Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860"

Transcriptie

1 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

2 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel Aanleiding Doelstellingen project 7 2. Resultaten Basis Totaalbeeld Resultaten per onderwerp Conclusies en aanbevelingen De conclusies Aanbevelingen 17 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

4 Voorwoord Veilig en gezond werken is voor werknemers in autoschadeherstelbedrijven een belangrijk onderwerp, gezien de risicovolle apparatuur en stoffen die worden gebruikt bij de werkzaamheden. De FOCWA, de brancheorganisatie voor deze bedrijven, besteedt met regelmaat aandacht aan arbeidsomstandigheden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het ontwikkelde KAMM-systeem waar leden toegang toe hebben en waarin ook de branche-ri&e is opgenomen. De FOCWA heeft ook deelgenomen aan het in 2006 afgesloten arboconvenant mobiliteitsbranche. In dit convenant zijn afspraken gemaakt om fysieke belasting en de geluidsbelasting terug te dringen, maar ook om het gebruik van oplosvrije middelen te stimuleren. In deze rapportage is vanzelfsprekend aan deze onderwerpen aandacht besteed, evenals aan machineveiligheid en de (veilige) inrichting van de werkplek. Voorafgaand aan het inspectieproject zijn alle bedrijven door de Arbeidsinspectie geïnformeerd over de vijf belangrijkste risico s binnen de branche, door middel van de arbobrochure Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche. Hierin zijn alle hierboven genoemde risico-onderwerpen omschreven evenals de regels waaraan de werkgever moet voldoen en de wijze waarop de Arbeidsinspectie daarop inspecteert. Ondanks dit scala aan acties, is het teleurstellend om te moeten constateren dat in ruim de helft (57%) van de 767 bezochte bedrijven tekortkomingen zijn waargenomen. Ik roep de branche daarom op om, naast de al bestaande activiteiten, na te denken over andere manieren om de arbeidsomstandigheden onder de aandacht van de leden en hun werknemers te brengen. Bijvoorbeeld door in het opleidingstraject van aankomende autoschadeherstellers een module arbeidsomstandigheden in te lassen. Jong geleerd is immers oud gedaan. De Arbeidsinspectie van zijn kant, zal op niet al te lange termijn de branche opnieuw op de inspectieagenda zetten. Gezien het geringe aantal bedrijven in deze branche, circa 1600, moet het mogelijk zijn om ook de zogenoemde nietweters en eventuele niet-willers te stimuleren om aandacht te gaan schenken aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor hun werknemers. Den Haag, november 2008 Drs. A. van Dijk De waarnemend algemeen directeur van de Arbeidsinspectie. Voorwoord

5 1 Samenvatting Aanleiding en doel 1.1. Aanleiding Uit eerder uitgevoerde inspecties bij garagebedrijven en de banden- en wielenbranche kwam naar voren dat de veiligheid bij arbeidsmiddelen niet altijd even goed geregeld was. Bij autoschadeherstelbedrijven wordt deels met dezelfde arbeidsmiddelen gewerkt en de vraag was of ook daar de veiligheid voldoende gewaarborgd was. Daarnaast wordt binnen de autoschadeherstelbedrijven gewerkt met gevaarlijke stoffen, dienen daarvoor ook adequate maatregelen te zijn genomen én dient men aan de vervangingsregeling voor oplosmiddelhoudende lakken te voldoen. Ook hier de vraag, hoe het daarmee staat binnen de branche? Verder was geluid een onderwerp waaraan in het arboconvenant Mobiliteitsbranches speciale aandacht werd gegeven, maar is dat ook tot op de werkvloer doorgedrongen? Ook al omdat de branche lange tijd niet was geïnspecteerd bestond er alle aanleiding om in 2008 een inspectieproject bij de autoschadeherstelbedrijven uit te voeren. Ruim voor het inspectieproject van start ging is de arbobrochure Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche naar alle bedrijven toegestuurd. In de brochure wordt ruim aandacht geschonken aan de belangrijkste risico s binnen de branche en wordt aangegeven hoe de Arbeidsinspectie daarop inspecteert. De verwachting was dat de bedrijven daarvan nota zouden nemen en eventueel maatregelen zouden nemen om die risico s te beperken of te voorkomen. De belangrijkste risico s uit de brochure die ook bij de inspecties werden meegenomen waren: gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, veiligheid bij het werken met machines (o.a. hefbruggen), veiligheid op het gebied van elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), fysieke belasting en geluid Doelstellingen project Doel van het project was om de bedrijven binnen de branche en vooral de achterblijvers op het gebied van een goed arbeidsomstandighedenbeleid te stimuleren om aan arbeidsomstandigheden meer aandacht te schenken. Enerzijds door te handhaven bij overtredingen en daardoor de naleving van de wettelijke regelingen te vergroten, anderzijds door stimulerend op te treden bij bedrijven die het grotendeels al goed voor elkaar hebben. Deels gaat het ook om inzicht te krijgen of de bedrijven de afspraken uit het arboconvenant nakomen. Worden er voldoende maatregelen genomen om fysieke belasting en geluid binnen de bedrijven te beperken? Is er al een verbetering zichtbaar? Door het project breed uit te voeren in de branche er is bijna de helft van het aantal bedrijven bezocht- is de verwachting dat: Er meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden in autoschadeherstelbedrijven ontstaat; Het arboniveau wordt opgetrokken bij de achterblijvers; Niet-weters zich meer bewust worden van de risico s. Aanleiding en doel 7

