geslten vereenkmst. Rechtsgeldigheid Mcht een nderdeel, sectie f alinea binnen deze algemene vrwaarden ngeldig wrden verklaart dr een rechter dan blijven de verige rechtsgeldige secties, nderdelen f alinea s nverwijld van kracht. DE OVEREENKOMST Aanvaarding Een vereenkmst kmt tt stand p de dag dat aan de vlgende vrwaarden is vldaan: De pdrachtbevestiging is ntvangen dr TripleM Design; De aanbetaling van 40% van het vereengekmen factuurbedrag is ntvangen. Annulering Een vereenkmst kan wrden ntbnden dr de klant als: De klant particulier is en berep det p zijn bedenkingrecht. TripleM Designzijn tarieven verhgt. Op het leveren van diensten bestaat alleen recht p annulering indien er ng geen werkzaamheden zijn uitgeverd dr TripleM Design. Indien u ng niet akkrd bent gegaan met een fferte bent u k nergens te verplicht. Een fferte is altijd vrijblijvend en znder ksten, mits anders is vereengekmen. Annulering dient schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen indien de kant het niet eens is met de verhging van de tarieven. Het ntbinden van een kpvereenkmst dient te geschieden binnen de termijn van het bedenkingrecht. Dit kan k dr het terugsturen van de gederen in riginele verpakking en riginele staat. Een vereenkmst kan wrden ntbnden dr TripleM Design als De klant te laat is met betalen van een factuur. De klant weigert de vrwaarden te accepteren. De klant eist dat TripleM Design samenwerkt met anderen. De klant scripts en prgrammatuur wil (laten) bewerken f aanpassen. De klant niet vldende materiaal levert en daarmee het prject vertraagd. De klant eist dat TripleM Design gebruik maakt van reeds bestaande scripts en f prgrammatuur. De klant gaat dreigen f grve taal gebruikt. De klant prbeert een dminerende psitie in te nemen. gezagsverhuding). De klant zich nvldende flexibel pstelt t.a.v. aanwijzingen tt apparatuur gebruik. Bij een geldige annulering zal TripleM Design het reeds betaalde bedrag vr deze pdracht terugbetalen aan de pdrachtgever. De pdrachtgever kan TripleM Design nit m meer geld vragen dan wat reeds is betaald. Eventuele schadeclaims wrden dus nit geaccepteerd. Als er sprake is van illegale pdrachten, vragen, eisen f materialen hebben zwel de klant als TripleM Design het recht m de vereenkmst per direct te ntbinden. 1

2 Vliehrs 10 Targets en Streefdatums Er wrdt meestal p tijd geleverd. Indien er niet p tijd wrdt geleverd f pgeleverd kan nit m schadevergeding wrden gevraagd. Scripts en prgramma s kunnen altijd ingewikkelder zijn dan rsprnkelijk was gedacht. Ok kunnen andere mstandigheden erte leiden dat iets niet p tijd afkmt f wrdt geleverd. Sms wrden er k derden ingeschakeld waarvan TripleM Design dan weer afhankelijk is. Maar k de klant zelf kan het pleveren vertragen dr bijvrbeeld wijzigingen aan te vragen f dr bepaalde gegevens f materiaal niet p tijd te leveren. GELDIGHEID EN INFORMATIEPLICHT Geldigheid. Deze algemene vrwaarden kunnen herzien f uitgebreid wrden. De nieuwe uitgave is vanaf dat mment geldig en vervangt de udere versie(s). Deze vrwaarden zijn geldig ttdat er een nieuwe versie verschijnt. Infrmatieplicht Het is nze plicht m u deze algemene vrwaarden te verstrekken vrdat u een vereenkmst aangaat met TripleM Design U kunt p al nze websites deze algemene vrwaarden dwnladen. U kunt k deze algemene vrwaarden aanvragen via ns adres hieraan zijn geen ksten verbnden. Op elke fferte f factuur staat k ng eens een verwijzing naar deze algemene vrwaarden. Plichten van de klant - p de hgte zijn U als klant dient p de hgte te zijn van nze algemene vrwaarden. U gaat er immers mee akkrd als u gederen f diensten afneemt van TripleM Design Vrdat u een dienst gaat verlengen f vrdat u een prduct aanschaft bent u verplicht m de nieuwste versie van nze algemene vrwaarden te lezen. Deze kunt u dwnladen p al nze websites f aanvragen per . Plichten van de klant - akkrd verklaren U gaat akkrd met nze vrwaarden als u akkrd gaat met een fferte f vraf een betaling det f een prduct f dienst besteld. Plichten van de klant - Gegevens U dient ns p de hgte te stellen als er gegevens wijzigen zals naam, adres, wnplaats f andere belangrijke gegevens. U kunt later dus nit zeggen dat u een factuur f belangrijk dcument niet hebt ntvangen mdat uw adres is veranderd. DOMEINNAAM Eigenaar TripleM Design kan een dmeinnaam registreren p eigen naam f de klant met aangeven dit p haar naam te willen den. Op welke naam de dmeinnaam k is geregistreerd, de klant is en blijft eigenaar van deze dmeinnaam. De klant is dan k vlledig verantwrdelijk vr deze dmeinnaam. Gebruik De klant mag de dmeinnaam gebruiken zals deze dit wenst. Echter het mag niet in strijd zijn met de wet. De dmeinnaam mag niet wrden gebruikt vr SPAM (ngewenst versturen van reclame). De dmeinnaam mag niet wrden gebruikt vr dmeinnaam kaping (dmeinen registreren in de hp dat iemand anders er veel geld vr gaat geven). De dmeinnaam dient dus verantwrdelijk te wrden gebruikt cnfrm de etiquette en de wet. Bij het njuist gebruikmaken van een dmeinnaam is TripleM Design bevegd deze te laten pheffen, eventuele bedragen die ng penstaan met de klant alsng betalen. Eventueel betaalde bedragen wrden niet teruggegeven. Verhuizen TripleM Design zal nit prberen m een verhuizing tegen te huden als u uw dmeinnaam naar een andere webhsting wilt laten verzetten. Echter dienen dan wel alle facturen te zijn betaald, hiervr verwijs ik u naar sectie 5 van nze algemene vrwaarden. Blkkade f nteigenen Indien de wet vindt dat u niet de eigenaar mag zijn van een dmeinnaam (bijvrbeeld de naam wrdt pgeëist dr iemand anders en de rechter geeft deze andere persn gelijk). 2

3 Vliehrs 10 Dan is TripleM Design bevegd m hieraan alle medewerking te verlenen. TripleM Design mag dan znder verleg met u de dmeinnaam aan de eiser geven f de dmeinnaam laten pheffen. U krijgt het reeds betaalde geld niet terug en eventuele dwangsmmen zijn k vr uw rekening. Termijn Een dmeinnaam registratie peride wrdt altijd aangegaan vr de peride van één jaar. Ok als er p andere termijnen wrdt betaald. U dient een dmeinnaam p te zeggen vóór de tiende maand van de registratie peride. Indien u niet pzegt vóór de tiende maand van deze peride zal de registratie stilzwijgend met telkens één jaar wrden verlengt. Een registratie peride gaat in p de factuurdatum van de factuur waarp de dmeinnaam in rekening wrdt gebracht. Niet te registreren dmeinnamen TripleM Design heeft het recht m een dmeinnaamregistratie f verhuizing znder pgaaf van redenen te weigeren, we hanteren meestal echter de vlgende regels vr weigering: Reeds geregistreerde namen ("first cme, first served" regel), namen in quarantaine, namen aangemerkt als "ut f supprt" f namen die "n hld" staan. Namen die bestaan uit andere karakters dan "a z", "A Z", "0 9" en " ", f die beginnen f eindigen met " " Namen van minder dan twee (2) f meer dan drieënzestig (63) karakters. Namen met een " " p de derde en vierde psitie. Namen die van racistische f beledigende aard zijn. SCRIPTS EN PROGRAMMA S Gebruik en risic Het gebruik van scripts- en prgrammacde s vallen vlledig nder de verantwrding van de klant. Schade dat wrdt verrzaakt dr scripts- en prgrammacde zijn geheel vr risic en ksten van de klant. Omdat veel prgramma s en scripts speciaal vr de klant zijn geschreven is de debug peride relatief krt en brengt dus risic s met zich mee. Het rapprteren van futen Indien een script f prgramma niet werkt zals in redelijkheid wrdt verwacht dient u dit aan ns mee te delen binnen 7 dagen na plevering. TripleM Design zal dan deze futen kstels herstellen als de futen niet zijn verrzaakt dr njuist gebruik f dr het niet vlgen van de handleiding. Na de werkzaamheden zal TripleM Design de klant p de hgte stellen van het feit dat de futen zijn verhlpen. Opnieuw krijgt de klant dan het recht m binnen 7 dagen eventuele andere bugs te laten herstellen. Dit blijft drgaan ttdat de klant tevreden is. De klant kan nit schade claimen als een script niet werkt f njuist werkt. De klant kan k niet na een peride van 7 dagen bugs rapprteren. Tegang tt de webserver en eisen aan deze webserver TripleM Design maakt de scripts p eigen servers en test deze k. Als alles ged werkt zal het script p de server van de klant wrden gezet en ngmaals getest. Het kan zijn dat de server van de klant niet vldet aan de eisen m het script na behren te laten werken. In dat geval kan TripleM Design een andere webhsting aanbevelen. Mcht de klant daar niet mee akkrd gaan dan kan TripleM Design ng prberen m het script zdanig aan te passen dat het k p de server van de klant werkt. Echter kunnen hiervr extra ksten wrden berekend. De tegang tt de webserver met bekend zijn aan TripleM Design ttdat alles ged functineert. Ok in de peride van 7 dagen m futen te herstellen met tegang wrden gegeven. Als een lgin f wachtwrd znder verleg wrdt gewijzigd vervalt k het recht p het herstellen van futen. Indien men ng niet heeft betaald f slechts gedeeltelijk mag men de tegang helemaal niet ntzeggen mdat men dan znder gebruikersrechten een script publiceert. Geheimhudingsplicht TripleM Webdesign TripleM Design heeft een geheimhudingsplicht ver alle dcumenten en tegangsgegevens die de klant aan TripleM Designlaat zien f beschikbaar stelt. TripleM Design draagt echter niet het risic van de nderschepping van dit srt gegevens bij bijvrbeeld verkeer f tegankelijke webserver. Het is een ged idee m vertruwelijke gegevens in een versleuteld bestand te verzenden en dan het wachtwrd dr te bellen. Indien bepaalde gegevens gestlen wrden draagt TripleM Design hier k niet het risic vr. Geheimhudingsplicht van de klant De klant mag nit scripts f prgramma s in laten zien. De klant mag nit scripts f prgramma s f gedeelten hiervan drgeven aan derden. De klant mag nit wijzigingen aanbrengen in scripts f prgramma s. De klant mag nit ffertes f prijzen drsturen naar andere partijen. 3

4 Vliehrs 10 Betalen van de werkzaamheden. Zdra TripleM Design een factuur maakt vr een pdracht is de klant verplicht deze te betalen vr de f p de uiterlijke betaaldag die staat aangegeven p de factuur. Mcht een prgramma f script niet werken zals verwacht dan heeft de klant telkens recht p 7 dagen van herstel. Dit ntheft de klant niet van zijn betalingsverplichting en mag k geen uitstel vrmen p de betalingstermijn. Aflevertermijn. U kunt TripleM Design niet verplichten m binnen een bepaalde peride een prject p te leveren. Ok niet als hier schriftelijk een afspraak vr is gemaakt. Sms duurt het gewn wat langer en dan kiest TripleM Design tch niet vr half pgeleverde f half werkende prjecten. Uiteraard det TripleM Design wel haar best m alles p tijd af te leveren. Opheffen licentie TripleM Design als de klant mgen te allen tijde met f znder pgaaf van redenen de licentie van een script f prgramma beëindigen. De licentie van de klant vervalt p dat mment. Cnflicten Scripts en f prgramma s kunnen in cnflict treden met bestaande prgramma s f scripts. Vral bij het inbuwen van scripts in bestaande websites kan dit makkelijk ptreden. TripleM Design kan hier geen enkele verantwrding vr dragen. Wij kunnen uiteraard wel de klant adviseren scripts aan te passen f te verwijderen. Smmige Java scripts kunnen bijvrbeeld PHP scripts beïnvleden vral met vrladen van afbeeldingen e.d. Drgeven, wijzigen f drverkp van scripts en prgramma s TripleM Design heeft beveiligingsmaatregelen gebuwd in zijn scripts, prgramma s en websites m te vrkmen dat men deze gaat dupliceren en hergebruiken. Het wijzigen van cde is niet tegestaan znder schriftelijke testemming van TripleM Design Het drgeven, wijzigen en f drverkpen van prgramma s alsmede het gebruik van een prgramma p meerdere websites kan resulteren in een dr TripleM Designnader te bepalen te betalen bedrag. Het te betalen bedrag zal 2 x het riginele bedrag zijn dat is betaald vr de website f vr het script x het aantal illegale kpieën. Indien het aantal niet betaalde kpieën niet kan wrden vastgesteld zal een schatting plaatsvinden. Het wijzigen van scripts is k niet tegestaan, hiermee vervallen k alle garanties EIGENDOM EN VERANTWOORDING Eigendm Prducten blijven eigendm van TripleM Design ttdat het gehele factuurbedrag is vldaan (met uitzndering van scripts en prgrammacde zie "Scripts- & Prgrammacdes"). TripleM Designbehud zich het recht m prducten terug te vrderen indien niet f slechts gedeeltelijk is betaald vr deze prducten. Prducten kunnen tastbare prducten zijn zals cmputers en randapparatuur, maar k ntastbare prducten zals prgramma s, afbeeldingen en ander digitaal werk. Verantwrding U bent wel verantwrdelijk vr de prducten k als ze ng niet helemaal zijn betaald. Hewel u ng geen eigenaar bent van het prduct bent u wel de gebruiker ervan. Alle risic s zijn hierdr k vr u. Scripts en prgrammacde Scripts en prgrammacde blijven altijd eigendm van TripleM Design. Indien alles netjes is betaald krijgt u het recht m vr nbeperkte peride (zlang als u wilt) gebruik te maken van deze scripts en prgrammacde. Een script is gemaakt met een licentiecde vr een bepaald dmein (dmeinnaam), u mag/kunt het script dus niet p andere dmeinen (dmeinnamen) gebruiken dan is vereengekmen znder uitdrukkelijke schriftelijke testemming van TripleM Design. Prgrammacde is gemaakt met een licentie vr een persn en/f een bedrijf, het gebruik van deze prgrammacde dr een ander persn f bedrijf is dan k niet tegestaan znder uitdrukkelijke schriftelijke testemming van TripleM Design. Lg s en huisstijlen. Lg s en huisstijlen zijn vr 100% eigendm van de klant mits deze alles heeft betaald. TripleM Design ziet af van auteursrechten als het gaat m lg s en huisstijlen en geeft deze aan zijn klant. 4

5 Vliehrs 10 PRODUCTEN Levering TripleM Design levert prducten zelf af. Een bedrijf heeft geen recht van retur, een particulier heeft 10 dagen recht van retur. Eventuele rderksten (verzend en administratieksten) wrden nit terugbetaald. Prducten die wrden teruggestuurd binnen de 10 dagen van bedenking meten wel nbeschadigd, ngebruikt en ngepend in de rsprnkelijke verpakking wrden afgeleverd. Onjuist gebruik Bij njuist gebruik, vervallen uw rechten p garantie. Onjuist gebruik is het niet huden aan de handleiding en vrschriften behrende bij het prduct. Beschadiging Bij beschadiging dr vallen, stten, brand f wat dan k vervalt altijd de garantie. Risic Het gebruik van een prduct is geheel p eigen risic. Geen enkele schade kan wrden verhaald p TripleM Design. DIENSTEN Data TripleM Design gaat z ged mgelijk m met uw gegevens (data). Het verlies van data en gegevens kan altijd vrkmen bij werkzaamheden f bij Webhsting. U dient dus zelf altijd vr een gede back up te zrgen. U kunt TripleM Design nit verantwrdelijk stellen f enige schade claimen bij verlies van gegevens en data. Apparatuur Indien apparatuur is f wrdt beschadigd tijdens de werkzaamheden is dit geheel vr risic van de klant. TripleM Design kan niet verantwrdelijk wrden gesteld vr de beschadiging van deze apparatuur. Dit k mdat het meestal meilijk is na te gaan f apparatuur wrdt beschadigd dr deze werkzaamheden. Scripts, prgramma s en weblay uts U kunt nit TripleM Design verantwrdelijk stellen vr enige schade die ntstaat f is ntstaan dr het gebruik van scripts, prgramma s f web lay uts. TripleM Design verplicht immers nit m deze prgramma s, scripts f web lay uts daadwerkelijk te gebruiken. Uiteraard zal TripleM Design wel haar best den m schade te vrkmen. Onjuist werken na dienstverlening. Bij scripts, prgramma s en web lay uts dient u binnen 7 dagen te reclameren als iets niet naar behren functineert. Bij reparatie f installatie dient u te reclameren vrdat de mnteur uw pand verlaat. BETALINGSVERPLICHTINGEN Offerte Een prijspgave is geen betalingsverplichting. Een prijspgave kan k altijd wrden aangepast, meestal in verleg met de klant. U bent echter wel tt betaling verplicht indien u akkrd gaan met nze prijspgave. Het akkrd verklaren gebeurt meestal dr een reply p deze fferte met een kenmerk waarp duidelijk blijkt dat u akkrd gaat. Een prijspgave kan k een simpel bericht zijn. Smmige klanten kmen met een vrstel en vragen hierp de prijs, de prijspgave bestaat dan alleen maar uit een reply en de prijs. Indien u akkrd gaat en dus een pdracht plaatst f prducten besteld gaat u k akkrd met deze vrwaarden. Genemde prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW. Factuur 1e factuur van 40% bij pdracht 2e factuur van 40% bij eerste plaatsing p Wrd Wide Web 3e factuur van 20% gelijk na plevering, inclusief het eventuele meerwerk. De betaaltermijn van een factuur is 14 dagen. Is er schriftelijk niets anders vereengekmen dan dient men dus te betalen vrdat deze 14 dagen zijn verstreken. Heeft u reeds betaald, cntant f dr vrruitbetaling dan kunt u deze regel dus negeren. In gebreke blijven van betaling Indien u niet p tijd betaald zal TripleM Design u een herinnering sturen. U dient altijd te reageren p deze herinnering k als u niet wilt betalen. De uiterste betaaldatum van deze herinnering kan vrij krt zijn (5 tt 7 dagen). Indien deze betalingstermijn is verschreden, wrdt dr TripleM Design ng een herinnering tt betaling verstuurd. 5

6 Vliehrs 10 Ksten van deze herinnering, t.w. nett 7,50 wrdt in rekening gebracht bij de pdrachtgever. Indien de betalingstermijn pnieuw is verschreden, wrdt dr TripleM Design een laatste herinnering tt betaling verstuurd. Indien dan ng de betaling uitblijft, zijn wij gendzaakt de website met de daarbij behrende adressen te blkkeren. Alle daaruit vrt vleiende ksten zijn geheel vr de rekening van de klant. indien ndig zullen wij k niet na laten deze factuur ver te dragen aan ns incassbureau. De incassksten kunnen vrij hg zijn, dus wij adviseren u m tch p tijd te betalen. Is een factuur eenmaal nder behandeling bij dit incassbureau dan zullen wij deze niet meer terugnemen. 6