Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker"

Transcriptie

1 Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader RI&E en preventiemedewerker 3.4. Aanvullend toetskader 4. Achtergrondinformatie 4.1. Algemeen 4.2. Bijzondere inventarisatie verplichtingen 4.3. Informatie via internet over RI&E s 5. Overzichtschema deskundige bijstand bij arbo- en verzuimbeleid. 31 januari 2006 A&O-specialist: P. Frenken Versie: nr. 1.1 Geldig tot 2 jaar na datum vaststelling 1

2 1. INLEIDING Naar aanleiding van het arrest van het Europese hof in 2003 is met ingang van 1 juli 2005 de Arbeidsomstandighedenwet 1998 gewijzigd in verband met de organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en daarmee samenhangende bepalingen. Voor het toezicht en handhaving door de Arbeidsinspectie wordt aangesloten bij paragraaf 3, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid, in de memorie van toelichting van deze wetswijziging. De Arbeidsinspectie zal niet bij alle actieve inspectiebezoeken op deze aspecten controleren. Pas na het constateren van concrete overtredingen op de werkplek wordt op de aanwezigheid en de inhoud van de RI&E en op de deskundige bijstand bij het arbobeleid gecontroleerd. Bij bepaalde projecten kan zowel de deskundige bijstand, als de toets van de RI&E onderwerp van inspectie zijn. Bij onderzoek van (gegronde) klachten en ongevallen kan deze controle ook plaatsvinden. De RI&E is het instrument voor werkgevers en werknemers om de gevaren in hun bedrijf in kaart te brengen. De RI&E geeft inzicht in de gevaren die zich in een bedrijf kunnen voordoen en de risico s die daarmee gepaard gaan. De inventarisatie van de gevaren richt zich o.a. op de werkplek, de werkmethode, het ontwerp en de inkoop van arbeidsmiddelen, het gedrag van de werknemers en het toezicht van de werkgever. De RI&E is uitgangspunt voor de opzet van het arbobeleid, voorlichting & onderricht aan werknemers over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico s. Daarnaast geeft de RI&E inzicht in de restrisico s en informatie voor het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Op grond van artikel 5.1 van de Arbowet 1998, dient de werkgever bij het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid schriftelijk vast te leggen welke risico s de arbeid voor de werknemers inhoudt. Het plan van aanpak is een integraal onderdeel van de RI&E. Indien er sprake is van bijzondere inventarisatieverplichtingen op basis van het Arbobesluit, moeten deze ook zijn opgenomen in de RI&E. Deze (extra) inventarisatieverplichtingen zijn in de regelgeving opgenomen om potentieel gevaarlijke situaties in bedrijven altijd te (laten) analyseren. De preventiemedewerker verleent medewerking bij het opstellen van de RI&E en werkt mee aan de uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de preventiemedewerker de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers. Ook kan de preventiemedewerker, indien deze gecertificeerd is (conform Arbowet art. 20) de toets op de RI&E uitvoeren. 2. Wettelijke grondslag Voor de aanpak van overtredingen op het terrein van de risico-inventarisatie en -evaluatie en de organisatie van de deskundige bijstand, zijn de volgende artikelen van belang: Arbeidsomstandighedenwet 1998 artikel 5, lid 1 artikel 5, lid 2 artikel 5, lid 3 artikel 5, lid 4 artikel 5, lid 5 artikel 5, lid 6 artikel 13 lid 1 artikel 13 lid 4 Maken RI&E Registratie van arbeidsongevallen Maken plan van aanpak Aanpassen RI&E Kennis kunnen nemen van de RI&E door iedere werknemer Ter beschikking stellen van de relevante delen van de RI&E aan de uitlener van arbeid zodat de betrokken werknemer op de hoogte gesteld wordt. Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming (Preventiemedewerker) Deskundigheid, ervaring en uitrusting van de preventiemedewerker(s) 2

3 artikel 13 lid 9 Deskundigheid, ervaring en uitrusting opnemen in de RI&E artikel 13 lid 10 Werkgever met niet meer dan 15 medewerkers mag preventietaken zelf uitvoeren artikel 14 lid 1 onder a Toetsen van de RI&E artikel 14 lid 2 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming. Toetsen van de RI&E door gecertificeerde deskundige Artikel 14a, lid 2 Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming. Toetsen van de RI&E door arbodienst Arbeidsomstandighedenbesluit Nadere inventarisatie- en evaluatievoorschriften t.a.v. artikel 1.36 Jeugdigen artikel 1.41 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie artikel 2.14 onder b Uitzondering bijstand RI&E artikel 4.2 Gevaarlijke stoffen Zie ook beleidsregels 4.2 artikel 4.13 Aanvullende registratie van kankerverwekkende stoffen artikel 4.50 Meten asbest. Zie ook beleidsregel 4.50 artikel 4.85 Biologische agentia artikel 4.97 Biologische agentia in diergeneeskunde en gezondheidszorg artikel Thuiswerkers artikel 5.3 Fysieke belasting artikel 5.9 Beeldschermwerk artikel 6.7 Geluid. Zie ook beleidsregel 6.7 artikel 8.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie ook beleidsregel 8.2 Arbeidsomstandighedenregeling artikel 2.1 Taken Arbo-dienst bij de inventarisatie en evaluatie artikel 2.24 Vrijstelling bijstand Arbo-dienst bij de RI&E tot juli 2005 Arbeidstijdenwet artikel 4:1 Beleidsvoering, inventarisatie en evaluatie Besluit Stralingsbescherming (KEW) artikel 10 lid 3 Bevindingen deskundige t.a.v. blootgestelde werknemer vastleggen in RI&E. Toetsing van dit deel van de RI&E vindt plaats door het bevoegde gezag bij de vergunningverlening en niet door een Arbodienst. 3

4 3. AANPAK In onderstaand schema worden de stappen in de aanpak weergegeven. 4

5 3.1 Toezicht en handhaving Op de preventiemedewerker zal door de Arbeidsinspectie pas vanaf 1 januari 2006 worden gehandhaafd. Tot die datum zal er uitsluitend informatie worden verstrekt. Vanaf deze datum kan het onderwerp preventiemedewerker in projecten opgenomen worden. De handhaving op de RI&E blijft zoals het in deze instructie wordt aangegeven. De diversiteit in de organisatie van de deskundige bijstand ( intern, gedeeltelijk intern tot volledig extern) en alle mogelijke varianten bij het toetsen door art. 20 deskundigen van de RI&E dwingt de AI tot het maken van toezicht en handhavingkeuzes. Handhaving op de RI&E en op het aangewezen zijn van een (interne) preventiemedewerker gebeurt pas nadat een werkplekovertreding geconstateerd is. Handhaving op het getoetst zijn van de RI&E zal in de regel alleen naar aanleiding van klachten hierover of als het nadrukkelijk is opgenomen in het projectplan, plaats vinden. Bij actieve en reactieve handhaving, dus na geconstateerde werkplekovertredingen, wordt als volgt gehandhaafd: Als er geen RI&E is wordt een boete aangezegd (DBF). De relatie van werkplekovertredingen met de organisatie binnen het bedrijf van de deskundigheid, de preventiemedewerker, leidt samen met de RI&E tot een te inspecteren onderwerp, wat wel als zodanig in het projectplan moet worden opgenomen en uitgewerkt. Op het ontbreken van een preventiemedewerker wordt een waarschuwing gegeven.(obf). Dit zal pas na 1 januari 2006 het geval zijn. Dit houdt in dat er pas actief geïnspecteerd en gehandhaafd wordt op Arbowet artikel 5 RI&E en op Arbowet artikel 13 in relatie met in het projectplan aangegeven feiten en te constateren werkplekovertredingen. Bij reactieve inspecties ( klachten en ongevallen) zal in ieder geval altijd het basistoetskader RI&E en Preventiemedewerker worden ingezet Werkwijze Pas na het constateren van werkplekovertredingen, of indien in een projectplan anders is vastgelegd treedt de AI als volgt op: Afhankelijk van de afspraken die in het projectplan gemaakt zijn wordt wel of niet gehandhaafd op het aanwezig zijn van de preventiemedewerker(s) en de RI&E. In het geval dat deze onderwerpen wel deel uitmaken van de inspectie, kan er geïnspecteerd en gehandhaafd worden conform het basis toetskader of het aanvullend toetskader. Er wordt geïnspecteerd conform het basistoetskader. Indien er geen RI&E aanwezig is wordt altijd een boete aangezegd. Als er wel een RI&E aanwezig is wordt gecontroleerd of de aangetroffen overtredingen in de RI&E uitgewerkt zijn. Nb. In het basistoetskader wordt niet gecontroleerd of de RI&E getoetst is Naast deze elementen wordt gecontroleerd of in de RI&E een advies opgenomen is over de deskundigheid van de preventiemedewerker(s). Er wordt geïnspecteerd en gehandhaafd conform het aanvullend toetskader. Naast de elementen uit het basis toetskader wordt dieper ingegaan op de deskundigheid, ervaring en uitrusting van de preventiemedewerker. In het projectplan dient deze deskundigheid dan gekoppeld te zijn aan de te inspecteren feiten. De deskundigheid is dan vooraf bepaald door het expertisecentrum (vakgroepen) en is altijd gebaseerd op de in de branche gerelateerde problematiek (maatwerk). Bij vragen ten aanzien van de bepaling van de deskundigheid zal altijd contact opgenomen kunnen worden met de specialisten van het expertisecentrum. 5

6 Conform de interne instructie systeemhandhaving kan opgeschaald worden naar een gedeeltelijke of gehele systeeminspectie waar meerdere arbozorgelementen onder de loep genomen worden (zie hiervoor de interne instructie systeemhandhaving (is in voorbereiding)). 3.3 Basis toetskader RI&E en Preventiemedewerker Basistoetskader RI&E en Preventiemedewerker 1. Indien een werkgever niet beschikt over een RI&E, wordt direct een boete aangezegd. 2. Indien bij de inspectie wordt geconstateerd dat de RI&E onvolledig is (Arbowet artikel 5.1) wordt een waarschuwing of een eis met een termijn van 3 tot 6 maanden gegeven. 3. Tevens wordt in die gevallen gewezen op de aanwezigheid van branche RI&E instrumenten ( 4. Er is een preventiemedewerker aangesteld. Onder de 15 werknemers mag de werkgever dit zelf doen 5. Deskundigheid van de preventiemedewerker is een onderdeel van de RI&E en wordt daarin aangegeven als advies naar de werkgever Ad. 1 Indien een werkgever niet beschikt over een RI&E, wordt direct een boete aangezegd. ELKE werkgever dient te beschikken over een RI&E ook als: De werkgever meldt dat de brancheorganisatie vrijwel gereed is met het ontwikkelen van een model- RI&E en dat hij daarop wil wachten alvorens over te gaan tot het opstellen van een eigen RI&E. De werkgever meldt dat hij een nieuwe ondernemer is die minder dan één jaar geleden met zijn bedrijf is gestart. De werkgever meldt dat hij deel uit maakt van een concern. Op iedere vestiging moet een RI&E getoond kunnen worden. Het tijdsbestek waarbinnen e.e.a. getoond dient te worden is twee weken. Kan de RI&E binnen deze tijd niet getoond worden dan wordt alsnog (direct) een boete aangezegd. Is de RI&E wel aanwezig, maar is de bezochte locatie daarin niet opgenomen, dan wordt een waarschuwing gegeven. Ad. 2 Indien bij de inspectie wordt geconstateerd dat de RI&E onvolledig is (Arbowet artikel 5.1) wordt een waarschuwing of een eis met een termijn van 3 tot 6 maanden gegeven. Eis. Een eis wordt uitsluitend gesteld indien in het projectplan duidelijk is vastgelegd op welke wijze en wat er in de RI&E vermeld moet worden met betrekking tot een specifiek inspectieonderwerp. Onvolledigheid. Van onvolledigheid van een RI&E is sprake indien: geconstateerde overtredingen, conform inspectielijst van het project, niet zijn opgenomen als risico in de RI&E (Arbowet artikel 5.1); het plan van aanpak (pva) geen deel uit maakt van de RI&E (Arbowet artikel 5.3); Gevaarlijke stoffen. De RI&E is voor wat betreft het aspect gevaarlijke stoffen en biologische agentia pas na het vaststellen van de eventuele blootstellingbeoordeling volledig. Dit geldt uitsluitend voor werkgevers waar werkzaamheden worden verricht met gevaarlijke stoffen danwel dat deze stoffen aanwezig zijn. Er dient nagegaan te worden of de nadere inventarisatie in de RI&E is uitgevoerd. Alleen op basis van de blootstellingbeoordeling kan vastgesteld worden of er sprake is van een overtreding op de werkplek. Is de blootstellingbeoordeling niet opgenomen in de RI&E cq. onduidelijk of onvoldoende, dan is de RI&E onvolledig. Is de blootstellingbeoordeling wel opgenomen en blijkt daaruit dat er sprake is van een overtreding, dan wordt gehandhaafd op de overtreding conform het projectplan. Verdere informatie hierover staat in de interne instructie AI Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan de luchtgrenswaarden 6

7 Bijzondere inventarisatieverplichtingen. De onderstaande elementen van de RI&E moeten als inspectieonderwerp in het projectplan zijn opgenomen, alvorens er bij de RI&E op geïnspecteerd en gehandhaafd wordt. de registratie van arbeidsongevallen (AW artikel 5.2); de arbeids- en rusttijden (ATW artikel 4.1); In het plan van aanpak (pva) zijn termijnen zijn genoemd met betrekking tot de uitvoering en realisatie van de te nemen maatregelen (AW artikel 5.3); De werknemers kunnen kennis nemen van de RI&E en de geregistreerde ongevallen(aw artikel 5.5) De RI&E wordt ter beschikking gesteld aan degene die een werknemer ter beschikking stelt (artikel 5.6) Aandacht is besteed aan de actuele situatie in het bedrijf, bijvoorbeeld bij inkoop van andere stoffen, plaatsing van nieuwe machines, andere productiemethodes, en nieuwbouw (AW artikel 5.4 in combinatie met AW artikel 14.3, onder a.). Ten aanzien van actualiteit is in de wet en regelgeving geen specifieke termijn of andere norm opgenomen. Op grond van geconstateerde overtredingen, de datum van de RI&E, de maatregelen en termijnen in het pva en de bedrijfswijzigingen, zoals wijzigingen in de productie, organisatie, gebruikte stoffen enz., zal de inspecteur zelf zijn/haar afweging moeten maken over de volledigheid & betrouwbaarheid van een RI&E. Plan van Aanpak. Als blijkt dat bij de inspectie geconstateerde overtredingen in de RI&E zijn opgenomen als aanwezige risico s en als vervolgens in het plan van aanpak de maatregelen met een adequate (= gelijk of korter dan bepaald in projectplan) termijnstelling ter eliminatie of beperking van deze risico s zijn vastgelegd, is voor de Arbeidsinspectie de RI&E volledig. Er wordt dan alleen op de opheffing van de geconstateerde overtreding gehandhaafd met een waarschuwing, eis, boete of proces-verbaal, conform de voorgestelde maatregel en termijn van het pva, zodat na afloop van die termijn gecontroleerd kan worden op de daadwerkelijke opheffing van de overtreding. Alle door andere deskundigen uitgevoerde metingen of onderzoeken t.b.v. de RIE, zoals geluidsmetingen, ergonomische onderzoeken, blootstellingonderzoeken, werkdrukonderzoeken etc., maken deel uit van de RIE. De werkgever is en blijft eindverantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit van de RIE Ad 4 en 5 Voor het daadwerkelijk opnemen van de deskundigheid van de preventiemedewerker in de RI&E bestaat een overgangsregeling. De aanvulling op de RI&E die door dit voorschrift in vele gevallen nodig zal zijn wordt geleidelijk gerealiseerd. Van de jaarlijkse bespreking van het plan van aanpak kan gebruik gemaakt worden om aan dit punt aandacht te besteden en vervolgens is de periodieke bijstelling van de RI&E de aangewezen gelegenheid om de RI&E op het aspect van de interne benodigde deskundigheid zo nodig aan te vullen. De wetswijziging trad inwerking op 1 juli De jaarcyclus rond de ri&e impliceert dat uiterlijk op 1 juli 2006 de werkgever, voorzover nodig, zijn ri&e heeft bijgesteld, dan wel schriftelijk heeft aangegeven welke nadere afspraken er zijn over de preventiemedewerker, bijv. in de jaarlijkse schriftelijke rapportage over de uitvoering van het plan van aanpak (AW artikel 5, lid 3). 3.4 Aanvullend toetskader RI&E en Preventiemedewerker Uitsluitend in te zetten als alle facetten nadrukkelijk zijn opgenomen in het projectplan met een relatie naar de daarin opgenomen feitnummers (mogelijke overtredingen). Aanvullend toetskader RI&E en preventiemedewerker 1. Basis toetskader Toets RI&E door een gecertificeerd deskundige ( art. 20 Arbowet) 7

8 3. Er zijn voldoende preventiemedewerkers aangewezen, er is voldoende tijd en de deskundigheid is beschikbaar. Dit alles conform het advies uit de RI&E. 4. Bijstand omvat in ieder geval: a. (mede) Opstellen RI&E, b. Advies aan- en samenwerken met OR, PVT en de belanghebbende werknemers, c. (meewerken aan) De uitvoering van de te nemen maatregelen (= plan van aanpak). 5. Organisatie van de deskundigheid a. Volledig intern georganiseerd, de geadviseerde deskundigheid is intern aanwezig. b. Gedeeltelijk met andere externe deskundigen, wie, wat en hoe (aantonen) c. Geheel extern met deskundigen art. 20 certificaat. 6. Specifiek te eisen deskundigheid zoals bijv. ergonomie, akoestiek, klimaat, gevaarlijke stoffen, koppeling tussen werkplekrisico s en de benodigde deskundigheid voor het realiseren van de taken. 4. Achtergrondinformatie 4.1 Algemeen Bedrijven moeten zich deskundig laten bijstaan wat betreft hun arbeidsomstandigheden- en verzuimaanpak. Dat kan door de verplichte aansluiting bij een arbodienst. Of door een zogeheten maatwerkregeling bij cao of bij overeenkomst tussen werkgever en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. In een maatwerkregeling hebben bedrijven de keuze om de Arbodienstverlening aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van het bedrijf. De betrokkenheid van bedrijven bij arbeidsomstandigheden zal hierdoor vergroot worden. Zo zal er altijd een contract moeten zijn met een bedrijfsarts voor begeleiding van ziekteverzuim. Ook worden eisen gesteld aan de deskundigheid van degene die de risico-inventarisatie en -evaluatie toetst. Voor kleine bedrijven zijn de kosten van een toets door een Arbodienst - of deskundige naar verhouding hoog. Daarom mogen kleine bedrijven met tien of minder werknemers werken met een standaard checklist (branche-instrument) voor de risico-inventarisatie en -evaluatie, als die in de CAO is opgenomen. Deze worden ook gepubliceerd op de site De verplichte toets van dit document mag dan achterwege blijven. Daarnaast hebben de Arbodiensten een eenvoudigere (en dus goedkopere) toets afgesproken voor bedrijven met 25 of minder werknemers die met een dergelijke standaard checklist werken. Bij de eenvoudige toets blijft bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek in principe achterwege. In een maatwerkregeling zijn ook afspraken mogelijk over een lichte toets. Voor de inspectie maakt de aard van de toets niet uit. Werkgevers moeten zich laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers die aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden, in de toelichting bij de wet aangeduid als preventiemedewerker. Bij kleinere bedrijven (met 15 of minder werknemers) mag de deskundige ook de werkgever zijn. In de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf moet de mate van deskundigheid opgenomen worden van de preventiemedewerker, ongeacht of dat een werknemer of de werkgever is. 4.2 Bijzondere inventarisatieverplichtingen Met betrekking tot nader in de wet- en regelgeving vastgelegde onderwerpen gelden bijzondere verplichtingen ten aanzien van de RI&E. Het betreft: Bijzondere groepen van medewerkers zoals o.a.: Jeugdigen, 8

9 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie e.d., Uitzendkrachten, Gevaarlijke stoffen; Kankerverwekkende stoffen; Biologische agentia; Thuiswerk met gevaarlijke stoffen; Fysieke belasting; Beeldschermwerk; Geluid; Persoonlijke beschermingsmiddelen. In projectplannen (inspectiemodules) of in afzonderlijke interne instructies wordt vastgelegd wanneer er qua inhoud / aanpak wordt voldaan aan de bijzondere inventarisatieverplichting Informatie via Internet over RI&E s Op het internet, via en zijn branchespecifieke en algemene RI&E s terug te vinden. Een aantal van deze RI&E s zijn zogenaamde erkende branche RI&E instrumenten. De werkgever kan daar gebruik van maken. Ook vrijwilligersorganisaties kunnen op de genoemde sites terecht voor een RI&E. 5. Overzichtschema deskundige bijstand bij arbo- en verzuimbeleid. Bijstand bij voorrang intern door eigen werknemers op grond van EU-richtlijn Algemene preventietaken (art. 13) Toets en advies RI&E (art 14 of 14a) Maatwerkregeling Bij overeenstemming in CAO of per onderneming met OR of PVT Preventie medewerker of werkgever zelf (15-) Deskundigheid afgeleid uit RI&E Onder verantwoordelijkheid van een van de vier gecertificeerde deskundigen. Indien mogelijk intern Vangnetregeling In alle andere gevallen Preventie medewerker of werkgever zelf (15-) Deskundigheid afgeleid uit RI&E Door gecertificeerde arbodienst. Indien mogelijk intern. 25-: Bij gebruik CAOinstrument: lichte toets Voorrangsregel EU niet van toepassing (art. 14 of 14a) Verzuimbegeleiding 10-: Bij gebruik CAOinstrument: geen toets Tenminste contract met bedrijfsarts 10-: Bij gebruik CAOinstrument: geen toets Contract met gecertificeerde arbodienst PAGO Bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Aanstellingskeuring Bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Spreekuur Bedrijfsarts en ingeschakelde deskundige bij RI&E Gecertificeerde arbodienst 9

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

1.1 Hoe vrijblijvend is de Arbowet?

1.1 Hoe vrijblijvend is de Arbowet? 1 Arbo 17 de meest gestelde vragen in de schoonmaak 1 Arbo Arbeidsomstandigheden hebben de laatste decennia veel aandacht gekregen, en terecht. Vaak is al gebleken dat met soms eenvoudige werkplekaanpassingen,

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET PER 1 JULI 2017

NIEUWE ARBOWET PER 1 JULI 2017 NIEUWE ARBOWET PER 1 JULI 2017 Jan Harmen Kwantes ARBOWETGEVING Arbowet / Arbobesluit / Arboregeling 1 juli 2005: Introductie preventiemedewerker en meer marktwerking arbodienstverlening 1 juli 2017: Wijziging

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor:

Voor wat betreft de aanvullende deskundige advies kan gekozen worden voor: Document Nieuwe invulling arbodienstverlening & Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Uitgangspunt voor de aanpassingen is dat de arbodienstverlening door de deskundigen, de preventiemedewerker

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wie zijn wij? Knelpunten. Ontstaan van het model. Mijn PrO. Plan. Check. Act. Samengevat. Wie zijn wij? Knelpunten. Ontstaan van het model.

Wie zijn wij? Knelpunten. Ontstaan van het model. Mijn PrO. Plan. Check. Act. Samengevat. Wie zijn wij? Knelpunten. Ontstaan van het model. 2018 Duurzame Inzetbaarheid or Arboplaats 1 2 Arboplaats Arboplaats focust zich op Missie: Werk veiliger, gezonder, flexibeler, beter en leuker maken Wij gaan voor de + => Prestatie optimalisatie van mens

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Arbobeleid. Titus Terwisscha van Scheltinga

Arbobeleid. Titus Terwisscha van Scheltinga Arbobeleid Titus Terwisscha van Scheltinga Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en PSA Veiligheid: Machineveiligheid Brandpreventie en bestrijding Vluchtwegen en nooduitgangen Veilige machines en installaties

Nadere informatie

Invloed op arborisico s

Invloed op arborisico s Invloed op arborisico s Wettelijk kader en overleg Simon Troost Korte quiz Mag elke werknemer of alleen een specialist de RI&E uitvoeren? Moet de werkgever in geval van verzuim het advies van een bedrijfsarts

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de

Nadere informatie

Aan de slag met RI&E RI& onderdeel Preventiebeleid. Waar ik kort over kan zijn

Aan de slag met RI&E RI& onderdeel Preventiebeleid. Waar ik kort over kan zijn Aan de slag met RI&E Als onderdeel van het Preventiebeleid Marco Sikkel (CAOP) m.sikkel@caop.nl /06-51293568 RI& onderdeel Preventiebeleid 1.Het inventariseren en evalueren van de veiligheids- en gezondheidsrisico

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

OR & Arbobeleid Arbowet op de schop mr. J.L. (Janka) Sintemaartensdijk 6 maart 2018

OR & Arbobeleid Arbowet op de schop mr. J.L. (Janka) Sintemaartensdijk 6 maart 2018 OR & Arbobeleid Arbowet op de schop mr. J.L. (Janka) Sintemaartensdijk 6 maart 2018 Wetswijziging Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

De RI&E is up-to-date

De RI&E is up-to-date Preventie moet in de spotlights staan. De bedrijfsarts moet kunnen uitblinken in zijn rol. Betrokkenheid moet beter. Dat zijn de doelen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Eén van de wijzigingen

Nadere informatie

Wijzigingen in de Arbowet: hoe u uw arbobeleid verrijkt

Wijzigingen in de Arbowet: hoe u uw arbobeleid verrijkt VeReFi Congres I Denken in mogelijkheden I 11 april 2017 Wijzigingen in de Arbowet: hoe u uw arbobeleid verrijkt Simon Troost (AdviceSelect) Waar gaat het over Ik wil dat de positie van de preventiemedewerker

Nadere informatie

OR & Arbobeleid Arbowet op de schop

OR & Arbobeleid Arbowet op de schop OR & Arbobeleid Arbowet op de schop mr. J.L. Sintemaartensdijk 12 december 2017 Kaders Regelgeving: Arbowet Arbobesluit WOR Systeem: Maatwerkregeling (art. 14 Arbowet) OF Vangnetregeling (art. 14a Arbowet)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Invloed op arborisico s

Invloed op arborisico s Invloed op arborisico s Wettelijk kader en overleg Simon Troost S.Troost (2019) 1 1 Ik ben Simon Troost 17 jaar trainer medezeggenschap Technische achtergrond en A&O psycholoog Specialisatie: alles wat

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Invloed op arborisico s

Invloed op arborisico s Invloed op arborisico s Wettelijk kader en overleg Simon Troost S.Troost (2019) 1 Wettelijk kader: basis voor invloed (1) Wet op de ondernemingsraden: tijd: 60 uur voor onderling beraad en overleg en om

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

Inhoud 1 REGELGEVING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 1

Inhoud 1 REGELGEVING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 1 Inhoud Woord vooraf Lijst van afkortingen V VII 1 REGELGEVING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 1 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Waarom zorg voor arbeidsomstandigheden? 2 1.1.2 Financieel-economische motieven 2 1.1.3 Bedrijfsvoeringsmotieven

Nadere informatie

Sessie 2 RI&E en Plan van aanpak. Wendy Roescher

Sessie 2 RI&E en Plan van aanpak. Wendy Roescher Sessie 2 RI&E en Plan van aanpak Wendy Roescher 06-525 99 066 RI&E Risico Factoren in arbeidssituatie die kunnen leiden tot gezondheidsschade of letsel Inventariseren Risico s eigen werknemers en derden

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01 1.01 De Arbowet Op 1 januari 2007 is de Arbowet voor het laatst grondig gewijzigd. De Arbowet is een kaderwet, dat wil zeggen een raamwerk voor nadere regels. Zij beperkt zich tot het geven van algemene

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

Informatieblad Nieuwe Arbowet

Informatieblad Nieuwe Arbowet Informatieblad Nieuwe Arbowet Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet ingegaan. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de rol en de positie van de bedrijfsarts. Maar ook de positie van de ondernemingsraad

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

u de regie, wij de deskundigheid De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

u de regie, wij de deskundigheid De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 u de regie, wij de deskundigheid De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Onderwerp basiscontract

Onderwerp basiscontract Checklist basiscontract Een basiscontract voor arbodienstverlening wil helderheid geven aan alle betrokkenen. Het is gebaseerd op de wet- en regelgeving en de minimale eisen waaraan een contract tussen

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Arbo in Bedrijf 2018

Arbo in Bedrijf 2018 Arbo in Bedrijf 2018 Een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan risico s en genomen maatregelen in 2018 Arbo in Bedrijf 2018 Een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen,

Nadere informatie

Dit zijn overtredingen van artikel 5 lid 1 (RI&E) en artikel 5 lid 3 (PvA) van de arbeidsomstandighedenwet.

Dit zijn overtredingen van artikel 5 lid 1 (RI&E) en artikel 5 lid 3 (PvA) van de arbeidsomstandighedenwet. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Design Bouw Chalets t.a.v. De heer 10.2.e Rondweg-W est 35 9101 BE DOKKUM 9101BE35 5 december 2018 Betreft Eis Arbo Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

ARBO INFORMATIE INHOUDSOPGAVE

ARBO INFORMATIE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 11 1.1 Wat is arbo- en verzuimbeleid? 11 1.2 Arbo, verzuim, veiligheid, gezondheid en welzijn 11 1.3 Waar vind ik de belangrijkste wet- en regelgeving? 12 1.4 Opbouw van deze

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten Rechte rug of slappe knieën Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseur Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid RI&E Maatregelen / AH strategie /preventiestrategie

Nadere informatie

Arbo wet maatwerk in bedrijfshulpverlening. door: Willem van Vianen

Arbo wet maatwerk in bedrijfshulpverlening. door: Willem van Vianen Arbo wet 2007 maatwerk in bedrijfshulpverlening door: Willem van Vianen 1 Programma: Arbowet 2007 (voornaamste wijzigingen) Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Bedrijfshulpverlening 2 Arbowet 2007

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg in herinspecties

Basisinspectiemodule Arbozorg in herinspecties Basisinspectiemodule Arbozorg in herinspecties Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd: 1 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen Allen, die

Nadere informatie

Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) WHITEPAPER Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 2 Wettelijk kader De Arbowet stelt een Risico Inventarisatie &

Nadere informatie

Tabellenboek Arbo in Bedrijf 2018

Tabellenboek Arbo in Bedrijf 2018 Tabellenboek Arbo in Bedrijf 2018 Tabellenboek Arbo in Bedrijf 2018 Juni 2019 1 Inhoudsopgave Vooraf... 8 1 Algemeen arbobeleid... 10 1.1 Inleiding... 10 1.2 Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA. RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht

PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA. RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA Ondernemers in de Grafimedia,

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel. 020-5812 535 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

OR en de RI&E Simon Troost

OR en de RI&E Simon Troost OR en de RI&E Simon Troost Basis voor invloed OR op Arbo Bevorderende taak Technologische voorziening Investeringen Verdeling van de bevoegdheden Adviesrecht Arbeidsomstandigheden Verzuim Re-integratie

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

WIJZIGINGEN ARBOWET: DE DIEPTE IN. 7 december 2017 mr. Karen Maessen, De Voort Advocaten I Mediators

WIJZIGINGEN ARBOWET: DE DIEPTE IN. 7 december 2017 mr. Karen Maessen, De Voort Advocaten I Mediators WIJZIGINGEN ARBOWET: DE DIEPTE IN 7 december 2017 mr. Karen Maessen, De Voort Advocaten I Mediators Programma Terug naar de basis + knelpunten De wijzigingen van 1 juli 2017: Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Factsheet administratieve lasten Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Ministerie van SZW, Den Haag, 25 mei 2011 Arjan van Sluijs Ton Staphorst Servaas Toebosch

Nadere informatie

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument inclusief Leidraad valideren RIE-instrument Opgesteld door Projectgroep bestaande uit: HJJM (Huib) Arts, projectleider TAM (Guus) Hoorenman, P (Peter) Scheers, BA&O LAM (Leo) Elders, AAML (André) de Vries,

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie