ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID"

Transcriptie

1 VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

2 Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus RM GRONINGEN (050) Datum : februari

3 INHOUDOPGAVE: 1. SAMENVATTING 2. INLEIDING 2.1 Aanleiding en achtergrond van het project 2.2 Beschrijving branche 2.3 Doelstelling 2.4 Wettelijk kader 2.5 Landelijke startdag 2.6 Uitvoeringsbeleid 2.7 Bedrijvenbezoek 2.8 Onderwerpen 3. DE RESULTATEN 3.1. Algemene informatie over de inspecties 3.2. De gehanteerde handhavingsinstrumenten 3.3. Belangrijkste groepen van overtredingen 3.4. Arbozorg inspectiepunten Inventarisatie en evaluatie risico s Plan van aanpak Gecertificeerde Arbo-dienst 3.5. Technische inspectiepunten Inrichting arbeidsplaatsen Gevaarlijke stoffen Arbeidsmiddelen Persoonlijke Beschermingmiddelen 3

4 1. SAMENVATTING Het project installatiebedrijven is uitgevoerd in de alle regio s van de Arbeidsinspectie. De uitvoering van het project heeft plaatsgevonden van september 2001 tot en met april Tijdens deze periode zijn 475 vestigingen van aannemers geïnspecteerd. Bij 426 (89,7%) van deze bedrijven zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Tijdens dit project zijn 38 keer de werkzaamheden stilgelegd omdat direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers aanwezig was. Tevens zijn 37 werkgevers een bestuurlijke boete aangezegd en verder zijn in dit project 1629 waarschuwingen gegeven. In totaal zijn in totaal 1703 handhavinginstrumenten gehanteerd. Daarvan zijn 778 overtredingen met betrekking tot arbo-zorg. Het project richtte zich daarbij op de maatregelen die de aannemers voorzien hebben in hun Ri&e (568 overtredingen) en het hierop gebaseerde plan van aanpak (180 overtredingen) om deze risico s te beperken. Naast deze inspectie van de Ri&e, het plan van aanpak zijn ook overtredingen geconstateerd met betrekking tot het ontbreken van arbobeleid (11 overtredingen), voorlichting aan de werknemers (5 overtredingen) en het aangesloten zijn bij een Arbo-dienst (14 overtredingen). Daarnaast hebben een aantal inspecties op de werkplek van de meest risicovolle werkzaamheden plaatsgevonden. De bezoeken zijn in onaangekondigd afgelegd op de vestigingsadressen van aannemers en zijn (meestal dezelfde dag) gevolgd door onaangekondigde inspectiebezoeken aan de timmerwerkplaatsen. Op de werkplekken zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot inrichting van arbeidsplaatsen (83 overtredingen), gevaarlijke stoffen (213 overtredingen), arbeidsmiddelen (593 overtredingen) en persoonlijk beschermingsmiddelen (4 overtredingen). 4

5 2. INLEIDING In dit verslag wordt een beeld gegeven van de resultaten en bevindingen naar aanleiding van de inspecties tijdens het inspectieproject Vestigingadressen met timmerwerkplaatsen. Dit inspectieproject is uitgevoerd in de periode september tot en met april Zowel de timmerfabriek (niet vallende onder de timmerindustrie) en de timmerwerkplaatsen van aannemers zijn de laatste jaren, m.u.v niet projectmatig geïnspecteerd. Omdat de problematiek in deze bedrijven vergelijkbaar is met die in de hout- en meubelindustrie, behoren zij tot de doelgroep van dit project Aanleiding en achtergrond van het project Het project Vinger aan de pols is specifiek gericht op de bouwlocaties van aannemers. Het aantal ongevallen, klachten evenals de hoeveelheid handhavingsinstrumenten welke worden toegepast op deze bouwlocaties, vormde de aanleiding eens te kijken hoe het is gesteld met de vestigingslocaties van de betreffende bedrijven, dit mede gezien de uitkomsten uit het inspectieproject A436 (Hout en Meubel) in Op de vestigingsadressen van aannemers is in de meeste gevallen een werkplaats met houtbewerkingmachines, tot en met een complete timmerfabriek met een vaste bezetting aanwezig Beschrijving branche De aannemers met een timmerwerkplaats maken deel uit van de indeling: BIK Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw; BIK 4542 De Timmerfabrieken Doelstelling Het doel van het project was het bewerkstellingen dat alle in het kader van het project bezochte bedrijven aan het eind van de looptijd van het project beschikken over: a. Een Ri&e die door een gecertificeerde Arbo-dienst is goedgekeurd, met daarin opgenomen: de specifieke risico s, een beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia, omschrijving van de fysieke belasting en de beschrijving van de veiligheidsaspecten van de (houtbewerking) machines. b. Een plan van aanpak met daarin opgenomen de maatregelen die moeten leiden tot: blootstelling aan houtstof, geluid, afscherming van bewegende delen van (houtbewerking) machines en dat het snijgereedschap voldoet aan de NEN-EN Tevens moeten de termijnen waarbinnen de realisatie zal plaatsvinden vermeld zijn in het plan van aanpak en de overtredingen op de werkplek zijn opgeheven Wettelijk kader Het project beperkte zich tot de inspectie op onderwerpen uit de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Wet op de gevaarlijke werktuigen (WGW). In de beleidsregels wordt de nadere invulling van een aantal wetsartikelen vermeld. 5

6 2.5. Landelijke startdag Het project vestigingsadressen A500 is gestart in november 2001 met een landelijke startdag bij Revabo te Oosterbeek, waar de projectdeelnemers een hernieuwde kennismaking met machinale houtbewerking hebben gehad. De landelijke startdag, bestond uit een dagdeel uit projectuitleg en een theoretisch deel machinale houtbewerking. Het 2 e dagdeel bestond uit een praktijk gedeelte waarin onder leiding van een instructeur de belangrijkste houtbewerkingmachines de revue passeerden. Gezien de complexheid van de materie is als bijlage de Arbo-opleiding machinale houtbewerking (wet en regelgeving m.b.t. houtbewerking) als naslagwerk bij het projectplan bijgevoegd. 2.6 Uitvoeringsbeleid Rekening houdend met het wettelijke kader en het vigerende handhavingsbeleid zijn de inspecties uitgevoerd. De resultaten van de inspecties zijn met de directie besproken. De bevindingen zijn via het geautomatiseerde systeem van de Arbeidsinspectie vastgelegd. En de betrokken partijen hebben schriftelijke terugrapportage van de inspecteurs ontvangen. 2.7 Bedrijvenbezoek De bedrijfsbezoeken bevatten de volgende elementen: werkplekinspecties, inspectie arbozorgelementen en een afrondend gesprek. 2.8 Onderwerpen De onderwerpen die in dit project centraal stonden waren: Aanwezigheid Ri&e/ plan van aanpak Inrichting arbeidsplaatsen Gevaarlijke stoffen en biologische agentia Fysieke belasting Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden 6

7 3. DE RESULTATEN De resultaten van dit inspectieproject zijn verdeeld in een aantal onderwerpen. Omdat het hier om een landelijk inspectieproject betreft is een totaaloverzicht gegeven van alle inspecties zonder onderscheid in regio s van de Arbeidsinspectie. Achtereenvolgens word aangegeven: algemene informatie over de inspecties de gehanteerde handhavinginstrumenten de belangrijkste groepen van overtredingen 3.1 Algemene informatie over de inspecties In dit project zijn in totaal 475 bedrijven geïnspecteerd. Van deze 475 bedrijven bleken er 16 (3,4%) niet in de goede doelgroep te vallen of het bedrijf was gestaakt. Verder zijn bij 33 (6,9%) van de 475 geen overtredingen geconstateerd. Bij 426 (89,7%) van de bedrijven zijn één of meer overtredingen aangetroffen. Gemiddeld zijn per bedrijf 2,4 bezoeken gebracht. In tabel 1 zijn de cijfers nog eens schematisch weergegeven. Tabel 1: Bezochte bedrijven Cijfermatig overzicht aantal bedrijven Aantal Bedrijven zonder handhaving 33 Bedrijven buiten project, gestaakt e.d. 16 Aantal bedrijven met overtredingen 426 Totaal aantal bezochte bedrijven Gehanteerde handhavinginstrumenten Met het doel de wettelijke bepalingen te controleren en te zorgen voor een gedegen handhaving, heeft de Arbeidsinspectie een handhavingsbeleid waarbij een aantal instrumenten ter beschikking staan. In het onderstaande overzicht is aangegeven welke handhavingsinstrumenten er tijdens de inspecties gebruikt zijn. Waarschuwing arbo Bij een waarschuwing arbo is een overtreding geconstateerd en wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld de tekortkoming op te heffen binnen een daarvoor door de inspecteur afgesproken termijn. Stillegging Bij een stillegging is een onveilige situatie aangetroffen waarbij de inspecteur het werk heeft stilgelegd en de werkgever in de gelegenheid heeft gesteld de aangetroffen situatie aan te passen zodat het gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de betrokken werknemers wordt opgeheven. Stillegging + boeterapport Als de inspecteur een situatie aantreft waarbij er sprake is van een zeer ernstige bedreiging van de veiligheid en de gezondheid van de betrokken werknemers, dan wordt het werk stilgelegd en zal er aan de werkgever direct een boeterapport opgemaakt worden. 7

8 Boeterapport Als een werkgever zich niet aan de wettelijke verplichtingen houdt kan op grond van het handhavingsbeleid een boeterapport opgelegd worden, ook voor die gevallen waar niet, zoals hiervoor beschreven, er een direct gevaar bestaat. Te denken valt aan bijvoorbeeld het niet hebben van een risico-inventarisatie en evaluatie of het ontbreken van het bij behorend plan van aanpak. Het aantal keren dat bovenstaande handhavinginstrumenten zijn gebruikt staan aangegeven in tabel 2. Uit deze tabel blijkt dat 38 keer de werkzaamheden zijn stilgelegd en 37 boeterapporten zijn opgemaakt. Daarnaast zijn in totaal 1626 waarschuwingen Arbo en 3 waarschuwingen op de Wet Gevaarlijke Werktuigen (WGW) gegeven. Gaan we deze handhavinginstrumenten verdelen over de bedrijven waar overtredingen zijn geconstateerd dan zien we dat bij deze bedrijven gemiddeld bijna vier (1703/475) overtredingen zijn geconstateerd. Tabel 2: Gehanteerde handhavinginstrumenten Gehanteerde Aantal handhavinginstrumenten Boeterapport 36 Stillegging 37 Stillegging + boeterapport 1 Waarschuwing Arbo 1626 Waarschuwing WGW 3 Totaal Belangrijkste groepen van overtredingen De belangrijkste groepen van overtredingen zijn in te delen in arbozorg inspectiepunten en technische inspectiepunten. Bij overtredingen van arbozorg hebben we het over de risicoinventarisatie en evaluatie (inclusief nadere verplichtingen m.b.t arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en geluid), plan van aanpak, aansluiting gecertificeerde Arbo-dienst, bedrijfshulpverlening en voorlichting en onderricht. Bij overtredingen van technische onderwerpen hebben we het over arbeidsmiddel, gevaarlijke stoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen. 3.4 Arbozorg inspectiepunten De werkgever heeft een aantal algemene verplichtingen. Hierbij gaat het om algemene zorg, beleidsvoering, voorlichting en onderricht, risico-inventarisatie en evaluatie, plan van aanpak en melding en registratie van ongevallen. Bovendien heeft hij specifieke verplichtingen ten aanzien van gecertificeerde Arbo-diensten. Uit de inspecties blijkt dat de meeste werkgevers nog niet aan de Arbozorgverplichtingen van de Arbo-wet voldoen. Bij 11 bedrijven zijn waarschuwingen gegeven omdat in zijn geheel geen Arbo-beleid werd gevoerd. Eén bedrijf had niets geregeld ten aanzien van de bedrijfshulpverlening en 5 bedrijven hadden geen of onvoldoende voorlichting en onderricht aan werknemers gegeven. Tijdens de 475 geïnspecteerde bedrijven zijn in totaal 778 handhavinginstrumenten ten aanzien van Arbozorgverplichtingen ingezet. De meest voorkomende overtredingen hebben te maken met de Ri&e, plan van aanpak en de verplichtingen met betrekking tot de gecertificeerde Arbodienst. 8

9 Tijdens de inspecties heeft de inspecteur vooral geverifieerd: of de werkgever een Ri&e had gemaakt; of de geconstateerde overtredingen in de Ri&e zijn opgenomen als risico; of een plan van aanpak met de daarin gestelde eisen is gemaakt; of de werkgever beschikt over een door een gecertificeerde Arbo-dienst getoetste Ri&e Inventarisatie en evaluatie van risico s In de Arbo-wet is de verplichting opgenomen tot het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e). Deze inventarisatie en evaluatie moeten betrekking hebben op alle gevaren die de arbeid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer met zich mee brengt. In tabel 3 zijn de overtredingen weergegeven die te maken hebben met de Ri&e. Tabel 3: Aantal overtredingen met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie Omschrijving Boete Stillegging Stillegging + Waarschuwing Totaal Boete Geen Ri&e aanwezig Onvolledige Ri&e Ontbreken ongevallen Ontbreken gevaarlijke stoffen Ontbreken 5 5 kankerverwekkende stoffen Ontbreken van fysieke 7 7 belasting Ontbreken geluid Ontbreken arbeidsmiddelen RI&E aanpassen wanneer nodig Totaal Uit tabel 1 blijkt dat tijdens de inspecties 568 keer overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot de Ri&e. In 52 gevallen had de werkgever geen Ri&e. Bij het ontbreken van een Ri&e is in overeenstemming met het handhavingsbeleid in 22 gevallen direct een boeterapport aangezegd. De controle en handhaving van de Arbeidsinspectie richtte zich ook op de kwaliteit en inhoud van enkele nadere Ri&e verplichtingen. In totaal 452 keer hadden de werkgevers de geconstateerde gevaren niet verwerkt in de Ri&e. Deze overtredingen hadden betrekking op de arbo-onderwerpen gevaarlijke stoffen (201 overtredingen), kankerverwekkende stoffen (5 overtredingen), fysieke belasting (7 overtredingen), geluid (134 overtredingen) en het ontbreken van de lijst van arbeidsongevallen (37 overtredingen). Daarnaast was de Ri&e in 46 gevallen onvolledig en in 18 gevallen moest de Ri&e worden aangepast aan de actuele situatie binnen het bedrijf Plan van aanpak Een plan van aanpak moet onderdeel uitmaken van de Ri&e, een en ander in overeenstemming met artikel 5 van de Arbo-wet. In het plan van aanpak moet per gevaar worden aangegeven waaruit de maatregelen moeten bestaan om het gevaar zo goed mogelijk 9

10 te beheersen. In het plan van aanpak zijn ook de termijnen aangegeven waarbinnen maatregelen zullen worden genomen. In tabel 4 zijn de overtredingen weergegeven die te maken hebben met het plan van aanpak. Tabel 4: Aantal overtredingen met betrekking tot het plan van aanpak Omschrijving Boete Stillegging Stillegging + Boete Waarschuwi ng Totaa l Geen plan van aanpak aanwezig Geen termijnen van maatregelen Jaarlijks rapportage over 4 4 uitvoering Totaal Uit tabel 4 blijkt dat 180 overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot het plan van aanpak. Bij 122 bedrijven was er in het geheel geen plan van aanpak aanwezig. 54 bedrijven hadden geen termijnen van maatregelen in het plan van aanpak genoemd. Bij alle overtredingen met betrekking tot het plan van aanpak zijn de geconstateerde overtredingen afgehandeld middels een waarschuwing. Bij de hercontrole van de geconstateerde overtredingen bleek dat 5 bedrijven de waarschuwing niet hadden opgevolgd waarop deze bedrijven een bestuurlijke boete is aangezegd Gecertificeerde Arbo-dienst Elke werkgever is verplicht zich bij de uitvoering van het beleid dat voortvloeit uit de Arbowet, bij te laten staan door één of meer deskundigen. De werkgever is verplicht minimaal vijf essentiële taken af te nemen van een gecertificeerde Arbo-dienst. Het verlenen van medewerking aan het opstellen van een Ri&e waaronder mede begrepen het toetsen ervan en het adviseren daarover is een van de taken die meegenomen is bij de inspectiebezoeken. In tabel 5 is een overzicht weergegeven van het aantal overtredingen met betrekking tot de verplichtingen met gecertificeerde Arbo-diensten. Tabel 5: Aantal overtredingen met betrekking tot gecertificeerde Arbo-diensten Omschrijving Boete Stillegging Stillegging + Waarschuwing Totaal Boete Meewerken/opstellen Ri&e Werknemer ago ondergaan 1 1 Totaal Uit tabel 5 blijkt dat bij 13 bedrijven geen gecertificeerde Arbo-dienst heeft meegewerkt bij het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie. In totaal zijn 13 keer werkgevers een waarschuwing gegeven voor het niet meewerken van een gecertificeerde Arbo-dienst bij het opstellen van een Ri&e. In 1 bedrijf werd de werknemer niet in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (ago) te ondergaan. 10

11 3.5 Technische inspectiepunten De technische inspectiepunten die in de meeste gevallen in de timmerwerkplaats zijn vastgesteld hadden betrekking op de inrichting van de arbeidsplaats, gevaarlijke stoffen, de gebruikte arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen Inrichting arbeidsplaatsen Arbeidsplaatsen moeten veilig toegankelijk zijn en kunnen worden verlaten. Tevens moet de arbeidsplaats in goede orde zijn en met voldoende bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in stand worden gehouden. In tabel 6 staan de overtredingen weergegeven met betrekking tot de inrichting van arbeidsplaatsen. Tabel 6: Aantal overtredingen met betrekking tot inrichting arbeidsplaatsen Omschrijving Boete Stillegging Stillegging + Waarschuwing Totaal Boete Veilige en ordelijke arbeidsplaats Waarborg veilige 7 7 elektrische installaties Vluchtwegen en brandbestrijd. Voorkomen valgevaar Totaal Veilige en ordelijke arbeidsplaats In totaal zijn 12 waarschuwingen gegeven voor het niet veilige toegankelijk zijn en het veilig kunnen verlaten van de arbeidsplaats. Elektrische installaties Elektrische installaties moeten zodanig zijn ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk gewaarborgd is. In 7 gevallen is een waarschuwing gegeven voor onvoldoende waarborg van een elektrische installatie. Vluchtwegen Vluchtwegen moeten aanwezig en doeltreffend zijn voor vluchtmogelijkheden van werknemers. Tevens moeten ze kunnen worden geopend en voorzien van adequate signalering. In totaal hadden 38 overtredingen te maken met vlucht en nooduitgangen en de beschikbaarheid van adequate brandbestrijdingsmiddelen. Onvoldoende en geen adequate vluchtwegen en nooduitgangen heeft geleid tot 32 overtredingen en de bereikbaarheid van de brandbestrijdingsmiddelen tot 6 overtredingen. Voorkomen valgevaar Bij het verrichten van arbeid waar valgevaar aanwezig bestaat moeten voorzieningen worden aangebracht zodat geen gevaar voor de arbeid plaatsvindt. Gedacht kan worden aan veilige steigers, stellingen, bordessen en doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen. In totaal is 3 maal het werk preventief stilgelegd voor het ontbreken van de benodigde voorzieningen. In 80 gevallen is een waarschuwing gegeven voor het onvolledig zijn van de valvoorzieningen. 11

12 3.5.2 Gevaarlijke stoffen Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen (kwarts, vos e.d.) dan dienen maatregelen te worden genomen om werknemers te beschermen tegen gevaren en ongewilde gebeurtenissen. In tabel 7 staan de overtredingen weergegeven die betrekking hebben op de concrete maatregelen met betrekking tot gevaarlijke stoffen. De nadere Ri&e verplichtingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen (201 overtredingen) en kankerwekkende stoffen (5 overtredingen) zijn al verwerkt onder het hoofdstuk arbozorg. Tabel 7: Aantal overtredingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen Omschrijving Boete Stillegging Stillegging Waarschuwing Totaal + Boete Voorzieningen om ongewilde gebeurtenissen te vermijden Ontbreken bronmaatregelen Afzuiging / ventilatie Ter beschikking stellen 6 6 pbm-en Diversen 8 8 Totaal Naast de opmerkingen die gemaakt zijn over de nadere voorschriften met betrekking tot gevaarlijke stoffen bij Arbozorgverplichtingen zijn ook 213 overtredingen geconstateerd met betrekking tot de te nemen maatregelen. Relatief veel overtredingen zijn geconstateerd op slechte of onvoldoende afzuiging (95) en het ontbreken van technische en of organisatorische (bron)maatregelen (92). Deze overtredingen zijn afgedaan met een waarschuwing. In 1 geval is een bestuurlijke boete aangezegd. Het ging hier om het niet naleven van de afzuig- en ventilatie verplichtingen nadat een werkgever geen gehoor had gegeven aan een waarschuwing Arbeidsmiddelen Arbeidsmiddelen zijn alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten, transportmiddelen (inclusief ladders) en (hand)gereedschappen. De geconstateerde overtredingen en gebruikte handhavingmiddelen met betrekking tot arbeidsmiddelen staan in tabel 8 schematisch weergegeven. 12

13 Tabel 8: Aantal overtredingen met betrekking tot arbeidsmiddelen Omschrijving Boete Stillegging Stillegging Waarschuwing Totaal + Boete Gebruiken waarvoor bestemd Maatregelen ter beperking gevaren gebruik Gevaar voor verschuiving e.d. 7 7 Schermen e.d. voor afscherming bewegende delen Ladders en trappen Divers Totaal Bij de inspecties op het gebruik van arbeidsmiddelen zijn in totaal 593 overtredingen geconstateerd. In 557 gevallen kon de overtreding worden afgedaan met een waarschuwing. In 34 gevallen was er van zodanige situatie sprake dat de inspecteur het werk heeft stilgelegd. Het stilleggen van werkzaamheden heeft plaatsgevonden omdat er gevaar voor personen aanwezig was omdat het materiaal niet deugdelijk was, er gevaar voor verschuiving aanwezig was en omdat bewegende delen onvoldoende waren afgeschermd Persoonlijke Beschermingsmiddelen Adequate gegevens over ieder persoonlijk beschermingsmiddel (pbm-en) zijn in het bedrijf of de inrichting beschikbaar en worden zonodig doorgegeven. De persoonlijke beschermingsmiddelen mogen slechts voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Zij worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Tijdens de inspecties zijn 4 overtredingen geconstateerd omdat de werkgever er niet voor had gezorgd dat werknemers de juiste persoonlijk beschermingsmiddelen gebruikten daar waar het nodig was. In deze drie gevallen is een waarschuwing gegeven. 13

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002

VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002 VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002 COLOFON Plaats: Den Haag, 28 februari 2005 Projectnummer: Directie: A538 Bouw Landelijke projectleider: J. Boer, JBoer@minszw.nl, 050-5225322

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

Projectverslag Leerindustrie

Projectverslag Leerindustrie Projectverslag Leerindustrie Projectnummer: A018 Projectsecretaris: T. Rijlaarsdam Betrokken regio's: regio Zuid Uitvoeringsperiode: juni 1999 t/m maart 2000 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 1 Doelstelling

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660 Projectverslag Garagebedrijven 2004 Project A660 juli 2005 2 Garagebedrijven 2004 Inspectieonderwerpen Veiligheid RI&E en plan van aanpak Bedrijfshulpverlening AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006 Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Projectnaam: Inspectieproject glas en keramiek Landelijk Projectleider: Mw. Ing. J.M.A. Hertogh-Huijbregts Landelijk Projectsecretaris: Mw. Y.A.J. Montforts Looptijd:

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT RIJKSWATERSTAAT COLOFON / PROJECTINFORMATIE Naam: Projectnummer: Inspectieproject Rijkswaterstaat A544 Inspectieperiode:

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arbeidsinspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT INSPECTIEDIENSTEN Den Haag september 2003 COLOFON / PROJECTINFORMATIE Naam: Projectnummer: Inspectieproject

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS PROJECTVERSLAG Project Schilders - OPS Projectnummer A 219 Amsterdam, juni 2000 Looptijd project: 1 februari 1999 tot 1 juni 1999 1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT Page 1 1.1 Aanleiding Veel

Nadere informatie

Transportmiddelen 2013

Transportmiddelen 2013 Transportmiddelen 2013 De Inspectie SZW heeft in de periode augustus 2013 t/m januari 2014 een inspectieproject uitgevoerd in de transportmiddelenindustrie. Het project komt voort uit de afspraken die

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie Inspectierapport Project A590 Tillen in de industrie Uitvoeringsperiode: april t/m juni 2003 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts Tel. 0475-356603 Den Haag, 23 mei 2004 Inhoudsopgave Samenvatting... 3

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) van februari tot en met december

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Projectverslag Schoenbedrijven

Projectverslag Schoenbedrijven Projectverslag Schoenbedrijven Projectnummer: A019 Projectsecretaris: H. Neuman Betrokken regio's:regio Zuid Uitvoeringsperiode: 1998/1999 1. Doelstelling van het project 2. Misstanden 3. Politiek relevante

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel. 020-5812 535 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid.

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Machineveiligheid 004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Projectverslag Arbeidsinspectie, Den Haag, 1 september 005 Inspectieonderwerp

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 VERSLAG van het PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 PROJECTNUMMER A424 ARBEIDSINSPECTIE 21 augustus 2001 Samenstelling: K.H. van Dijk, Arbeidsinspectie regio Zuid tel. 0475-356670

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Loonbedrijf Dirk Geerts B.V. t.a.v. De heer B.J. Sprangers Heikantsestraat 4 5113 BS ULICOTEN

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Arbeidsinspectie, Den Haag 24-10-2005 Projectnummer Inspectie-onderwerpen Bedrijfstakdirectie A710 Chemische veiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen,

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

In verband met de overtredingen zijn stilleggingen en boete rapporten opgesteld opgelegd.

In verband met de overtredingen zijn stilleggingen en boete rapporten opgesteld opgelegd. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht VOION Postbus 2501 401 DA Heerlen Directie Analyse Programmering en Sïgnaiering Programmering en

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Projectopzet en uitvoering 9 1.1 Aanleiding en doelstellingen 1.2 Uitvoering

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Blootstelling aan kwartsstof bij een aantal vaak voorkomende werkzaamheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Projectopzet en

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar-

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Basisinspectiemodule Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk. Projectrapportage A645

Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk. Projectrapportage A645 Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk Projectrapportage A645 Projectrapportage Inspectie- en monitoringproject Kantoorwerk A645 Arbeidsinspectie 2006 Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag juli 2006

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Factsheet Scheepsbouw 2013

Factsheet Scheepsbouw 2013 Factsheet Scheepsbouw 2013 Aanleiding project De inspectie SZW heeft in 2013 als onderdeel van de meerjarensectoraanpak Metaal 2011-2014 een inspectieproject uitgevoerd bij scheepsbouw en reparatie. In

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemodule Inrichting arbeidsplaatsen Deelmodule: Algemeen Deze Basis Inspectie Module (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Aanleiding 3. Brancheorganisaties en arbocatalogi 4. Risico s 5. Resultaten 1. Conclusies en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448 Eindverslag Project Onderhoudsstops 2000 Projectnummer: A448 Definitief versie 10 augustus 2001 Hoofdconclusie: De arbeidstijden tijdens onderhoudsstops leiden over het algemeen tot een flink aantal overschrijdingen

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS Een ontwikkeling naar machinaal straten COLOFON Plaats: Den Haag, juli 2007 Projectnummer: Inspectieonderwerpen: Directie: A775 Fysieke belasting,

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie Projectrapportage Inspectieproject Afvalketen Metaal (Inspecties op de onderwerpen chemische veiligheid, fysieke belasting en machineveiligheid)

Nadere informatie