Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven"

Transcriptie

1 Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009

2 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie Aanleiding en doelstelling Projectopzet Communicatie 6 2. Projectresultaten Overtredingen 7 3. Conclusies Onzorgvuldig met gevaarlijke stoffen Acties en aanbevelingen Investeren in kennisniveau en organisatiegraad Beeld van de bedrijfstakken Kennisniveau laag Positieve invloed brancheorganisatie Actief aan de slag Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven 13

3 Voorwoord Van de autowasbedrijven en autopoetsbedrijven had de Arbeidsinspectie de arbeidsomstandigheden niet scherp op het netvlies. Nooit eerder was er projectmatig op arbeidsomstandigheden geïnspecteerd binnen deze twee bedrijfstakken. Toch kent dit soort bedrijven wel degelijk relevante arbeidsrisico s, denk maar aan de blootstelling aan de legionellabacterie (die kan leiden tot de veteranenziekte) of het gebruik van gevaarlijke, chemische stoffen die in vernevelde vorm via direct inademen of bij transpireren gemakkelijk door het lichaam worden opgenomen.. Uit eerdere inspecties gericht op arbeidsmarktfraude komt verder naar voren dat veel autopoetsbedrijven in handen zijn van Turkse of Oost-Europese werkgevers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. Dit zou kunnen betekenen dat zij de geldende voorschriften van de Arbowet niet goed begrijpen en hun personeel onvoldoende kunnen informeren en beschermen. Tijdens de inspectie zijn er weliswaar weinig direct gevaarlijke situaties aangetroffen, toch moet met name het kennisniveau verbeterd worden als het gaat om de risico s van en bescherming tegen gevaarlijke stoffen. Zowel in de autowasals de autopoetsbedrijven gaat men onzorgvuldig met gevaarlijke stoffen om, waardoor op den duur ernstige risico s kunnen ontstaan voor de gezondheid. De inspecteurs geven aan dat ondernemers niet altijd weten wat er van hen wordt verwacht als het aankomt op Arbowet- en regelgeving en zich onvoldoende bewust zijn van de gevaren. Het is dus belangrijk om het kennisniveau te verbeteren en naleving in de praktijk te stimuleren. De Arbeidsinspectie gaat samen met de brancheorganisaties actief aan de slag om ervoor te zorgen dat de aandacht voor arbeidsomstandigheden breed wordt verspreid binnen beide bedrijfstakken. Zo worden de resultaten van deze inspectie in ieder geval gepresenteerd in vakbladen en tijdens bijeenkomsten georganiseerd door de brancheorganisaties. De bedrijven die niet zijn aangesloten gaan we proberen te benaderen via mailings. Den Haag, februari 2010 De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie, Mr. J.A. van den Bos Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven 3

4 1 Opzet en uitvoering van de inspectie In de periode mei tot en met september 2009 heeft de Arbeidsinspectie autowas- en autopoetsbedrijven geïnspecteerd. Het was de eerste keer dat de Arbeidsinspectie in deze twee bedrijfstakken op arbeidsomstandigheden projectmatig actief was Aanleiding en doelstellingen De Arbeidsinspectie had geen scherp beeld van de arbeidsomstandigheden bij de autopoets- en autowasbedrijven. Nooit eerder was er projectmatig op arbeidsomstandigheden geïnspecteerd binnen deze twee bedrijfstakken. Wat het lastig maakt, is dat autopoetsbedrijven moeilijk traceerbaar zijn. Er is geen specifieke SBI-of BIK-code waarmee de bedrijven kunnen worden geïdentificeerd. De meeste autopoetsbedrijven zijn niet aangesloten bij een branchevereniging, de brancheorganisaties beschikken niet over een volledig adressenbestand en de wisseling van bedrijven is enorm. Toch kent dit soort bedrijven wel degelijk relevante arbeidsrisico s, waaronder de blootstelling aan de legionellabacterie (die leidt tot de veteranenziekte), chemische stoffen en dieselmotoremissie (DME). Met de inspectie wilde de Arbeidsinspectie een beter beeld krijgen van de praktijksituatie en het kennisniveau als het gaat om Arbowetgeving en branche-initiatieven. Meer specifiek had dit project als doelstellingen: - Het verbeteren van het nalevingsniveau in de twee bedrijfstakken door het opheffen van overtredingen op het gebied van fysieke belasting, de omgang met gevaarlijke stoffen, blootstelling aan legionella, de veilige inrichting van de werkplek en de veiligheid van arbeidsmiddelen. - Het identificeren van groepen bedrijven die niet spontaan de arboregelgeving naleven, om eventuele vervolgacties gericht te kunnen plannen Projectopzet Er zijn in Nederland ongeveer 500 autopoetsbedrijven en 200 autowasbedrijven met personeel. In de periode mei tot en met september 2009 heeft de Arbeidsinspectie op basis van een steekproef 63 autowasbedrijven, 89 autopoetsbedrijven en 25 gecombineerde poets- en wasbedrijven geïnspecteerd. Tijdens de inspectie zijn vragen gesteld aan zowel werkgevers als werknemers. De volgende onderwerpen uit de Arbowet zijn geïnspecteerd: Gevaarlijke stoffen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Veiligheid arbeidsmiddelen Legionella (bij autowasserijen) Veiligheid werkomgeving Fysieke belasting Als op een van de onderwerpen een overtreding werd geconstateerd, heeft de inspecteur inzage gevraagd in de risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) van het bedrijf om te kijken hoe de werkgever dit risico heeft beoordeeld. In autowasbedrijven is speciaal gelet op fysieke belasting bij het hanteren van een hogedrukreiniger, gevaarlijke stoffen, legionella en een veilige inrichting van de werkplek. Omdat autowasbedrijven ook aan gemeentelijke milieueisen moeten voldoen, was de verwachting van de Arbeidsinspectie dat zij redelijk bekend zijn met de Arbowetgeving en de regels minder vaak overtreden dan autopoetsbedrijven. In autopoetsbedrijven heeft de Arbeidsinspectie met name geïnspecteerd op gevaarlijke stoffen (waaronder dieselmotoremissie) en een veilige inrichting van de werkplek. Omdat autopoetsbedrijven niet aan specifieke (milieu)eisen hoeven te voldoen verwacht de Arbeidsinspectie dat zij zich minder bewust zijn van bestaande regelgeving, zoals de Arbowetgeving en veel overtredingen maken. In zowel autowasbedrijven als autopoetsbedrijven worden veel verschillende chemische producten gebruikt. De Arbeidsinspectie heeft daarom speciale aandacht geschonken aan het gebruik van het veiligheidsinformatieblad (VIB). Hierop staan de eigenschappen en risico s van een gevaarlijke stof vermeld. Tijdens de inspectie is ook geïnformeerd naar het gebruik van producten die de branche heeft ontwikkeld, zoals de Handleiding Legionella van de BOVAG. De inspecteurs hebben geïnventariseerd wie de rol van preventiemedewerker vervult binnen het bedrijf, er is gevraagd naar de taal waarin werkgevers met werknemers communiceren en de inspecteurs hebben de kennis getoetst van Reach, de Europese verordening voor chemische stoffen. Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven 5

5 1.3. Communicatie De inspectieonderwerpen en de periode waarin de bezoeken werden uitgevoerd, zijn vooraf besproken met de sociale partners in de branche. Zij hebben vervolgens hun leden op de hoogte gebracht van de aanstaande inspecties. In vakbladen en media van brancheorganisaties is vooraf aandacht voor het inspectieproject geweest. De bezoeken van de inspecteurs zijn vooraf niet aangekondigd bij de voor inspectie geselecteerde bedrijven. 6 Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven

6 2 Projectresultaten De inspecties leveren geen representatief beeld op van de arbeidsomstandigheden in de beide bedrijfstakken omdat de bedrijven niet a-select zijn getrokken. Desondanks zijn er wel lessen te leren uit de resultaten. Bij bijna driekwart van de geïnspecteerde bedrijven zijn een of meer overtredingen geconstateerd. Vergeleken met de andere bedrijfstakken die de laatste jaren in de mobiliteitssector zijn geïnspecteerd is dit een slechte score. Vooral het omgaan met gevaarlijke stoffen moet beter Overtredingen Algemeen In totaal zijn er 336 overtredingen geconstateerd in 124 bedrijven, dus gemiddeld 2,7 overtredingen per overtredend bedrijf. Er was weinig verschil tussen het gemiddelde aantal overtredingen in de autowasbedrijven, autopoetsbedrijven en gecombineerde bedrijven : respectievelijk 3-2,9 en 2,7. Figuur 1: percentage bedrijven met overtredingen (N=177) Beeld van de bedrijfstakken Omvang bedrijven 14 2 of 3 4 of Lidmaatschap brancheorganisatie Preventiemedewerkers In 72% van de geïnspecteerde bedrijven is een preventiemedewerker aanwezig (vaak de werkgever zelf ) of huurt de werkgever anderszins deskundigheid in. In 22% is de arbodeskundigheid niet geregeld. Bij de overige bedrijven (6%) is niet bekend wie als preventiemedewerker optreedt binnen het bedrijf. 0 1 Beide bedrijfstakken bestaan vooral uit kleine of hele kleine bedrijfjes: Van de autowasbedrijven heeft 78% minder dan 10 personen in dienst, bij de autopoetsbedrijven is dit 97% en bij de gecombineerde bedrijven 83%. Geen enkel geïnspecteerd bedrijf heeft meer dan 20 personen in dienst. Gemiddeld blijkt 39% van de geïnspecteerde bedrijven aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie. Van de geïnspecteerde autowasbedrijven is dit 62%. Van de geïnspecteerde autopoetsbedrijven en gecombineerde bedrijven is respectievelijk 22% en 42% lid van een brancheorganisatie en meer 24 Bij één of meer overtredingen van de Arbowet is een bedrijf gemarkeerd als niet in orde. Dit was het geval bij 70 % van de bedrijven. Het aantal bedrijven dat niet in orde is, verschilt niet erg per type bedrijf. Zowel bij de autowasbedrijven, autopoetsbedrijven als gecombineerde bedrijven is ongeveer twee op de drie bedrijven niet in orde. Bij 55% van de grotere bedrijven (> 9 werknemers) zijn één of meer overtredingen aangetroffen, bij de kleinere bedrijven (1-9 werknemers) ligt dit percentage hoger: 71%. Tabel 1 geeft het aantal overtredingen dat op de verschillende geïnspecteerde ARBO-onderwerpen is geconstateerd Taalbarrière Een taalbarrière kan hinderen bij het voorlichten en instrueren van de werknemers. Alle werkgevers bleken zelf het Nederlands voldoende te beheersen.twintig werkgevers (12%) gaven aan medewerkers te hebben die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om voorlichting en onderricht in het Nederlands te begrijpen. Driekwart van deze werknemers krijgt daarom voorlichting en onderricht in de taal die zij wel voldoende machtig zijn, waaronder Turks, Arabisch en Engels. De inspecteurs beoordeelden de voorlichting en het onderricht voor deze werknemers over de specifieke arborisico s in het bedrijf in 75% van deze gevallen als voldoende. Tabel 1: aantal overtredingen per onderwerp Arbowet Onderwerp Arbowet aantal in % overtredingen Gevaarlijke stoffen % RI&E 64 19% Persoonlijke beschermingsmiddelen 51 15% Veiligheid arbeidsmiddelen 33 10% Legionella 22 7% Overig 28 8% Totaal % Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven 7

7 Voor 79% van de overtredingen is een waarschuwing Arbo gegeven. De overtredende bedrijven moeten de overtreding binnen een bepaalde termijn opheffen. Doen zij dit niet, dan riskeren zij een boete of procesverbaal. Voor 11% van de overtredingen heeft de Arbeidsinspectie een stimulering gegeven. De werkgever heeft dan de overige arbeidsomstandigheden goed op orde, het betreft geen zware overtreding en de inspecteur heeft het vertrouwen dat de werkgever de overtreding zonder nacontrole van de Arbeidsinspectie opheft. Er zijn 6 boeterapporten gegeven voor het ontbreken van een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). De Arbeidsinspectie beschouwt dit als een ernstige overtreding. In één bedrijf is het werk stilgelegd: daar was door het ontbreken van een hekwerk onmiddellijk valgevaar voor de werknemers aanwezig Gevaarlijke stoffen Bij de helft van de geïnspecteerde bedrijven zijn in totaal 138 overtredingen geconstateerd die te maken hebben met de aanwezigheid of het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen, ontvetters en met dieselmotoremissie. De autowasbedrijven maken minder overtredingen dan de autopoetsbedrijven en gecombineerde bedrijven, in respectievelijk 33%, 61% en 50% van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. De Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat de opslag van chemische stoffen onvoldoende is geregeld en er geen (geschikte) handschoenen worden gebruikt bij het mengen of overgieten van stoffen. Men weet ook vaak niet of de gebruikte handschoenen eigenlijk wel geschikt zijn. Als er wordt gewerkt met aërosolen, bijvoorbeeld als verneveld schoonmaakmiddel voor de binnenkant van een auto, gaat men ervan uit dat dit onschuldig is omdat het een verdunde oplossing is. Men realiseert zich niet dat fijne nevel gemakkelijk is in te ademen en dat bij transpireren tijdens het werk de huidporiën open staan en de opname van chemische stoffen via de huid toeneemt. Chemische stoffen kunnen zo gemakkelijk het lichaam binnenkomen en op den duur schade opleveren aan de gezondheid. Men gebruikt geen persoonlijke beschermingsmiddelen bij het vervangen van de filters van de stofzuiginstallaties, ook niet als dit aanleiding geeft tot gezondheidsklachten. 8 Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven

8 Reach Veiligheid arbeidsmiddelen De Reach-richtlijn regelt dat fabrikanten en handelaren goede informatie over chemische stoffen aanleveren aan gebruikers zodat zij zo veilig mogelijk met deze stoffen kunnen werken. In de geïnspecteerde autopoetsbedrijven en autowasserijen is geconstateerd dat: Het merendeel niet bekend is met de Reachverplichtingen (83%) Iets meer dan de helft van de bedrijven Veiligheidsinformatiebladen (VIB s) in huis hebben (52% maar niet altijd van alle stoffen) De bedrijven die VIB s in huis hebben, vrijwel allemaal deze VIB s regelmatig gebruiken (91%) en wel op de volgende wijze: > Inzage voor de werknemers (76%) > Vertalen naar werkplekinstructie (15%) > Gebruik bij inventariseren risico s (5%) > Bij het bepalen van maatregelen (28%) In 23 bedrijven (13%) zijn in totaal 32 overtredingen geconstateerd die te maken hebben met de veiligheid van de gebruikte arbeidsmiddelen. Voorbeelden zijn hefbruggen die in slechte staat verkeren of niet zijn onderhouden of gekeurd, ladders die niet geborgd zijn tegen wegglijden en machines die niet zijn verankerd of goed zijn afgeschermd. Over het algemeen worden er weinig machines gebruikt bij het poetsen of wassen van auto s. Dieselmotoremissie Veel autopoetsbedrijven poetsen alleen nieuwe of redelijk nieuwe (lease)auto s. Die beschikken al over ingebouwde roetfilters, zodat de blootstelling aan DME bij het verplaatsen van de auto s al voldoende wordt beperkt Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) Werkgevers van kleine bedrijven realiseren zich vaak niet dat zij verplicht zijn een RI&E te maken en actueel te houden. Bij 57 bedrijven (32%) is geconstateerd dat er geen RI&E aanwezig was, dat deze niet volledig was, dat deze verouderd was, of dat het plan van aanpak ontbrak. Dit bleek vooral bij de kleine bedrijven het geval, namelijk bij 34% van de bedrijven met 1-9 werknemers tegenover 20% van de grotere bedrijven (> 9 werknemers). In totaal zijn er op dit onderwerp 64 overtredingen opgemerkt. Werkgevers zonder RI&E met één of enkele werknemers in dienst hebben van de inspecteur de Checklist Gezondheidsrisico s ontvangen. Deze checklist volstaat als RI&E voor werkgevers met personeel voor in totaal ten hoogste 40 uur per week en kan voor de iets grotere bedrijven goed dienen als basis voor het opstellen van een RI&E Persoonlijke beschermingsmiddelen In 44 bedrijven (25%) heeft de Arbeidsinspectie in totaal 51 keer geconstateerd dat er geen of niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen werden verstrekt of gebruikt. Dit varieerde van het niet dragen van veiligheidsschoenen tot het gebruiken van handschoenen die geen bescherming bieden tegen blootstelling van de huid aan chemische stoffen Legionella In totaal heeft de inspectie op het onderwerp Legionella in 17 autowas- of gecombineerde bedrijven (20%) in totaal 22 overtredingen geconstateerd. Geen van deze 17 bedrijven hanteerde de Handleiding Legionella en in de meeste gevallen ontbrak er een goede risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van legionella. De Arbeidsinspectie constateerde in een aantal gevallen ook dat niet op de juiste manier of helemaal geen watermonsters genomen werden om te controleren op de aanwezigheid van de legionellabacterie. Ruim 55% van de autowasbedrijven kent de Handleiding Legionella en 44% zegt de handleiding ook te volgen. Van de bedrijven die zijn aangesloten bij branchevereniging BOVAG of FOCWA kent 78% de handleiding en gebruikt 59% hem. Van de niet-aangesloten bedrijven kent 13% de handleiding en gebruikt 12% hem Overige overtredingen In 11 bedrijven heeft de Arbeidsinspectie in totaal 12 keer een onveilige situatie aangetroffen. Elektrische installaties waren bijvoorbeeld ondeugdelijk of er waren geen (goede) voorzieningen getroffen om valgevaar te voorkomen. Eén keer is het werk preventief stilgelegd, omdat er sprake was van direct valgevaar. Het werken in autowasbedrijven en autopoetsbedrijven bleek nauwelijks fysiek belastend. Het poetsen of afspuiten van auto s gebeurt soms in vreemde houdingen, maar is kortdurend en het werk is afwisselend. De Arbeidsinspectie heeft in slechts vijf bedrijven tekortkomingen geconstateerd op dit onderwerp. De hulpmiddelen waren niet volgens de stand van de techniek aanwezig of de werkgever had de risico s van fysieke overbelasting niet opgenomen in de RI&E. Daar heeft de inspecteur een waarschuwing gegeven dat de werkgever de zaken in orde moet brengen. De inspecteurs troffen regelmatig hoge geluidsniveaus aan op de werkplek. Bijvoorbeeld in autopoetsbedrijven bij het gebruik van een compressor om met behulp van perslucht kiertjes schoon te blazen. Bij autowasbedrijven zorgden de hogedrukspuit en de droogmachine voor veel geluid. De werkgever bleek niet altijd het geluidsniveau te hebben beoordeeld om te bepalen of er gehoorbeschermingsmiddelen nodig zijn of de werkgever heeft ten onrechte geen gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar gesteld. Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven 9

9 3 Conclusies Tijdens de inspectie zijn weliswaar veel overtredingen aangetroffen, maar het betreft vaak kleine overtredingen die niet direct leiden tot onveilige situaties. Er worden weinig machines gebruikt en de omgeving waarin wordt gewerkt is over het algemeen veilig. Er moet wel meer aandacht komen voor het werken met gevaarlijke stoffen. De brancheorganisaties kunnen hier een rol in spelen Kennisniveau laag Het blijkt matig gesteld met de kennis over de eisen voor het arbeidsomstandighedenbeleid binnen autopoetsbedrijven en (in iets mindere mate) binnen autowasbedrijven. De inspecteurs beschrijven de werkgevers van overtredende bedrijven veelal als onbewust onbekwaam ; zij weten niet dat zij moeten voldoen aan verplichtingen uit de Arbowetgeving Onzorgvuldig met gevaarlijke stoffen Zowel de autowas- als de autopoetsbedrijven gaan slordig om met gevaarlijke stoffen. De opslag is niet goed geregeld en werknemers worden vaak onnodig blootgesteld aan dieselmotoremissie van stoom- en hogedrukreinigers of auto s met dieselaandrijving. Veel bedrijven beschikken niet over (alle) Veiligheidsinformatiebladen van de chemische producten die worden gebruikt. Dit betekent dat werkgevers niet in staat zijn om de werknemers voldoende te informeren over de gevaren van de stoffen en het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen Positieve invloed brancheorganisatie Bedrijven die zijn aangesloten bij een van de twee grote brancheorganisaties zijn gemiddeld beter geïnformeerd en maken minder overtredingen. Kennis die wordt verspreid via de brancheorganisaties landt over het algemeen goed. Vooral kleinere bedrijven zijn niet aangesloten bij een brancheorganisatie en slagen er minder goed in om de Arbowet na te leven. Bijna driekwart van de geïnspecteerde bedrijven heeft de deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden geregeld. Dit is een goede score want landelijk gezien geldt dit voor slechts de helft van de kleine bedrijven (< 10 werknemers) (bron: Arbomonitor AI 2009). Dit goede resultaat lijkt te danken aan de aandacht van de brancheorganisaties voor dit onderwerp; bij 35 van de 37 BOVAG en alle FOCWA leden was de deskundigheid geregeld. Overigens betekent het geregeld hebben van de deskundigheid blijkbaar nog niet automatisch dat het arbeidsomstandighedenbeleid in orde is. Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven 11

10 12 Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven

11 4 Acties en aanbevelingen 4.1. Actief aan de slag Op het moment van schrijven zijn de volgende acties bekend: De Arbeidsinspectie gaat energie steken in de verbetering van het kennisniveau in beide geïnspecteerde bedrijfstakken. Bijvoorbeeld door de resultaten van deze inspectie te presenteren in vakbladen en tijdens bijeenkomsten voor bedrijven georganiseerd door de brancheorganisaties. Brancheorganisatie BOVAG gaat het onderwerp arbeidsomstandigheden nader belichten bij de presentatie van de arbocatalogus voor de autowasbedrijven. De eerste deelcatalogus is al gepubliceerd, in de loop van 2010 wordt extra aandacht besteed aan het onderwerp. Brancheorganisatie FOCWA zal de totstandkoming van de laatste CAO voor autopoetsbedrijven aangrijpen om zoveel mogelijk autopoetsbedrijven te benaderen over arbeidsomstandigheden. Begin maart staat de eerste bijeenkomst gepland voor bedrijven. Hier worden de resultaten van deze inspectie gepresenteerd. In de meerjarenstrategie voor de mobiliteitsbranche is voorzien dat een samenvatting van dit inspectierapport wordt gemaakt, compleet met geleerde lessen. Die zal onder alle traceerbare autowas- en autopoetsbedrijven worden verspreid. Samen met de brancheorganisatie zullen we in de gaten houden of de naleving verbetert in beide bedrijfstakken Investeren in kennisniveau en organisatiegraad De Arbeidsinspectie heeft de volgende aanbevelingen voor de brancheorganisaties en andere sociale partners: > De meeste overtredingen die tijdens de inspectie zijn geconstateerd hielden geen acuut risico in, maar kunnen op de lange duur leiden tot ernstige ongelukken of problemen met de gezondheid. Investeer daarom structureel in de verbetering van het kennisniveau van de autowas- en autopoetsbedrijven en stimuleer dat zij de Arbowet actief naleven. Houd het onderwerp arbeidsomstandigheden actueel. Liefst ledenoverschrijdend, gezien het grote aantal bedrijven dat niet is aangesloten bij een brancheorganisatie. Besteed aandacht aan de risico s van gevaarlijke stoffen en benadruk het praktische nut van Veiligheidinformatiebladen. Bied voorlichting in het Nederlands aan, maar houd de inhoud eenvoudig en praktisch. De informatie moet begrijpelijk zijn voor alle werkgevers en werknemers. Inspectierapport autowas- en autopoetsbedrijven 13

12 Colofon Projectnummer A923 Inspectieonderwerpen: Fysieke belasting Dieselmotoremissie Opslag en gebruik gevaarlijke stoffen Legionella Machineveiligheid Veilige inrichting arbeidsplaats Projectleider Arbeidsinspectie Mw. drs. L.C.M.P. Hontelez Projectsecretaris Mw. J.M.M. Geurts Correspondentieadres Arbeidsinspectie t.a.v. mw. J.M.M. Geurts Postbus av Utrecht vijfkeerblauw.nl S

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen 02 Wat

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA. RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht

PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA. RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA Ondernemers in de Grafimedia,

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660 Projectverslag Garagebedrijven 2004 Project A660 juli 2005 2 Garagebedrijven 2004 Inspectieonderwerpen Veiligheid RI&E en plan van aanpak Bedrijfshulpverlening AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Inspecties in de Metaalproductenindustrie 2014

Inspecties in de Metaalproductenindustrie 2014 Inspecties in de Metaalproductenindustrie 2014 Aanleiding De metaalindustrie is één van de grootste industriële sectoren in Nederland waarin ca. 4,5% van de beroepsbevolking werkzaam is. De arbeidsrisico

Nadere informatie

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Projectopzet en uitvoering 9 1.1 Aanleiding en doelstellingen 1.2 Uitvoering

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Aanleiding 3. Brancheorganisaties en arbocatalogi 4. Risico s 5. Resultaten 1. Conclusies en aanbevelingen Het

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

Samen op weg naar veilig en gezond werk

Samen op weg naar veilig en gezond werk Samen op weg naar veilig en gezond werk Aanpak transport en logistiek 2012-2015 De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voorwoord Bij de sector

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT FACILITAIRE DIENSTEN. in de ZORG A 904

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT FACILITAIRE DIENSTEN. in de ZORG A 904 PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT FACILITAIRE DIENSTEN in de ZORG A 904 Inspectieperiode 1 maart 2009 tot en met 31 december 2009 versie 6: 6 februari 2009 1 Colofon Arbeidsinspectie Den Haag : 28 februari

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Blootstelling aan kwartsstof bij een aantal vaak voorkomende werkzaamheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Projectopzet en

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van

Nadere informatie

Projectverslag Leerindustrie

Projectverslag Leerindustrie Projectverslag Leerindustrie Projectnummer: A018 Projectsecretaris: T. Rijlaarsdam Betrokken regio's: regio Zuid Uitvoeringsperiode: juni 1999 t/m maart 2000 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 1 Doelstelling

Nadere informatie

Gevaarlijke Stoffen en Inspectie SZW

Gevaarlijke Stoffen en Inspectie SZW Gevaarlijke Stoffen en Inspectie SZW Diana Martens Projectleider Programma Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen Deze presentatie Arbowetgeving, REACH en gevaarlijke stoffen Wat doet Inspectie SZW op dit gebied?

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS Een ontwikkeling naar machinaal straten COLOFON Plaats: Den Haag, juli 2007 Projectnummer: Inspectieonderwerpen: Directie: A775 Fysieke belasting,

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven FNV Bondgenoten Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven Gevaarssymbolen op grond van de Europese regelgeving R-zinnen voor de voortplanting giftige stoffen R 46 R

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Factsheet Scheepsbouw 2013

Factsheet Scheepsbouw 2013 Factsheet Scheepsbouw 2013 Aanleiding project De inspectie SZW heeft in 2013 als onderdeel van de meerjarensectoraanpak Metaal 2011-2014 een inspectieproject uitgevoerd bij scheepsbouw en reparatie. In

Nadere informatie

Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd

Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd Van februari tot augustus 2014 heeft de Inspectie SZW sectorbreed in de afvalbranche inspecties uitgevoerd. De inspecties waren gericht op veiligheid (machineveiligheid,

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

Op donderdag 18 september 2014 hebben wij, de heer 10.2.E. Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer 10.2.E

Op donderdag 18 september 2014 hebben wij, de heer 10.2.E. Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer 10.2.E > Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht t.a.v. de directie Postbus 2 6990 AA RHEDEN 6990AA2 Kantoor Utrecht Oudenoord 6 3513 ER Utrecht Postbus 820 3500 AV Utrecht www.inspectieszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 VERSLAG van het PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 PROJECTNUMMER A424 ARBEIDSINSPECTIE 21 augustus 2001 Samenstelling: K.H. van Dijk, Arbeidsinspectie regio Zuid tel. 0475-356670

Nadere informatie

Transportmiddelen 2013

Transportmiddelen 2013 Transportmiddelen 2013 De Inspectie SZW heeft in de periode augustus 2013 t/m januari 2014 een inspectieproject uitgevoerd in de transportmiddelenindustrie. Het project komt voort uit de afspraken die

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

Aan de slag met RI&E RI& onderdeel Preventiebeleid. Waar ik kort over kan zijn

Aan de slag met RI&E RI& onderdeel Preventiebeleid. Waar ik kort over kan zijn Aan de slag met RI&E Als onderdeel van het Preventiebeleid Marco Sikkel (CAOP) m.sikkel@caop.nl /06-51293568 RI& onderdeel Preventiebeleid 1.Het inventariseren en evalueren van de veiligheids- en gezondheidsrisico

Nadere informatie

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Inhoud 1. Verplichtingen REACH Eindgebruiker 2. Relatie REACH en ARBO-wetgeving

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) WHITEPAPER Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 2 Wettelijk kader De Arbowet stelt een Risico Inventarisatie &

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Projectverslag Schoenbedrijven

Projectverslag Schoenbedrijven Projectverslag Schoenbedrijven Projectnummer: A019 Projectsecretaris: H. Neuman Betrokken regio's:regio Zuid Uitvoeringsperiode: 1998/1999 1. Doelstelling van het project 2. Misstanden 3. Politiek relevante

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers:

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers: ZUIG JE STOF OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP Initiatiefnemers: RISICO S VAN HOUT STOF Gezondheidsrisico s Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 december 2006 Inspectieonderwerpen Machineveiligheid

Nadere informatie

Inspectierapport Visverwerkende industrie en Visgroothandel. Inspectieresultaten op het gebied van arbeidsomstandigheden

Inspectierapport Visverwerkende industrie en Visgroothandel. Inspectieresultaten op het gebied van arbeidsomstandigheden Inspectierapport Visverwerkende industrie en Visgroothandel Inspectieresultaten op het gebied van arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet en uitvoering 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Opzet

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, JUNI 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw Samen de arbeidsrisico s te lijf De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen De Arbeidsinspectie in het kort Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen In 2005 heeft de Arbeidsinspectie de groothandel van bouwmaterialen geïnspecteerd.

Nadere informatie

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding van de inspecties 2 Inspectieresultaten aannemers 2 In 2015 heeft de Inspectie SZW 124 inspecties uitgevoerd

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie Projectrapportage Inspectieproject Afvalketen Metaal (Inspecties op de onderwerpen chemische veiligheid, fysieke belasting en machineveiligheid)

Nadere informatie

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten

Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Rapportage gewasbescherming Inspectieresultaten boomteelt/vaste planten Datum December 2015 Colofon Inspectieresultaten Boomteelt/vaste planten Gewasbescherming Divisie Landbouw & natuur Catharijnesingel

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger!

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger! Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak Zo werk je prettiger! Vooraf Schoonmakers werken dagelijks met allerlei schoonmaak- en onderhoudsmiddelen. Hierin zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) van februari tot en met december

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Agressie en geweld in de publieke sector

Agressie en geweld in de publieke sector Agressie en geweld in de publieke sector De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie Inspectierapport Project A590 Tillen in de industrie Uitvoeringsperiode: april t/m juni 2003 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts Tel. 0475-356603 Den Haag, 23 mei 2004 Inhoudsopgave Samenvatting... 3

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Projectrapportage Inspectieproject Gehandicaptenzorg

Projectrapportage Inspectieproject Gehandicaptenzorg Projectrapportage Inspectieproject Gehandicaptenzorg Projectrapportage Inspectieproject Gehandicaptenzorg Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 Aanleiding, doelstellingen en opzet van het project 3

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

Verslag inspecties Woningcorporaties A871

Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Samenvatting 7 2 Projectopzet en uitvoering 9.1 Aanleiding, uitgangspunten en doelstellingen 9.2

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WONINGCORPORATIES (A871) 27 april 2009

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WONINGCORPORATIES (A871) 27 april 2009 VERSLAG INSPECTIES PROJECT WONINGCORPORATIES (A871) 27 april 2009 ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, APRIL 2009 Inspectieproject woningcorporaties 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Samenvatting 4 2. Projectopzet

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie