gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. Uitnodiging aan Aanwezig Y. Torunoglu/H. van Zijl voorzitter X M. Honing secretaris X F. Depla (vervangt P. van Liempd) PvdA X A. Raaijmakers PvdA X mw. M. Verhees PvdA X J. Legrom VVD X mw. M. List de Roos VVD X M. Oosterveer VVD X W. Aarts D66 verhinderd B. Bonsen D66 X M. van Dorst D66 X M. Houben CDA verhinderd P. Leenders CDA X C. Weijs CDA X M. Bouassria GroenLinks verhinderd T. van den Nieuwenhuijzen GroenLinks X H. van Zijl GroenLinks X J. van Erp SP X mw. A. Heesterbeek SP X H. Poels SP X E. van den Berg OuderenAppèl verhinderd A. Rennenberg OuderenAppèl X M. van Thiel OuderenAppèl X H. Broers Lijst Pim Fortuyn X R. Reker Lijst Pim Fortuyn X C. Stroek Lijst Pim Fortuyn verhinderd E. de Beaumont leefbaar eindhoven X mw. M. Frosi leefbaar eindhoven X mw. T. van den Berk Trots Op Nederland X Mede aanwezig Wethouder S. Depla

2 1 Opening en mededelingen. De voorzitter verwelkomt de commissieleden, het college en de aanwezigen op de publieke tribune, en opent de vergadering 1.1 Mededelingen van de voorzitter. Burgemeester Van Gijzel is vanmiddag wegens ziekte afwezig. Wethouder S. Depla vervangt hem. De voorzitter heeft van het college het verzoek gekregen om een vertrouwelijke mededeling te doen. Daarom vraagt hij de aanwezigen op de publieke tribune om de raadszaal te verlaten. De openbare vergadering wordt een moment geschorst, en wordt heropend om uur. 1.2 Mededelingen van het college. Het college deelt mee dat het cameratoezicht bij de Ouverture is beëindigd. De heer Reker vraagt het college om het cameratoezicht te continueren omdat omwonenden en ondernemers aan het plein daarvoor pleiten. Bovendien heeft de politie aan de hand van camerabeelden onlangs een ramkraak kunnen oplossen. Het college is geen voorstander van continuering van het cameratoezicht, al begrijpt wethouder S. Depla wel dat de omwonenden dat wel willen. De gemeenteraad heeft echter besloten om terughoudend te zijn bij het toepassen van cameratoezicht. Op basis van eigen waarneming en op basis van het advies van de politie is besloten om het cameratoezicht bij de Ouverture niet te verlengen. De problemen lijken onder controle; bovendien wegen de kosten van het toezicht niet op tegen de baten. In antwoord op de vraag van mevrouw Verhees over het jongerencentrum antwoordt wethouder Depla dat de verbouwing daarvan nog niet is afgerond, wat overigens geen aanleiding is om een ander besluit te nemen. Deze opvatting wordt door de politie gedeeld. Met deze mededelingen heeft wethouder S. Depla een deel van de schriftelijke vragen van D66 beantwoord. De overige vragen zullen schriftelijk beantwoord worden. Het college wil het cameratoezicht op de Woenselse Markt en de Kruisstraat verlengen. Wethouder Depla zegt toe dat hierover nog deze week een voorstel naar de raad wordt gestuurd. Hij vraagt of deze procedure versneld en deels schriftelijk kan worden afgehandeld, zodat er in de raadsvergadering van 15 maart a.s. een besluit over kan worden genomen. De commissie gaat akkoord. Het presidium zal de verdere afspraken erover maken. De telefonische bereikbaarheid van de gemeente is de afgelopen periode 2

3 erg slecht geweest. Gelukkig is dit inmiddels al enigszins verbeterd, maar er wordt hard gewerkt om deze volledig te herstellen. Er liggen twee oorzaken ten grondslag aan het bereikbaarheidsprobleem, namelijk de opstartproblemen met de nieuwe telefooncentrale, en het feit dat die problemen nog worden versterkt doordat de telefoontjes die vroeger bij de afdeling Werk binnenkwamen, nu via het centrale nummer worden geleid. Dit laatste is inmiddels teruggedraaid. Met de leverancier van de centrale wordt met man en macht gewerkt om de opstartproblemen onder controle te krijgen. De heer Van Tiel vraagt of een en ander goed met de burgers wordt gecommuniceerd. Welke alternatieven zijn er? De wethouder vertelt dat de gemeente er een persbericht over zal versturen. Behalve telefonisch kunnen burgers de gemeente via internet bereiken. Wethouder Depla hoopt dat de problemen binnen een week zijn opgelost, maar dat kan hij niet garanderen. Hij zal de raad van de voortgang op de hoogte houden. 1.3 Vaststelling volgorde van de agenda De agenda wordt vastgesteld conform opgave. 2 Vaststelling notulen 2.1 van de vergadering van 11 januari 2011; Inspreker de heer Lindeman heeft in de vergadering van 11 januari jl aan de commissievoorzitter en de secretaris van de commissie een brief overhandigd. Hierover is niets in de notulen opgenomen en dat vindt hij onterecht. De commissie neemt kennis van deze opmerking. De secretaris heeft van de commissieleden geen wijzigingsvoorstellen ontvangen; de notulen worden met inachtneming van bovenstaande aanvulling vastgesteld. 2.2 van de vergadering van 25 januari 2011; De secretaris heeft van de commissieleden geen wijzigingsvoorstellen ontvangen; de notulen worden met inachtneming van bovenstaande aanvulling vastgesteld. 2.3 Afsprakenlijst. Er zijn geen wijzigen in de afsprakenlijst. 3 Te behandelen in de raadsvergadering van 15 maart of 29 maart Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid. raadsnummer 11R

4 Inspreekster mevrouw Stappers adviseur markt en overheid van Bouwend Nederland, is positief over de uitgangspunten van het nieuwe inkoopbeleid omdat hierin aandacht is voor duurzaamheid, social return en het midden- en kleinbedrijf. De spreekster pleit voor meer onderhandse aanbestedingen ten aanzien van het onderhoud. Hiermee kan de gemeente bovenstaande doelen dienen en de kwaliteit van werkzaamheden borgen. Zij wijst de aanwezigen erop dat de fenomenen laagste prijs en duurzaamheid niet altijd samengaan. Daarom pleit zij voor het principe van beste kwaliteit binnen het beschikbare budget. De gemeente moet bedrijven die leerlingen opleiden rangschikken onder bedrijven die tegemoet komen aan de voorwaarde van social return. Met het streven opdrachten meer te clusteren vergroot de gemeente de kansen voor het MKB niet, daarom dringt mevrouw Stappers erop aan om hiermee terughoudend om te gaan. Vragen uit de commissie De heer Weijs vraagt of het opleiden van leerlingen niet onder de verantwoordelijkheid van de onderneming en van de sector zelf valt. Voor de eigen toekomst is het toch van belang dat er nieuwe mensen worden opgeleid? Pas als de inzet op specifieke doelgroepen is gericht, zoals verslaafden, ziet de heer Weijs een duidelijke relatie met social return. Mevrouw Stappers legt uit dat Bouwend Nederland veel investeert in de opleidingstrajecten van leerlingen en jongeren hierin een duidelijk perspectief biedt. De heer F. Depla vraagt of zij van mening is dat de gunningscriteria te weinig zijn toegespitst op duurzaamheid en social return. Is Bouwend Nederland bereid hierover met de gemeente mee te denken? Mevrouw Stappers geeft aan dat er gezocht moet worden naar formuleringen die voldoen aan het SMART-criterium. Bovendien moet de gemeente zich realiseren dat duurzame oplossingen in aanvang veelal om een grotere investering vragen en zich pas later terug verdienen. Wordt dit in de criteria meegewogen? Ten aanzien van de social return pleit Bouwend Nederland voor een aanvulling. De organisatie wil graag betrokken worden bij de verdere uitvoering van het beleid. De heer Oosterveer vraagt naar de mogelijkheden voor clusteringvorming van regionale bedrijven en naar een nadere toelichting op het standpunt over social return. Daarop benadrukt mevrouw Stappers dat de gemeente ervoor kan kiezen om aan combinaties van bedrijven uit de regio geen verzwaarde eisen op te leggen. De wet biedt deze mogelijkheid. Het opleiden van leerlingen schaart zij onder het uitgangspunt van social return omdat hiermee op de langere termijn het behoud van regionale werkgelegenheid is gemoeid. 4

5 De heer Van Nieuwenhuijzen vraagt of het reguliere onderwijs deze opleidingstrajecten niet behoort op te vangen. Mevrouw Stappers stelt dat opleidingstrajecten in de bouwsector aanvullend zijn op opleidingen in het reguliere onderwijs. Door in de sector te werken, wordt de brug tussen theorie en praktijk geslecht. Inspreker de heer Lindeman is verbaasd over dit nieuwe beleid. Welke regels hanteerde de gemeente dan hiervoor? Koos de gemeente dan niet altijd de goedkoopste inkoop of aanbesteding? Waarom verwacht het college zoveel op de kosten te kunnen besparen? Kan het college dit wel hard maken? Vanwege Doornakkers dreigt er een Europese boete van 4 miljoen. Hoe wordt dit verdisconteerd? Mevrouw Verhees stelt de inhoudelijke bijdrage van de heer Lindeman op prijs; wellicht wil hij zich voor de volgende periode kandideren voor de gemeenteraad. De heer Lindeman geeft aan hier niets voor te voelen; hij geeft er de voorkeur aan om gebruik te maken van zijn wettelijk recht om in te spreken. Eerste termijn van de commissie Aanbesteding is voor de PvdA een belangrijk onderwerp. Er gaat veel geld in om en tegelijkertijd wordt hiermee een kans geboden om maatschappelijke doelen te realiseren. De fractie is voor ophoging van de bedragen voor onderhands aanbesteden en voor intensivering van marktconsultatie, maar vindt dat daar ook gebruikers en brancheorganisaties bij moeten worden betrokken. Daarnaast vindt de fractie dat in het raadsvoorstel de doelen ten aanzien van het MKB en ten aanzien van de social return onvoldoende zijn uitgewerkt. Zijn ondernemingen in bijvoorbeeld de schoonmaakbranche niet te klein om in aanmerking te komen voor een raamovereenkomst? Behoort social return in termen van participatie van bewoners ook tot de mogelijkheden? Waarom komen de voorwaarden van social return en duurzaamheid niet expliciet terug in de gunningscriteria die in het raadsvoorstel zijn opgenomen? De PvdA wil bij de evaluatie van het beleid concreet toetsen welke resultaten er ten aanzien van social return en duurzaamheid en ten aanzien van het MKB zijn bereikt. Daarvoor moet een nulmeting worden uitgevoerd. Onder het nieuwe regime moeten meer kleine bedrijven met een personeelsbestand kleiner dan 50 werknemers opdrachten van de gemeente krijgen. De heer F. Depla zou graag zien dat de toetsing in overleg met de verschillende brancheorganisatie wordt ingevuld. Daarnaast pleit hij voor een bonus-malusregeling: bedrijven die hoger scoren op de maatschappelijke doelstellingen dan was afgesproken, krijgen een streepje voor. Er gelden sancties voor bedrijven die niet hebben gerealiseerd wat in hun contract staat. 5

6 Ziet de wethouder mogelijkheden om dit nieuwe beleid te implementeren bij de verbonden partijen? Het OuderenAppèl merkt op dat de gemeente het inkoopbeleid al eerder in 2005 onder de loep heeft genomen. Op basis van dit onderzoek is het document Icoon opgesteld. Het nieuwe beleid bevat naar de mening van de fractie niet veel nieuws. Wel valt op dat de bezuinigingsdoelstelling anno 2011 substantieel lager is dan toentertijd werd ingeschat. Een besparing van 3 miljoen op een totaalbedrag van 120 miljoen vindt men niet veel. Kan dit bedrag niet omhoog? De heer Rennenberg is van mening dat in het raadsvoorstel de expertise van de eigen afdeling inkoop wordt onderbelicht. Daarnaast is er onvoldoende aandacht voor de positie van zzp ers. Zijn fractie heeft hierover vorig jaar een motie ingediend die de wethouder ondersteunde. De heer F. Depla vraagt wat de heer Rennenberg vindt van het risico dat doestellingen van duurzaamheid en social return niet worden gehaald als de besparingsopgave wordt vergroot. De heer Rennenberg schat dit risico minder hoog in: als de inspanningen erop gericht zijn om zzp ers in de bouw aan het werk te krijgen, dan zijn de maatschappelijke effecten juist hoog en kan ook maximaal worden ingezet om de besparingen te halen. D66 staat achter de uitgangspunten van het nieuwe beleid en is net als de PvdA van mening dat ten aanzien van duurzaamheid en social return investeringen vooraf gaan aan de baten. Is een besparing van 3 miljoen dan nog wel realistisch? Voor D66 zijn stageplaatsen een belangrijk onderdeel van social return. De heer Bonsen twijfelt of 100% duurzaamheid per 2016 een haalbaar doel is. Kan de wethouder dat toelichten? Hoewel D66 de doelstelling ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf ondersteunt, vraagt de fractie of hier geen sprake is van protectionisme. Kan de gemeente haar streven om opdrachten in percelen op te delen wel uitvoeren als de wettelijke regels niet toestaan dat aanbestedingen worden gesplitst? D66 vindt dat de gemeente meer slimheid in de aanbestedingsovereenkomsten moet brengen en moet voorkomen dat hierin kostbare fouten staan opgenomen. CDA mist innovatie in het nieuwe beleid. Om meer kansen te bieden aan zzp ers en het MKB moet de gemeente kritisch naar haar aanbestedingsregels kijken: kan er een accountantscontrole à raison van worden geëist bij aanbestedingen van ? De VVD heeft kennis genomen van de ervaringen van Agentschap.NL over duurzaam aanbesteden, en vindt dat de gemeente niet in deze valkuilen moet stappen. Ook de VVD vreest dat de bezuinigingsdoelstelling op gespannen voet staat met de 6

7 uitgangspunten van het nieuwe beleid. Kan de wethouder garanderen dat deze bezuiniging kan worden ingeboekt en dat er toch recht wordt gedaan aan de maatschappelijke uitgangspunten? Waar kiest de gemeente uiteindelijk voor: voor de offerte met de laagste prijs of voor de offerte waarmee de maatschappelijke doelen het beste worden bediend? Een goede evaluatie staat of valt met een goede nulmeting; wanneer wordt die uitgevoerd? De heer Oosterveer pleit voor een duidelijke grens en een duidelijke periode voor aanbestedingen die qua omvang buiten de Europese aanbestedingsregels vallen. Er moet voorkomen worden dat de aanbesteding achteraf door een verlenging van de termijn toch onder de Europese regels komt te vallen. GroenLinks is blij met de ambitie van het nieuwe beleid, daarom dringt de heer Van den Nieuwenhuijzen er bij de wethouder op aan om de nieuwe regelgeving direct in het nieuwe beleid te verwerken en hiermee niet te wachten tot Kunnen de ambities wel gelijktijdig met de bezuinigingsopgaven worden gerealiseerd? Is de gemeente in de gelegenheid te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit? Welke ruimte is er voor innovatie? Krijgt het MKB daar voldoende ruimte voor? De administratieve last van het nieuwe beleid schat hij in als een risico. Hoe kan hiervoor worden gewaakt? GroenLinks is niet voor een boetesysteem omdat dit kostprijsverhogend is. Daarom is het beter om met een bonussysteem te werken. De heer F. Depla vindt dat de bedrijven die hun afspraken in het kader van maatschappelijke doelstellingen niet nakomen daarvoor een prijs moeten betalen. Zij hebben immers verdiend aan een opdracht die wellicht naar een andere partij zou zijn gegaan als zij een realistischer voorstelling van zaken hadden gegeven. De heer Weijs verbaast zich over deze discussie: maakt de gemeente dan geen goede contracten? Omdat malusregelingen worden doorberekend in de kostprijs en daarmee prijsopdrijvend zijn, is de heer Van den Nieuwenhuijzen geen voorstander van een dergelijk systeem. Gebleken is dat een bonussysteem dit nadeel niet heeft. De gemeente doet er beter aan om een voorkeurslijst aan te leggen dan om een sanctiesysteem te ontwikkelen. GroenLinks dringt erop aan om duurzaamheid te kwantificeren, bijvoorbeeld door aan projecten, diensten en/of producten een LCAwaarde te verbinden. De fractie vraagt de wethouder om de evaluatie toe te voegen aan het raadsbesluit. De LPF steunt het raadsvoorstel. De fractie is het ermee eens om bij aanbesteding als eerste te kijken naar de inzet van Ergon. Hoewel de fractie 7

8 voorstander van consultatie is, moet voorkomen worden dat hierdoor een extra bureaucratische laag wordt toegevoegd. Kan de wethouder dit garanderen? Welke plannen heeft de wethouder om de communicatie met het MKB te verbeteren? Hey CDA wil dat de wethouder met een concretisering komt, en vraagt om toevoeging van drie kritische succesfactoren waarmee kan worden vastgesteld of het nieuwe beleid succesvol is. Kan de wethouder de veronderstelling toelichten dat de reguliere manier van aanbesteden van de gemeente zeven keer duurder is dan de goedkoopste manier van aanbesteden? Het CDA vindt dat de branchesectoren meer verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van de maatschappelijke doelstellingen. Niet alleen de overheid heeft hier een verantwoordelijkheid, maar de ondernemingen zelf ook. Welke mogelijkheden zijn er om de doelstellingen te verwerken in kwaliteitscertificaten? Maatschappelijk en duurzaam ondernemen moet van uitzondering tot regel worden. Is het mogelijk om naast social return en duurzaamheid ook aandacht voor design als criterium te laten meewegen in het inkoop en aanbestedingsbeleid? De heer Van den Nieuwenhuijzen benadrukt dat het CDA met het pleidooi voor zelfregulatie accepteert dat de stad ten aanzien van maatschappelijke en duurzaamheidsdoelstellingen geen koppositie inneemt. In antwoord op een vraag van de heer F. Depla bevestigt de heer Weijs dat het voorstel van de PvdA (om brancheverenigingen hierover te consulteren) een mogelijke tussenstap is. leefbaar eindhoven sluit zich aan bij de bijdrage van de PvdA. Zijn de ambities die in het voorstel beschreven staan realiseerbaar? Welke kosten zijn hieraan verbonden en staat dit niet op gespannen voet met de bezuinigingsdoelstelling? Doelen moeten SMART geformuleerd worden, en de fractie is voor een sanctiesysteem. De SP steunt het raadsvoorstel, maar vindt de invulling van de social return doelstelling onder de maat. Is er in de gemeentelijke organisatie voldoende kennis en expertise aanwezig om het beleid uit te voeren? Hoe realistisch is het om met deze doelstellingen een bezuiniging in te boeken? Komt het concept van good governance terug in de wegingscriteria? Welke mogelijkheden zijn er om bedrijven die zich niet houden aan de normering voor de topinkomens van opdrachten te weren? De fractie van Trots op Nederland steunt de uitgangspunten van het nieuwe beleid. Mevrouw Van den Berk dringt aan op goede evaluatie en monitoring en op goede sanctiemogelijkheden. 8

9 Reactie van het college De wethouder is blij met de brede steun uit de commissie voor de uitgangspunten van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het spanningsveld dat de commissieleden zien tussen beste kwaliteit en beste prijs ziet de wethouder niet. Natuurlijk gaat de gemeente voor de laagste prijs: overheden moeten zuinig zijn met gemeenschapsgeld, maar dat betekent niet dat er op de kwaliteit moet worden ingeleverd. Om goed inzicht te krijgen in de prijs-kwaliteitverhoudingen en om de mogelijkheden voor social return goed in beeld te krijgen, wil de gemeente per bedrijfstak consultatierondes instellen. Relevante partijen, waaronder deskundigen, zullen daarbij betrokken worden. De afspraken over social return zullen na consultatie van de markt en afhankelijk van specifieke omstandigheden worden ingevuld; ook leertrajecten en stageplaatsen kunnen onderdeel zijn van deze afspraken, maar andere maatschappelijke doelen zoals buurtsponsoring wil de wethouder hieronder niet scharen. Bij social return kijkt hij naar werkgelegenheidseffecten en niet naar andere maatschappelijke doelen. Het is mogelijk om voor maatschappelijke doelen aanvullende criteria op te stellen die bij vergelijkbare biedingen de doorslag kunnen geven; toch zal de gemeente voorzichtig zijn in verbijzondering van programma s van eisen omdat hierop in voldoende mate vanuit de markt gereageerd moet kunnen worden. Daarom moeten deze programma s met gedegen kennis van de markt worden opgesteld. Uiteindelijk zal de gemeente hierover echter zelf beslissen. Met het nieuwe beleid wil het college besparingen inboeken, onder andere ten aanzien van het aantal bijstandsuitkeringen. Om de effecten van het nieuwe beeld goed in beeld te krijgen, voert de gemeente nulmetingen uit. Zeker ten aanzien van de doelstellingen voor social return en duurzaamheid zijn niet alle besparingen direct in de prijs van aankoop of aanbesteding verwerkt. Deze besparingen zijn niet opgenomen in het bedrag van 3 miljoen, maar komen terug in andere delen van de begroting, zoals bijvoorbeeld de Wmo. De informatie over duurzaam aanbesteden van Agentschap.NL betrekt de gemeente bij het opstellen van eisen, maar er zullen ook aanvullende eisen worden gesteld. Voor elke aanbesteding stelt de gemeente een specifiek programma van eisen op waarin de gunnningscriteria ten aanzien van kwaliteit, prijs, integriteit, duurzaamheid, social return en kansen voor het MKB staan uitgewerkt. De wethouder vindt dat in de notitie voldoende is aangegeven welk belang de gemeente aan duurzaamheid, social return en kansen voor het MKB geeft. Het is daarom niet nodig om deze aspecten toe te voegen aan de gunningscriteria in het raadsvoorstel, maar als de commissie daarop aandringt zal hij daar gehoor aan geven. De wethouder wil voor het einde van het jaar concrete doelen 9

10 geformuleerd hebben ten aanzien van social return, duurzaamheid en kansen voor het MKB. Of bij de metingen een aparte categorie is gemaakt voor de MKB-bedrijven met minder dan 50 medewerkers is de wethouder niet bekend. Hij zal dit uitzoeken en er bovendien op toezien dat dit onderscheid in de vervolgmetingen wel wordt gemaakt. Met MKB Eindhoven heeft de wethouder afspraken gemaakt om jaarlijks de stand van zaken en resultaten van het nieuwe beleid te bespreken. De wethouder vindt het geen taak van de gemeente om zzp ers te organiseren zodat zij een gezamenlijke inschrijving kunnen doen op gemeentelijke aanbestedingen. Dit ziet hij als hun eigen verantwoordelijkheid. In het kader van de werkgelegenheidsafspraken (social return) ziet hij echter wel mogelijkheden om afspraken te maken met hoofdaannemers. Wethouder Depla erkent dat de gemeente er geen gewoonte van maakte om te controleren of de afspraken over social return ook werden nagekomen, maar dit gaat veranderen. Er is een formatieplaats vrijgemaakt voor deze controlerende taak. Als partners hun contract niet nakomen, zal de gemeente hen daarop aanspreken en zonodig stappen ondernemen, met als uitgangspunt afspraak is afspraak. De wethouder erkent dat innovatie bij aanbesteding een belangrijke rol kan spelen. Bij de internationale school is dit bijvoorbeeld het geval. Hij stelt voor om dit traject eerst af te wachten en dan te bekijken of de procedure opleverde wat men ervan verwachtte. Dan kan bekeken worden of en hoe hierin verbeteringen kunnen worden aangebracht. Bij de inhuur van derden weegt de gemeente mee in hoeverre men zich houdt aan de richtlijnen die er voor topinkomens zijn opgesteld, maar bij aanbestedingen is dit geen criterium. Design speelt veelal in het voortraject van een aanbesteding een rol. De wethouder staat achter het idee om ook bij verbonden partijen aandacht voor de nieuwe werkwijze te vragen, maar hij vindt dat de gemeente dit beleid eerst zelf intern moet uitzetten. De kritische opmerking van de VVD over de aanbestedingsregels van de gemeente wil de wethouder aan een nader onderzoek onderwerpen. Kan de heer Oosterveer deze informatie naar hem doorspelen? De wethouder geeft aan dat het splitsverbod regels stelt aan het opdelen van opdrachten zodat de regels voor Europese aanbesteding ontdoken kunnen worden. Bij het verkavelen van een aanbesteding is het mogelijk 10

11 dat kleine bedrijven zich voor deelopdrachten inschrijven, maar hierbij mogen de Europese aanbestedingsregels niet overschreden worden. Hoewel er ruimte is om in specifieke situaties van de regels af te wijken, geldt dit niet voor de Europese regels. De mening van Bouwend Nederland dat de aanbestedingsprocedures bij de gemeente zeven keer duurder zijn, deelt de wethouder niet. Hij is tegen het keer op keer onderhands aanbieden van opdrachten, omdat hij starters en nieuwkomers een kans wil geven en omdat hij integriteitsproblemen wil voorkomen. Volgens de wethouder komt het nauwelijks voor dat opdrachten bij een verlening toch onder de Europese aanbestedingsregels blijken te vallen. Hij zal dit uitzoeken en de informatie doorgeven aan de commissie. Tweede termijn Het CDA neemt het raadsvoorstel mee terug voor overleg. Hoewel de fractie blij is met de toezegging van de wethouder dat de commissie nog nader geïnformeerd wordt over de concrete invulling van de doelstellingen, blijft men het raadsvoorstel vaag vinden. De PvdA neemt het raadsvoorstel met positieve grondhouding mee terug voor overleg. De fractie overweegt om over het sanctiebeleid een motie in te dienen en wil de gunningscriteria uitbreiden met het criterium van goed ondernemersschap. De VVD steunt het raadsvoorstel en overweegt een motie over het MKB. GroenLinks steunt het raadsvoorstel, maar komt met een amendement om de evaluatie expliciet in het raadsvoorstel op te nemen. De fracties Trots op Nederland, leefbaar eindhoven en SP steunen het raadsvoorstel en wachten de motie(s) van de PvdA af. De overige raadsfracties. LPF, OuderenAppèl en D66 steunen het raadsvoorstel. Toezegging wethouder Depla: b zal ná de 0-meting uitzoeken of na te gaan is hoe groot de bedrijven zijn die met een aanbesteding hebben meegedaan met betrekking tot het aantal medewerkers; b wil na evaluatie aanbesteding Internationale School na gaan of innovatie opgeleverd heeft tot wat gewenst was in verhouding tot de (extra) inspanningen die daar voor gedaan zijn; b bespreekt vóór het einde van het jaar met de commissie afrekenbare doelen (succesfactoren); b neemt de suggestie mee naar de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van verbonden partijen om deze er op te wijzen ook 11

12 b het aanbestedingsbeleid op orde te hebben; neemt in de overwegingen met betrekking tot verlenging van opdrachten mee hoe vaak zich hierbij problemen voordoen. De commissie heeft als volgt geadviseerd; PvdA: stemvoorbehoud, met een positieve grondhouding; overweegt een motie op met betrekking tot sanctiebeleid; gaat ervan uit dat goed ondernemersschap als criterium wordt opgenomen bij de gunningscriteria; VVD: stemvoorbehoud met een positieve grondhouding; overweegt motie om (MKB-) bedrijf te benoemen naar grootte; D66: akkoord; CDA: stemvoorbehoud, het ontwerpraadsbesluit is vaag; GroenLinks: akkoord maar overweegt een amendement om de evaluatie op te nemen in het raadsbesluit; SP: akkoord ziet met belangstelling uit naar de PvdA-motie; OuderenAppèl: akkoord; Lijst Pim Fortuyn: akkoord; 'leefbaar eindhoven': akkoord ziet met belangstelling uit naar de PvdA-motie; Trots Op Nederland: akkoord ziet met belangstelling uit naar de PvdA-motie. Conclusie. Hoewel er verschillende moties en één amendement zijn aangekondigd kan het raadsvoorstel toch naar de rubriek niet ter discussie van de raadsagenda van 15 maart a.s. 3.2 Raadsvoorstel inzake de Evaluatie rekenkamercommissie , Wat is er gedaan? Wat kan beter?. raadsnummer 11R4224. De SP informeert naar de opsteller van de evaluatie. De heer Maas stelt voor in het vervolg de accountant deze opdracht te geven. Het CDA vraagt naar een bredere onderbouwing van de aanbeveling om 12

13 raadsleden langer dan één jaar zitting te laten nemen in de rekenkamercommissie. Overigens is de fractie hiervan niet persé een voorstander. De heer Weijs pleit voor terughoudendheid in het entameren van nieuw onderzoek om verdere vertraging van de implementatie van aanbevelingen te voorkomen. Het OuderenAppèl constateert ook dat implementatie van aanbevelingen soms lang op zich laat wachten, maar voor de heer Rennenberg is dit geen aanleiding om voorzichtig te zijn met het opstarten van nieuw onderzoek. Als er zaken om onderzoek vragen, moet dit worden opgepakt. Reactie van de voorzitter van de rekenkamercommissie De heer Van Hamersveld geeft aan dat de twee tot drie onderzoeken die de rekenkamercommissie jaarlijks uitvoert, niet voor een te grote taakbelasting zorgen. De traagheid van de implementatie van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie is volgens hem hieraan niet te wijten. Bovendien zijn er in de organisatie enkele concrete maatregelen getroffen om deze traagheid tegen te gaan. Met de rekenkamercommissie heeft de raad een belangrijk instrument in handen voor eigen onderzoek. Onderzoeksvragen die de raad belangrijk vindt, moeten onderzocht kunnen worden. De aanbeveling van SP om de accountant een taak te geven in het evaluatieproces vindt de rekenkamercommissie een waardevolle suggestie. Omwille van de continuïteit beveelt de commissie aan om de termijn van raadsleden te verlengen ven één tot twee jaar. De commissie heeft als volgt geadviseerd; PvdA: akkoord; VVD: akkoord; D66: akkoord; CDA: akkoord GroenLinks: akkoord; SP: akkoord; OuderenAppèl: akkoord; Lijst Pim Fortuyn: akkoord; 'leefbaar eindhoven': akkoord; Trots Op Nederland: akkoord. Conclusie. De commissie gaat akkoord met agendering van het voorstel in de raadsvergadering van 15 maart a.s.; rubriek niet ter discussie. 4 Overige agendapunten. 4.1 Commissienotitie betreft discussienotitie over bezuinigingen 13

14 vergoedingen raad en commissie. raadsnummer 11R4203. Behandeling is doorgeschoven naar 22 maart Bespreking raadsinformatiebrief Beheer Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zuid-Oost Brabant (geagendeerd op verzoek van de heer I. Wijbenga). Behandeling is doorgeschoven naar 5 april Rondvraag en sluiting. De rondvraag van D66 is ter vergadering rondgedeeld en zal schriftelijk door het college worden beantwoord. Nu alle agendapunten zijn behandeld sluit de voorzitter om uur de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Financiën en Bestuur van 17 mei M. Honing commissiesecretaris mho/ec

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 november 2012 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 2013 CONCEPT Verslag Commissie Maatschappij en Cultuur (MC) Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van raadszaal, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van raadszaal, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 21 oktober 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Verzenddatum zr oktober 2009 Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2012 Verslaggecombineerde vergadering commissies Ruimte & Vastgoed (cie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 20 maart 2013 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 12 november 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft

Nadere informatie

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV)

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door H.P.C. Verbruggen Telefoon (040) 238 25 41 Verzenddatum 11 maart 2015 Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Commissiesecretariaat Griffie gemeenteraad Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 22 december 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (RV) Betreft openbare vergadering

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 augustus 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 22.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 augustus 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 22.45 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 27 september 2011 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Eindhoven Financiën, Dienstverlening & Organisatie Raadsnummer 11R4205 Inboeknummer 11bst00169 Beslisdatum B&W 01 februari 2011 Dossiernummer 11.05.651 Raadsvoorstel inzake nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010, locatie Commissiekamer, aanvang 21.00 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010, locatie Commissiekamer, aanvang 21.00 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 12 november 2010 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer O6.RZ84Ci.OOZ Inboeknummer o6bstorbsb Beslisdatum BSP B oktober 2006 Dossiernummer 6qo SSr OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 november 2010, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 2 november 2010, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 december 2010 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel

gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (o4o) 238 24 07 Verzenddatum r4 oktober 2OIO Verslagcommissie Maatschappij en Cultuur (cie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 maart 2012, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 maart 2012, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 16 mei 2012 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 januari 2015, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 januari 2015, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J. Verheugt Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 26 januari 2014 Verslag vergadering commissie Financiën en Bestuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 juni 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 20.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 juni 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 20.00 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 14 juli 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB)

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. M. van Meijl Telefoon (040) 238 5855 Verzenddatum 7 oktober 2015 Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 maart 2011, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 22 maart 2011, locatie raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 27 mei 2011 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 1 september 2011 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

accountancywerkzaamheden

accountancywerkzaamheden gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.r S.ooz Inboeknummer o3)oosoos Beslisdatum BRD 22 april 2003 Dossiernummer 317.25I Raadsvoorstel tot het vastste11en van het Programma van Eisen aanbesteding

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 oktober, locatie raadszaal, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 oktober, locatie raadszaal, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 4 november 2011 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslagcommissie Bestuurlijke en Economische Zaken (ciebez)

gemeente Eindhoven Verslagcommissie Bestuurlijke en Economische Zaken (ciebez) gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Verzenddatum a8 september 2007 Verslagcommissie Bestuurlijke en Economische Zaken (ciebez)

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum xxxx VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 juni 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 juni 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 18 juli 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inkoopstrategie accountantscontrole boekjaar 2017 en volgende Datum voorstel: 23 februari 2017 Vergaderdatum: 21 maart 2017 Registratienr.

Inkoopstrategie accountantscontrole boekjaar 2017 en volgende Datum voorstel: 23 februari 2017 Vergaderdatum: 21 maart 2017 Registratienr. Raadsvoorstel Agendapunt 9 Onderwerp: Inkoopstrategie accountantscontrole boekjaar 2017 en volgende Datum voorstel: 23 februari 2017 Vergaderdatum: 21 maart 2017 Registratienr.: 009-2017 Opsteller: Fred

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening)

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening) Concernstaf Raadsnummer O6.RZ85O.OOI Inboeknummer o6bstoarbs Beslisdatum B5MT a4 oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 december 2010, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 december 2010, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 14 januari 2011 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 januari 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 januari 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 21 maart 20121 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi gemeente Eindhouen Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2024.00I Inboeknummer oybstoosy4 Beslisdatum B%W 6 maart 2007 Dossiernummer zro.ssr OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012, locatie raadszaal, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012, locatie raadszaal, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 22 mei 2012 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC)

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering 29-11-2016 Betreft vergadering van dinsdag 22 november 2016, locatie Burgemeester Witte kamer, aanvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 september 2011, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 september 2011, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 30 september 2011 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 17 juni 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein)

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5353 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelPlan van aanpak raadsverkenning naar aanleiding van AcM2 (Orgelplein) Inleiding In de raadsvergadering van 26 maart 2013

Nadere informatie

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Datum en plaats: Woensdag 8 februari 2006 om 20.00 uur, Stadhuis Burgerzaal Aanwezigen: Commissieleden: R.S. Zwart (PvdA), J.B.A.M. van Xanten (VVD),

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 13 mei 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 21:00 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 13 mei 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 21:00 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 13 mei 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 21:00 uur 1 Opening en

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 16 juni 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 16 juni 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 14 juli 2011 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Betreft vergadering van dinsdag 13 oktober 2015, locatie, aanvang 19:00 uur

Betreft vergadering van dinsdag 13 oktober 2015, locatie, aanvang 19:00 uur Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 13 oktober 2015, locatie, aanvang 19:00 uur Wijzigingenregister: Toegevoegd: 17-12: Reactie wethouder Depla. 17-12:

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS

RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Otten, Paul GRIFFIE S0GRI RAD: RAD151001 donderdag 1 oktober 2015 BW: BW150929 voorstel gemeenteraad RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING EN INWONERS Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Verzenddatum r3 januari 2009 Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ)

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Besluitenlijst: Gemeenteraad

Besluitenlijst: Gemeenteraad enlijst: Gemeenteraad Datum 31-01-2017 Aanvang 19:00 Einde raadsvergadering 22.10 uur. Aanwezigen Mpanzu Bamenga (D66), Eddy de Beaumont (Leefbaar Eindhoven), Barbara van Benthem Jutting (D66), Ceciel

Nadere informatie