Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen"

Transcriptie

1 Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) van februari tot en met december inspecties uitgevoerd bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen. De inspecties waren gericht op zichtbare overtredingen op de werkplek met betrekking tot machineveiligheid, valgevaar, aanrijdgevaar en op preventieve arbozorgelementen (voorlichting, onderricht, toezicht en arbobeleid). Aanleiding en doelgroep Het project maakte deel uit van het programma Voorkom Ongevallen van de Inspectie SZW. Dit programma is op haar beurt weer speciaal opgezet in het kader van het Actieplan Arbeidsveiligheid. Hierin werken verschillende branchepartijen, bedrijven, kennisinstellingen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen om ongevallen op de werkvloer in Nederland zoveel mogelijk te voorkomen. De ambitie in dit inspectieproject was om bedrijven ertoe aan te zetten meer te gaan investeren in het voorkomen van ongevallen. Dus meer aandacht voor preventie. De doelstelling van het project was dan ook om de naleving bij de geïnspecteerde bedrijven blijvend te verhogen door hen bewust te maken van de noodzaak om arbozorg te beschouwen als een onderdeel van regulier bedrijfsbeleid. Daartoe is een inspectiemethodiek gehanteerd, bestaande uit vier elementen: 1. Onderzoek naar de overtredingen- en ongevalgeschiedenis van het bedrijf; 2. Handhaven op zichtbare overtredingen op de werkplek met betrekking tot machineveiligheid, valgevaar en aanrijdgevaar (de belangrijkste veroorzakers van arbeidsongevallen in Nederland); 3. Handhaven op achterliggende oorzaken van de overtredingen en van de eventuele ongevallen bij deze bedrijven, specifiek op preventieve arbozorgelementen (voorlichting, onderricht,toezicht, arbobeleid); 4. Aandacht besteden aan leren van ongevallen, aan veilig gedrag op de werkvloer en aan het geven van bekendheid aan het aanbod van het Actieplan Arbeidsveiligheid. Verder was het de bedoeling een inschatting te maken van de veiligheidscultuur om iets te kunnen zeggen over het niveau van veiligheid binnen de bedrijven. Systeemaanpak Om aan bovengenoemde doelstelling te werken is in dit project een systeemaanpak gehanteerd, gericht op oorzaken gerelateerd aan onvoldoende naleving op arbozorg- en arbobeleid. Inspecteurs hebben zich verdiept in de ongevallen- en overtredingenhistorie van het bedrijf. Zij hebben hierbij documentonderzoek verricht (o.a. RI&E, arbobeleidstukken, ongevallenregistraties) en gesprekken gevoerd met medewerkers en leidinggevenden, onder andere over wat zij hebben geleerd van de ongevallen. Verder is gekeken naar voorlichting en onderricht over risicobeheersing en veilig werken, toezicht op de werkplek, op het gedrag van de werknemer en of de werkgever tijdig bijstuurt als deze processen onvoldoende functioneren. Bij de werkplekinspecties is met name gelet op valgevaar, aanrijdgevaar en machineveiligheid. Dit zijn de belangrijkste veroorzakers van ongevallen in Nederland. Verder is gelet op algemene veiligheidsaspecten zoals onveilig ingerichte werkplekken. Extra aandacht is uitgegaan naar bepaalde groepen met een verhoogd risico op ongevallen zoals jongeren t/m 25 jaar (werknemers, stagiairs), flex- en uitzendkrachten en anderstaligen. In de handhaving is waar mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare arbocatalogi. Inspecteurs hebben tijdens de inspecties bedrijven erop gewezen gebruik te maken van de hulpmiddelen en faciliteiten van het Actieplan en van eventuele brancheproducten op het gebied van gezond en veilig werken. In deze rapportage is daar waar relevant kort aandacht besteed aan leerbedrijven. Leerbedrijven werken regelmatig met de risicogroep jonge mensen en hebben in die zin een voorbeeldfunctie als het gaat om goede arbozorg en het uitdragen van een cultuur van veiligheid op de werkvloer. Geïnspecteerde bedrijven De geïnspecteerde bedrijven zijn afkomstig uit de top 5000 bedrijven. Deze bedrijven zijn voor het Actieplan Arbeidsveiligheid geïdentificeerd als bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen. Zij zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeschreven met het verzoek mee

2 te gaan doen met het Actieplan Arbeidsveiligheid. De respons hierop bedroeg 70%, waarvan ruim 1300 bedrijven actief in het Actieplan wilden participeren. Van de overige 3700 bedrijven zijn vervolgens onder andere bedrijven uitgezonderd die vanuit een sectorgerichte aanpak reeds benaderd werden door de Inspectie SZW (bouw, zorg, horeca en havens) en bedrijven die kort voor het inspectieproject nog een inspectie hebben gehad en van de Inspectie SZW de classificatie groen (goede naleving, goede risicobeheersing) hebben gekregen. Wat resteerde vormde de selectie voor dit project ( actieplanbedrijven ). Naast deze bedrijven zijn incidenteel ook andere bedrijven met een verhoogde kans op ongevallen meegenomen. Dit omdat inspecteurs van mening waren dat de in dit project gehanteerde inspectieaanpak ook zinvol was voor die betreffende bedrijven. Het betreft onder andere bedrijven die in de periode sinds 2007 tenminste één meldingsplechtig ongeval hebben gehad. Deze rapportage heeft alleen betrekking op de actieplanbedrijven. 1 In het project zijn als gevolg hiervan alleen bepaalde bedrijfstakken uit de sector industrie en dienstverlening geïnspecteerd. Dit impliceert dat de inspectieresultaten uitsluitend betrekking hebben op de geselecteerde bedrijven. Zij zijn niet representatief voor een bepaalde groep. In totaal zijn 150 bedrijven afkomstig van de selectie van het Actieplan (de actieplanbedrijven) geïnspecteerd 2. Bijgaand een overzicht van de bedrijven naar sector en grootteklasse. 3 Tabel 1 Overzicht bedrijven naar sector en grootteklasse Sector Industrie (Papier, karton en grafimedia, vervaardiging voedingsmiddelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten) Dienstverlening (Groothandels, supermarkten, overige detailhandel, vervoer en opslag, landbouw) Actieplanbedrijven Totaal 150 Figuur 1 Grootteklasse actieplanbedrijven 17% 34% 5% 44% 0 t/m t/m t/m De samenstelling van de werknemerspopulatie van de geïnspecteerde bedrijven, in het bijzonder het aandeel risicogroepen, ziet er als volgt uit: Tabel 2 Samenstelling werknemerspopulatie en aandeel risicogroepen Werknemers Totaal Aantal Uitzendkrachten % Stagiaires 286 1% Werknemers t/m 25 jaar % Anderstaligen % Totaal % * * de percentages betreffen elkaar niet uitsluitende categorieën. In deze selectie zijn jonge werknemers iets oververtegenwoordigd. Ter vergelijking: het aandeel jonge werknemers t/m 25 jaar in Nederland (alle bedrijven) is 18%. Dit kan te maken hebben met de relatieve oververtegenwoordiging van leerbedrijven in deze selectie, namelijk 62 (41%). Landelijk is ongeveer 25% van alle bedrijven erkend leerbedrijf. Overtredingen De Inspectie SZW gaat selectief en risicogericht te werk, dat wil zeggen dat bedrijven met de meeste risico s en de laagste naleving doorgaans geïnspecteerd worden. Het handhavingpercentage bij inspectieprojecten in zijn algemeenheid is gemiddeld 58%. In totaal zijn, binnen dit project, 150 actieplanbedrijven geïnspecteerd. Bij 57% van deze bedrijven zijn overtredingen aangetroffen. Hier is handhavend opgetreden. De actieplanbedrijven in dit project wijken nauwelijks af van het gemiddelde handhavingpercentage. 1 In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle in dit project geïnspecteerde bedrijven. 2 Het totaal aantal in dit project geïnspecteerde bedrijven bedraagt Tijdens de inspecties bleek 5% van de bedrijven minder dan 50 werknemers te hebben.

3 Figuur 2 Overzicht bedrijven met/zonder overtredingen (N=150) 57% 43% In orde Niet in orde Meestal hadden de overtredingen betrekking op arbeidsmiddelen die onveilig waren of waarmee onveilig werd gewerkt (35%). Denk hierbij aan onveilig werken aan machines of productielijnen, waarbij men bijvoorbeeld te dicht bij onafgeschermde bewegende delen werkt. Vervolgens had bijna één derde van de handhavinginterventies betrekking op onvoldoende arbozorg (28%). Ook is herhaaldelijk een onveilige werkomgeving aangetroffen (23%). Bijvoorbeeld bij werkplekken waar onvoldoende manoeuvreerruimte is bij laden en lossen en rondom machines. Tevens bestond het gevaar voor het schuiven, kantelen of vallen van producten en goederen op slecht of niet gezekerde stellingen. Figuur 3 Overzicht bedrijven naar onderwerp van de overtredingen (N=150) 3% 3% 7% 23% 1% 35% 28% Arbeidsmiddelen Arbozorg Werkomgeving Gevaarlijke stoffen Persoonlijke beschermingsmiddelen Fysieke belasting Overig Het merendeel van de handhavingsinterventies (62%) bestond uit eisen. Hierdoor is het mogelijk om in de handhaving richting het bedrijf het nodige maatwerk te kunnen inzetten. In drie procent van de gevallen is een preventieve stillegging toegepast. Voor het overige zijn waarschuwingen gegeven en zijn ook stimulerende interventies uitgevoerd. Industriebedrijven hebben naar verhouding (iets) vaker en ook meer overtredingen dan de bedrijven afkomstig uit de dienstverlenende sector. In totaal heeft 59% van de industriebedrijven 3,1 overtredingen gemiddeld per bedrijf, terwijl 56% van de dienstverlenende bedrijven gemiddeld 2,6 overtredingen heeft. Het type overtredingen verschilt iets. Kijkend naar de drie meest voorkomende overtredingen (onvoldoende arbozorg, onveilig werken met arbeidsmiddelen/onveilige arbeidsmiddelen en onveilige werkplaats) valt op dat bij de dienstverlenende bedrijven vaker overtredingen op de werkomgeving (rommelige werkplaats, onoverzichtelijkheid) zijn geconstateerd terwijl overtredingen m.b.t. machineveiligheid en veiligheid arbeidsmiddelen vaker bij de industriebedrijven voor komen. Vaak gaat het om onafgeschermde bewegende delen van machines waardoor men gevaar loopt gegrepen te worden of om onjuist of onveilig gebruik van machines en apparaten. Dit zijn vanuit de sectoren verklaarbare verschillen. Arbozorgovertredingen kwamen ongeveer in gelijke mate voor bij zowel industrie- als dienstverlenende bedrijven. Inspecteurs geven aan dat het hier vooral gaat om gebrek aan toezicht op de werkplek en onvoldoende doeltreffende instructie van werknemers over de gevaren van het werk en hoe veilig te werken. Het aandeel leerbedrijven met overtredingen bedraagt 45%. Bij de leerbedrijven treffen we dezelfde top drie van overtredingen aan (arbozorg, arbeidsmiddelen/ machineveiligheid en werkomgeving). Opmerking die hierbij gemaakt moet worden is, dat hier overtredingen met onveilige, onoverzichtelijke werkomgevingen relatief minder voorkomen. Ook hebben leerbedrijven gemiddeld minder overtredingen per bedrijf (1,9). Tabel 3 Overzicht van de overtredingen totaal en naar erkende leerbedrijven (N=150) Feiten Totaal Leerbedrijven N = 150 N=62 In % In % Arbeidsmiddelen 35% 32% Arbozorg 28% 34% Werkomgeving 23% 17% Gevaarlijke stoffen 7% 8% Persoonlijke beschermingsmiddelen 3% 1% Fysieke belasting 3% 8% Overig 1% 0% Totaal aantal overtredingen 100% (244) 100% (53) Gemiddeld per bedrijf 2,8 1,9 Totaal aantal bedrijven met overtredingen 57% (86) 45% (28)

4 Knelpunten Van 127 van de 150 bedrijven is monitorinformatie beschikbaar. Bijna de helft van deze bedrijven geeft aan knelpunten te ervaren bij het op orde brengen van arbeidsomstandigheden. Men geeft aan vooral knelpunten te ervaren die samenhangen met het lastig te beïnvloeden gedrag van werknemers op de werkvloer (35 keer), gebrek aan kennis/informatie (22 keer) en onvoldoende tijd en/of geld voor veiligheid (19 keer). Daarnaast zijn redenen genoemd die te maken hebben met onvoldoende gekwalificeerd personeel, geen aanspreekcultuur bij de leiding, gebrek aan goede technische oplossingen en/of onvoldoende prioriteit. Zoals een werkgever het verwoordde: Ondanks allerlei maatregelen, toolboxmeetings, risicosignalering, veiligheidsprotocollen, afspraken met het uitzendbureau over instructies van nieuwe werkkrachten en een investering in veiligere machines, blijft het lastig om het gedrag op de werkvloer te beïnvloeden. Ik kan ze niet constant aan het lijntje houden. Bedrijven die aangeven knelpunten te ervaren zijn voor het merendeel ook de bedrijven met de nodige overtredingen. Opvallend is dat van de 66 bedrijven die aangeven geen knelpunten te ervaren toch nog 29 (bijna 44%) ook de nodige overtredingen hebben. Tabel 4 Aantal bedrijven met knelpunten en overtredingen (N=127) Bedrijven met knelpunten Overtredingen binnen project Ja Nee Ja (N=61) Nee (N=66) Totaal Een licht verband komt naar voren tussen overtredingen en het hebben van ongevallen. Bedrijven die in het verleden één of meer ongevallen hebben gehad, hebben verhoudingsgewijs ook iets vaker overtredingen (52%), dan bedrijven die in het verleden geen ongevallen hebben gehad (47%). Conclusies en vervolgactiviteiten In dit project zijn bedrijven geïnspecteerd met een verhoogd risico op ongevallen. De bedrijven maken deel uit van een speciale selectie die voor het Actieplan Arbeidsveiligheid tot stand is gekomen en hebben overwegend 50 of meer werknemers. De bedrijven zijn voornamelijk industriële en dienstverlenende bedrijven. Er zitten naar verhouding veel leerbedrijven in deze selectie. Het risicoprofiel van deze bedrijven wordt onder andere zichtbaar door te kijken naar de aard en omvang van ongevallen die bij bedrijven plaatsvinden en door de naleving op de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving. Ambitie in dit project was deze bedrijven ertoe aan te zetten meer te gaan investeren in het voorkomen van ongevallen, met name door een op het arbozorgsysteem gerichte inspectieaanpak. De vooronderstelling hierbij was dat het verhogen van de naleving op systematische arbozorg in deze bedrijven, in combinatie met het aanpakken van directe overtredingen, doorwerkt in het voorkómen van ongevallen. Een dergelijk aanpak draagt tevens bij aan het agenderen, dan wel verder ontwikkelen van een cultuur van veiligheid in het bedrijf. In 57% van de geïnspecteerde bedrijven zijn tekortkomingen in de naleving aangetroffen. Met name deze bedrijven lopen een verhoogd risico op bedrijfsongevallen. De risico s worden vooral zichtbaar bij onveilig werken aan machines of productielijnen, onvoldoende veiligheidsmaatregelen en voorzieningen bij onverwachtse storingen, onveilig ingerichte werkplekken of tijdens logistieke handelingen zoals bij laden en lossen van goederen. In veel van deze bedrijven zijn de afgelopen jaren daadwerkelijk ernstige ongevallen gebeurd, vaak met blijvend letsel en soms ook de dood tot gevolg. Leerbedrijven hebben naar verhouding weliswaar minder overtredingen, maar wel meer ongevallen. Veel bedrijven gaan aan de slag met maatregelen na een ongeval, maar slagen er toch onvoldoende in om een daadwerkelijk preventieve aanpak te realiseren. Dat blijkt uit het gegeven dat er bij deze bedrijven opnieuw weer de nodige overtredingen zijn aangetroffen of doordat zich opnieuw weer ongevallen voordoen. Bij knelpunten die bedrijven ervaren wijst men vaak naar onveilig gedrag van werknemers en het lastig kunnen realiseren van veiligheid op de werkvloer, ondanks allerlei maatregelen. Een fors deel van de ongevallen blijkt, na nader onderzoek van de arbeidsinspecteurs, eenvoudig te voorkomen. Meer aandacht voor systematische arbozorg, en een zo concreet mogelijke invulling hiervan, is hierop het antwoord. Werknemersgedrag is te beïnvloeden met het goed en consequent regelen van toezicht en heldere en doeltreffende instructies, in het bijzonder voor werknemers die net nieuw zijn in het bedrijf, jongeren en uitzendkrachten. Dit is vaak een blinde vlek gebleken bij bedrijven.

5 Veel achterliggende oorzaken van de ongevallen en overtredingen hebben aantoonbaar betrekking op onvoldoende integrale arbozorg in de bedrijven. Dit uit zich vooral in gebreken op het punt van doeltreffende voorlichting en instructie aan werknemers, het onvoldoende organiseren van goed toezicht op de werkzaamheden en, mede als gevolg hiervan, onveilig gedrag op de werkvloer. Met name beginnende werknemers zoals flexkrachten en jongeren in leerwerksituaties, maar ook anderstalige werknemers behoeven extra aandacht. Zij vormen wat ongevallen betreft een duidelijk zichtbare risicogroep en komen dan ook verhoudingsgewijs vaak als slachtoffer terug in de ongevalstatistieken van de hier geïnspecteerde bedrijven. In het bijzonder de leerbedrijven zouden zich dat moeten aantrekken. Zo n 40% van de geïnspecteerde bedrijven slaagt er onvoldoende in om een cultuur van veiligheid te creëren die waarborgt dat men actief en doeltreffend met veiligheid bezig is. Daar zullen zij mee aan de slag moeten. Door specifiek aandacht te besteden aan naleving op gedragsaspecten, van zowel directie en management (arbobeleid, veiligheid uitdragen in woord en concrete maatregelen), als direct leidinggevenden op de werkvloer (toezicht) en werknemers zelf (doeltreffende voorlichting en instructie), zijn de bedrijven ertoe aangezet ook op deze punten meer in beweging te komen. Bij de nacontroles bleek een groot deel van de bedrijven de overtredingen te hebben opgeheven. In hoeverre de ingezette handhaving daadwerkelijk gaat bijdragen aan een meer structureel verbetertraject bij de bedrijven, aan het verminderen van ongevallen en een verbeterde veiligheidscultuur in deze bedrijven, zal in 2013 duidelijker worden. Dan zullen vervolginspecties bij de slecht scorende bedrijven uit dit project opnieuw gaan plaatsvinden.

6 Bijlage: Overzicht handhavingresultaten van alle geïnspecteerde bedrijven, met uitsplitsing naar actieplanbedrijven en leerbedrijven. Feiten Totaal Industrie Dienstverlening Actieplan bedrijven Leerbedrijven Aantal In % Aantal Aantal Aantal Aantal Arbozorg % Arbeidsmiddelen % Werkomgeving 83 22% Gevaarlijke stoffen 25 7% Persoonlijke beschermingsmiddelen 15 4% Fysieke belasting 12 3% Overig 3 1% Totaal % gemiddeld per bedrijf 2,9 3,3 2,6 1 2,8 totaal aantal bedrijven met overtredingen % 48 (60%) 79 (56%) 86 (58%) totaal aantal bedrijven (50%)

7 Deze factsheet is een uitgave van: Inspectie SZW De Inspectie SZW maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Projectnummer A1024 Projectleider Anja van Vlerken Projectsecretaris Annet Geurts, Yvette Stoker Manager Inspecties Jack Dirks vijfkeerblauw SSS Rijksoverheid Juni 2012

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven

Inspectierapport ongevallen. Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inspectierapport ongevallen Voorkomen van ongevallen in kleine bedrijven Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Projectopzet en uitvoering 4 1.1 Aanleiding en doelstellingen 4 1.2 Geïnspecteerde bedrijven 5 2. Inspectieresultaten

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Aanleiding 3. Brancheorganisaties en arbocatalogi 4. Risico s 5. Resultaten 1. Conclusies en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Echte vakmensen werken veilig. Vijf speerpunten in de sector metaal

Echte vakmensen werken veilig. Vijf speerpunten in de sector metaal Echte vakmensen werken veilig Vijf speerpunten in de sector metaal De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Vakmensen in de metaal weten precies

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van april 01 tot oktober 01 op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in zorginstellingen. PSA is in de

Nadere informatie

Transportmiddelen 2013

Transportmiddelen 2013 Transportmiddelen 2013 De Inspectie SZW heeft in de periode augustus 2013 t/m januari 2014 een inspectieproject uitgevoerd in de transportmiddelenindustrie. Het project komt voort uit de afspraken die

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Samen op weg naar veilig en gezond werk

Samen op weg naar veilig en gezond werk Samen op weg naar veilig en gezond werk Aanpak transport en logistiek 2012-2015 De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voorwoord Bij de sector

Nadere informatie

Factsheet Scheepsbouw 2013

Factsheet Scheepsbouw 2013 Factsheet Scheepsbouw 2013 Aanleiding project De inspectie SZW heeft in 2013 als onderdeel van de meerjarensectoraanpak Metaal 2011-2014 een inspectieproject uitgevoerd bij scheepsbouw en reparatie. In

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding van de inspecties 2 Inspectieresultaten aannemers 2 In 2015 heeft de Inspectie SZW 124 inspecties uitgevoerd

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter

Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van april 2012 tot oktober 2012 op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in zorginstellingen. PSA is in

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Mijn mensen mogen niet ziek worden van het werk: nu niet, later niet. Inspectie SZW en gevaarlijke stoffen in de oppervlaktebehandeling

Mijn mensen mogen niet ziek worden van het werk: nu niet, later niet. Inspectie SZW en gevaarlijke stoffen in de oppervlaktebehandeling Mijn mensen mogen niet ziek worden van het werk: nu niet, later niet Inspectie SZW en gevaarlijke stoffen in de oppervlaktebehandeling ION-netwerkdag 18 april 2017 Anja van Vlerken, Inspectie SZW, april

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Meer effect met één Inspectie SZW

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw. Samen de arbeidsrisico s te lijf Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw Samen de arbeidsrisico s te lijf De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Wat doet de

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Factsheet Metaalproductenindustrie 2011

Factsheet Metaalproductenindustrie 2011 Factsheet Metaalproductenindustrie 2011 Aanleiding en problematiek In 2011 zijn in de metaalsector twee inspectieprojecten uitgevoerd: een in de metaalproductenindustrie en een in de metaalgieterijen.

Nadere informatie

Rijkstoezicht op beroepsziekten

Rijkstoezicht op beroepsziekten Inspectie SZW Rijkstoezicht op beroepsziekten NVAB 19 juni 2015 Mw. ir M.A. Zuurbier Directeur Arbeidsomstandigheden 1. De Inspectie SZW 2. Beroepsziekten - meldingen 3. Versterken bedrijfsarts - wetgeving

Nadere informatie

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider

Jan Vermeiren inspecteur / projectleider Jan Vermeiren inspecteur / projectleider j. Vermeiren 10-09-2010 Arbeidsinspectie Centraal kantoor / meldkamer Utrecht Info: www.arbeidsinspectie.nl Ong. 450 inspecteurs Waarvan 220 Arbo-inspecteurs Waarvan

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg

Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg Bijeenkomst Platform voor ondernemingsraden in de Zorg 9 december 2015 Maria Breas Inspectie SZW Wat doet Inspectie SZW? De Inspectie SZW werkt aan: eerlijk werk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Arbeidsinspectie, Den Haag 24-10-2005 Projectnummer Inspectie-onderwerpen Bedrijfstakdirectie A710 Chemische veiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen,

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Agressie en geweld in de publieke sector

Agressie en geweld in de publieke sector Agressie en geweld in de publieke sector De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Projectopzet en uitvoering 9 1.1 Aanleiding en doelstellingen 1.2 Uitvoering

Nadere informatie

Veilig werken in de metaalsector Effecten meerjarenaanpak

Veilig werken in de metaalsector Effecten meerjarenaanpak en in de metaalsector is veiliger geworden. Dat blijkt uit de Rapportage Metaal 2009-2015. Daarin presenteert de Inspectie SZW de resultaten van haar meerjarenaanpak. Verschillende initiatieven van de

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Projectverslag. Vakantiewerk 2002

Projectverslag. Vakantiewerk 2002 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2002 versie 28 februari 2003 Arbeidsinspectie te Den Haag Inspectieproject: Vakantiewerk 2002 Informatie en projectleiding: Wetenschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001

Arbeidsinspectie. Projectverslag. Vakantiewerk 2001 Arbeidsinspectie Projectverslag Vakantiewerk 2001 Den Haag, april 2002 I N H O U D S O P G A V E 1. SAMENVATTING 3 2. INLEIDING 4 3. UITVOERING VAN HET PROJECT 5 3.1 Voorlichting 5 3.2 Publiciteit 5 3.3

Nadere informatie

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming I. Veiligheidsbeleid Laatste update 18 januari 2006 Twaalf aspecten van het veiligheidsbeleid in het bedrijf en op de afdeling JA

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Wat doet de Inspectie SZW?

Wat doet de Inspectie SZW? Wat doet de Inspectie SZW? 2 Wat doet de Inspectie SZW? 1 Organisatie Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012 Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties

Nadere informatie

Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra

Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra Werkdruk, Agressie en Geweld in Zorg & Welzijn Inspecties in ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra Aanleiding Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de grootste arbeidsrisico

Nadere informatie

Ongeval en Beroepsziekte

Ongeval en Beroepsziekte Ongeval en Beroepsziekte Rechte rug recht en slappe knieën Erik Stigter, bedrijfsarts, forensisch arts Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseurs Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein inspectieresultaten 2009 Factsheet 28 mei 2010 Speeltoestellen op scholen - inspectieresultaten 2009 28 mei 2010 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Aandacht Inspectie SZW voor psychosociale arbeidsbelasting in zorg blijft nodig In het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012 2015 heeft de Inspectie

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Aandacht Inspectie SZW voor psychosociale arbeidsbelasting in zorg blijft nodig In het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012 2015 heeft de Inspectie

Nadere informatie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie

D66-notitie. Veiliger omgaan met Chemie D66-notitie Veiliger omgaan met Chemie Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid Paul Breitbarth, Statenlid Zuid-Holland 20 juni 2013 Kansen, maar ook risico s Nederland kent een grote chemische industrie

Nadere informatie

Checklist arbeidsveiligheid in de onderneming

Checklist arbeidsveiligheid in de onderneming Checklist arbeidsveiligheid in de onderneming Datum check: Elf aspecten van het veiligheidsbeleid in het bedrijf en op de afdeling Inhoud I Veiligheidsbeleid 2 II Veiligheidscultuur 3 III Gevaarlijke werkomstandigheden:

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Overtredingen strenger bestraft. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Overtredingen strenger bestraft. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Overtredingen strenger bestraft Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Waarom deze wet? Vanuit maatschappij en politiek klinkt de roep om een stevigere aanpak van het overtreden van

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA. dr. P. J. M. Martens

Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA. dr. P. J. M. Martens Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie LEGIONELLA Februari 2001 drs. Ö. Erdem dr. P. J. M. Martens INHOUDSOPGAVE BLZ. SAMENVATTING 1 INLEIDING 1 2 DOEL VAN HET ONDERZOEK

Nadere informatie

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u Leren van Landelijke Arbo Congres 18 mei 2015 Vera Sol, Adri Frijters. 2 Leren van : het proces Storybuilder: een schat aan informatie Stap 0 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Een database met analyse

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 18 / november en december 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 18 / november en december 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 18 / november en december 2013 INHOUD: Verzuim daalt naar 3,8%, maar wel vaker ziek aan het werk Ontwikkeling ISO-norm arbomanagement gestart Boekje met praktische BHV-voorbeelden

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Projectverslag Leerindustrie

Projectverslag Leerindustrie Projectverslag Leerindustrie Projectnummer: A018 Projectsecretaris: T. Rijlaarsdam Betrokken regio's: regio Zuid Uitvoeringsperiode: juni 1999 t/m maart 2000 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 1 Doelstelling

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie

Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie Door opheffing PBO is het secretariaat verhuisd naar Sociale Zaken Pluimvee Industrie Zoals wellicht bekend worden door een Kabinetsbesluit de Productschappen opgeheven. Dit houdt in, dat een aantal activiteiten

Nadere informatie

Factsheet Toezicht kermisattracties

Factsheet Toezicht kermisattracties Factsheet Toezicht kermisattracties 2012-2013 Datum: 17 juli 2014 1 Colofon Projectnaam Toezicht Kermisattracties 2012-2013 Projectnummer P3NT12 (2012) en PDNT0000 (2013) Versienummer 8 juli 2014 Projectleiders

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660 Projectverslag Garagebedrijven 2004 Project A660 juli 2005 2 Garagebedrijven 2004 Inspectieonderwerpen Veiligheid RI&E en plan van aanpak Bedrijfshulpverlening AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Factsheet ongevallen havensector

Factsheet ongevallen havensector Factsheet ongevallen havensector Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de aan de Arbeidsinspectie (AI) gemelde en door deze dienst onderzochte ongevallen zoals geregistreerd in GISAI in de periode

Nadere informatie

Arbozorg in Nederland. datum september 2013

Arbozorg in Nederland. datum september 2013 Arbozorg in Nederland datum september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naleving van de arbozorgverplichtingen 3 3 Werking van de RI&E 5 4 Werking van de preventiemedewerker 6 5 De effecten van de RI&E 7 6 Preventie

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Loonbedrijf Dirk Geerts B.V. t.a.v. De heer B.J. Sprangers Heikantsestraat 4 5113 BS ULICOTEN

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

Projectverslag Schoenbedrijven

Projectverslag Schoenbedrijven Projectverslag Schoenbedrijven Projectnummer: A019 Projectsecretaris: H. Neuman Betrokken regio's:regio Zuid Uitvoeringsperiode: 1998/1999 1. Doelstelling van het project 2. Misstanden 3. Politiek relevante

Nadere informatie