Risico-inventarisatie & evaluatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico-inventarisatie & evaluatie"

Transcriptie

1 Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2 Vrijstelling bijstand arbodienst bij inventarisatie en evaluatie 3.3 Bijzondere inventarisatie verplichtingen 3.4 Advies arbodienst Bijlage I Beslisschema RI&E Bijlage II Model ten laste leggingen t.b.v. boeterapporten 20 december 2002

2 1. INLEIDING De RI&E is een instrument voor werkgevers en werknemers voor het in kaart brengen van de risico s in hun bedrijf. De RI&E geeft inzicht in de gevaren die zich in een bedrijf kunnen voordoen. En kan zorgdragen voor de omslag van een incidentenaanpak van de risico s bij arbeid naar een meer structurele aanpak van de arbeidsomstandigheden. De inventarisatie van de risico s bij arbeid richt zich onder meer op de werkplek, de werkmethode, het ontwerp en de inkoop van arbeidsmiddelen, het gedrag van werknemers en het toezicht van de werkgever. De RI&E is uitgangspunt voor de opzet van voorlichting & onderricht aan werknemers over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico s. Daarnaast geeft de RI&E de informatie voor het opzetten van een op maatwerk gebaseerde bedrijfshulpverleningsorganisatie. Op grond van artikel 5.1 van de Arbowet 1998, dient de werkgever bij het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid schriftelijk vast te leggen welke risico s de arbeid voor de werknemers inhoudt. Het plan van aanpak is een integraal onderdeel van de RI&E. Indien er sprake is van bijzondere inventarisatieverplichtingen op basis van het Arbobesluit, moeten deze ook zijn opgenomen in de RI&E. Deze (extra) inventarisatie verplichtingen zijn in de wetgeving opgenomen om potentieel gevaarlijke situaties in alle bedrijven altijd te (laten) analyseren. De wettelijke verplichting van de, door een gecertificeerde arbodienst op volledigheid en betrouwbaarheid, getoetste RI&E, geldt voor alle bedrijven en instellingen in Nederland, met Uitzondering (artikel 2.24 van de Arboregeling) van: de kleinste bedrijven met minder dan 40 uur verloonde arbeid/week op enig moment in een jaar; vrijwilligersorganisaties (arbeid die onbezoldigd wordt verricht); In deze gevallen moet er wel een RI&E aanwezig zijn, maar deze hoeft niet getoetst en voorzien te zijn van een advies voor het plan van aanpak (pva) door een gecertificeerde arbodienst. Een zelfstandige zonder personeel (ZZP er) hoeft geen RI&E te hebben. De handhaving van de Arbeidsinspectie met betrekking tot de RI&E-verplichting richt zich uitsluitend op wat bepaald is in de Arbowet- en regelgeving. Hierin staan geen bepalingen over de wijze van uitvoering van de deskundige bijstand door een deskundige dienst bij de RI&E. Door de Arbeidsinspectie wordt nagegaan of de werkgever een RI&E heeft en of hier deskundige bijstand bij is betrokken van een gecertificeerde arbodienst. De taken en de wijze waarop deze deskundige bijstand wordt uitgeoefend door de arbodienst is niet ter beoordeling van de Arbeidsinspectie. De arbodienst verricht de diensten op basis van bepalingen in de Regeling Certificatie Arbodiensten (versie van 3 juli 2001). Binnen een internationaal ontwikkelde norm van arbomanagement, OHSAS en 18002, de Britse norm BS 8800, de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5001 en AI-1 neemt de identificatie van gevaren, risicobeoordeling en risicobeheersing een centrale rol in. De Arbeidsinspectie voert inspecties uit naar aanleiding van arbeidsongevallen, klachten en, actief, in de vorm van projecten. Bij projecten worden de inspecties uitgevoerd aan de hand van in de projectplannen vastgelegde inspectielijsten, die zijn gebaseerd op de in de betreffende bedrijfstak vastgestelde risico s. Bij de constatering van overtredingen wordt altijd handhavend opgetreden. Bij het constateren van overtredingen wordt gecontroleerd of deze zijn opgenomen als risico in de RI&E en als een maatregel + termijn in het plan van aanpak. Hoewel de kwaliteit van arbodiensten geen onderdeel van de inspectie is zal de Arbeidsinspectie, indien een arbodienst naar haar mening ernstig tekortschiet of stelselmatig niet adequaat functioneert, een signaal afgeven aan de Inspectie Werk 2

3 en Inkomen (IWI). Voor het centraal melden van opmerkingen met betrekking tot arbodiensten is hiertoe een interne procedure vastgelegd. 3

4 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag Voor de aanpak van overtredingen op het terrein van de risico-inventarisatie en -evaluatie zijn de volgende artikelen en beleidsregels van belang: Arbeidsomstandighedenwet 1998 artikel 5, lid 1 artikel 5, lid 2 artikel 5, lid 3 artikel 5, lid 4 artikel 5, lid 5 artikel 5, lid 6 artikel 14, lid 1 artikel 14, lid 3 onder a Arbeidstijdenwet artikel 4:1 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 1.36 artikel 1.41 artikel 4.2 artikel 4.13 artikel 4.14 artikel 4.26 artikel 4.43 artikel 4.50 artikel 4.64 artikel 4.67 artikel 4.85 artikel 4.97 artikel artikel 5.3 artikel 5.9 artikel 6.7 artikel 8.2 Besluitstralingsbescherming artikel 10 lid 3 Maken RI&E In de RI&E is opgenomen een registratie van arbeidsongevallen Maken plan van aanpak Aanpassen RI&E Kennisneming van de RI&E door iedere werknemer Ter beschikking stellen van de relevante delen van de RI&E aan de uitlener van arbeid zodat de betrokken werknemer op de hoogte gesteld wordt. Deskundige bijstand Toetsen van de RI&E Beleidsvoering, inventarisatie en evaluatie De bijzondere inventarisatie verplichtingen t.a.v. Jeugdigen Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie Gevaarlijke stoffen Identiteit e.d. van kankerverwekkende stoffen Blootstelling kankerverwekkende stoffen Vinylchloridemonomeer Blootstelling asbest Meten asbest Blootstelling lood en loodwit Meten lood en loodwit Biologische agentia Diergeneeskunde biologische agentia Thuiswerkers Fysieke belasting Beeldschermwerk Geluid Persoonlijk beschermingsmiddel Bevindingen deskundige t.a.v. blootgestelde werknemer vastleggen in RI&E. Toetsing van dit deel van de RI&E vindt plaats door het bevoegde gezag bij de vergunningverlening en niet door een arbodienst. 4

5 Arbeidsomstandighedenregeling artikel 2.1 Taken arbodienst bij de inventarisatie en evaluatie artikel 2.24 Vrijstelling bijstand arbodienst bij de RI&E tot 2005 Aanvullende informatie Arbo-informatieblad AI 1 Arbothemacahier nummer 5 Folder F 225 Arbo - en verzuimbeleid Risicogroepen op de werkplek. Veilig en gezond werken in het MKB 2.2 Inspectie De controle en handhaving van de Arbeidsinspectie richt zich niet op de kwaliteit en inhoud van de RI&E. De toetsing van de RI&E op volledigheid en betrouwbaarheid en de advisering t.a.v. van het pva is een taak van een gecertificeerde arbodienst. Tijdens een inspectie (actief of reactief) verifieert de inspecteur: zijn geconstateerde overtredingen in de RI&E opgenomen als risico, beschikt de werkgever over een door een gecertificeerde arbodienst getoetste RI&E, heeft de arbodienst advies uitgebracht ten aanzien van het plan van aanpak. 2.3 Handhaving 1. Indien een werkgever niet beschikt over een RI&E, wordt direct een boete aangezegd. Bij werkgevers met ten hoogste 40 verloonde uren per week en vrijwilligersorganisaties dient ook direct een boete aangezegd te worden, de RI&E hoeft hier niet door een arbodienst getoetst te zijn. 2. Indien een werkgever wel beschikt over een RI&E, maar deze is niet getoetst door een gecertificeerde arbodienst ( artikel 5.1), wordt direct een boete aangezegd. 1 Van toetsing door een arbodienst is sprake: Als de RI&E door de arbodienst zelf is opgesteld. Door een handtekening of een schrijven waaruit blijkt dat de betreffende RI&E is getoetst door een gecertificeerde arbodienst op volledigheid en betrouwbaarheid. Volgens de beschreven taak in artikel 2.1 van de Arboregeling zal de RI&E volledig en betrouwbaar moeten zijn en moeten daarin de meest actuele inzichten zijn verwerkt. Verder dient er een advies (artikel 2.1, onder c) te worden uitgebracht dat ingaat op het plan van aanpak of een door de arbodienst geadviseerd pva. Als bij de inspectie wordt geconstateerd dat het advies van de arbodienst met betrekking tot het plan van aanpak ontbreekt en de RI&E verder wel getoetst is wordt gehandhaafd met een waarschuwing met een termijn van 3 maanden gegeven. Iedere werkgever dient te beschikken over een door een gecertificeerde arbodienst getoetste RI&E dus ook als: De werkgever meldt dat de brancheorganisatie vrijwel gereed is met het ontwikkelen van een model-ri&e en dat hij daarop wil wachten alvorens over te gaan tot het opstellen van een eigen RI&E. 1 Ook dient vastgesteld te worden of de werkgever zich op deskundige wijze laat ondersteunen. Als blijkt dat de werkgever hiervoor niet bij een gecertificeerde arbodienst is aangesloten, wordt ook hiervoor direct een boete aangezegd; zie ook de interne instructie deskundige bijstand. Het kan dus voorkomen dat de werkgever een boete wordt aangezegd voor meer overtredingen. 5

6 De werkgever meldt dat hij een nieuwe ondernemer is die minder dan één jaar geleden met zijn bedrijf is gestart. De werkgever meldt dat hij deel uit maakt van een concern. Op iedere vestiging moet een (op maatwerk gebaseerde) en door een gecertificeerde arbodienst getoetste RI&E getoond kunnen worden. Het tijdsbestek waarbinnen e.e.a. getoond dient te worden is twee weken. Kan de RI&E binnen deze tijd niet getoond worden dan wordt alsnog (direct) een boete aangezegd. Zie ook schema HH bijlage I. 3. Indien de werkgever wel een RI&E heeft, maar dat deze RI&E niet is getoetst door een gecertificeerde arbodienst (artikel 14.1) en de werkgever zich kan beroepen op overmacht, dan wordt een waarschuwing gegeven. De werkgever dient ter plekke wel de reden van overmacht te kunnen tonen met behulp van een schriftelijke reactie van de betreffende arbodienst. Conform het handhavingsbeleid wordt hier een waarschuwing gegeven met een termijn van maximaal 3 maanden. Wanneer bij controle de werkgever nog niet beschikt over een getoetste RI&E wordt boete aangezegd. 4. Indien bij de inspectie wordt geconstateerd dat de RI&E onvolledig is ( artikel 5.1) wordt een waarschuwing met een termijn van 3 tot 6 maanden gegeven. Van onvolledigheid van een door de gecertificeerde arbodienst getoetste RI&E is sprake indien: geconstateerde overtredingen niet zijn opgenomen als risico in de RI&E (artikel 5.1); geen aandacht wordt besteed aan de registratie van arbeidsongevallen (artikel 5.2); geen aandacht wordt besteed aan arbeids-en rusttijden (artikel 4.1 Arbeidstijdenwet); het plan van aanpak (pva) geen deel uitmaakt van de RI&E (artikel 5.3); in het plan van aanpak (pva) geen rekening wordt gehouden met eventuele sectorale convenantafspraken, alleen aangesloten partijen worden hierdoor gebonden; in het plan van aanpak (pva) geen termijnen zijn genoemd met betrekking tot de uitvoering en realisatie van de te nemen maatregelen (artikel 5.3); geen aandacht is besteed aan de actuele situatie in het bedrijf, bijvoorbeeld bij inkoop van andere stoffen, plaatsing van nieuwe machines, andere productiemethodes en nieuwbouw (artikel 5.4 in combinatie met artikel 14.3, onder a.). Ten aanzien van actualiteit is in de wet en regelgeving geen specifieke termijn of andere norm opgenomen. Op grond van geconstateerde overtredingen, de datum van de RI&E, de maatregelen en termijn in het pva en tenslotte de te constateren bedrijfswijzigingen, zoals wijzigingen in de productie, organisatie, gebruikte stoffen enz., dient de inspecteur zelf zijn/haar afweging te maken over de houdbaarheid van een RI&E. de arbodienst een negatief oordeel heeft over de RI&E. Er is ook sprake van onvolledigheid indien de nadere / bijzondere inventarisatie verplichtingen, welke zijn vastgelegd in de regelgeving geen deel uit maken van de RI&E. Ook hier geldt dat er eerst een overtreding op de werkplek geconstateerd moet zijn. Op grond van de evaluatie van een geconstateerd risico kan in het plan van aanpak worden opgenomen dat, gekoppeld aan een bepaalde termijn, aanvullend onderzoek of metingen noodzakelijk zijn om het betreffende risico definitief te kunnen beoordelen. Zolang dit onderzoek of deze metingen nog niet is/zijn uitgevoerd, dient het bedrijf volgens de arbeidshygiënische strategie maatregelen te treffen om het risico in maximale vorm te beheersen. 6

7 Bij de handhaving en de mogelijk uiteindelijke boete op het niet volledig zijn van de RI&E wordt gehandhaafd op de verplichting in de Arbowet en de in de aanvullende regelgeving opgenomen nadere inventarisatie verplichting. ( artikel 5 lid 1 AW juncto artikel. ) Indien niet uitgevoerd door de arbodienst zelf, dienen metingen of onderzoeken t.b.v. de RI&E door de arbodienst getoetst of gevalideerd te worden. De arbodienst doet de metingen of het onderzoek, dus niet over, maar de gecertificeerde deskundigen zullen een oordeel moeten geven over de resultaten en een advies uitbrengen aan de werkgever over eventueel te nemen maatregelen. De werkgever is en blijft eindverantwoordelijk voor de RI&E Als blijkt dat bij de inspectie geconstateerde overtredingen in de RI&E zijn opgenomen als aanwezige risico s en als vervolgens in het plan van aanpak de maatregelen met een adequate termijnstelling ter eliminatie of beperking van deze risico s zijn vastgelegd, is voor de Arbeidsinspectie de RI&E volledig.er wordt dan alleen op de opheffing van de geconstateerde overtreding gehandhaafd met een waarschuwing conform de voorgestelde maatregel en termijn van het pva, zodat na afloop van die termijn gecontroleerd wordt op de daadwerkelijke opheffing van de overtreding. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de ernst van de overtreding en de termijn die in het pva is opgenomen. 5. Indien de werknemers geen kennis kunnen nemen van de RI&E en de geregistreerde ongevallen (artikel 5.5) wordt een waarschuwing gegeven met een termijn van 3 maanden. 6. Indien de RI&E niet ter beschikking wordt gesteld aan degene die een werknemer ter beschikking stelt (artikel 5.6) wordt een waarschuwing gegeven met een termijn van 3 maanden. Het gehele handhavingsbeleid ten aanzien van de RI&E is schematisch weergegeven in bijlage I, II en III. 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen Nadere informatie ten aanzien van de verplichtingen van de werkgevers m.b.t. de RI&E kan verder teruggelezen worden in het Arbo-informatieblad nummer 1 (Arbo- en verzuimbeleid) en het Arbothemacahier nummer 5 (Risicogroepen op de werkplek). 3.2 Vrijstelling bijstand arbodienst bij inventarisatie en evaluatie. In de Arboregeling is in artikel 2.24 de vrijstellingsregeling opgenomen voor de kleine werkgevers en vrijwilligersorganisaties. Het betreft de vrijstelling van de deskundige bijstand van de arbodienst bij inventarisatie en evaluatie. De RI&E van dergelijke arbeidsorganisaties moet wel door de desbetreffende werkgevers getoond kunnen worden maar de RI&E hoeft niet te worden getoetst en voorzien te zijn van een advies door een arbodienst. Deze regeling is van kracht tot 1 januari In het tweede jaar van de vrijstelling zal een evaluatie uitgevoerd worden om vervolgens te kunnen beoordelen of deze vrijstelling voortgezet wordt Kleine werkgevers De vrijstellingsregeling is van toepassing op werkgevers die per week met ten hoogste 40 uur arbeid door één werknemer of meerdere werknemers gezamenlijk laten verrichten. Indien een werkgever op enig moment meer dan ten hoogste 40 uur per week door één of meer werknemers arbeid laat 7

8 verrichten, dan is deze vrijstellingsregeling niet van toepassing. De kleine werkgevers kunnen volstaan met het zelf opstellen van een RI&E en aanpakken van risico s bij arbeid binnen het bedrijf. Daartoe kan gebruik gemaakt worden van een in opdracht van SZW ontwikkeld instrument onder de naam Checklist Gezondheidsrisico s voor werkgevers met één werknemer of van eventuele branche specifieke modellen Vrijwilligersorganisaties. De vrijstellingsregeling voor de deskundige bijstand geldt ook voor organisaties die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend met vrijwilligers werken. Vrijwilligers zijn medewerkers die zonder bezoldiging arbeid verrichten. 3.3 Bijzondere inventarisatieverplichtingen Met betrekking tot nader in de wet- en regelgeving vastgelegde onderwerpen gelden bijzondere verplichtingen ten aanzien van de RI&E. Het betreft: Bijzondere groepen van medewerkers zoals o.a.: Jeugdigen, Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie e.d., Uitzendkrachten, Stagiaires. Gevaarlijke stoffen in het algemeen; Kankerverwekkende stoffen in het algemeen; Vinylchloridemonomeer; Asbest en asbesthoudende producten; Lood; Biologische agentia; Thuiswerk met gevaarlijke stoffen; Fysieke belasting; Beeldschermwerk; Geluid; Persoonlijke beschermingsmiddelen; Specifieke arbeidsmiddelen. Zie ook van paragraaf 2.3 punt 4 ten aanzien van de handhaving van de bijzondere inventarisatieverplichtingen. Het is cruciaal dat binnen actieve projecten in inspectiemodules of in afzonderlijke interne instructies wordt vastgelegd wanneer er qua inhoud / aanpak wordt voldaan aan de bijzondere inventarisatieverplichting. 3.4 Advies arbodienst t.a.v. het pva. Bij de geconstateerde problemen zal een arbodienst een opmerking maken over de mate waarin een bepaalde norm wel of niet wordt overtreden en daarop een advies uitbrengen over de wijze waarop de overtreding kan worden opgeheven. De arbodienst zal de werkgever verder adviseren dit advies op te nemen in het pva, voorzien van een termijn welke de urgentie aangeeft van de te nemen maatregel of voorziening. De arbodienst toets niet de inhoud van het pva. Het pva komt uiteindelijk tot stand in 8

9 samenspraak met OR / belanghebbende werknemers. In een pva staan soms ook maatregelen die niet op een wettelijk voorschrift zijn gebaseerd maar die via overleg op de agenda zijn gezet. Ook kunnen in een plan van aanpak bovenwettelijke maatregelen worden opgenomen, die achteraf soms niet worden uitgevoerd, omdat de prioriteiten gewijzigd kunnen zijn. 9

10 Bijlage I 10

11 Werkplek inspectie + opschakelen RI&E Alleen op doorgaan als de RI&E een afzonderlijk inspectiepunt is. Overtreding AW/ AB en ATW? Nee Zie RI&E * HHschema I Overtreding opgenomen als risico in RI&E? Nee * Zie RI&E * HHschema Nee * Overtreding opgenomen als maatregel + termijn in pva? HH op overtreding ATW/AW met een ws, eis etc. Afhandelingsbrf. i.o. Nee * Hercontrole Maatregel en termijn i.o.m. HH AI? HH op overtreding ATW/AW met een ws, eis etc. conform maatregel + termijn pva n.i.o. Boete rapport / Procesverbaal De RI&E is het basisdocument waarop een bedrijf haar arbobeleid mede op baseert. Door het inventariseren en evalueren van mogelijke risico's binnen een bedrijf heeft zowel de werkgever als de werknemer inzicht in de arbeidsrisico s. In het pva (plan van aanpak zoals bedoeld in de arbowet worden conform de AH strategie de maatregelen + de termijnen opgenomen om vastgestelde risico's hetzij te elimineren hetzij tot een acceptabel niveau te verminderen. Acceptatie van de door het bedrijf te nemen maatregelen en termijnen, als dit in overeenstemming is met de HH van de AI op de onderwerpen en de bijzondere inventarisatieverplichtingen. Binnen zowel de vakgroepen als de projectvoorbereiding dient dit per inspectie per onderwerp vastgelegd te worden. Het betreft hier twee ingangen vanuit de overtreding, de RI&E wordt altijd meegenomen of een RI&E inspectie * Als een geconstateerde overtreding niet is opgenomen als risico in de RI&E of als maatregel+termijn in het plan van aanpak wordt er naast de handhaving op de geconstateerde overtreding ook gehandhaafd op het volledig krijgen van het document RI&E en pva 11

12 RI&E HHschema Nee RI&E aanwezig? Geen RI&E aanwezig Boete art. 5 lid 1 Arbowet W Niet in orde Boeterapport W Geen locatie / vestigings RI&E aanwezig Zie deelschema II RI&E getoond Nee Geen RI&E aanwezig boete art. 5 lid 1 Arbowet Niet in orde Boeterapport W Nee RI&E getoetst? RI&E niet getoetst Boete art. 14 lid 1 juncto art. 14 lid 3 Niet in orde Boeterapport W Bij minder dan 40 u/w personeel of vrijwilligers : Einde HH Vrijstelling bijstand arbodienst bij de RI&E Arboregeling art In orde Afhandelingsbrief einde HH RI&E PvA incl. maatregelen & termijnen aanwezig? Nee RI&E onvolledig art.5 lid 3 Arbowet Waarschuwing 3 maanden Hercontrole Niet in orde Boeterapport W In orde Afhandelingsbrief einde HH RI&E Advies Nee arbodienst t.a.v. PvA? I Geen volledige toets art. 14 lid 1 juncto art 14 lid 3 Arbowet Waarschuwing 3 maanden Hercontrole Niet in orde Boeterapport W Overtredingen niet in RI&E? Nee RI&E onvolledig art.5 lid 1 Arbowet (juncto art... AB) Waarschuwing evt. een eis 3 maanden Hercontrole Niet in orde Boeterapport W (juncto ) Bijzondere inventarisatie verplichtingen? ja Bijzondere RI&E verplichting op grond van Arbobesluit /ATW Opgenomen in RI&E? III In orde Afhandelingsbrief einde HH RI&E nee RI&E actueel? Nee RI&E niet actueel art.5 lid 4 Arbowet Waarschuwing 3 maanden Hercontrole Niet in orde Boeterapport W Einde HH RI&E 12

13 II Concern / locatie RI&E Geen locatie / vestigings RI&E aanwezig Zelfstandig rechtspersoon BV, NV, etc. werkgever Locatie 1 (geen aparte rechtspersoon) Locatie 2 (geen aparte rechtspersoon) Locatie 3 (geen aparte rechtspersoon) Locatie.n (geen aparte rechtspersoon) Deze situatie bestaat uit een organisatie die met locatie of vestigingen een rechtspersoon vormt. De rechtspersoon heeft een (getoetste) RI&E, maar niet alle locaties / vestigingen zijn hierin opgenomen, dan is de RI&E onvolledig en wordt een waarschuwing gegeven. Wanneer er op een locatie / vestiging geen RI&E aanwezig is, dan is wellicht de locatie / vestiging niet opgenomen in de RI&E, dient deze binnen 14 dagen getoond te kunnen worden. Als er helemaal geen RI&E aanwezig is binnen de rechtspersoon wordt direct een boete aangezegd. Zelfstandig rechtspersoon BV, NV, etc. werkgever Locatie 1 Zelfstandig rechtspersoon Locatie 2 Zelfstandig rechtspersoon Locatie 3 Zelfstandig rechtspersoon Locatie.n Zelfstandig rechtspersoon Deze situatie met aparte rechtspersonen is in feite het meest eenvoudig. Elke locatie / vestiging moet als zelfstandig rechtspersoon beschikken over een getoetste RI&E. Als deze niet getoond kan worden wordt direct een boete aangezegd. Een uitzondering is dat bij diverse concerns de hoofdvestiging ( zelfstandig rechtspersoon) de totale arbobeleidsvoering uit kosten overwegingen heeft gecentraliseerd in de hoofdvestiging. De hoofdvestiging sluit voor alle locaties/ vestigingen een contract met een landelijk opererende arbodienst. M.b.v. vragenlijsten wordt de RI&E van de totale onderneming / concern in kaart gebracht. Voor de vestigingen / locaties vinden veelal maatwerk aanpassingen plaats op de concern RI&E. Op alle locaties/ vestigingen dient een (kopie) van de getoetste RI&E aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan dient de RI&E binnen 14 dagen getoond te worden. Kan de RI&E niet getoond worden dan wordt een boete aangezegd. De toetsing van de RI&E vindt in dergelijke situaties nogal eens plaats middels een steekproef, als AI kunnen we hier een bepaalde mening over hebben. Het is ook niet conform de documenten voor de Regeling Certificatie Arbodiensten van juli 2001, maar de AI heeft daar geen toezicht en/of handhavende taak in en valt derhalve buiten onze competentie. III Nadere / bijzondere RI&E verplichtingen T.a.v. de bijzondere RI&E verplichtingen geldt dat e.e.a. is gepreciceerd in besluiten, of beleidsregels of interne instructies. In ieder geval zal in projecten moeten worden aangegeven hoe de bijzondere RI&E verplichting moet worden ingevuld. Bij de HH op onvolledigheid van de RI&E is dit op art. 5 lid 1 juncto art.. Arbobesluit. 13

14 Bijlage II Model ten laste liggingen van het boetebureau Artikel 5 lid 1 Uw bedrijf beschikte niet over een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid heeft de werkgever niet in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vastgelegd welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt, aldus zijnde een overtreding van artikel 5, 1 e lid van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, aangewezen als beboetbaar feit in artikel 33, 1 e lid van dezelfde wet. Artikel 5 lid 1 en 3 Uw bedrijf beschikte niet over een plan van aanpak. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid heeft u als werkgever niet, als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie, in een plan van aanpak schriftelijk vastgelegd welke risicobeperkende maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, één en ander overeenkomstig artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, aldus zijnde een overtreding van artikel 5, 1 e en 3 e lid van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, aangewezen als beboetbaar feit in artikel 33, 1 e lid van dezelfde wet. Artikel 5 3 e lid pva onvolledig Het schriftelijk plan van aanpak was onvolledig en bevatte slechts een gedeelte van de knelpunten. (maatwerk waaruit dat blijkt) Tevens was niet aangegeven binnen welke termijn de hierin genoemde maatregelen zouden worden genomen. In het plan van aanpak, dat deel uitmaakt van de risicoinventarisatie en -evaluatie, was niet volledig aangegeven welke maatregelen zouden worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen een en ander overeenkomstig artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet In het plan van aanpak, over de uitvoering waarvan jaarlijks schriftelijk dient te worden gerapporteerd, was niet aangegeven binnen welke termijn de maatregelen zouden worden genomen, aldus zijnde een overtreding van artikel 5, 3 e lid van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, aangewezen als beboetbaar feit in artikel 33, 1 e lid van dezelfde wet. Artikel 14 lid 1 en 3 onder a De in uw bedrijf aanwezige schriftelijk vastgelegde risico- inventarisatie en evaluatie was niet getoetst door een gecertificeerde Arbodienst. U heeft zich ten aanzien van uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 niet laten bijstaan door een gecertificeerde Arbodienst met betrekking tot het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een inventarisatie en evaluatie als bedoeld in artikel 5 van deze wet, waaronder mede wordt begrepen het toetsen ervan en het adviseren daaromtrent, aldus zijnde een overtreding van artikel 14, 1 e lid en 3 e lid onder a én laatste volzin van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, aangewezen als beboetbaar feit in artikel 33, 1 e lid van dezelfde wet. Artikel 14 1 e lid aansluiting Uw bedrijf was niet aangesloten bij een gecertificeerde Arbodienst. U heeft zich ten aanzien van uw verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 niet laten bijstaan door een deskundige dienst overeenkomstig het gestelde in artikel 14, 3 e lid, aldus zijnde een overtreding van artikel 14, 1 e lid van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, aangewezen als beboetbaar feit in artikel 33, 1 e lid van dezelfde wet. 14

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar-

Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Basisinspectiemodule Arbeid door Jongeren -beneden de 18 jaar- Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 226 775 20 20november 2008 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2008, nr. ARBO/A&V/2008/14423,

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Arbocheck

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Arbocheck Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in het kader van de arbeidsomstandighedenwet t.b.v. bij de stichting Kindervakantiewerk Tilburg aangesloten afdelingen. publicatie: 04-02 uitgave: 1 datum: 16

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand

Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Basisinspectiemodule Arbozorg Onderdeel: RIE en Deskundige Bijstand Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 879 Arbeidsomstandighedenwet 1998 Nr. 44 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld

Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Basisinspectiemodule Agressie & Geweld Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand der wetenschap en professionele dienstverlening en is geschreven voor intern gebruik bij de

Nadere informatie

Interne Instructie. Seksuele intimidatie

Interne Instructie. Seksuele intimidatie Interne Instructie Seksuele intimidatie Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Klachtbehandeling 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2 Maatregelen

Nadere informatie

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden

Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden Interne instructie Arbeidsinspectie Beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het toetsen van de meetresultaten aan luchtgrenswaarden (herziene versie april 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Asbest in gemeentelijke gebouwen Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Bezit uw gemeente gebouwen waarin asbest is verwerkt? Het kan voorkomen dat u als gemeentelijke gebouwbeheerder met asbest

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW

HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW. Jan Vermeiren Inspectie SZW HANDHAVING DOOR INSPECTIE SZW Jan Vermeiren Inspectie SZW Inhoud Informatiebijeenkomst Richtlijn Steigers Jan Vermeiren Projectleider Inspectie SZW 9 juni 2016 Inspectie SZW Gezond, veilig en eerlijk werk

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Repeterende handelingen en werkhouding

Repeterende handelingen en werkhouding Interne instructie Arbeidsinspectie Repeterende handelingen en werkhouding INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie repeterende handelingen en werkhouding 2.3 Inspectie

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Stage -leerlingen beneden de 18 jaar Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid

Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid Basisinspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik door de InspectieSZW. Verder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 552 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers

Nadere informatie

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie>

Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van <naam SWorganisatie> Bijlage 1. Protocol detachering en arbeidsomstandigheden van Dit protocol beschrijft de taken van op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Individuele detachering

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen 1.1 Inleiding De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat in hoofdzaak voorschriften van algemene aard en vormt daarmee een kaderwet voor arbeidsomstandigheden. Deze voorschriften

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) VOION, KENNIS EN ADVIES 4

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET

PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET PROJECTVERSLAG ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN HET ONDERWIJS 2001, nr. A457 Informatie: Arbeidsinspectie, regio Noordwest P. Terstall, Landelijk projectsecretaris Tel. 020-5812 535 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie