DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES"

Transcriptie

1 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

2 Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs. J.R.Boer Arbeidsinspectie, Regio Noord Postbus RM GRONINGEN (050)

3 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING 2. INLEIDING 2.1. Aanleiding en achtergrond van het project 2.2. Doelstelling 2.3. Selectie opdrachtgevers 2.4. Inspectieonderwerpen 2.5. De verplichtingen van opdrachtgevers 2.6. Symposium Veilig en gezond ontwerpen, een bijdrage aan het vak 3. DE RESULTATEN 3.1. Algemene informatie over de inspecties 3.2. De gehanteerde handhavingsinstrumenten 3.3. Handhavingsinstrumenten 3.4. Afgelegde bezoeken (interventies) 3.5. Geboekte resultaat handhaving 3.6. Geboekte resultaten handhaving afsluiten 3.7. De belangrijkste groepen van overtredingen Resultaten ten opzichte van de doelstelling van het project 3.9. Opsomming uit de cijfermatige onderbouwing. 3

4 1. SAMENVATTING Hierbij treft u het verslag aan van het inspectieproject De opdrachtgever in het bouwproces. Dit inspectieproject is uitgevoerd in de periode november 2000 tot september Centraal stond in dit project de opdrachtgeversverplichting die volgens het Bouwproces Arbobesluit (BPAB) voor de ontwerpuitgangspunten met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers moet zorgen die tijdens de bouw- en gebruikersfase bouwwerkzaamheden gaan verrichten. Belangrijk elementen die in de ontwerpfase zijn geïnspecteerd betreffen de onderwerpen preventie, samenwerking en coördinatie. Er zijn tijdens de uitvoeringsperiode van dit project 199 bedrijven / locaties bezocht. In de meeste gevallen bleef het niet bij één bezoek. Logisch, bij geconstateerde overtredingen moest een hercontrole volgen. In veel gevallen waren meerdere bezoeken (interventies) noodzakelijk. Het aantal bezoeken voor de 199 bezochte bedrijven / locaties is 383. Dat komt neer op een gemiddeld aantal bezoeken per bedrijf van 1,9. Uit de resultaten blijkt dat in 18,5 % van de eerste bezoeken aan bedrijven geen overtredingen van de betreffende artikelen van het Arbobesluit zijn geconstateerd. Dat betekent dat bij de eerste bezoeken in 81,5% van de bedrijven de ontwerpverplichtingen niet in orde waren. Uiteindelijk zijn in totaal 127 waarschuwingen gegeven en 6 boetes aangezegd voor het ontbreken van een V&G-plan. Wat opvalt is het grote aantal tekortkomingen - meer dan eenderde van het totaal - op het terrein van de coördinatietaken in de ontwerpfase. Het gaat daarbij om het aanstellen van een coördinator en de uitvoering van coördinatie taken gericht op het toepassen van: de algemene veiligheid en gezondheid uitgangspunten bij het ontwerpen van bouwwerken; het opstellen van een V&G-plan; het samenstellen van een dossier. De ernst van de overtredingen viel wel mee. In de meeste gevallen werden waarschuwingen gegeven en was het inzetten van een zwaarder instrument niet nodig. Dat komt omdat geïnspecteerd is in de ontwerpfase en in deze fase zich geen ernstig beboetbare feiten voordoen. 4

5 2. INLEIDING In dit verslag wordt een beeld gegeven van de resultaten en bevindingen naar aanleiding van de inspecties tijdens het inspectieproject "De opdrachtgever in het bouwproces. Dit inspectieproject is uitgevoerd in de periode november 2000 tot september Aanleiding en achtergrond van het project Bij de invoering in 1994 van het Bouwprocesbesluit, thans omschreven als BouwProces Arbo- Besluit (BPAP) 1 koesterden politiek en betrokkenen in het bouwproces hoge verwachtingen met betrekking tot het positieve effect van deze regelgeving op de arbeidsomstandigheden op bouwlocaties. Vooral de nieuwe rol van de opdrachtgever in deze zou van invloed zijn. De Arbeidsinspectie heeft direct na invoering een stimulerende en informerende rol gespeeld, zonder direct tot handhaving over te gaan. Uit verschillende onderzoeken bleek echter dat het BPAB bij een groot gedeelte van de doelgroepen niet leefde. Dit was de belangrijkste reden waarom de Arbeidsinspectie in de jaren 98 en 99 een tweetal inspectieprojecten opstartte en wel het project BPAB en Opdrachtgever en BPAB op Locatie met als doel de regelgeving ten aanzien van het BPAB beter te doen naleven. De belangrijkste conclusies uit deze twee projecten waren dat weliswaar meer betrokkenen op de hoogte zijn van en voldoen aan hun verplichtingen, maar dat op een aantal punten te weinig concrete invulling wordt gegeven aan deze verplichtingen en dat de regelgeving op zich te weinig duidelijk is. Met name geldt dat voor de kwalificaties van de coördinatoren, de omschrijving van hun taken en de concrete invulling van het V&G-plan, zowel voor de ontwerpals de uitvoeringsfase. Ook aan het dossier, het document dat zicht moet geven op risico s bij onderhoud en de instandhouding van het bouwwerk, was tot op het moment waarop dit inspectieproject startte (oktober 2000) door partijen weinig aandacht geschonken. De Arbeidsinspectie heeft samen met de stichting Arbouw op 21 november 2001 een symposium georganiseerd waarbij specifiek aandacht is geschonken aan de opdrachtgever en zijn ontwerpverplichtingen. Op dit symposium is aangegeven dat initiatieven ontwikkeld worden om een en ander middels beleidsregels te verduidelijken. Totdat dit gerealiseerd zal zijn, blijft het nodig om het BPAB onder de aandacht van betrokken partijen te houden en toepassing te stimuleren. Immers, vooral in de ontwerpfase kunnen vele risico s voor de werknemers en anderen worden geëlimineerd. In de uitvoeringsfase besteedt de Arbeidsinspectie reeds aandacht aan het BPAB middels het doorlopende algemene bouwinspectieproject Vinger aan de Pols. Het project De Opdrachtgever in het Bouwproces was vooral bedoeld om de verplichtingen van de opdrachtgever en via deze de verplichtingen van de ontwerper te doen naleven. Met betrekking tot het v&g-plan( 2 ) werd gekozen voor een aanpak, waarbij de Arbeidsinspectie zou nagaan of een aantal met name genoemde items in dit plan waren opgenomen. Bij het 1 Verzamelnaam voor de artikelen van Afdeling 5 van Hoofdstuk 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, die betrekking hebbende op het bouwproces. 2 Veiligheids- en Gezondheidsplan, zoals bedoeld in artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 5

6 inspectiepunt v&g-plan was aangegeven op welke items zal worden geïnspecteerd. De handhaving zou in eerste instantie worden beperkt tot het geven van een waarschuwing/eis, later zouden zwaardere instrumenten kunnen worden ingezet Doelstelling De doelstelling van dit project was om opdrachtgevers die zijn vermeld in de artikelen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en betrekking hebben op de Bouwproces Arbobesluit (BPAP) structureel te controleren op hun verplichtingen in verband met het ontwerpen van een bouwwerk. Hierbij diende door de opdrachtgever zoveel als mogelijk aandacht te worden geschonken aan het elimineren van arbo-risico s in de bouw- en gebruikersfase. Dit project De Opdrachtgever in het Bouwproces ging uit van bezoeken aan de opdrachtgever Selectie opdrachtgevers De selectie van opdrachtgevers vond plaats middels de ontvangen kennisgevingen. Mochten inspecteurs in het veld evenwel kennis dragen van het feit dat niet-gemelde bouwwerken van enige omvang zouden worden gestart dan moesten deze in overleg met de regionale projectleider zeker bij dit project worden betrokken. Ook konden toekomstige bouwwerken worden getraceerd middels navraag bij grote opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars, architecten, gemeenten, woningbouwverenigingen, provinciale en Rijksinstellingen. Bij de inspecties lag de nadruk op de verplichtingen van de opdrachtgever Onderwerpen De onderwerpen die in dit project centraal stonden waren de coördinator ontwerpfase, het veiligheids- en gezondheidsplan, de stand van de techniek, het aanwijzen van de uitvoerende partij en de verplichtingen met betrekking tot het aanstellen van een coördinator uitvoeringsfase en de taken van deze functionaris. Het doel dat uiteindelijk bereikt moest worden was dat het BPAB op langere termijn beter wordt nageleefd door de opdrachtgevers. In het kader van de landelijke strategie zou hierdoor structureel de aandacht vergroten voor het BPAB door: Het controleren van opdrachtgeversverplichtingen. Dossieropbouw richting opdrachtgevers. Zichtbare toename van de aandacht voor opdrachtgevers uitgedrukt in inspectieresultaten. Stimulans voor inhoudelijke invulling door opdrachtgevers. Met name zou beïnvloeding plaats moeten vinden waarbij rekening werd gehouden met de stand van de techniek betreffende de volgende aandachtsgebieden: a. omgevingsrisico s; b. risico s uit voorgeschreven produkten; c. risico s uit voorgeschreven werkwijzen; d. risico s uit tekeningen en details, vorm; e. risico s voortvloeiende uit de organisatie (waaronder de planning) van het bouwproces De verplichtingen van opdrachtgevers 6

7 Het zal duidelijk zijn dat de beslissingen van de opdrachtgever direct of indirect van invloed zijn op de risico's die tijdens de uitvoeringsfase voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers kunnen ontstaan. Opdrachtgevers en ontwerpers kunnen daardoor mede de ruimte voor werkgevers om tijdens de uitvoeringsfase van het bouwproduct doeltreffende maatregelen ter voorkoming dan wel beperking van deze risico's te kunnen treffen, beïnvloeden. Om die reden is ook aan opdrachtgevers een aantal verplichtingen op het terrein van de arbeidsomstandigheden opgelegd. Deze verplichtingen zijn de inspectiepunten van het project geweest. De verplichtingen van opdrachtgevers met betrekking tot bouwplaatsen in het algemeen en de verplichtingen in verband met het ontwerp zijn, kort samengevat: a. het in bepaalde gevallen vooraf in kennis stellen van een daartoe aangewezen ambtenaar van de Arbeidsinspectie van het voornemen om een bouwwerk tot stand te brengen (artikel 2.26), b. het aanstellen van één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase van een bouwwerk in situaties waarin verscheidene werkgevers op de bouwplaats werkzaam zullen zijn (artikel 2.28), c. het (door de coördinator voor de ontwerpfase) doen opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan en een dossier (artikel 2.27 juncto artikel 2.30), d. het bij het ontwerpen van een bouwwerk hanteren van de algemene uitgangspunten inzake veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid zoals omschreven in de artikelen 3, 4, eerste lid, en 8 van de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 2.29), en e. het door de coördinator voor de ontwerpfase doen coördineren van de resultaten van de onder d genoemde verplichting (artikel 2.30) Symposium Centraal in de regelgeving staan - met het doel veiligheid en gezondheid van werknemers die de betreffende bouwwerkzaamheden gaan verrichten en later in de gebruikersfase het bouwwerk moeten onderhouden - de elementen: preventie, samenwerking en coördinatie. Bij de implementatie van de Europese richtlijn tijdelijke en mobile bouwplaatsen nu ondergebracht in het Arbobesluit, koesterden politiek en betrokkenen in het bouwproces hoge verwachtingen met betrekking tot het positieve effect van deze regelgeving op de arbeidsomstandigheden op bouwlocaties. De vraag kan gesteld worden wat daar van terecht is gekomen. Daarom is binnen de kader van de strategie bouw en de aanpak in dit project door de Arbeidsinspectie in samenwerking met de Stichting Arbouw op 21 november 2001 een symposium in Amsterdam georganiseerd. Dit symposium waar ruim 300 deelnemers aanwezig waren en de titel had Veilig en gezond ontwerpen, een bijdrage in het vak was gericht op opdrachtgevers, ontwerpers, architecten en ingenieurs. Op deze dag waren een keur van sprekers aanwezig, die vanuit hun eigen praktijk lieten zien dat ook opdrachtgevers en ontwerpers een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan gezondheid en veiligheid van allen die in de bouw en op de bouwplaats hun werk verrichten. 7

8 3. DE RESULTATEN De resultaten van dit project zijn verdeeld in een aantal onderwerpen. Omdat het hier een landelijk inspectieproject betreft is een totaaloverzicht gegeven van alle inspecties zonder onderscheid in regio s van de Arbeidsinspectie. Achtereenvolgens wordt aangegeven: Algemene informatie over de inspecties. De gehanteerde handhavingsinstrumenten. De belangrijkste groepen van overtredingen Algemene informatie over de inspecties Cijfermatig overzicht Peildatum Totaal aantal bedrijven 199 Totaal aantal interventies 383 In totaal zijn er 199 bedrijven c.q. locaties bezocht. In de meeste gevallen bleef het niet bij één bezoek. Logisch, bij geconstateerde overtredingen moest een hercontrole volgen. In andere gevallen waren meerdere bezoeken (interventies) noodzakelijk. Het aantal bezoeken voor de 199 bezochte bedrijven / locaties is 383. Dat komt neer op een gemiddeld aantal bezoeken per bedrijf van 1, De gehanteerde handhavingsinstrumenten Gehanteerde handhavingsinstrumenten Aantal per project per bedrijf per interventie Waarschuwing arbo 127 Boeterapport 6 Stillegging 1 Op basis van het vigerend handhavingsbeleid heeft de Arbeidsinspectie verschillende middelen om handhaving van de Arbowet af te dwingen. Bij de inspecties zijn in dit project 3 instrumenten gebruikt, te weten de waarschuwing, stillegging en het aanzeggen van een boeterapport. Het aantal keer dat een dergelijk instrument is gebruikt is in de bovenstaande tabel aangegeven. Dit betekent dat er bij de 199 bedrijven in totaal 134 handhavingsinstrumenten zijn ingezet (67,3 %), te weten 127 waarschuwingen, 6 boetes en 1 stillegging. In één waarschuwing of boeterapport kunnen meerdere overtredingen worden genoemd. In dit inspectieproject zijn 298 overtredingen geconstateerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in de waarschuwingen gemiddeld 2,4 overtredingen vermeld stonden. De boeterapporten hadden bijna allemaal betrekking op het v&g-plan. De stillegging betrof een handhaving op een bouwlocatie. In de volgende tabel is aangegeven op hoeveel overtredingen de handhavingsinstrumenten zijn ingezet. 8

9 Gehanteerde handhavingsinstrumenten Aantal per project, bedrijf, interventie en per overtreding Waarschuwing arbo 298 Boeterapport 6 Stillegging Handhavingsinstrumenten De onderwerpen waarop de handhavingsinstrumenten waarschuwing, boete zijn aangezegd en waarvoor een stillegging heeft plaatsgevonden zijn: Stillegging: Boete: Waarschuwing: Eén stillegging wegens een onveilige en/of niet ordelijke inrichting van de arbeidsplaats (bouwlocatie). De aanleiding van deze stillegging had niet direct een oorzakelijk verband met de rol en positie van de opdrachtgever en ontwerper. Zes boeterapporten opgemaakt wegens het ontbreken van een V&G-plan voor het betreffende bouwwerk, en het feit dat de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat het V&G-plan onderdeel uitmaakt van het bestek. Voor alle overige overtredingen (298) zijn 127 waarschuwingsbrieven arbo aan de bedrijven gegeven. Onderwerpen van handhaving Boete Waarschuwing Stillegging Totaal opstellen V&G-plan bouwwerk opdrachtgever zorgt er voor dat V&G-plan onderdeel uitmaakt van het bestek veilige / ordelijke inrichting van de arbeidsplaats overige punten Totaal aantal handhavingsinstrumenten Afgelegde bezoeken (interventies) In totaal zijn er tijdens de inspectieperiode 383 bezoeken afgelegd. De resultaten van deze bezoeken zijn verschillend. Uit de volgende tabel blijkt dat het merendeel van de bezoeken direct te maken had met de handhaving en de hercontrole op de arbeidsplaats. Deze zijn geboekt onder de resultaten handhaven, onderzoek / horen personen, overleg, boeterapport aanzeggen en handhaven afsluiten. De resultaten geen betreffen zes bezoeken waar de inspecteur onverrichter zake weer is vertrokken omdat het bedrijf, c.q. opdracht is gestaakt of omdat op dat moment geen inspectieactiviteiten konden plaatsvinden. 9

10 Geboekte resultaten per bedrijfsbezoek Aantal Geen, bedrijf gestaakt 1 Geen, geen activiteit 5 Overleg 82 Onderzoek / horen personen 21 Handhaven 132 Boeterapport aanzeggen 6 Handhaven afsluiten 136 Totaal aantal geboekte resultaten Geboekte resultaat handhaving De resultaten handhaven en handhaven afsluiten vragen om een nadere uitleg. Uit de onderstaande tabel blijkt dat de inspecteurs tijdens het eerste bezoek in 92 gevallen (46%) direct handhavend hebben opgetreden. In totaal zijn er 199 eerste bezoeken aan bedrijven afgelegd. Daarnaast blijkt dat in het tweede respectievelijk het derde bezoek 31 respectievelijk 9 keer handhavend bij een bedrijf is opgetreden. Geboekte resultaat "Handhaven" per interventie interventie 1e 2e 3 e 4e 5 e 6e 7e 8 e totaal aantal De handhaving tijdens het tweede of derde bedrijfsbezoek kan veroorzaakt zijn door meerdere factoren die niet specifiek per inspectie zijn na te gaan. Vooralsnog kan er van worden uitgegaan dat in die gevallen er in het eerste bezoek overleg is gepleegd of de verantwoordelijke persoon was niet aanwezig er tijdens het tweede bezoek aan het bedrijf is gehandhaafd Geboekte resultaten handhaving afsluiten Hieronder is de tabel geboekte resultaat met handhaving afsluiting weergegeven. Deze tabel geeft een overzicht wanneer een handhavingstraject naar bedrijven is afgesloten. Een aantal bedrijfsbezoeken zullen na de projectperiode nog plaats moeten vinden. Geboekte resultaat "Handhaven afsluiten" per interventie interventie 1e 2e 3 e 4e 5e 6e 7e 8 e totaal aantal Uit de tabel handhaven afsluiten is te concluderen dat: in 34 gevallen (18,5% ten opzichte van alle eerste interventies) er geen overtredingen zijn geconstateerd. dat de meeste overtredingen die waren geconstateerd tijdens het eerste bezoek tijdens het tweede en derde bezoek waren opgeheven. van het totaal van de eerste drie bezoeken (132 keer handhaven) blijkt dat in de daaropvolgende bezoeken (2 e t/m 4 e interventies) 100 keer de overtredingen zijn opgeheven (bijna 75%) 10

11 3.7. De belangrijkste groepen van overtredingen. Wat opvalt is het grote aantal tekortkomingen - meer dan eenderde van het totaal - op het terrein van de coordinatietaken in de ontwerpfase. Het gaat daarbij om het aanstellen van een coördinator en de uitvoering van coördinatie taken gericht op het toepassen van: de algemene veiligheid en gezondheid uitgangspunten bij het ontwerpen van bouwwerken; het opstellen van een V&G-plan; het samenstellen van een dossier. Gesteld kan worden volgens het bouwproces uit het Arbobesluit dat de taken van de coördinator voor de uitvoeringsfase voor een belangrijk deel liggen op het terrein dat klassiek toebehoort aan de aannemer, te weten dat van de uitvoering. De uitvoeringscoördinator dient immers niet alleen de door werkgevers en zelfstandig werkenden in de uitvoeringsfase te treffen beschermende maatregelen op het gebied van de veiligheid en de gezondheid te coördineren, maar hij dient ook de samenwerking tussen tegelijkertijd op de bouwplaats aanwezige werkgevers en tussen elkaar opvolgende werkgevers te organiseren en te coördineren, alsmede aanwijzingen te geven als deze hun desbetreffende verplichtingen niet of onvoldoende nakomen. Daarbij moet echter tevens voor ogen worden gehouden dat de basis voor deze coördinatietaken in de ontwerpfase wordt gelegd, in de vorm van het in die fase op te stellen veiligheids- en gezondheidsplan. De in dit plan vermelde gegevens betreffende de keuze van constructies en materialen, de met betrekking tot het bouwontwerp geïnventariseerde en geëvalueerde risico's op het terrein van de arbeidsomstandigheden en de zo mogelijk daarbij aangegeven beschermende maatregelen, zijn als zodanig medebepalend voor de wijze waarop de coördinatie in de uitvoeringsfase kan worden vervuld. In de onderstaande tabel staan de belangrijkste overtredingen weergegeven. Artikel Omschrijving Aantal Arbobesluit art. 2.26, lid 1 kennisgeving aan toezichthouder voor aanvang bouwwerk 17 art. 2.27, lid 1 opstellen V&G-plan bouwwerk 24 art aanstellen coördinator ontwerpfase bij samenwerking meerdere 32 werkgevers art bij ontwerp bouwwerk arbozorgaspecten in acht nemen 38 art taken coördinator in ontwerpfase, algemeen 20 art. 2.30, sub a coördinatie in de uitvoering in ontwerpfase 12 art. 2.30, sub b opstellen V&G-plan in ontwerpfase 30 art. 2.30, sub c samenstellen dossier in ontwerpfase 18 art. 2.31, sub b-1 opdrachtgever neemt zodanige maatregelen opdat de coördinator 18 voor de ontwerpfase de taken worden uitgeoefend zo- als in art is bedoeld. art. 2.31, sub c opdrachtgever zorgt ervoor dat het V&G-plan onderdeel 25 uitmaakt van het bestek van het bouwwerk art coördinator uitvoeringsfase aanstellen bij samenwerking 11 art. 2.35, lid 1 aanstelling/taken coördinator uitvoeringsfase schriftelijk 33 vastleggen Overige punten 27 Totaal

12 Uit het overzicht blijkt dat de artikelen in het Arbobesluit met betrekking tot BPAB de nodige overtredingen heeft opgeleverd, zowel voor de ontwerpfase als de uitvoeringsfase. Toegespitst op de specifieke artikelen kan in de onderstaande tabel percentueel aangegeven worden hoe vaak de overtredingen ten opzichte van het totaal daar betrekking op hadden. Artikel Arbobesluit Omschrijving % van het totaal aantal overtredingen art Kennisgeving (17) 5,6 art Veiligheids- en gezondheidsplan (24) 8,2 art Aanstelling coördinator voor de ontwerpfase (32) 10,5 art Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid 12,4 bij het ontwerpen van een bouwwerk (38) art Coördinatietaken gedurende de ontwerpfase (80) 26,1 art Verplichtingen opdrachtgever (43) 14,0 art Aanstelling coördinator voor de uitvoeringsfase (11) 3,6 art Verplichtingen opdrachtgever (33) 10,8 Overig (27) 8,8 Totaal Resultaten ten opzichte van de doelstelling van het project Uit de resultaten blijkt dat in 18,5 % van de bezoeken geen overtredingen van de betreffende artikelen van het Arbobesluit zijn geconstateerd. Dat betekent dat in ruim 80% van de bedrijven de ontwerpverplichtingen niet in orde waren. Gezien het aantal overtredingen per bedrijf is een inspectie met betrekking tot het BPAB zeker gerechtvaardigd. Gebleken is dat de noodzaak aanwezig is dat de branche meer aandacht besteed aan het BPAB. De ernst van de overtredingen viel wel mee. In de meeste gevallen werden waarschuwingen gegeven en was het inzetten van een zwaarder instrument niet nodig. Dat komt omdat in hoofdzaak geïnspecteerd is in de ontwerpfase en in deze fase zich geen ernstig benoembare feiten voordoen. Er zijn uiteindelijk 6 boeterapporten opgemaakt op het ontbreken van een V&G-plan. Ten opzichte van het totaal ingezette handhavingsinstrumenten is dat 4% Opsomming uit de cijfermatige onderbouwing. Er zijn 199 bedrijven / locaties bezocht. In totaal zijn bij deze 119 bedrijven 383 bezoeken gebracht. Uiteindelijk zijn 127 waarschuwingen gegeven, 6 boetes aangezegd en het werk is 1 keer stilgelegd. Bij 34 bezoeken is gebleken dat men zich aan de verplichtingen met betrekking tot het BPAB hield. Ten opzichte van alle eerste bezoeken (199) is dit slechts 18,5%. Dat betekent dat bij 81,5% van de eerste bezoeken er overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot het BPAB. Het grootste deel van de overtredingen (26,1%) had betrekking op artikel 2.30 van het Arbobesluit (de coördinatietaken gedurende de ontwerpfase). Van alle overtredingen had bijna 91,2% betrekking op de ontwerpfase en 8,8% had betrekking op overige overtredingen (uitvoeringsfase). 12

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

MEMO. Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer

MEMO. Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer MEMO Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid Inleiding: Binnen de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS Een ontwikkeling naar machinaal straten COLOFON Plaats: Den Haag, juli 2007 Projectnummer: Inspectieonderwerpen: Directie: A775 Fysieke belasting,

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health Centrale vragen Centrale vragen: 1. Hoe zit het met verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheden wanneer er

Nadere informatie

V E I L I G H E I D S & G E Z O N D H E I D S P L A N

V E I L I G H E I D S & G E Z O N D H E I D S P L A N V E I L I G H E I D S & G E Z O N D H E I D S P L A N O N D E R H O U D B E R M E N E N W A T E R G A N G E N G E M E E N T E P A P E N D R E C H T E N G E M E E N T E A L B L A S S E R D A M Fase: ontwerpfase

Nadere informatie

VGM-plan (ontwerpfase)

VGM-plan (ontwerpfase) VGM-plan (ontwerpfase) INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 2 2 WERKGEGEVENS... 3 2.1 Omschrijving... 3 2.2 Locatie... 3 2.3 Namen en adressen van de betrokken partijen... 3 3 PLANNING EN UITVOERINGSGEGEVENS...

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding van de inspecties 2 Inspectieresultaten aannemers 2 In 2015 heeft de Inspectie SZW 124 inspecties uitgevoerd

Nadere informatie

V&G-plan. Onderhoud Beplantingen. Gemeente Krimpenerwaard. Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase. Opdrachtgever: Besteknummer ZK

V&G-plan. Onderhoud Beplantingen. Gemeente Krimpenerwaard. Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase. Opdrachtgever: Besteknummer ZK V&G-plan Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase Onderhoud Beplantingen Opdrachtgever: Gemeente Krimpenerwaard Besteknummer ZK16009104 Datum 5 januari 2017 Status DEFINITIEF Projectleider J. Oudenaaarden

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT RIJKSWATERSTAAT COLOFON / PROJECTINFORMATIE Naam: Projectnummer: Inspectieproject Rijkswaterstaat A544 Inspectieperiode:

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Haarlemmerstraat Leiden. veiligheids- en gezondheidsplan. ing. F. (Floris) van Wilgenburg. datum 31 mei 2017

Haarlemmerstraat Leiden. veiligheids- en gezondheidsplan. ing. F. (Floris) van Wilgenburg. datum 31 mei 2017 project onderwerp opdrachtgever projectnummer opgesteld door Haarlemmerstraat 101-111 Leiden veiligheids- en gezondheidsplan DELA Vastgoed 711-le VG.02 ing. F. (Floris) van Wilgenburg datum 31 mei 2017

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Loonbedrijf Dirk Geerts B.V. t.a.v. De heer B.J. Sprangers Heikantsestraat 4 5113 BS ULICOTEN

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Aanrijdgevaar bij werkzaamheden op en langs de openbare weg

Basisinspectiemodule Aanrijdgevaar bij werkzaamheden op en langs de openbare weg Basisinspectiemodule Aanrijdgevaar bij werkzaamheden op en langs de openbare weg Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d V&G Bouwproces Wettelijk en maatschappelijk kader 1 Doelstelling Veiligheidskundigen informeren over de Bouwprocesbepalingen Verduidelijken van de rol vn adviseur van de opdrachtgever. 2 Arbowetgeving

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Bouwprocesbepalingen (opdrachtgever, V&G-plan, coördinatoren) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Projectverslag Schoenbedrijven

Projectverslag Schoenbedrijven Projectverslag Schoenbedrijven Projectnummer: A019 Projectsecretaris: H. Neuman Betrokken regio's:regio Zuid Uitvoeringsperiode: 1998/1999 1. Doelstelling van het project 2. Misstanden 3. Politiek relevante

Nadere informatie

Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo

Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo ARBO WET Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling bouwplaatsen Aspecten: Uitvloeisel Uitvloeiselvan vaneuropese Europeserichtlijn richtlijn De Debouwsector bouwsectorisiseen

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan De gemeente Leiden Het Langegracht 72, Leiden Veiligheids- en gezondheidsplan behorend bij bestek: 09-30 Datum : augustus 2009 Coördinator ontwerpfase : Accordering : 1. Kennisgevingformulier KENNISGEVING

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie Inspectierapport Project A590 Tillen in de industrie Uitvoeringsperiode: april t/m juni 2003 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts Tel. 0475-356603 Den Haag, 23 mei 2004 Inhoudsopgave Samenvatting... 3

Nadere informatie

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448 Eindverslag Project Onderhoudsstops 2000 Projectnummer: A448 Definitief versie 10 augustus 2001 Hoofdconclusie: De arbeidstijden tijdens onderhoudsstops leiden over het algemeen tot een flink aantal overschrijdingen

Nadere informatie

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660 Projectverslag Garagebedrijven 2004 Project A660 juli 2005 2 Garagebedrijven 2004 Inspectieonderwerpen Veiligheid RI&E en plan van aanpak Bedrijfshulpverlening AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Samen veilig en gezond bouwen. Het bouwproces in het arbobesluit

Samen veilig en gezond bouwen. Het bouwproces in het arbobesluit Samen veilig en gezond bouwen Het bouwproces in het arbobesluit Inhoud 1 Samen veilig en gezond bouwen 4 Arbeidsomstandigheden 4 Het bouwproces 4 Organisatievorm 4 Preventie, samenwerking en coördinatie

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XV - Veiligheid en gezondheid Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

MASTERCLASS. Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang. Bureau Bartels. 1 oktober 2013. beleidsadvies onderzoek

MASTERCLASS. Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang. Bureau Bartels. 1 oktober 2013. beleidsadvies onderzoek Bureau Bartels beleidsadvies onderzoek MASTERCLASS Effectiviteit van de handhaving in de kinderopvang 1 oktober 2013 Bureau Bartels Postbus 318 3800 AH Amersfoort T (033) 4792020 F (033) 4792021 E info@brtls.nl

Nadere informatie

Gemeente Heemstede BIJLAGE A. Ontwerp Fase. behorende bij bestek: 672

Gemeente Heemstede BIJLAGE A. Ontwerp Fase. behorende bij bestek: 672 Gemeente Heemstede BIJLAGE A Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerp Fase behorende bij bestek: 672 Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ Heemstede Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. PROJECTGEGEVENS

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2001 Den Haag, april 2002 I N H O U D S O P G A V E 1. SAMENVATTING 3 2. INLEIDING 4 3. UITVOERING VAN HET PROJECT 5 3.1 Voorlichting 5 3.2 Publiciteit 5 3.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam 1 INHOUD BLAD 1 inleiding 3 2 beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 4 3 bij de totstandkoming betrokken

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten 2005-0049780 PROCEDURE-P014: Opmerkingen: 25 nov 2009: - Aanpassing hoofdstuk 7 link naar bijlagen VGM plan 11.3 / 11.4 toegevoegd 29 feb 2012: - Aanpassing Hoofdstuk 1.1 Dart informatie verwijderd - Hoofdstuk

Nadere informatie

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Blootstelling aan kwartsstof bij een aantal vaak voorkomende werkzaamheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Projectopzet en

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar-

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Basisinspectiemodule Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE)

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) EN KENNISGEVINGSFORMULIER Behorend bij besteknummer 2011-017 Onderhoudswerkzaamheden Kapelstraat, Kerkstraat en Antoniusstraat te in de gemeente Revisiedatum:

Nadere informatie

Evaluatie van de bestuurlijke boete

Evaluatie van de bestuurlijke boete Kantoor Den Haag Afdeling Concernbeleid Team Monitoring en Beleidsinformatie Evaluatie van de bestuurlijke boete Een onderzoek naar de toepassing en effectiviteit van de bestuurlijke boete in de Arbeidstijdenwet

Nadere informatie

Factsheet Toezicht kermisattracties

Factsheet Toezicht kermisattracties Factsheet Toezicht kermisattracties 2012-2013 Datum: 17 juli 2014 1 Colofon Projectnaam Toezicht Kermisattracties 2012-2013 Projectnummer P3NT12 (2012) en PDNT0000 (2013) Versienummer 8 juli 2014 Projectleiders

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk 2002

Projectverslag. Vakantiewerk 2002 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2002 versie 28 februari 2003 Arbeidsinspectie te Den Haag Inspectieproject: Vakantiewerk 2002 Informatie en projectleiding: Wetenschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:25827, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:25827, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2013:573 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-07-2013 Datum publicatie 31-07-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201211994/1/A3 Eerste

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest.

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. Kennisgevingsformulier Besteknr. REA 2012-09 d.d. - BESTEK + NOTA - Bladnr. 1 van 2 1 VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA2012-09 Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. 2

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer:

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord 14 4617NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: 230790082 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Nadere informatie

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Overtredingen strenger bestraft. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Overtredingen strenger bestraft. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Overtredingen strenger bestraft Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Waarom deze wet? Vanuit maatschappij en politiek klinkt de roep om een stevigere aanpak van het overtreden van

Nadere informatie

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving SZW Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Richtlijn Atex) Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2003, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid,

Nadere informatie

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d V&G Bouwproces Wettelijk en maatschappelijk kader 1 Klassiek bouwproces Initiatieffase Haalbaarheids onderzoek Programma van Eisen Ontwerpfase Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Bestek Aanbesteding Bouwfase

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE en VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE-VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Springplank (BSO) Enkweg 10a 6881LZ VELP GLD Registratienummer:

Inspectierapport BSO De Springplank (BSO) Enkweg 10a 6881LZ VELP GLD Registratienummer: Inspectierapport BSO De Springplank (BSO) Enkweg 10a 6881LZ VELP GLD Registratienummer: 792488416 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: RHEDEN Datum

Nadere informatie

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid.

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Machineveiligheid 004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Projectverslag Arbeidsinspectie, Den Haag, 1 september 005 Inspectieonderwerp

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost

Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost IOB Documentnummer VG01 20 juli 2015 Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. Postbus

Nadere informatie

Inspectierapport BSO van Heemskerckschool (BSO) Jan Huitzingstraat AR HOOGEZAND

Inspectierapport BSO van Heemskerckschool (BSO) Jan Huitzingstraat AR HOOGEZAND Inspectierapport BSO van Heemskerckschool (BSO) Jan Huitzingstraat 4 9601AR HOOGEZAND Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: HOOGEZAND-SAPPEMEER Datum inspectiebezoek: 12-09-2013 Type

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Projectfasen waarin de RI&E is uitgevoerd:

Projectfasen waarin de RI&E is uitgevoerd: Rapportage PROJECT RI&E ONTWERPFASE B&U Betreffende Op Te Legering kaderhuisvesting Trip van Zoudtlandtkazerne Breda Datum 04-04-2013 Colofon Bedrijfsgroep Vastgoed Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg 20 3945BN COTHEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WIJK BIJ DUURSTEDE Datum inspectiebezoek: 22-07-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 VERSLAG van het PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 PROJECTNUMMER A424 ARBEIDSINSPECTIE 21 augustus 2001 Samenstelling: K.H. van Dijk, Arbeidsinspectie regio Zuid tel. 0475-356670

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie