gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (o4o) Verzenddatum r4 oktober 2OIO Verslagcommissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft openbare vergadering van 28 september 2010, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde19.30 uur. Uitnodiging aan Aanwezig M. Houben voorzitter mw. I. van Dijk secretaris H. Bouteibi PvdA E. Isik PvdA mw. L. Lioe-Anjie PvdA verhinderd F. van den Broek VVD verhinderd mw. H. Jacobs-van Nisselrooij VVD M. Punte VVD Mw. M. de Rooij D66 verhinderd Mw. E. Quanten D66 R. Verkroost D66 G. de Laat CDA C. Weijs CDA I. Wij ben g a CDA M. Bouassria GroenLinks verhinderd T. van den Nieuwenhuijzen GroenLinks Mw. R. Richters GroenLinks mw. A. Heesterbeek SP mw. B. van Kaathoven SP verhinderd E. Maas SP mw. List-de Roos VVD E. van den Berg OuderenAppel P. Mulder OuderenAppel verhinderd C. Verbeek OuderenAppel R. Reker Lijst Pim Fortuyn verhinderd mw. L. Reker-Wiebers Lijst Pim Fortuyn C. Stroek Lijst Pim Fortuyn G. Geerts leefbaar eindhoven K. Rijnders leefbaar eindhoven H. van der Haghen Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk

2 Mede aanwezig wethouder L. Scholten wethouder M. Schreurs 1 Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal de heer De Laat, die namens het CDA is benoemd als lid van deze commissie. Er is een bericht van verhindering van mevrouw Van Kaathoven 1.1 Mededelingen van de voorzitter. Op donderdag 7 oktober a.s. staat om uur in de raadszaal een presentatie over de Design Cooperatie Brainport gepland. Deze bijeenkomst is geheel gewijd aan het thema bestuurlijke integriteit. 1.2 Mededelingen van het college. Wethouder Scholten zal de commissie naar aanleiding van de vraag die door een commissielid is gesteld over Rentree (St. Annaklooster) schriftelijk informatie toesturen. Met de raad is afgesproken dat er dit najaar ÃćâĆňâĂİ vooruitlopend op de formele sluiting medio 2011 ÃćâĆňâĂİ informatie over de tippelzone zou komen. Naar aanleiding van de discussie over de tussenevaluatie kwamen er in het college echter een aantal dilemma s naar voren. Wethouder Scholten zou hier graag met de commissie over van gedachten willen wisselen. Zij verzoekt de commissie dan ook hier op korte termijn een deel van de commissievergadering aan te besteden. De wethouder maakt een discussienotitie bij de tussenevaluatie, waarin de betreffende dilemma s zijn verwoord. De aanwezigen stemmen in met het voorstel om deze notitie voor de eerstvolgende commissievergadering te agenderen. In het college is het concept raadsvoorstel rond Kwee Werelden besproken; de afstemming met gebiedsgericht werken moet daarin nog wat beter worden verwoord. Dit vergt nog wat tijd. Wethouder Schreurs geeft naar aanleiding van de vraag van de heer Leenders over de status van de brief die zij had gestuurd aan dat er inderdaad van de systematiek is afgeweken om het proces te versnellen. Naar aanleiding van een vraag over museum KLIK vertelt de wethouder dat de organisatie zelf heeft besloten om zich op te heffen; in 2009 is er sprake geweest van incidentele subsidie om omvallen te voorkomen; in het kader van de afwikkeling Cultuur Totaal is er ook voor 2010 nog geld beschikbaar. De wethouder denkt dat de opheffing een goede beslissing is; er kan nu een zorgvuldige afhandeling van de collectie en het

3 jaarprogramma plaatsvinden. Er is nu binnen het gemeentelijk proces geen ruimte om subsidie voor de toekomst toe te zeggen. KLIK heeft wel een waardevolle bijdrage voor de stad opgeleverd, meent de wethouder. Het bestuur van het museum beraadt zich op de toekomst. GroenLinks constateert dat de wethouder refereert aan het proces om te komen tot een cultuurhistorische organisatie; heeft het opheffen van KLIK gevolgen voor dit proces? De wethouder geeft aan dat de organisaties een adempauze hebben gevraagd om een en ander intern te overleggen; het stuk over cultuurhistorie wordt de commissie op een later tijdstip toegezonden. Volgens de commissie Post was kunst integraal onderdeel van de cultuurhistorische organisatie; dit betrof echter de collectie en niet de bezigheden. 1.3 Vaststelling volgorde van de agenda. De clientenraad heeft verzocht om de behandeling van agendapunt 3.1. (langdurigheidstoeslag) uit te stellen tot zij hierover advies heeft uitgebracht. Wethouder Scholten geeft aan dat voorliggend voorstel een uitwerking van de kadernota betreft, namelijk het niet indexeren van de langdurigheidstoeslag. De wethouder zal het punt daags na deze vergadering met de clientenraad doornemen. Als blijkt dat hier aanleiding toe is, kan het altijd nog terugkomen in de commissie. Vandaag wordt het punt gewoon in de commissie behandeld en in de raadsvergadering van 5 of 19 oktober besproken. GroenLinks vraagt de wethouder om in het gesprek met de clientenraad aandacht te besteden aan het effect van de maatregel. De commissie gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze. Voor agendapunt 3.3 (Raadsvoorstel Nieuwe koers Plaza Futura aan de Leenderweg) hebben zich insprekers gemeld; de voorzitter stelt voor om de punten 3.1 en 3.2 vast te behandelen. De commissie gaat akkoord met dit voorstel. 2 Vaststelling notulen 2.1 van de gecombineerde vergadering van 22 juni 2010 (kadernota) De notulen van 22 juni 2010 worden ongewijzigd vastgesteld. 2.2 van de commissievergadering van 13 juli 2010 De notulen van 13 juli 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

4 2.3 Afsprakenlijst De commissie gaat akkoord met het afvoeren van de punten (Kempenland), (Overlast jongeren in Mensfort) en (Design Cooperatie Brainport). Punt (uitvoeringskosten Wmo) wordt eveneens afgevoerd. Per abuis is de informatie over geldverstrekking voor openingstijden jongerencentra alleen aan vragensteller SP verstrekt. Wethouder Scholten vraagt aan de griffie of de informatie alsnog aan gehele commissie kan worden toegezonden. 3 Te behandelen in de raadsvergadering van 5 of 19 oktober Raadsvoorstel Wijziging verordening Langdurigheidstoeslag raadsnummer 10.R De commissie stemt ermee in dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda te zetten.. Door wethouder Scholten is toegezegd dat zij met de clientenraad Sociale Zaken dit onderwerp bespreekt en mocht het gesprek daartoe aanleiding geven, dan zal eerst terugkoppeling naar de commissie plaatsvinden alvorens het raadsvoorstel naar de raad gaat. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: VVD: D66: CDA: GroenLinks: SP: OuderenAppel: Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : Trots op Nederland: akkoord. 3.2 Raadsvoorstel Verordening Wet inburgering gemeente Eindhoven 2010 raadsnummer 10.R D66 vindt het vreemd dat de gemeente bij de stimulerende boetes van E 1 vanwege de uitvoeringskosten geld moet toeleggen ÃćâĆňâĂİ het betreft immers verwijtbaar gedrag. De wethouder geeft aan dat de uitvoeringskosten bedragen. Zij zal de consequenties van dit

5 voorstel nagaan. Mevrouw Richters wijst erop dat andere artikelen nu niet ter discussie staan. Conclusie: De commissie stemt ermee in om dit stuk als hamerstuk op volgende raadsvergadering te agenderen. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: VVD: D66: akkoord, overwegen amendement hoogte boete; CDA: GroenLinks: sp: OuderenAppeh Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : Trots op Nederland: akkoord. 3.3 Raadsvoorstel Nieuwe koers Plaza Futura aan de Leenderweg raadsnummer 10.R3891. Aan de commissie wordt gevraagd om kennis te nemen van de ingediende strategie van Plaza Futura om tot een financieel gezonde organisatie te komen, en in te stemmen met de financiele ondersteuning (punten 2 tot en met 7) die daarvoor nodig is. Inspreker de heer Chiaradia is sinds een jaar directeur van Plaza Futura. Er is in dit jaar hard gewerkt aan verbetering. De organisatie kampte met jarenlang achterstallig onderhoud. Vorig jaar heeft de heer Chiaradia in het kader van de discussie rond Cultuur Totaal ingesproken en om middelen gevraagd. In 2008 en 2009 heeft Plaza Futura ongeveer minder subsidie gekregen. De nieuwe directeur heeft er alles aan gedaan om te bezuinigen. Het nu voorliggende voorstel valt zijns inziens in drie elementen uiteen: het dekken van tekorten van het huidige en afgelopen jaar, het geven van een impuls voor achterstallig onderhoud en de herinrichting van de theaterzaal voor efficienter gebruik. De directeur verwacht dat Plaza Futura met deze maatregelen op den duur budgettair neutraal kan draaien en uiteindelijk zelfs een kleine winst kan maken. GroenLinks vraagt of de verwachting van neutrale of zelfs winstgevende

6 exploitatie door onderzoeken is gestaafd. Er is geen second opinion gedaan, zo geeft de heer Chiaradia aan. Het saneringsproces houdt in dat het communicatiebeleid is gewijzigd, wat een besparing vang oplevert. Daarnaast wordt vanaf 2012 E op de horeca bezuinigd; tot die tijd wordt een gedeelte van dat bedrag bespaard. Ten slotte wordt deformatie verkleind van 36 naar 27 fte. De heer Chiaradia is het met mevrouw Jacobs eens dat de argumenten rond het WK voetbal en het weer van de afgelopen zomer wat zwak zijn; het is echter wel een feit dat de ventilatie in de filmzalen door achterstallig onderhoud beneden peil is. De PvdA stelt dat er nog geen zekerheid is over de nieuwbouw; wat gebeurt er als deze wordt vertraagd? De directeur geeft aan dat niet verantwoord te vinden; op een andere locatie kan men meer winst maken met dezelfde investering. Op een vraag van het OuderenAppel geeft de directeur aan dat multifunctioneel gebruik de komende jaren zeker wordt gestimuleerd. De tweede inspreker, de heer Lindeman heeft als burger kennisgenomen van de stukken en constateert dat Plaza Futura ondanks de extra subsidie van de afgelopen jaren een niet sluitende exploitatie heeft. Hij vindt de argumentatie onder het voorliggende voorstel niet voldoende. De heer Lindeman pleit er daarom voor Plaza Futura te sluiten en er geen geld meer in te steken. Het college moet zijns inziens doen wat zij heeft afgesproken, namelijk voorstellen zonder sluitende en overtuigende dekking niet meer behandelen. Commissiebehandelin De LPF constateert dat er na jaren van wanbeleid nu sprake is van een realistische bedrijfsvoering. De fractie begrijpt dat onderhoud aan het pand aan de Leenderweg noodzakelijk is, al was het alleen maar voor de veiligheid. LPF is tevreden over het besluit van het college om de bouw van twee tijdelijke filmzalen niet uit te voeren. De fractie ziet mogelijkheden in de Admirant als alternatieve accommodatie en vraagt of er een vergelijkend kostenonderzoek voor deze locatie is uitgevoerd. Het gebruik van eenzelfde locatie door meerdere maatschappelijke partijen juicht de fractie toe. Zij zet echter vraagtekens bij de bouw van vijf filmzalen in de nieuwe accommodatie: verhoudt zich dat tot het verwachte aantal bezoekers? De LPF is tegen de tien miljoen kostende verhuizing naar Strijp-S; deze verhuizing is gezien de aankomende bezuinigingen niet goed te praten tegenover inwoners van Eindhoven. De fractie is benieuwd naar het nieuwe voorstel van wethouder Schreurs

7 eind dit jaar met betrekking tot cultureel medegebruik en facilitair beheer en naar de besparingen dit voorstel oplevert. De SP steunt de verhuizing, mits mogelijk met incidentele financiering. De fractie meent voorzichtig dat incidentele subsidie voor het saneren van het negatieve eigen vermogen, het exploitatietekort 2010 en de organisatieaanpassing mogelijk moet zijn, maar stelt daarbij de volgende voorwaarden: er moet duidelijkheid zijn over de verantwoordelijkheid voor het onderhoud ÃćâĆňâĂİ past dat in de toekomst binnen cultuur en vastgoed? Daarnaast moet het om een langetermijninvestering gaan, aangezien een verhuizing in 2014 nog niet zeker is. De fractie wil daarom verder kijken dan de bijgevoegde begroting tot en met De SP overweegt, afhankelijk van de reactie van de wethouder, hierover een amendement in te dienen. De verbouwing van de theaterzaal met zo min mogelijk middelen lijkt de fractie een goed idee, maar is het zeker dat de technische aanpassingen meekunnen in het nieuwe gebouw? De fractie ziet bovendien geen absolute verbinding tussen film en theater. Theater kan ook elders in de stad en tegen minder hoge kosten. De huidige theaterzaal een filmzaal maken lijkt de fractie een goede oplossing. De SP wil in de toekomst filmhuisfilms garanderen, maar houdt open waar en door wie dat wordt verzorgd. De fractie is ÃćâĆňâĂİ voorlopig ÃćâĆňâĂİ voor het opknappen van het pand aan de Leenderweg, met een extra filmzaal. De VVD-fractie is positief over de organisatieverbeteringen en is blij dat Plaza Futura met de voorgestelde maatregelen straks weer op de huidige subsidiebasis kan functioneren. De fractie vindt het voorstel om de exploitatielasten voor de toekomst nu al te financieren enigszins vreemd; het zou volgens de fractie meer voor de hand liggen om een eventuele aanvulling op de exploitatiesubsidie te geven naar aanleiding van de jaarrekening. De VVD heeft vertrouwen in de zakelijke opstelling die Plaza Futura uitstraalt en wil graag zo snel mogelijk zekerheid voor de organisatie garanderen. D66 staat positief tegenover het voorstel vanwege de waarde van Plaza Futura voor Eindhoven als filmhuis, maar ook kritisch omdat het gaat om behoorlijke bedragen in een moeilijke tijd. De fractie waardeert het dat de organisatie zichzelf bij de bezuinigingen niet spaart. Kan de wethouder verzekeren dat dit de laatste keer is dat de gemeente moet ingrijpen met noodbedragen? D66 wil dat wethouder erop toeziet dat dit plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd en dat de bedrijfsvoering wordt verbeterd. Als er weer nieuwe tekorten ontstaan, wil de fractie dat tijdig weten. Ten slotte vraagt D66 om zorgvuldig om te gaan met een investering in een

8 gebouw dat vermoedelijk tijdelijk wordt gebruikt. Is er al een plan om leegstand te voorkomen als Plaza Futura straks is vertrokken? GroenLinks wijst op het coalitieakkoord, waarin is afgesproken nog een poging te doen om een nieuw bouwplan voor Strijp-S te realiseren, en hiervoor eenmalig extra geld uit te trekken. De fractie steunt deze afspraak nog steeds en accepteert dat het iets meer tijd kost dan eerder werd afgesproken. De fractie kijkt uit naar het plan van de wethouder in december, waarin een nieuw concept voor maatschappelijk vastgoed wordt onthuld en waarin de functie van Plaza Futura wordt behandeld, met nastreving van multifunctioneel gebruik. GroenLinks is altijd voorstander geweest van een gezond film- en theaterhuis voor Eindhoven. De fractie heeft zich in het verleden dan ook voor nieuwbouw uitgesproken: De Leenderweg biedt op langere termijn te weinig mogelijkheden. De fractie ziet voor Plaza Futura een trekkende rol weggelegd in Strijp-S. GroenLinks begrijpt dat een investering in het oude pand tot de verhuizing noodzakelijk is; de oplossing past binnen de financiele kaders die daarvoor eerder zijn afgesproken. De fractie wijst er wel op dat de financiele situatie van de gemeente tot zeer zorgvuldig wegen noopt; het vooruitzicht op nieuwbouw vormt voor de fractie daarom een voorwaarde voor investering in het pand aan de Leenderweg. Kan de wethouder aangeven hoe groot zij de kans inschat dat er nieuwbouw gaat komen? De fractie doet de suggestie om nu de tekorten te saneren en het achterstallig onderhoud aan te pakken, maar de theaterzaal pas om te bouwen als er zekerheid is over de nieuwbouw. De heer Weijs wijst erop dat de herinrichting theaterzaal belangrijke invloed heeft op het exploitatieresultaat. Mevrouw Richters is van mening dat de maatregelen rond communicatie en de formatie de belangrijkste bezuinigingen opleveren. Er is volgens GroenLinks geen bewijs voor extra opbrengst vanwege de herinrichting theaterzaal. Mevrouw Heesterbeek geeft aan dat opbrengsten van het theater achterblijven bij de kosten, vanwege het geringe aantal plaatsen dat nu beschikbaar is. SP ziet dit als argument voor de ombouw tot een filmzaal. GroenLinks geeft aan evenwel te hechten aan de theaterfunctie. De fractie hoopt dat deze functie kan aanblijven met het geld dat hiervoor in de begroting is gereserveerd. Samenvattend wil de fractie weten of de wethouder kan garanderen dat met deze maatregelen extra gelden in toekomst niet meer nodig zijn. De PvdA stelt dat sommige noodoplossingen die nu ter discussie staan het gevolg zijn van keuzes die de gemeente in de afgelopen jaren heeft gemaakt. De gemeente moet nu oppassen niet weer zelf voor problemen

9 te zorgen, bijvoorbeeld door een theaterzaal te willen. Mevrouw Richters stelt vast dat haar fractie de wethouder heeft gevraagd of zij inzichtelijk kan maken wat de ombouw tot theaterzaal kan opleveren; GroenLinks heeft gezegd waarde te hechten aan theater in deze stad, maar wil zeker niet ingrijpen in bedrijfsvoering, waardoor het nog moeilijker wordt om tot een oplossing te komen. De fractie realiseert zich dat tijdelijke opofferingen nodig zijn. De PvdA-fractie sluit zich aan bij de vraag van GroenLinks: kan de wethouder meer vertellen over toekomst van de nieuwbouw van Strijp-S? Mocht de nieuwbouw onverhoopt niet doorgaan, is de noodoplossing voor de Leenderweg dan naar de toekomst toe wel toereikend? Ten slotte constateert de fractie dat nu wordt voorgesteld om vrij te maken voor het aanzuiveren van het eigen vermogen; eind 2009 werd echter tijdens de behandeling van Cultuur Totaal door Plaza Futura aangekondigd dat er in de komende jaren C nodig zou zijn om de periode tot nieuwbouw te overbruggen. CDA vindt dit voorstel alleen te verantwoorden als er perspectief komt; een dergelijke investering kan nog een keer, mits er aan het eind van dit jaar een besluit ligt waar Plaza Futura en de stad baat bij hebben. Kan wethouder toezeggen dat er in december een besluit komt over de toekomst van Plaza Futura? De fractie wijst erop dat een culturele instelling niet altijd de benodigde deskundigheid heeft op het gebied van horeca, pr en dergelijke, waardoor tekorten kunnen ontstaan. Eerder dit jaar heeft de fractie dit probleem middels een notitie in de discussie gebracht. Kan de gemeente ÃćâĆňâĂİ zoals ook bij het Parktheater het geval isãćâćňâăi een financieel deskundige detacheren om de vinger aan de pols te houden? De CDA-fractie stelt dat het hier niet alleen om slechte bedrijfsvoering gaat; de jaarlijkse controle van de gemeente op deze gesubsidieerde instelling lijkt eveneens te hebben gefaald. Daarnaast stelt de fractie de kwaliteit van eerder genomen besluiten ter discussie; hierbij bleven alternatieven achterwege. De fractie vraagt of het college haar voorstellen voortaan kan voorzien van alternatieven, waarbij wordt aangegeven waarom deze geen voorkeur verdienen. leefbaar eindhoven vindt dit voorstel onlosmakelijk verbonden met de nieuwbouw van Strijp-S. Hier moet eerst duidelijkheid over zijn, anders kan de fractie er niet over beslissen. In de raad is afgesproken dat subsidie zonder sluitende exploitatie niet meer wordt verstrekt. Waarom is dat nu toch het voorstel? De fractie pleit voor een zorgvuldige afweging in deze tijd van bezuinigingen; oplossingen van tijdelijke aard zijn weggegooid geld. leefbaar eindhoven wil duidelijkheid over de exploitatie van Plaza Futura, over een periode waarin ook de nieuwbouw is opgenomen. De

10 fractie ziet nu zowel problemen bij het voorstel voor de Leenderweg, als bij nieuwbouw: beide oplossingen hebben een open einde. Het OuderenAppel pleit voor het behoud van de theaterfunctie; dit was immers een voorwaarde voor de subsidie. Welke mogelijkheden zijn er om de theaterfunctie elders onder te brengen? Dan kan daarna het Filmhuis worden verzelfstandigd. De fractie is van mening dat Plaza Futura in het pand aan de Leenderweg gehuisvest moet blijven. De panden in de omgeving moeten hierbij worden betrokken: deze mogelijkheid is nog onvoldoende onderzocht. De ontwikkeling van Strijp-S is onzeker; de fractie is daarom tegen verhuizing. Mevrouw Richters geeft aan dat deze optie al is besproken: er zijn onderzoeken gedaan door de gemeente en Plaza Futura zelf. Onder andere vanwege parkeerproblematiek is de Leenderweg geen goede optie. De fractie van Trots op Nederland stelt dat Plaza Futura als cultureel erfgoed van Eindhoven moet blijven; de fractie is voor multifunctioneel gebruik. Reactie van het colle e Sinds 2003 loopt het onderzoek naar een nieuwe locatie voor Plaza Futura. De organisatie kreeg tot de zomervakantie de tijd om zelf een oplossing te zoeken; nu dat niet is gelukt, neemt het college het over. Bij de plannen voor Strijp-S worden de uitgangspunten van de raad meegenomen: de combinatiefunctie van Plaza Futura met theater, film en horeca krijgt in het nieuwe, multifunctionele gebouw een plek. Door een strikte scheiding te maken tussen vastgoed en inhoud, wordt de exploitatie van het gebouw afgeschermd van eventuele faillissementen van de gebruikers. Wat betreft de huidige situatie van Plaza Futura stelt de wethouder dat de bouw van twee tijdelijke zalen was voorzien; dat kost echter veel geld en dergelijke tijdelijke voorzieningen mogen maar vijf jaar blijven staan. Het nu voorliggende plan gaat uit van een minimale ingreep die het functioneren van Plaza Futura verbetert: investeringen op het gebied van onderhoud, het multifunctioneel maken van een zaal, het dekken van tekorten en het saneren van de organisatie. Het tekort van 2010 is gemaximaliseerd. Er is geen tekort over 2011 afgedekt; voor 2011 en 2012 is er voor de organisatie geld vrijgemaakt. Het college wil namelijk de verantwoordelijkheid nemen voor transitie van de organisatie; een faillissement is immers niet wenselijk, als de gemeente voor de toekomst geld heeft gereserveerd voor deze functie. Voor nu moet het echter afgelopen zijn, zo stelt de wethouder: het tekort is voor dit jaar

11 gemaximaliseerd en er komt financieel toezicht. Met deze investering wordt bereikt dat dit pand kan blijven functioneren voor de stad. De bouw van een tribune is noodzakelijk voor een nieuwe invulling; deze kan opnieuw gebruikt worden in een nieuw gebouw; maar ook als de situatie blijft zoals die nu is. Bij de nieuwe invulling denkt de wethouder bijvoorbeeld aan kindertheater; daarvoor kent de stad nog weinig goede locaties. Aan het eind van het jaar zal er een visie over de toekomst van theater in Eindhoven gereedkomen, waaraan de directeuren van Plaza Futura en het Parktheater zullen meewerken. De SP-fractie vraagt zich af of een visie over de toekomst van theater in de stad op deze manier niet te beperkt wordt? De wethouder geeft aan dat meer actieve partijen inbreng zullen hebben bij de ontwikkeling van de visie. Het voorstel voor Strijp-S, alsmede het voorstel voor een concrete invulling van Plaza Futura is aan het einde van het jaar gereed. Ook hoe om te gaan met het vastgoed is dan in een voorstel verwoord. Het college kiest niet voor de makkelijk weg, maar wil zorgvuldig, maar met volledige inzet investeren in de stad. Naar aanleiding van de vraag van de LPF vertelt de wethouder dat de Admirant geen goed alternatief lijkt; aanhaken bij de jongere generatie is dan niet mogelijk. Uit meerdere onderzoeken blijkt de bouw van de filmzalen in verhouding te staan met het aantal te verwachten bezoekers. De heer Verkroost is blij met de toezegging van de wethouder dat er financieel toezicht komt; wat zijn de consequenties als de begroting niet wordt gehaald? De wethouder geeft aan dat er een grens is aan het beschikbaar stellen van geld. Op een vraag van GroenLinks bevestigt de wethouder dat ook de toekomstgerichte maatregelen nu al genomen kunnen worden, aangezien deze investeringen de maatschappij hoe dan ook ten goede komen. De voorzitter vraagt de fracties zich in de tweede ronde uit te spreken over het voorstel zoals dat door Plaza Futura is gedaan en over de financiele vertaling die het college daarvan heeft gemaakt. VVD en D66, Lijst Pim Fortuyn en Trots op Nederland gaan akkoord met het voorstel. PvdA stemt in met voorstel, onder voorwaarde dat het hier om de laatste financiele middelen voor deze tijdelijke oplossing gaat.

12 SP gaat met strategie en financiele uitwerking akkoord, onder de voorwaarden dat er qua begroting verder vooruit wordt gekeken en dat er nu niet wordt uitgegaan van een tijdelijke situatie. De fractie maakt een stemvoorbehoud en overweegt amendementen. CDA en GroenLinks maken een stemvoorbehoud om de argumenten van het college in de fractie te bespreken; CDA overweegt een motie om de randvoorwaarden aan te scherpen. leefbaar eindhoven gaat akkoord met besluit onder punt 1; wat betreft de overige punten maakt de fractie nog een voorbehoud. Het OuderenAppel neemt kennis van punt 1; neemt punt 2 en 3 mee terug naar de fractie en gaat niet akkoord met de punten 4, 5 en 6. De fractie overweegt moties of amendementen. De voorzitter concludeert dat de belangrijkste toezegging van de wethouder het financieel toezicht betreft. Gezien het aantal te verwachten moties en amendementen wordt aan het presidium geadviseerd om dit voorstel in de raadvergadering van 5 oktober als punt van discussie te agenderen. Door wethouder Schreurs is toegezegd dat: 1. de subsidie voor het tekort over 2010 is gemaximaliseerd en niet ter beschikking wordt gesteld, 2. het financieel toezicht op Plaza Futura reeds intern geregeld is via de gemeentesecretaris. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: VVD: D66: CDA: akkoord, overwegen motie aanscherpen randvoorwaarden; GroenLinks: stemvoorbehoud, zorgen dat tijdelijke investeringen ten goede komen van de stad en de maatschappelijke functie behouden blijft; SP: stemvoorbehoud, overwegen amendementen m.b.t. verwijdering verwijzingen verhuizing en

13 inzicht financiele toekomst na 2011 ; OuderenAppel: stemvoorbehoud, punt 1 akkoord, punt 2 en 3 nader bespreken in fractie, punt 4, 5 en 6 niet akkoord (mogelijk amendementen en/of moties); Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : stemvoorbehoud, m.u.v. punt1; Trots op Nederland: akkoord. 4 Overige agendapunten. Geen. 5 Rondvraag en sluiting. Op de rondvraag van de VVD-fractie inzake basisscholen Meerhoven antwoordt de wethouder dat SKPO officieel bouwheer is van de school; een aanpassing naar een wat traditionelere invulling lijkt logisch; hierover is regelmatig overleg met de gemeente. Het gebruik van de nieuwe school door de Startbaan en t Slingertouw ligt voor de hand: de huidige noodvoorzieningen zijn geen wenselijke leeromgeving. Door praktische bezwaren zoals de realisatie van het bestemmingsplan, start de bouw voor de Startbaan niet eerder dan in Het college verwacht medewerking van het schoolbestuur, zodat de leerlingen van beide scholen gebruik kunnen maken van het gebouw in Waterrijk. Er komt een voorstel waarin de oplossing met een tijdspad is beschreven. Op de rondvraag van de CDA-fractie inzake SPAM vertelt de wethouder dat de raadsinformatiebrief van 19 juni was gebaseerd op het strikte besluit van het vorige college. Conform het beleid om geen organisaties te laten omvallen heeft het college echter eenmalig toegezegd. Van overige financiering is geen sprake. De wethouder erkent dat de commissie hierover actief geinformeerd had moeten worden. De rondvraag van de VVD-fractie inzake het AFAS-tennistoernooi wordt schriftelijk beantwoord door de betreffende wethouder. Hierna is er niets meer aan de orde en de voorzitter sluit de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Maatschappij en Cultuur van 2010.

14 I. van Dijk commissiesecretaris mho/ec

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 10 september 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 2013 CONCEPT Verslag Commissie Maatschappij en Cultuur (MC) Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 oktober 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 19.00 uur, einde 12.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 13 november 2013 Verslaggecombineerde vergadering commissies Financiën en Bestuur

Nadere informatie

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven

OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Agendanummer rz 20 oktober 2oro OpenbareBesluitenlijst uoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering op 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV)

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door H.P.C. Verbruggen Telefoon (040) 238 25 41 Verzenddatum 11 maart 2015 Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 27 augustus 2013, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie Raadszaal, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 20 maart 2013 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD

gemeente Eindhoven Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ) voorzitter secretaris PvdA PvdA PvdA CDA CDA SP SP SP VVD VVD gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Verzenddatum zr oktober 2009 Verslag commissie Bestuurlijke en Economische Zaken (cie BEZ)

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 19 januari 2016, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 17:00 uur LET OP: VERGADERING START

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2012 Verslaggecombineerde vergadering commissies Ruimte & Vastgoed (cie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 7. Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Let op! Concept-agenda tbv Presidium Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 29 november 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012, locatie raadszaal, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012, locatie raadszaal, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 22 mei 2012 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC)

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010 locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 12 november 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 oktober 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 november 2012 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd.

5 Overzicht Stand van zaken Moties en Toezeggingen Besluit De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd. enlijst Commissie Sociale Leefomgeving 31 mei 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Geerts deelt mede dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 39 leden 25 november 2010 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van raadszaal, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van raadszaal, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 21 oktober 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 augustus 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 22.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 augustus 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 22.45 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 27 september 2011 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 juni 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 20.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 14 juni 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 20.00 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 14 juli 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 23 november 2010, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang uur, einde uur. gemeente Eindhoven Commissiesecretariaat Griffie gemeenteraad Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 22 december 2010 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (RV) Betreft openbare vergadering

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering 29-11-2016 Betreft vergadering van dinsdag 22 november 2016, locatie Burgemeester Witte kamer, aanvang

Nadere informatie

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB)

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. M. van Meijl Telefoon (040) 238 5855 Verzenddatum 7 oktober 2015 Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010, locatie Commissiekamer, aanvang 21.00 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010, locatie Commissiekamer, aanvang 21.00 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 12 november 2010 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer O6.RZ84Ci.OOZ Inboeknummer o6bstorbsb Beslisdatum BSP B oktober 2006 Dossiernummer 6qo SSr OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ

Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R/7/9.OOI Inboeknummer tobstoro8z Beslisdatum B&W 8 juni 2oro Dossiernummer 023 6Sr Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ Inleiding De organisatie

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening)

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening) Concernstaf Raadsnummer O6.RZ85O.OOI Inboeknummer o6bstoarbs Beslisdatum B5MT a4 oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag commissie Jeugd en Gezin, Onderwijs, Sport en Cultuur (cie JGOSC) CDA CDA SP SP VVD VVD GroenLinks GroenLinks

gemeente Eindhoven Verslag commissie Jeugd en Gezin, Onderwijs, Sport en Cultuur (cie JGOSC) CDA CDA SP SP VVD VVD GroenLinks GroenLinks gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mbov. I. van Dijk Telefoon (o4o) 238 24 07 Verzenddatum z6 juni 2009 Verslag commissie Jeugd en Gezin, Onderwijs, Sport en Cultuur

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden

Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Betreft : Raadsvoorstel inzake opdrachtformulering knelpuntenonderzoek Hulp in het Huishouden Vergaderdatum 25 september 2014 Gemeenteblad 2014 / 57 Agendapunt 12 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 1 september 2011 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13. Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 september 2015 Registratienummer: 2015/56 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Subsidieverzoek De Enck Voorstel 1. Aan de Enck

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad.

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad. Nr. 818/OWS (27) Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een bijdrage van maximaal. 9., - aan Scholen aan Zee in de bouwkosten van de multifunctionele sporthal in Julianadorp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.r47g.ooz Inboeknummer oavooayog Beslisdatum Bikw ay mei 2003 Dossiernummer 322.252 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

Verslag Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (Cie MO)

Verslag Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (Cie MO) CONCEPT gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door I. van Dijk-Smeets Telefoon (040) 238 2407 Verzenddatum Verslag Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (Cie MO) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslagcommissie Bestuurlijke en Economische Zaken (ciebez)

gemeente Eindhoven Verslagcommissie Bestuurlijke en Economische Zaken (ciebez) gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88 Verzenddatum a8 september 2007 Verslagcommissie Bestuurlijke en Economische Zaken (ciebez)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

Raadsvragen van de raadsleden mevrouw M. Verhees en de heer

Raadsvragen van de raadsleden mevrouw M. Verhees en de heer gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer o8.rz86o.oox Inboeknummer o8bstoa886 Beslisdatum B%Wa december 2008 Dossiernummer 8qg asb Raadsvragen van de raadsleden mevrouw M. Verhees

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV)

Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) CONCEPT gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door H.P.C. Verbruggen Telefoon (040) 238 25 41 Verzenddatum Verslag Commissie Ruimte en Vastgoed (Cie RV) Betreft: Openbare vergadering van 30

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RI225.OOI Inboeknummer osbstoogoo Beslisdatum BSW S mei 2005 Dossiernummer Sx8.25I Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van nieuwe

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 oktober, locatie raadszaal, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 oktober, locatie raadszaal, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 4 november 2011 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5523 13bst01580 Beslisdatum B&W 13 september 2013 Dossiernummer 13.37.453 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 23 juni 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer,

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016.

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Aanwezig: Voorzitter: L. Philipsen Commissiegriffier: E. Theunis-Kessels CDA: M. Direks, P. van Duijnhoven, A. Vullings

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Raadsvoorstel Continuïteit en borging Dutch Design Week.

gemeente Eindhoven Onderwerp: Raadsvoorstel Continuïteit en borging Dutch Design Week. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 14R5767 14bst00387 Beslisdatum 18 maart 2014 Dossiernummer 14.09.451 Nadere toelichting bij raadsvoorstel Onderwerp: Raadsvoorstel Continuïteit en borging Dutch

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R992. OOI Inboeknummer o4uooaq4o Beslisdatum Bikw 46 oktober 2004 Dossiernummer 444.a Sa Raadsvoorstel inzake besteding resterende

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie