PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN"

Transcriptie

1 PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

2 INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT Strategie Doelstelling van het project OMVANG VAN HET PROJECT Werkterrein /BIK s Looptijd en aantallen bezoeken OPZET VAN HET PROJECT Globale opzet Inspectiepunten ABC aangemelde bedrijven Publiciteit rondom het project RESULTATEN Totaal overzicht resultaten ABC aangemelde bedrijven Resultaten per inspectiepunt Algemeen Inventarisatie en evaluatie van risico s Werk- en rusttijden Veiligheid RESULTATEN PROJECTEN CONCLUSIES Hoofdconclusies Conclusies per onderwerp Inventarisatie en evaluatie van risico s Arbeidstijden Veiligheid VAN 14

3 1. Samenvatting. Op basis eerdere projecten en op basis van het meerjarenplan Voedingsmiddelen, Dranken en Tabak is eind 2000 het project Broodbakkerijen gestart. Totaal zijn 170 bedrijven bezocht, verdeeld over heel Nederland. Het doel van het project was het inspecteren van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet op de volgende onderwerpen: Aanwezigheid van een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E); Aanwezigheid van Plan van Aanpak; Bewegende delen van arbeidsmiddelen mogen geen gevaar opleveren; Registratie werk- en rusttijden; Nachtarbeid, maximaal 42 diensten per 13 weken en 140 per 52 weken of maximaal 38 uur per 2 weken. Hoewel de steekproeftrekking in de voorgaande projecten niet identiek is en dus geen absolute vergelijking van de cijfers mogelijk is, is uit de cijfers een aantal tendenzen af te lezen. Uit het project blijkt dat, in vergelijking met eerder projecten, het aantal overtredingen op het gebied van veiligheid niet is verminderd. Het ontbreken van de RI&E of Plan van Aanpak is relatief minder vastgesteld, maar het aantal overtredingen op dit punt ligt nog steeds op een hoog niveau. Op het gebied van werk- en rusttijden lijkt verruiming van de wettelijke bepalingen inzake nachtarbeid, in combinatie met inspectiedruk en de aandacht die door de branche aan deze problematiek wordt besteed vruchten af te werpen. Het totaal aantal geconstateerde overtredingen in de geïnspecteerde bedrijven is minder in vergelijking tot de geconstateerde overtredingen in eerdere inspectieprojecten. Preventief onderhoud en het in goede staat houden van de beveiligingen verhoogt de veiligheid binnen bedrijven. De impressie is dat door bedrijven hieraan onvoldoende aandacht wordt besteed. 2. Aanleiding en doel van het inspectieproject. 2.1 Strategie. Als nadere invulling van de meerjarenstrategie Voedingsmiddelen, Dranken en Tabak is het laatste kwartaal van 2000 het project broodbakkerijen gestart. Dit project is uitgevoerd van begin september 2000 tot en met eind april Vanaf 1996 tot 2000 is deze bedrijfstak jaarlijks geïnspecteerd. De projecten hadden steeds de volgende aandachtspunten: Arbobeleid in bedrijven, Werk- en rusttijden, Veiligheid. 2.2 Doelstelling van het project. De aanleiding voor dit project zijn de aandachtspunten/problematiek zoals geconstateerd in voorgaande projecten in dezelfde sector. 3 VAN 14

4 Het doel van het project was het inspecteren van de Arbeidsomstandigheden en de Arbeidstijdenwet op de volgende onderwerpen: Aanwezigheid van een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie; Aanwezigheid van Plan van Aanpak; Bewegende delen van arbeidsmiddelen mogen geen gevaar opleveren; Registratie werk- en rusttijden; Nachtarbeid, maximaal 42 diensten per 13 weken en 140 per 52 weken of maximaal 38 uur per 2 weken. Beoogd is met het project inzicht te verkrijgen of de tussenkomst van de ABC 1 heeft bijgedragen aan het opheffen van overtredingen van de bepalingen omtrent nachtarbeid. 3. Omvang van het project. 3.1 Werkterrein /BIK s. Het aantal broodbakkerijen (BIK 2 -code 158) is in de periode van 1960 tot 1999 gedaald van ruim naar Naar verwachting zet deze trend zich voort en zullen binnen 10 jaar minder dan 2000 bakkerijen overblijven. De afgelopen 4 jaren zijn door de Arbeidsinspectie ruim 1600 broodbakkerijen geïnspecteerd. Voor dit project werden geselecteerd: 1. Bedrijven die zich hebben laten adviseren door de ABC Bedrijven waar in de voorgaande jaren een proces-verbaal is opgemaakt op werken rusttijden. 3. Bedrijven die na 1997 niet meer bezocht zijn. 3.2 Looptijd en aantallen bezoeken. De geplande looptijd van het project was van 1 september 2000 t/m 31 december Echter op verzoek van de verschillende regio s is de looptijd verlengd met ruim drie maanden tot 30 april In het project zijn 170 bedrijven bezocht. Het betreft geen a-selecte steekproef; uit de resultaten kan een indicatie worden afgelezen van de aandacht in de branche voor arbeidsomstandigheden en arbeidstijden, maar deze mogen niet beschouwd worden als een representatief beeld. 4. Opzet van het project. 4.1 Globale opzet. In het project zijn alleen de broodbakkerijen meegenomen die bij de kamer van koophandel staan geregistreerd onder de BIK-code 158 en voldeden aan de criteria zoals gesteld in hoofdstuk Arbeidstijden Begeleidings Commissie. 2 De BIK-code is de bedrijfsindeling van de Kamer van Koophandel. De KvK geeft ieder bedrijf een code waarmee de activiteiten van de onderneming of vestiging wordt aangeduid. 3 Zie VAN 14

5 Bij de bedrijfsbezoeken is gewerkt met een vooraf vastgestelde inspectielijst. Alleen de op deze lijst vermelde onderwerpen werden geïnspecteerd. Een uitzondering werd gemaakt voor andere ernstige- 4 en direct 5 beboetbare overtredingen zoals vermeld in de bijlagen behorende bij beleidsregel 33 van de Arbowet Dit zijn Bijlage 2. Lijst van ernstig beboetbare feiten. en Bijlage 3. Lijst van direct beboetbare feiten.. Tijdens de inspectie heeft de inspecteur geïnventariseerd of: het bedrijf zich had aangemeld bij de ABC en of advisering door de ABC geleid heeft tot het oplossen van de nachturen problematiek in bakkerijen. Belangrijk hierbij was dat het niet gaat om de inhoud van het advies of hoe bakkerijen de advisering hebben ervaren maar om het effect. De geselecteerde bedrijven zijn zowel onaangekondigd s nachts, als wel overdag bezocht. Indien s nachts tijdens inspectie bleek dat er geen werknemer aanwezig was die de beschikking had over de Risico-Inventarisatie en Evaluatie, werd voor overdag een afspraak gemaakt. Dit laatste was noodzakelijk in verband met de aanwezigheid van een verantwoordelijk leidinggevende. De Risico Inventarisatie en Evaluatie, het Plan van Aanpak en de registratie van de werk- en rusttijden vormen de basis van de inspectie. Daarnaast maakte bijzondere aandacht voor machineveiligheid tijdens de werkplekinspectie een belangrijk onderdeel uit van de inspectie. 4.2 Inspectiepunten. Op basis van eerdere inspecties in de branche blijkt dat de voornaamste aandachtspunten liggen op de gebieden van: algemene arbozorg, werk- en rusttijden/werkdruk, meelstof en machineveiligheid. Tijdens de looptijd van dit project was een convenant inzake Meelstof in voorbereiding. Een onderdeel van dit convenantstraject is onderzoek naar de blootstelling aan meelstof, derhalve is dit niet als inspectiepunt meegenomen in het project. 4.3 ABC aangemelde bedrijven. Vanaf 1996 is met de branche overleg gevoerd over werk- en rusttijden. Nadat in 1996 de wettelijke normen ten aanzien van nachtarbeid op verzoek van het georganiseerd overleg waren verruimd is in 1997 de Arbeidstijden Begeleiding Commissie (ABC) geïnstalleerd. Bedrijven die niet (konden) voldoen aan de nachturen c.q. -dienstenbepalingen van de Arbeidstijdenwet werden, na aanmelding, door de ABC geadviseerd en ondersteund op welke wijze men op termijn wel aan deze bepalingen zou kunnen voldoen. 4 Werkzaamheden die ernstig gevaar (kunnen) opleveren voor personen. 5 Naast ernstige beboetbare en strafbare feiten bestaat er een aantal bepalingen die niet tot deze categorie van feiten behoort, maar waarvoor een waarschuwing of een eis inadequate middelen voor de rechtshandhaving zouden zijn. Het gaat hierbij om feiten die impliciet kunnen leiden tot gevaarlijke situaties en om feiten waarbij correctie slechts achteraf kan geschieden ( het kwaad is reeds geschied ). 5 VAN 14

6 In het najaar van 1998 is met de branche afgesproken om de eindtermijn van aanmelding bij de commissie te stellen op 30 april Tot deze datum hadden 266 bedrijven zich tot de commissie gewend. De indruk was dat een groot deel van de bedrijven dit deed na een inspectiebezoek van de Arbeidsinspectie. Op 1 januari 2000 was bij 181 bedrijven het begeleidingstraject afgesloten. Gedurende het adviestraject bij de betreffende bedrijven zou de Arbeidsinspectie niet handhavend optreden t.a.v. nachtarbeid. 4.4 Publiciteit rondom het project. Alle te bezoeken bedrijven zijn middels een algemene vooraankondiging 6 geïnformeerd over het bezoek. Daarnaast heeft de afgelopen jaren regelmatig overleg plaatsgevonden met het Georganiseerd Overleg. Middels publicaties zijn werkgevers en werknemers geïnformeerd over het project. Daar BEON (arbodienst) een groot deel van de bakkerijen adviseert, heeft met hen regelmatig overleg plaatsgevonden. Deze arbodienst heeft een marktaandeel van ruim 80% in de bakkerijen. Zij heeft voorafgaande aan het project al haar klanten aangeschreven en hun gewezen op het feit dat men ondermeer dient te beschikken over een getoetste RI&E. 5. Resultaten. 5.1 Totaal overzicht resultaten. In het kader van het project zijn totaal 170 bedrijven bezocht. Van deze bedrijven hadden 36 bedrijven zich aangemeld bij de ABC. Zie figuur 1. AANTAL BEDRIJVEN 21% 79% ABC bedrijven Overige Figuur 1 Totaal zijn 236 overtredingen geconstateerd. Hierover zijn 8 boeterapporten en 8 processen-verbaal opgemaakt, 10 stilleggingen opgelegd, 8 stilleggingen opgelegd inclusief boeterapport en 202 waarschuwingen aangezegd. Een verdeling naar grootte klassen laat zien dat er geen significante verschillen zijn in de mate waarin overtredingen zijn vastgesteld bij kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Zie Tabel 1. 6 Bijlage I. 6 VAN 14

7 Tabel 1. Aantal sancties per grootteklasse (alle bedrijven). Aantal bezochte bedrijven Waarschuwingen Procesverbaal Onbekend t/m t/m > TOTAAL Stillegging Boeterappport Stillegging/Boeterapport Totaal Totaal zijn 37 overtredingen op het gebied van Werk- en rusttijden vastgesteld. Het betrof hier: 21 overtredingen ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van registratie van de arbeidstijden, 11 overtredingen van de bepalingen inzake nachtarbeid en 5 overtredingen inzake werk- en rusttijden algemeen. Alle in dit project aangezegde processen-verbaal betreffen de werk- en rusttijden. Op het gebied van Arbobeleid en Risico Inventarisatie en Evaluatie betrof het totaal 95 overtredingen. Op het gebied van Veiligheid en Veiligheidsvoorzieningen zijn totaal 92 overtredingen geconstateerd. De overige 12 overtredingen betroffen onderwerpen als bedrijfshulpverlening, voorlichting, vluchtwegen en verlichting. Zie figuur 2. OVERTREDINGEN ALLE BEDRIJVEN 5% 16% Werk-/Rusttijden 40% Arbozorg/RI&E Veiligheidsvoorzieningen 39% Overige Figuur ABC aangemelde bedrijven. Bij de geïnspecteerde bedrijven (36) die ondersteund zijn door de ABC, zijn 10 overtredingen geconstateerd. Deze verhouding is opmerkelijk positiever dan bij de niet ABC aangemelde bedrijven waar bij 134 geïnspecteerde bedrijven 226 overtredingen werden geconstateerd. Daaruit blijkt dat bij de bedrijven die zich 7 VAN 14

8 aangemeld hadden bij de ABC meer aandacht wordt besteed aan arbeidsomstandigheden. Zie tabel 5. Vijf van de tien overtredingen betreffen de werk- en rusttijden. 5.3 Resultaten per inspectiepunt Algemeen. Bij de geïnspecteerde bedrijven scoort het aantal overtredingen op de gebieden Risico Inventarisatie en Evaluatie en Veiligheid hoog in verhouding met het totaal aantal geconstateerde overtredingen op het gebied van Arbeidstijden. Zie tabel 4. Tabel 4. Aantal overtredingen per aandachtsgebied. Aantal bezochte bedrijven Waarschuwingen Procesverbaal RI&E Arbeidstijden Veiligheid Overig TOTAAL Stillegging Boeterappport Stillegging/Boeterapport Totaal Inventarisatie en evaluatie van risico s. Tijdens de inspecties zijn totaal 95 overtredingen geconstateerd op het gebied van Inventarisatie en evaluatie van risico s. Hierbij is in 65 gevallen geconstateerd dat er geen Risico Inventarisatie en Evaluatie was en in 2 gevallen geen Plan van Aanpak. In de 65 bovengenoemde gevallen is afgezien van een boeterapport en volstaan met een waarschuwing wanneer kon worden aangetoond dat een opdracht tot het opstellen van een RI&E aan de Arbodienst was. In 28 bedrijven was aanpassing van de RIE&E en/of het Plan van Aanpak noodzakelijk Werk- en rusttijden. In totaal zijn 37 overtredingen op het gebied van werk- en rusttijden geconstateerd. In 21 gevallen was sprake van een ondeugdelijke registratie of was de registratie over 1 jaar niet beschikbaar. In 16 gevallen was sprake van overschrijding van de maximale arbeidstijd. Hierbij zijn in 11 gevallen het maximaal aantal toegestane nachtdiensten overschreden, dan wel langere nachtdiensten gelopen dan is toegestaan. In 5 gevallen werden de maximaal toegestane arbeidstijden overschreden. 8 VAN 14

9 5.3.4 Veiligheid. In totaal zijn 92 overtredingen geconstateerd waarbij sprake was van onjuist of onvoldoende afscherming van bewegende delen. Hiervan betrof het in 75 gevallen het geheel of gedeeltelijk ontbreken van veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van het afschermen van bewegende delen van arbeidsmiddelen. Voor het merendeel van de door de fabrikant geleverde kleinbroodstraten geldt dat bewegende delen bij normaal gebruik niet vanaf de vloer bereikbaar zijn. Dit geldt in mindere mate voor de deegafmeetmachine (minimaal 85 cm, NEN-EN294). Helaas worden hier opstapjes in alle soorten en maten gebruikt bij de invoer van het deeg en de schoonmaak van de trechterinvoer, met een verhoogde kans op ongevallen. 6. Resultaten projecten De resultaten van de geconstateerde overtredingen in de projecten van 1996 tot 2001 over de onderwerpen Arbozorg, Werk- en rusttijden en Veiligheid zijn samengevat in tabel 5. Tabel 5. Aantal overtredingen 7. Project nr. Jaar van uitvoering Aantal bezochte bedrijven Arbozorg/RI&E % van aantal bezochtte bedrijven % % % A A A Niet ABC Wel ABC werk- en rusttijden % van aantal bezochtte bedrijven Veiligheid % van aantal bezochtte bedrijven Hoewel de steekproeftrekking in de bovengenoemde projecten niet identiek is en dus geen absolute vergelijking van de cijfers mogelijk is, is er uit de cijfers een aantal tendenzen af te lezen. Er is sprake van een daling van het aantal overtredingen op het terrein van de Arbozorg / RI&E. 7 Bij een bedrijf kunnen meer overtredingen zijn geconstateerd die onder de hoofdinspectiepunten kunnen vallen. 9 VAN 14

10 Ten aanzien van de werk- en rusttijden ligt het geconstateerde aantal ovetredingen substantieel lager. Op het terrein van de veiligheid wordt een onverminderd hoog aantal overtredingen waargenomen. 10 VAN 14

11 7. Conclusies. 7.1 Hoofdconclusies Op het gebied van werk- en rusttijden lijkt verruiming van de wettelijke bepalingen inzake nachtarbeid in combinatie met inspectiedruk en de aandacht die door de branche aan deze problematiek wordt besteed vruchten af te werpen. Het aantal geconstateerde overtredingen lijkt in de loop der jaren aanzienlijk afgenomen. Ondersteuning van de ABC resulteert niet volledig in het oplossen van alle nachtarbeidovertredingen. Ook bij bedrijven die zich bij de ABC hebben gemeld zijn nog overtredingen geconstateerd. 7.2 Conclusies per onderwerp Inventarisatie en evaluatie van risico s Het aantal bedrijven zonder volledige Risico Inventarisatie en Evaluatie was relatief hoog te noemen. Daarnaast werden veel verouderde Risico Inventarisatie en Evaluaties en Plannen van Aanpak aangetroffen. In ruim 25% van de gevallen was aanpassing noodzakelijk. Het aantal bedrijven zonder deugdelijke Risico Inventarisatie en Evaluatie lijkt afgenomen in vergelijking met vorige projecten. Opvallend is dat nagenoeg alle bedrijven aangemeld bij ABC allemaal in het bezit waren van een volledige RI&E, inclusief een Plan van Aanpak Arbeidstijden. In het algemeen zijn werkgevers goed op de hoogte met de Arbeidstijdenwetgeving, men weet dat hoge boetes zijn gevallen (het bakkerswereldje is klein) en men houdt zich nu redelijk aan de regels. Excessen op het gebied van werk- en rusttijden als gesignaleerd in Broodje Stress zijn niet meer aangetroffen. Aandacht voor met name registratie van werk- en rusttijden blijft belangrijk. Op het gebied van arbeidstijden is het aantal geconstateerde overtredingen (5), bij geïnspecteerde bedrijven die zich aangemeld hadden bij de ABC (36), lager dan bij de overige geïnspecteerde bedrijven, respectievelijk 14 en 24% van de geïnspecteerde bedrijven. Ten aanzien van de naleving van de bepalingen van de Arbeidstijdenwet, heeft de aandacht van de branche en de handhavingsdruk van de Arbeidsinspectie haar vruchten afgeworpen Veiligheid. Het is teleurstellend dat het aantal overtredingen op het gebied van veiligheid in relatie met arbeidsmiddelen nog altijd hoog is en geen dalende tendens vertoont ten opzichte van de vorige inspectieprojecten. Met name de afscherming van bewegende delen middels schermen of beveiligingen blijkt hierbij de aandacht te verdienen. 11 VAN 14

12 Bij de deegafmeetmachine worden opstapjes in alle soorten en maten gebruikt bij de invoer van het deeg en de schoonmaak van de trechterinvoer. Dit geeft een verhoogde kans op ongevallen. Een automatische afslag is een enkele maal aangetroffen, maar nog niet algemeen ingevoerd. Instructie en toezicht van werkgevers is belangrijk en noodzakelijk. In een aantal gevallen waren beveiligingen door werknemers buiten werking gesteld. In principe zijn de meeste machines wel uitgevoerd met de nodige beveiligingen. Met name aan preventief onderhoud en het in goede staat houden van de beveiligingen ontbreekt het nogal eens. Haast lijkt in vele gevallen het excuus te zijn en preventief onderhoud zou meer moeten plaatsvinden. Onbeveiligde deegkneders werden in de in dit project bezochte bakkerijen praktisch niet meer aangetroffen. 12 VAN 14

13 BIJLAGE I. Tekst vooraankondigingsbrief:.. De Arbeidsinspectie zal in de tweede helft van 2000 landelijk een aantal inspecties houden in bakkerijen. Uw bedrijf is geselecteerd om bezocht te worden door de Arbeidsinspectie. De inspectie zal zich richten op: Arbozorg (risico-inventarisatie en -evaluatie, plan van aanpak en aansluiting gecertificeerde Arbodienst); Werk- en rusttijden; Machineveiligheid (schermen en beveiligingsinrichtingen). Bovenstaande onderwerpen behoren onderdeel uit te maken van de verplichte risicoinventarisatie en -evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak. Indien in de onderneming geen, door een gecertificeerde arbodienst getoetste risico-inventarisatie en -evaluatie en plan van aanpak aanwezig is, dan zal de inspecteur direct overgaan tot het aanzeggen van een bestuurlijke boete. Afhandeling overtredingen Arbowet 98 Centraal staat bij de afhandeling van de inspectie de per 1 november 1999 van kracht geworden nieuwe Arbowet 1998 met het stelsel van bestuurlijke boetes. Tegelijkertijd is ook beleidsregel 33 in werking getreden die ingaat op de boeteberekening en de ernstige- en direct beboetbare feiten. Dit stelsel is de basis voor het handhavingsbeleid en de afhandeling van overtredingen van de Arbeidsinspectie die in dit inspectieproject bakkerijen naar voren komen. In uw bedrijf zal een rondgang plaatsvinden met een verantwoordelijke functionaris. Bij het constateren van ernstige of direct beboetbare feiten, zoals bijvoorbeeld on- of niet juist beveiligde kneders en/of mengers en afwegers zal de inspecteur het werk stilleggen en direct een boete aanzeggen. Daarnaast heeft de inspecteur altijd de mogelijkheid om tegen andere niet genoemde en gesignaleerde strafbare of beboetbare feiten op te treden. Bij geconstateerde tekortkomingen in het bedrijf kan tijdens het afrondend gesprek een boeterapport en/of een waarschuwing gegeven worden met een afspraak betreffende de termijn van opheffing van deze tekortkoming. Afhandeling overtredingen Arbeidstijdenwet Ik verzoek u de registratie van de werk- en rusttijden, over de 3 maanden voorafgaande aan het bezoek, voor inzage gereed te houden. Tegen overtredingen van de Arbeidstijdenwet bestaande uit het niet voorhanden hebben van een registratie van de werk- en rusttijden en overschrijding van de nachturen/diensten bepalingen, wordt direct proces-verbaal opgemaakt. 13 VAN 14

14 Ook werknemers moeten een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een veilige en gezonde werkplek. Zo kunnen tijdens de inspectie ook werknemersverplichtingen worden gecontroleerd. Mede ook daarom vragen we u, indien aanwezig, om een vertegenwoordiger van het medezeggenschaporgaan in de gelegenheid te stellen om de inspecteur van de Arbeidsinspectie tijdens het bedrijfsbezoek te vergezellen. Ik ga er van uit dat u het medezeggenschapsorgaan (indien aanwezig) en de betrokken werknemers op de hoogte stelt van deze brief. Voor uitgebreide informatie verwijs ik u naar de bijgevoegde brochures. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. De Directeur van de Arbeidsinspectie, regio Noordwest, namens deze, ir. P.M. Weeda, hoofdinspecteur Bijlage brochures: Een stap verder met de Arbowet '98 Een boete van de Arbeidsinspectie. Kan dat?.. 14 VAN 14

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 (Inspectieproject m.b.t. werktijden, werkdruk en fysieke belasting in de audiovisuele

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel. 020-5812 535 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon 070 333 44 44 Telefax 070 333 40 33

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon 070 333 44 44 Telefax 070 333 40 33 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE en VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ARBEIDSINSPECTIE-VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, handelend

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Agressie en geweld in de publieke sector

Agressie en geweld in de publieke sector Agressie en geweld in de publieke sector De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van april 01 tot oktober 01 op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in zorginstellingen. PSA is in de

Nadere informatie

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006 Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Projectnaam: Inspectieproject glas en keramiek Landelijk Projectleider: Mw. Ing. J.M.A. Hertogh-Huijbregts Landelijk Projectsecretaris: Mw. Y.A.J. Montforts Looptijd:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Over werken bij de Politie. Inspecties naar Agressie en Geweld en Arbeidstijden

Over werken bij de Politie. Inspecties naar Agressie en Geweld en Arbeidstijden Over werken bij de Politie Inspecties naar Agressie en Geweld en Arbeidstijden Inhoud Voorwoord 3 1. Inspecties naar de naleving van de Arbeidstijdenwet (ATW) 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Uitvoering 5 1.3 Inspectieresultaten

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Interne Instructie. Seksuele intimidatie

Interne Instructie. Seksuele intimidatie Interne Instructie Seksuele intimidatie Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Klachtbehandeling 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2 Maatregelen

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT RIJKSWATERSTAAT COLOFON / PROJECTINFORMATIE Naam: Projectnummer: Inspectieproject Rijkswaterstaat A544 Inspectieperiode:

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche

Arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche 2 Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico s in de beveiligingsbranche, de branche waartoe

Nadere informatie

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm

Kamervraag/vragen van de leden Ulenbelt en Van Huijm De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Arbeidsinspectie, Den Haag 24-10-2005 Projectnummer Inspectie-onderwerpen Bedrijfstakdirectie A710 Chemische veiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen,

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Checklist Arbeidstijdenwet

Checklist Arbeidstijdenwet Checklist Arbeidstijdenwet Overtreding van de arbeidstijdenregels heeft doorgaans een bedrijfseconomisch motief. De I-SZW streeft er daarom na om overtreders in hun portemonnee te raken. U kunt dit voorkomen

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar-

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Basisinspectiemodule Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

QUICK SCAN TANKSTATIONS

QUICK SCAN TANKSTATIONS QUICK SCAN TANKSTATIONS PROJECT NUMMER A229 BIK 505 Arnhem, april 2000 Arbeidsinspectie Regio Oost Page 1 INHOUD 1 SAMENVATTING 2 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN 4 UITVOERING 5 RESULTATEN 5.1 Veiligheidsvoorzieningen

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005

Rapportage Inspectieproject. Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Rapportage Inspectieproject Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Project A 734 Arbeidsinspectie, Den Haag April 2006 Schoonmaak in vliegtuigen 2005 Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A 734 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk INHOUD APRIL 2013: Het SNA-keurmerk Versterking keurmerk Afspraken inspectie-instellingen Lloyd s Register Nederland stopt met inspecties NEN 4400-1 A1 detacheringsverklaring constructies Discriminatiebepaling

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid

Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de InspectieSZW. Verder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk. Projectrapportage A645

Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk. Projectrapportage A645 Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk Projectrapportage A645 Projectrapportage Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk A645 Arbeidsinspectie 2006 Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag juli 2006

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 april 2002 Rapportnummer: 2002/097

Rapport. Datum: 2 april 2002 Rapportnummer: 2002/097 Rapport Datum: 2 april 2002 Rapportnummer: 2002/097 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie, regio Zuid te Roermond, bij het onderzoek van zijn werkplek onzorgvuldig heeft gehandeld en

Nadere informatie

Projectrapportage Inspectie- en monitoringproject Gegaste containers en opslag 2003

Projectrapportage Inspectie- en monitoringproject Gegaste containers en opslag 2003 Projectrapportage Inspectie- en monitoringproject Gegaste containers en opslag 2003 Arbeidsinspectie, Den Haag 18 januari 2005 Inspectie onderwerpen Verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

BEOORDELINGSDOCUMENT

BEOORDELINGSDOCUMENT BEOORDELINGSDOCUMENT SCM Certificatie Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda T +31 (0) 182532300 F +31 (0) 182570216 Pagina 1 van 6 Februari 2011 Juridische entiteit Kiwa Firesafety &

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS PROJECTVERSLAG Project Schilders - OPS Projectnummer A 219 Amsterdam, juni 2000 Looptijd project: 1 februari 1999 tot 1 juni 1999 1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT Page 1 1.1 Aanleiding Veel

Nadere informatie

Projectverslag. Agressie en Geweld Benzinestations 2003. Project A605

Projectverslag. Agressie en Geweld Benzinestations 2003. Project A605 Projectverslag Agressie en Geweld Benzinestations 2003 Project A605 Arbeidsinspectie, Den Haag december 2004 2 Agressie en Geweld Benzinestation 2003 Inspectieonderwerpen Agressie en Geweld Veiligheid

Nadere informatie

Projectverslag. Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Project A745

Projectverslag. Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Project A745 Projectverslag Pilot Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag Project A745 21 februari 2006 Pilot WML Arbeidsinspectie, Den Haag Inspectieonderwerpen Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag AI bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden. Arbouw voor gezond en veilig werken

EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden. Arbouw voor gezond en veilig werken EEN BOETE! Wat nu? De Arbeidsinspectie sancties en beroepsmogelijkheden Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk

Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 september 2005 Inspectieonderwerpen Ioniserende straling

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Alles Kids (GOB) Meloengaarde 11 3436GA NIEUWEGEIN Registratienummer 281824757

Inspectierapport Gastouderbureau Alles Kids (GOB) Meloengaarde 11 3436GA NIEUWEGEIN Registratienummer 281824757 Inspectierapport Gastouderbureau Alles Kids (GOB) Meloengaarde 11 3436GA NIEUWEGEIN Registratienummer 281824757 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Nieuwegein Datum inspectie: 26-10-2015

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Resultaten Inspectie Baanwerken 2011

Resultaten Inspectie Baanwerken 2011 Resultaten Inspectie Baanwerken 2011 Resultaten Inspectie Baanwerken 2011 Datum 27 april 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Rail en Wegvervoer Nieuwe Uitleg 1, Den Haag

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Verslag inspecties Woningcorporaties A871

Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Samenvatting 7 2 Projectopzet en uitvoering 9.1 Aanleiding, uitgangspunten en doelstellingen 9.2

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen De Arbeidsinspectie in het kort Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen In 2005 heeft de Arbeidsinspectie de groothandel van bouwmaterialen geïnspecteerd.

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie

Interne instructie Arbeidsinspectie Interne instructie Arbeidsinspectie Versie november 2004 Geluid INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Algemeen 2.2.1 Verplichtingen van werkgevers en werknemers 2.3 Inspectie

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Opleveringskeuring valbeveiliging

Opleveringskeuring valbeveiliging Opleveringskeuring valbeveiliging IVDV2200 Kantoorgebouw Amsterdam IVDV2200 Opleveringskeuring valbeveiliging Pagina 1 van 13 Opdrachtgever Naam : Contactpersoon : De heer Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Januari 2007. Handleiding bestuurlijke boete in de bouw

Januari 2007. Handleiding bestuurlijke boete in de bouw Januari 2007 Handleiding bestuurlijke boete in de bouw Voorwoord U krijgt op één van uw bouwprojecten de Arbeidsinspectie op bezoek. De inspecteur stelt vast dat op twee plaatsen voorzieningen tegen valgevaar

Nadere informatie

staatstoezicht op de Mijnen

staatstoezicht op de Mijnen staatstoezicht op de Mijnen 4) Met zeker stellen diu de '35 deustofwiniitng op een,22 maatschappelijk ^ verantwoorde wijze ^ wordt uilgcvoerd Aan Petro-Canada Netherlands B.V. Postbus 9 2270 AA VOORBURG

Nadere informatie