Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491"

Transcriptie

1 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02

2 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode : augustus t/m december 2001 Datum : Den Haag, december

3 Inhoudsopgave SAMENVATTING EN CONCLUSIES AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT AANLEIDING DOEL OMVANG VAN HET PROJECT WERKTERREIN/BIK S LOOPTIJD EN AANTALLEN BEZOEKEN OPZET VAN HET PROJECT GLOBALE OPZET INSPECTIEPUNTEN PUBLICITEIT RONDOM HET PROJECT RESULTATEN TOTAAL OVERZICHT RESULTATEN RESULTATEN PER INSPECTIEPUNT Inspectiepunten relevant voor de totale steekproef Vervangingsregeling drukkerijen (offsetdrukken) Vervangingsregeling autoschadeherstelbedrijven

4 Samenvatting en Conclusies Gedurende de maanden augustus tot en met december 2001 is een inspectie- en monitorproject uitgevoerd gericht op het gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS). Hierbij zijn 843 bedrijven bezocht in sectoren waarvan bekend is dat met VOS gewerkt wordt. Het doel van de bezoeken was enerzijds informatie te verzamelen over de stand van zaken rondom het gebruik van VOS en anderzijds na te gaan in hoeverre ondernemingen zich houden aan de bepalingen van de arbowetgeving. Over de resultaten van de informatieverzameling wordt afzonderlijk gerapporteerd. De inspecties richtten zich op de vraag of de geïnspecteerde bedrijven over een getoetste risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak (PvA) beschikken. Voorts werd bij de bedrijven die met VOS werken nagegaan of zij aan hun werknemers informatie hebben verstrekt over de gezondheidsrisico s van deze stoffen en de risico s van blootstelling hebben beoordeeld door meting volgens een gangbare methode dan wel op basis van een betrouwbare schatting. Bij een 70-tal offsetdrukkerijen en 65 autoschadeherstelbedrijven is voorts gecontroleerd of werd voldaan aan de bepalingen van de regeling die daar geldt voor de vervanging van VOS in drukinkten, schoonmaakmiddelen en autolakken. Bij geconstateerde overtredingen werd de betrokken werkgever opgedragen deze op te heffen Van de 843 geïnspecteerde bedrijven blijkt ongeveer de helft (419) de arboregels op één of meer onderdelen te overtreden. In totaal werden 636 overtredingen door de inspecteurs vastgesteld. De meeste daarvan hadden betrekking op tekortkomingen van de RI&E (164) of het Plan van Aanpak (122). Ca. 45% van de overtredingen had derhalve op deze twee onderwerpen betrekking. Afgezet tegen het aantal van 843 geïnspecteerde bedrijven, kan worden gesteld dat 1 op de 3 bezochte bedrijven nog niet beschikt over een (volwaardig) arbozorgsysteem. Van de 574 bedrijven waar de inspecteur had vastgesteld dat met VOS werd gewerkt, hadden er 70 geen of onvoldoende voorlichting en instructie aan hun werknemers gegeven over de risico s van het werken met vluchtige oplosmiddelen. Meer dan het dubbele aantal, te weten 151 ondernemingen, werd opgedragen om de mogelijke blootstelling aan VOS op de wettelijk voorgeschreven wijze te beoordelen. Daarbij gaat het dus om een kwart van de bedrijven dat aangaf met VOS te werken. In verband met een toezegging aan de Tweede Kamer dat gecontroleerd zou worden op de vervangingsregeling VOS, is bij 70 offsetdrukkerijen en 65 autoschadeherstelbedrijven gecontroleerd of aan de bepalingen van de vervangingsregeling werd voldaan. In de vervangingsregeling gelden t.a.v. drukwerkzaamheden met een offsetpers maxima voor het percentage isopropylalcohol (IPA) of andere mono-alcoholen. 4

5 De vervangingsregeling stelt tevens grenzen aan het vlampunt van schoonmaakmiddelen en, afhankelijk van de dampspanning, aan de hoeveelheid gehalogeneerde koolwaterstoffen in het schoonmaakmiddel (0,1 volumeprocent). Voor de autoschadeherstelbedrijven gaat het om de hoeveelheid VOS in produkten als primers, sealers, coatings en lakken. In totaal zijn t.a.v. de inspectiepunten van de vervangingsregeling twaalf overtredingen vastgesteld. Samenvattend zijn de navolgende overtredingen vastgesteld Tabel 1: resultaten van de inspecties totaal aantal bedrijven (N=843) wv. werken met VOS (N=574) waaronder offset drukkerijen (N=70) waaronder autoschadeherstelbedr. (N=65) geen (volledige) RI&E geen (volwaardig) PvA arbodienst niet of onvoldoende betrokken tekort schieten voorlichting/instructie mogelijke blootstelling niet (goed) gemeten overtredingen vervangingsregeling 9 3 Naar aanleiding van de tijdens de inspecties geconstateerde overtredingen zijn handhavingsinstrumenten ingezet. Het betrof 544 waarschuwingen, waarvan er 2 betrekking hadden op overtredingen ten aanzien van arbeidstijden en 542 op arbeidsomstandigheden. Tevens werden er 91 boeterapporten opgemaakt. Wegens direct ernstig gevaar voor personen werd in één situatie het werk stilgelegd. De inspecteurs zullen na afloop van de relevante termijnen controleren of de gesignaleerde overtredingen zijn opgeheven. 5

6 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject 1.1 Aanleiding Met ingang van 1 oktober 2000 is de regeling tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling betreffende werkzaamheden met vluchtige organische stoffen grotendeels in werking getreden (Staatscourant 2000, 174). De regeling heeft met name betrekking op de grafische industrie en autoschadeherstelbedrijven. Middels deze regeling worden bedrijven in deze branches verplicht om, voor in de regeling nader omschreven werkzaamheden, vluchtige organische stoffen of producten met een hoog gehalte aan deze stoffen te vervangen door onschadelijke of minder schadelijke stoffen of door producten die geen of veel minder vluchtige organische stoffen bevatten. De blootstelling van werknemers aan vluchtige organische stoffen wordt hierdoor verminderd. Aan de Tweede Kamer is in 1999 toegezegd dat er na afloop van het jaar 2000 inspectieprojecten gericht op de naleving van bovengenoemde regeling worden uitgevoerd in de grafische industrie en autoschadeherstelbedrijven. De inspecties in bovengenoemd kader werden gecombineerd met het verzamelen van informatie ten behoeve van de OPS monitor. Dit is een onderzoek naar het vóórkomen van vluchtige organische stoffen in een groot aantal branches. Over de resultaten van deze monitor vindt afzonderlijk rapportage plaats. Dit is het eerste inspectieproject van de Arbeidsinspectie gericht op de naleving van de vervangingsregeling van vluchtige organische stoffen in (offset)drukkerijen en autoschadeherstelbedrijven. 6

7 1.2 Doel De doelstelling van het inspectieproject was vast te stellen of: alle bezochte bedrijven beschikken over een getoetste risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak. Dit is een verplichting gebaseerd op artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998; alle bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken, aan hun werknemers informatie hebben verstrekt over de gezondheidsrisico s van deze stoffen en de blootstelling hebben beoordeeld conform artikel 4.2, afdeling 1, hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit; drukkerijen en autoschadeherstelbedrijven werk maken van het vervangen van vluchtige organische stoffen door minder schadelijke stoffen of door producten die geen of veel minder vluchtige organische stoffen bevatten, zoals bedoeld in artikel 4.62b, afdeling 6A, hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit; nader uitgewerkt in artikel 4.32b offsetdrukken en 4.32f herstellen van autoschade van de Arbeidsomstandighedenregeling. Bij geconstateerde overtredingen werd de werkgever opgedragen deze binnen een termijn van 3 maanden op te heffen. In geval niet was voldaan aan de RI&E-verplichting, werd tevens een boete aangezegd. 7

8 2. Omvang van het project 2.1 Werkterrein/BIK s RI&E, PvA, informatieverstrekking en blootstellingsbeoordeling In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van alle bedrijfstakken die in het kader van dit project zijn bezocht. Tabel 2: Het aantal bezochte bedrijven naar sector en grootteklasse Kleinbedrijf Middenbedrijf (1 tot 10 wns) (10 tot 100 wns) Grootbedrijf (100 en meer wns) Totaal Textiel Leer Hout Grafisch algemeen vervang. reg Chemie Rubber Metaal Bouw Schilders Reparatie en handel auto algemeen vervang. reg Laboratoria Scheepsschoonmaak Wasserijen Overig Totaal Vervangingsregeling grafische industrie In de projectvoorbereiding is gekozen om inspectiebezoeken binnen de drukkerijen te richten op offsetdrukken. Deze keuze is gemaakt gezien de brede toepassing van offsetdrukken binnen de grafische industrie en het gegeven dat de vervangingsregeling vluchtige organische stoffen voor onderscheiden sectoren binnen de drukkerijbranche verschillend is uitgewerkt. De inspectiebezoeken hebben zich om die reden gericht op bedrijven in BIK , en Vervangingsregeling autoschadeherstelbedrijven Voor het toezicht op de vervangingsregeling vluchtige organische stoffen in de autoschadeherstelbedrijven zijn bedrijven in BIK klasse en geselecteerd. 8

9 2.2 Looptijd en aantallen bezoeken Het project heeft plaatsgevonden vanaf 24 juli tot en met december 2001.Zoals uit tabel 1 blijkt zijn 843 bedrijven bezocht. In 65 autoschadeherstelbedrijven en 70 offsetdrukkerijen is de naleving van de vervangingsregeling VOS geïnspecteerd. 9

10 3. Opzet van het project 3.1 Globale opzet In alle bezochte bedrijven zijn de monitorvragen gesteld en is het hebben van een getoetste RI&E en plan van aanpak geïnspecteerd. Bij een positief antwoord op de vraag of er gewerkt wordt met vluchtige organische stoffen werd de algemene inspectie uitgebreid met de overige inspectiepunten van de projectlijst. 3.2 Inspectiepunten Het project bevatte 11 inspectiepunten. Naast deze inspectiepunten werd tevens handhavend opgetreden bij constatering van een ernstig beboetbaar feit. Dit is een overtreding die ernstig gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ontbrekende beveiliging van een machine met draaiende delen De inspectiepunten die bij alle betrokken bedrijven aan de orde kwamen, betroffen: 1. is er een schriftelijke ri&e aanwezig? 2. is er een plan van aanpak aanwezig? 3. is er een prioriteitsstelling opgenomen in het plan van aanpak, met reële termijnen? 4. maakt de werkgever volgens de wettelijke normen gebruik van gecertificeerde arbodiensten en andere deskundigen? Voor bedrijven die werken met vluchtige organische stoffen (VOS) werden aanvullend de volgende punten geïnspecteerd: 5. wordt voldoende voorlichting en onderricht gegeven aan werknemers over werkzaamheden, risico s en maatregelen m.b.t. VOS? 6. is, bij mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen, in de RI&E de aard, mate en duur van de blootstelling beoordeeld? 7. is vastgesteld aan welke stoffen, in welke situaties en op welke wijze werknemers worden blootgesteld? 8. zijn de blootstellingsniveau s aan stoffen op de arbeidsplaats op de juiste wijze vastgesteld? 9. is bij metingen van stoffen gebruik gemaakt van een geschikte meetmethode? Tenslotte is voor drukkerijen die werken met een offsetdrukpers en voor autoschadeherstelbedrijven nagegaan of: 10. vluchtige organische stoffen/producten zijn vervangen door onschadelijke of minder schadelijke stoffen/producten. In de offsetdrukkerijen is daarbij gekeken naar het gehalte isopropylalcohol in vochtwater (IPA), waarvoor een grens wordt aangehouden van 8%. Ook is gecontroleerd op het VOS-gehalte in middelen voor dagelijkse en niet-dagelijkse reiniging. Ten aanzien van de autoschadeherstelbedrijven ging het om de hoeveelheid VOS die wordt gebruikt bij het mengen en spuiten van autolakken. 10

11 3.3 Publiciteit rondom het project Alle bedrijven uit de oorspronkelijke steekproef zijn over de start van dit project geïnformeerd door middel van een aankondigingsbrief. Daarnaast is op 1 augustus 2001 een persbericht uitgegaan (persbericht nr ). Het project is tevens aangekondigd in het regulier overleg van de Arbeidsinspectie met de grafische industrie en autoschadeherstelbedrijven. De BOVAG heeft een korte weergave van het project gegeven op 19 oktober 2001 in BOVAG nieuws (nr. 18). Hierbij is de Arbeidsinspectie niet betrokken geweest. In september heeft een journalist van het blad Graficus, een weekblad voor de grafische en communicatie-industrie, een inspecteur vergezeld bij een inspectie van een drukkerij. Het artikel is op 18 oktober 2001 geplaatst in Graficus (nr. 42, jaargang 83). Daarnaast is gedurende de uitvoeringsperiode van het project is contact geweest met de FME- CWM naar aanleiding van vragen van leden van deze brancheorganisatie. Na afloop van het project zijn de resultaten teruggekoppeld met de grafische industrie en autoschadeherstelbedrijven via de bestaande contacten. 11

12 4. Resultaten 4.1 Totaal overzicht resultaten In totaal zijn er 843 inspecties uitgevoerd. Hiervan vonden 574 bezoeken plaats in een bedrijf dat werkt met vluchtige organische stoffen. De vervangingsregeling is geïnspecteerd in 70 offsetdrukkerijen en in 65 autoschadeherstelbedrijven. Tabel 3: Overzicht aantal in orde en niet in orde bezoeken in orde niet in totaal orde Totale steekproef waarvan: Bedrijven die niet met VOS werken waarvan: Bedrijven die met VOS werken waaronder: Offsetdrukkerijen (BIK , en ) waaronder: Autoschadeherstelbedrijven (BIK en ) Grafiek 1 Overzicht aantal 'in orde' en 'niet in orde' bezoeken waaronder Autoschadeherstelbedrijve waaronder offsetdrukkerijen wv: Bedrijven die met VOS werken totaal niet in orde in orde wv. Bedrijven die niet met VOS werken Totale steekproef Uit grafiek 1 blijkt dat in ca. de helft van de bezochte bedrijven geen overtredingen zijn aangetroffen. In de andere helft van de bezochte bedrijven werden één of meerdere overtredingen geconstateerd. In totaal zijn 636 overtredingen geconstateerd in 419 bedrijven. Van deze overtredingen hadden er 565 betrekking op inspectiepunten uit de projectlijst of behoorden tot de categorie ernstig beboetbare feiten. In tabel 4 en grafiek 2 wordt een overzicht gegeven van de vijf meest voorkomende overtredingen. De top 5 blijkt betrekking te hebben op 75 % van het totaal aantal geconstateerde overtredingen. 12

13 Tabel 4: Top 5 van meest voorkomende overtredingen Omschrijving aantal % van totaal 1 RI&E afwezig of incompleet % 2 Plan van aanpak afwezig of onvoldoende % 3 Onvoldoende voorlichting en instructie 70 11% 4 Aard blootstellingsrisico s niet vastgesteld 67 11% 5 Omvang blootstelling niet gemeten/vastgesteld 51 8% Overige overtredingen % Totaal % Grafiek 2 Top 5 van de meest voorkomende overtredingen 120% 100% 100% RI&E afwezig of incompleet % 60% Plan van aanpak afwezig of onvoldoende 122 Onvoldoende voorlichting en instructie 70 Aard blootstellingsrisico's niet vastgesteld 67 40% 20% 26% 19% 11% 11% 8% 25% Omvang blootstelling niet gemeten/vastgesteld 51 Overige overtredingen 162 Totaal 636 0% Tabel 5 geeft een overzicht van de ingezette handhavingsinstrumenten. Zoals eerder gesteld zijn in totaal 636 overtredingen geconstateerd in 419 bedrijven. Ruim 85% van de overtredingen leverden een waarschuwing op voor de betrokken bedrijven. In 1 geval werd het werk stilgelegd. Er werden 91 boeterapporten opgemaakt Tabel 5: Ingezette handhavingsinstrumenten Instrument Aantal keer ingezet % van totaal Waarschuwing Arbo % Waarschuwing ATW 2 <1% Stillegging 1 - Boeterapport 91 14% Totaal % 13

14 4.2 Resultaten per inspectiepunt In dit onderdeel worden de inspectieresultaten per inspectiepunt gepresenteerd en besproken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen: Inspectiepunten relevant voor de totale steekproef Inspectiepunten relevant voor bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken Inspectiepunten samenhangend met de vervangingsregeling drukkerijen (offsetdrukken) Inspectiepunten samenhangend met de vervangingsregeling autoschadeherstelbedrijven Inspectiepunten relevant voor de totale steekproef Alle ondernemingen die werknemers arbeid laten verrichten dienen te beschikken over een RI&E. Deze wettelijke verplichting bestaat sinds Niettemin bleken nog 75 van de 843 werkgevers niet aan deze verplichting te voldoen, waarvan 47 die met VOS werken. Van die 47 bedrijven behoorden er 16 tot de twee sectoren die zijn geïnspecteerd op de vervangingsplicht. Daarnaast waren er bedrijven die inmiddels een RI&E hadden gemaakt, welke nog ter toetsing bij een arbodienst lag. Daarvoor werd een waarschuwing gegeven. Ook in het geval dat een getoetste RI&E niet actueel dan wel onvolledig was, werd een waarschuwing gegeven. De conclusie is dat 7 jaar na dato nog altijd 1 op de 11 geïnspecteerde bedrijven niet over een RI&E beschikt. Grafiek 3 Overzicht aantal overtredingen m.b.t. de RI&E waaronder: Autoschadeherstelbedr. (N=65) waaronder: Drukkerijen (N=70) aantal waarschuwingen aantal boete waarvan :Bedrijven die met VOS werken (N= 574) Totale steekproef (N=843) Tabel 6: Overzicht aantal overtredingen m.b.t. de RI&E aantal boete aantal waarschuwingen Totale steekproef (N=843) waarvan: Bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken (N= 574) waaronder: Drukkerijen (BIK , en : N=70) 10 7 waaronder: Autoschadeherstelbedrijven (BIK en : N=65) 6 4 Bedrijven die de risico s hebben geïnventariseerd en geëvalueerd, hebben nog niet altijd hun knelpunten geprioriteerd in een Plan van Aanpak. Bij 90 bedrijven bleek het Plan van Aanpak niet aanwezig, hetgeen uit navolgende grafiek valt af te lezen 14

15 Grafiek 4 Aantal bedrijven zonder plan van aanpak (N=90) 16 2 Totale steekproef (N=843) waarvan: Bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken (N= 574) waaronder: Drukkerijen (N=70) waaronder: Autoschadeherstelbedrijven (N=65) Tabel 7: Aantal bedrijven zonder Plan van Aanpak Aantal Totale steekproef (N=843) 90 waarvan: Bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken (N= 574) 65 waaronder: Drukkerijen (BIK , en : N=70) 16 waaronder: Autoschadeherstelbedrijven (BIK en : N=65) 2 De bedoeling van het Plan van Aanpak is om termijnen vast te stellen waarbinnen maatregelen worden genomen, verantwoordelijken voor de uitvoering aan te wijzen en hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. Bij 32 ondernemingen, die wel een plan van aanpak hadden, was dit niet in orde, zoals blijkt uit tabel 8. Tabel 8: Plan van aanpak niet conform vormvereisten Aantal Totale steekproef (N=843) 32 waarvan: Bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken (N= 574) 23 waaronder: Drukkerijen (BIK , en : N=70) 4 waaronder: Autoschadeherstelbedrijven (BIK en : N=65) 4 Er bestaat een wettelijke verplichting om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Wordt niet aan deze verplichting voldaan, dan wordt de werkgever onmiddellijk een boete aangezegd. Hiervan was in 10 gevallen sprake. Kan de werkgever aantonen dat de RI&E ter toetsing bij de arbodienst ligt, dan vormt dit een reden om het boete-instrument (nog) niet toe te passen. Kennelijk bleek dit bij 27 inspecties het geval. Mogelijk heeft dit te maken met de mailing die voorafgaand aan de start van het project heeft plaatsgevonden en die werkgevers heeft er toe heeft aangezet om alsnog met spoed aan deze verplichting te voldoen. 15

16 Tabel 9: Arbodienst niet (op de verplichte wijze) ingeschakeld aantal boete aantal waarschuwingen Totale steekproef (N=843) waarvan: Bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken 9 24 (N= 574) waaronder: Drukkerijen (BIK , en : N=70) 1 2 waaronder: Autoschadeherstelbedrijven (BIK en : N=65) 2 5 Grafiek 5 Arbodienst niet (op de verplichte wijze) ingeschakeld waaronder: Autoschadeherstelbedr.(N=65) waaronder: Drukkerijen (N=70) Waarvan: Bedrijven die met vos werken (N= 574) aantal waarschuwingen aantal boete 24 Totale steekproef (N=843) Inspectiepunten relevant voor bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken Bij bedrijven waar de inspecteur had vastgesteld dat met VOS werd gewerkt, werd nagegaan in hoeverre doeltreffende info aan werknemers over werkzaamheden, risico s en maatregelen was gegeven. De cijfers, opgenomen in tabel 5 moeten derhalve worden afgezet tegen een totaal aantal bedrijven dat met VOS werkt. Zoals in grafiek 1 aangegeven betrof het 574 bedrijven, waarvan er 308 niet (geheel) in overeenstemming met de wettelijke regels bleken te handelen. Tabel 10: Tekort schieten voorlichting en onderricht aantal Bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken 70 waarvan: Drukkerijen (BIK , en ) 7 waarvan: Autoschadeherstelbedrijven (BIK en ) 6 Ruim 12% van de bedrijven die met vluchtige oplosmiddelen werken, bleken hierover onvoldoende voorlichting aan hun werknemers te geven. Van de 70 bedrijven die het betreft, hoorden er 13 tot de sectoren die in verband met de vervangingsplicht aan nadere inspectie zijn onderworpen. Ondernemingen die met gevaarlijke stoffen werken waaraan werknemers zouden kunnen worden blootgesteld, dienen in de RI&E de aard, de mate en de duur van die blootstelling te beoordelen. Dit kan gebeuren door middel van meting of door middel van een onderbouwde schatting. Bij meting geldt als voorwaarde dat een geschikte meetmethode wordt gebruikt. Zoals uit de navolgende tabel blijkt, ontbreekt bij de geïnspecteerde ondernemingen die met gevaarlijke stoffen werken relatief vaak een adequate meting van de mogelijke blootstelling. 16

17 Bij 151 van de 574 bedrijven, m.a.w.bij ruim een kwart, zijn op dit vlak tekortkomingen geconstateerd die tot een waarschuwing hebben geleid inhoudende dat de blootstellingsbeoordeling alsnog binnen een termijn van 3 maanden op de vereiste wijze zou dienen te worden gerealiseerd. In de twee onderzochte sectoren waar de vervangingsregeling voor VOS geldt, bleek dit percentage voor de offsetdrukkerijen beduidend lager, nl. 17%, en lag het voor de autoschadeherstelbedrijven met 23% op ongeveer hetzelfde niveau als het totaal. Grafiek 6 Mogelijke blootstelling niet (goed) gemeten Drukkerijen (N=70) Autoschadeherstelbedrijven (N=65) Overige bedrijven (N=439) 124 Tabel 11: Mogelijke blootstelling niet (goed) gemeten aantal Bedrijven die met vluchtige organische stoffen werken 151 waarvan: Drukkerijen (BIK , en ) 12 waarvan: Autoschadeherstelbedrijven (BIK en ) 15 waarvan: Overige bedrijven 124 Van het aantal van 151 genoemde bedrijven, hadden er 29 de blootstelling in het geheel niet geïnventariseerd. Verder hadden 118 bedrijven wel iets in de RI&E opgenomen, maar was de aard en/of de omvang van de blootstelling niet vastgesteld. Tenslotte bleek in 4 situaties wel gemeten, maar niet volgens een aanvaarde methode Vervangingsregeling drukkerijen (offsetdrukken) Artikel 4.62b van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt dat bij het doen verrichten van bij ministeriële regeling vastgestelde werkzaamheden, vluchtige organische stoffen of producten met een hoog gehalte aan deze stoffen moeten worden vervangen door onschadelijke of minder schadelijke stoffen of door producten die geen of veel minder vluchtige organische stoffen bevatten. 17

18 De bedoelde werkzaamheden zijn omschreven in de Arboregeling in paragraaf 4.8a en betreffen het lijmen en verven in binnensituaties, verschillende soorten drukprocessen en het herstellen van autoschade. Naar aanleiding van toezeggingen aan de Tweede Kamer is het inspectieproject aandacht besteed aan de twee laatste categoriën van werkzaamheden. Ten aanzien van drukwerkzaamheden hebben wij ons daarbij beperkt tot de meest voorkomende vorm, namelijk het offsetdrukken. Bij het drukken met behulp van een offsetpers wordt in verreweg de meeste situaties vochtwater gebruikt. Dit vochtwater bevat een vluchtige organische stof in de vorm van isopropylalcohol (IPA) of andere mono-alcoholen. In de vervangingsregeling is bepaald dat het percentage van deze alcoholen niet boven de 8 volumeprocenten mag liggen wanneer gebruik wordt gemaakt van automatische doseersystemen. Bij handmatige doseersystemen en bij rotatieoffsetpersen die vóór 1995 in gebruik zijn genomen ligt de grens op 10 volumeprocenten. Bij de (dagelijkse) schoonmaak van de persen worden vaak ontvlambare schoonmaakmiddelen gebruikt die gehalogeneerde koolwaterstoffen of monoaromaten bevatten. De vervangingsregeling verbiedt middelen met een vlampunt lager dan 55 C en stelt, afhankelijk van de dampspanning grenzen aan de hoeveelheid van deze stoffen in het schoonmaakmiddel (0,1 volumeprocent). Bij de inspectie van de in totaal 70 offsetdrukkerijen is in 6 gevallen geconstateerd dat het vochtwater een te hoog IPA-gehalte had. In de meeste gevallen lag het percentage rond de wettelijke grens van 8 of 10 procent. Er werden bij enkele offsetpersen echter ook waarden aangetroffen die daar substantieel onder lagen. De geïnspecteerde drukkerijen maakten overwegend (80%) gebruik van automatische doseersystemen. Handmatige dosering lijkt langzamerhand tot het verleden te gaan behoren. Bij in totaal 40 van de 70 offsetdrukkerijen is navraag gedaan of het bedrijf beschikte over een registratie van de gebruikte reinigingsmiddelen. Een dergelijke registratie kan dienen als indicator voor het gebruik van (niet) toegestane schoonmaakmiddelen. Bij 33 offsetdrukkerijen bleek een registratie aanwezig, bij 7 niet. Bij 3 inspecties is geconstateerd dat gewerkt werd met schoonmaakmiddelen die vervangen hadden moeten zijn. De betrokken drukkerijen zijn gesommeerd te voldoen aan de bepalingen van de vervangingsregeling. Tabel 12: Aantal overtredingen vervangingsregeling offsetdrukkerijen aantal overtredingen IPA in vochtwater aantal overtredingen reinigingsmiddelen Offsetdrukkerijen

19 4.2.4 Vervangingsregeling autoschadeherstelbedrijven Bij het herstellen van auto s en motorrijwielen wordt onder meer de lakschade hersteld of worden nieuwe laklagen aangebracht. Hierbij worden produkten gebruikt als primers, sealers, coatings en lakken. Bij de schoonmaak worden spuiten- en oppervlaktereinigers aangewend. De vervangingsregeling bepaald per produkt een maximale hoeveelheid vluchtige organische stoffen. Het gaat om het gebruiksklare of spuitklare produkt. Die toevoeging is van belang omdat dit soort produkten vaak worden gemengd. Bij de 65 geïnspecteerde autoschadeherstelbedrijven, werd in 3 gevallen geconcludeerd dat niet aan de bepalingen van de vervangingsregeling werd voldaan. Daarbij past de kanttekening dat bij toevoeging van VOS-houdende produkten de hoeveelheid VOS in het gebruiksklare produkt moeilijk te bepalen is en per keer kan variëren. Tabel 13: Aantal overtredingen vervangingsregeling aantal Autoschadeherstelbedrijven 3 19

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS PROJECTVERSLAG Project Schilders - OPS Projectnummer A 219 Amsterdam, juni 2000 Looptijd project: 1 februari 1999 tot 1 juni 1999 1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT Page 1 1.1 Aanleiding Veel

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie Inspectierapport Project A590 Tillen in de industrie Uitvoeringsperiode: april t/m juni 2003 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts Tel. 0475-356603 Den Haag, 23 mei 2004 Inhoudsopgave Samenvatting... 3

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 31-7-02 Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 Deelprojecten: rubber overige productie kunststof farmaceutische industrie kunststofindustrie chemie overig

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Projectverslag Leerindustrie

Projectverslag Leerindustrie Projectverslag Leerindustrie Projectnummer: A018 Projectsecretaris: T. Rijlaarsdam Betrokken regio's: regio Zuid Uitvoeringsperiode: juni 1999 t/m maart 2000 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 1 Doelstelling

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden Interne instructie Arbeidsinspectie Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden (herziene versie april 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660 Projectverslag Garagebedrijven 2004 Project A660 juli 2005 2 Garagebedrijven 2004 Inspectieonderwerpen Veiligheid RI&E en plan van aanpak Bedrijfshulpverlening AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid.

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Machineveiligheid 004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Projectverslag Arbeidsinspectie, Den Haag, 1 september 005 Inspectieonderwerp

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Blootstelling aan kwartsstof bij een aantal vaak voorkomende werkzaamheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Projectopzet en

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

Transportmiddelen 2013

Transportmiddelen 2013 Transportmiddelen 2013 De Inspectie SZW heeft in de periode augustus 2013 t/m januari 2014 een inspectieproject uitgevoerd in de transportmiddelenindustrie. Het project komt voort uit de afspraken die

Nadere informatie

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 VERSLAG van het PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 PROJECTNUMMER A424 ARBEIDSINSPECTIE 21 augustus 2001 Samenstelling: K.H. van Dijk, Arbeidsinspectie regio Zuid tel. 0475-356670

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2001 Den Haag, april 2002 I N H O U D S O P G A V E 1. SAMENVATTING 3 2. INLEIDING 4 3. UITVOERING VAN HET PROJECT 5 3.1 Voorlichting 5 3.2 Publiciteit 5 3.3

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk 2002

Projectverslag. Vakantiewerk 2002 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2002 versie 28 februari 2003 Arbeidsinspectie te Den Haag Inspectieproject: Vakantiewerk 2002 Informatie en projectleiding: Wetenschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448 Eindverslag Project Onderhoudsstops 2000 Projectnummer: A448 Definitief versie 10 augustus 2001 Hoofdconclusie: De arbeidstijden tijdens onderhoudsstops leiden over het algemeen tot een flink aantal overschrijdingen

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

Projectverslag Schoenbedrijven

Projectverslag Schoenbedrijven Projectverslag Schoenbedrijven Projectnummer: A019 Projectsecretaris: H. Neuman Betrokken regio's:regio Zuid Uitvoeringsperiode: 1998/1999 1. Doelstelling van het project 2. Misstanden 3. Politiek relevante

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Grafimedia 2006 Inspectieproject naar het veilig werken met gevaarlijke stoffen en machines in drukkerijen

Grafimedia 2006 Inspectieproject naar het veilig werken met gevaarlijke stoffen en machines in drukkerijen Projectrapportage Inspectieproject A774 Grafimedia 2006 Inspectieproject naar het veilig werken met gevaarlijke stoffen en machines in drukkerijen Arbeidsinspectie, Den Haag 10 maart 2009 Inspectie onderwerpen

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Arbeidsinspectie, Den Haag 24-10-2005 Projectnummer Inspectie-onderwerpen Bedrijfstakdirectie A710 Chemische veiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen,

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel. 020-5812 535 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1

Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1 Commissie Arbeidsomstandigheden Samenvatting Advies normering piekblootstelling oplosmiddelen 1 Kern van het advies De Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft in een

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 (Inspectieproject m.b.t. werktijden, werkdruk en fysieke belasting in de audiovisuele

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Betonmortelindustrie A471 1 maart - 31 augustus 2001

Inspectierapport Betonmortelindustrie A471 1 maart - 31 augustus 2001 Inspectierapport Betonmortelindustrie A471 1 maart - 31 augustus 2001 Onderzoek naar de blootstelling aan kwarts en gebruik gehoorbescherming en naar de arbeidstijden in de betonmortelindustrie Versie

Nadere informatie

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding van de inspecties 2 Inspectieresultaten aannemers 2 In 2015 heeft de Inspectie SZW 124 inspecties uitgevoerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 879 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervangingsplicht vluchtige organische stoffen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervangingsplicht vluchtige organische stoffen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervangingsplicht vluchtige organische stoffen Uw vragen beantwoord Vervangingsplicht vluchtige organische stoffen Uw vragen beantwoord Per 1 januari 2000

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT WASGOEDKETEN ZORG A 754. Onderwerpen: Biologische agentia, Cytostatica, Fysieke belasting

VERSLAG INSPECTIEPROJECT WASGOEDKETEN ZORG A 754. Onderwerpen: Biologische agentia, Cytostatica, Fysieke belasting VERSLAG INSPECTIEPROJECT WASGOEDKETEN ZORG A 754 Onderwerpen: Biologische agentia, Cytostatica, en Fysieke belasting Inspectieperiode 1 januari 2006 tot en met 30 april 2006 Arnhem, 31 augustus 2006 definitief

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS Een ontwikkeling naar machinaal straten COLOFON Plaats: Den Haag, juli 2007 Projectnummer: Inspectieonderwerpen: Directie: A775 Fysieke belasting,

Nadere informatie

Projectverslag. Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Project A745

Projectverslag. Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Project A745 Projectverslag Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag Project A745 21 februari 2006 Pilot WML Arbeidsinspectie, Den Haag Inspectieonderwerpen Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag AI bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie te Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie te Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2003 Arbeidsinspectie te Den Haag februari 2004 Inspectieproject: Vakantiewerk 2003 Informatie en projectleiding: Jacques van der Pols Fred van de Kamp Tel: 026-3557111 Correspondentieadres:

Nadere informatie

Agressie en geweld in de publieke sector

Agressie en geweld in de publieke sector Agressie en geweld in de publieke sector De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst

Nadere informatie

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Aanleiding 3. Brancheorganisaties en arbocatalogi 4. Risico s 5. Resultaten 1. Conclusies en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar-

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Basisinspectiemodule Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie te Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie te Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2003 Arbeidsinspectie te Den Haag februari 2004 6 februari 2004 1 Vakantiewerk 2003 Inspectieproject: Vakantiewerk 2003 Informatie en projectleiding: Jacques van der Pols Fred

Nadere informatie

Evaluatie van de bestuurlijke boete

Evaluatie van de bestuurlijke boete Kantoor Den Haag Afdeling Concernbeleid Team Monitoring en Beleidsinformatie Evaluatie van de bestuurlijke boete Een onderzoek naar de toepassing en effectiviteit van de bestuurlijke boete in de Arbeidstijdenwet

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE en VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE-VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven FNV Bondgenoten Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven Gevaarssymbolen op grond van de Europese regelgeving R-zinnen voor de voortplanting giftige stoffen R 46 R

Nadere informatie

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) van februari tot en met december

Nadere informatie

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 01-12-2007 Projectnummer A800 Status projectrapportage Definitief Inspectieonderwerpen Algemene Veiligheid Blootstelling aan gevaarlijke stoffen AI-bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT INSPECTIEDIENSTEN Den Haag september 2003 COLOFON / PROJECTINFORMATIE Naam: Projectnummer: Inspectieproject

Nadere informatie

Rapportage inspectieproject A634

Rapportage inspectieproject A634 Rapportage inspectieproject A634 Inspecties m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen en de arbeidstijden van onderhoudspersoneel in de kunststof- en rubberindustrie (2004) Arbeidsinspectie, Den Haag, 15

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Evaluatieverslag Papier- en Kartonindustrie 1998 Projectnummer A163 BIK 21 en 22

Evaluatieverslag Papier- en Kartonindustrie 1998 Projectnummer A163 BIK 21 en 22 Evaluatieverslag Papier- en Kartonindustrie 1998 Projectnummer A163 BIK 21 en 22 Inhoud 1. Samenvatting 2. Uitvoering 3. Resultaten 3.1 Uitvoering 3.2 Kwantitatieve resultaten 3.3 Bevindingen 3.3.1 Arbozorg

Nadere informatie

Projectverslag. Agressie en Geweld Detailhandel 2003

Projectverslag. Agressie en Geweld Detailhandel 2003 Projectverslag Agressie en Geweld Detailhandel 2003 December 2004 2 Inspectieonderwerpen Beleid en uitvoering gebied agressie en geweld -preventieve maatregelen -instructie en voorlichting werknemers -slachtofferhulp

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon 070 333 44 44 Telefax 070 333 40 33

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon 070 333 44 44 Telefax 070 333 40 33 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie