gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde 22:40 uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde 22:40 uur. Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. R. van Gijzel voorzitter X drs. J. Verheugt griffier X drs. W.G.F. Aarts D66 X F.A.M. Noldus OAE X mw. A.M.J. van den Berkvan TROTS X M.F. Oosterveer VVD X Bragt dr. B. Bonsen D66 X drs. M.G. Punte VVD X M. Bouassria GL X mw. drs. E. Quanten D66 X H. Bouteibi PvdA X A.W.C.M. Raaijmakers PvdA X F. van den Broek VVD X R.G.J. Reker LPF X F.J.A.G. Depla PvdA X A.J.A. Rennenberg OAE X M. van Dorst D66 X mw. drs. R.J.A. Richters GL X J.A.A.M. van Erp SP X K.M. Rijnders LE X mw. J.W.H.M. Heesterbeek- Senders SP X mw. M.J.S. de Rooij- Driessen M.J. Houben MBA CDA X ir. J. Rozendaal VVD X E. Isik PvdA X Mw. A.J.M. Schoots PvdA X mw. H.M.E. Jacobs-van VVD X mw. P. Sodenkamp FPS X Nisselrooij mw. B.G.M.W. van Kaathoven SP X N.H. Stoevelaar CDA X mr. P.P.H.A. Leenders CDA X C.M. Stroek LPF X ing. J.R. Legrom VVD X ir. E. Thewissen VVD X mw L.H. Lioe-Anjie PvdA X Y. Torunoglu MA PvdA X mw drs. M.C.T.M. List-de VVD X mw drs. W.C.F.M. Verhees PvdA X Roos E.R. Maas SP X R. Verkroost D66 X A. Meulensteen PvdA X mw. drs. K. Wagt CDA X ing. P.A. Mulder FM X C.H.B. Weijs CDA X ing. T.J.H. van den GL X A.J.O. Wijbenga CDA X Nieuwenhuijzen J.F.A. van Zijl GL X D66 X

2 Wethouders: H. Brink X ir. J.B. Helms X ir. G.C.S.M. Depla X mw. drs. H.T.M. Scholten X mw. drs. M.C.T. Fiers X mw. drs. M.-A. Schreurs X mw. drs. P. Pistor gem.secr. X Geen verhinderingen. 2

3 Verslag van het gesprokene 1. Opening en mededelingen. Voorzitter: Goedenavond. Welkom allemaal. Ik verzoek de leden hun plaatsen in te nemen. Dit is de laatste vergadering van dit politieke jaar, zal ik maar zeggen, van Voordat we aan de beraadslagingen beginnen, zou ik willen verzoeken een moment van stilte te betrachten om het werk van de raad te overdenken. [Stilte] Ik dank u wel. Welkom aan de mensen op de publieke tribune, alsmede aan de mensen die thuis via internet mee zitten te kijken. Er is een mededeling vanuit de griffie, met betrekking tot de testgroep voor de ipads, die hier actief zijn. Indien u vandaag geen verbinding heeft, moet u dat even melden. Er hangt daar Wi-Fi en hierboven en daar ook [wijst], dus als het goed is, moet u verbinding hebben. We horen dat graag, want anders moet er nog wat mee gedaan worden. Berichten van verhindering heb ik niet ontvangen. Ik kijk even rond of dat inderdaad het geval is. Dat betekent dat wij vanavond met een voltallige raad aanwezig zijn. 2. Vaststellen van de volgorde van de agenda. Voorzitter: Het presidium heeft vergaderd en heeft, ook naar aanleiding van de bespreking in de commissies, agendapunt 5.6, dat stond geagendeerd voor onderwerpen waarover geen amendementen of moties zijn aangekondigd, verschoven naar de categorie waarin wel moties en amendementen worden aangekondigd. Dit krijgt nummer 6.1a. Kunt u daarmee instemmen? Voorts is in het presidium besproken het onderwerp met betrekking tot de koopzondagen, waarover naar aanleiding van de vorige behandeling in de commissie aanvullende vragen waren gesteld en u nu een tweede nadere toelichting heeft gekregen met betrekking tot het raadsvoorstel koopzondagen. De fracties hebben overwogen in het presidium aan te melden dat de beantwoording daarvan niet dusdanig was dat men vanavond tot besluitvorming zou kunnen overgaan omdat deze beantwoording niet de volledigheid gaf die tot een verantwoorde besluitvorming zou kunnen leiden. Die overwegingen zijn bediscussieerd in het presidium en hebben geleid tot de opvatting dat het agendapunt afgevoerd kan 3

4 worden met de mededeling dat de fracties in de gelegenheid gesteld worden om alsnog de aanvullende vragen - zeer specifiek: indien noodzakelijk - te stellen, opdat u daar in de commissie op een later moment een nadere gedachtewisseling over kunt voeren. Is dat akkoord? De heer Rijnders. De heer Rijnders: Voorzitter, met de voorbereiding, kijkend naar de procesvolging, hebben wij tijdens die voorbereiding een motie van treurnis gemaakt. Wij vinden het dus echt jammer dat het nu van de agenda is, temeer omdat de stad Eindhoven wacht op een duidelijke uitspraak van deze raad. Kijkend naar de kerst zullen wij dit verder zo laten. Wel heb ik een vraag aan u: kunt u aangeven wanneer het wel op de agenda komt te staan? Voorzitter: Dat is niet aan mij, maar dat is aan het presidium om dat te beoordelen. Op de eerstvolgende presidiumvergadering kunt u het dus opnieuw bespreken, indien u dat wenst, en dat is afhankelijk van de eventuele vragen die gesteld worden en de beantwoording die daarop wordt gegeven, alsmede de eventuele behandeling in de commissie, indien u dat wenst, c.q. de behandeling in de raad, waarin het dan wordt vastgesteld. Bij de eerstvolgende presidiumvergadering zal er nader over geprocedeerd worden. Akkoord? Dan is dit de agenda zoals ik u die wil voorstellen. Kunt u daarmee instemmen? Daar kunt u mee instemmen. 3. Benoemingen en ontheffingen van het lidmaatschap van leden in raadscommissies en voorzitters van raadscommissies Raadsvoorstel Ontheffing lid van de fractie D66 in raadscommissie. Voorzitter: Voorgesteld wordt de ontheffing van de heer Dubach als lid van de raadscommissie Economie en Milieu. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Zeg ik iets verkeerds? De heer Houben: Milieu is wel iets heel belangrijks, maar het gaat over mobiliteit. Voorzitter: O, Economie en Mobiliteit, ja. Oké. Dat is heel goed, anders wordt hij ontheven uit de verkeerde commissie Dank voor de correctie! [Gelach] U bent vast aan het oefenen, begrijp ik, mijnheer Houben? Namens de raad willen we de heer Dubach bedanken voor zijn inbreng in de raadscommissie. 4

5 4. Vragenhalfuur ex artikel 44 van het Reglement van orde van de raad. Voorzitter: Er zijn een aantal vragen, allereerst de afsluiting met betrekking tot de energie, vragen van de fractie van de SP. Als tweede setje is er een vraag van de Partij van de Arbeid met betrekking tot de subsidieverlening. Allereerst de SP, mevrouw Heesterbeek. Mevrouw Heesterbeek: Voorzitter, dank u wel. Afgelopen week hebben wij in de kranten kunnen lezen en op tv kunnen zien dat mensen en huishoudens worden afgesloten van gas en of elektriciteit. Dit komt omdat zij de rekening niet betalen en dat komt meestal omdat zij daar de financiële middelen niet voor hebben. Ik heb begrepen dat gemeente en energieleveranciers wettelijk verplicht zijn om elkaar te informeren over huishoudens die in de problemen zijn geraakt. Daarmee kun je afsluiting voorkomen, bijvoorbeeld door een schuldsaneringstraject in gang te zetten. Ik begreep ook uit de media dat die afsluiting regelmatig veroorzaakt werd doordat energieleveranciers nalieten om de gemeente op de hoogte te stellen en dan kan de gemeente dus in elk geval niets doen, mocht men het willen. Vandaar mijn vragen. Ik wil van het college graag weten of zij mij kunnen vertellen of de samenwerking en dus de informatievoorziening tussen gemeente en energieleveranciers in Eindhoven, goed op orde is. Met andere woorden: wordt er bij problemen voldoende gecommuniceerd om problemen, zoals ik zo-even noemde te voorkomen, of in ieder geval te proberen te voorkomen? Daarnaast: bent u dan voldoende in staat om mensen met een betalingsachterstand vanwege hun financiële problemen een schuldsaneringstraject aan te bieden of hen op een andere wijze van dienst te zijn om afsluiting in ieder geval te trachten te voorkomen? Dat zijn mijn vragen. Dank u wel. Mevrouw Scholten: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben goede afspraken met de energieleveranciers. Als er een betalingsachterstand is, krijgen wij de adressen van die mensen. Zij krijgen dan een brief van schulddienstverlening met een uitnodiging voor een gesprek. We hebben de afspraak met de energieleveranciers dat zij binnen twee weken een reactie van ons krijgen wat de afspraken zijn met de cliënten. Op basis daarvan beslist de energieleverancier of zij wel of niet overgaan tot afsluiting. We hebben dus de afspraak dat het gesprek binnen twee weken plaatsvindt en dat zij daar bericht over krijgen. Die afspraken lopen ook goed, voor zover ik begrepen heb. Voorzitter: Mevrouw Heesterbeek. Mevrouw Heesterbeek: Dank u wel. Ik ben blij met deze reactie. Misschien, als het mag, een kleine aanvullende vraag: kunt u met die goede communicatie ook voorkomen dat er afgesloten wordt? Ik ga nu een stapje te ver, ik geef het toe. 5

6 Voorzitter: Nee, de vraag mag, maar nou zijn er mogelijk andere leden die iets willen vragen. Mevrouw Heesterbeek: Sorry, ja. Voorzitter: Zijn er andere leden die hierover het woord willen voeren? Dat is niet het geval. De wethouder. Mevrouw Scholten: De bedoeling is dus dat dat voorkomen gaat worden, omdat men dan afspraken maakt waarin de energieleverancier kan zien dat die schuldenproblematiek aangepakt gaat worden en dat zij er vertrouwen in krijgen dat die achterstand ingelopen gaat worden. Als je nou percentages vraagt, dat weet ik niet, maar de insteek is altijd: voorkomen van afsluiting. Mevrouw Heesterbeek: Dank u wel. Voorzitter: Dank u wel. Dan zijn we nu bij het tweede setje vragen en dat betreft de subsidieverlening. Mevrouw Verhees. Mevrouw Verhees: Voorzitter, dank u wel. Een korte en simpele vraag en die gaat inderdaad over de raadsinformatiebrief die wij op 29 november hebben gekregen omtrent de subsidieverleningen en de bezuinigingen kunst en cultuur voor het jaar Deze raadsinformatiebrief riep toen al vragen op, waardoor er nog een technische presentatie heeft gevolgd, vorige week. Ook dit heeft bij een aantal partijen toch nog tot een aantal vragen geleid. De raadsinformatiebrief is dan ook geagendeerd door CDA en SP voor de commissievergadering van 17 januari, zodat we toch nog over kaderstelling en procesgang met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Mijn vraag is eigenlijk tweeledig, namelijk: gezien het feit dat de besluiten per 1 januari 2012 van kracht zijn, vragen wij ons af of deze discussie niet mosterd na de maaltijd is, kunnen wij als raad de discussie op 17 januari überhaupt nog iets beïnvloeden, en geldt onze zorg richting zorgvuldigheid - de beschikkingen zijn erg laat verstuurd, dat is uitgelegd door de ambtenaren. Wij maken ons daarom wel zorgen over de zorgvuldigheid waarmee de gemeente nu te werk gaat, waar het gaat om instellingen die hun subsidie zien verdwijnen. Is de termijn waarin instellingen nu gedwongen worden af te bouwen, redelijk en/of juridisch haalbaar? Dank u wel. Voorzitter: De wethouder. 6

7 Mevrouw Schreurs: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn gehouden om een redelijke termijn van afbouw te hanteren. Dat betekent dat op dit moment al met de instellingen gesproken wordt over wat de consequenties van de afbouw voor hen zijn en welke langetermijnverplichtingen zij hebben. Dat inzicht is er voor uw vergadering van 17 januari en de besluiten worden daarna pas in het college genomen. Feitelijk heb je dan te maken met de zogenaamde frictiegelden, maar daar zitten dat soort dingen in. Voor elke organisatie is dat maatwerk. Wat betreft de mosterd na de maaltijd : in zekere zin wel. Aan de andere kant staat het u natuurlijk altijd vrij om na nieuwe inzichten te acteren. Mevrouw Verhees: Dank u wel. Maar is het dan niet zo dat we dan al onomkeerbare besluiten hebben genomen, waar wij als raad Ik pleit er niet voor om op instellingenniveau de discussie te gaan voeren in de commissie, maar ik kan mij voorstellen dat we op kaderniveau misschien tot andere inzichten zouden kunnen komen? Is daar dan nog iets in te beïnvloeden? Voorzitter: Ik kijk even of er nog anderen zijn die vragen willen stellen. Dat is niet het geval. De wethouder. Mevrouw Schreurs: Het probleem van de korte termijn waarop dit allemaal plaatsvindt is gewoon dat het geld er pas is bij de begroting en dan moet het heel snel beschikbaar zijn per 1 januari. Als u voor de nieuwe kadernota nieuwe beslissingen wil nemen, is die ruimte er natuurlijk altijd. Of begrijp ik u hiermee verkeerd? Mevrouw Verhees: Nou, laat ik een voorbeeld nemen. Als wij door de discussie in de commissie op 17 januari tot de conclusie komen dat er maar erg weinig overblijft voor beeldende kunst in het algemeen ik noem maar wat kunnen wij daar dan nog in schuiven? Of zegt u: nee, die beslissingen zijn al genomen en dat gaat niet meer. Mevrouw Schreurs: In principe hebben wij met elkaar afgesproken dat de hoeveelheid geld die gevoteerd wordt voor bepaalde functies, een discussie is voor 2013, dus dan zit u precies op het juiste moment de discussie daarover te voeren. Hierin ging het feitelijk om individuele beoordelingen van iedereen die normaal gesproken een aanvraag had. Die zijn gewoon conform de criteria die u zelf heeft vastgesteld beoordeeld. Daar is dus feitelijk niets aan te doen. Wat wel een zeker reddingsmiddel is, is dat u op hetzelfde moment tijdens de begrotingsbehandeling 1 miljoen incidenteel geld heeft gevoteerd, en er voor iedereen die voor structurele subsidie afgewezen is, wel de mogelijkheid is voor een incidentele projectsubsidie of zelfs meerdere. Dat betekent dat het ook qua activiteiten wel eens erg kan meevallen. 7

8 Voorzitter: Ja? Oké, daar heeft u antwoord op gekregen. Mevrouw Verhees: Ja, dank u wel. Voorzitter: Dan gaan wij nu over tot het volgende agendapunt. 5. Onderwerpen waarover geen amendementen en/of moties zijn aangekondigd Raadsvoorstel inzake vaststelling van de Coördinatieverordening ruimtelijk beleid Eindhoven Raadsvoorstel tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan I Flight Forum (cluster 8) Raadsvoorstel Regeling: Lening stimulering energiebesparende maatregelen Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2011 en aanvullende wijzigingen reserves en voorzieningen Raadsvoorstel Vaststellen begrotingswijzigingen 2011 en 2012 diverse besluiten B&W (Verzamelwijziging) Raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan V Gestel buiten de Ring 2005 (H.H. Hartenkerk Schubertlaan) Raadsvoorstel tot het vaststellen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Dillenburgstraat 1 Voorzitter: Er zijn woordmeldingen bij 5.2 en 5.4, hetgeen betekent dat 5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 en 5.10, conform de door u voorgestelde procedure in één blok nu in stemming kunnen komen. Kunt u daarmee instemmen? Is er iemand die over één van die onderdelen stemming wenst? Dan concludeer ik dat u daarmee akkoord bent. Is dat correct? Daarmee zijn de onderdelen die ik net genoemd heb, allemaal aangenomen Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'II De Halve Maan (Drents Dorp). Voorzitter: De heer Van Zijl, namens de fractie GroenLinks. De heer Van Zijl: Voorzitter, dank u wel. Ik kan eigenlijk volstaan met een redelijk korte woordmelding. In de commissie hebben we er redelijk uitgebreid over gesproken en heeft GroenLinks op een gegeven moment gezegd dat het erg goed is dat de plannen door kunnen gaan binnen de bestemmingsplanwijziging zoals die nu voorligt. We hebben ook een discussie gehad; ik denk dat we wel een beetje recht 8

9 mogen doen aan de insprekers en de omwonenden die met een bepaald idee in die buurt zijn gaan kopen en in die buurt hebben geïnvesteerd. Zij hebben aangegeven: we snappen best dat de veranderde marktomstandigheden voor een woonbedrijf een situatie tot stand brengt waarin je tot een gewijzigde verhouding tussen huur en koop zou moeten komen, zodat je nu bijvoorbeeld 70% huurwoningen hebt en 30% koopwoningen, maar waarom kan dat in hemelsnaam toch niet gerealiseerd worden binnen het beeldkwaliteitsplan zoals ons dat is voorgesteld? Dat je daarin verschuift qua woningoppervlakte; dat je in zekere zin het woningbestand aanpast zodat er meer woningen komen, is nog voorstelbaar. Maar is het nog mogelijk om met de woningcorporatie die daar aan de slag gaat, in overleg met bewoners, te komen tot detailaanpassingen die het ook voor bewoners makkelijker maken om uiteindelijk met het plan te gaan leven? Voorzitter: Oké. De heer Rijnders namens leefbaar eindhoven. De heer Rijnders: Dank u, voorzitter. Veelal in dezelfde lijn als GroenLinks hebben wij om een woordmelding gevraagd. Mensen die zich daar hebben gevestigd, hebben dat gedaan omwille van een bestemmingsplan dat hun aanstaat, maar wij hebben daar nog een expliciete vraag over. De wethouder heeft in de commissievergadering expliciet aangegeven taakstellend te zullen opereren. Wij lezen toch duidelijk in de tweede alinea in het rapport (dat dus ook nog behoorlijk wat vragen heeft doen oplaaien) dat van de 140 woningen die terugkomen, waaronder 30 koopwoningen, wordt gezegd dat er in het totale plan circa 70 koopwoningen zijn. Circa kan in onze optiek ook betekenen: gereduceerd tot 10. Dat is niet echt taakstellend. Gehoor gevend aan de burgerparticipatie die wij hier voor ogen hebben, denk ik dat wij als raad niet echt recht doen aan de bewoners die zich hebben gemeld tijdens het inspreken van de commissie. Ik wil daar toch nog graag even aandacht voor hebben. Voorzitter: Oké. Dank u wel. De heer Rozendaal. Ik wil u erop wijzen dat de stoel van de heer Rijnders ingepikt is door de Partij van de Arbeid-fractie. [Gelach] De heer Rozendaal: Er is weer even een oproer in de zaal gesust. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben in de commissie ook al een aantal vragen gesteld. Wat duidelijk is, is dat het oorspronkelijke bestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan door zowel bewoners als anderen gedragen werd. Nu is er een wijziging voorgesteld die voor de bewoners duidelijk niet binnen dat beeldkwaliteitsplan past. Dat het in eerste instantie tot stand is gekomen met goede samenspraak en inspraak, is duidelijk. Het is zo jammer dat het in tweede instantie blijkbaar niet zo goed is gegaan, want nu zegt een hele grote groep mensen, de mensen die er al wonen: maar nou gaat het afwijken van wat wij graag hadden gewild. Blijkbaar is die samenspraak niet helemaal goed verlopen. Dat vinden wij heel jammer. 9

10 We hebben verder nog wel twijfels of het aantal huurwoningen wel zo hoog moet zijn op dit moment, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat de corporatie daar andere ideeën over heeft. Dit moet ook met de bewoners afgestemd worden en dan moet het duidelijk zijn dat ook zij daar akkoord mee kunnen gaan. Verder hebben wij van de corporatie begrepen dat het helemaal geen kwaad kan als het plan even uitgesteld wordt. Wij zouden dan ook met klem aan de wethouder willen vragen om de samenspraakprocedure nogmaals te doorlopen met de bewoners om te kijken of er een plan kan ontstaan dat veel breder wordt gedragen zodat de mensen daar ook allemaal tevreden zijn met wat er gebouwd gaat worden. Juist omdat de corporatie zegt dat dat geen kwaad kan, zouden wij graag willen dat u het voorstel terugneemt, zodat wij er op een later tijdstip nog over kunnen beslissen. Voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan de wethouder. Mevrouw Fiers: Dank u wel, voorzitter. In de commissie is er uitgebreid van gedachten gewisseld over dit onderwerp. Ik zal dus niet alle argumenten herhalen, maar ik denk dat doorgang van dit bouwproject - waar wij in de stad een aantal bouwprojecten zien stagneren - uitermate belangrijk is, omdat er veel vraag is naar deze woningen. Dan ga ik even in op de specifieke vragen die gesteld zijn. GroenLinks vraagt om detailaanpassingen. Met een bestemmingsplan leg je in principe alleen grove contouren vast. In de plandetaillering zal er ongetwijfeld nog een en ander kunnen wijzigen. Daar zal ik de corporatie toe uitdagen, maar ik vrees dat de tegenstellingen die er zijn, niet meer te overbruggen zijn met detailaanpassingen. Dat geef ik u even mee, maar wat dat betreft is het definitieve plan nog niet in de bestekken, dus daar komt nog een heel traject achteraan. Dit is maar het bestemmingsplan wat nu wordt vastgesteld. De opmerkingen van leefbaar eindhoven gaan over circa 70% huurwoningen/koopwoningen. U zegt: taakstellend. Ik ben volgens mij redelijk helder geweest over het feit dat huur en koop, zeker in de huidige markt, geen exacte wetenschap is. Wij zien op meerdere plekken in de stad dat de plannen die in eerste instantie gepland waren als koopwoningen op dit moment omgezet worden naar huur, omdat veel mensen geen koopbeslissing nemen en wel een huurbeslissing. Meer dan 50% van de woningen in deze stad zijn huurwoningen. In die zin zou ik dus niet mee willen gaan in de opmerking van leefbaar eindhoven om dit hier taakstellend in de bestemmingsplannen te reguleren. Het kan met een paar woningen meer of minder koop ook prima gerealiseerd worden. Dan de VVD. Die stelt eigenlijk voor om het samenspraakproces opnieuw te doen en het plan in te trekken. Ik denk dat wij met elkaar geconstateerd hebben dat er 10

11 ongetwijfeld een aantal dingen beter hadden gekund, maar volgens mij is er een verschil van inzicht tussen een aantal omwonenden in de buurt en het plan dat hier voorligt. Mijn voorstel is dus om het plan wel door te laten gaan, in ieder geval het bestemmingsplan vandaag vast te stellen, en niet het hele proces opnieuw te doen, want uiteindelijk is het de inhoud van het plan wat hier vandaag voorligt. Dat voorstel klinkt misschien sympathiek, maar dat ondersteun ik niet. Volgens mij waren dat de opmerkingen. Voorzitter: De heer Van Zijl. De heer Van Zijl: Voorzitter, dank u wel. Ik hoor de wethouder zeggen dat ze de woningcorporatie zou willen uitdagen om daar toch nog eens naar te kijken. Na afloop van de vergadering (dat heb je meestal wel bij zo n commissievergadering) hoorde ik van bewoners terug dat er best nog ruimte is - ook voor bewoners - om te kijken of er in de detaillering, in de uitvoering, iets gedaan kan worden wat in ieder geval het beeld van de omgeving zodanig zouden kunnen hervormen dat zij zich daar beter in zouden kunnen vinden. Ik zou dus nogmaals willen benadrukken: ga die uitdaging aan, om nog een keer met de bewoners en de woningbouwcorporatie te kijken wat er aan detaillering aangepast zou kunnen worden. Mevrouw Fiers: Ik ga de woningbouwcorporatie uitdagen, maar zoals ik al zei, denk ik dat er een aantal fundamentele vraagstukken liggen die daarmee niet overbrugd zullen worden. Ik probeer dus ook iets aan verwachtingenmanagement te doen. Voorzitter: Oké. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Rozendaal. De heer Rozendaal: Ja, heel kort. U wilt het niet uitstellen, terwijl wij denken dat de procedure opnieuw zou moeten worden doorlopen. Dat wil niet zeggen dat u daar niet moet bouwen en wij zeggen niet dat het niet noodzakelijk is om te bouwen, maar wij denken dat u op dit moment te weinig met de mensen heeft overlegd en te weinig gebruik heeft gemaakt van de procedures die daarvoor zijn, terwijl dat eerder wel duidelijk is gebeurd. Wij denken dat als we dit nu aannemen, dat wij daar de komende vijftig jaar aan vastzitten en dan willen we dat wel goed doen. Wij zullen dus niet instemmen met dit voorstel. Voorzitter: Dat staat u natuurlijk vrij. Ik had het, gelet op het feit dat het bijna een ordevoorstel is, dat dit voorstel niet rijp is voor behandeling daar komt het zo ongeveer op neer wel netter gevonden als u dat ook in het presidium had gemeld. Dit staat nog onder de categorie geen amendementen, geen moties en u stelt eigenlijk voor om de hele beraadslaging en stemming af te voeren. Goed. Daarvan kennisnemend, gaan we nu over tot besluitvorming. 11

12 We gaan over tot de besluitvorming van 5.2. Is er iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? De heer Reker. De heer Reker: Voorzitter, wij hebben mogen constateren dat de gemeente en de corporatie de afspraken met de bewoners niet is nagekomen met betrekking tot de inrichting van de wijk. Wij zullen dan ook tegen dit raadsvoorstel stemmen. Voorzitter: De heer Rijnders. De heer Rijnders: Dank u wel, voorzitter. Heel goed begrijpend welke flexibiliteit nodig is in onze woningbouw, maar kijkend naar burgerparticipatie die hier heeft plaatsgevonden, zullen wij tegen dit voorstel stemmen. Voorzitter: Oké. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan gaan wij over tot stemming. Wie is voor dit voorstel? [Stemmen bij handopsteken] Voor dit voorstel hebben gestemd de fracties van D66, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP, Trots op Nederland en de Fractie Mulder. Daarmee is het voorstel aangenomen. 5.4 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiële Verordening Gemeente Eindhoven 2012 Voorzitter: Ik had gemeld dat er ook nog woordmeldingen waren bij 5.4. Dat is niet het geval. Mijn vraag is dus: kunt u instemmen met 5.4? Ja. Is er iemand die er stemming over wenst? Niet. Dan is dat voorstel aangenomen. 6. Onderwerpen waarover wel amendementen en/of moties zijn aangekondigd. Voorzitter: Ik wil u erop wijzen dat punt 6.1 is afgevoerd en dat 6.1a ervoor in de plaats is gekomen. 6.1A. Raadsvoorstel Wijzigingen WWB Voorzitter: Wethouder Brink wil daar een korte toelichting op geven, heb ik dat goed begrepen? De heer Brink: Ja, voorzitter, het is eigenlijk een technische wijziging die plaatsvindt, in verband met de invoering van enkele wetswijzigingen per 1 januari 2012 en daar hebben wij uw toestemming voor nodig, geachte raad. 12

13 Voorzitter: Goed. Ik kijk naar de commissievoorzitter, mevrouw Verhees, voor een korte toelichting op het debat in de commissie. Mevrouw Verhees: Ja, voorzitter, dank u wel. Deze commissiebehandeling heeft vandaag plaatsgevonden. Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging WWB en samenvoeging WIJ voor 1 januari 2012 aanneemt, stelt het college voor: intrekken en opnieuw vaststellen van de re-integratieverordening, intrekken afstemmingsverordening en vaststellen maatregelenverordening, intrekken en opnieuw vaststellen toeslagenverordening en het intrekken re-integratieverordening Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK). Gezien het feit dat de wijziging het doorvoeren van landelijke wetgeving betreft en er dus weinig keuze is, adviseert de commissie positief ten aanzien van dit voorstel. Mede naar aanleiding van de inspreker, is aandacht gevraagd voor het informeren van de betrokken cliënten. De wethouder informeert de raad in januari 2012 schriftelijk over de effecten en hoeveel mensen met de wijzigingen te maken krijgen. De heer Rennenberg van het OuderenAppèl heeft een motie van onbehagen aangekondigd en heeft in de commissie aangegeven deze nader toe te zullen lichten tijdens de raadsvergadering. De discussie hier in de raad dient daarom enkel nog over deze motie te gaan. Dank u. Voorzitter: Oké. Ik kijk in ieder geval naar de heer Rennenberg. Die zal vast het woord wensen te voeren. Hij heeft mogelijkerwijs een motie in zijn achterzak. De heer Rennenberg. De heer Rennenberg: Voorzitter, wat mij nu eigenlijk verbaast is dat een technisch voorstel duizenden en duizenden Eindhovenaren de ellende in jaagt. Ik herinner mij dat er ergens stond: technisch voorstel, maar omdat het zoveel invloed heeft op onze inwoners, wethouder, zou er toch beter over gesproken kunnen worden. Ik vind het bijna angstwekkend te moeten constateren dat in een getalenteerde stad als de onze, politiek gezien bijna geen ruimte wordt vrijgemaakt om de Haagse maatregelen, zoals die nu in de Bijstandswet 2012 wordt omschreven, ter discussie stellen. Vijf minuten en geen discussiestuk, staat er op de agenda, terwijl wij weten dat duizenden en duizenden Eindhovenaren tot op het bot worden uitgekleed, terwijl velen van hen nu op dit moment nog niet eens weten wat er boven hun hoofd hangt. In de mensen een welbehagen, voorzitter, dat zullen wij een dezer dagen weer horen als het kerstmis is. Is het dan niet vreemd om over welbehagen te spreken als je weet dat 2012 voor veel mensen, onze stadsgenoten, er geen welbehagen meer zal zijn, omdat dit raadsvoorstel ons terugbrengt naar de jaren veertig en begin jaren vijftig, toen het gezinsinkomen ook als bepalend gold en de oudere werkende kinderen vaak voor de ouders moesten zorgen omdat zij het zelf niet meer konden rooien. 13

14 Hierdoor werd ook de toekomst van die kinderen bijna uitzichtloos en konden ook die kinderen niet meer uit hun langdurige armoedesituatie ontsnappen. Wie van ons heeft dat gevoeld? En wie van ons heeft dat ooit meegemaakt? Ik wel, voorzitter. En ik schaam me er gewoon voor om dat hier nog een keer naar voren te brengen. Daarom raakt de discussie mij ook zo erg, in feite omdat de discussie wordt beperkt tot een technisch stuk waar niet over gediscussieerd wordt. Wat moeten wij als Eindhoven nou doen om te proberen in Den Haag kenbaar te maken wat er aan de hand is met mensen die aan de onderkant van onze samenleving staan? We doen er niets aan en vanavond is er weer een discussie in de Eerste Kamer en gelukkig is er een wijze senator van het CDA, die gisteren zei: ik ben er hartstikke op tegen. Zo ben ik er ook hartstikke op tegen. Ik heb deze raad afgetast en ik heb aan de raad gevraagd om mijn motie van onbehagen te ondertekenen. Gelukkig, voorzitter - dat heb ik meermaals opgemerkt - hebben wij een sociale raad. Mijn motie wordt bijna raadsbreed ondersteund door de Partij van de Arbeid, door de SP, door het CDA, door GroenLinks, door Fractie Mulder, door leefbaar eindhoven, door de Fractie Petra Sodenkamp, door de Lijst Pim Fortuyn. Ik dank hen allen hartelijk dat zij in ieder geval mij de gelegenheid hebben gegeven om straks met een brief die wij allen zullen ondertekenen, in Den Haag eens te zeggen: er is wel armoede. Als de heer Rutte durft te zeggen dat er geen armoede is, zou ik graag met hem de discussie willen aangaan, en ik denk gewoon dat hij het verliest. Hoe spijtig het ook is. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog anderen die het woord hierover wensen te voeren? Mevrouw List. Mevrouw List: Voorzitter, ik denk dat we af en toe, hoe technisch een onderwerp ook is, gewoon daar moeten kijken waar de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad begint en eindigt en waar die van de Tweede en Eerste Kamer begint en eindigt, mijnheer Rennenberg. Ik wilde u ook nogmaals herinneren aan wat in het coalitieakkoord staat over dat wat wij willen bereiken, om een sociale stad te zijn, op het gebied van armoedebeleid en het Wmo-beleid, mijnheer Rennenberg, u heeft zelf aangegeven dat u blij verrast bent altijd te weten dat u in een sociale stad en een sociale raad werkzaam bent, en ik wil nogmaals van onze kant, van de VVD uit, benadrukken dat als we over een technisch voorstel praten, dat we dat dan heel technisch behandelen, mijnheer Rennenberg Voorzitter: Was dit nou een termijn of een interruptie? Mevrouw List: Ik wilde een interruptie naar mijnheer Rennenberg. Voorzitter: Maar er zat geen vraag achteraan. 14

15 Mevrouw List: Ik zou de vraag willen stellen: vindt u niet dat het gewoon gepast is om uiteindelijk daarover te praten waar uw eigen verantwoordelijkheid ligt, mijnheer Rennenberg? Op dit moment is dat misschien helaas voor u een technisch voorstel. De heer Rennenberg: Kijk, mevrouw, ik denk dat ik als mens, en ook de anderen rondom mij, als mens reageren op wat uw leider in Den Haag op dit moment aan het doen is. Of dit nu iets te maken heeft met deze motie of niet, wat hij aan het doen is, is mensen in een hoop ellende en armoede storten en daar zal ik tot het einde van mijn leven voor blijven vechten. Dan kunt u zeggen wat u wilt, maar het is niet goed wat daar gebeurt! Voorzitter: Oké. Dat was een interruptie en daar is antwoord op gegeven. De wethouder. De heer Brink: Dank u wel, voorzitter. De motie van onbehagen is ons inziens een sympathieke motie. Natuurlijk, we zijn het ook wel met u eens, maar u moet zich goed kunnen voorstellen dat sommige wetswijzigingen in Den Haag worden gemaakt en besloten en andere beleidswijzigingen hebben we autonoom als gemeente de bevoegdheid toe. Wel, zo ook met deze wetswijzigingen. Een deel is ons opgelegd door Den Haag. Daar kun je niet onderuit. Aan een ander deel kunnen we beleidsmatig inhoud en vorm geven. Daar waar wij dat konden - dus bij de gemeentelijke beleidsinvullingen hebben we dat ook gedaan. Bij die verordeningen is er geen burger die een uitkering heeft erop achteruit gegaan of op vooruit gegaan. Op de tweede plaats: timmeren wij genoeg aan de weg in Den Haag om daar aan de orde te stellen wat onze gevoelens zijn over deze wetswijzigingen? Ik kan u zeggen, in het G32-verband dat zijn de 32 grotere gemeenten in Nederland voeren we wel degelijk actie in deze regels. Daaronder schaart Eindhoven zich ook. Wij hebben trouwens tegengestemd bij de VNG voor deze operaties. Dat zal onze gesprekspartner ook zijn. U hoorde het net: de Eerste Kamer heeft er vandaag over gedebatteerd, om uur is de stemming. Er is zojuist door de staatsecretaris toegezegd dat hij in overleg moet gaan met de gemeente over wat de effecten zijn van deze wetswijzigingen. Ook dat is, denk ik, een voortvloeisel uit datgene wat de G32-gemeenten, de G4-gemeenten en de VNG hebben aangegeven aan het ministerie. Al met al is het dus een sympathieke motie. Ik denk dat ook door Eindhoven driftig aan de weg wordt getimmerd wat betreft de uitvoering en de effecten van deze wetswijzigingen. Ik vind het dan eigenlijk overbodig, maar ik zeg dan bij dezen nog een keer: ik doe met u mee. 15

16 Voorzitter: Oké. Dank u wel. De heer Rennenberg. De heer Rennenberg: Ja, wethouder als u meedoet, ben ik toch heel tevreden en moet ik goed op mijn woorden letten. Het is inderdaad zo: de VNG heeft opgeroepen om tegen de invoering te stemmen, de vakbonden, de Cliëntenraad, iedereen heeft daartoe opgeroepen. Ik zie ook en dat vind ik nou jammer dat de vier grote gemeenten zich er apart mee hebben beziggehouden. Dat hadden de vijf grote gemeenten moeten zijn, want wij horen daar eigenlijk bij. Zij hebben het al gedaan, dan doen we het nu maar apart. Dan laten wij zien dat Eindhoven inderdaad een sociale stad is. Voorzitter: De wethouder. De heer Brink: Ja, ik denk dat u ook weet dat ik ook persoonlijk genoeg aan de weg heb getimmerd wat betreft de wetswijzigingen die 1 januari 2013 ingaan ik denk alleen al aan de WSW. Ik heb ook regelmatig contact met de staatssecretaris. Dit is een onderwerp waarover wij praten. Ik weet dat hij heel goed weet hoe hier in Eindhoven de vlag erbij hangt. Wat kun je meer doen dan alleen maar erop in praten. Uiteindelijk besluit de regering, de Tweede Kamer besluit, de Eerste Kamer besluit en dat is vanavond aan de orde. De heer Rennenberg: De staatssecretaris is een clubgenoot van u, dus dat moet voor u makkelijker zijn om daar invloed op uit te oefenen, dan voor wie dan ook. Daar vertrouw ik ook op. Voorzitter: Oké. Is dat een reden voor u om iets met de motie te doen? Oké. Dan trekt u hem nu in? De heer Rennenberg: Nee, nee, nee. Dan zou ik ook een techneut zijn en dat ben ik helemaal niet! Voorzitter: Nee, oké. Ik wilde het even weten want De heer Rennenberg: Nee, we hebben raadsbreed gezegd: die brief gaat eruit. Als het de wethouder tijd kost, dan stellen we hem zelf wel op, maar die brief moet in elk geval uitgaan. Voorzitter: Oké. Dan gaan we nu over tot stemming, als u het goed vindt. We gaan stemmen over motie op stuknummer M1, een motie van onbehagen. Is er iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? Mevrouw List en de heer Van Dorst. [Reageert op opmerking buiten microfoon] Eerst het voorstel? Nee, heel goed. We gaan eerst het voorstel doen. Eerst de stemverklaringen. Mevrouw List. 16

17 Mevrouw List: Voorzitter, de wethouder heeft toegelicht dat hij in andere gremia aandacht vraagt voor deze situatie. Dat appreciëren wij. Nogmaals: wij denken juist bij dit agendapunt dat het dan ook niet gepast is om door middel van een motie mee te stemmen. In dat kader nogmaals: wij juichen de wethouder toe in zijn acties die hij onderneemt zullen wij niet meestemmen met de motie. Voorzitter: De heer Van Dorst. De heer Van Dorst: Voorzitter, dank u wel. Wij hebben eens goed gekeken naar de vraag van mijnheer Rennenberg en dat zijn in feite twee vragen. Een om een signaal af te geven wat het doet met mensen in Eindhoven die het al zwaar hebben. De tweede vraag is om reparatie van wetgeving te bewerkstelligen. Die eerste vraag is voor ons uiteraard geen enkel probleem. Met die tweede zaten wij een klein beetje te worstelen, maar hij is voor ons niet zwaarwegend genoeg. Wij zullen met de motie meestemmen. Voorzitter: De heer Isik. De heer Isik: Dank u, voorzitter. Ik wil alleen maar aankondigen dat wij het OuderenAppèl steunen in alle pogingen die zij ondernemen om dit op de agenda te zetten. Voorzitter: Iemand anders nog? Dat is niet aan de orde. Dan gaan we nu over tot stemming. Het voorstel. Wie is voor het voorstel? [Stemmen bij handopsteken] Wie is daartegen? [Stemmen bij handopsteken] Met de stemmen van leefbaar eindhoven, OuderenAppèl Eindhoven, Fractie Mulder en de Fractie Petra Sodenkamp tegen, is het voorstel aangenomen. Dan komen we nu bij de motie op stuknummer M1. Wie is voor die motie? [Stemmen bij handopsteken] Voor de motie hebben gestemd de fracties van D66, leefbaar eindhoven, OuderenAppèl Eindhoven, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Fractie Petra Sodenkamp, de LPF en de SP. Met de stemmen van Trots op Nederland en de VVD tegen, is de motie aangenomen Herzien raadsvoorstel en herzien ontwerpraadsbesluit met nadere toelichting Definitief ontwerp en beheermodel voor Natlab 2.0 (vervolg). Voorzitter: Dit is net nog besproken in de commissie en er is een woordmelding van de zijde van de Partij van de Arbeid. Ik weet niet wie dat gaat doen? De heer Raaijmakers. We gaan eerst naar de commissievoorzitter, de heer Oosterveer. 17

18 De heer Oosterveer: Dank u wel, voorzitter. We hebben net kort met elkaar gediscussieerd over het stuk dat voor ons ligt. Alle fracties hebben aangegeven of zij voor of tegen zijn. De discussie was op zich heel goed. Er zijn nog twee punten die wellicht open staan. Die zijn door de wethouder toegezegd en tijdens de commissievergadering is er inderdaad tijdens de commissievergadering een woordmelding gekomen dat zij vandaag wilden spreken. Dat is de PvdA. Verder is alles duidelijk en uitgediscussieerd. Voorzitter: Oké. [Lacht] Het is fijn dat u zegt dat de discussie goed was. De heer Raaijmakers. De heer Raaijmakers: Dat kan ik bevestigen, voorzitter, de discussie was goed. Voorzitter: Misschien wilt u achter het spreekgestoelte plaatsnemen, anders weten we niet wie er spreekt en wie er een interruptie pleegt. Mevrouw Fiers: We zijn de wethouder kwijt. De heer Raaijmakers: Dat is lastig! Mevrouw Fiers: [Lachend] Nou, begin maar, we zullen kijken hoever wij komen. Het gaat ook te snel, zeg maar De heer Houben: Probeer het eens met vijf wethouders, misschien lukt dat. Mevrouw Fiers: [Lachend] Dan kunnen we proberen hetzelfde antwoord te geven als net in de commissie. De heer Raaijmakers: Voorzitter, gaat dit van mijn spreektijd af? Voorzitter: Ja, de wethouder is er. Heel goed. De heer Raaijmakers. De heer Raaijmakers: Dank u wel, voorzitter. De wethouder gaat als ik haar eerst een compliment wil maken. Daar begin ik mee. Ik wil haar graag een compliment maken voor het rondje langs de velden dat ze heeft gemaakt in het kader van het herziene raadsvoorstel voor NatLab 2.0. Het nadeel is dat dat rondje langs de velden wel wat vragen heeft opgeleverd die nog open staan in het definitief ontwerp. In de commissievergadering heb ik een voorbehoud gemaakt om het even mee terug te nemen naar de fractie en een motie overwogen. Het blijft ten aanzien van deze motie bij een overweging, omdat wij op basis van de toezeggingen van de wethouder voor het raadsvoorstel gaan stemmen, waarbij de Partij van de Arbeid wel graag nog de toezeggingen in deze raad bevestigd krijgt. Enerzijds dat er vóór de aanbesteding een overzicht van de wethouder komt met de oplossingen voor de openstaande 18

19 punten, dan wel die punten die nog niet ingevuld zijn. Ten tweede dat het project NatLab 2.0 binnen de begroting blijft. En ten derde dat het in dat kader (dat het binnen de begroting blijft) ook blijft voldoen aan het programma van eisen. Dank u wel. Voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog anderen die het woord hierover wensen te voeren? De heer Reker. De heer Reker: Voorzitter, dank u wel. Ik had daarstraks in de commissie ook al aangegeven dat ik er iets over wilde zeggen. Het is bekend dat de Lijst Pim Fortuyn al eerder tegen de verhuizing heeft gestemd van Plaza Futura, maar goed, het feit is beslecht en mijn fractie zal zich daarbij neerleggen. Dat Plaza Futura naar het voormalige NatLab-gebouw van Philips aan de Beukenlaan verhuist, zien wij als een gemiste kans om van het huidige NatLab meer te maken dan een theater- en horecagelegenheid waar meerdere culturele instellingen worden gehuisvest. Het NatLab is een waardevol industrieel erfgoed, een monument met zeer veel allure en een nostalgische uitstraling, door de uitvindingen van destijds die vandaag de dag nog ten grondslag liggen aan de huidige techniek en welvaart. Mede daardoor vinden wij het een onverstandige keuze om Plaza Futura juist in dit monumentale pand te vestigen. Wij doen daarmee de geschiedenis van Eindhoven en het NatLab tekort. Er zijn andere mogelijkheden die beter passen bij de geschiedenis van dit gebouw. Denk bijvoorbeeld maar aan Studio 040, die een link heeft met het verleden van NatLab. Eindhoven, als centrum van Brainport en als slimste stad, dient deze kansen beter te benutten. Afgezien van de 14 miljoen investeringskosten, rekent het college zich rijk in de exploitatie van het gebouw, waarbij de horeca-inkomsten het financiële gat moeten dichten. Gelet op eerdere experimenten ik noem bijvoorbeeld PopEi is mijn fractie de mening toegedaan dat de huidige subsidies die de bouwende instellingen momenteel ontvangen, niet voldoende zullen zijn om het financiële debacle te voorkomen. Voorzitter, het gevolg is dan ook dat er meer gemeenschapsgeld naar de gebruiker van dit gebouw moet om de exploitatie op nul te laten uitkomen. In deze financieel onzekere tijd, waar gekort wordt op veel verworven rechten, zoals een goede zorgplicht, en ook de Eindhovense burgers de broekriem moeten aanhalen, kunnen wij niet instemmen met dit voorstel. Voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik naar de wethouder, als er tenminste geen woordmeldingen meer zijn. De heer Thewissen. 19

20 De heer Thewissen: Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, wij zijn de commissiebehandeling vandaag ook nog met enkele vragen ingegaan, onder andere over geluidsisolatie, zichtlijnen, bezwaren van de omgeving tegen een terras. Echter, gezien de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan, zou ik de toezeggingen die de PvdA heeft genoemd willen aanvullen: dat die dus komen vóór de afronding van de aanbesteding. Daar staan wij positief tegenover. Voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? De heer Rennenberg. De heer Rennenberg: Het OuderenAppèl is vanuit een heel oude traditie er altijd op tegen geweest dat Plaza Futura op de Leenderweg weggaat. Wij kunnen ons nog goed de tijd herinneren van Nico van der Spek, die daar zoveel aandacht aan heeft besteed en zoveel positieve resultaten heeft behaald. Wij zijn bang dat als Plaza Futura naar Strijp-S gaat, dat het geen haalbare kaart zal zijn. Ten eerste wat betreft de bezoekers naar Plaza Futura zelf, en ten tweede wat betreft de bezetting van het restaurant of het café of de bar, hoe je het wilt noemen. Ik denk dat met vier of vijf van die instellingen en met vier of vijf bars op Strijp-S, er voor Plaza Futura niets meer te verdienen is. Bovendien vind ik, als een echte Stratummer, dat Plaza Futura gewoon in Stratum moet blijven. Voorzitter: [Lacht] Oké. Anderen nog? Dat is niet het geval. De wethouder. Mevrouw Schreurs: Dank u wel, voorzitter. De bijdrage, eigenlijk het pleidooi, van de heer Rennenberg voor Plaza Futura die het een tijd lang erg goed heeft gedaan in ons Stratum zou ik bijna zeggen, is denk ik vooral een pleidooi voor een goede invulling, nadat Plaza daar weg is. Daar is het een prachtige plek voor. Voorzitter, eerst zal ik nog even bevestigen wat ik in de commissie gezegd heb. Ja, natuurlijk blijft het binnen de begroting. Ja, natuurlijk blijft het binnen het programma van eisen, waarbij u natuurlijk wel in gedachten moet hebben dat het een bestaand gebouw is, dus dat de invulling daarvan recht doet aan de eisen, maar ook aan het gebouw. De losse eindjes worden opgelost voor de aanbesteding, voor zover ze op dat moment ook opgelost moeten worden, want sommige dingen doe je tijdens de bouw, maar dan krijgt u ook een nette invulling van wat ervoor is en wat daarna nog kan plaatsvinden, en u wordt continu op de hoogte gehouden. Wat betreft geluid en zichtlijnen is het op dit moment eigenlijk al opgelost in nauw overleg met de eindgebruikers. Wat betreft de concrete invulling in het gebouw dat moet vooral na de aanvang van het proces samen met de gebruikers nog plaatsvinden. Mijnheer Reker, u veronderstelt wel heel veel. U veronderstelt dat er veel meer gemeenschapsgeld naartoe zal moeten. Zullen we een keer een weddenschap afsluiten? 20

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos 1 Conceptverslag wetgevingsoverleg CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 juni 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie