Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector"

Transcriptie

1 Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A 654 Status projectrapportage Definitief Inspectieonderwerpen Lichamelijke belasting Geluid AI-bedrijfstakdirectie(s) Directie Industrie Landelijk Projectleider Michiel Staal Voor vragen van de pers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Afdeling Persvoorlichting, tel. (7) Looptijd project Oktober 24 Maart 25 Correspondentieadres Arbeidsinspectie, kantoor Arnhem T.a.v. mw. C. de Caluwé Postbus DX Arnhem

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Algemeen directeur Samenvatting inspectieproject Inleiding, aanleiding, analyse en doelstelling inspectieproject Inleiding Aanleiding Doelstelling Omvang en opzet inspectieproject Werkterrein/BIK-codes Looptijd en aantallen bezoeken Generaliseerbaarheid Opzet van het inspectieproject Inspectieonderwerpen Convenanten Publiciteit Projectresultaten Totaaloverzicht Handhavingsinstrumenten Lichamelijke belasting Geluid Arbobeleid Machineveiligheid Overig Conclusies en aanbevelingen inspectieproject Algemene conclusies Conclusie / aanbevelingen per inspectiepunt van 17

3 1 Voorwoord De Arbeidsinspectie hanteert bij de inspectieactiviteiten steeds meer het criterium van het daadwerkelijk verbeteren van arbeidsomstandigheden in een sector. Dat houdt in dat de ambitie niet ophoudt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van alleen de bezochte bedrijven. Door knelpunten te signaleren en anderen te stimuleren en zonodig te ondersteunen bij het vinden van oplossingen, wordt er naar gestreefd om de kwaliteit van de werkomstandigheden in de gehele sector naar een hoger peil te tillen. Het in de periode oktober 24 tot en met maart 25 uitgevoerde inspectieproject in de voeding en genotmiddelen is hiervan een goed voorbeeld. Zo heeft de branche vereniging van diervoeder bedrijven tijdens de looptijd van het project haar informatie voorziening over ATEX vergroot richting bedrijven. Het Productschap Wijnen heeft ondermeer naar aanleiding van de besproken resultaten een tilwijzer ontwikkeld t.b.v. medewerkers in de sector. Gezien de problematiek in de sector, had dit project als onderwerpen de lichamelijke belasting, geluid en arbobeleid. Volledig inzicht in de risico s van lichamelijke overbelasting, blootstelling aan geluid en zeker niet te vergeten machineveiligheid vormen de basis om schade en nare ongevallen te voorkomen. Het blijkt dat in de geïnspecteerde bedrijven slechts matig inzicht is in hoeverre er sprake is van zware lichamelijke arbeid en van blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus. Langdurige zware lichamelijke arbeid kan gezondheidsschade geven bij werknemers. Overmatige zware lichamelijk inspanning is te voorkomen door gebruik te maken van veelal eenvoudige hulpmiddelen, dan wel aanpassing van werkmethodes. Te veel lawaai veroorzaakt, boven het normale gehoorverlies als gevolg van ouderdom, een niet te genezen gehoorschade en een slechte spraakverstaanbaarheid. Dit kan leiden tot een sociaal isolement van werknemers. Ondanks dat machineveiligheid geen inspectieonderwerp was, was het opvallend dat juist op dat gebied ook het nodige is te verbeteren. Inspecteurs hebben geconstateerd dat vooral beveiligingen vaak niet zijn aangepast aan de eisen die daaraan tegenwoordig zijn gesteld. Nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden om machines te beveiligen worden onvoldoende toegepast. Daarnaast komt het voor dat beveiligingen bijvoorbeeld vanwege onderhoud of reparatie zijn verwijderd maar niet meer terug geplaatst zijn. Ook zijn inspecteurs situaties tegen gekomen dat beveiligingen waren uitgeschakeld om sneller te kunnen werken. Behalve technische aspecten is dus ook het menselijke gedrag een factor van betekenis. De resultaten zijn representatief voor de geïnspecteerde bedrijven. De bevindingen dienen de ondernemers zich ter harte te nemen. Het gaat hier om de veiligheid van de eigen werknemers. Naast de morele verplichting om voor een verantwoord veiligheidsniveau te zorgen, zijn er ook financiële argumenten, zowel in de sfeer van uitkeringslasten bij arbeidsongeschiktheid als aansprakelijkheid in verband met letselschade. Het realiseren van tenminste het wettelijk vereiste niveau van veiligheid en gezondheid en het beïnvloeden van de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers bij de verbetering van arbeidsomstandigheden is het uitgangspunt van de handhaving. De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie, Dr. J.J.M. Uijlenbroek 3 van 17

4 2 Samenvatting inspectieproject In de periode van oktober 24 tot en met maart 25 zijn in totaal 571 inspecties uitgevoerd op de onderwerpen lichamelijke belasting en geluid in delen van de voeding- en genotmiddelensector. Daarnaast is tijdens de inspectie voorlichting gegeven en informatie verstrekt over de ATEX-richtlijn in die bedrijven waar dit relevant was. De doelstelling van de inspecties was te komen tot een betere naleving van de regelgeving die geldt voor risico s op het gebied van lichamelijke belasting en geluid. Enerzijds door overtredingen op bedrijfsniveau weg te laten nemen en anderzijds door de resultaten onder de aandacht te brengen van de betreffende brancheorganisaties, met het verzoek er rekening mee te houden bij hun activiteiten voor betere arbeidsomstandigheden. Bijna 7 procent van de geïnspecteerde bedrijven gaf aan inhoudelijk op de hoogte te zijn van de ATEX-regelgeving of van Veilig werken in een explosieve atmosfeer. Van deze bedrijven bleek ruim 9 % bezig te zijn te voldoen aan de nieuwe wetgeving op het gebied van ATEX, door aantoonbare maatregelen te hebben genomen om explosiegevaar te voorkomen in de vorm van risico-analyse (invoering van gevarenzones, ed.), technische risicobeperking ( afzuiging, explosieveilig materiaal ed.) of organisatorische risicobeperkingen (werkinstructies ed.). Tijdens de inspecties zijn bij ruim 54% van de geïnspecteerde bedrijven één of meer overtredingen vastgesteld. Wanneer overtredingen op het gebied van lichamelijke belasting of van geluid worden vastgesteld wordt in de regel een eis gesteld of een waarschuwing gegeven. Op deze twee genoemde aandachtvelden zijn 52 eisen gesteld, 375 waarschuwingen gegeven, maar ook 5 boetes aangezegd. Wanneer overtredingen worden vastgesteld die een aanzienlijk risico inhouden voor de veiligheid van de werknemer(s), wordt de werkgever bevolen om de werkzaamheden te staken en/of wordt een boete aangezegd. Deze zware handhavinginstrumenten werden slechts 36 keer ingezet, ofwel bij 6,3% van het totale aantal geconstateerde overtredingen. Hiermee ligt de inzet van het aantal zware handhavinginstrumenten lager dan gemiddeld. Dat laatste is verklaarbaar, want wanneer wordt gekeken naar de inspectie onderwerpen dan gaat het vooral om het ontbreken van de wettelijk verplichte beoordeling van de mate van lichamelijke belasting en geluid. Dit soort overtredingen leiden tot een waarschuwing. Bij ruim 21% van de bedrijven betreft het het ontbreken van inzicht in blootstelling aan schadelijk geluid. Hiermee ligt het percentage bedrijven dat geen of onvoldoende inzicht heeft in de geluidsblootstelling, aanzienlijk hoger dan gemiddeld (13%) in Nederland. Blootstelling aan schadelijk geluid kan leiden tot doofheid, met alle (sociale) gevolgen van dien. Het is opvallend dat bij 31% van de bedrijven, het bedrijf geen of onvoldoende inzicht had in de mate van zware lichamelijke belasting. Waarmee het percentage bedrijven duidelijk hoger ligt dan gemiddeld (11%) in Nederland. Schade als gevolg van overmatige lichamelijke belasting leidt tot ziekteverzuim en langdurig ziekteverzuim leidt tot arbeidsongeschiktheid voor die werkzaamheden. De totaal-uitkomsten komen overeen met de resultaten van de arbomonitor 23. Uit de arbomonitor 23 komt op basis van een a-selecte steekproef van bedrijven naar voren dat in de industrie gemiddeld 5% van de bedrijven een of meerdere regels van de arbeidsomstandighedenwet overtreedt. 1 Zoals gezegd wijken de uitkomsten op de onderwerpen fysieke overbelasting en geluid in negatieve zin af van het landelijke gemiddelde. De aanbeveling die op basis van dit inspectieproject kan worden gegeven is dan ook, dat de onderwerpen lichamelijke belasting en geluid meer aandacht blijven vragen van de industriële bedrijven in de onderzochte sectoren. Dit zal in nog te voeren overleg met de betrokken brancheverenigingen sterk worden benadrukt. 1 Arbeidsinspectie, Arbomonitor 23, tabel 4.1, juli 24 4 van 17

5 3 Inleiding, aanleiding, analyse en doelstelling inspectieproject 3.1 Inleiding In de periode oktober 24 tot en met maart 25 heeft de Arbeidsinspectie in een grootschalig project, bedrijven in de voedings- en genotmiddelensector geïnspecteerd op de onderwerpen lichamelijke belasting (tillen, duwen en trekken) en geluid. Tijdens de inspectie is nagegaan op welke wijze het bedrijf (structureel) aandacht besteed aan lichamelijke belasting en geluid. Daarnaast is voorlichting gegeven en informatie verzameld over ATEX (Atmosphere Explosive). 3.2 Aanleiding Het inspectieproject "lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector", kwam voort uit de strategie van de directie Industrie De voeding- en genotmiddelensector is een prioritaire sector. Binnen de voeding- en genotmiddelensector worden op grote schaal lasten verplaatst door tillen. Bij deze activiteiten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van zakken met grondstoffen en kratjes / kisten met producten. De verwachting was dat in de geselecteerde branches deze activiteiten vaak handmatig worden uitgevoerd. Het gebruik van perslucht bij de schoonmaak van machines en soms voor aandrijving, veroorzaakt veel geluid. Geluidsniveaus die veelal de schadelijke niveau s bereiken. Verwacht werd dat deze arboproblematiek in de branches omvangrijk zou zijn. 3.3 Doelstelling De doelstelling van dit project vloeit logisch voort uit de strategische keuze om als Arbeidsinspectie energie te steken in hoog risico sectoren en risico onderwerpen. In deze sectoren betekent dit, het bewerkstellingen van een betere naleving van de regelgeving voor de arbeidsrisico s op het gebied van lichamelijke belasting en de blootstelling aan geluid. Naast beïnvloeding bij individuele bedrijven, is met dit project tevens beoogd een extra aanzet te geven in de branches tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op het gebied van lichamelijke overbelasting en blootstelling aan hoge geluidsniveaus. Door het bezoeken van de voeding- en genotmiddelensector in Nederland wordt tevens het inzicht in het nalevingsniveau op het gebied van overmatige lichamelijke belasting en geluidblootstelling in deze sectoren geactualiseerd. De kwalitatieve doelstellingen van dit project waren: Opheffen van situaties betreffende lichamelijke belasting en geluid, die niet voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden in de wetgeving. Binnen de relevante branches aandacht vestigen op lichamelijke belasting en geluid gedurende de looptijd van het project. Daarnaast niet bezochte bedrijven stimuleren om alle gevaarlijke situaties met betrekking tot lichamelijke belasting en geluid binnen het eigen bedrijf aan te pakken door de branche aan te zetten tot activiteiten op het gebied van voorlichting en instrumentontwikkeling Voorlichting geven bij relevante bedrijven over ATEX 2 -richtlijn. Inzicht krijgen in het aantal geïnspecteerde bedrijven die met de ATEX regelgeving zoals in juli 23 is geïmplementeerd in de Arbeidsomstandighedenwetgeving, te maken hebben/krijgen. De Arbeidsinspectie gebruikt de inspectieresultaten voor nader overleg met de sociale partners in de branche. Overleg over de wijze waarop zij activiteiten kunnen opzetten of inbedden, om het bewustzijn te vergroten dat een (systeem)gerichte aanpak binnen de bedrijven belangrijk is. 2 ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel. 5 van 17

6 4 Omvang en opzet inspectieproject 4.1 Werkterrein/BIK-codes De bedrijfstak vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan producten en processen. Het varieert van het verwerken van aardappelen tot het slachten van zwanen of zwijnen. Iedere sector heeft zijn eigen netwerk en specifieke uitdagingen. De groothandel in de voedings- en genotmidden wordt ook tot de sector gerekend. In het kader van dit project zijn alleen bedrijven bezocht die vallen onder de BIK 3 -codes (inclusief onderliggende meercijferige BIK): 152 Visverwerking 153 Groente- en fruitverwerking 154 Vervaardiging van plantaardige- en dierlijke oliën en vetten 156 Productie van meel 157 Vervaardiging diervoeder 158 Vervaardiging overige voedingsmiddelen (met uitzondering van bedrijven die deel uitmaken van de groep die onder het convenant vallen en BIK 15812, BIK ) en 159 Vervaardiging van dranken. Tevens zijn bedrijven uit de BIK 513 (Groothandel in voedings- en genotmiddelen) geselecteerd. Verder zijn de bedrijfstakken waar ten tijde van de inspecties convenanten liepen uitgesloten voor dit inspectiepropject. 4.2 Looptijd en aantallen bezoeken Het project is gestart op 1 oktober 24. In maart 25 zijn de laatste inspectiebezoeken gebracht. In totaal zijn 571 bedrijven bezocht. Hiervan behoorden 554 ondernemingen (97%) tot de voeding- en genotmiddelensector. Bij 17 bedrijven (3%) bleek tijdens de inspectie dat ze tot een andere BIK-code behoorden, maar dat de inspectie op de onderwerpen wel goed kon plaatsvinden. Zie tabel 1. Tabel 1: Aantal geïnspecteerde bedrijven per sector (o.b.v. BIK) Sector Aantal geïnspecteerde bedrijven % geïnspecteerde bedrijven t.o.v. het totaal geïnspecteerd BIK 152 Visverwerking 26 5 BIK 153 Groente- en fruitverwerking 45 8 BIK 154 Spijsoliën en vetten 8 1 BIK 156 Vervaardiging van Meel 19 3 BIK 157 Vervaardiging van Diervoeder 6 11 BIK 158 Vervaardiging Overigen Voedingsmiddelen BIK 159 Vervaardiging van Dranken 3 5 BIK 513 Groothandel in Voedings- en genotmiddelen Overig 17 3 Totaal Generaliseerbaarheid Uit berekeningen kunnen alleen de resultaten van BIK 158 en 513 vertaald worden naar het niveau van hun eigen sector. Uitgaande van 95% betrouwbaarheid en 7% nauwkeurigheid zijn de resultaten van de BIK 158 (Vervaardiging van Overige Voedingsmiddelen)en de BIK 513 (Groothandel in voedingsmiddelen) representatief voor de sector. De resultaten zijn niet zonder meer representatief voor de overige sectoren per BIK-code, door de geringe aantallen inspecties ten opzichte van het aantal bedrijven in die verschillende sectoren. De inspectieresultaten geven voor die sectoren alleen een indicatie per sector 3 De BIK-code is opgebouwd via het systeem van de "Bedrijfsindeling Kamers van Koophandel" (BIK-code). De Kamer van Koophandel kent een code toe aan iedere inschrijving in het Handelsregister. Met deze code wordt de activiteit van een bedrijf aangegeven. 6 van 17

7 4.4 Opzet van het inspectieproject De inspecties zijn niet aangekondigd bij de te inspecteren bedrijven. Dit om een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de normale bedrijfsgang te krijgen. Wél is het inspectieproject vooraf bekend gemaakt bij de verschillende branches. Ook is aandacht voor de start van het project geweest in de landelijke media. Tijdens de introductie van de inspectie heeft de inspecteur toegelicht dat lichamelijke belasting en geluid tijdens de inspectie centraal zouden staan. Tevens is benadrukt dat een steekproef van adressen is getrokken. Daarnaast is voorlichting gegeven bij de bedrijven waar dit relevant was, over de veranderde regelgeving inzake explosieve omgevingen ATEX. De indruk vooraf was dat arbodiensten nog weinig actief waren op dit vlak. Voor andere onderwerpen gold dat alléén wanneer door de inspecteur situaties zouden worden aangetroffen die een direct ernstig gevaar voor de werknemer(s) inhouden, op die onderwerpen zou worden gehandhaafd. Na de introductie is een rondgang door het bedrijf gemaakt. Indien er overtredingen tijdens deze ronde werden geconstateerd, is vervolgens naar de risico-inventarisatie en evaluatie gevraagd. In het afsluitende gesprek zijn de inspectieresultaten en het vervolgtraject nader toegelicht. Wat dit laatste betreft zijn afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen de overtredingen moeten zijn opgeheven. Hierop wordt door de inspecteur gecontroleerd. 4.5 Inspectieonderwerpen Tijdens de inspectie is nagegaan of werknemers tijdens verschillende werkzaamheden in de productie en in magazijnen blootgesteld staan aan zware lichamelijke belasting. Hierbij is specifiek aandacht besteed aan tillen, duwen en trekken. Tevens is nagegaan of werknemers blootgesteld worden aan hoge geluidsniveaus. Specifiek is gekeken of dit het gevolg was van geluid geproduceerd door compressors, uitstromende perslucht of door intern transport. Indien dit het geval was, is nagegaan of het bedrijf de risico s in kaart had gebracht en of op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Daarnaast is daar waar relevant voorlichting gegeven over de veranderde regelgeving inzake explosieve omgevingen ATEX. Om in 26 te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving, dienen er door de bedrijven tijdig maatregelen genomen te worden. Dit geldt zeker voor de bedrijven waar stofexplosie gevaar aanwezig is. Naast het aanschrijven van werknemersorganisaties en relevante brancheorganisaties en Arbodiensten, is het onderwerp in de vorm van voorlichting en inventarisatie in dit inspectieproject meegenomen. 4.6 Convenanten Tijdens de looptijd van het project waren 3 convenanttrajecten te onderscheiden die verbonden zijn met de voedings- en genotmiddelensector. De convenanttrajecten zijn: - vleesindustrie - suikerverwerkende industrie (Koek en Snoep) - meelverwerkende sector Vanwege de vele activiteiten op de verschillende gebieden, welke binnen de verschillende convenantstrajecten werden uitgevoerd, is besloten deze sectoren uit te sluiten van inspecties binnen dit project. Eind 25, begin 26 is een apart inspectieproject uitgevoerd, gericht op deze convenantsectoren. De Koek en Snoep-sector was ten tijde van de inspecties bovendien druk bezig met het in de markt zetten van instrumenten met betrekking tot lichamelijke belasting. Inspecties kwamen dan te vroeg. Vlees In de vleessector zijn de convenantonderwerpen lichamelijke belasting en vroegtijdige reïntegratie. Speciaal voor de sector is een RSI-instrument ontwikkeld waarmee de individuele werkgevers de problemen in kaart kunnen brengen. Vervolgens kunnen ze hiermee aan de slag. Zie 7 van 17

8 Koek en Snoep Binnen de Suikerverwerkende industrie (Koek en Snoep), zijn het de sectoren chocolade en chocolade- en suikerverwerkende industrie, die aandacht besteden aan lichamelijke belasting en vroegtijdige reïntegratie. Zie Meel Binnen de meelverwerkende industrie loopt een traject, gericht op het voorkómen van meelstofallergie bij medewerkers in die sector. Dit is geen onderwerp dat binnen de inspectieonderwerpen van dit project viel. Zie Publiciteit De start van dit insectieproject is aangekondigd bij de bekende werkgevers- en werknemersorganisaties in de voedings- en genotmiddelensector. Daarnaast is tijdens de looptijd van het project, periodiek een nieuwsbrief aan belangstellenden toegezonden, waarin informatie over de voortgang werd gegeven. 8 van 17

9 5 Projectresultaten 5.1 Totaaloverzicht Binnen dit project zijn 571 bedrijven geïnspecteerd. Tijdens het eerste bezoek zijn bij 39 van hen in totaal 564 overtredingen geconstateerd. Dit betekent dat bij ruim 54% van de geïnspecteerde bedrijven één of meer overtredingen zijn geconstateerd. Bij navraag over de ATEX, bleek dat bijna 7 procent van de geïnspecteerde bedrijven aangaf inhoudelijk op de hoogte te zijn van de ATEX-regelgeving of van Veilig werken in een explosieve atmosfeer. Tijdens een inspectie kon een inspecteur meer dan één handhavinginstrument inzetten. Bijvoorbeeld: een waarschuwing voor het niet hebben van de blootstellingbeoordeling geluid of het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en daarnaast een stillegging met boete voor een onveilige machine. Hierdoor ligt het aantal ingezette handhavinginstrumenten hoger dan het totale aantal bedrijven met tenminste één overtreding. Afgezet tegen het aantal geïnspecteerde bedrijven met overtreding is in dit inspectieproject sprake van 1,8 overtreding per bedrijf. In figuur 1 zijn het aantal geconstateerde overtredingen naar onderwerp weergegeven. Figuur 1 Aantal overtredingen naar inspectieonderwerp Fysieke belasting 2 Geluid Arbobeleid 15 Machineveiligheid 1 71 Inrichting w erkplekken Gevaarlijke stoffen 5 38 Overige Totaal 4% van alle geconstateerde overtredingen heeft betrekking op lichamelijke belasting. Een groot deel (78%) van deze overtredingen (117) had betrekking op het ontbreken van een beoordeling van de veiligheid en gezondheidsaspecten op het gebied van lichamelijke belasting. Ruim 36% van de geconstateerde overtredingen (26) had betrekking op geluid. Ook hier betreft een groot deel (59%) van de geconstateerde overtredingen (123) het ontbreken van beoordelingen van de geluidsniveaus op de werkplek. Indien er geen beoordeling beschikbaar is, is geen of onvoldoende inzicht in de mate van overmatige lichamelijke belasting, of blootstelling aan geluid boven 85 db(a). In die gevallen kan een werknemer schade oplopen. Lichamelijke schade als gevolg van een overmatige belasting leidt tot ziekteverzuim en in ernstige gevallen tot arbeidsongeschiktheid. Overmatige geluidsblootstelling kan tot lawaaidoofheid leiden, met alle sociale gevolgen van dien. In figuur 2 wordt een overzicht gegeven waarin het aantal bedrijven is uitgesplitst naar aantal overtredingen. Uit deze figuur blijkt dat bij ruim een kwart (28%) van de geïnspecteerde bedrijven 2 of meer overtredingen zijn geconstateerd. 9 van 17

10 Bij 3 bedrijven zijn 6 overtredingen geconstateerd en bij één bedrijf zelfs 7 overtredingen. Figuur 2 Aantal bedrijven uitgesplitst naar aantal geconstateerde overtredingen > Handhavingsinstrumenten Figuur 3 geeft een overzicht van alle ingezette handhavinginstrumenten (564). Bij 52 (9,2%) van de overtredingen is een eis gesteld. Van de 564 ingezette handhavinginstrumenten resulteerde 476 in een waarschuwing Arbo, Arbeidstijden of WAW (Warenwet Besluit Machines). Dit is ruim 84,4% van de handhavinginstrumenten. Bij 19 overtredingen is een boete aangezegd en bij 17 overtredingen zijn de werkzaamheden stilgelegd. Hiervan is bij twee stilleggingen ook een boete aangezegd. Figuur 3 Inzet handhavingsinstrumenten Eis Arbo 4 Waarschuwing Boeterapport 3 Stillegging 2 Stillegging en Boeterapport Boeterapporten, Stilleggingen (+boeterapporten). Figuur 4 geeft een overzicht op welke onderwerpen de zware handhavingsinstrumenten (boete, stillegging van de werkzaamheden, als dan niet met boete) zijn ingezet. In totaal vereisten 36 (6,4%) overtredingen de inzet van een zwaar handhavinginstrument. Het inzetten van zware handhavinginstrumenten (stillegging en/of boeterapport) geeft een indicatie van de ernst van het risico. In totaal zijn 17 onveilige situaties (machines en/of werkzaamheden) stilgelegd. In 2 situaties werd op het moment van de inspectie gewerkt met of in de onmiddellijke nabijheid van een machine, die direct gevaar betekende voor de werknemer. In deze gevallen zijn de werkzaamheden 1 van 17

11 stilgelegd en is tevens een boeterapport is opgemaakt. In een geval was de situatie ernstig, maar was er geen aanleiding om de machine stil te leggen. Dit bedrijf is een boete aangezegd vanwege het overbruggen (buiten werking stellen) van een veiligheidsvoorziening van de machine. De overige situaties (15) betreffen preventieve stilleggingen. Een preventieve stillegging vindt plaats als op het moment van inspectie geen werkzaamheden aan de betrokken machine worden verricht, of machines wel in werking zijn, maar op het moment van inspectie geen werknemers in de onmiddellijke nabijheid zijn van de knelplaats. Figuur 4 Boeterapporten, Stilleggingen (+ boeterapport) naar onderwerp Val gevaar 1 RI&E 13 Machineveiligheid Geluid Boeterapport 3 Stillegging Fysieke belasting 2 Stillegging + Boeterapport Nagenoeg alle stilleggingen hadden betrekking op onjuiste/ ontbreken van afscherming van draaiende delen van machines. Totaal zijn 21 boetes aangezegd. Hiervan zijn 19 situaties waarbij alleen een boete is aangezegd. Bij 2 overtredingen zijn boetes aangezegd, in combinatie met een stillegging. Nadat een overtreding op de werkplek is geconstateerd wordt ook naar de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)gekeken. Bij ruim 4 % (13) van de bedrijven (39) met overtreding was er geen RI&E beschikbaar. Hiervoor zijn boetes aangezegd. Vanwege het niet dragen van gehoorbescherming is een boete aangezegd aan één werknemer. De rest van de boetes zijn aangezegd op het gebied van lichamelijke belasting en geluid. 5.3 Lichamelijke belasting Tillen kan leiden tot gezondheidsklachten. Bijvoorbeeld omdat men moet bukken om zware dozen op of van een pallet te tillen of omdat dit vaak achtereen moet gebeuren. Het gaat hier met name om tillen waarbij een last zonder mechanische hulpmiddelen wordt verplaatst en de werknemer zichzelf onvoldoende verplaatst (doorstappen). Om de lichamelijke belasting door tillen terug te dringen of te voorkómen, zijn volop mogelijkheden. Hierbij kan men denken aan het gebruik van schaarheftafels of tilhulpmiddelen. Ook bij het duwen of trekken om een last over een langere afstand te verplaatsten zonder dat deze gedragen wordt, bestaat de kans op lichamelijke overbelasting. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van pallets met dozen of eindproducten met een handpompwagen, rolcontainers of veilingkarren. Duwen heeft de voorkeur boven trekken. Bij duwen ontstaat in het algemeen een lagere belasting op de onderrug dan bij trekken. Het gebruik van elektrische palletwagens kan overbelasting voorkomen. In figuur 5 staat de aard van de overtredingen op het gebied van lichamelijke belasting weergegeven. 11 van 17

12 De werkgever moet het werk zodanig organiseren dat gevaren voor de veiligheid en gezondheid door lichamelijke overbelasting worden voorkomen, of zoveel als mogelijk worden beperkt. Dit gebeurt met het gebruik van een RI&E op de specifieke werkplekken. Figuur 5 Aard overtredingen lichamelijke belasting Voorkomen gevaren Beperken gevaren Beoordeling Voorlichting Op het gebied van lichamelijke belasting zijn 226 overtredingen geconstateerd waarbij handhavingsinstrumenten zijn ingezet. In 5 situaties zijn overtredingen geconstateerd op het voorkómen, dan wel beperken van gevaren. In deze situaties waren geen of onvoldoende maatregelen genomen, ter voorkoming of beperking van het gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Het betrof hier in 44 situaties problemen met tilwerkzaamheden en in de overige 6 situaties duwen en trekken. Nadat de inspecteur een vermoeden had van zware lichamelijke belasting is gevraagd naar de beoordeling. Bij ruim driekwart van de overtredingen (175) ontbrak een beoordeling van de veiligheids- en gezondheidsaspecten van lichamelijke belasting als onderdeel van de RI&E. Bij één bedrijf is geconstateerd dat er onvoldoende voorlichting is gegeven over de wijze van en de gevaren bij het hanteren van lasten. 5.4 Geluid Geluid is een lastige problematiek. Blootstelling aan geluid lijkt in de voeding- en genotmiddelensector een geaccepteerd verschijnsel: Lawaai hoort nu eenmaal bij industriële werkzaamheden. Veelal wordt in eerste instantie gegrepen naar het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl aanschaf en gebruik van geluidsarme machines of geluidsreducerende maatregelen eerder overwogen en ingevoerd zouden moeten worden. Op het gebied van geluid zijn 26 overtredingen geconstateerd waarbij handhavingsinstrumenten zijn ingezet. Indicatieve metingen gaven aan dat geluidsniveaus de 8 db(a) overschreden. Bij ruim 44% van de bedrijven (136) met één of meer overtredingen, ontbrak een beoordeling van de veiligheids- en gezondheidsaspecten van geluid als onderdeel van de RI&E. In 6 situaties zijn overtredingen geconstateerd waarbij geluidsniveaus duidelijk hoger dan 85 DB(A) voorkwamen. In figuur 6 staat de aard van de overtredingen op het gebied van geluid weergegeven. 12 van 17

13 Figuur 6 Aard overtredingen geluid Beoordeling Constructie, inrichting, opstelling, ondersteuning onderhoud Voorzieningen in PLvA Ter beschikking PBM Gebruik PBM Afbakening In 3 van deze situaties waren geen voorzieningen aanwezig/beschikbaar om te voorkomen dat het equivalent geluidsniveau 4 op arbeidsplaatsen lager dan 85dB(A) bedraagt. Daarnaast waren die specifieke situaties ook niet vermeld in het Plan van Aanpak als onderdeel van de RI&E. Hiervoor zijn 6 eisen gesteld op het onderwerp geluid. Die hadden betrekking op arbeidsmiddelen die geluidsniveaus hoger dan 85dB(A) produceerden terwijl geen voorzieningen beschikbaar of aanwezig waren om het geluidsniveau onder de 85dB(A) te brengen, noch in het plan van aanpak waren opgenomen Opvallend was het dat het gebruik en ter beschikking stellen van gehoorbeschermingsmiddelen vaak een knelpunt (59) was. In twee situaties ontbrak een afbakening van het gebied waar geluidsniveaus van hoger dan 85 db(a) voorkwamen. Er zijn 3 boetes aangezegd op het onderwerp geluid, waarvan 1 werknemersboete, voor het niet dragen van gehoorbescherming bij equivalent geluidsniveau hoger dan 85dB(A). Voor de resterende overtredingen zijn waarschuwingen (197) gegeven. 5.5 Arbobeleid Een bedrijf dient planmatig met arbeidsomstandigheden om te gaan door het voeren van een goed arbobeleid. Twee elementen spelen daarbij een hoofdrol: de RI&E en het Plan van aanpak. Met een RI&E brengt een werkgever alle arborisico s van de eigen organisatie in kaart. In het Plan van aanpak geeft hij vervolgens aan wanneer (termijnen) deze arborisico s worden aangepakt. Op deze wijze kunnen veel gevaren en risico s voorkomen worden. Bij de handhaving door de Arbeidsinspectie is nadat een overtreding op de werkplek is geconstateerd ook naar de RI&E en het Plan van Aanpak gekeken. Totaal zijn 71 overtredingen geconstateerd op het gebied van Arbobeleid. In figuur 7 staat de aard van de overtredingen weergegeven. Bij 2 bedrijven (6%) van de 39 bedrijven waar één of meer overtredingen zijn geconstateerd, was geen, een onvolledige of een niet up-to-date RI&E beschikbaar. Hiervoor zijn bij 13 bedrijven boetes aangezegd. De resterende bedrijven waren druk bezig met de RI&E; hiervoor zijn waarschuwingen gegeven. Bij 1 bedrijven is geconstateerd dat er geen volledige RI&E (2), dan wel een oude RI&E (8) aanwezig was. 4 Het equivalent geluidsniveau is de gemiddelde waarde van een wisselend geluidsniveau over een bepaalde tijd. 13 van 17

14 Figuur 7 Aard overtredingen arbobeleid 5 Geen/onvolledige/oude RI&E Geen Plan van Aanpak Geen termijnen in Plan van Aanpak Ondersteuning gecertificeerde dienst Info werknemers In 7 bedrijven was geen Plan van Aanpak aanwezig en bij 5 bedrijven waren geen termijnen genoemd in het Plan van Aanpak. Bij 28 bedrijven was geen gecertificeerde Arbodienst betrokken bij het opstellen van de RI&E 5 en bij één bedrijf hadden de werknemers geen inzage in de RI&E. 5.6 Machineveiligheid Ondanks dat machineveiligheid niet als projectonderwerp was opgenomen in dit project blijkt dat in een aantal gevallen een ernstig veiligheidsrisico bestond. Het materiaal en de constructie van een machine moet deugdelijk zijn en voorzien zijn van goede afscherming tegen draaiende delen. Verder moet de machine zo geplaatst en beveiligd worden dat er geen gevaar is voor verschuiven, omvallen en kantelen, noch van knel- plet- of snijgevaar. In totaal zijn er 15 situaties preventief stilgelegd en 2 situaties stilgelegd waarbij tevens een boeterapport is opgemaakt. Figuur 8 Aard overtredingen machineveiligheid 5 Werkzaamheden aan draaiend arbeidsmiddel 4 32 Afscherming/beveiligsinrichtingen 3 Overig In 32 situaties betrof het overtredingen waarbij veilige afscherming en/of beveiligingen op plaatsen waar dit wel vereist was, ontbraken. In één situatie werd onderhoud gepleegd aan een draaiende machine, waarbij de werknemer grote risico s liep. Deze werkzaamheden zijn onmiddellijk stilgelegd en er is een boeterapport opgemaakt. Machines moeten goed worden onderhouden. Ook onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd. 5 Half 25 is er een ander beleid op het gebied van betrokkenheid en goedkeuring (toetsing) van de RI&E door een gecertificeerde arbodienst ingevoerd. Tijdens het inspectieproject betrof de handhaving op de oude wijze. 14 van 17

15 In de overige situaties (5) is geconstateerd dat de gebruikte machines niet deugdelijk van constructie waren en gevaar opleverden voor omvallen en kantelen. Het materiaal en de constructie moeten deugdelijk zijn. Verder moet de machine zo geplaatst worden dat er geen gevaar is voor verschuiven, omvallen en kantelen. 5.7 Overig De overige overtredingen, welke niet als speerpunt in het project hebben meegelopen, staan in figuur 9 aangegeven. Deze overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van arbeidstijden, inrichting van de werkplekken en gevaarlijke stoffen. Figuur 9 Aard overige overtredingen 15 Arbeidstijden 12 Inrichting werkplek Gevaarlijke stoffen overig Totaal 3 overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van Arbeidstijden. Van de 12 overtredingen op het gebied van inrichting van de werkplek, zijn 4 overtredingen geconstateerd op het gebied van stabiliteit en stevigheid van arbeidsplaatsen 15 van 17

16 6 Conclusies en aanbevelingen inspectieproject 6.1 Algemene conclusies De conclusies die in dit hoofdstuk staan beschreven en de aanbevelingen die worden gedaan, zijn gebaseerd op 571 inspecties. De inspecties, gericht op de onderwerpen geluid en lichamelijke belasting, zijn in de periode oktober 24 tot en met maart 25 uitgevoerd in verschillende sectoren binnen de voeding- en genotmiddelensector. Bij 39 ondernemingen zijn 564 overtreding geconstateerd. Dit betekent dat bij 54% van het totaal aantal geïnspecteerde bedrijven, één of meer overtredingen zijn geconstateerd. Uit de arbomonitor 23 komt op basis van een a-selecte steekproef van bedrijven naar voren dat in de industrie gemiddeld 5% van de bedrijven één of meerdere regels van de arbeidsomstandighedenwet overtreedt. Het percentage overtreders ligt in dit project dus nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in de industrie, maar ligt nog te hoog. Ruim 55% van de geconstateerde overtredingen (311) hebben betrekking op het ontbreken van beoordelingen van situaties. Het betreft hier het ontbreken van beoordelingen op het gebied van geluid (136) en op het gebied van lichamelijke belasting (175). Bij het ontbreken van een goede beoordeling is er geen of onvolledig zicht op de problematiek in het bedrijf. Hierdoor kunnen niet de juiste prioriteiten gesteld worden bij het op- en aanpakken van gevaren en risico s voor werknemers op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hiermee zou de verleiding kunnen ontstaan eenvoudige, in sommige gevallen minder risicovolle situaties, eerst op te lossen en de aandacht voor en aanpak en het oplossen van grote risico s naar latere tijdstippen te schuiven. Dit is geen goede gang van zaken. Hoewel machineveiligheid geen inspectieonderwerp was, is het opvallend dat er 38 ernstige overtredingen zijn geconstateerd. Het betrof hier voornamelijk grote risico s als gevolge van het ontbreken van afscherming van machines. Uit de controles is gebleken dat de overtredingen door de bedrijven zijn aangepakt en opgelost. De doelstelling om situaties betreffende lichamelijke belasting en geluid, die niet voldoen aan de eisen zoals deze gesteld worden in de wetgeving, op te heffen, is gerealiseerd. Ondanks dat ATEX als een relatief nieuw onderwerp werd gezien viel het op dat ruim 7% van de geïnspecteerde bedrijven aangaf inhoudelijk op de hoogte te zijn van de veranderende ATEXregelgeving of Veilig werken in een explosieve atmosfeer. Het is goed te kunnen constateren dat van de geïnspecteerde bedrijven ruim 9% al preventieve maatregelen had genomen of er druk mee bezig was ze in te voeren. Dit veelal met ondersteuning en hulp vanuit de brancheorganisaties. Hiermee onderkennen de geïnspecteerde bedrijven hun probleem op het gebied van ATEX. De conclusie die op basis van het voorgaande kan worden getrokken is, dat het bij te veel geïnspecteerde bedrijven nog ontbreekt aan inzicht in de problematiek op de terreinen van lichamelijke belasting en geluid. Er ontbreken blootstellingsbeoordelingen op deze terreinen. Dit is een slechte gang van zaken. De specifieke onderwerpen blijven dus veel aandacht vragen in de geïnspecteerde sectoren. 6.2 Conclusie / aanbevelingen per inspectiepunt Lichamelijke belasting Het is opvallend dat van de 226 geconstateerde overtredingen op het gebied van lichamelijke belasting, het 175 overtredingen (77,4%) betrof waar bedrijven geen of onvoldoende inzicht hadden in de mate van zware lichamelijke belasting. Bij 175 bedrijven van de 571 geïnspecteerde bedrijven ontbrak het dus aan een beoordeling, als onderdeel van de RI&E, op het gebied van lichamelijke belasting. Hiermee ligt het percentage bedrijven dat geen of onvoldoende inzicht heeft in de lichamelijke belasting van haar werknemers met 3,6% duidelijk hoger dan gemiddeld (12%) in Nederland. Schade als gevolg van overmatige lichamelijke belasting leidt tot ziekteverzuim en langdurig ziekteverzuim kan leiden tot arbeidsongeschiktheid voor die werkzaamheden. 16 van 17

17 De branches zijn zich daarvan steeds meer bewust. De Koek- en Snoepsector en de Vleessector hebben in hun convenanten een speerpunt gemaakt van het tegengaan van fysieke overbelasting. Het Productschap Wijnen heeft ondermeer naar aanleiding van de besproken resultaten een tilwijzer ontwikkeld t.b.v. medewerkers in de sector. Dit past in de doelstelling van het project om binnen de relevante branches aandacht te vestigen op lichamelijke belasting en geluid gedurende de looptijd van het project. Vergroting van de aandacht voor het inventariseren en beoordelen van werkzaamheden met gevaar voor fysieke overbelasting is en blijft niettemin op ondernemingsniveau hard nodig. Geluid Tijdens de inspecties zijn ruim 26 overtredingen geconstateerd op het gebied van geluid. Hiervan zijn 136 overtredingen (66%) waar het situaties betrof van bedrijven die geen of onvoldoende inzicht hebben in de geluidsblootstelling. Hiermee ligt het percentage bedrijven (24%) dat geen of onvoldoende inzicht heeft in de geluidsblootstelling aanzienlijk hoger dan gemiddeld (13%) in Nederland. In die gevallen kan een werknemer schade oplopen. Blootstelling aan schadelijk geluid leidt tot lawaaidoofheid, met alle (sociale) gevolgen van dien. Er is te weinig aandacht in bedrijven voor de geluidproblematiek als het gaat om werknemersbescherming. De eerste stap die gezet wordt is het verstrekken van gehoorbescherming. Met name de beoordeling en de invoering van reducerende maatregelen laat te wensen over. Tevens valt op dat bij een aanzienlijk aantal bedrijven onvoldoende gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld, in situaties (hoger dan 8 DB(A) ) waar dit wel noodzakelijk is. Arbobeleid Om inzicht te krijgen in de risico s van de werkzaamheden en een juiste inschatting te maken van prioriteiten binnen een bedrijf is het noodzakelijk de risico s in kaart te brengen. Dit gebeurt aan de hand van een RI&E. Bij het niet hebben van een (volledige) RI&E ontbreekt een totaal overzicht waarmee het bedrijf juiste prioriteiten kan geven aan de oplossing ervan. Ondanks de verplichting van het hebben van een RI&E, is het opvallend dat bij de 39 bedrijven waar één of meer overtredingen zijn geconstateerd, slechts 2 bedrijven (6,5%) niet beschikten over een (actuele) RI&E. Gezien het aantal geconstateerde overtredingen lijkt het hebben van een (actuele) RI&E nog geen garantie voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Het bereiken en bestendigen van het in de RI&E beschreven veiligheid- en gezondheidniveau is zeker zo belangrijk. Hier moeten bedrijven méér energie steken. Bij 28 bedrijven was geen gecertificeerde Arbodienst betrokken bij het opstellen van de RI&E en bij één bedrijf hadden de werknemers geen inzage in de RI&E. Machineveiligheid Ondanks het feit dat machineveiligheid een speerpunt was tijdens de inspecties in dit project, is het opvallend dat er toch nog in 6% van de situaties boetes zijn aangezegd en werkzaamheden stilgelegd, al dan niet in combinatie met een boete. Wanneer overtredingen zijn vastgesteld die een aanzienlijk risico inhouden voor de veiligheid van de werknemer(s), dient de werkgever de werkzaamheden te staken en/of is een boete aangezegd. Het materiaal en de constructie moeten deugdelijk zijn. Verder moet de machine zo geplaatst worden dat er geen gevaar is voor verschuiven, omvallen en kantelen Stilleggingen, al dan niet met een boete, werden 36 maal ingezet, ofwel bij 6% van het totale aantal geconstateerde overtredingen. ATEX Van de geïnspecteerde bedrijven bleek ruim 9 % op de goede weg te zijn om te voldoen aan de nieuwe wetgeving op het gebied van ATEX. Zij hadden aantoonbare maatregelen genomen om explosiegevaar te voorkomen in de vorm van een risicoanalyse (invoering van gevarenzones, ed.), technische risicobeperking (afzuiging, explosieveilig materiaal ed.) of organisatorische risicobeperkingen (speciale werkinstructies ed.). Met de inspecties zijn de doelstellingen gerealiseerd om voorlichting te geven bij relevante bedrijven over de ATEX-richtlijn en inzicht te krijgen in het aantal geïnspecteerde bedrijven die met de ATEX regelgeving te maken hebben/krijgen. 17 van 17

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid.

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Machineveiligheid 004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Projectverslag Arbeidsinspectie, Den Haag, 1 september 005 Inspectieonderwerp

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 december 2006 Inspectieonderwerpen Machineveiligheid

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660 Projectverslag Garagebedrijven 2004 Project A660 juli 2005 2 Garagebedrijven 2004 Inspectieonderwerpen Veiligheid RI&E en plan van aanpak Bedrijfshulpverlening AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie Inspectierapport Project A590 Tillen in de industrie Uitvoeringsperiode: april t/m juni 2003 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts Tel. 0475-356603 Den Haag, 23 mei 2004 Inhoudsopgave Samenvatting... 3

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

Projectverslag Leerindustrie

Projectverslag Leerindustrie Projectverslag Leerindustrie Projectnummer: A018 Projectsecretaris: T. Rijlaarsdam Betrokken regio's: regio Zuid Uitvoeringsperiode: juni 1999 t/m maart 2000 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 1 Doelstelling

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Blootstelling aan kwartsstof bij een aantal vaak voorkomende werkzaamheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Projectopzet en

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005

INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005 VERSLAG INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005 A 693 Onderwerpen: machineveiligheid arbeidshygiëne atex atw Inspectieperiode 1 maart 2005 tot en met 28 februari 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag : 30-06-2006

Nadere informatie

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel 7 1.1. Aanleiding 7 1.2. Doelstellingen project 7

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 VERSLAG van het PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 PROJECTNUMMER A424 ARBEIDSINSPECTIE 21 augustus 2001 Samenstelling: K.H. van Dijk, Arbeidsinspectie regio Zuid tel. 0475-356670

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 01-12-2007 Projectnummer A800 Status projectrapportage Definitief Inspectieonderwerpen Algemene Veiligheid Blootstelling aan gevaarlijke stoffen AI-bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Rapportage inspectieproject A634

Rapportage inspectieproject A634 Rapportage inspectieproject A634 Inspecties m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen en de arbeidstijden van onderhoudspersoneel in de kunststof- en rubberindustrie (2004) Arbeidsinspectie, Den Haag, 15

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Arbeidsinspectie, Den Haag 24-10-2005 Projectnummer Inspectie-onderwerpen Bedrijfstakdirectie A710 Chemische veiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen,

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Projectverslag Schoenbedrijven

Projectverslag Schoenbedrijven Projectverslag Schoenbedrijven Projectnummer: A019 Projectsecretaris: H. Neuman Betrokken regio's:regio Zuid Uitvoeringsperiode: 1998/1999 1. Doelstelling van het project 2. Misstanden 3. Politiek relevante

Nadere informatie

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006 Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Projectnaam: Inspectieproject glas en keramiek Landelijk Projectleider: Mw. Ing. J.M.A. Hertogh-Huijbregts Landelijk Projectsecretaris: Mw. Y.A.J. Montforts Looptijd:

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412

PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 PROJECT Legionella Binnenvaart 2000 A412 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Versie: januari 2002 Postadres: Postbus 90801 te 2509 LV DEN HAAG Bezoekadres: Anna van Hannoverstraat 4 te DEN

Nadere informatie

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465

Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 31-7-02 Eindverslag project aardolie, chemie, kunststof en rubber (ACKR) 2001 Projectnummer A465 Deelprojecten: rubber overige productie kunststof farmaceutische industrie kunststofindustrie chemie overig

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding van de inspecties 2 Inspectieresultaten aannemers 2 In 2015 heeft de Inspectie SZW 124 inspecties uitgevoerd

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag

Projectverslag. Vakantiewerk Arbeidsinspectie Den Haag Projectverslag Vakantiewerk 2004 Arbeidsinspectie Den Haag 3 december 2004 Vakantiewerk 2004 Voorwoord De arbeidsomstandigheden van vakantiewerkers staan de laatste jaren prominent in de schijnwerpers.

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Inspectierapport Visverwerkende industrie en Visgroothandel. Inspectieresultaten op het gebied van arbeidsomstandigheden

Inspectierapport Visverwerkende industrie en Visgroothandel. Inspectieresultaten op het gebied van arbeidsomstandigheden Inspectierapport Visverwerkende industrie en Visgroothandel Inspectieresultaten op het gebied van arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet en uitvoering 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Opzet

Nadere informatie

Campagne Tillen in de industrie 2003

Campagne Tillen in de industrie 2003 Campagne Tillen in de industrie 2003 De Arbeidsinspectie gaat dit jaar een campagne voeren gericht op fysieke belasting. In de maanden april t/m juni 2003 zal in een aantal bedrijfstakken het onderwerp

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Tillen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002

VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002 VERSLAG INSPECTIEPROJECT A538 HOUT EN MEUBEL ALGEMEEN 2002 COLOFON Plaats: Den Haag, 28 februari 2005 Projectnummer: Directie: A538 Bouw Landelijke projectleider: J. Boer, JBoer@minszw.nl, 050-5225322

Nadere informatie

DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL. Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137

DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL. Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137 DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137 DOEL: Richtlijnen voor het houden van toezicht op naleving van artikel 5 BRZO 1999 & artikel 2.5b lid 2 van het Arbobesluit

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ STRATENMAKERS Een ontwikkeling naar machinaal straten COLOFON Plaats: Den Haag, juli 2007 Projectnummer: Inspectieonderwerpen: Directie: A775 Fysieke belasting,

Nadere informatie

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Projectopzet en uitvoering 9 1.1 Aanleiding en doelstellingen 1.2 Uitvoering

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

Inspectierapport Betonmortelindustrie A471 1 maart - 31 augustus 2001

Inspectierapport Betonmortelindustrie A471 1 maart - 31 augustus 2001 Inspectierapport Betonmortelindustrie A471 1 maart - 31 augustus 2001 Onderzoek naar de blootstelling aan kwarts en gebruik gehoorbescherming en naar de arbeidstijden in de betonmortelindustrie Versie

Nadere informatie

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen

Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Projectplan KEW 2007 Inspectie naar de actualiteit van de KEW vergunningen Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer A823 Status projectplan Definitief Inspectieonderwerp Ioniserende straling AI-bedrijfstak

Nadere informatie

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) VERSLAG INSPECTIES PROJECT WERKEN MET GEDETINEERDEN (A843) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, JUNI 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. AI/CK/Arbo-H/01/58336 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg

Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Inspectie naar naleving Arbowet en aandacht arbeidsomstandigheden in de Bijzondere Zorg Arbeidsinspectie te Den Haag COLOFON: Inspectieproject: Bijzondere Zorg 2003 (A621) Directie: Publieke Dienstverlening

Nadere informatie

Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk

Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk Rapportage inspectieproject A643 Inspecties naar de (mobiele) toepassing van röntgenstraling in de veterinaire praktijk Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 september 2005 Inspectieonderwerpen Ioniserende straling

Nadere informatie

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) van februari tot en met december

Nadere informatie

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448

Eindverslag. Project Onderhoudsstops Projectnummer: A448 Eindverslag Project Onderhoudsstops 2000 Projectnummer: A448 Definitief versie 10 augustus 2001 Hoofdconclusie: De arbeidstijden tijdens onderhoudsstops leiden over het algemeen tot een flink aantal overschrijdingen

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Atex. ATmosphères EXplosives

Atex. ATmosphères EXplosives Atex ATmosphères EXplosives EU Richtlijnen / NL wetgeving Inspectieproces toezichthouder Inspectie focus en inspectie onderwerpen Inspectieresultaten 2007 2008 /2009 Ontstekingsbronnen ATEX ATEX 95 ATEX

Nadere informatie

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam)

Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Basisdocument voor een inspectiemodule op maat (sectorspecifiek) over dit onderwerp Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld

Nadere informatie

Projectverslag. Agressie en Geweld Detailhandel 2003

Projectverslag. Agressie en Geweld Detailhandel 2003 Projectverslag Agressie en Geweld Detailhandel 2003 December 2004 2 Inspectieonderwerpen Beleid en uitvoering gebied agressie en geweld -preventieve maatregelen -instructie en voorlichting werknemers -slachtofferhulp

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Aan de slag met de branche afspraken Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Doel van deze workshop Het doel is dat u bekend met de gebruiksmogelijkheden van de Arbocatalogus en dat u er gemotiveerd mee aan de

Nadere informatie

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Aanleiding 3. Brancheorganisaties en arbocatalogi 4. Risico s 5. Resultaten 1. Conclusies en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers:

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers: ZUIG JE STOF OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP Initiatiefnemers: RISICO S VAN HOUT STOF Gezondheidsrisico s Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt

Nadere informatie

Transportmiddelen 2013

Transportmiddelen 2013 Transportmiddelen 2013 De Inspectie SZW heeft in de periode augustus 2013 t/m januari 2014 een inspectieproject uitgevoerd in de transportmiddelenindustrie. Het project komt voort uit de afspraken die

Nadere informatie

Samen op weg naar veilig en gezond werk

Samen op weg naar veilig en gezond werk Samen op weg naar veilig en gezond werk Aanpak transport en logistiek 2012-2015 De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voorwoord Bij de sector

Nadere informatie