6 2 Resultaten 2.1. Basis Er zijn 767 bedrijven bezocht. Dit is bijna de helft van de ongeveer autoschadeherstelbdrijven in Nederland. Het overgrote deel van de bedrijven behoort tot de kleine bedrijven: 66% van de bezochte bedrijven had minder dan 10 werknemers in dienst, 25% tussen de 10 en 20 werknemers en de rest 20 of meer. In 23% van de bedrijven had men ook werknemers beneden de 18 jaar in dienst. Alle bezochte bedrijven waren aangesloten bij een brancheorganisatie. 79% is aangesloten bij de FOCWA, 20% bij de BOVAG en 1% bij beide organisaties. In 90% van de bezochte bedrijven werden autoschadeherstelwerkzaamheden uitgevoerd. (autospuiterijen en plaatwerkerijen of een combinatie hiervan). Daarnaast voerde 12% ook nog onderhoud en reparaties uit en 6% APK-keuringen. Vooraf is de gehele branche geïnformeerd door de Arbeidsinspectie d.m.v. de brochure Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche. Hierin staat exact beschreven wat de Arbeidsinspectie als de vijf grootste risico s in de branche beschouwd, hoe er wordt geïnspecteerd en wat het bedrijf zelf voor maatregelen kan nemen. 419 bedrijven hebben aangegeven bekend te zijn met deze brochure waarvan 83% aangaf de brochure (deels) gelezen te hebben. De bezoeken zijn verder onaangekondigd door de inspecteurs uitgevoerd. Binnen het project is gekeken naar alle beroepsgroepen die zich bezig houden met werkzaamheden in de werkplaatsen van autoschadeherstelbedrijven en die geconfronteerd kunnen worden met onveilige of ongezonde situaties tijdens het uitvoeren van die werkzaamheden. De startdatum van het project was 1 januari De einddatum was 31 mei Bij het opstellen van de brochure zijn de prioritaire inspectieonderwerpen al vastgesteld. Deze risico s zijn allemaal meegenomen in het project. De bedrijven zijn vooraf a-select geselecteerd. Bij uitval is er door de inspecteur zelf naar een vervangend adres gezocht Totaalbeeld De resultaten na de eerste inspectie spreken voor zich zoals onderstaande taartdiagram laat zien. Resultaat na eerste bezoek (N=767) 57% in orde niet in orde 43% Ondanks het afsluiten van een convenant, het vooraf informeren van de bedrijven d.m.v. een brochure zijn er in 57% van de bedrijven een of meer overtredingen geconstateerd. In totaal zijn er 981 overtredingen geconstateerd bij 439 bedrijven. Dit is gemiddeld 2,2 overtreding per bedrijf. In bijgaande grafiek is te zien hoe de overtredingen zijn verdeeld over de inspectieonderwerpen. Resultaten

7 Overtredingen per onderwerp gevaarlijke stoffen RI&E e.a. algemene vereisten arbeidsplaatsen fysieke belasting/geluid arbeidsmiddelen explosiegevaar persoonlijke beschermingsmiddelen overig De meeste overtredingen zijn geconstateerd m.b.t. blootstelling aan en gebruik van gevaarlijke stoffen, nl. 29%. Het aantal overtredingen geconstateerd t.a.v. arbeidsmiddelen en PBM s ligt op 27% Bij 124 bedrijven van de 767 geïnspecteerde bedrijven (16%) was iets mis met de RI&E. Daaraan gerelateerde overtredingen betroffen o.a. voorlichting en onderricht, deskundige bijstand en het arbobeleid in zijn geheel. Om de werkgever te bewegen iets aan de geconstateerde overtredingen te doen zijn de volgende handhavingsinstrumenten 1 ingezet. In totaal werden 556 waarschuwingen gegeven. 18 keer werd het werk stilgelegd incl. 1x met boete omdat de situatie een direct gevaar vormde voor de werknemer. In dit geval was er sprake van het verkeerd gebruiken van een heftruck. Stilleggingen waren vooral preventief o.a. voor mogelijk valgevaar, gebruik van niet toegestane vluchtige organische stoffen, het gebruiken van een machine waarvan de schermen of beveiliging bij bewegende delen ontbrak. Daarnaast werd een directe boete aangezegd voor een ondeugdelijke elektrische installatie en voor het ontbreken van een RI&E terwijl er wel tekortkomingen waren geconstateerd. Ingezette handhavingsinstrumenten 2% Stimulering (kennisgeving) eis Arbo Waarschuwing Stillegging+Boeterapport 28% 132 keer werd een (kennisgeving) eis gesteld. Hiervan waren er al 117 omgezet in een definitieve eis. Daarbij ging het o.a. 65 keer om maatregelen (zowel organisatorisch als technisch) om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen c.q. te beperken en 43 keer om het ontbreken van een periodieke keuring/onderhoud van arbeidsmiddelen. 57% 13% 1 Gebruik handhavingsinstrumenten: Bij de handhaving kan indien een lichte overtreding wordt geconstateerd worden volstaan met een stimulerende opmerking in de brief. Omdat het bedrijf op een enkele overtreding na het arbobeleid goed op orde heeft, wordt er vanuit gegaan dat die overtreding door de werkgever wordt opgeheven. Een waarschuwing wordt gegeven als het voor de werkgever gelijk duidelijk is hoe de overtreding moet worden opgeheven. Bij een stillegging mag er op dat moment niet meer worden gewerkt aan een bepaalde machine of in een bepaalde omgeving tot de gevaarlijke situatie is opgeheven. In een eis wordt gesteld hoe de werkgever een bepaalde overtreding moet opheffen. Welk resultaat van hem wordt verwacht. Bij controle van overtredingen dient de werkgever alle maatregelen genomen te hebben anders wordt er alsnog een boete opgemaakt. Een boeterapport wordt direct opgemaakt indien de inspecteur een werknemer aantreft in een gevaarlijke situatie 10 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

8 2.3. Resultaten per onderwerp Onderstaand worden de bevindingen van de inspecties per onderwerp weergegeven. Daarbij is uitgegaan van de risico s benoemd in de arbobrochure plus enkele onderwerpen die tijdens de inspecties nog naar voren kwamen. Gevaarlijke stoffen Bij autoschadeherstelbedrijven wordt veel gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Bij het herstel van auto s wordt gebruik gemaakt van primers, coatings en oppervlaktereinigers en verdunners met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) of diisocyanaten. Bij de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen kunnen acute risico s optreden. Lekkende chemicaliën kunnen bijvoorbeeld brandwonden of vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. Bij vluchtige organische stoffen kunnen zich veiligheidsrisico s voordoen, zoals brand- en explosiegevaar. Hierbij moet gedacht worden aan dampen die kunnen vrijkomen bij het gebruik van (licht) ontvlambare stoffen en die een explosief mengsel kunnen vormen. In de autoschadeherstelbranche geldt een vervangingsplicht voor vluchtige organische stoffen (VOS) door producten die minder (VOS) bevatten, zoals watergedragen lakken. Het maximale gehalte aan VOS dat de vervangende producten mogen bevatten is wettelijk vastgelegd. Voor het spuiten moeten oplosmiddelvrije lakken worden gebruikt Er zijn 282 overtredingen geconstateerd die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. De belangrijkste overtredingen waren: niet altijd was de blootstelling aan gevaarlijke stoffen voldoende beperkt, hetzij door een gebrek aan organisatie van de werkzaamheden, hetzij door het ontbreken van goede arbeidsmiddelen, of omdat niet ordelijk of zorgvuldig werd gewerkt. Ook ontbrak het aan maatregelen om ongewilde gebeurtenissen te voorkomen. In een aantal gevallen was de blootstelling niet vastgesteld waardoor ook niet duidelijk was of er voldoende adequate maatregelen waren genomen. Daarnaast was er sprake van het werken met kankerverwekkende of mutagene stoffen of werd niet voldaan aan de vervangingsregeling voor vluchtige stoffen. Eveneens werden overtredingen geconstateerd met betrekking tot het ontbreken van een goede etikettering, opslag, onvoldoende informatie over en kennis van de producten, het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en onvoldoende afvoer van vervuilde lucht. Brand- en explosiegevaar Vanaf 1 juli 2006 moeten volgens de ATEX regelgeving (ATmosphères EXplosives) op alle arbeidsplaatsen maatregelen zijn getroffen om gas- en stofexplosie te voorkomen. De werkgever moet daarvoor de brandbare stoffen, risicovolle situaties en blootgestelde werknemers inventariseren. Gezien de aard van de stoffen die in de branche gebruikt worden is het mogelijk dat er een gevarenzone-indeling nodig is. Ook fijnstof dat vrij komt bij schuurbewerkingen en lasrook tijdens laswerkzaamheden moeten onder Resultaten 11

9 bepaalde omstandigheden gezien worden als gevaarlijke stoffen. Dit betekent ook dat werknemers goed voorgelicht dienen te zijn en indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Een overzichtelijke opslag leidt tot een snelle inventarisatie van de stoffen. Bij het schuren komt fijnstof vrij. Hier wordt de stof gelijk afgezogen. De werknemer draagt desondanks toch een mondkapje. die aan deze machines en arbeidsmiddelen kleven. Er is sprake van knel- en pletgevaar bij o.a. hefbruggen ten gevolge van onvoldoende onderhoud, een niet goed functionerende borging of een ontbrekende afrijdbeveiliging. Oogschade kan ontstaan als gevolg van niet of onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij las-, slijpwerkzaamheden e.d. Te denken geeft het feit dat slechts 19% van de bedrijven bekend is met de ATEX-regeling. Er zijn 117 overtredingen geconstateerd die betrekking hadden op explosiegevaar. Daarbij ging het vooral om maatregelen die een explosieve atmosfeer moeten voorkomen (afzuiging/ventilatie). Ook ontbrak het soms aan waarschuwingsborden. Slechte elektrische installaties kunnen de oorzaak zijn van een explosie. Op dit gebied werden 15 overtredingen geconstateerd. Arbeidsmiddelen Binnen de Autoschadeherstelbedrijven wordt bij de diverse herstelwerkzaamheden gebruik gemaakt van een diversiteit aan machines en arbeidsmiddelen variërend ondermeer van hefbruggen, lasapparatuur, pneumatisch handgereedschap, hydraulische trek- en/of richtbanken enz. Tevens wordt gebruik gemaakt van verfmengmachines en spuitcabines. Ongevallen met handgereedschappen en zware ongevallen met hefwerktuigen getuigen van de risico s 12 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

10 Een goed onderhouden en periodiek gekeurde hefbrug is van levensbelang voor de werknemer. De meeste overtredingen die zijn geconstateerd hadden te maken met arbeidsmiddelen. Een groot deel (118x) daarvan had betrekking op het niet periodiek keuren van arbeidsmiddelen zoals hefbruggen, heftrucks, hijsmiddelen e.d. of het ontbreken van een keuringsbewijs. Ook uit gesprekken die werknemers voerden met inspecteurs bleek dat een veel voorkomend euvel te zijn: hefbruggen die niet meer gezekerd waren, kabels die versleten waren e.d. waardoor een hefbrug spontaan naar beneden kon zakken. Verder werd o.a. 35 keer geconstateerd dat arbeidsmiddelen niet meer deugden, waaronder magazijnstellingen waarbij het gevaar bestond dat de opgeslagen goederen of materialen konden gaan schuiven. 24 keer ontbrak het aan goed onderhoud en 23 keer waren bewegende delen van machines niet goed afgeschermd. Persoonlijke beschermingsmiddelen Niet altijd werden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld of gedragen bij werkzaamheden waar dit wel noodzakelijk is; 48 keer was dit het geval. Verder waren persoonlijke beschermingsmiddelen niet altijd in goede staat of werden ze op een verkeerde manier gebruikt. RI&E e.a. Ieder bedrijf in Nederland dient een risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben waarin alle risico s, knelpunten zijn aangegeven met een plan van aanpak waarin staat aangegeven wanneer knelpunten opgelost worden en de verantwoordelijke persoon daarvoor. Bij 124 bedrijven (16%) was de RI&E niet in orde. Veelal was de RI&E niet compleet. Of het plan van aanpak ontbrak, of er moesten nog nadere inventarisaties worden uitgevoerd en in een aantal gevallen was de RI&E verouderd. Uit de monitoring komt naar voren dat 22% van alle bevraagde bedrijven( 740) géén RI&E heeft en bijna 10% weet niet of men een RI&E heeft. Dit betreft vooral de bedrijven met minder dan 10 werknemers. Uit eerdere projecten kwam naar voren dat 35% niet over een RI&E beschikte. De FOCWA heeft en branche-ri&e voor de autoschadeherstelbranche ontwikkeld welke door 256 bedrijven wordt gebruikt. Vooral de kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers hebben de FOCWA branche RI&E in huis. Resultaten 13

11 Een nette en overzichtelijke opslag voor gereedschappen. Algemene vereisten arbeidsplaatsen Ook met betrekking tot de inrichting van de arbeidsplaats werden de nodige overtredingen geconstateerd. 28 keer voldeed de arbeidsplaats niet aan de vereisten voor een veilige werkomgeving, 37 keer is opgetreden tegen valgevaar waarbij het vaak ging om instabiele trappen en bordessen die niet beveiligd waren. 21 keer bleken vluchtwegen of nooduitgangen niet goed bereikbaar te zijn of niet te openen. In de meeste gevallen waren er obstakels op de vluchtweg of voor de nooduitgang geplaatst. Ook bleken brandblusmiddelen niet altijd goed bereikbaar te zijn doordat er goederen voor waren geplaatst, in een enkel geval waren er niet voldoende brandblusmiddelen aanwezig. Fysieke belasting/geluid In het convenant van de mobiliteitsbranche welke is afgesloten eind 2006 zijn eveneens de onderwerpen fysieke belasting en geluid opgenomen. Deze worden door de branche als een knelpunt gezien. Fysieke (over)belasting komt binnen autoschadeherstelbedrijven veel voor en kan leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat tot gezondheidsschade en zelfs tot uitval uit het arbeidsproces. Overbelasting kan optreden bij tillen, duwen en trekken, maar ook bij repeterende bewegingen. Ook vindt fysieke belasting plaats bij het innemen van een ongunstige werkhouding, vaak veroorzaakt door een niet-ergonomische ingerichte werkplek. Bijna alle werknemers geven aan regelmatig in gedwongen houdingen te werken. Soms kan dit niet anders, maar vaak kan de werkplek ergonomisch worden ingericht zodat een werknemer zijn taken in een goede werkhouding kan verrichten. T.a.v. fysieke belasting zijn slechts 6 overtredingen geconstateerd. Maar dat wil niet zeggen dat alle knelpunten t.a.v. fysieke belasting zijn opgelost binnen de branche. De inspecteur kon namelijk lang niet altijd bepalen in hoeverre bij fysieke belasting gezondheidsnormen werden overschreden. Daarom is met terughoudendheid op dit onderwerp geïnspecteerd. Neemt niet weg dat dit onderwerp niet minder serieus moet worden genomen. 5 overtredingen betroffen het inventariseren van de gevaren van fysieke belasting om deze te voorkomen dan wel te beperken. Daarnaast worden in autoschadeherstelbedrijven relatief veel medewerkers blootgesteld aan geluidsniveaus die risico s opleveren voor het gehoor. Langdurige blootstelling aan lawaai boven de 80 decibel kan lawaaidoofheid tot gevolg hebben. Deze gehoorbeschadiging is blijvend en heeft ook grote sociale gevolgen. Zo zijn gesprekken in gezelschap nauwelijks meer te volgen. 14 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

12 Met het uitdeuken staat de werknemer wel eens in een ongunstige lichaamshouding; dit is niet altijd te voorkomen. Dat geluid een belangrijk risico is blijkt binnen de branche genoegzaam bekend. Toch werden in 20 gevallen nog overtredingen geconstateerd. Zo was o.a. geluid niet altijd in de RI&E beoordeeld, niet altijd waren voldoende maatregelen genomen om geluid te beperken en niet altijd werd in een audiometrisch onderzoek voorzien of was voldoende voorlichting en onderricht gegeven. Deze werknemer is in het bezit van een op maat gemaakt oordopje. Resultaten 15

13 3 Conclusies en aanbevelingen 3.1. De conclusies Ondanks alle inspanningen van de FOCWA, zoals het invoeren van een branche-ri&e, de ontwikkeling van het KAMM-systeem en de inzet van tools welke zijn ontwikkeld voor o.a. de inventarisatie van gevaarlijke stoffen, en ondanks de toezending door de AI van de arbobrochure Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche, is de conclusie dat de inspectieresultaten teleurstellend zijn. In 57% van de 767 geïnspecteerde bedrijven zijn overtredingen aangetroffen. Van de in totaal 981 aangetroffen tekortkomingen hadden er bijna 400 te maken met het op onverantwoordelijke wijze werken met gevaarlijke stoffen, inclusief de daaraan verbonden risico s van brand- en explosie. Er wordt nog steeds gewerkt met oplosmiddelhoudende lakken, ontvetters, primers en schoonmaakmiddelen, terwijl er op de markt genoeg aanbod is om oplosmiddelvrij of arm te werken. Werkgevers zijn zich veelal in onvoldoende mate bewust van risico s die deze stoffen met zich meebrengen en hebben deze niet in kaart gebracht. Daarnaast zijn er nog 282 overtredingen aangetroffen betreffende de machine(on)veiligheid. In 118 gevallen betrof dit het niet (tijdig) laten keuren van hefbruggen, heftrucks en andere risicovolle arbeidsmiddelen. Dit zijn naar de mening van de AI toch zaken die vrij eenvoudig zijn in te plannen. Het verdient in dit verband aanbeveling om met de leveranciers af te spreken dat zij hier periodiek contact over opnemen. Dit geldt eveneens voor het onderhoud aan de machines. Ook schort het op de werkplek nogal eens aan het nemen van maatregelen om de veiligheid te bevorderen. Voorbeelden zijn het blokkeren van nooduitgangen en het niet onderkennen van valgevaar bij trappen en bordessen (vaak in combinatie met de opslag van materialen). In veel gevallen lijkt dit geen onwil van de werkgever te zijn, maar vanwege een zekere mate van gewenning ziet men het gevaar niet meer. De gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Dat de branche zich manifesteert als een groep van doeners ofwel producenten en niet van regelaars mag uit het volgende voorbeeld duidelijk zijn. Bij 124 bedrijven was de RI&E nog niet in orde. De toetsing ontbrak veelal, het plan van aanpak was er niet, of bepaalde risico s waren niet geïnventariseerd. T.a.v. de fysieke belasting kunnen nog geen harde conclusies worden getrokken. Dit risico zal op een andere wijze onder de aandacht van werkgevers en werknemers moeten worden gebracht. De werkgever zal zich bewust moeten worden van de kosten die het met zich meebrengt als bij voorbeeld een werknemer uitvalt met rugklachten (wat had hij bijvoorbeeld voor de kosten die daarmee gepaard gaan, niet aan maatregelen kunnen nemen?). Aan de geluidsproblematiek is wel het een en ander gedaan. De meeste bedrijven hebben deze geïnventariseerd en de benodigde maatregelen genomen, en middelen verstrekt om geluidsoverlast te beperken Aanbevelingen Aan de branches en de vakbonden zal de Arbeidsinspectie vanzelfsprekend verslag van haar bevindingen doen. Als de branches er in slagen om het thema arbeidsomstandigheden op constructieve wijze in het lesprogramma van de opleidingscentra onder te brengen, zou dit het bewustzijn binnen de branche zeker bevorderen. Het FOCWA- en BOVAG-garantsysteem impliceert dat klanten een zekere kwaliteit kunnen verwachten. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers zouden toch ook onderdeel van dit systeem kunnen worden. Conclusies en aanbevelingen 17

14 Daarnaast is het belangrijk dat de Arbeidsinspectie de vinger aan de pols houdt. Door de bedrijven gedurende een bepaalde periode intensief te blijven inspecteren, zal binnen afzienbare tijd zeker resultaat worden geboekt. De ervaring van de inspecteurs in dit project is, dat het gros van de overtreders niet moedwillig zijn zaakjes niet op orde heeft. De niet-willers echter, zullen met een boete van de AI in het vooruitzicht meer genegen zijn om de geconstaeerde tekortkomingen dan toch maar op te gaan pakken. Tenslotte zullen de pers en de vakbladen worden benaderd om de resultaten van dit project onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Colofon Projectnummer A860 Projectleider De heer drs. R.H.M. Peltzer Projectsecretaris Mevrouw J.M.M. Geurts Oudenoord 6 Postbus AV Utrecht Telefoon Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

15 Postbus WV Den Haag Projectnummer A860 Vormgeving en productie Directie Facilitaire Zaken AI 75P933

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS PROJECTVERSLAG Project Schilders - OPS Projectnummer A 219 Amsterdam, juni 2000 Looptijd project: 1 februari 1999 tot 1 juni 1999 1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT Page 1 1.1 Aanleiding Veel

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Projectverslag. Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer

Projectverslag. Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Projectverslag Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Project A739 Foto VACO Arbeidsinspectie, Den Haag Augustus 26 Werkplaatsen beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Arbeidsinspectie,

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Arbeidsinspectie, Den Haag 24-10-2005 Projectnummer Inspectie-onderwerpen Bedrijfstakdirectie A710 Chemische veiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen,

Nadere informatie

Atex. ATmosphères EXplosives

Atex. ATmosphères EXplosives Atex ATmosphères EXplosives EU Richtlijnen / NL wetgeving Inspectieproces toezichthouder Inspectie focus en inspectie onderwerpen Inspectieresultaten 2007 2008 /2009 Ontstekingsbronnen ATEX ATEX 95 ATEX

Nadere informatie

Bandenservicebedrijven 2005. Rapportage Inspectieproject A747

Bandenservicebedrijven 2005. Rapportage Inspectieproject A747 Bandenservicebedrijven 2005 Rapportage Inspectieproject A747 Rapportage inspectieproject Bandenservicebedrijven 2005 Foto VACO Den Haag juli 2006 Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag juli 2006 Projectnummer:

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd

Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd Van februari tot augustus 2014 heeft de Inspectie SZW sectorbreed in de afvalbranche inspecties uitgevoerd. De inspecties waren gericht op veiligheid (machineveiligheid,

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 01-12-2007 Projectnummer A800 Status projectrapportage Definitief Inspectieonderwerpen Algemene Veiligheid Blootstelling aan gevaarlijke stoffen AI-bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL. Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137

DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL. Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137 DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137 DOEL: Richtlijnen voor het houden van toezicht op naleving van artikel 5 BRZO 1999 & artikel 2.5b lid 2 van het Arbobesluit

Nadere informatie

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT Ambulancezorg A 895 Onderwerpen:. Fysieke belasting. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia. Arbeidstijden Inspectieperiode 1 september 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012

BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 BEVOEGD GEZAG WET MILIEUBEHEER Eindrapport Inspectieproject Onderhoudsstops Brzo/ARIE 2010-2012 Pagina 1 Inhoudsopgave paginanummer 0. Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 5 1.1. Aanleiding van het project

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Aan de slag met de branche afspraken Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Doel van deze workshop Het doel is dat u bekend met de gebruiksmogelijkheden van de Arbocatalogus en dat u er gemotiveerd mee aan de

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006.

Colofon. Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006. Afdeling Persvoorlichting, 070-333 4444. Looptijd project januari 2005 januari 2006. PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT KINDEROPVANG Inspectieonderwerp: Fysieke belasting werknemers Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag, mei 2006 Inspectieonderwerp AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Nadere informatie

Agressie en geweld in de publieke sector

Agressie en geweld in de publieke sector Agressie en geweld in de publieke sector De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006 Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Projectnaam: Inspectieproject glas en keramiek Landelijk Projectleider: Mw. Ing. J.M.A. Hertogh-Huijbregts Landelijk Projectsecretaris: Mw. Y.A.J. Montforts Looptijd:

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de papier en (golf)karton producerende en verwerkende industrie

Arbeidsrisico s in de papier en (golf)karton producerende en verwerkende industrie Arbeidsrisico s in de papier en (golf)karton producerende en verwerkende industrie Gerichte inspecties in uw branche 2 De belangrijkste arbeidsrisico's in de PKGV-industrie Deze brochure vertelt u meer

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796

PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 PROJECTVERSLAG MONITORPROJECT UNIVERSITEITEN A796 1 0 colofon Arbeidsinspectie, Den Haag maart 2007 Projectverslag status Projectnummer: concept A796 Looptijd project: september 2006 t/m december 2006

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie Projectrapportage Inspectieproject Afvalketen Metaal (Inspecties op de onderwerpen chemische veiligheid, fysieke belasting en machineveiligheid)

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Veilingen&groothandel Bloemen/planten 2007 Ook veilig en gezond hoort erbij!

Veilingen&groothandel Bloemen/planten 2007 Ook veilig en gezond hoort erbij! Veilingen&groothandel Bloemen/planten 2007 Ook veilig en gezond hoort erbij! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 15 april 2008 Projectnaam Veilingen en groothandel Projectnummer A828 Status projectrapportage

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

Samen op weg naar veilig en gezond werk

Samen op weg naar veilig en gezond werk Samen op weg naar veilig en gezond werk Aanpak transport en logistiek 2012-2015 De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Voorwoord Bij de sector

Nadere informatie

ATEX Richtlijn 153 1

ATEX Richtlijn 153 1 ATEX Richtlijn 153 1 2 ATEX Richtlijn 153 (richtlijn 1999: 92/EG) Mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit kunnen een explosie veroorzaken op arbeidsplaatsen waar

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Verslag inspecties project Buitendienst Overheden. Veilig en gezond werken, ook in de buitendienst

Verslag inspecties project Buitendienst Overheden. Veilig en gezond werken, ook in de buitendienst Verslag inspecties project Buitendienst Overheden Veilig en gezond werken, ook in de buitendienst Verslag inspecties project Buitendienst Overheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Samenvatting 7 2 Projectopzet

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen

De Arbeidsinspectie in het kort. Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen De Arbeidsinspectie in het kort Magazijnstellingen en heftrucks Resultaten van inspecties in de groothandel in bouwmaterialen In 2005 heeft de Arbeidsinspectie de groothandel van bouwmaterialen geïnspecteerd.

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn ATEX toegepast in de metaalverwerking en metalelektro

Praktijkrichtlijn ATEX toegepast in de metaalverwerking en metalelektro Praktijkrichtlijn ATEX toegepast in de metaalverwerking en metalelektro Peter Ladage (ArboAanzet) Dirk Muis (Imtech Arbodienst) Hannelie Pleij (Imtech Arbodienst) Glt Huppes (vhp) Datum Februari 2008 Opdrachtgever

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Verslag inspecties Woningcorporaties A871

Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties A871 Verslag inspecties Woningcorporaties Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Samenvatting 7 2 Projectopzet en uitvoering 9.1 Aanleiding, uitgangspunten en doelstellingen 9.2

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden Arbowet en zorgplicht Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 665 versie november 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving SZW Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Richtlijn Atex) Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2003, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid,

Nadere informatie

Projectrapportage inspectieproject. Facilitaire diensten in de zorg

Projectrapportage inspectieproject. Facilitaire diensten in de zorg Projectrapportage inspectieproject Facilitaire diensten in de zorg Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Aanleiding, doelstelling, doelgroep en communicatie 4 Aanleiding 4 Doelstelling 4 Doelgroep 4 Communicatie

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche

Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche Arbeidsrisico s in de banden- en wielenbranche Gerichte inspecties in uw branche Deze brochure is een uitgave van: Arbeidsinspectie Postbus 820 3500 AV Utrecht www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 690

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven FNV Bondgenoten Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven Gevaarssymbolen op grond van de Europese regelgeving R-zinnen voor de voortplanting giftige stoffen R 46 R

Nadere informatie

Inspectie- en monitoringproject Veiligheid Arbeidsmiddelen 2006 en 2007

Inspectie- en monitoringproject Veiligheid Arbeidsmiddelen 2006 en 2007 Inspectie- en monitoringproject Veiligheid Arbeidsmiddelen 2006 en 2007 Inhoudsopgave COLOFON 1 VOORWOORD 2 1 SAMENVATTING 3 1.1 DE AANLEIDING EN DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT 3 1.2 DE OPZET VAN HET PROJECT

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbesluit

Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit HOOFDSTUK 3 INRICHTING ARBEIDSPLAATSEN AFDELING 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 1 Definities en toepasselijkheid Artikel 3.1 Begrippen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. elektrische

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Duwen en trekken (Met het gehele lichaam) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik

Nadere informatie

Rapportage. Project Laden en lossen Verhuizers A814

Rapportage. Project Laden en lossen Verhuizers A814 Rapportage Project Laden en lossen Verhuizers A814 COLOFON Arbeidsinspectie, Den Haag 30 oktober 2007 Projectnummer A814 Inspectieonderwerpen Fysieke belasting Voorlichting en instructies Persoonlijke

Nadere informatie

1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn

1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn Hoofdstuk 11 ATEX Doelstellingen 1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn ATEX staat voor ATmosphéres EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Risico-inventarisatie & evaluatie Interne instructie Arbeidsinspectie Risico-inventarisatie & evaluatie INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1 Algemeen 3.2

Nadere informatie

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Vereniging ION Themamiddag 08/12/2015 Machineveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen Presentatie: Marcel Timmerman Inhoudsopgave presentatie

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Sectorrapportage Metaal

Sectorrapportage Metaal Sectorrapportage Metaal 2009-2011 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 1. De metaalsector in vogelvlucht 5 2 Activiteiten van de Inspectie SZW in vijf metaal-bedrijfstakken 7 2.1 Sectorbrede informatie 7 2.2

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervangingsplicht vluchtige organische stoffen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervangingsplicht vluchtige organische stoffen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Vervangingsplicht vluchtige organische stoffen Uw vragen beantwoord Vervangingsplicht vluchtige organische stoffen Uw vragen beantwoord Per 1 januari 2000

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Opleveringskeuring valbeveiliging

Opleveringskeuring valbeveiliging Opleveringskeuring valbeveiliging IVDV2200 Kantoorgebouw Amsterdam IVDV2200 Opleveringskeuring valbeveiliging Pagina 1 van 13 Opdrachtgever Naam : Contactpersoon : De heer Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de grafimedia

Arbeidsrisico s in de grafimedia De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de grafimedia Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 610 versie

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003

Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Projectverslag Inspectieproject Intramurale Zorg 2003 A575 Looptijd van: van 1 maart 2003 tot en met 31 augustus 2003 Den Haag, januari 2004 Jacques van der Pols, Landelijk Projectleider 026-3557111 Samenvatting

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Projectverslag. Agressie en Geweld Benzinestations 2003. Project A605

Projectverslag. Agressie en Geweld Benzinestations 2003. Project A605 Projectverslag Agressie en Geweld Benzinestations 2003 Project A605 Arbeidsinspectie, Den Haag december 2004 2 Agressie en Geweld Benzinestation 2003 Inspectieonderwerpen Agressie en Geweld Veiligheid

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks

De Arbeidsinspectie in het kort. Blootstelling aan trillingen heftrucks De Arbeidsinspectie in het kort Blootstelling aan trillingen heftrucks Blootstelling aan trillingen bij het werk op de heftruck Heftruckchauffeurs kunnen worden blootgesteld aan schadelijke lichaamstrillingen.

Nadere informatie