Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker"

Transcriptie

1 Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader RI&E en preventiemedewerker 3.4. Aanvullend toetskader 4. Achtergrondinformatie 4.1. Algemeen 4.2. Bijzondere inventarisatie verplichtingen 4.3. Informatie via internet over RI&E s 5. Overzichtschema deskundige bijstand bij arbo- en verzuimbeleid. 31 januari 2006 A&O-specialist: P. Frenken Versie: nr. 1.1 Geldig tot 2 jaar na datum vaststelling 1

2 1. INLEIDING Naar aanleiding van het arrest van het Europese hof in 2003 is met ingang van 1 juli 2005 de Arbeidsomstandighedenwet 1998 gewijzigd in verband met de organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en daarmee samenhangende bepalingen. Voor het toezicht en handhaving door de Arbeidsinspectie wordt aangesloten bij paragraaf 3, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid, in de memorie van toelichting van deze wetswijziging. De Arbeidsinspectie zal niet bij alle actieve inspectiebezoeken op deze aspecten controleren. Pas na het constateren van concrete overtredingen op de werkplek wordt op de aanwezigheid en de inhoud van de RI&E en op de deskundige bijstand bij het arbobeleid gecontroleerd. Bij bepaalde projecten kan zowel de deskundige bijstand, als de toets van de RI&E onderwerp van inspectie zijn. Bij onderzoek van (gegronde) klachten en ongevallen kan deze controle ook plaatsvinden. De RI&E is het instrument voor werkgevers en werknemers om de gevaren in hun bedrijf in kaart te brengen. De RI&E geeft inzicht in de gevaren die zich in een bedrijf kunnen voordoen en de risico s die daarmee gepaard gaan. De inventarisatie van de gevaren richt zich o.a. op de werkplek, de werkmethode, het ontwerp en de inkoop van arbeidsmiddelen, het gedrag van de werknemers en het toezicht van de werkgever. De RI&E is uitgangspunt voor de opzet van het arbobeleid, voorlichting & onderricht aan werknemers over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico s. Daarnaast geeft de RI&E inzicht in de restrisico s en informatie voor het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Op grond van artikel 5.1 van de Arbowet 1998, dient de werkgever bij het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid schriftelijk vast te leggen welke risico s de arbeid voor de werknemers inhoudt. Het plan van aanpak is een integraal onderdeel van de RI&E. Indien er sprake is van bijzondere inventarisatieverplichtingen op basis van het Arbobesluit, moeten deze ook zijn opgenomen in de RI&E. Deze (extra) inventarisatieverplichtingen zijn in de regelgeving opgenomen om potentieel gevaarlijke situaties in bedrijven altijd te (laten) analyseren. De preventiemedewerker verleent medewerking bij het opstellen van de RI&E en werkt mee aan de uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de preventiemedewerker de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers. Ook kan de preventiemedewerker, indien deze gecertificeerd is (conform Arbowet art. 20) de toets op de RI&E uitvoeren. 2. Wettelijke grondslag Voor de aanpak van overtredingen op het terrein van de risico-inventarisatie en -evaluatie en de organisatie van de deskundige bijstand, zijn de volgende artikelen van belang: Arbeidsomstandighedenwet 1998 artikel 5, lid 1 artikel 5, lid 2 artikel 5, lid 3 artikel 5, lid 4 artikel 5, lid 5 artikel 5, lid 6 artikel 13 lid 1 artikel 13 lid 4 Maken RI&E Registratie van arbeidsongevallen Maken plan van aanpak Aanpassen RI&E Kennis kunnen nemen van de RI&E door iedere werknemer Ter beschikking stellen van de relevante delen van de RI&E aan de uitlener van arbeid zodat de betrokken werknemer op de hoogte gesteld wordt. Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming (Preventiemedewerker) Deskundigheid, ervaring en uitrusting van de preventiemedewerker(s) 2

3 artikel 13 lid 9 Deskundigheid, ervaring en uitrusting opnemen in de RI&E artikel 13 lid 10 Werkgever met niet meer dan 15 medewerkers mag preventietaken zelf uitvoeren artikel 14 lid 1 onder a Toetsen van de RI&E artikel 14 lid 2 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming. Toetsen van de RI&E door gecertificeerde deskundige Artikel 14a, lid 2 Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming. Toetsen van de RI&E door arbodienst Arbeidsomstandighedenbesluit Nadere inventarisatie- en evaluatievoorschriften t.a.v. artikel 1.36 Jeugdigen artikel 1.41 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie artikel 2.14 onder b Uitzondering bijstand RI&E artikel 4.2 Gevaarlijke stoffen Zie ook beleidsregels 4.2 artikel 4.13 Aanvullende registratie van kankerverwekkende stoffen artikel 4.50 Meten asbest. Zie ook beleidsregel 4.50 artikel 4.85 Biologische agentia artikel 4.97 Biologische agentia in diergeneeskunde en gezondheidszorg artikel Thuiswerkers artikel 5.3 Fysieke belasting artikel 5.9 Beeldschermwerk artikel 6.7 Geluid. Zie ook beleidsregel 6.7 artikel 8.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie ook beleidsregel 8.2 Arbeidsomstandighedenregeling artikel 2.1 Taken Arbo-dienst bij de inventarisatie en evaluatie artikel 2.24 Vrijstelling bijstand Arbo-dienst bij de RI&E tot juli 2005 Arbeidstijdenwet artikel 4:1 Beleidsvoering, inventarisatie en evaluatie Besluit Stralingsbescherming (KEW) artikel 10 lid 3 Bevindingen deskundige t.a.v. blootgestelde werknemer vastleggen in RI&E. Toetsing van dit deel van de RI&E vindt plaats door het bevoegde gezag bij de vergunningverlening en niet door een Arbodienst. 3

4 3. AANPAK In onderstaand schema worden de stappen in de aanpak weergegeven. 4

5 3.1 Toezicht en handhaving Op de preventiemedewerker zal door de Arbeidsinspectie pas vanaf 1 januari 2006 worden gehandhaafd. Tot die datum zal er uitsluitend informatie worden verstrekt. Vanaf deze datum kan het onderwerp preventiemedewerker in projecten opgenomen worden. De handhaving op de RI&E blijft zoals het in deze instructie wordt aangegeven. De diversiteit in de organisatie van de deskundige bijstand ( intern, gedeeltelijk intern tot volledig extern) en alle mogelijke varianten bij het toetsen door art. 20 deskundigen van de RI&E dwingt de AI tot het maken van toezicht en handhavingkeuzes. Handhaving op de RI&E en op het aangewezen zijn van een (interne) preventiemedewerker gebeurt pas nadat een werkplekovertreding geconstateerd is. Handhaving op het getoetst zijn van de RI&E zal in de regel alleen naar aanleiding van klachten hierover of als het nadrukkelijk is opgenomen in het projectplan, plaats vinden. Bij actieve en reactieve handhaving, dus na geconstateerde werkplekovertredingen, wordt als volgt gehandhaafd: Als er geen RI&E is wordt een boete aangezegd (DBF). De relatie van werkplekovertredingen met de organisatie binnen het bedrijf van de deskundigheid, de preventiemedewerker, leidt samen met de RI&E tot een te inspecteren onderwerp, wat wel als zodanig in het projectplan moet worden opgenomen en uitgewerkt. Op het ontbreken van een preventiemedewerker wordt een waarschuwing gegeven.(obf). Dit zal pas na 1 januari 2006 het geval zijn. Dit houdt in dat er pas actief geïnspecteerd en gehandhaafd wordt op Arbowet artikel 5 RI&E en op Arbowet artikel 13 in relatie met in het projectplan aangegeven feiten en te constateren werkplekovertredingen. Bij reactieve inspecties ( klachten en ongevallen) zal in ieder geval altijd het basistoetskader RI&E en Preventiemedewerker worden ingezet Werkwijze Pas na het constateren van werkplekovertredingen, of indien in een projectplan anders is vastgelegd treedt de AI als volgt op: Afhankelijk van de afspraken die in het projectplan gemaakt zijn wordt wel of niet gehandhaafd op het aanwezig zijn van de preventiemedewerker(s) en de RI&E. In het geval dat deze onderwerpen wel deel uitmaken van de inspectie, kan er geïnspecteerd en gehandhaafd worden conform het basis toetskader of het aanvullend toetskader. Er wordt geïnspecteerd conform het basistoetskader. Indien er geen RI&E aanwezig is wordt altijd een boete aangezegd. Als er wel een RI&E aanwezig is wordt gecontroleerd of de aangetroffen overtredingen in de RI&E uitgewerkt zijn. Nb. In het basistoetskader wordt niet gecontroleerd of de RI&E getoetst is Naast deze elementen wordt gecontroleerd of in de RI&E een advies opgenomen is over de deskundigheid van de preventiemedewerker(s). Er wordt geïnspecteerd en gehandhaafd conform het aanvullend toetskader. Naast de elementen uit het basis toetskader wordt dieper ingegaan op de deskundigheid, ervaring en uitrusting van de preventiemedewerker. In het projectplan dient deze deskundigheid dan gekoppeld te zijn aan de te inspecteren feiten. De deskundigheid is dan vooraf bepaald door het expertisecentrum (vakgroepen) en is altijd gebaseerd op de in de branche gerelateerde problematiek (maatwerk). Bij vragen ten aanzien van de bepaling van de deskundigheid zal altijd contact opgenomen kunnen worden met de specialisten van het expertisecentrum. 5

6 Conform de interne instructie systeemhandhaving kan opgeschaald worden naar een gedeeltelijke of gehele systeeminspectie waar meerdere arbozorgelementen onder de loep genomen worden (zie hiervoor de interne instructie systeemhandhaving (is in voorbereiding)). 3.3 Basis toetskader RI&E en Preventiemedewerker Basistoetskader RI&E en Preventiemedewerker 1. Indien een werkgever niet beschikt over een RI&E, wordt direct een boete aangezegd. 2. Indien bij de inspectie wordt geconstateerd dat de RI&E onvolledig is (Arbowet artikel 5.1) wordt een waarschuwing of een eis met een termijn van 3 tot 6 maanden gegeven. 3. Tevens wordt in die gevallen gewezen op de aanwezigheid van branche RI&E instrumenten ( 4. Er is een preventiemedewerker aangesteld. Onder de 15 werknemers mag de werkgever dit zelf doen 5. Deskundigheid van de preventiemedewerker is een onderdeel van de RI&E en wordt daarin aangegeven als advies naar de werkgever Ad. 1 Indien een werkgever niet beschikt over een RI&E, wordt direct een boete aangezegd. ELKE werkgever dient te beschikken over een RI&E ook als: De werkgever meldt dat de brancheorganisatie vrijwel gereed is met het ontwikkelen van een model- RI&E en dat hij daarop wil wachten alvorens over te gaan tot het opstellen van een eigen RI&E. De werkgever meldt dat hij een nieuwe ondernemer is die minder dan één jaar geleden met zijn bedrijf is gestart. De werkgever meldt dat hij deel uit maakt van een concern. Op iedere vestiging moet een RI&E getoond kunnen worden. Het tijdsbestek waarbinnen e.e.a. getoond dient te worden is twee weken. Kan de RI&E binnen deze tijd niet getoond worden dan wordt alsnog (direct) een boete aangezegd. Is de RI&E wel aanwezig, maar is de bezochte locatie daarin niet opgenomen, dan wordt een waarschuwing gegeven. Ad. 2 Indien bij de inspectie wordt geconstateerd dat de RI&E onvolledig is (Arbowet artikel 5.1) wordt een waarschuwing of een eis met een termijn van 3 tot 6 maanden gegeven. Eis. Een eis wordt uitsluitend gesteld indien in het projectplan duidelijk is vastgelegd op welke wijze en wat er in de RI&E vermeld moet worden met betrekking tot een specifiek inspectieonderwerp. Onvolledigheid. Van onvolledigheid van een RI&E is sprake indien: geconstateerde overtredingen, conform inspectielijst van het project, niet zijn opgenomen als risico in de RI&E (Arbowet artikel 5.1); het plan van aanpak (pva) geen deel uit maakt van de RI&E (Arbowet artikel 5.3); Gevaarlijke stoffen. De RI&E is voor wat betreft het aspect gevaarlijke stoffen en biologische agentia pas na het vaststellen van de eventuele blootstellingbeoordeling volledig. Dit geldt uitsluitend voor werkgevers waar werkzaamheden worden verricht met gevaarlijke stoffen danwel dat deze stoffen aanwezig zijn. Er dient nagegaan te worden of de nadere inventarisatie in de RI&E is uitgevoerd. Alleen op basis van de blootstellingbeoordeling kan vastgesteld worden of er sprake is van een overtreding op de werkplek. Is de blootstellingbeoordeling niet opgenomen in de RI&E cq. onduidelijk of onvoldoende, dan is de RI&E onvolledig. Is de blootstellingbeoordeling wel opgenomen en blijkt daaruit dat er sprake is van een overtreding, dan wordt gehandhaafd op de overtreding conform het projectplan. Verdere informatie hierover staat in de interne instructie AI Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan de luchtgrenswaarden 6

7 Bijzondere inventarisatieverplichtingen. De onderstaande elementen van de RI&E moeten als inspectieonderwerp in het projectplan zijn opgenomen, alvorens er bij de RI&E op geïnspecteerd en gehandhaafd wordt. de registratie van arbeidsongevallen (AW artikel 5.2); de arbeids- en rusttijden (ATW artikel 4.1); In het plan van aanpak (pva) zijn termijnen zijn genoemd met betrekking tot de uitvoering en realisatie van de te nemen maatregelen (AW artikel 5.3); De werknemers kunnen kennis nemen van de RI&E en de geregistreerde ongevallen(aw artikel 5.5) De RI&E wordt ter beschikking gesteld aan degene die een werknemer ter beschikking stelt (artikel 5.6) Aandacht is besteed aan de actuele situatie in het bedrijf, bijvoorbeeld bij inkoop van andere stoffen, plaatsing van nieuwe machines, andere productiemethodes, en nieuwbouw (AW artikel 5.4 in combinatie met AW artikel 14.3, onder a.). Ten aanzien van actualiteit is in de wet en regelgeving geen specifieke termijn of andere norm opgenomen. Op grond van geconstateerde overtredingen, de datum van de RI&E, de maatregelen en termijnen in het pva en de bedrijfswijzigingen, zoals wijzigingen in de productie, organisatie, gebruikte stoffen enz., zal de inspecteur zelf zijn/haar afweging moeten maken over de volledigheid & betrouwbaarheid van een RI&E. Plan van Aanpak. Als blijkt dat bij de inspectie geconstateerde overtredingen in de RI&E zijn opgenomen als aanwezige risico s en als vervolgens in het plan van aanpak de maatregelen met een adequate (= gelijk of korter dan bepaald in projectplan) termijnstelling ter eliminatie of beperking van deze risico s zijn vastgelegd, is voor de Arbeidsinspectie de RI&E volledig. Er wordt dan alleen op de opheffing van de geconstateerde overtreding gehandhaafd met een waarschuwing, eis, boete of proces-verbaal, conform de voorgestelde maatregel en termijn van het pva, zodat na afloop van die termijn gecontroleerd kan worden op de daadwerkelijke opheffing van de overtreding. Alle door andere deskundigen uitgevoerde metingen of onderzoeken t.b.v. de RIE, zoals geluidsmetingen, ergonomische onderzoeken, blootstellingonderzoeken, werkdrukonderzoeken etc., maken deel uit van de RIE. De werkgever is en blijft eindverantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit van de RIE Ad 4 en 5 Voor het daadwerkelijk opnemen van de deskundigheid van de preventiemedewerker in de RI&E bestaat een overgangsregeling. De aanvulling op de RI&E die door dit voorschrift in vele gevallen nodig zal zijn wordt geleidelijk gerealiseerd. Van de jaarlijkse bespreking van het plan van aanpak kan gebruik gemaakt worden om aan dit punt aandacht te besteden en vervolgens is de periodieke bijstelling van de RI&E de aangewezen gelegenheid om de RI&E op het aspect van de interne benodigde deskundigheid zo nodig aan te vullen. De wetswijziging trad inwerking op 1 juli De jaarcyclus rond de ri&e impliceert dat uiterlijk op 1 juli 2006 de werkgever, voorzover nodig, zijn ri&e heeft bijgesteld, dan wel schriftelijk heeft aangegeven welke nadere afspraken er zijn over de preventiemedewerker, bijv. in de jaarlijkse schriftelijke rapportage over de uitvoering van het plan van aanpak (AW artikel 5, lid 3). 3.4 Aanvullend toetskader RI&E en Preventiemedewerker Uitsluitend in te zetten als alle facetten nadrukkelijk zijn opgenomen in het projectplan met een relatie naar de daarin opgenomen feitnummers (mogelijke overtredingen). Aanvullend toetskader RI&E en preventiemedewerker 1. Basis toetskader Toets RI&E door een gecertificeerd deskundige ( art. 20 Arbowet) 7

8 3. Er zijn voldoende preventiemedewerkers aangewezen, er is voldoende tijd en de deskundigheid is beschikbaar. Dit alles conform het advies uit de RI&E. 4. Bijstand omvat in ieder geval: a. (mede) Opstellen RI&E, b. Advies aan- en samenwerken met OR, PVT en de belanghebbende werknemers, c. (meewerken aan) De uitvoering van de te nemen maatregelen (= plan van aanpak). 5. Organisatie van de deskundigheid a. Volledig intern georganiseerd, de geadviseerde deskundigheid is intern aanwezig. b. Gedeeltelijk met andere externe deskundigen, wie, wat en hoe (aantonen) c. Geheel extern met deskundigen art. 20 certificaat. 6. Specifiek te eisen deskundigheid zoals bijv. ergonomie, akoestiek, klimaat, gevaarlijke stoffen, koppeling tussen werkplekrisico s en de benodigde deskundigheid voor het realiseren van de taken. 4. Achtergrondinformatie 4.1 Algemeen Bedrijven moeten zich deskundig laten bijstaan wat betreft hun arbeidsomstandigheden- en verzuimaanpak. Dat kan door de verplichte aansluiting bij een arbodienst. Of door een zogeheten maatwerkregeling bij cao of bij overeenkomst tussen werkgever en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. In een maatwerkregeling hebben bedrijven de keuze om de Arbodienstverlening aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van het bedrijf. De betrokkenheid van bedrijven bij arbeidsomstandigheden zal hierdoor vergroot worden. Zo zal er altijd een contract moeten zijn met een bedrijfsarts voor begeleiding van ziekteverzuim. Ook worden eisen gesteld aan de deskundigheid van degene die de risico-inventarisatie en -evaluatie toetst. Voor kleine bedrijven zijn de kosten van een toets door een Arbodienst - of deskundige naar verhouding hoog. Daarom mogen kleine bedrijven met tien of minder werknemers werken met een standaard checklist (branche-instrument) voor de risico-inventarisatie en -evaluatie, als die in de CAO is opgenomen. Deze worden ook gepubliceerd op de site De verplichte toets van dit document mag dan achterwege blijven. Daarnaast hebben de Arbodiensten een eenvoudigere (en dus goedkopere) toets afgesproken voor bedrijven met 25 of minder werknemers die met een dergelijke standaard checklist werken. Bij de eenvoudige toets blijft bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek in principe achterwege. In een maatwerkregeling zijn ook afspraken mogelijk over een lichte toets. Voor de inspectie maakt de aard van de toets niet uit. Werkgevers moeten zich laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers die aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden, in de toelichting bij de wet aangeduid als preventiemedewerker. Bij kleinere bedrijven (met 15 of minder werknemers) mag de deskundige ook de werkgever zijn. In de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf moet de mate van deskundigheid opgenomen worden van de preventiemedewerker, ongeacht of dat een werknemer of de werkgever is. 4.2 Bijzondere inventarisatieverplichtingen Met betrekking tot nader in de wet- en regelgeving vastgelegde onderwerpen gelden bijzondere verplichtingen ten aanzien van de RI&E. Het betreft: Bijzondere groepen van medewerkers zoals o.a.: Jeugdigen, 8

9 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie e.d., Uitzendkrachten, Gevaarlijke stoffen; Kankerverwekkende stoffen; Biologische agentia; Thuiswerk met gevaarlijke stoffen; Fysieke belasting; Beeldschermwerk; Geluid; Persoonlijke beschermingsmiddelen. In projectplannen (inspectiemodules) of in afzonderlijke interne instructies wordt vastgelegd wanneer er qua inhoud / aanpak wordt voldaan aan de bijzondere inventarisatieverplichting Informatie via Internet over RI&E s Op het internet, via en zijn branchespecifieke en algemene RI&E s terug te vinden. Een aantal van deze RI&E s zijn zogenaamde erkende branche RI&E instrumenten. De werkgever kan daar gebruik van maken. Ook vrijwilligersorganisaties kunnen op de genoemde sites terecht voor een RI&E. 5. Overzichtschema deskundige bijstand bij arbo- en verzuimbeleid. Bijstand bij voorrang intern door eigen werknemers op grond van EU-richtlijn Algemene preventietaken (art. 13) Toets en advies RI&E (art 14 of 14a) Maatwerkregeling Bij overeenstemming in CAO of per onderneming met OR of PVT Preventie medewerker of werkgever zelf (15-) Deskundigheid afgeleid uit RI&E Onder verantwoordelijkheid van een van de vier gecertificeerde deskundigen. Indien mogelijk intern Vangnetregeling In alle andere gevallen Preventie medewerker of werkgever zelf (15-) Deskundigheid afgeleid uit RI&E Door gecertificeerde arbodienst. Indien mogelijk intern. 25-: Bij gebruik CAOinstrument: lichte toets Voorrangsregel EU niet van toepassing (art. 14 of 14a) Verzuimbegeleiding 10-: Bij gebruik CAOinstrument: geen toets Tenminste contract met bedrijfsarts 10-: Bij gebruik CAOinstrument: geen toets Contract met gecertificeerde arbodienst PAGO Bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Aanstellingskeuring Bedrijfsarts Gecertificeerde arbodienst Spreekuur Bedrijfsarts en ingeschakelde deskundige bij RI&E Gecertificeerde arbodienst 9

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01 1.01 De Arbowet Op 1 januari 2007 is de Arbowet voor het laatst grondig gewijzigd. De Arbowet is een kaderwet, dat wil zeggen een raamwerk voor nadere regels. Zij beperkt zich tot het geven van algemene

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Factsheet administratieve lasten Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Ministerie van SZW, Den Haag, 25 mei 2011 Arjan van Sluijs Ton Staphorst Servaas Toebosch

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd: 1 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen Allen, die

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten

PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten PMO Wetsvoorstel Beroepsziekten Rechte rug of slappe knieën Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseur Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid RI&E Maatregelen / AH strategie /preventiestrategie

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel. 020-5812 535 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument

Leidraad RIE-Toets. inclusief. Leidraad valideren RIE-instrument inclusief Leidraad valideren RIE-instrument Opgesteld door Projectgroep bestaande uit: HJJM (Huib) Arts, projectleider TAM (Guus) Hoorenman, P (Peter) Scheers, BA&O LAM (Leo) Elders, AAML (André) de Vries,

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen 1.1 Inleiding De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat in hoofdzaak voorschriften van algemene aard en vormt daarmee een kaderwet voor arbeidsomstandigheden. Deze voorschriften

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar-

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Basisinspectiemodule Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

Arbo. Diensten informatieblad: Opstellen en toetsen RI&E. Coöperatie Baronije UA

Arbo. Diensten informatieblad: Opstellen en toetsen RI&E. Coöperatie Baronije UA Diensten informatieblad: Opstellen en toetsen RI&E Coöperatie Baronije UA Arbo Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F:

Nadere informatie

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie>

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie> Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van Dit protocol beschrijft de taken van op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Individuele detachering

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE BGS M/06 d.d. 2002-06-13 BEOORDELINGSGRONDSLAG voor ARBO & MILIEU in de HOUTBRANCHE Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Beoordelingsgrondslag Pagina 2 van 11 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden Interne instructie Arbeidsinspectie Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden (herziene versie april 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Arbowetgeving 1998 (deel l): Wijzigingswet Arbeidsomstandigheden- en de preventiemedewerker

Arbowetgeving 1998 (deel l): Wijzigingswet Arbeidsomstandigheden- en de preventiemedewerker Arbowetgeving 1998 (deel l): Wijzigingswet Arbeidsomstandigheden- en de preventiemedewerker Per 1 juli a.s. wordt de nieuwe wijzigingswet Arbowet van kracht. De implementatie hiervan moet vóór 1 januari

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut!.tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Email: cie.szw@tweedekamer.nl Eindhoven, 22 maart 2016 Betreft:

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid

Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de InspectieSZW. Verder

Nadere informatie

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Arbogroep az M Stafdirectoraat Personeelszaken Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Auteurs: T. Leijten, directeur Personeelszaken/ H. Luyten, Arbomanager Datum:

Nadere informatie

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw"

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht oud en nieuw Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw" Laatste update 13 mei 2007 Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Situatie 2006

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E 2015 Den Haag, 30 september 2015 2/14 I NHOUDSOPGAVE Risico-inventarisatie & -evaluatie... 4 Samenvatting...

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche

Arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche 2 Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche, de branche waartoe

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 226 775 20 20november 2008 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423,

Nadere informatie

Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling. Toolkit voor werkgevers en werknemers

Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling. Toolkit voor werkgevers en werknemers Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling Toolkit voor werkgevers en werknemers Versie 15 september 2015 1 Waarom deze leidraad? Iedere organisatie heeft te maken met andere vragen en problemen op het

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN

Nadere informatie

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 1. Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Situatie 2006 Situatie na 1 januari 2007 Arbowet Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Een aantal aanpassingen

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN

VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN VERANDEREND ARBOBELEID IN DE BRANCHE ZIEKENHUIZEN Nieuwe ervaringen met arbodienstverlening en preventiemedewerkers Rapport 15 december 2005 Titel Veranderend arbobeleid in de branche ziekenhuizen Rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 879 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Dienstverlening RI&E. BV Nova Invicta Pagina 1 Risico Inventarisatie & Evaluatie Versie 1.0

Dienstverlening RI&E. BV Nova Invicta Pagina 1 Risico Inventarisatie & Evaluatie Versie 1.0 Inleiding Zowel werkgever als werknemer hebben beiden rechten en plichten wanneer we het hebben over arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden. Dit is vastgelegd in de Arbowet. Met name artikel 3 is over

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbo zorg - systeemniveau

Basisinspectiemodule Arbo zorg - systeemniveau Basisinspectiemodule Arbo zorg - systeemniveau Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie