PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET"

Transcriptie

1 PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel

2 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING INLEIDING UITVOERING Benadering scholen Werkwijze Regelgeving waarop is geïnspecteerd Handhavingsbeleid Netwerkbenadering RESULTATEN VAN DE MONITORVRAGENLIJST De bezochte onderwijsinstellingen Resultaten van het onderzoek Arbeidsomstandighedenbeleid Risico s Arbeidstijden RESULTATEN VAN DE WERKPLEKINSPECTIES Overtredingen Ingezette handhavingsinstrumenten Vergelijking met eerdere inspectieprojecten PROJECTVERSLAGEN ARBEIDSINSPECTIE BIJLAGE

3 1. SAMENVATTING In het kader van het inspectieproject Onderwijs zijn in onderwijsinstellingen bezocht. In deze onderwijsinstellingen heeft de Arbeidsinspectie gecontroleerd hoe de arbeidsomstandigheden zijn van het personeel en de leerlingen. Van deze 273 instellingen waren er 86 de afgelopen 5 jaar al eens bezocht door de Arbeidsinspectie in het kader van een onderwijsproject. De grootste groep in het onderzoek vormen de basisscholen namelijk 135. Bij 81% van de scholen was een getoetste risico-inventarisatie (RI&E) aanwezig. Bij de ROC s 2 en de Hogescholen was dit percentage 91%. Van de bezochte onderwijsinstellingen met een getoetste RI&E had 56% een Plan van Aanpak met daarin de verplicht termijnen en prioriteiten. Het is met name dit punt dat nog beter zal moeten worden. Immers hier geven de scholen in aan hoe en wanneer zij denken de geconstateerde overtredingen op te heffen. Op de punten RI&E en plan van aanpak zijn 224 overtredingen geconstateerd. Ten aanzien van de bedrijfshulpverlening is nog wel het een en ander te doen. In 62% van de bezocht onderwijsinstellingen waren voldoende hulpverleners aangewezen. In 31% van de instellingen was dit onvoldoende. Bij 87% van de bezochte scholen maakt het ontruimingsplan deel uit van de Bedrijfshulpverlening (BHV). Er zijn in totaal 150 overtredingen op BHV geconstateerd. In het verlengde van de BHV ligt het niet aanwezig zijn van brandblusmiddelen, geblokkeerde vluchtwegen, en ontbreken van noodverlichting e.d. Hier zijn 148 overtredingen geconstateerd, dit is 11% van het totaal van 1248 overtredingen in de scholen. Op de scholen is ook gekeken hoe het staat met het werken met beeldschermen en het risico van RSI daarbij. In 47% van de bezochte instellingen meenden de inspecteurs van de Arbeidsinspectie dat er werk verricht werd dat tot RSI zou kunnen leiden. Dit komt vooral voor op de ROC s en Hogescholen (91%). In 72% van de onderwijsinstellingen waarin werk werd verricht dat tot RSI zou kunnen leiden werd dit onderkend in de RI&E. Wel beschikken steeds meer leerkrachten over een goede ergonomische stoel. In het project is ook het onderwerp arbeidstijden meegenomen als inspectiepunt. Hierover is het afgelopen jaar veel te doen geweest op de scholen. In 66% van de scholen was geen deugdelijke registratie van de werk- en rusttijden. Er zijn 190 overtredingen op dit punt geconstateerd. In 65 van de bezochte instellingen werd wel deugdelijk geregistreerd, in 4 gevallen werden wel overtredingen van de arbeids- en rusttijden gevonden. Het betrof hier het ontbreken van een pauze of het meer dan 10 uur per dag arbeid verrichten. 2 Regionaal Onderwijs College 3

4 Vergelijking inspecties 2001 met eerdere projecten Vergelijken wij de uitkomst van dit project met de uitkomsten van inspectieprojecten onderwijs uit de afgelopen jaren dan kunnen wij het volgende opmerken. In het basisonderwijs zijn nog steeds veel overtredingen te constateren. Wel zijn meer basisscholen gestart met een arbeidsomstandighedenbeleid wat te zien is aan de toename van het aantal aanwezige risico-inventarisaties ten opzichte van Nu 70 tot 80% en in 1999 ca. 50%. Ook bij de hogescholen is een toename op het aanwezig zijn van de RI&E waar te nemen, namelijk nu 91% en in %. Zowel in het BVE als de hogescholen is het aantal overtredingen op de werkvloer afgenomen. 4

5 2. INLEIDING De Arbeidsinspectie heeft in 2001 een inspectieproject Arbeidsomstandigheden in het onderwijs uitgevoerd. Hierbij zijn 273 scholen van basisonderwijs tot en met hogescholen geïnspecteerd. Onder meer de resultaten uit het project Basisonderwijs van 1996 en 1998/99, projecten in het VBO/MBO in 1997, Hogescholen (1998) en speciaalonderwijs (1999) waren aanleiding voor het project. Verder moest het project de Arbeidsinspectie inzicht geven hoe de stand van zaken is in de scholen m.b.t. arbeidsomstandigheden. Naar aanleiding van de resultaten uit dit project kan de Arbeidsinspectie haar inspectiebeleid voor de komende jaren bepalen in het onderwijsveld. Voor het project is een monitorvragenlijst ontwikkeld die een kwalitatief antwoord moest geven op het hiervoor gestelde. T.b.v. de werkplekinspectie zijn 2 inspectielijsten ontwikkeld. Gezien de aard van de risico s is er één ten behoeve van inspecties op de basisscholen en één ten behoeve van inspecties op scholen van het voortgezet- en hoger onderwijs samengesteld. Verder in dit verslag wordt uitgebreid gerapporteerd over de projectactiviteiten en de resultaten daarvan. In hoofdstuk 3 wordt de uitvoering van het project beschreven, in hoofdstuk 4 worden de resultaten uit de monitorvragenlijst beschreven met daarin de onderwerpen, risico-inventarisatie; contract met de Arbodienst; bedrijfshulpverlening; fysieke belasting etc., in hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de werkplekinspecties door de Arbeidsinspectie weergegeven. 5

6 3. UITVOERING De verschillende elementen in het uitvoeringstraject worden hieronder aangegeven. 3.1 Benadering scholen Bij de selectie van scholen is een deel geselecteerd die in voorgaande projecten 1 reeds zijn geïnspecteerd. Daarnaast zijn scholen geselecteerd die nog niet eerder door de Arbeidsinspectie in het kader van een project zijn geïnspecteerd. Dit is gedaan om te kunnen zien of de eerdere inspecties van de Arbeidsinspectie hebben geleid tot het beoogde resultaat, namelijk betere arbeidsomstandigheden in de school, en hoe het staat met de arbeidsomstandigheden in de scholen die voor de eerste maal geïnspecteerd worden. 3.2 Werkwijze Nadat de scholen waren geselecteerd is, volgens de verdeling zoals in tabel 1 is aangegeven, aan deze scholen geschreven dat zij een bezoek van een inspecteur konden verwachten. De inspecteur heeft daarna een afspraak gemaakt met de schoolleider en een MR- of OR-lid. Vervolgens werd tijdens de inspectie met beide partijen de monitorvragenlijst doorgenomen. Hierna vond een korte inspectie op de werkplek plaats met behulp van de daarvoor bestemde inspectielijst. Deze inspectie werd beperkt tot enkele lokalen. Op de basisschool ging het om het handvaardigheid lokaal, het lokaal van groep 1 of 2, het gymlokaal en 1 lokaal van de overige groepen. Op de scholen voor het voorgezet onderwijs zijn de administratie, 2 techniek lokalen (VMBO), het scheikundelokaal en 1 theorielokaal geïnspecteerd, op de scholen voor het beroepsonderwijs en de hoge scholen: het theorielokaal, 2 techniek lokalen, het gezondheidskunde lokaal, de administratie en het computerlokaal. Tenslotte is de inspectie afgerond met het aangeven van de tekortkomingen die opgemerkt zijn tijdens het invullen van de projectlijst en de korte inspectie en het toepassen van het juiste handhavingsinstrument door de inspecteur van de Arbeidsinspectie. Tabel 1 Aantal geplande inspecties en IT per regio en per schoolsoort schoolsoort Basisonderwijs VO/VMBO BVE Hogeschool Totaal - regio aantal aantal aantal aantal Insp. Noord Oost Zuid Midden Zuidwest Noordwest Totaal Het project is 2 januari 2001 van start gegaan en de eerste fase liep tot 31 september zie lijst geraadpleegde projectverslagen 6

7 3.3 Regelgeving waarop is geïnspecteerd Er is gecontroleerd op de naleving van: De arbeidsomstandighedenwet Het arbeidsomstandighedenbesluit De Arbeidstijdenwet 3.4 Handhavingsbeleid Het handhavingsbeleid Arbowet en ATW waren van toepassing. Voor de Arbowet geldt het boeteregime, voor de Arbeidstijdenwet het twee fase model, eerst een waarschuwing, vervolgens bij controle een proces-verbaal indien het knelpunt niet is opgeheven. Per inspectiepunt was voor de inspecteurs aangeven welke termijn in de brieven aan de scholen gesteld konden worden. In de meest gevallen was dit 3 maanden. Verder waren de handhavingsinstrumenten per inspectiepunt aangegeven. 3.5 Netwerkbenadering De werkgever- en werknemersorganisaties in het onderwijs zijn door de projectleiding schriftelijk op de hoogte gesteld van het project. Dit was aanleiding voor met name de werkgeversorganisaties om mondeling de Arbeidsinspectie om toelichting te vragen. Ook tijdens de projectuitvoering is er overleg geweest met de werkgever- en werknemersorganisaties. 7

8 4. RESULTATEN VAN DE MONITORVRAGENLIJST 4.1 De bezochte onderwijsinstellingen In het kader van het inspectieproject Onderwijs zijn in onderwijsinstellingen bezocht. In deze onderwijsinstellingen heeft de Arbeidsinspectie gecontroleerd hoe de arbeidsomstandigheden zijn van het personeel en de leerlingen. Het selecteren van de bedrijven heeft select plaatsgevonden. Van belang was dat zoveel mogelijk onderwijsinstellingen werden bezocht die niet eerder bezocht waren in het kader van dit project, dat sinds 1996 jaarlijks plaatsvindt. De gegevens uit het onderzoek zijn niet representatief voor onderwijsinstellingen in Nederland. In tabel 2 is te zien welke soorten onderwijsinstellingen bezocht zijn en hoeveel. Tabel 2 Bezochte onderwijsinstellingen onderverdeeld naar soort onderwijs Aantal instellingen % Basisschool % speciaal onderwijs 20 7 % voortgezet onderwijs % BVE (ROC) % Hogeschool 21 8 % Totaal % 86 van deze onderwijsinstellingen waren de afgelopen 5 jaar al eens bezocht door de Arbeidsinspectie in het kader van het onderwijsproject. De overige onderwijsinstellingen waren niet eerder bezocht in het kader van dit onderwijs-project. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt niet dat de arbeidsomstandigheden bij de eerder bezochte scholen beter zijn dan de scholen die niet eerder bezocht waren in het kader van het inspectieproject (zie bijlage I). De grootste groep in het onderzoek vormen de basisscholen (N=135). Het aantal leerlingen op de onderwijsinstellingen varieerde van 40 (een basisschool) tot (een Hogeschool). Alle basisscholen hadden minder dan 500 leerlingen. Onderwijsinstellingen met meer dan 1000 leerlingen waren die voor voortgezet onderwijs, Hogescholen en ROC s. De inspectie is gericht geweest op de werknemers die in de onderwijsinstellingen werkten, logischerwijs ging het in ieder geval om docenten, maar ook ander personeel is in de inspectie betrokken. In tabel 3 staan de bezochte onderwijsinstellingen verdeeld naar aantallen werknemers. Tabel 3 Bezochte onderwijsinstellingen naar grootte in aantallen werknemers (N=271 * ) Aantal instellingen % minder dan 10 werknemers 17 6 % 10 tot 100 werknemers % 100 of meer werknemers % Totaal % * van 2 onderwijsinstellingen is niet bekend hoeveel personeel er werkzaam waren op moment van inspectie Het grote merendeel (66%) van de bezochte onderwijsinstellingen had 10 tot 100 werknemers in dienst. Iets meer dan de helft (54%) van alle bezochte onderwijsinstellingen had 10 tot 100 werknemers in dienst in combinatie met een leerlingenaantal dat uiteenliep van 50 tot Resultaten van het onderzoek 8

9 In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit de monitorlijst gepresenteerd. Deze monitorlijst hebben de inspecteurs gebruikt tijdens hun bezoeken. In paragraaf zal in worden gegaan op het arbeidsomstandighedenbeleid in de bezochte onderwijsinstellingen. In paragraaf worden aangetroffen risicovolle situaties in de bezochte onderwijsinstellingen beschreven. Tenslotte gaat paragraaf over het registreren van arbeidstijden Arbeidsomstandighedenbeleid Risico-inventarisatie & -evaluatie en Plan van Aanpak In artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald dat de werkgever ten behoeve van het voeren van een effectief arbeidsomstandighedenbeleid in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vastlegt welke risico s zich in het bedrijf kunnen voordoen. Een dergelijke risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) maakt het mogelijk prioriteiten te stellen en de gesignaleerde risico s te voorkomen, dan wel te beperken. In artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet is verder bepaald dat het bedrijf zich bij het opstellen van de RI&E moet laten bijstaan door een gecertificeerde Arbodienst. De RI&E is in orde als deze getoetst is door een Arbodienst. In tabel 4 is te zien in hoeverre de bezochte onderwijsinstellingen beschikten over een getoetste RI&E op het moment van inspectie. Tabel 4 De risico-inventarisatie en -evaluatie in de bezochte onderwijsinstellingen Aantal onderwijsinstellingen % getoetste RI&E % RI&E, maar niet getoetst 9 3 % geen RI&E, wel schriftelijke % opdracht geen RI&E 12 4 % Totaal % Op het moment van inspectie had 81% van de onderwijsinstellingen een getoetste RI&E. Van de overige bedrijven had 3% op het moment van inspectie wel een RI&E, maar deze was (nog) niet getoetst door een Arbodienst. Daarnaast had 12% van de bedrijven alleen een schriftelijke opdracht bij een Arbodienst neergelegd om te helpen bij het tot stand brengen van een RI&E, terwijl er nog geen RI&E aanwezig was. Van alle bezochte onderwijsinstellingen had 4% op het moment van inspectie geen RI&E en tevens geen stappen ondernomen om een RI&E te maken. Als we kijken naar de verschillende schooltypen zien we dat 91% van zowel de ROC s als Hogescholen beschikte over een getoetste RI&E. In andere soorten onderwijsinstellingen was dit percentage lager (het laagst was het speciaal onderwijs: 70% had een getoetste RI&E). Naar grootteklasse zijn tussen de bezochte onderwijsinstellingen geen opmerkelijke verschillen gevonden in het wel of niet hebben van een getoetste RI&E. De RI&E kan op verschillende manieren tot stand zijn gekomen. Een bedrijf kan namelijk de Arbodienst gebruikt hebben om het uiteindelijke resultaat te toetsen, maar ook kan het de totstandkoming van de RI&E geheel uit handen hebben gegeven aan de Arbodienst. In tabel 5 staat hoe de bezochte onderwijsinstellingen hun RI&E tot stand hebben gebracht. Tabel 5 Totstandkoming getoetste RI&E in bezochte onderwijsinstellingen (N=220) 9

10 Aantal instellingen % model RI&E van de brancheorganisatie % model RI&E van de Arbodienst % uitvoeren RI&E geheel in handen % geweest van Arbodienst RI&E is een eigen ontwerp 5 2 % anders 5 2 % Totaal % Iets meer dan de helft van de bezochte onderwijsinstellingen (52%) met een getoetste RI&E heeft bij het maken een model van de brancheorganisatie gebruikt en dit vervolgens door de Arbodienst laten toetsen. Verder heeft iets meer dan een derde van de onderwijsinstellingen (34%) gebruik gemaakt van een model van de Arbodienst. 10% van de onderwijsinstellingen heeft de uitvoering van de RI&E geheel in handen van de Arbodienst gelegd. Vijf onderzochte bedrijven hebben de RI&E zelf ontworpen en eveneens 5 bedrijven hebben op een andere wijze hun RI&E tot stand gebracht. In de helft (51%) van de bedrijven met een getoetste RI&E is deze minimaal 2 jaar geleden tot stand gekomen. 37% van de bedrijven met een getoetste RI&E heeft op het moment van inspectie een RI&E die niet ouder is dan een jaar. De maatregelen die in het kader van de RI&E worden genomen, worden neergelegd in een Plan van Aanpak, dat onderdeel uitmaakt van de RI&E. Van de bezochte onderwijsinstellingen met een getoetste RI&E had op het moment van bezoek 56% een Plan van Aanpak met de daarin verplichte termijnen en prioriteiten. 20% van de bezochte onderwijsinstellingen met een getoetste RI&E had wel een Plan van Aanpak, maar daarin waren de termijnen en prioriteiten niet goed aangegeven. De overige onderwijsinstellingen met een getoetste RI&E hadden daarbij geen Plan van Aanpak (24 %). Van alle bezochte basisscholen had 59% een Plan van Aanpak. Van de bezochte ROC s had 79% een Plan van Aanpak. De overige schoolsoorten zitten qua percentages tussen de basisscholen en de ROC s in. In tabel 6 is aangegeven hoe de bezochte onderwijsinstellingen verder met het Plan van Aanpak om zijn gegaan. Tabel 6 Nadere bijzonderheden bij het Plan van Aanpak (N=171 * ) Aantal instellingen In % van aantal onderwijsinstellingen met RI&E en bijbehorend P v A In Plan van Aanpak is aangegeven % wie welke maatregel moet uitvoeren Iemand controleert of Plan van % Aanpak wordt uitgevoerd Actiepunten uit Plan van Aanpak % zijn uitgevoerd * in totaal hadden 171 bezochte bedrijven een RI&E met een Plan van Aanpak, al dan niet volledig met termijnen en prioriteiten Het gaat in bovenstaande tabel om de bezochte onderwijsinstellingen die een getoetste RI&E en een Plan van Aanpak hadden. In ruim driekwart van deze instellingen is in het Plan van 10

11 Aanpak aangegeven wie welke maatregel in het plan moet controleren. In bijna driekwart van de bedrijven is er iemand aangewezen die de uitvoering van de Plan van Aanpak controleert. In 96% van de bedrijven waren er actiepunten uit het Plan uitgevoerd. Contract met de arbodienst Volgens artikel 14 van de Arbowet dienen werkgevers gebruik te maken van de ondersteuning van een Arbodienst op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, het uitvoeren van arbeidsgezondheidskundig onderzoek of een aanstellingskeuring en het houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur. In het inspectie-onderzoek is gevraagd of werkgevers een contract hebben met een arbodienst. Dit was in 99% (N=271) van de onderwijsinstellingen het geval, het ging in al deze gevallen om contracten met gecertificeerde arbodiensten. Tabel 7 geeft een overzicht van de specifieke diensten die in het contract met de arbodiensten zijn opgenomen. Tabel 7 Diensten die in het contract met de arbodienst zijn opgenomen (N=271) Aantal instellingen % Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek % Arbeidsomstandighedenspreekuur % Verzuimbegeleiding % Toetsing van de R I& E % Het arbeidsomstandighedenspreekuur en verzuimbegeleiding zijn door bijna alle bezochte onderwijsinstellingen (97% en 98%) in de contracten met arbodiensten vastgelegd. De bezochte onderwijsinstellingen hadden minder vaak een contract met de Arbodienst voor wat betreft andere diensten, in de vorm van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en toetsing van de RI&E. Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid houdt in dat ziekte zoveel mogelijk voorkomen en beperkt wordt en dat werknemers, die door ziekte niet in staat zijn hun werk te verrichten, begeleid worden. Op grond van artikel 4 van de Arbeidsomstandighedenwet dient de werkgever een dergelijk beleid te voeren. Van alle onderzochte onderwijsinstellingen had 77% een schriftelijk vastgelegd ziekteverzuimbeleid. Verder had 14% mondeling afspraken gemaakt over het ziekteverzuimbeleid. In 60% van de bezochte onderwijsinstellingen werd schriftelijk bijgehouden welke ongevallen met letsel zich hebben voorgedaan en welke tot ziekteverzuim hebben geleid. Bedrijfshulpverlening (BHV) In artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald dat de werkgever zich op het gebied van de bedrijfshulpverlening moet laten bijstaan door een of meerdere werknemers. De taken van de aangewezen werknemers (artikel 23 van de Arbeidsomstandighedenwet) bestaan tenminste uit het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het beperken en voorkomen van ongevallen, het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de organisatie en het alarmeren van en het samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties. Wanneer in het bedrijf 15 of minder werknemers werken is het toegestaan dat de werkgever zelf als bedrijfshulpverlener optreedt, onder de voorwaarden dat hij beschikt over voldoende deskundigheid en zorg draagt voor een goede vervangingsregeling. Verder is het aantal benodigde bedrijfshulpverleners afhankelijk van de totale bedrijfsomvang. Het Arbobesluit bevat normen omtrent het aantal vereiste hulpverleners. In het algemeen geldt een norm van één bedrijfshulpverlener op 50 aanwezige 11

12 werknemers en derden. Dit laatste geeft aan dat het minimaal aantal vereiste bedrijfshulpverleners ook afhangt van het aantal leerlingen dat op een school aanwezig is. In 62% van de bezochte onderwijsinstellingen waren voldoende personen aangewezen als bedrijfshulpverlener. In 31% van de bedrijven waren onvoldoende personen aangewezen hiervoor. In 7% van de bezochte onderwijsinstellingen was geen bedrijfshulpverlening. In 91% van de bezochte basisscholen was bedrijfshulpverlening aanwezig. In 99% van de bezochte ROC s was bedrijfshulpverlening aanwezig. De overige schoolsoorten zaten percentueel gezien tussen deze twee schoolsoorten in. In bijna alle bezochte onderwijsinstellingen met BHV ers werden de bedrijfshulpverleners voldoende bekwaam bevonden door de inspecteurs (96%). In 65% van de onderwijsinstellingen is de werknemers schriftelijk meegedeeld hoe de BHV is georganiseerd. Verder is in 87% van de bedrijven met BHV een ontruimingsplan onderdeel van de BHV. Betrokkenheid werknemers bij arbeidsomstandighedenbeleid In de onderwijsinstellingen is onderzocht in hoeverre werknemers (of werknemersvertegenwoordigingen) zelf bezig zijn met meedenken en -praten over hun arbeidsomstandigheden. In dit onderzoek zijn de volgende indicatoren genomen om de betrokkenheid van werknemers te meten: 1. voorlichting aan werknemers over arbeidsomstandigheden 2. arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuim onderwerp tijdens werkoverleg 3. de rol werknemers bij inventariseren van risico s in het bedrijf 4. ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging beschikt over een afschrift van de RI&E Bovengenoemde vier zaken zijn tijdens de inspectie door de inspecteur aan de orde gesteld. Hieruit volgde dat in 41% van alle bezochte onderwijsinstellingen werknemers schriftelijk op de hoogte werden gesteld van het arbeidsomstandighedenbeleid van de instelling. In eveneens 41% van de bedrijven vond dit plaats op mondelinge wijze. In 72% van de bezochte onderwijsinstellingen werden arbobeleid en ziekteverzuim regelmatig besproken tijdens het werkoverleg. Van alle onderzochte onderwijsinstellingen die in het bezit waren van een getoetste RI&E is 54% schriftelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de RI&E en in 89% van de onderwijsinstellingen met een getoetste RI&E op het moment van onderzoek is een afschrift van de RI&E naar de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gestuurd. Leerlingen die op stage gaan Als leerlingen van de onderwijsinstellingen op stage gaan is het van belang dat de onderwijsinstelling op de hoogte is van de arbeidsomstandigheden waaronder de leerling stage gaat lopen. In 35% van de bezochte onderwijsinstellingen gingen leerlingen wel eens op stage gedurende het schooljaar. Het ging hierbij om leerlingen op onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs, ROC s en hogescholen en om een klein aantal onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs. In 92% van deze onderwijsinstellingen ging het om meer dan 50 leerling-stagiaires per schooljaar. Van alle onderwijsinstellingen die leerlingen stage lieten lopen maakte 74% afspraken met het bedrijf of instelling waar de stagiair werkzaam was Risico s Fysieke belasting 12

13 Een risico voor werknemers is fysieke belasting. In onderwijsinstellingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ergonomische beperkingen, zoals een onjuiste bureauopstelling, geen ergonomische stoel en onjuiste opstelling beeldscherm. Verder kan een slechte verstaanbaarheid in de lokalen stemproblemen geven bij docenten. Door de inspecteurs is in 48% van de bezochte onderwijsinstellingen geconstateerd dat er sprake is van een probleem wat betreft de fysieke belasting van de werknemers. In 80% van deze bedrijven is fysieke belasting als risicofactor in de RI&E opgenomen. Slechte verstaanbaarheid door de akoestiek in lokalen werd in 16% van alle bezochte onderwijsinstellingen als problematisch ervaren door de inspecteurs RSI Een bijzonder probleem van fysieke aard vormt in instellingen waar veel beeldschermwerk wordt verricht het risico op RSI. In 47% van de bezochte onderwijsinstellingen meenden de inspecteurs dat er werk werd verricht dat tot RSI zou kunnen leiden. Dit werd met name geconstateerd in de bezochte ROC s en hogescholen (91% van beide typen onderwijsinstellingen). In 72% van de onderwijsinstellingen waarin werk werd verricht dat tot RSI zou kunnen leiden werd dit onderkend in de RI&E. Bijna altijd ging het om het risico van RSI door beeldschermwerk. psychische belasting In 80% (N=218) van de bezochte onderwijsinstellingen werd door de inspecteur vastgesteld dat werknemers te maken hebben met hoge psychische belasting. Het minst werd dit geconstateerd in de bezochte basisscholen (73% van de bezochte basisscholen) en het meest in de bezochte onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs (95%). Overzicht 8 Factoren die ten grondslag liggen aan hoge psychische belasting in de bezochte onderwijsinstellingen (N=218) Aantal instellingen % werktempo en hoeveelheid werk % organisatorische beperkingen % emotionele belasting % De belangrijkste factor die ten grondslag lag aan een te hoge psychische belasting in de bezochte onderwijsinstellingen was het werktempo en de hoeveelheid werk. Deze factor speelde met name een belangrijke rol voor de werknemers in de bezochte basisscholen en Hogescholen. De organisatorische beperkingen speelden met name een rol bij de werknemers in de bezochte hogescholen. De emotionele belasting werd met name in de bezochte onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs genoemd als belangrijke factor voor hoge psychische belasting. In 65% van de bezochte onderwijsinstellingen waarin psychische belasting een rol speelde volgens de inspecteur, werd dit ook onderkend in de RI&E. In 56% van die instellingen heeft de Arbodienst geadviseerd om het onderwerp psychische belasting op te nemen in de RI&E. In 37% gevallen is psychische belasting ook daadwerkelijk opgenomen in het Plan van Aanpak. Psychische belasting/werkdruk is het onderwerp waarvoor in het onderwijs een convenant is afgesproken. Dit was voor de Arbeidsinspectie de reden om tijden dit project niet op dit onderwerp te handhaven. seksuele intimidatie en/of agressie en geweld 13

14 Door de inspecteurs is in de bezochte onderwijsinstellingen gecontroleerd of er een beleid voor seksuele intimidatie en agressie en geweld aanwezig was. Een voorbeeld van een maatregel tegen seksuele intimidatie is dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is in de instelling. Een andere maatregel is het verstrekken van informatie onder werknemers over waar ze terecht kunnen in het geval ze seksueel geïntimideerd worden. Beleid tegen agressie en geweld op scholen kan onder andere worden vormgegeven door protocollen waarin wordt opgenomen hoe met agressie en geweld dient te worden omgegaan. Dergelijke protocollen creëren duidelijkheid voor leerlingen, leerkrachten en overige personeelsleden. Na controle bleek dat in 86% van de bezochte onderwijsinstellingen beleid bestond tegen seksuele intimidatie en in 81% van de bezochte instellingen beleid tegen agressie en geweld Arbeidstijden Volgens artikel 4.3 van de Arbeidstijdenwet dient de werkgever de arbeids- en rusttijden van werknemers te registreren. Dit dient op zodanige wijze te gebeuren, dat gecontroleerd kan worden of de regels op het gebied van arbeids- en rusttijden worden nageleefd. In het onderwijs geldt dat de uren die door leraren buiten de onderwijsuren worden gewerkt ook genoteerd worden. Het gaat hierbij in het bijzonder om de tijd die leraren thuis werken om bijvoorbeeld proefwerken na te kijken en lessen voor te bereiden. In 66% van de bezochte onderwijsinstellingen werden de arbeids- en rusttijden niet deugdelijk geregistreerd. In 28% van de bezochte onderwijsinstellingen werden de arbeids- en rusttijden wel geregistreerd en zijn er daarnaast ook geen overtredingen tegen de arbeids- en rusttijden aangetroffen. In de overige 6% van de bezocht onderwijsinstellingen werd wel deugdelijk geadministreerd, maar er werden wel overtredingen tegen arbeids- en rusttijden gevonden. 14

15 5. RESULTATEN VAN DE WERKPLEKINSPECTIES Naast het doornemen van de monitorvragenlijst waarvan u de resultaten in hoofdstuk 4 terugvindt hebben de inspecteurs ook de wettelijke bepalingen ten aanzien arbeidsomstandigheden en arbeidstijden geïnspecteerd en gehandhaafd. Dit laatste houdt in dat als er overtredingen zijn geconstateerd in de school daar een handhavinginstrument(en) is toegepast door de inspecteur. Een aantal van deze wettelijke bepalingen stonden in de monitorvragenlijst vermeld en komen in dit hoofdstuk terug om dat er door de arbeidsinspectie op gehandhaafd is. Daarnaast omvatte de inspectie met name op de werkplek meer items waarop overtredingen zijn geconstateerd waarvan in dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe, en met welk instrument, hierop door de arbeidsinspectie is gehandhaafd. 5.1 Overtredingen Overtredingen organisatorische aspecten Tabel 9 aantal overtredingen per inspectiepunt ( N= 1248) op 273 scholen inspectieonderwerp totaal aantal overtredingen percentage N= 1248 risico-inventarisatie/ plan van aanpak % % basis/spec. Aant.- perc bedrijfshulpverlening % 96 68% ongewenste intimiteiten/ agressie 32/ 36 2,5 % resp. 20/ % 62/64% arbeidstijden % % VO Aant.- perc 47 22% 23 16% BVE Aant.- perc HO Aant.- perc 8 4% 11 5% 10 7% 12 9% 8/8 25% 2/3 6% 2/2 6% 53 28% 18 9% 16 8% Uit een analyse van de handhavingsgegevens blijkt dat in de 273 scholen 500 interventies zijn gepleegd. In totaal zijn er 1248 overtredingen geconstateerd, zowel organisatorische als overtredingen op de werkplek. In de eerste twee kolommen zien wij per onderwerp het aantal overtredingen en daarnaast het percentage van overtredingen t.o.v. het totaal van In de volgende vier kolommen staan het aantal overtredingen per onderwerp/per schoolsoort en het percentage ten opzichten van het totale aantal overtredingen per onderwerp. Ten aanzien van de Risico-Inventarisatie (RI&E) en het plan van aanpak zijn 216 (17%) overtredingen opgemerkt. Hierbij gaat het om een niet volledige RI&E, plan van aanpak niet aanwezig, geen ongevallen registratie in de RI&E. e.d. Veel van deze overtredingen kunnen ook betrekking hebben op de scholen (81%) waar wel een RI&E aanwezig was. Wij zien dat met namen op de basisscholen de meeste overtredingen zijn gemaakt op het onderwerp risico-inventarisatie (150). In het Beroeps en Volwasseneneducatie (BVE) en de Hogescholen is het beter gesteld met de risico-inventarisatie en het plan van aanpak. Bij de 141 (12%) overtredingen m.b.t de organisatie van de bedrijfshulpverlening gaat het om niet voldoende aanwezig zijn van hulpverleners (75 maal) in een school of locatie van een 15

16 school; het niet opgeleid zijn van de hulpverleners en het niet hebben van een goed BHV-plan. Op bladzijde 10 van dit verslag is aangegeven dat op 62% van de bezochte scholen wel voldoende hulpverleners aanwezig waren. Ook hier scoort het basisonderwijs hoog (96 overtredingen) ten opzichte van de andere geïnspecteerde schoolsoorten gevolgd door het VO met 23 overtredingen. In het vorige hoofdstuk zagen wij dat in 86% van bezochte onderwijsinstellingen beleid bestond ten aanzien van seksuele intimidatie. Op 32 scholen is nog geen goed beleidsplan aanwezig voor het omgaan met ongewenste intimiteiten en op 36 scholen is nog geen regeling voor het omgaan en melden van agressie en geweld. Beide aspecten komen heden ten dagen helaas nogal eens voor op scholen. Opnieuw scoren de scholen uit het basisonderwijs hier het hoogst, 20 respectievelijk 23 overtredingen. Arbeidstijden op scholen hoeven in beginsel geen probleem te zijn. De diverse onderwijs cao s hebben geregeld hoeveel uren per dag en per jaar er door het personeel gewerkt moet worden. Een deel van het werk wordt al van oudsher door de leerkrachten thuis verricht. Door signalen uit het onderwijsveld heeft de Arbeidsinspectie de scholen de verplichting opgelegd, genoemd in artikel 4. 3 uit de Arbeidstijdenwet, tot het voeren van een werktijdenregistratie. Dit traject is uitvoerig met de werkgever- en werknemersorganisaties gecommuniceerd. In dit project is hierop gecontroleerd. Er zijn in totaal 190 waarschuwingen uitgedeeld aan de scholen, dit is 70% van de in totaal 273 geïnspecteerde scholen. In 186 gevallen ging het om het niet hebben van een deugdelijke registratie. De overige 4 overtredingen betroffen het niet hebben van een pauze of het structureel meer werken dan 10 uur per dag. Uit de eerste registraties blijkt dat er door leerkrachten incidenteel meer dan 10 uur en ook wel meer dan 12 uur (overwerk norm) arbeid wordt verricht per dag. Uitschieters zijn 13 t/m 15 uur als het gaat om een dag waarop ook in de avonduren activiteiten op school zijn. Het basisonderwijs en het VO scoren hier met 103 en 53 overtredingen het hoogste. Mogelijk dat dit komt omdat in het BVE en op de Hogescholen de registratieverplichting van de arbeidstijden niet voor iedereen geldt. Overtredingen werkplek Op de werkplek zijn in onderstaande tabel de meest voorkomende overtredingen aangegeven per onderwerpcluster. Tabel 10 aantal overtredingen op de werkvloer (N=1248) onderwerp aantal overtredingen percentage van totaal overtredingen Basis/spec. Aant.- perc. VO Aant.- perc BVE Aant.- perc HO Aant.- perc fysieke belasting % 47 55% 17 20% 5 6% 16 19% vluchtwegen e.d % % 24 16% 8 5% 6 4% veiligheidsglas 76 6 % 63 83% 10 13% 4 - klimaat, zonwering 67 5 % 44 66% 9 3 4% 7 10% 13% sanitair en schoonmaak 23 2 % % gevaarlijke stoffen 39 3 % % % 15% machine veiligheid % % % 16

17 5% Staan voor de klas, het niet hebben van een goede stoel en het werken met beeldschermen zijn de meest voorkomende overtredingen ten aanzien van fysieke belasting namelijk 85 maal (6.5 %). Uit verslagen van eerdere projecten van de Arbeidsinspectie 1 blijkt dat met name het beschikken over een ergonomisch verantwoorde stoel voor de leerkrachten is verbeterd. In de basisscholen vormt ook het tillen en verzorgen van de kinderen in de groepen 1 en 2 een belastende factor. In het Hogeronderwijs gaat het meer om beeldschermwerk. Helaas komen de inspecteurs op scholen nog steeds tegen dat de vluchtwegen zijn geblokkeerd door kasten of andere materialen; het aantal vluchtwegen onvoldoende is ten opzichte van het aantal personen in het schoolgebouw; de vluchtroute niet of onvoldoende is aangegeven en er geen pictogrammen en noodverlichting aanwezig is. Gehoord van een directeur op een school: Gelukkig branden in de praktijk de meeste scholen in de avond/nacht of in het weekend af. Een betere zorg voor bedrijfshulpverlening en de vluchtmogelijkheden mag toch wel verwacht worden van de schoolbesturen. Vooral op basisscholen (110 overtredingen) komen veel overtredingen voor op dit onderwerp. Het gebrek aan ruimte om schoolmiddelen, zoals computers e.d. in de lokalen te plaatsen kan een oorzaak zijn van het blokkeren van vluchtwegen. In het kader van dit project heeft een inspecteur een school bezocht in een kleine Noord-Brabantse gemeente en opmerkingen gemaakt over de vluchtwegen, nooduitgangen en noodverlichting. Na een moeizaam traject zal een jaar na inspectie een en ander geregeld zijn. Dat dit moeizame traject op deze school geen toeval is mag blijken uit het feit dat van de 15 scholen binnen deze gemeente er nog geen school is waar de gebruikersvergunning is afgegeven. Noodverlichting en signalering ontbreken en daarnaast komen nog steeds brandbare in plaats van brandwerende materialen voor in de scholen. Dat alles ruim 1 jaar na het Volendamse. Het Arbobesluit geeft aan dat transparante (meestal glas) wanden en deuren, die gevaar kunnen opleveren indien je daar ongewild mee in aanraking komt, van veiligheidsglas dienen te zijn voorzien. In 76 gevallen, waarvan 63 op basisscholen, is hier door de inspecteurs geconstateerd dat niet wordt voldaan aan NEN 3569 waarin staat dat deze wanden en deuren tot 1.4 m. vanaf de grond van veiligheidsglas voorzien moeten zijn. In een aantal situaties heeft dit geleid tot verwondingen bij leerlingen. Het klimaat in scholen (5%) is in vele scholen een punt van ergernis voor leerlingen en personeel. Veel is daar aan te doen door in pauzes de ramen en deuren te openen, waardoor de zuurstof in de lokalen verbeterd kan worden. Ook het aanbrengen van buitenzonwering kan hier een positieve bijdrage aan leveren. 1 zie lijst geraadpleegde projectverslagen 17

18 Ook in eerdere projecten van de Arbeidsinspectie 1 is opgemerkt dat het met de schoonmaak van scholen niet altijd even goed gesteld is. In dit project zijn hierop 23 overtredingen geconstateerd, waarvan er 15 betrekking hadden op de schoonmaak en de overige op het onvoldoende aantal toiletten dat aanwezig binnen een school. Alle 23 overtredingen hebben in dit geval betrekking op scholen uit het basis- en speciaalonderwijs. In het voortgezet-, BVE en hogeronderwijs wordt in de diverse praktijklokalen gewerkt met gevaarlijke stoffen. Er zijn in het project 39 overtredingen geconstateerd op dit punt. Op het onderwerp machineveiligheid zijn 20 overtredingen zijn geconstateerd. 5.2 Ingezette handhavingsinstrumenten De inspecties van de Arbeidsinspectie binnen de scholen zijn niet vrijblijvend. Volgens het handhavingsbeleid van de Arbeidsinspectie en gebaseerd op de wettelijke bepalingen zijn door de inspecteurs verschillende instrumenten toegepast. Tabel 11 door de Arbeidsinspectie ingezette instrumenten per overtreding (N=1256) aantal keren dat instrument % ten opzichte van alle ingezette is ingezet voor overtreding instrumenten per overtreding waarschuwing ATW % proces-verbaal ATW % waarschuwing Arbo % eis Arbo 39 3 % boeterapport % Totaal % Opmerking: Het gaat hier om toepassing van het instrument per overtreding. Het feitelijk aantal verstuurde schriftelijke handhavinginstrumenten dat aan het betreffende schoolbestuur is verstuurd is lager. Per instrument kunnen meerdere overtredingen opgesomd zijn. Het betreft hier het toepassen van de instrumenten na het eerste inspectiebezoek, de zo gehete eerste fase van het project. Vanaf oktober/november is de 2 e fase van het project gestart en worden de scholen gecontroleerd of zij aan het gestelde in de handhavinginstrument hebben voldaan. Is dit niet het geval dan zal bij de Arbo-ovetredingen overgegaan worden tot het opmaken van een boeterapport. Voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet geldt in de 2 e fase dat een proces-verbaal wordt opgemaakt en aan Justitie wordt gezonden voor verdere afhandeling. 5.3 Vergelijking met eerdere inspectieprojecten Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 zijn 86 van in totaal 273 bezochte scholen (schoollokaties) reeds eerder bezocht in het kader van een inspectieproject tussen 1997 en Uit monitorvragenlijst blijkt dat er qua resultaat nagenoeg geen verschil is in het niveau van arbeidsomstandigheden op deze 86 eerder bezochte scholen en de overige 187 scholen. 1 zie lijst geraadpleegde projectverslagen 18

19 Basisonderwijs Ten opzicht van de resultaten uit de projecten Basisonderwijs 1997 t/m 1999 en het project speciaalonderwijs 1998/ kunnen wij zien dat het totaal aantal overtredingen van de Arbowet en het Arbobesluit nog steeds fors is te noemen. Positief is dat er meer risicoinventarisaties aanwezig zijn dan in de eerder genoemde projecten. Nu tussen de 70 en 80%, in 1999 tussen de 45 en 50%. Het totale aantal overtredingen op de 135 geïnspecteerde basisscholen is in 2001 ca In 1999 waren dat op 245 scholen er 420. Kanttekening hierbij is dat de controle op de arbeidstijden in 1997 t/m 1999 niet zo intensief was als in dit project. Voortgezetonderwijs en BVE Hier is het moeilijk om een vergelijking te maken met eerdere projecten. In 1997 is er wel een project uitgevoerd maar dat had betrekking op het VBO en gedeeltelijk op het MBO. VBO is nu een onderdeel van het VO, de MBO scholen behoren nu tot de BVE sector. In het project van 1997 zijn 254 scholen geïnspecteerd wat 1879 overtredingen opleverde. In het huidige project gaat het om 97 scholen en 336 overtredingen. Dat is duidelijke een positieve wending te noemen. Het werken met gevaarlijke stoffen is een onderwerp waar nog meer zorg aan gegeven moet worden. De RI&E is in 91% van de scholen aanwezig, in 1997 was dat slechts in 30% het geval. Hogescholen Ook op de Hogescholen is in 91% van de scholen een RI&E aanwezig. In 1998 was dit percentage 70%. Ook hier is dus sprake van een duidelijke verbetering. Op de 21 hogescholen zijn 103 overtredingen geconstateerd tegen 450 op 55 scholen of locaties van die scholen in Een verbetering van 3 overtredingen per school nu ten opzichte van Fysiek belasting, het voorkomen van RSI en de machineveiligheid zijn punten die nog verbetering behoeven. 1 zie lijst geraadpleegde projectverslagen 19

20 6. Projectverslagen Arbeidsinspectie 1997, Van Bovenmeester tot manager, verslag Basisonderwijs Noord-Holland, Arbeidsinspectie regio NW 1997, Verslag landelijk project VBO/MBO, Arbeidsinspectie regio NW 1998, Verslag landelijk project Hogescholen, Arbeidsinspectie regio NW 1999, Verslag landelijk project Speciaalonderwijs, Arbeidsinspectie regio NW 1999, Verslag landelijk project Basisonderwijs, Arbeidsinspectie regio NW 20

21 7. BIJLAGE beleid ten aanzien van arbeidsomstandigheden in eerder bezochte scholen en nog niet eerder bezochte scholen in het kader van het project onderwijs. In percentage van eerder bezochte scholen in het kader van het project Onderwijs In percentage van niet eerder bezochte scholen in het kader van het project Onderwijs er is een getoetste RI & E 78 % 83 % er is een Plan van Aanpak, inclusief 48% 46% termijnen Er zijn voldoende 62 % 62 % bedrijfshulpverleners er is beleid voor seksuele 88 % 85 % intimidatie er is beleid voor agressie en geweld 88 % 78 % werknemers zijn op de hoogte van het arbeidsomstandighedenbeleid 79 % 84 % 21

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

Projectverslag Leerindustrie

Projectverslag Leerindustrie Projectverslag Leerindustrie Projectnummer: A018 Projectsecretaris: T. Rijlaarsdam Betrokken regio's: regio Zuid Uitvoeringsperiode: juni 1999 t/m maart 2000 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 1 Doelstelling

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Kantoor Den Haag Afdeling Concernbeleid Team Monitoring en Beleidsinformatie Arbomonitor 2003

Kantoor Den Haag Afdeling Concernbeleid Team Monitoring en Beleidsinformatie Arbomonitor 2003 Kantoor Den Haag Afdeling Concernbeleid Team Monitoring en Beleidsinformatie Arbomonitor 2003 Juli 2004 drs. Ö. Erdem J. Samadhan INHOUDSOPGAVE BLZ. SAMENVATTING 1 INLEIDING 1 2 HET ONDERZOEK 3 2.1 Terreinafbakening

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van april 01 tot oktober 01 op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in zorginstellingen. PSA is in de

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2001 Den Haag, april 2002 I N H O U D S O P G A V E 1. SAMENVATTING 3 2. INLEIDING 4 3. UITVOERING VAN HET PROJECT 5 3.1 Voorlichting 5 3.2 Publiciteit 5 3.3

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk 2002

Projectverslag. Vakantiewerk 2002 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2002 versie 28 februari 2003 Arbeidsinspectie te Den Haag Inspectieproject: Vakantiewerk 2002 Informatie en projectleiding: Wetenschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Tools Arbeidsomstandigheden

Tools Arbeidsomstandigheden Tools 3.16.01.08 Overzicht wijzigingen Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 Arbobesluit tot 31 december 2006 Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 BEDRIJFSHULPVERLENING Organisatie van de BHV Bij de organisatie

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Projectopzet en uitvoering 9 1.1 Aanleiding en doelstellingen 1.2 Uitvoering

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

VERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET SPECIAALONDERWIJS PROJ.NR. A114

VERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET SPECIAALONDERWIJS PROJ.NR. A114 VERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET SPECIAALONDERWIJS PROJ.NR. A114 maart 1998 t/m mei 1999 Bedrijfstakcoördinator: Landelijkprojectleider: Secretariaat: Drs. J. Engwerda Theun Beekhoven Joke van Diepen

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT AUDIOVISUELE SECTOR 2002 2003 (Inspectieproject m.b.t. werktijden, werkdruk en fysieke belasting in de audiovisuele

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw"

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht oud en nieuw Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw" Laatste update 13 mei 2007 Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Situatie 2006

Nadere informatie

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie. Arbeidsinspectie. Arbomonitor E.C. van Hoorn

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie. Arbeidsinspectie. Arbomonitor E.C. van Hoorn Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Arbomonitor 2001 Juni 2002 drs. A. Peters E.C. van Hoorn INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1 2 HET ONDERZOEK 1 2.1 Terreinafbakening

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: mevr. A Niehe Rapportage is aangemaakt op: 11 04 2016 Werkgever Naam: Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs Werkgeversnummer: 40775 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG. Krantenbezorging Den Haag, november 2001

PROJECTVERSLAG. Krantenbezorging Den Haag, november 2001 Arbeidsinspectie PROJECTVERSLAG Krantenbezorging 2000 Den Haag, november 2001 De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1. Algemeen In 2000 heeft de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Toetsing RI&E 2010/2011

Toetsing RI&E 2010/2011 Arbo Unie B.V. Harderwijkweg 7a Postbus 206 2800 AE Gouda T (0182) 59 60 34 F (0182) 59 60 80 www.arbounie.nl Basisschool Essesteijn Toetsing RI&E 2010/2011 Datum: 5 april 2011 Onderwerp: Essesteijn Toetsing

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon 070 333 44 44 Telefax 070 333 40 33

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon 070 333 44 44 Telefax 070 333 40 33 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007

Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 Wijzigingen arbowet per 1 januari 2007 1. Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Situatie 2006 Situatie na 1 januari 2007 Arbowet Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Een aantal aanpassingen

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 Inleiding De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk bij de werkgevers en werknemers neergelegd. Dit betekent

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie. Arbomonitor E.C.

Directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie. Arbomonitor E.C. Directie Uitvoeringstaken, Juridische Zaken en Beleidsinformatie Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Arbomonitor 2002 Oktober 2003 S. Pott E.C. Junger -van Hoorn INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Ongewenste Omgangsvormen

Basisinspectiemodule Ongewenste Omgangsvormen Basisinspectiemodule Ongewenste Omgangsvormen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de InspectieSZW. Verder is

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE BGS M/06 d.d. 2002-06-13 BEOORDELINGSGRONDSLAG voor ARBO & MILIEU in de HOUTBRANCHE Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Beoordelingsgrondslag Pagina 2 van 11 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Nadere informatie