Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860"

Transcriptie

1 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven Project A860

2 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Aanleiding en doel Aanleiding Doelstellingen project 7 2. Resultaten Basis Totaalbeeld Resultaten per onderwerp Conclusies en aanbevelingen De conclusies Aanbevelingen 17 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

4 Voorwoord Veilig en gezond werken is voor werknemers in autoschadeherstelbedrijven een belangrijk onderwerp, gezien de risicovolle apparatuur en stoffen die worden gebruikt bij de werkzaamheden. De FOCWA, de brancheorganisatie voor deze bedrijven, besteedt met regelmaat aandacht aan arbeidsomstandigheden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het ontwikkelde KAMM-systeem waar leden toegang toe hebben en waarin ook de branche-ri&e is opgenomen. De FOCWA heeft ook deelgenomen aan het in 2006 afgesloten arboconvenant mobiliteitsbranche. In dit convenant zijn afspraken gemaakt om fysieke belasting en de geluidsbelasting terug te dringen, maar ook om het gebruik van oplosvrije middelen te stimuleren. In deze rapportage is vanzelfsprekend aan deze onderwerpen aandacht besteed, evenals aan machineveiligheid en de (veilige) inrichting van de werkplek. Voorafgaand aan het inspectieproject zijn alle bedrijven door de Arbeidsinspectie geïnformeerd over de vijf belangrijkste risico s binnen de branche, door middel van de arbobrochure Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche. Hierin zijn alle hierboven genoemde risico-onderwerpen omschreven evenals de regels waaraan de werkgever moet voldoen en de wijze waarop de Arbeidsinspectie daarop inspecteert. Ondanks dit scala aan acties, is het teleurstellend om te moeten constateren dat in ruim de helft (57%) van de 767 bezochte bedrijven tekortkomingen zijn waargenomen. Ik roep de branche daarom op om, naast de al bestaande activiteiten, na te denken over andere manieren om de arbeidsomstandigheden onder de aandacht van de leden en hun werknemers te brengen. Bijvoorbeeld door in het opleidingstraject van aankomende autoschadeherstellers een module arbeidsomstandigheden in te lassen. Jong geleerd is immers oud gedaan. De Arbeidsinspectie van zijn kant, zal op niet al te lange termijn de branche opnieuw op de inspectieagenda zetten. Gezien het geringe aantal bedrijven in deze branche, circa 1600, moet het mogelijk zijn om ook de zogenoemde nietweters en eventuele niet-willers te stimuleren om aandacht te gaan schenken aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor hun werknemers. Den Haag, november 2008 Drs. A. van Dijk De waarnemend algemeen directeur van de Arbeidsinspectie. Voorwoord

5 1 Samenvatting Aanleiding en doel 1.1. Aanleiding Uit eerder uitgevoerde inspecties bij garagebedrijven en de banden- en wielenbranche kwam naar voren dat de veiligheid bij arbeidsmiddelen niet altijd even goed geregeld was. Bij autoschadeherstelbedrijven wordt deels met dezelfde arbeidsmiddelen gewerkt en de vraag was of ook daar de veiligheid voldoende gewaarborgd was. Daarnaast wordt binnen de autoschadeherstelbedrijven gewerkt met gevaarlijke stoffen, dienen daarvoor ook adequate maatregelen te zijn genomen én dient men aan de vervangingsregeling voor oplosmiddelhoudende lakken te voldoen. Ook hier de vraag, hoe het daarmee staat binnen de branche? Verder was geluid een onderwerp waaraan in het arboconvenant Mobiliteitsbranches speciale aandacht werd gegeven, maar is dat ook tot op de werkvloer doorgedrongen? Ook al omdat de branche lange tijd niet was geïnspecteerd bestond er alle aanleiding om in 2008 een inspectieproject bij de autoschadeherstelbedrijven uit te voeren. Ruim voor het inspectieproject van start ging is de arbobrochure Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche naar alle bedrijven toegestuurd. In de brochure wordt ruim aandacht geschonken aan de belangrijkste risico s binnen de branche en wordt aangegeven hoe de Arbeidsinspectie daarop inspecteert. De verwachting was dat de bedrijven daarvan nota zouden nemen en eventueel maatregelen zouden nemen om die risico s te beperken of te voorkomen. De belangrijkste risico s uit de brochure die ook bij de inspecties werden meegenomen waren: gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, veiligheid bij het werken met machines (o.a. hefbruggen), veiligheid op het gebied van elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), fysieke belasting en geluid Doelstellingen project Doel van het project was om de bedrijven binnen de branche en vooral de achterblijvers op het gebied van een goed arbeidsomstandighedenbeleid te stimuleren om aan arbeidsomstandigheden meer aandacht te schenken. Enerzijds door te handhaven bij overtredingen en daardoor de naleving van de wettelijke regelingen te vergroten, anderzijds door stimulerend op te treden bij bedrijven die het grotendeels al goed voor elkaar hebben. Deels gaat het ook om inzicht te krijgen of de bedrijven de afspraken uit het arboconvenant nakomen. Worden er voldoende maatregelen genomen om fysieke belasting en geluid binnen de bedrijven te beperken? Is er al een verbetering zichtbaar? Door het project breed uit te voeren in de branche er is bijna de helft van het aantal bedrijven bezocht- is de verwachting dat: Er meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden in autoschadeherstelbedrijven ontstaat; Het arboniveau wordt opgetrokken bij de achterblijvers; Niet-weters zich meer bewust worden van de risico s. Aanleiding en doel 7

6 2 Resultaten 2.1. Basis Er zijn 767 bedrijven bezocht. Dit is bijna de helft van de ongeveer autoschadeherstelbdrijven in Nederland. Het overgrote deel van de bedrijven behoort tot de kleine bedrijven: 66% van de bezochte bedrijven had minder dan 10 werknemers in dienst, 25% tussen de 10 en 20 werknemers en de rest 20 of meer. In 23% van de bedrijven had men ook werknemers beneden de 18 jaar in dienst. Alle bezochte bedrijven waren aangesloten bij een brancheorganisatie. 79% is aangesloten bij de FOCWA, 20% bij de BOVAG en 1% bij beide organisaties. In 90% van de bezochte bedrijven werden autoschadeherstelwerkzaamheden uitgevoerd. (autospuiterijen en plaatwerkerijen of een combinatie hiervan). Daarnaast voerde 12% ook nog onderhoud en reparaties uit en 6% APK-keuringen. Vooraf is de gehele branche geïnformeerd door de Arbeidsinspectie d.m.v. de brochure Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche. Hierin staat exact beschreven wat de Arbeidsinspectie als de vijf grootste risico s in de branche beschouwd, hoe er wordt geïnspecteerd en wat het bedrijf zelf voor maatregelen kan nemen. 419 bedrijven hebben aangegeven bekend te zijn met deze brochure waarvan 83% aangaf de brochure (deels) gelezen te hebben. De bezoeken zijn verder onaangekondigd door de inspecteurs uitgevoerd. Binnen het project is gekeken naar alle beroepsgroepen die zich bezig houden met werkzaamheden in de werkplaatsen van autoschadeherstelbedrijven en die geconfronteerd kunnen worden met onveilige of ongezonde situaties tijdens het uitvoeren van die werkzaamheden. De startdatum van het project was 1 januari De einddatum was 31 mei Bij het opstellen van de brochure zijn de prioritaire inspectieonderwerpen al vastgesteld. Deze risico s zijn allemaal meegenomen in het project. De bedrijven zijn vooraf a-select geselecteerd. Bij uitval is er door de inspecteur zelf naar een vervangend adres gezocht Totaalbeeld De resultaten na de eerste inspectie spreken voor zich zoals onderstaande taartdiagram laat zien. Resultaat na eerste bezoek (N=767) 57% in orde niet in orde 43% Ondanks het afsluiten van een convenant, het vooraf informeren van de bedrijven d.m.v. een brochure zijn er in 57% van de bedrijven een of meer overtredingen geconstateerd. In totaal zijn er 981 overtredingen geconstateerd bij 439 bedrijven. Dit is gemiddeld 2,2 overtreding per bedrijf. In bijgaande grafiek is te zien hoe de overtredingen zijn verdeeld over de inspectieonderwerpen. Resultaten

7 Overtredingen per onderwerp gevaarlijke stoffen RI&E e.a. algemene vereisten arbeidsplaatsen fysieke belasting/geluid arbeidsmiddelen explosiegevaar persoonlijke beschermingsmiddelen overig De meeste overtredingen zijn geconstateerd m.b.t. blootstelling aan en gebruik van gevaarlijke stoffen, nl. 29%. Het aantal overtredingen geconstateerd t.a.v. arbeidsmiddelen en PBM s ligt op 27% Bij 124 bedrijven van de 767 geïnspecteerde bedrijven (16%) was iets mis met de RI&E. Daaraan gerelateerde overtredingen betroffen o.a. voorlichting en onderricht, deskundige bijstand en het arbobeleid in zijn geheel. Om de werkgever te bewegen iets aan de geconstateerde overtredingen te doen zijn de volgende handhavingsinstrumenten 1 ingezet. In totaal werden 556 waarschuwingen gegeven. 18 keer werd het werk stilgelegd incl. 1x met boete omdat de situatie een direct gevaar vormde voor de werknemer. In dit geval was er sprake van het verkeerd gebruiken van een heftruck. Stilleggingen waren vooral preventief o.a. voor mogelijk valgevaar, gebruik van niet toegestane vluchtige organische stoffen, het gebruiken van een machine waarvan de schermen of beveiliging bij bewegende delen ontbrak. Daarnaast werd een directe boete aangezegd voor een ondeugdelijke elektrische installatie en voor het ontbreken van een RI&E terwijl er wel tekortkomingen waren geconstateerd. Ingezette handhavingsinstrumenten 2% Stimulering (kennisgeving) eis Arbo Waarschuwing Stillegging+Boeterapport 28% 132 keer werd een (kennisgeving) eis gesteld. Hiervan waren er al 117 omgezet in een definitieve eis. Daarbij ging het o.a. 65 keer om maatregelen (zowel organisatorisch als technisch) om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen c.q. te beperken en 43 keer om het ontbreken van een periodieke keuring/onderhoud van arbeidsmiddelen. 57% 13% 1 Gebruik handhavingsinstrumenten: Bij de handhaving kan indien een lichte overtreding wordt geconstateerd worden volstaan met een stimulerende opmerking in de brief. Omdat het bedrijf op een enkele overtreding na het arbobeleid goed op orde heeft, wordt er vanuit gegaan dat die overtreding door de werkgever wordt opgeheven. Een waarschuwing wordt gegeven als het voor de werkgever gelijk duidelijk is hoe de overtreding moet worden opgeheven. Bij een stillegging mag er op dat moment niet meer worden gewerkt aan een bepaalde machine of in een bepaalde omgeving tot de gevaarlijke situatie is opgeheven. In een eis wordt gesteld hoe de werkgever een bepaalde overtreding moet opheffen. Welk resultaat van hem wordt verwacht. Bij controle van overtredingen dient de werkgever alle maatregelen genomen te hebben anders wordt er alsnog een boete opgemaakt. Een boeterapport wordt direct opgemaakt indien de inspecteur een werknemer aantreft in een gevaarlijke situatie 10 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

8 2.3. Resultaten per onderwerp Onderstaand worden de bevindingen van de inspecties per onderwerp weergegeven. Daarbij is uitgegaan van de risico s benoemd in de arbobrochure plus enkele onderwerpen die tijdens de inspecties nog naar voren kwamen. Gevaarlijke stoffen Bij autoschadeherstelbedrijven wordt veel gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Bij het herstel van auto s wordt gebruik gemaakt van primers, coatings en oppervlaktereinigers en verdunners met Vluchtige Organische Stoffen (VOS) of diisocyanaten. Bij de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen kunnen acute risico s optreden. Lekkende chemicaliën kunnen bijvoorbeeld brandwonden of vergiftigingsverschijnselen veroorzaken. Bij vluchtige organische stoffen kunnen zich veiligheidsrisico s voordoen, zoals brand- en explosiegevaar. Hierbij moet gedacht worden aan dampen die kunnen vrijkomen bij het gebruik van (licht) ontvlambare stoffen en die een explosief mengsel kunnen vormen. In de autoschadeherstelbranche geldt een vervangingsplicht voor vluchtige organische stoffen (VOS) door producten die minder (VOS) bevatten, zoals watergedragen lakken. Het maximale gehalte aan VOS dat de vervangende producten mogen bevatten is wettelijk vastgelegd. Voor het spuiten moeten oplosmiddelvrije lakken worden gebruikt Er zijn 282 overtredingen geconstateerd die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. De belangrijkste overtredingen waren: niet altijd was de blootstelling aan gevaarlijke stoffen voldoende beperkt, hetzij door een gebrek aan organisatie van de werkzaamheden, hetzij door het ontbreken van goede arbeidsmiddelen, of omdat niet ordelijk of zorgvuldig werd gewerkt. Ook ontbrak het aan maatregelen om ongewilde gebeurtenissen te voorkomen. In een aantal gevallen was de blootstelling niet vastgesteld waardoor ook niet duidelijk was of er voldoende adequate maatregelen waren genomen. Daarnaast was er sprake van het werken met kankerverwekkende of mutagene stoffen of werd niet voldaan aan de vervangingsregeling voor vluchtige stoffen. Eveneens werden overtredingen geconstateerd met betrekking tot het ontbreken van een goede etikettering, opslag, onvoldoende informatie over en kennis van de producten, het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en onvoldoende afvoer van vervuilde lucht. Brand- en explosiegevaar Vanaf 1 juli 2006 moeten volgens de ATEX regelgeving (ATmosphères EXplosives) op alle arbeidsplaatsen maatregelen zijn getroffen om gas- en stofexplosie te voorkomen. De werkgever moet daarvoor de brandbare stoffen, risicovolle situaties en blootgestelde werknemers inventariseren. Gezien de aard van de stoffen die in de branche gebruikt worden is het mogelijk dat er een gevarenzone-indeling nodig is. Ook fijnstof dat vrij komt bij schuurbewerkingen en lasrook tijdens laswerkzaamheden moeten onder Resultaten 11

9 bepaalde omstandigheden gezien worden als gevaarlijke stoffen. Dit betekent ook dat werknemers goed voorgelicht dienen te zijn en indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Een overzichtelijke opslag leidt tot een snelle inventarisatie van de stoffen. Bij het schuren komt fijnstof vrij. Hier wordt de stof gelijk afgezogen. De werknemer draagt desondanks toch een mondkapje. die aan deze machines en arbeidsmiddelen kleven. Er is sprake van knel- en pletgevaar bij o.a. hefbruggen ten gevolge van onvoldoende onderhoud, een niet goed functionerende borging of een ontbrekende afrijdbeveiliging. Oogschade kan ontstaan als gevolg van niet of onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij las-, slijpwerkzaamheden e.d. Te denken geeft het feit dat slechts 19% van de bedrijven bekend is met de ATEX-regeling. Er zijn 117 overtredingen geconstateerd die betrekking hadden op explosiegevaar. Daarbij ging het vooral om maatregelen die een explosieve atmosfeer moeten voorkomen (afzuiging/ventilatie). Ook ontbrak het soms aan waarschuwingsborden. Slechte elektrische installaties kunnen de oorzaak zijn van een explosie. Op dit gebied werden 15 overtredingen geconstateerd. Arbeidsmiddelen Binnen de Autoschadeherstelbedrijven wordt bij de diverse herstelwerkzaamheden gebruik gemaakt van een diversiteit aan machines en arbeidsmiddelen variërend ondermeer van hefbruggen, lasapparatuur, pneumatisch handgereedschap, hydraulische trek- en/of richtbanken enz. Tevens wordt gebruik gemaakt van verfmengmachines en spuitcabines. Ongevallen met handgereedschappen en zware ongevallen met hefwerktuigen getuigen van de risico s 12 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

10 Een goed onderhouden en periodiek gekeurde hefbrug is van levensbelang voor de werknemer. De meeste overtredingen die zijn geconstateerd hadden te maken met arbeidsmiddelen. Een groot deel (118x) daarvan had betrekking op het niet periodiek keuren van arbeidsmiddelen zoals hefbruggen, heftrucks, hijsmiddelen e.d. of het ontbreken van een keuringsbewijs. Ook uit gesprekken die werknemers voerden met inspecteurs bleek dat een veel voorkomend euvel te zijn: hefbruggen die niet meer gezekerd waren, kabels die versleten waren e.d. waardoor een hefbrug spontaan naar beneden kon zakken. Verder werd o.a. 35 keer geconstateerd dat arbeidsmiddelen niet meer deugden, waaronder magazijnstellingen waarbij het gevaar bestond dat de opgeslagen goederen of materialen konden gaan schuiven. 24 keer ontbrak het aan goed onderhoud en 23 keer waren bewegende delen van machines niet goed afgeschermd. Persoonlijke beschermingsmiddelen Niet altijd werden persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld of gedragen bij werkzaamheden waar dit wel noodzakelijk is; 48 keer was dit het geval. Verder waren persoonlijke beschermingsmiddelen niet altijd in goede staat of werden ze op een verkeerde manier gebruikt. RI&E e.a. Ieder bedrijf in Nederland dient een risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben waarin alle risico s, knelpunten zijn aangegeven met een plan van aanpak waarin staat aangegeven wanneer knelpunten opgelost worden en de verantwoordelijke persoon daarvoor. Bij 124 bedrijven (16%) was de RI&E niet in orde. Veelal was de RI&E niet compleet. Of het plan van aanpak ontbrak, of er moesten nog nadere inventarisaties worden uitgevoerd en in een aantal gevallen was de RI&E verouderd. Uit de monitoring komt naar voren dat 22% van alle bevraagde bedrijven( 740) géén RI&E heeft en bijna 10% weet niet of men een RI&E heeft. Dit betreft vooral de bedrijven met minder dan 10 werknemers. Uit eerdere projecten kwam naar voren dat 35% niet over een RI&E beschikte. De FOCWA heeft en branche-ri&e voor de autoschadeherstelbranche ontwikkeld welke door 256 bedrijven wordt gebruikt. Vooral de kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers hebben de FOCWA branche RI&E in huis. Resultaten 13

11 Een nette en overzichtelijke opslag voor gereedschappen. Algemene vereisten arbeidsplaatsen Ook met betrekking tot de inrichting van de arbeidsplaats werden de nodige overtredingen geconstateerd. 28 keer voldeed de arbeidsplaats niet aan de vereisten voor een veilige werkomgeving, 37 keer is opgetreden tegen valgevaar waarbij het vaak ging om instabiele trappen en bordessen die niet beveiligd waren. 21 keer bleken vluchtwegen of nooduitgangen niet goed bereikbaar te zijn of niet te openen. In de meeste gevallen waren er obstakels op de vluchtweg of voor de nooduitgang geplaatst. Ook bleken brandblusmiddelen niet altijd goed bereikbaar te zijn doordat er goederen voor waren geplaatst, in een enkel geval waren er niet voldoende brandblusmiddelen aanwezig. Fysieke belasting/geluid In het convenant van de mobiliteitsbranche welke is afgesloten eind 2006 zijn eveneens de onderwerpen fysieke belasting en geluid opgenomen. Deze worden door de branche als een knelpunt gezien. Fysieke (over)belasting komt binnen autoschadeherstelbedrijven veel voor en kan leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat tot gezondheidsschade en zelfs tot uitval uit het arbeidsproces. Overbelasting kan optreden bij tillen, duwen en trekken, maar ook bij repeterende bewegingen. Ook vindt fysieke belasting plaats bij het innemen van een ongunstige werkhouding, vaak veroorzaakt door een niet-ergonomische ingerichte werkplek. Bijna alle werknemers geven aan regelmatig in gedwongen houdingen te werken. Soms kan dit niet anders, maar vaak kan de werkplek ergonomisch worden ingericht zodat een werknemer zijn taken in een goede werkhouding kan verrichten. T.a.v. fysieke belasting zijn slechts 6 overtredingen geconstateerd. Maar dat wil niet zeggen dat alle knelpunten t.a.v. fysieke belasting zijn opgelost binnen de branche. De inspecteur kon namelijk lang niet altijd bepalen in hoeverre bij fysieke belasting gezondheidsnormen werden overschreden. Daarom is met terughoudendheid op dit onderwerp geïnspecteerd. Neemt niet weg dat dit onderwerp niet minder serieus moet worden genomen. 5 overtredingen betroffen het inventariseren van de gevaren van fysieke belasting om deze te voorkomen dan wel te beperken. Daarnaast worden in autoschadeherstelbedrijven relatief veel medewerkers blootgesteld aan geluidsniveaus die risico s opleveren voor het gehoor. Langdurige blootstelling aan lawaai boven de 80 decibel kan lawaaidoofheid tot gevolg hebben. Deze gehoorbeschadiging is blijvend en heeft ook grote sociale gevolgen. Zo zijn gesprekken in gezelschap nauwelijks meer te volgen. 14 Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

12 Met het uitdeuken staat de werknemer wel eens in een ongunstige lichaamshouding; dit is niet altijd te voorkomen. Dat geluid een belangrijk risico is blijkt binnen de branche genoegzaam bekend. Toch werden in 20 gevallen nog overtredingen geconstateerd. Zo was o.a. geluid niet altijd in de RI&E beoordeeld, niet altijd waren voldoende maatregelen genomen om geluid te beperken en niet altijd werd in een audiometrisch onderzoek voorzien of was voldoende voorlichting en onderricht gegeven. Deze werknemer is in het bezit van een op maat gemaakt oordopje. Resultaten 15

13 3 Conclusies en aanbevelingen 3.1. De conclusies Ondanks alle inspanningen van de FOCWA, zoals het invoeren van een branche-ri&e, de ontwikkeling van het KAMM-systeem en de inzet van tools welke zijn ontwikkeld voor o.a. de inventarisatie van gevaarlijke stoffen, en ondanks de toezending door de AI van de arbobrochure Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche, is de conclusie dat de inspectieresultaten teleurstellend zijn. In 57% van de 767 geïnspecteerde bedrijven zijn overtredingen aangetroffen. Van de in totaal 981 aangetroffen tekortkomingen hadden er bijna 400 te maken met het op onverantwoordelijke wijze werken met gevaarlijke stoffen, inclusief de daaraan verbonden risico s van brand- en explosie. Er wordt nog steeds gewerkt met oplosmiddelhoudende lakken, ontvetters, primers en schoonmaakmiddelen, terwijl er op de markt genoeg aanbod is om oplosmiddelvrij of arm te werken. Werkgevers zijn zich veelal in onvoldoende mate bewust van risico s die deze stoffen met zich meebrengen en hebben deze niet in kaart gebracht. Daarnaast zijn er nog 282 overtredingen aangetroffen betreffende de machine(on)veiligheid. In 118 gevallen betrof dit het niet (tijdig) laten keuren van hefbruggen, heftrucks en andere risicovolle arbeidsmiddelen. Dit zijn naar de mening van de AI toch zaken die vrij eenvoudig zijn in te plannen. Het verdient in dit verband aanbeveling om met de leveranciers af te spreken dat zij hier periodiek contact over opnemen. Dit geldt eveneens voor het onderhoud aan de machines. Ook schort het op de werkplek nogal eens aan het nemen van maatregelen om de veiligheid te bevorderen. Voorbeelden zijn het blokkeren van nooduitgangen en het niet onderkennen van valgevaar bij trappen en bordessen (vaak in combinatie met de opslag van materialen). In veel gevallen lijkt dit geen onwil van de werkgever te zijn, maar vanwege een zekere mate van gewenning ziet men het gevaar niet meer. De gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Dat de branche zich manifesteert als een groep van doeners ofwel producenten en niet van regelaars mag uit het volgende voorbeeld duidelijk zijn. Bij 124 bedrijven was de RI&E nog niet in orde. De toetsing ontbrak veelal, het plan van aanpak was er niet, of bepaalde risico s waren niet geïnventariseerd. T.a.v. de fysieke belasting kunnen nog geen harde conclusies worden getrokken. Dit risico zal op een andere wijze onder de aandacht van werkgevers en werknemers moeten worden gebracht. De werkgever zal zich bewust moeten worden van de kosten die het met zich meebrengt als bij voorbeeld een werknemer uitvalt met rugklachten (wat had hij bijvoorbeeld voor de kosten die daarmee gepaard gaan, niet aan maatregelen kunnen nemen?). Aan de geluidsproblematiek is wel het een en ander gedaan. De meeste bedrijven hebben deze geïnventariseerd en de benodigde maatregelen genomen, en middelen verstrekt om geluidsoverlast te beperken Aanbevelingen Aan de branches en de vakbonden zal de Arbeidsinspectie vanzelfsprekend verslag van haar bevindingen doen. Als de branches er in slagen om het thema arbeidsomstandigheden op constructieve wijze in het lesprogramma van de opleidingscentra onder te brengen, zou dit het bewustzijn binnen de branche zeker bevorderen. Het FOCWA- en BOVAG-garantsysteem impliceert dat klanten een zekere kwaliteit kunnen verwachten. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers zouden toch ook onderdeel van dit systeem kunnen worden. Conclusies en aanbevelingen 17

14 Daarnaast is het belangrijk dat de Arbeidsinspectie de vinger aan de pols houdt. Door de bedrijven gedurende een bepaalde periode intensief te blijven inspecteren, zal binnen afzienbare tijd zeker resultaat worden geboekt. De ervaring van de inspecteurs in dit project is, dat het gros van de overtreders niet moedwillig zijn zaakjes niet op orde heeft. De niet-willers echter, zullen met een boete van de AI in het vooruitzicht meer genegen zijn om de geconstaeerde tekortkomingen dan toch maar op te gaan pakken. Tenslotte zullen de pers en de vakbladen worden benaderd om de resultaten van dit project onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Colofon Projectnummer A860 Projectleider De heer drs. R.H.M. Peltzer Projectsecretaris Mevrouw J.M.M. Geurts Oudenoord 6 Postbus AV Utrecht Telefoon Projectrapportage Autoschadeherstelbedrijven

15 Postbus WV Den Haag Projectnummer A860 Vormgeving en productie Directie Facilitaire Zaken AI 75P933

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VERSLAG PROJECT VESTIGINGSADRESSEN AANNEMERS MET TIMMERWERKPLAATS ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Projectinformatie Informatie : drs. J.R. Boer Arbeidsinspectie Postbus

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN

VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN VERSLAG INSPECTIEPROJECT ASBEST OP STORTPLAATSEN COLOFON Plaats: Den Haag, september 2007 Projectnummers: Inspectieonderwerpen: Directie: A748 Blootstelling aan asbestvezels op stortplaatsen Bouw Landelijke

Nadere informatie

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999

LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 LANDELIJK PROJECTVERSLAG HOUT EN MEUBEL 1999 A200 Juli 2000 Arbeidsinspectie regio Noordwest C.J. Hensbergen-Aalbers, landelijk projectsecretaris Inhoud 1. Samenvatting 2 Aanleiding en doel van het inspectieproject

Nadere informatie

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660

Projectverslag. Garagebedrijven Project A660 Projectverslag Garagebedrijven 2004 Project A660 juli 2005 2 Garagebedrijven 2004 Inspectieonderwerpen Veiligheid RI&E en plan van aanpak Bedrijfshulpverlening AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Projectverslag Leerindustrie

Projectverslag Leerindustrie Projectverslag Leerindustrie Projectnummer: A018 Projectsecretaris: T. Rijlaarsdam Betrokken regio's: regio Zuid Uitvoeringsperiode: juni 1999 t/m maart 2000 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 1 Doelstelling

Nadere informatie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie

Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Meta(al)morfose Inspecties op het gebied van machineveiligheid, geluid en arbobeleid in de metaalindustrie Projectnummer: A568 Contactpersoon: mevr. Y. Montforts Tel: 0475-356603 Den Haag, 14 mei 2004

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven

Inspectierapport. Autowas- en autopoetsbedrijven Inspectierapport Autowas- en autopoetsbedrijven Inspecties bij autowas- en autopoetsbedrijven van mei tot en met september 2009 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Opzet en uitvoering van de inspectie 5 1.1.

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS

VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS VERSLAG INSPECTIEPROJECT DE FYSIEKE BELASTING BIJ METSELAARS COLOFON Plaats: Den Haag, 17 augustus 2005 Projectnummer: Inspectieonderwerp: Directie: A658 Fysieke belasting Bouw Landelijke projectleider:

Nadere informatie

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen

Garages in beeld. Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Garages in beeld Naleving van de Arbowet in werkplaatsen voor gemotoriseerde vervoersmiddelen Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet, uitvoering en communicatie 5 1.1 Aanleiding en doelstellingen 5 1.2

Nadere informatie

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter

Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter Gezond & veilig werken in kleinschalige zorgvoorzieningen dát maakt zorg beter De Inspectie SZW 1 inspecteerde van maart 2011 tot en met februari 2012 zorgboerderijen en andere kleinschalige zorgvoorzieningen.

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten

Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten Inspecties in de groothandels metaal en metaalproducten 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Aanleiding 3. Brancheorganisaties en arbocatalogi 4. Risico s 5. Resultaten 1. Conclusies en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491

Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Eindverslag inspectieproject OPS 2001 A491 Den Haag, december 02 Colofon Contactpersoon: mw. Y.A.J. Montforts tel.nr.: 0475-356603 Titel : Eindverslag inspectieproject OPS 2001 Project nr. : A491 Uitvoeringsperiode

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Inspecties in de Metaalproductenindustrie 2014

Inspecties in de Metaalproductenindustrie 2014 Inspecties in de Metaalproductenindustrie 2014 Aanleiding De metaalindustrie is één van de grootste industriële sectoren in Nederland waarin ca. 4,5% van de beroepsbevolking werkzaam is. De arbeidsrisico

Nadere informatie

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector

Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Inspectieverslag project lichamelijke belasting en geluid in de voeding- en genotmiddelensector Looptijd : oktober 24 maart 25 Arbeidsinspectie, Den Haag 3-1-27 Projectnummer A 654 Status projectrapportage

Nadere informatie

De doelstellingen van de Arbowet zijn: het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van medewerkers

De doelstellingen van de Arbowet zijn: het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van medewerkers 1. Wetgeving 1.1 Arbowet In januari 2007 is de Arbowet 2007 van kracht geworden. Het begrip Arbo staat voor Arbeidsomstandigheden en heeft betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW). De Arbowet

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866)

VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) VERSLAG INSPECTIES PROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING (A866) ARBEIDSINSPECTIE DEN HAAG, NOVEMBER 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Samenvatting 4 2 Projectopzet en uitvoering 5 2.1 Aanleiding en doelstellingen

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche

Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de autoschadeherstelbranche Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Projectverslag Schoenbedrijven

Projectverslag Schoenbedrijven Projectverslag Schoenbedrijven Projectnummer: A019 Projectsecretaris: H. Neuman Betrokken regio's:regio Zuid Uitvoeringsperiode: 1998/1999 1. Doelstelling van het project 2. Misstanden 3. Politiek relevante

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VERSLAG INSPECTIEPROJECT TECHNISCHE GROOTHANDEL (A501) ARBEIDSINSPECTIE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. AANLEIDING EN DOELEN VAN HET INSPECTIEPROJECT...4

Nadere informatie

Transportmiddelen 2013

Transportmiddelen 2013 Transportmiddelen 2013 De Inspectie SZW heeft in de periode augustus 2013 t/m januari 2014 een inspectieproject uitgevoerd in de transportmiddelenindustrie. Het project komt voort uit de afspraken die

Nadere informatie

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015

Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Werken met verontreinigde grond Inspectieresultaten 2015 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding van de inspecties 2 Inspectieresultaten aannemers 2 In 2015 heeft de Inspectie SZW 124 inspecties uitgevoerd

Nadere informatie

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN

PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN PROJECTNUMMER: A439 EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BROODBAKKERIJEN INHOUDSOPGAVE. 1. SAMENVATTING. 3 2. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT. 3 2.1 Strategie. 3 2.2 Doelstelling van het project. 3

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS

PROJECTVERSLAG. Project Schilders - OPS PROJECTVERSLAG Project Schilders - OPS Projectnummer A 219 Amsterdam, juni 2000 Looptijd project: 1 februari 1999 tot 1 juni 1999 1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET INSPECTIEPROJECT Page 1 1.1 Aanleiding Veel

Nadere informatie

INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005

INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005 VERSLAG INSPECTIEPROJECT LOONWERKERS 2005 A 693 Onderwerpen: machineveiligheid arbeidshygiëne atex atw Inspectieperiode 1 maart 2005 tot en met 28 februari 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag : 30-06-2006

Nadere informatie

Projectverslag. Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer

Projectverslag. Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Projectverslag Werkplaatsen Beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Project A739 Foto VACO Arbeidsinspectie, Den Haag Augustus 26 Werkplaatsen beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer Arbeidsinspectie,

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715

Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Vakantiewerk (en bijbaantjes) 2005 van 1 juli 2005 t/m 28 februari 2006 A715 Juni 2006 2 Vakantiewerk en bijbaantjes 2005 Inspectieonderwerpen Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid CO 2 en N

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is

Nadere informatie

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening

Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Verslag inspecties Sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Projectopzet en uitvoering 9 1.1 Aanleiding en doelstellingen 1.2 Uitvoering

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004

Projectverslag. Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004 Projectverslag Vakkenvullen jeugdigen supermarkten 2004, Den Haag Inspectieonderwerpen - Verboden arbeid door kinderen - Werkdagen en werktijden voor kinderen AI bedrijfstakdirectie Commerciële Dienstverlening

Nadere informatie

Factsheet Scheepsbouw 2013

Factsheet Scheepsbouw 2013 Factsheet Scheepsbouw 2013 Aanleiding project De inspectie SZW heeft in 2013 als onderdeel van de meerjarensectoraanpak Metaal 2011-2014 een inspectieproject uitgevoerd bij scheepsbouw en reparatie. In

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710

Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Samenvatting Projectplan CHEMIE 2005 A 710 Arbeidsinspectie, Den Haag 24-10-2005 Projectnummer Inspectie-onderwerpen Bedrijfstakdirectie A710 Chemische veiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen,

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Bandenservicebedrijven 2005. Rapportage Inspectieproject A747

Bandenservicebedrijven 2005. Rapportage Inspectieproject A747 Bandenservicebedrijven 2005 Rapportage Inspectieproject A747 Rapportage inspectieproject Bandenservicebedrijven 2005 Foto VACO Den Haag juli 2006 Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag juli 2006 Projectnummer:

Nadere informatie

Atex. ATmosphères EXplosives

Atex. ATmosphères EXplosives Atex ATmosphères EXplosives EU Richtlijnen / NL wetgeving Inspectieproces toezichthouder Inspectie focus en inspectie onderwerpen Inspectieresultaten 2007 2008 /2009 Ontstekingsbronnen ATEX ATEX 95 ATEX

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Blootstelling aan geluid

Blootstelling aan geluid Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de arbeidsinspectie. Verder

Nadere informatie

Op donderdag 18 september 2014 hebben wij, de heer 10.2.E. Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer 10.2.E

Op donderdag 18 september 2014 hebben wij, de heer 10.2.E. Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer 10.2.E > Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht t.a.v. de directie Postbus 2 6990 AA RHEDEN 6990AA2 Kantoor Utrecht Oudenoord 6 3513 ER Utrecht Postbus 820 3500 AV Utrecht www.inspectieszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

GELUID. Knelpunten. De brancheafspraken. Sector Bos en Natuur

GELUID. Knelpunten. De brancheafspraken. Sector Bos en Natuur GELUID In de bos- en natuursector wordt regelmatig gebruik gemaakt van trekkers, aanbouw- en zelfrijdende machines of motorisch aangedreven handgereedschap. Bij een deel van deze werkzaamheden wordt de

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Rapportage inspectieproject A634

Rapportage inspectieproject A634 Rapportage inspectieproject A634 Inspecties m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen en de arbeidstijden van onderhoudspersoneel in de kunststof- en rubberindustrie (2004) Arbeidsinspectie, Den Haag, 15

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Werkhouding Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Inspectierapport A624

Inspectierapport A624 Inspectierapport A624 Blootstelling aan lasrook, vluchtige organische stoffen en het manueel hanteren van lasten in de metaalindustrie Uitvoeringsperiode: februari t/m april 2004 Contactpersoon: Mw. C.A.J.

Nadere informatie

projectverslag Textiel 2002 A523

projectverslag Textiel 2002 A523 projectverslag Textiel 2002 A523 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts, 0475-356666 Den Haag, november 2003 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding en doel van het inspectieproject... 3 1.1 Strategie...

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

Algemeen. Zaaknummer Startdatum 16 december 2015 Zaak afgesloten Printdatum Verantw. Inspecteur. Vestiging

Algemeen. Zaaknummer Startdatum 16 december 2015 Zaak afgesloten Printdatum Verantw. Inspecteur. Vestiging Algemeen Project Klacht Zaaknummer 401501494 Status Afgehandeld Startdatum 16 december 2015 Zaak afgesloten Printdatum 30-11-2016 Verantw. Inspecteur Vestiging KvK nr 24275543 Naam S+B Rotterdam B.V. Adres

Nadere informatie

Vakantiewerk Colofon:

Vakantiewerk Colofon: Vakantiewerk 2007 Jong geleerd is oud gedaan?! Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 28-11-2007 Projectnaam Vakantiewerk 2007 Projectnummer A731: Inspectieproject Vakantiewerk Horeca-VWA A737: Inspectieproject

Nadere informatie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie

Inspectierapport Project A590. Tillen in de industrie Inspectierapport Project A590 Tillen in de industrie Uitvoeringsperiode: april t/m juni 2003 Contactpersoon: Mw. Y.A.J. Montforts Tel. 0475-356603 Den Haag, 23 mei 2004 Inhoudsopgave Samenvatting... 3

Nadere informatie

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007

Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Projectrapportage Kwarts in de bouw 2007 Blootstelling aan kwartsstof bij een aantal vaak voorkomende werkzaamheden Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Projectopzet en

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie

Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Veilig en gezond werken in de diervoederindustrie Werk in de diervoedersector is niet altijd vrij van gevaren en risico s. Voor de veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

LAWAAI. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Tuinzaadbedrijven

LAWAAI. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Tuinzaadbedrijven LAWAAI Bij het werken met of bij machines kan de norm voor schadelijk geluid, (80 db(a)) overschreden worden. Afhankelijk van het aantal decibels, de toonhoogte en de blootstellingsduur kan daardoor blijvende

Nadere informatie

Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd

Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd Afvalsector Arbeidsomstandigheden geïnspecteerd Van februari tot augustus 2014 heeft de Inspectie SZW sectorbreed in de afvalbranche inspecties uitgevoerd. De inspecties waren gericht op veiligheid (machineveiligheid,

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT PRAKTIJKLOKALEN METAALTECHNIEK VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (VMBO) MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) BEROEPS VOLWASSEN EDUCATIE (BVE) Eindverslag inspectieproject

Nadere informatie

In verband met de overtredingen zijn stilleggingen en boete rapporten opgesteld opgelegd.

In verband met de overtredingen zijn stilleggingen en boete rapporten opgesteld opgelegd. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht VOION Postbus 2501 401 DA Heerlen Directie Analyse Programmering en Sïgnaiering Programmering en

Nadere informatie

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen

Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen Arbo-inspecties in actieplanbedrijven Inspectierapportage bij bedrijven met een verhoogd risico op ongevallen In 2011 heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) van februari tot en met december

Nadere informatie

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355

Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Projectverslag Metaal 1999-A208 BIK 27 t/m 30, 34 en 352 t/m 355 Datum: 25 april 2000 Uitvoeringsperiode:1 januari 1999 t/m 15 november 1999 1. Samenvatting 2. Projectomschrijving 2.1 Algemeen 2.2 Geconstateerde

Nadere informatie

Inspecties op arbeidsomstandigheden aan boord van tankschepen

Inspecties op arbeidsomstandigheden aan boord van tankschepen Inspecties op arbeidsomstandigheden aan boord van tankschepen Veilig repareren van tankschepen 2015 Conclusie en vervolgacties Aanleiding en doelstelling Problematiek Inspectieresultaten Op tankschepen

Nadere informatie

DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL. Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137

DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL. Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137 DIRECTIE MAJOR HAZARD CONTROL Toelichting op het toezichtsbeleid MHC Atex 137 DOEL: Richtlijnen voor het houden van toezicht op naleving van artikel 5 BRZO 1999 & artikel 2.5b lid 2 van het Arbobesluit

Nadere informatie

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider

Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag Projectnummer Status projectrapportage Inspectieonderwerpen AI-bedrijfstakdirectie Landelijk Projectleider Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 01-12-2007 Projectnummer A800 Status projectrapportage Definitief Inspectieonderwerpen Algemene Veiligheid Blootstelling aan gevaarlijke stoffen AI-bedrijfstakdirectie

Nadere informatie

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT FACILITAIRE DIENSTEN. in de ZORG A 904

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT FACILITAIRE DIENSTEN. in de ZORG A 904 PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT FACILITAIRE DIENSTEN in de ZORG A 904 Inspectieperiode 1 maart 2009 tot en met 31 december 2009 versie 6: 6 februari 2009 1 Colofon Arbeidsinspectie Den Haag : 28 februari

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie

Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? Meld het bij de Arbeidsinspectie Heeft u een klacht? 1 Heeft u een klacht? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelt beleid op het terrein van arbeid en inkomen.

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN

PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 VERSLAG van het PROJECT HORECA-DISCOTHEKEN 2000 PROJECTNUMMER A424 ARBEIDSINSPECTIE 21 augustus 2001 Samenstelling: K.H. van Dijk, Arbeidsinspectie regio Zuid tel. 0475-356670

Nadere informatie

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid.

Machineveiligheid 2004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Machineveiligheid 004 Inspectieproject in de Voeding- en Genotmiddelen en de Metaalsector op het gebied van machineveiligheid. Projectverslag Arbeidsinspectie, Den Haag, 1 september 005 Inspectieonderwerp

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw

Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013. drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Project Fysieke Belasting in de Bouw 2013 drs. Leo de Jong MAO Projectleider Bouw Programma 1.Strategie Bouw 2012-2016 2.Vijf beroepen in 2013 3.Handhaving 4.Vragen en discussie % WERKNEMERS MET KLACHTEN

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725

PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 PROJECTVERSLAG Inspectieproject fysieke belasting en veiligheid in convenantsectoren van de voedings- en genotmiddelenindustrie A 725 Arbeidsinspectie, Den Haag, 30 december 2006 Inspectieonderwerpen Machineveiligheid

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014

Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Arbeidsomstandigheden in de Bestrating Inspectieresultaten 2014 Belangrijkste conclusies 1 Aanleiding en doelen van de inspecties 1 Onderwerpen 2 Resultaten van de inspecties 3 Conclusies 5 Aanbevelingen

Nadere informatie

Inspectierapport Visverwerkende industrie en Visgroothandel. Inspectieresultaten op het gebied van arbeidsomstandigheden

Inspectierapport Visverwerkende industrie en Visgroothandel. Inspectieresultaten op het gebied van arbeidsomstandigheden Inspectierapport Visverwerkende industrie en Visgroothandel Inspectieresultaten op het gebied van arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Projectopzet en uitvoering 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Opzet

Nadere informatie

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE

EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE EVALUATIEVERSLAG. LANDELIJK INSPECTIEPROJECT THUISWERK IN DE GRAFISCHE INDUSTRIE TEXTIEL INDUSTRIE METAALPRODUKTEN INDUSTRIE PROJECTNUMMER A444 UITVOERING AUGUSTUS 2000 TOT/MET MAART 2001 SAMENSTELLING;

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006

PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING. 20 november 2006 PROJECTVERSLAG INSPECTIEPROJECT SOCIALE WERKVOORZIENING 20 november 2006 Colofon Arbeidsinspectie, Den Haag November 2006 Projectnummer A760 Looptijd Project Januari 2006 Juni 2006 Inspectieonderwerpen

Nadere informatie

Module: 01 Arbobeleid

Module: 01 Arbobeleid Module: 01 Arbobeleid 01 Arbodoelstellingen Groot 1 - Hoog Er is geen arbo beleidsplan op schrift Stel een arbo-beleidsplan op, zoals omschreven in Aroinformatieblad AI 01. 02 Preventiemedewerker Midden

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia

PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT. Ambulancezorg A 895. Onderwerpen:. Fysieke belasting.. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia PROJECTPLAN INSPECTIEPROJECT Ambulancezorg A 895 Onderwerpen:. Fysieke belasting. Agressie & geweld (PSA). Biologische agentia. Arbeidstijden Inspectieperiode 1 september 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage)

Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes. (tussenrapportage) Kinder- en Jeugdarbeid 2006 Vakantiewerk & bijbaantjes (tussenrapportage) Colofon: Arbeidsinspectie, Den Haag 20-11-2006 Projectnaam Kinder- en Jeugdarbeid (vakantiewerk en bijbaantjes) Projectnummer A789

Nadere informatie

Informatieblad Diensten Arbo- & Veiligheidsinspecties

Informatieblad Diensten Arbo- & Veiligheidsinspecties Informatieblad Diensten Arbo- & Veiligheidsinspecties B.V. Nova Invicta Boerhaaveweg 23 3401 MN IJSSELSTEIN NEDERLAND www.novainvicta.nl Inleiding Elke werkgever heeft een zorgplicht in het kader van arbeidsomstandigheden.

Nadere informatie

Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) WHITEPAPER Een introductie op de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 2 Wettelijk kader De Arbowet stelt een Risico Inventarisatie &

Nadere informatie

1.1 Hoe vrijblijvend is de Arbowet?

1.1 Hoe vrijblijvend is de Arbowet? 1 Arbo 17 de meest gestelde vragen in de schoonmaak 1 Arbo Arbeidsomstandigheden hebben de laatste decennia veel aandacht gekregen, en terecht. Vaak is al gebleken dat met soms eenvoudige werkplekaanpassingen,

Nadere informatie

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal

Projectrapportage. Inspectieproject Afvalketen Metaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsinspectie Projectrapportage Inspectieproject Afvalketen Metaal (Inspecties op de onderwerpen chemische veiligheid, fysieke belasting en machineveiligheid)

Nadere informatie

Transportmiddelenindustrie. inspectieresultaten in de metaal op het gebied van arbeidsomstandigheden

Transportmiddelenindustrie. inspectieresultaten in de metaal op het gebied van arbeidsomstandigheden Transportmiddelenindustrie inspectieresultaten in de metaal op het gebied van arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Aanleiding, doelstelling, projectopzet en uitvoering 5 1.1 Aanleiding 5 1.2

Nadere informatie

Arbobeleid. Titus Terwisscha van Scheltinga

Arbobeleid. Titus Terwisscha van Scheltinga Arbobeleid Titus Terwisscha van Scheltinga Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en PSA Veiligheid: Machineveiligheid Brandpreventie en bestrijding Vluchtwegen en nooduitgangen Veilige machines en installaties

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006

Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Inspectieproject glas en keramiek. Looptijd: 1 februari 2006 t/m 30 april 2006 Arbeidsinspectie Den Haag Januari 2006 Projectnaam: Inspectieproject glas en keramiek Landelijk Projectleider: Mw. Ing. J.M.A. Hertogh-Huijbregts Landelijk Projectsecretaris: Mw. Y.A.J. Montforts Looptijd:

Nadere informatie

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen

Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen Basisinspectiemodule FYSIEKE BELASTING Hand-armtrillingen Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW.

Nadere informatie