gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. Uitnodiging aan M. Oosterveer Voorzitter X mw. J. Verbruggen (vervangt M. Secretaris X Honing) mw. E. van Dijk PvdA X S. Slaaf PvdA X mw. M. Verhees PvdA X mw. B. van Benthem Jutting D66 X mw. J. van Eijs D66 X T. Reijnaerts D66 X R. Caris SP J. van Erp SP X M. Lathouwers SP X F. van den Broek VVD X J. de Jong VVD X J. Rozendaal VVD X F. Claassen OAE X H. Hulshuizen OAE F. Noldus OAE X P. Blom CDA X mw. K. Wagt CDA X mw. R. Richters GroenLinks K. Sachse GroenLinks X R. Thijs GroenLinks X G. Geerts Leefbaar Eindhoven X M. van der Mésche Leefbaar Eindhoven X M. Nijs Lijst Pim Fortuyn X R. Reker Lijst Pim Fortuyn X E. den Braven CU J. Jansen CU X Mede aanwezig Wethouder M. van Dorst Wethouder B. van Kaathoven wethouder Y. Torunoglu Aanwezig

2 Met onderstaande link kunt u het beeld- en geluidsverslag van deze vergadering integraal raadplegen: tgoed Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering van de commissie Ruimte & Vastgoed van 18 november 2014 en heet iedereen van harte welkom. 1.1 Mededelingen van de voorzitter. Bij de ingekomen stukken ter kennisname een ledenbrief van de VNG Maatschappelijke doelen centraal in het stedelijk waterbeheer. 1.2 Mededelingen van het college. Geen mededelingen. 1.3 Vaststelling volgorde van de agenda. Op voorstel van de voorzitter wordt besloten eerst de agendapunten 3.1 t/m 3.3 te behandelen, dan de rondvragen en daarna de overige agendapunten. 2 Vaststelling verslagen en afsprakenlijsten 2.1 van de vergadering van 7 oktober van de gecombineerde vergadering Financiën en Bestuur en Ruimte en Vastgoed van 28 oktober 2014 inzake behandeling van begroting Akkoord. 2.3 Afsprakenlijst. Dhr. Lathouwers vraagt n.a.v. afsprakenlijst wethouder Torunoglu naar wanneer de raad geïnformeerd wordt over Drents Dorp/Oes Hoes. In de aangenomen actuele motie stond voor ; in de afsprakenlijst kwartaal 1, De wethouder geeft aan dat de op korte termijn (in de komende weken) geïnformeerd wordt over Drents Dorp/Oes Hoes middels een RIB of memo. 3 Te behandelen in de raadsvergadering van 25 november Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Landhof fase 3 De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: D66: SP: VVD: 2

3 OuderenAppèl: CDA: GroenLinks: Leefbaar Eindhoven: Lijst Pim Fortuyn: ChristenUnie: akkoord. 3.2 Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan HOV-baan Huizingalaan (zuidelijk deel) Er heeft zich één inspreker gemeld, dhr. Sluyterman op persoonlijke titel. Toezegging wethouder van Dorst: komt voor de raadsvergadering met een eenduidig antwoord te komen over het gebruik van de busbaan door ambulances. Dit op basis van een mogelijke discrepantie in het antwoord op een eerder gestelde rondvraag van de fractie LPF waarin wordt gesteld dat ambulances voor niet spoedritten geen gebruik mogen maken van de busbaan en het in de nota van zienswijzen neergelegde gemeentelijk standpunt (1.3) dat hulpdiensten gebruik mogen maken van de busbaan. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: D66: SP: VVD: OuderenAppèl: CDA: GroenLinks: Leefbaar Eindhoven: Lijst Pim Fortuyn: niet ChristenUnie: akkoord. 3.3 Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan XI Gestel buiten de Ring 2005 (Aireyflasts en woningen) De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: D66: SP: VVD: OuderenAppèl: CDA: GroenLinks: Leefbaar Eindhoven: Lijst Pim Fortuyn: ChristenUnie: akkoord. 3

4 4 Overige agendapunten. 4.1 Agenderingsverzoek VVD inzake Falconcrest In de inleiding geeft de voorzitter aan dat de VVD heeft verzocht om agendering van de beantwoording van de raadsvragen inzake Falconcrest. Op 30 september zijn de betrokken partijen uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Doel van deze avond was meningsvormend voor leden van de commissie Ruimte en Vastgoed. Nu is politieke meningsvorming aan de orde. De VVD heeft ten behoeve van deze oordeelsvorming een concept actuele motie opgesteld. Wethouder Torunoglu heeft (op hoofdlijnen) aangegeven dat: het college in de concept actuele motie de focus te veel vindt liggen op de rol van de gemeente; dat op 2 januari het handhavingsbesluit afloopt en in de tussentijd wordt gewerkt aan het vergunningverleningstraject waarmee er zicht is op legalisatie. Dit zal naar verwachting de komende weken gepubliceerd worden; het college niet voelt voor het opstellen van een document lessons learned, maar veel meer voelt voor het na afloop van het hele traject uitnodigen van alle betrokken partijen om met elkaar terug te kijken naar ieders rol en te reflecteren op de rol van de gemeente. Dat verslag wil hij daarna aan de raad doen toekomen. het concept beslispunt inzake langslepende kwesties door het college ontraden de financiële afwikkeling en rapportage via de reguliere lijn wordt afgerond; de vraag over dierenwelzijn van GL laat de wethouder schriftelijk beantwoorden (portefeuille wethouder Scholten). De VVD beraadt zich op een eventueel vervolg waarbij de VVD heeft aangegeven naar alle waarschijnlijkheid met een definitieve actuele motie voor de volgende raadsvergadering te komen. 4.2 Commissienotitie Manifest Woonvisie In zijn algemeenheid steunen de partijen het Manifest Woonvisie als basis voor de op te stellen woonvisie. Met name voor de wijze van totstandkoming van het Manifest door het betrekken van de diverse partners in de stad is waardering uitgesproken. De volgende opmerkingen/aandachtspunten op hoofdlijnen zijn door de commissie aan het college meegegeven voor de vertaling van het Manifest in de woonvisie. Er zijn zorgen uitgesproken over het waarborgen van betaalbaarheid van het wonen, met name voor de lagere inkomens. Hiermee samenhangend 4

5 zijn er zorgen over de ijzeren voorraad bij woningcorporaties. Bij de betaalbaarheid is ook aandacht gevraagd voor differentiatie in huren en woningen, scheefwonen en doorstroming. Er is aandacht gevraagd voor mensen die heel urgent een woning nodig hebben (flexibel wonen). Er is aandacht gevraagd voor het realiseren van de duurzaamheidsambities, ook in relatie tot het beperken van de woonlasten en het percentage dat mensen aan de energierekening kwijt zijn. Het manifest is (te) veel gericht op het binnenstedelijk wonen en verdichting binnen de ring. De sociale druk in wijken bij verdichting is een belangrijk aandachtspunt. Er zijn zorgen over de toenemende overlast in de stad door woningsplitsing en kamerbewoning. Er is aandacht gevraagd voor een goede koppeling van het Manifest en de woonvisie in de regionale afspraken en de regionale woonvisie. Er is aandacht gevraagd voor een vertaling in meer concrete ambities van het Manifest naar de woonvisie. In het Manifest wordt nog weinig verbinding gelegd met andere domeinen. De verwachting is dat dit in de woonvisie wel wordt uitgewerkt. In het Manifest is nog niet opgenomen hoe de evaluatie van de woonvisie gaat plaatsvinden. 5 Rondvraag en sluiting. Er zijn vier rondvragen aangekondigd. 1. Rondvraag Parentshouse (CDA) De wethouder heeft aangegeven dat in andere steden de initiatieven in de stad zelf zijn ontstaan. Hij wil in plaats van het uitvoeren van een onderzoek, kijken of er woningbouwcorporaties en andere partijen in de stad zijn die dit initiatief willen oppakken. Als er een initiatief komt uit de stad, zal de wethouder de faciliterende rol op zich nemen en de initiatiefnemers in contact brengen met de woningcorporaties. 2. Rondvraag BOR Barrier (PvdA) De wethouder heeft geantwoord dat de BOR momenteel in gebruik is door school, gebruikt wordt als vergaderfaciliteit voor de school en kunnen maatschappelijke gebruikers in het BOR onder schooltijden. Er zijn ook nog activiteiten van Lumensgroep. De wethouder zegt toe de antwoorden ook nog schriftelijk te doen toekomen, waarbij ook zal worden ingegaan op de gymlessen. Ook een aanvullende vraag van mw. Verhees zal de wethouder schriftelijk beantwoorden: wat gebeurt er in de avonduren en of er dan geen gebruik is vanwege de afwezigheid van een beheerder? 5

6 3. Rondvraag MEC en Genneperhoeve (PvdA) Rondvraag wordt schriftelijk beantwoord. 4. Rondvraag Irisbuurt (GL, PvdA, SP, D66, CDA, LPF, CU,OAE) Deze rondvraag wordt schriftelijk beantwoord waarbij de wethouder heeft aangegeven dat de beantwoording wat langer zal duren vanwege de uitgebreidheid van de vragen. De VVD heeft aangegeven de rondvraag schriftelijk aan te vullen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Ruimte en Vastgoed van J. Verbruggen wnd. commissiesecretaris mho/ec

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RUIMTE van 17 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Leden: dhr. D. Uijl dhr. R. Schoenaker mevr. C. Kranenborg VVD dhr. R. Kouwenberg

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Verslag Open Raad besluitvormende sessie 14 september 2010 Verslag van de besluitvormende sessie, stadsdeel Nieuw-West

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie