gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. Uitnodiging aan Aanwezig M. van Dorst voorzitter X M. Honing secretaris X F. Depla PvdA - A. Raaijmakers PvdA X mw. M. Verhees PvdA X J. Legrom VVD v.a u M. Oosterveer VVD X J. Rozendaal VVD X W. Aarts D66 - mw. B van Benthem Jutting D66 X R. Verkroost D66 - mw. L. Hofman CDA X P. Leenders CDA X C. Weijs CDA X M. Bouassria GroenLinks X T. van den Nieuwenhuijzen GroenLinks - H. van Zijl GroenLinks X Mw. B. van Kaathoven (verv. J. van Erp) SP X mw. A. Heesterbeek SP X H. Poels SP H. Hulshuizen OuderenAppèl X A. Rennenberg OuderenAppèl - R. Reker Lijst Pim Fortuyn X C. Stroek Lijst Pim Fortuyn - K. Rijnders Samen Eindhoven v.a u mw. T. van den Berk Trots Op Nederland - Mede aanwezig burgemeester Van Gijzel wethouder Depla wethouder List

2 1 Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering van de commissie Financiën en Bestuur van 18 juni Welkom aan commissieleden, collegeleden en belangstellenden. 1.1 Mededelingen van de voorzitter. Mevrouw Heesterbeek komt later, zij wordt tot die tijd vervangen door mevrouw Van Kaathoven. Er is een afmelding ontvangen van mevrouw Van den Berk. 1.2 Mededelingen van het college. Geen. 1.3 Vaststelling volgorde van de agenda De burgemeester heeft dringend verzocht om de notitie alsnog te agenderen voor vandaag. In de toegezonden bijlage heeft u de toelichting hierop kunnen lezen. In overleg met de voorzitter van de raadswerkgroep en de voorzitter van het presidium wordt nu voorgesteld deze notitie toe te voegen aan deze agenda. In verband met de late toezending en het ontbreken van een presidiumvergadering verzoekt de voorzitter de commissie of deze kan instemmen met de toevoeging en behandeling van de notitie. Commissie is akkoord. 2 Vaststelling notulen 2.1 van de vergadering van 14 mei Akkoord. 2.2 Afsprakenlijsten van portefeuillehouders burgemeester Van Gijzel en wethouder Depla. Akkoord, met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen. 3 Te behandelen in de raadsvergadering van 25 juni of 20 augustus Raadsvoorstel Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven raadsnummer 13R5377 Toezegging wethouder List: - verstrekt technische informatie over scheefbouw. De commissie heeft als volgt geadviseerd; PvdA: stemvoorbehoud, zorgpunten: - extra bestuurslaag op afstand; - borging democratische 2

3 legitimatie VVD: akkoord; D66: akkoord; CDA: akkoord GroenLinks: akkoord; SP: stemvoorbehoud, met negatieve grondhouding; nakoming BOR-afspraken; overweegt A/M; OuderenAppèl: stemvoorbehoud; Lijst Pim Fortuyn: akkoord; Samen Eindhoven: akkoord; Trots Op Nederland: niet aanwezig. 3.2 Raadsvoorstel instemmen met een extra impuls voor mobiliteit in de organisatie. raadsnummer 13R5351 Na de eerste termijn van de commissie is duidelijk gebleken dat commissiebreed het voorstel niet positief is ontvangen: b niet onderbouwd; b te ruimhartig; b er is nog een budget van ruim 2 mln. Wethouder Depla heeft het raadsvoorstel teruggenomen. Hij heeft aangegeven in de aanloop naar de begroting met een aangepast/nieuw voorstel te komen. 3.3 Raadsvoorstel MIP/MKBA 3 e tranche. raadsnummer 13R5381 De vier raadscommissies Financiën & Bestuur, Ruimte & Vastgoed en Maatschappij & Cultuur hebben in hun vergaderingen van 18 juni 2013 bovengenoemd onderwerp behandeld. b b In de commissie FB, MC en EM zijn geen opmerkingen gemaakt over dit voorstel. In de commissie RV hebben meerdere fracties opmerkingen gemaakt over de onderwerpen IHP, IWV, renovatie/onderhoud Stadhuistoren, onderhoud openbare ruimte en doorschuiven verharding. SP: Er lijkt nog niets geregeld voor de exploitatie van het Chinese paviljoen. CDA, VVD, D66 en SP geven aan dat de informatie ontbreekt om een integrale afweging te maken. 3

4 De wethouder heeft gezegd een totaaloverzicht te kunnen leveren van projecten die zijn toegewezen, die versoberd zijn, niet doorgaan, waar nog geen besluitvorming over heeft plaats gevonden en welke doelstellingen worden nagestreefd. 3.4 Raadsvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen 2013 diverse besluiten B&W (Verzamelwijziging 2) raadsnummer 13R5382 Toezegging wethouder Depla: b Einde van deze week een technisch antwoord op het 2 e punt van het CDA. De commissie heeft als volgt geadviseerd; PvdA: akkoord; VVD: akkoord; D66: akkoord; CDA: akkoord, maar niet met 2 wijzigingen: Is er niet van overtuigd dat het bedrag voor kwijtschelding belasting ondernemers voldoende is met de te verwachten juridische procedures; Verbaasd dat 1 mln voor het 18 Septemberplein gehaald wordt uit een post voorzieningen en niet via de koninklijke weg van de algemene middelen; GroenLinks: akkoord; SP: akkoord; OuderenAppèl: akkoord; Lijst Pim Fortuyn: akkoord; Samen Eindhoven: akkoord; Trots Op Nederland: niet aanwezig. 4 Overige agendapunten. 4.1 Commissienotitie betreft voortgangsnotitie over Handhavingsplan Drank en Horeca gemeente Eindhoven. raadsnummer 13R5388 De notitie is commissiebreed zeer positief ontvangen. Enkele zorgpunten zijn als kanttekening genoemd; b Zelfregulering; 4

5 b b Nog niet helemaal overtuigd van de verantwoordelijkheid die de branche dient te nemen. De ouders ontbreken. Wethouder Depla heeft toegezegd om vóór 1 juli a.s. de commissie te informeren over: b de bereikbaarheid van het meldpunt (avond, nacht en weekend); b de minimale leeftijd van een in te zetten myterie-guest Evaluatie vindt plaats na 1 jaar. 4.2 Commissienotitie betreft startnotitie Prioriteiten beleidskader Integrale Veiligheid raadsnummer 13R5403 De commissie heeft de notitie bijzonder positief ontvangen en heeft de complimenten uitgesproken aan het adres van de burgemeester, de raadswerkgroep, de betrokken ambtenaren en de DSP-groep. De burgemeester heeft toegezegd in en bij het definitieve raadsvoorstel (september 2013) om: b preventie in het raadsvoorstel op te nemen als een apart hoofdstuk(je). Preventie is evenals cybercrime en veiligheidsgevoel van toepassing bij alle prioriteiten en onderdelen van het veiligheidskader; b inzicht te verschaffen van het aantal fte s dat vanuit de eigen organisatie ingezet wordt bij de integrale aanpak van de prioriteiten. 5 Rondvraag en sluiting. 1. Rondvraag CDA: AD-misdaadmeter Net als de burgemeester heeft het CDA Eindhoven kennis genomen van onze derde positie in de AD misdaadmeter. Deze positie is natuurlijk een teleurstelling na de daling van de afgelopen jaren. We zien dat deze positie te danken is aan woning- en auto-inbraken en zakkenrollerij. Onze vragen zijn dan ook: 1. Een groot deel van het aanpakken van woning- en auto-inbraken en zakkenrollerij ligt in preventie. U geeft aan infoavonden voor wijken te organiseren om mensen bewust te maken van wat zij zelf aan woninginbraken kunnen doen. Vorig jaar hebben wij een 5

6 initiatiefvoorstel ingediend over burgersurveillance in wijken, wij denken dat ook dit een grote bijdrage kan leveren aan het terugdringen van woning- en auto-inbraken. Wordt op de infoavonden burgersurveillance ook actief onder de aandacht gebracht? 2. De burgemeester geeft aan dat de zakkenrollerij voornamelijk tijdens het uitgaan plaats vindt en dat zij willen proberen met een handjesactie de mensen bewust te maken van zakkenrollers. In welke gebieden gaat de burgemeester deze handjesactie uitvoeren? 3. Zou het college bereid zijn om ook een algemene flyeractie gedurende een aantal weken te houden in de uitgaansgebieden? Op deze manier denken wij dat je een groter bewustzijn creëert onder het uitgaanspubliek dan met alleen de handjesactie. Antwoord burgemeester: 1. Wij zijn druk bezig met de uitvoering van de burgersurveillance. In enkele wijken in Woensel zijn we daarmee al gestart en de eerste resultaten zijn positief. Het is nog te vroeg om te zeggen of de resultaten van structurele aard zijn. Er is inmiddels ook een info-avond geweest voor het opstarten van de burgersurveillance in Prinsenjagt. Daar hebben zich 29 personen aangemeld. Omstreeks juli gaan we daar van start. Daar waar geconstateerd wordt dat er iets aan de hand is organiseren we info-avonden. In Vlokhoven, Gijzenrooi en Schuttersbosch wordt deze start ook gemaakt Daarbij worden de bewoners van de wijken/buurten ook geïnformeerd en voorgelicht door coördinatoren van reeds bestaande buurtpreventieteams. Daar kunnen ook de hulpvragen neergelegd worden over aanpak en praktische zaken. 2/3Ten aanzien van de zakkenrollerij op het Stratumseind hebben we de daders in beeld. Het vindt veelal plaats in de nachtelijke uren. Een flyer is een goede manier maar we zijn met de politie en de uitbaters aan het kijken naar een goede manier van aanpakken. Met de exploitanten is ook afgesproken dat zij actief de politie inschakelen indien jatten wordt geconstateerd. In dat geval kan de burgemeester een gebiedsverbod opleggen. Ook tijdens de weekmarkt vindt zakkenrollen plaats bij niet oplettende burgers. Dat heeft ook onze aandacht. Tijdens Koninginnedag viel het aantal mee. De cijfers zijn enigszins geflatteerd. Er worden ook meldingen gedaan van verloren of laten liggen/vergeten mobieltjes. Dat betreft niet altijd zakkenrollerij. De oorzaak is niet altijd meer na te gaan. 2. Rondvraag CDA: Wietpas Op 8 mei verscheen in de Nieuwe Revu de nationale Coketest waar 6

7 Eindhoven als tweede stad van Nederland eindigde. Deze week verscheen het bericht op Omroep Brabant Wietpas kost coffeeshops veel klanten, goede zaken voor straatdealers. Ook de Eindhovense coffeeshopeigenaresse Lisa Lankes wordt in het bericht aangehaald. Zij geeft aan de helft van haar klanten te zijn kwijtgeraakt. Het nieuws lijkt komkommernieuws maar het CDA Eindhoven bereiken ook berichten dat deze mensen niet thuis zijn gebleven maar hun heil hebben gezocht in de levendige straathandel in Eindhoven. Onze vragen zijn dan ook: 1a. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van de wietpas in Eindhoven? 1b.De burgemeester heeft eerder aangegeven dat het controleren op het ingezetenen criterium volgens hem minder prioriteit heeft. Helpt dit de straathandel terug te dringen? 2. Is er overleg over de straathandel en het teruglopend aantal bezoekers van coffeeshops tussen de gemeente en de coffeeshopeigenaren? 3. Is er bij de politie in kaart waar straatdealers zich bevinden in Eindhoven? 4. En kan er ook adequaat worden opgetreden tegen de straathandel in Eindhoven. De geluiden die ons bereiken geven namelijk aan dat de straathandel in Eindhoven niet is afgenomen. (zie het artikel in de Nieuwe Revu) Antwoord burgemeester: Met het invoeren van de wietpas is gebleken dat in tegenstelling tot andere gemeenten in Eindhoven meer coffeeshopbezoekers waren. De straathandel is door de politie in Eindhoven sterk afgesneden. De coffeeshophouders zeggen dat de straathandel is toegenomen, maar op basis van de cijfers van de politie weten redelijk goed dat veel mensen andere wegen hebben gevonden, niet zijnde de straathandel. Bijvoorbeeld op vast adressen, maar ook in combinatie met (hard)drugs die niet bij de coffeeshops te koop zijn. Van het I-criterium hebben we gezegd: iemand kan kopen op basis van een paspoort. Dit is gemeld bij de minister en deze heeft het geschaard onder lokale maatregel. Dit is veel eenvoudiger voor de coffeeshophouders. Loopt ook de ingediende vraag voor een pilot. De vraag over de Nieuwe Revu heeft de burgemeester de vorige keer al behandeld. Het is niet echt een significant onderzoek, dit gaat hoofdzakelijk over harddrugs. 3. Rondvraag LPF: Stratumseind 2.0 Het plan Stratumseind 2.0 moet er voor zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid op het Stratumseind wordt verbeterd. In Tilburg werkt de 7

8 horeca al geruime tijd met een database waarin personen zijn vermeld die een horecaontzegging hebben. Het is een initiatief van de horeca in samenwerking met de Gemeente Tilburg, de politie en het Openbaar Ministerie. De horecagelegenheden die zich hebben aangesloten bij deze database kunnen via een website in één oogopslag zien of een persoon een horecaontzegging heeft. Dit valt binnen de huidige privacywetgeving. Inmiddels zijn er 40 personen met een horecaontzegging in Tilburg. Daarvan hebben er 3 geprobeerd om toch een horecagelegenheid in de stad te bezoeken. Zij zijn direct opgepakt of hebben een boete gekregen. Dit systeem functioneert in Tilburg dus met succes en de gezamenlijke aanpak werpt zijn vruchten af. De veiligheid en leefbaarheid in het horecagebied van Tilburg is hierdoor verbeterd. De enige kostenpost voor de Gemeente Tilburg is het in de lucht houden van de database website. Dit kost maximaal een paar honderd euro op jaarbasis. Alle horecagelegenheden die willen gebruikmaken van de database moeten een handtekening onder het protocol zetten. 1. Bent u bekend met deze aanpak middels een database om het horecagebied in Tilburg veiliger en leefbaarder te maken? 2. Bent u bereid om een soortgelijke database horecaontzegging mee te nemen in het plan Stratumseind 2.0? Indien nee, waarom dan niet? Antwoord burgemeester: We werken er al een tijdje mee sinds 2010/2011, maar het gaat niet altijd even makkelijk. De horeca-ondernemers hebben al gewerkt met een zwarte lijst, maar die was niet geautomatiseerd en ook werd het beoogde resultaat niet bereikt. Er is nu een centrale registratie van ontzeggingen van de toegang tot Horecabedrijven opgezet door Koninklijke Horeca Nederland in samenwerking met College Bescherming Persoonsgegevens. Horecaondernemers van het Wilhelminaplein, de Markt en Stratumseind kunnen zich daarbij aansluiten en dienen een verklaring te tekenen, waarna zij inzage kunnen verkrijgen in het geautomatiseerde register. Vanaf januari 2013 zijn er al 15 personen opgenomen in dat systeem. Vraag van mw. Verhees. Bij de internet beelden van raadsvergaderingen verschijnt de naam van de spreker in beeld met de aanduiding van de partij. Bij de raadsleden van de PvdA verschijn de aanduiding PVA doordat er maar 3 posities beschikbaar zijn. Kan dit softwarematig worden aangepast?? 8

9 De griffier is aanwezig in de vergadering en geeft aan dit verzoek mee te nemen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Financiën en Bestuur van M. Honing commissiesecretaris mho/ec

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum xxxx VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

R 21 september 2009/1

R 21 september 2009/1 R 21 september 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 september 2009 om 20.06 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 16 APRIL 2009 IN HET STADHUIS TE HAARLEM vastgesteld 7 mei 2009 Aanwezig de leden: De heer A. Azannay (GroenLinks), de heer W.A.

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie