VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS"

Transcriptie

1 VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

2 COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider: F. Leerkes, Landelijke projectsecretaris: P. Terstall, Looptijd: 1 april 2004 tot 1 juli

3 INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Voorwoord 4 0 Samenvatting 5 1 Aanleiding en doel van het inspectieproject Aanleiding Doel 6 2 Het inspectieproject Opzet van het project Omvang van het project 8 3 Wetgeving en handhaving Wet- en regelgeving De handhaving van geconstateerde overtredingen 9 4 Inspectieresultaten Inspectieresultaten Nadere toelichting van de belangrijkste overtredingen Ingezette handhavingsinstrumenten 12 5 Conclusies en aanbevelingen 13 3

4 VOORWOORD Een belangrijk arborisico in de bouw is de fysieke (over)belasting waaraan bepaalde groepen werknemers blootstaan. Zo behoren o.a. metselaars tot een dergelijke categorie werknemers. In Nederland zijn in de bouw ongeveer metselaars werkzaam. De fysieke belasting waaraan zij tijdens hun werkzaamheden blootstaan, leidt vooral tot lichamelijke klachten die betrekking hebben op het bewegingsapparaat. Mede als gevolg hiervan is het ziekteverzuim van deze groep werknemers en de WAO-instroom relatief hoog te noemen. Onlangs is tussen de overheid, brancheorganisaties uit de bouwsector en werknemersvertegenwoordigingen een convenant afgesloten dat mede tot doel heeft de fysieke belasting van werknemers in de bouw te verminderen. Uit dit convenant vloeit de beleidsregel Tillen op bouwplaatsen voort. Voor de Arbeidsinspectie betekent deze beleidsregel een invulling van artikel 5.3 van het Arbobesluit dat zich richt op de fysieke belasting van werknemers. De beleidsregel geeft daarmee het niveau van bescherming aan dat, gezien de stand van de techniek en de bereikte consensus tussen alle partijen, door de overheid als minimumniveau wordt gezien om aan artikel 5.3 van het Arbobesluit te voldoen. In de beleidsregel staan een aantal concrete maatregelen benoemd die de fysieke belasting van metselaars kunnen beperken. Vanaf 1 april 2004 tot 1 juli 2004 werden door de Arbeidsinspectie inspecties uitgevoerd op locaties waar metselwerkzaamheden werden uitgevoerd. Deze inspecties richtten zich vooral op de naleving van het eerder genoemde artikel 5.3 van het Arbobesluit en de daarop geënte beleidsregel. De resultaten van dit inspectieproject, die in dit verslag worden weergegeven, zijn sterk beïnvloed door de met de afbouwsector afgesproken overgangsregeling voor het handmatig mogen tillen van metselblokken zwaarder dan 14 kg/stuk. Wanneer inspecteurs deze, op zich sterk belastende, werkzaamheden bij hun inspectie waarnamen kon hier niet op worden gehandhaafd. Wel is door de inspecteur in deze situatie gewezen op de fysieke belasting van de werknemer bij deze werkzaamheden en op het tijdelijke karakter van de overgangsregeling. Na 2007 zal het handmatig tillen van deze zware metselblokken niet meer worden toegestaan. Den Haag, augustus 2005 De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie, Dr. J.J.M. Uijlenbroek 4

5 0. Samenvatting Het inspectieproject De fysieke belasting bij metselaars is een voorbeeld van een relatief kleinschalig project met een korte doorlooptijd. De doelstelling van het project was volledig gericht op de verplichting van de werkgever de arbeidsplaats van de metselaar zo in te richten, zodanige werkmethoden toe te passen en zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken dat de fysieke belasting waaraan deze werknemer blootstaat geen gevaren voor de veiligheid en gezondheid voor de werknemer met zich mee kan brengen. Uitgangspunt bij de inspecties was het door partijen afgesloten convenant en de daarop geënte beleidsregel. In het afgesloten convenant is voor de afbouwsector een overgangsregeling tot 2007 afgesproken voor het handmatig tillen van metselblokken die zwaarder zijn dan 14 kg/stuk. Om redenen van rechtsgelijkheid is dit bij de uitvoering van dit inspectieproject vervolgens ook voor gewone metselbedrijven, die niet onder deze overgangsregeling vielen, toegestaan. Omdat het tillen van zware metselblokken een grote rol speelt bij de fysieke belasting van metselaars is als gevolg van deze overgangsregeling bij dit inspectieproject relatief weinig gehandhaafd. Bij een op de zes bezochte locaties is een handhavinginstrument ingezet (16%). Inspecteurs hebben bij hun inspecties wel aandacht gevraagd voor de problematiek van de zware metselblokken en gewezen op het tijdelijke karakter van de overgangstermijn. Naar aanleiding van dit inspectieproject is door de brancheorganisatie en de Stichting Arbouw aangegeven dat zij de ontwikkeling van mechanische tilhulpmiddelen voortvarend ter hand zullen nemen. Hierdoor zal, zeker na afloop van de overgangsperiode tot 2007, het handmatig stellen en metselen of lijmen van metselblokken die zwaarder zijn dan 14kg/stuk niet meer voor hoeven komen. 5

6 1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het inspectieproject De fysieke belasting bij metselaars is de toegenomen aandacht voor arbeidsomstandigheden die van invloed zijn op de hoogte van het ziekteverzuim en WAO-instroom van werknemers. In de bouw is de fysieke belasting waaraan bepaalde groepen werknemers blootgesteld worden in dit kader een belangrijke factor. Metselaars zijn in de bouwsector werknemers die door de aard van hun werkzaamheden regelmatig blootstaan aan fysieke (over)belasting. Deze belasting vloeit voort uit de aard van de werkzaamheden die veelal nog traditioneel worden uitgevoerd. Metselaars moeten tijdens hun werkzaamheden vaak draaien, reiken en tillen. De metselaar verwerkt per dag zo n 500 tot 1000 stenen en heeft daarbij met twee typen fysieke belasting te maken: Dynamische belasting; is de belasting die ontstaat door het verplaatsen van lasten (stenen, specie, metselkuipen, steigerplanken, gereedschap e.d.); Statische belasting; deze ontstaat als gevolg van een ongunstige lichaamshouding van de metselaar. Het lijkt aannemelijk dat m.n. deze belasting nog wordt versterkt door het in weer en wind werken. Mede als gevolg van de grote fysieke belasting waaraan de metselaar blootstaat, is het ziekteverzuimpercentages van deze beroepsgroep dan ook hoger dan het vergelijkbare percentage van andere werknemerscategorieën in de bouw. In 2002 was het ziekteverzuim 8,1% voor metselaars t.o.v. 6,1% voor het gemiddelde ziekteverzuim in de Bouw: Bron Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Door de sociale partners in de bouw is met de overheid een convenant afgesloten dat met name het terugdringen van de fysieke belasting tot doel heeft. In het kader hiervan is ook een beleidsregel tot stand gekomen die een concrete invulling geeft aan het algemeen gestelde artikel 5 lid 3 van het Arbobesluit. Dit artikel bepaalt dat de arbeid zo moet worden georganiseerd en de arbeidsplaats zo moet worden ingericht dat de fysieke belasting waaraan de werknemer blootstaat geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Het jaar 2004 is binnen de bouw uitgeroepen tot het jaar van de metselaar. Met de sector is afgesproken dat in dat jaar door de Arbeidsinspectie een inspectieproject zal worden uitgevoerd dat gericht is op de fysieke (over)belasting van deze beroepsgroep. 1.2 Doel van het inspectieproject Het belangrijkste doel van dit inspectieproject was de controle op de naleving van artikel 5 lid 3 van het Arbobesluit dat een werkgever verplicht de arbeidsplaats zodanig in te richten, zodanige werkmethoden toe te passen en zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken dat de fysieke belasting waaraan de werknemer blootstaat geen gevaren voor de veiligheid en gezondheid voor de werknemer met zich mee kan brengen. 6

7 Deze algemeen geformuleerde doelstelling is nader ingevuld in een op dit artikel gerichte beleidsregel Tillen op bouwplaatsen. Deze beleidsregel stelt voor metselaars het volgende: Handmatig tillen wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vermeden of beperkt; Het is niet toegestaan handmatig per persoon lasten van meer dan 25 kg te verwerken (of 50 kg met z n tweeën); Er wordt alleen zonder mechanische tilhulpmiddelen gemetseld en gelijmd als: - De vrije werkruimte ten minste 0,60 meter bedraagt; - De diepte van een metselconsole ten minste 0,40 meter bedraagt; - De elementen van 4 tot 14 kg tweehandig worden getild en worden verwerkt tot maximaal 1,50 meter boven en niet beneden het stavlak; - De elementen lichter dan 4 kg worden verwerkt tot maximaal 1,70 meter en vanaf ten minste 0,20 meter boven het stavlak, met uitzondering van het van binnenuit metselen of lijmen direct onder en vanaf een verdiepingsvloer óf het metselen of lijmen vanaf het maaiveld. Voor het handmatig mogen tillen van metselblokken die zwaarder zijn dan 14 kg/stuk is in het convenantoverleg met de afbouwsector een overgangsregeling afgesloten die loopt tot Om redenen van rechtsgelijkheid is daarop besloten ook voor reguliere metselbedrijven die niet onder deze overgangsregeling vallen, het handmatig tillen van deze zware metselblokken toe te staan. Uiteindelijk moest dit inspectieproject inzicht geven in de mate waarin partijen zich conformeren aan de gemaakte convenantafspraak en de daaruit voorvloeiende beleidsregel. 7

8 2 HET INSPECTIEPROJECT 2.1 De opzet van het project Voor het project zijn inspecties op locaties uitgevoerd waar metselwerkzaamheden werden uitgevoerd. Deze inspecties waren in hoofdzaak gericht op het constateren van overschrijding van de in de beleidsregel aangegeven maximale tilnormen e.e.a. mede voortvloeiend uit het door de sector zelf afgesloten arboconvenant. Bij de start van het inspectieproject is tevens de afspraak gemaakt dat, als ten tijde van de inspectie zou blijken dat metselblokken die zwaarder waren dan 14 kg/stuk handmatig werden verwerkt en deze blokken in het bestek van de opdrachtgever waren voorgeschreven, ook de opdrachtgever hierover zou worden aangeschreven. De opdrachtgever wordt door middel van dit schrijven geadviseerd in het vervolg lichtere blokken in de bestekken voor te schrijven of in het bestek aan te geven dat bij verwerking van deze blokken van mechanische tilhulpmiddelen gebruik moet worden gemaakt. Metselbedrijven bij wie op locatie één of meerdere overtredingen zijn geconstateerd zijn vervolgens ook geïnspecteerd op het vestigingsadres van de onderneming op de aanwezigheid van de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en Evaluatie en de daarin opgenomen aandacht voor de fysieke belasting van de metselaar. 2.2 De omvang van het project Op grond van de voor dit project beschikbaar gestelde capaciteit zijn tijdens de uitvoering van de inspecties 340 bouwlocaties bezocht waar metselwerkzaamheden werden verricht. De bezochte locaties lagen verspreid over het hele land. 8

9 3 WETGEVING EN HANDHAVING 3.1 Wet- en regelgeving In dit inspectieproject is vooral geïnspecteerd op de naleving van artikel 5 lid 1 en 3 en artikel 14 van de Arbowet die allen betrekking hebben op de wettelijk verplichte Risicoinventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en op de naleving van artikel 5 lid 3 van het Arbobesluit dat gericht is op het voorkomen, danwel beperken van de fysieke (over)belasting van de metselaar. 3.2 De Handhaving De handhaving van genoemde wet- en regelgeving richtte zich op die artikelen waarvan het niet naleven bij de inspectie daadwerkelijk kon worden geconstateerd. Vanaf 1999 vindt de handhaving van de arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving plaats via het bestuursrechtelijke traject. Afhankelijk van de geconstateerde overtredingen waren er voor de inspecteur bij zijn handhavende taak verschillende scenario s denkbaar: Er werd t.a.v. een inspectiepunt een overtreding geconstateerd die leidde tot een schriftelijke waarschuwing aan de betreffende werkgever. Na verloop van een aangegeven periode werd opnieuw een inspectie uitgevoerd. Als de overtreding dan niet was opgeheven werd een boeterapport opgemaakt waarna aan de werkgever een boete kon worden opgelegd; Er werd een overtreding geconstateerd die door de Arbeidsinspectie als een zwaardere overtreding is aangemerkt maar niet direct leidde tot ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de betreffende werknemer. In deze situatie werd direct door de inspecteur een boeterapport opgemaakt; Er werd door de inspecteur een overtreding geconstateerd die direct risico s opleverde voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers. Behalve het direct opmaken van een boeterapport werd nu ook door de inspecteur het werk stilgelegd. De betreffende werkzaamheden mochten pas weer worden hervat als de overtreding was opgeheven; In gevallen waarin geconstateerd werd dat werkzaamheden die risico s voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer zouden opleveren nog moesten beginnen heeft de inspecteur de werkzaamheden preventief stilgelegd. In deze gevallen werd geen boete opgelegd. 9

10 4. INSPECTIERESULTATEN 4.1 Inspectieresultaten In paragraaf 1.2 staat de doelstelling van dit project beschreven. In dit hoofdstuk zal worden aangegeven wat de resultaten van de uitgevoerde inspecties zijn en hoe dit zich verhoudt tot naleving van artikel 5 lid 3 van het Arbobesluit en de daarop geënte beleidsregel die beide gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van fysieke belasting bij werknemers. Aan de hand van een aantal tabellen zal duidelijk worden gemaakt in hoeverre door bedrijven de regelgeving werd nageleefd en welke artikelen dit betrof. Tabel 1. Algemeen resultaat van de inspecties. Aantal geïnspecteerde In orde Niet in orde locaties Aantal Perc. Aantal Perc % 56 16%. Het aantal keren dat bij dit inspectieproject door de inspecteur handhavend is opgetreden is, zeker in verhouding tot andere inspectieprojecten, erg laag. Hier zijn twee belangrijke oorzaken voor aan te wijzen: Uitgangspunt bij de inspecties was het door partijen afgesloten convenant en de daarop geënte beleidsregel. In het afgesloten convenant is voor de afbouwsector een overgangsregeling tot 2007 afgesproken voor het handmatig tillen van metselblokken die zwaarder zijn dan 14 kg/stuk. Om redenen van rechtsgelijkheid is dit bij de uitvoering van dit inspectieproject vervolgens ook voor gewone metselbedrijven, die niet onder deze overgangsregeling vielen, toegestaan. Omdat het tillen van zware metselblokken een grote rol speelt bij de fysieke belasting van metselaars is als gevolg van deze overgangsregeling 1. Uitgangspunt bij het project was het door partijen afgesloten convenant en de daarop geënte beleidsregel. In het afgesloten convenant is voor de afbouwsector een overgangsregeling afgesproken voor het handmatig tillen van metselblokken die zwaarder zijn dan 14 kg/stuk. Om redenen van rechtsgelijkheid is dit bij de uitvoering van dit inspectieproject vervolgens ook toegestaan voor gewone metselbedrijven, die niet onder deze overgangsregeling vielen. Inspecteurs hebben bij hun inspecties wel aandacht gevraagd voor de problematiek van de zware metselblokken en gewezen op het tijdelijke karakter van de overgangstermijnbij dit inspectieproject relatief weinig gehandhaafd. Bij een op de zes bezochte locaties is een handhavinginstrument ingezet (16%). Inspecteurs hebben bij hun inspecties wel aandacht gevraagd voor de problematiek van de zware metselblokken en gewezen op het tijdelijke karakter van de overgangstermijn 2. Metselbedrijven bleken over het algemeen goed in te spelen op de afspraken van het convenant. Vrije werkruimte en diepte van de metselconsole bleken vrijwel altijd te voldoen aan de eerder genoemde beleidsregel. 10

11 Uiteindelijk is bij de uitgevoerde inspecties vooral handhavend opgetreden op het metselen boven of onder de in de beleidsregel aangegeven maximale resp. minimale verwerkingshoogtes. 11

12 Tabel 2. Overzicht van het aantal keren dat een bepaalde overtreding is geconstateerd (in volgorde van vóórkomen). Overtreding Aantal 1 Werk is niet zodanig ingericht dat gevaren m.b.t. fysieke 56 belasting zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt 2 Geen of onvoldoende aandacht in wettelijk verplichte RI&E 6 en/of Plan van Aanpak voor veiligheids- en gezondheidsaspecten i.v.m. de fysieke belasting waaraan de werknemers blootstaan 3 Diverse overtredingen (m.b.t. 12 wetsartikelen) 14 Totaal Nadere toelichting van de overtredingen 1. Fysieke belasting wordt niet zoveel mogelijk voorkomen of beperkt Bij de inspectie is t.a.v. dit punt geïnspecteerd op de invulling die de beleidsregel Tillen op bouwplaatsen geeft aan artikel 5 lid 3 van het Arbobesluit. Deze beleidsregel stelt een aantal voor metselaars relevante normen. Het kan daarbij gaan om de gewichten van metselstenen, de minimale maten m.b.t. de vrije werkruimte voor de metselaar en de diepte van de metselconsole. Ook wordt een voor bouwplaatsen algemene tilnorm aangegeven (maximaal mag door één werknemer handmatig 25 kg worden getild of 50 kg met z n tweeën) en worden maximale en minimale werkhoogtes voor het metselen aangegeven. Een inspecteur kan alleen een overtreding constateren als op het moment van zijn inspectie de genoemde tilnormen worden overschreden. Dit heterdaad constateren zal niet altijd mogelijk zijn. Dit impliceert dat het geconstateerde percentage feitelijke overtredingen lager kan liggen dan het werkelijke percentage. 2. Geen of onvoldoende aandacht in de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak voor veiligheids- en gezondheidsaspecten m.b.t. de fysieke belasting waaraan de werknemers blootstaan Als door de inspecteur bij zijn inspectie op de bouwlocatie overtredingen werden geconstateerd m.b.t. fysieke belasting is op het vestigingsadres van het betreffende bedrijf ook onderzocht of het bedrijf beschikte over de wettelijk verplichte RI&E. Vervolgens is ook onderzocht of in de RI&E aandacht is besteed aan de fysieke belasting waaraan de metselaar blootstaat en of in het bijbehorende Plan van Aanpak de hiervoor te nemen maatregelen zijn benoemd en de termijnen zijn aangegeven waarbinnen deze maatregelen zullen worden genomen. 12

13 3. Diverse overtredingen Deze 14 overtredingen die op 12 verschillende wetsartikelen gebaseerd zijn hebben in 10 gevallen op een of andere wijze met de veiligheid van de metselaar te maken. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het beschikbaar zijn cq. gebruiken van een persoonlijk beschermingsmiddel, voorzieningen voor valgevaar of een niet goed opgebouwde steiger. 4.3 Ingezette handhavingsinstrumenten Per inspectie kan meer dan één handhavingsinstrument worden ingezet. In tabel 1 is aangegeven dat bij 56 locaties overtredingen zijn geconstateerd. Het gaat daarbij in totaal om 76 overtredingen. Iedere overtreding leidt tot het inzetten van één van de in paragraaf 3.2 genoemde handhavingsinstrumenten. In de tabel hieronder wordt aangegeven hoe vaak de diverse handhavingsinstrumenten ingezet zijn. Tabel 3 Aantal ingezette handhavingsinstrumenten Handhavingsinstrument Aantal Waarschuwing Arbo 74 Stillegging en boeterapport 1 Boeterapport 1 Totaal aantal ingezette instrumenten 76 Uit bovenstaande tabel blijkt dat in het overgrote deel van de gevallen het lichtste handhavingsinstrument, de Waarschuwing Arbo, is ingezet. Dit heeft vooral te maken met het gegeven dat dit inspectieproject vooral gericht was op naleving van artikel 5 lid 3 van het Arbobesluit. Overtreding van dit artikel levert niet direct gevaar op voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Daarom wordt het waarschuwingsinstrument ingezet dat de werkgever in de gelegenheid stelt maatregelen te nemen om alsnog aan het gestelde in dit artikel te voldoen. 13

14 5. Conclusies en aanbevelingen De resultaten van dit inspectieproject laten niet het beeld zien van een bedrijfstak waar de fysieke belasting van de metselaar een groot probleem is. Zo is het handhavingpercentage in vergelijking met andere inspectieprojecten erg laag. Slechts bij één op de zes bouwlocaties is voor overtreding van de regelgeving m.b.t. fysieke belasting een handhavingtraject ingezet. Om een aantal redenen geven deze handhavingresultaten niet het volledige beeld weer van de fysieke belasting van de metselaar: - Het tillen van zware metselblokken, een belangrijk probleem m.b.t. de fysieke belasting van de metselaar is door de eerder genoemde overgangsregeling nog tot 2007 toegestaan; - Tijdens de inspectie kan alleen handhavend worden opgetreden als op heterdaad iets wordt geconstateerd. In veel situaties is dat bij metselaars niet of nauwelijks mogelijk. Vooral de in de beleidsregel aangegeven minimale en maximale metselhoogtes zijn maar incidenteel aan de orde op het moment van de inspectie. De vrije metselruimte en de minimale diepte van de metselconsole bleken tijdens de inspecties vrijwel nooit een probleem te zijn. Dit kan als een positief resultaat van het afgesloten convenant worden beschouwd. Samenvattend kan niet worden gesteld dat de uitkomsten van het inspectieproject een duidelijk beeld verschaffen over de mate waarin metselaars tijdens hun werkzaamheden met fysieke overbelasting te maken hebben. Zo moet voor de problematiek van het handmatig hanteren van zware metselblokken in de komende jaren naar een oplossing worden gezocht. Enerzijds zal deze kunnen liggen in het niet langer onnodig in de bestekken voorschrijven van deze zware blokken, anderzijds zullen adequate mechanische tilhulpmiddelen moeten worden ontwikkeld om het verwerken van deze blokken mogelijk te maken zonder dat sprake is van fysieke overbelasting van de metselaar. Naar aanleiding van de tijdens dit project naar voren gekomen problematiek m.b.t. de overgangsregeling voor de afbouwsector voor het handmatig mogen verwerken van zware metselblokken is met de brancheorganisatie en de Stichting Arbouw overleg gevoerd. Uitkomst hiervan is onder meer dat betrokken partijen nadrukkelijk hebben aangegeven dat zij de ontwikkeling van mechanische tilhulpmiddelen voortvarend ter hand zullen nemen. Follow up Gezien de resultaten van dit project ligt het niet voor de hand in de komende 2 jaar opnieuw een inspectieproject in deze sector uit te voeren. In 2007, als de overgangsregeling voor de afbouwsector afgelopen is, lijkt het wel zinvol opnieuw een inspectieproject gericht op de fysieke belasting van metselaars uit te voeren en dit vooraf aan deze sector kenbaar te maken. 14

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS Een ontwikkeling naar machinaal straten COLOFON Plaats: Den Haag, juli 2007 Projectnummer: Inspectieonderwerpen: Directie: A775 Fysieke belasting,

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Blootstelling aan kwartsstof bij een aantal vaak voorkomende werkzaamheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Projectopzet en

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Nadere informatie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie Inspectierapport Project A590 Tillen in de industrie Uitvoeringsperiode: april t/m juni 2003 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts Tel. 0475-356603 Den Haag, 23 mei 2004 Inhoudsopgave Samenvatting... 3

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

Projectverslag Leerindustrie

Projectverslag Leerindustrie Projectverslag Leerindustrie Projectnummer: A018 Projectsecretaris: T. Rijlaarsdam Betrokken regio's: regio Zuid Uitvoeringsperiode: juni 1999 t/m maart 2000 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 1 Doelstelling

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

Projectrapportage TILLEN OP BOUWPLAATSEN A 833. Maart 2008. De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Projectrapportage TILLEN OP BOUWPLAATSEN A 833. Maart 2008. De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Projectrapportage TILLEN OP BOUWPLAATSEN A 833 Maart 2008 De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag Status projectrapportage

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660 Projectverslag Garagebedrijven 2004 Project A660 juli 2005 2 Garagebedrijven 2004 Inspectieonderwerpen Veiligheid RI&E en plan van aanpak Bedrijfshulpverlening AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 december 2006 Inspectieonderwerpen Machineveiligheid

Nadere informatie

Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must

Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must Verticaal transport en opslag gipsplaten is een must Inleiding In de Afbouwsector zijn goede arbeidsomstandigheden een belangrijke zaak. Vooral het tegengaan van fysieke (over)belasting is daarbij een

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Rapportage Inspectieproject Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Project A 734 Arbeidsinspectie, Den Haag April 2006 Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A 734 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen

Tillen. Tips voor werknemers voor veilig tillen Tillen Tips voor werknemers voor veilig tillen Inleiding Tillen en dragen zijn veel voorkomende vormen van lichamelijk zwaar werk. Bij te zwaar tillen en dragen wordt vooral de rug overbelast. Ook kunnen

Nadere informatie

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Projectplan KEW 2007 Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A823 Status projectplan Definitief Inspectieonderwerp Ioniserende straling AI-bedrijfstak

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Inspectierapport Asbest 2009/2010. Asbest: stof tot nadenken

Inspectierapport Asbest 2009/2010. Asbest: stof tot nadenken Inspectierapport Asbest 2009/2010 Asbest: stof tot nadenken Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Aanleiding, doelstellingen en opzet van het project 4 1.1 Aanleiding en doelstellingen 4 1.2 Opzet en uitvoering

Nadere informatie

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448 Eindverslag Project Onderhoudsstops 2000 Projectnummer: A448 Definitief versie 10 augustus 2001 Hoofdconclusie: De arbeidstijden tijdens onderhoudsstops leiden over het algemeen tot een flink aantal overschrijdingen

Nadere informatie

Campagne Tillen in de industrie 2003

Campagne Tillen in de industrie 2003 Campagne Tillen in de industrie 2003 De Arbeidsinspectie gaat dit jaar een campagne voeren gericht op fysieke belasting. In de maanden april t/m juni 2003 zal in een aantal bedrijfstakken het onderwerp

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 (Inspectieproject m.b.t. werktijden, werkdruk en fysieke belasting in de audiovisuele

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Werkhouding Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 VERSLAG van het PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 PROJECTNUMMER A424 ARBEIDSINSPECTIE 21 augustus 2001 Samenstelling: K.H. van Dijk, Arbeidsinspectie regio Zuid tel. 0475-356670

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, JUNI 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT THUISZORG A 694. Onderwerpen: fysieke belasting. agressie & geweld. Inspectieperiode 1 mei 2005 tot en met 31 maart 2006

VERSLAG INSPECTIEPROJECT THUISZORG A 694. Onderwerpen: fysieke belasting. agressie & geweld. Inspectieperiode 1 mei 2005 tot en met 31 maart 2006 VERSLAG INSPECTIEPROJECT THUISZORG A 694 Onderwerpen: fysieke belasting agressie & geweld Inspectieperiode 1 mei 2005 tot en met 31 maart 2006 Arnhem, 30 september 2006 DEFINITIEF verslag Thuiszorg A694

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding van de inspecties 2 Inspectieresultaten aannemers 2 In 2015 heeft de Inspectie SZW 124 inspecties uitgevoerd

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra.

7. Tillen en Dragen. Tillen en Dragen. Fysieke belasting. Het arbothemablad Tillen en Dragen is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het arbothemablad is onderdeel van de Arbocatalogus Tuincentra. Het is bedoeld voor werkgevers en medewerkers om te voldoen aan de verplichtingen uit de Arbo-wet. Het arbothemablad geeft oplossingen voor

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM)

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtaken (HARM) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam)

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Basisdocument voor een inspectiemodule op maat (sectorspecifiek) over dit onderwerp Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie Projectrapportage Inspectieproject Afvalketen Metaal (Inspecties op de onderwerpen chemische veiligheid, fysieke belasting en machineveiligheid)

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002

VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002 VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002 COLOFON Plaats: Den Haag, 28 februari 2005 Projectnummer: Directie: A538 Bouw Landelijke projectleider: J. Boer, JBoer@minszw.nl, 050-5225322

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

Verslag inspecties Woningcorporaties A871

Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Samenvatting 7 2 Projectopzet en uitvoering 9.1 Aanleiding, uitgangspunten en doelstellingen 9.2

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel. 020-5812 535 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting

Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting Arbocatalogus pkgv-industrie Fysieke belasting De arbocatalogus pkgv-industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en -verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Projectrapportage KASSAWERKPLEKKEN 2003

Projectrapportage KASSAWERKPLEKKEN 2003 Projectrapportage KASSAWERKPLEKKEN 2003 december 2004 2 Projectrapportage Kassawerkplekken 2003 Inspectieonderwerpen Doelmatige zitgelegenheid -werkhoogte -reikwijdte -voet en beenruimte Risico-inventarisatie

Nadere informatie

Projectverslag Schoenbedrijven

Projectverslag Schoenbedrijven Projectverslag Schoenbedrijven Projectnummer: A019 Projectsecretaris: H. Neuman Betrokken regio's:regio Zuid Uitvoeringsperiode: 1998/1999 1. Doelstelling van het project 2. Misstanden 3. Politiek relevante

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

Grondafhandeling passagiersvliegtuigen 2004

Grondafhandeling passagiersvliegtuigen 2004 Projectrapportage Inspectieproject Grondafhandeling passagiersvliegtuigen 2004 Arbeidsinspectie, Den Haag Februari 2006 Inspectie onderwerpen Algemene veiligheid Fysieke belasting AI - bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRIMAIR ONDERWIJS (Inspecteren van arbeidsomstandigheden op scholen in het primair onderwijs) VOORWOORD Vanaf

Nadere informatie

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden Bijlage 4 - Zwangerschapsprotocol Zwangerschapsprotocol voor de openbare apotheek In elke organisatie werken vrouwen in de vruchtbare leeftijd die op enig moment een kinderwens krijgen. In de apotheekbranche

Nadere informatie

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid.

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Machineveiligheid 004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Projectverslag Arbeidsinspectie, Den Haag, 1 september 005 Inspectieonderwerp

Nadere informatie

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT Ambulancezorg A 895 Onderwerpen:. Fysieke belasting. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia. Arbeidstijden Inspectieperiode 1 september 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 31-7-02 Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 Deelprojecten: rubber overige productie kunststof farmaceutische industrie kunststofindustrie chemie overig

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie