gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (o4o) Verzenddatum r4 oktober 2OIO Verslagcommissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft openbare vergadering van 28 september 2010, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde19.30 uur. Uitnodiging aan Aanwezig M. Houben voorzitter mw. I. van Dijk secretaris H. Bouteibi PvdA E. Isik PvdA mw. L. Lioe-Anjie PvdA verhinderd F. van den Broek VVD verhinderd mw. H. Jacobs-van Nisselrooij VVD M. Punte VVD Mw. M. de Rooij D66 verhinderd Mw. E. Quanten D66 R. Verkroost D66 G. de Laat CDA C. Weijs CDA I. Wij ben g a CDA M. Bouassria GroenLinks verhinderd T. van den Nieuwenhuijzen GroenLinks Mw. R. Richters GroenLinks mw. A. Heesterbeek SP mw. B. van Kaathoven SP verhinderd E. Maas SP mw. List-de Roos VVD E. van den Berg OuderenAppel P. Mulder OuderenAppel verhinderd C. Verbeek OuderenAppel R. Reker Lijst Pim Fortuyn verhinderd mw. L. Reker-Wiebers Lijst Pim Fortuyn C. Stroek Lijst Pim Fortuyn G. Geerts leefbaar eindhoven K. Rijnders leefbaar eindhoven H. van der Haghen Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk

2 Mede aanwezig wethouder L. Scholten wethouder M. Schreurs 1 Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal de heer De Laat, die namens het CDA is benoemd als lid van deze commissie. Er is een bericht van verhindering van mevrouw Van Kaathoven 1.1 Mededelingen van de voorzitter. Op donderdag 7 oktober a.s. staat om uur in de raadszaal een presentatie over de Design Cooperatie Brainport gepland. Deze bijeenkomst is geheel gewijd aan het thema bestuurlijke integriteit. 1.2 Mededelingen van het college. Wethouder Scholten zal de commissie naar aanleiding van de vraag die door een commissielid is gesteld over Rentree (St. Annaklooster) schriftelijk informatie toesturen. Met de raad is afgesproken dat er dit najaar ÃćâĆňâĂİ vooruitlopend op de formele sluiting medio 2011 ÃćâĆňâĂİ informatie over de tippelzone zou komen. Naar aanleiding van de discussie over de tussenevaluatie kwamen er in het college echter een aantal dilemma s naar voren. Wethouder Scholten zou hier graag met de commissie over van gedachten willen wisselen. Zij verzoekt de commissie dan ook hier op korte termijn een deel van de commissievergadering aan te besteden. De wethouder maakt een discussienotitie bij de tussenevaluatie, waarin de betreffende dilemma s zijn verwoord. De aanwezigen stemmen in met het voorstel om deze notitie voor de eerstvolgende commissievergadering te agenderen. In het college is het concept raadsvoorstel rond Kwee Werelden besproken; de afstemming met gebiedsgericht werken moet daarin nog wat beter worden verwoord. Dit vergt nog wat tijd. Wethouder Schreurs geeft naar aanleiding van de vraag van de heer Leenders over de status van de brief die zij had gestuurd aan dat er inderdaad van de systematiek is afgeweken om het proces te versnellen. Naar aanleiding van een vraag over museum KLIK vertelt de wethouder dat de organisatie zelf heeft besloten om zich op te heffen; in 2009 is er sprake geweest van incidentele subsidie om omvallen te voorkomen; in het kader van de afwikkeling Cultuur Totaal is er ook voor 2010 nog geld beschikbaar. De wethouder denkt dat de opheffing een goede beslissing is; er kan nu een zorgvuldige afhandeling van de collectie en het

3 jaarprogramma plaatsvinden. Er is nu binnen het gemeentelijk proces geen ruimte om subsidie voor de toekomst toe te zeggen. KLIK heeft wel een waardevolle bijdrage voor de stad opgeleverd, meent de wethouder. Het bestuur van het museum beraadt zich op de toekomst. GroenLinks constateert dat de wethouder refereert aan het proces om te komen tot een cultuurhistorische organisatie; heeft het opheffen van KLIK gevolgen voor dit proces? De wethouder geeft aan dat de organisaties een adempauze hebben gevraagd om een en ander intern te overleggen; het stuk over cultuurhistorie wordt de commissie op een later tijdstip toegezonden. Volgens de commissie Post was kunst integraal onderdeel van de cultuurhistorische organisatie; dit betrof echter de collectie en niet de bezigheden. 1.3 Vaststelling volgorde van de agenda. De clientenraad heeft verzocht om de behandeling van agendapunt 3.1. (langdurigheidstoeslag) uit te stellen tot zij hierover advies heeft uitgebracht. Wethouder Scholten geeft aan dat voorliggend voorstel een uitwerking van de kadernota betreft, namelijk het niet indexeren van de langdurigheidstoeslag. De wethouder zal het punt daags na deze vergadering met de clientenraad doornemen. Als blijkt dat hier aanleiding toe is, kan het altijd nog terugkomen in de commissie. Vandaag wordt het punt gewoon in de commissie behandeld en in de raadsvergadering van 5 of 19 oktober besproken. GroenLinks vraagt de wethouder om in het gesprek met de clientenraad aandacht te besteden aan het effect van de maatregel. De commissie gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze. Voor agendapunt 3.3 (Raadsvoorstel Nieuwe koers Plaza Futura aan de Leenderweg) hebben zich insprekers gemeld; de voorzitter stelt voor om de punten 3.1 en 3.2 vast te behandelen. De commissie gaat akkoord met dit voorstel. 2 Vaststelling notulen 2.1 van de gecombineerde vergadering van 22 juni 2010 (kadernota) De notulen van 22 juni 2010 worden ongewijzigd vastgesteld. 2.2 van de commissievergadering van 13 juli 2010 De notulen van 13 juli 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

4 2.3 Afsprakenlijst De commissie gaat akkoord met het afvoeren van de punten (Kempenland), (Overlast jongeren in Mensfort) en (Design Cooperatie Brainport). Punt (uitvoeringskosten Wmo) wordt eveneens afgevoerd. Per abuis is de informatie over geldverstrekking voor openingstijden jongerencentra alleen aan vragensteller SP verstrekt. Wethouder Scholten vraagt aan de griffie of de informatie alsnog aan gehele commissie kan worden toegezonden. 3 Te behandelen in de raadsvergadering van 5 of 19 oktober Raadsvoorstel Wijziging verordening Langdurigheidstoeslag raadsnummer 10.R De commissie stemt ermee in dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda te zetten.. Door wethouder Scholten is toegezegd dat zij met de clientenraad Sociale Zaken dit onderwerp bespreekt en mocht het gesprek daartoe aanleiding geven, dan zal eerst terugkoppeling naar de commissie plaatsvinden alvorens het raadsvoorstel naar de raad gaat. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: VVD: D66: CDA: GroenLinks: SP: OuderenAppel: Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : Trots op Nederland: akkoord. 3.2 Raadsvoorstel Verordening Wet inburgering gemeente Eindhoven 2010 raadsnummer 10.R D66 vindt het vreemd dat de gemeente bij de stimulerende boetes van E 1 vanwege de uitvoeringskosten geld moet toeleggen ÃćâĆňâĂİ het betreft immers verwijtbaar gedrag. De wethouder geeft aan dat de uitvoeringskosten bedragen. Zij zal de consequenties van dit

5 voorstel nagaan. Mevrouw Richters wijst erop dat andere artikelen nu niet ter discussie staan. Conclusie: De commissie stemt ermee in om dit stuk als hamerstuk op volgende raadsvergadering te agenderen. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: VVD: D66: akkoord, overwegen amendement hoogte boete; CDA: GroenLinks: sp: OuderenAppeh Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : Trots op Nederland: akkoord. 3.3 Raadsvoorstel Nieuwe koers Plaza Futura aan de Leenderweg raadsnummer 10.R3891. Aan de commissie wordt gevraagd om kennis te nemen van de ingediende strategie van Plaza Futura om tot een financieel gezonde organisatie te komen, en in te stemmen met de financiele ondersteuning (punten 2 tot en met 7) die daarvoor nodig is. Inspreker de heer Chiaradia is sinds een jaar directeur van Plaza Futura. Er is in dit jaar hard gewerkt aan verbetering. De organisatie kampte met jarenlang achterstallig onderhoud. Vorig jaar heeft de heer Chiaradia in het kader van de discussie rond Cultuur Totaal ingesproken en om middelen gevraagd. In 2008 en 2009 heeft Plaza Futura ongeveer minder subsidie gekregen. De nieuwe directeur heeft er alles aan gedaan om te bezuinigen. Het nu voorliggende voorstel valt zijns inziens in drie elementen uiteen: het dekken van tekorten van het huidige en afgelopen jaar, het geven van een impuls voor achterstallig onderhoud en de herinrichting van de theaterzaal voor efficienter gebruik. De directeur verwacht dat Plaza Futura met deze maatregelen op den duur budgettair neutraal kan draaien en uiteindelijk zelfs een kleine winst kan maken. GroenLinks vraagt of de verwachting van neutrale of zelfs winstgevende

6 exploitatie door onderzoeken is gestaafd. Er is geen second opinion gedaan, zo geeft de heer Chiaradia aan. Het saneringsproces houdt in dat het communicatiebeleid is gewijzigd, wat een besparing vang oplevert. Daarnaast wordt vanaf 2012 E op de horeca bezuinigd; tot die tijd wordt een gedeelte van dat bedrag bespaard. Ten slotte wordt deformatie verkleind van 36 naar 27 fte. De heer Chiaradia is het met mevrouw Jacobs eens dat de argumenten rond het WK voetbal en het weer van de afgelopen zomer wat zwak zijn; het is echter wel een feit dat de ventilatie in de filmzalen door achterstallig onderhoud beneden peil is. De PvdA stelt dat er nog geen zekerheid is over de nieuwbouw; wat gebeurt er als deze wordt vertraagd? De directeur geeft aan dat niet verantwoord te vinden; op een andere locatie kan men meer winst maken met dezelfde investering. Op een vraag van het OuderenAppel geeft de directeur aan dat multifunctioneel gebruik de komende jaren zeker wordt gestimuleerd. De tweede inspreker, de heer Lindeman heeft als burger kennisgenomen van de stukken en constateert dat Plaza Futura ondanks de extra subsidie van de afgelopen jaren een niet sluitende exploitatie heeft. Hij vindt de argumentatie onder het voorliggende voorstel niet voldoende. De heer Lindeman pleit er daarom voor Plaza Futura te sluiten en er geen geld meer in te steken. Het college moet zijns inziens doen wat zij heeft afgesproken, namelijk voorstellen zonder sluitende en overtuigende dekking niet meer behandelen. Commissiebehandelin De LPF constateert dat er na jaren van wanbeleid nu sprake is van een realistische bedrijfsvoering. De fractie begrijpt dat onderhoud aan het pand aan de Leenderweg noodzakelijk is, al was het alleen maar voor de veiligheid. LPF is tevreden over het besluit van het college om de bouw van twee tijdelijke filmzalen niet uit te voeren. De fractie ziet mogelijkheden in de Admirant als alternatieve accommodatie en vraagt of er een vergelijkend kostenonderzoek voor deze locatie is uitgevoerd. Het gebruik van eenzelfde locatie door meerdere maatschappelijke partijen juicht de fractie toe. Zij zet echter vraagtekens bij de bouw van vijf filmzalen in de nieuwe accommodatie: verhoudt zich dat tot het verwachte aantal bezoekers? De LPF is tegen de tien miljoen kostende verhuizing naar Strijp-S; deze verhuizing is gezien de aankomende bezuinigingen niet goed te praten tegenover inwoners van Eindhoven. De fractie is benieuwd naar het nieuwe voorstel van wethouder Schreurs

7 eind dit jaar met betrekking tot cultureel medegebruik en facilitair beheer en naar de besparingen dit voorstel oplevert. De SP steunt de verhuizing, mits mogelijk met incidentele financiering. De fractie meent voorzichtig dat incidentele subsidie voor het saneren van het negatieve eigen vermogen, het exploitatietekort 2010 en de organisatieaanpassing mogelijk moet zijn, maar stelt daarbij de volgende voorwaarden: er moet duidelijkheid zijn over de verantwoordelijkheid voor het onderhoud ÃćâĆňâĂİ past dat in de toekomst binnen cultuur en vastgoed? Daarnaast moet het om een langetermijninvestering gaan, aangezien een verhuizing in 2014 nog niet zeker is. De fractie wil daarom verder kijken dan de bijgevoegde begroting tot en met De SP overweegt, afhankelijk van de reactie van de wethouder, hierover een amendement in te dienen. De verbouwing van de theaterzaal met zo min mogelijk middelen lijkt de fractie een goed idee, maar is het zeker dat de technische aanpassingen meekunnen in het nieuwe gebouw? De fractie ziet bovendien geen absolute verbinding tussen film en theater. Theater kan ook elders in de stad en tegen minder hoge kosten. De huidige theaterzaal een filmzaal maken lijkt de fractie een goede oplossing. De SP wil in de toekomst filmhuisfilms garanderen, maar houdt open waar en door wie dat wordt verzorgd. De fractie is ÃćâĆňâĂİ voorlopig ÃćâĆňâĂİ voor het opknappen van het pand aan de Leenderweg, met een extra filmzaal. De VVD-fractie is positief over de organisatieverbeteringen en is blij dat Plaza Futura met de voorgestelde maatregelen straks weer op de huidige subsidiebasis kan functioneren. De fractie vindt het voorstel om de exploitatielasten voor de toekomst nu al te financieren enigszins vreemd; het zou volgens de fractie meer voor de hand liggen om een eventuele aanvulling op de exploitatiesubsidie te geven naar aanleiding van de jaarrekening. De VVD heeft vertrouwen in de zakelijke opstelling die Plaza Futura uitstraalt en wil graag zo snel mogelijk zekerheid voor de organisatie garanderen. D66 staat positief tegenover het voorstel vanwege de waarde van Plaza Futura voor Eindhoven als filmhuis, maar ook kritisch omdat het gaat om behoorlijke bedragen in een moeilijke tijd. De fractie waardeert het dat de organisatie zichzelf bij de bezuinigingen niet spaart. Kan de wethouder verzekeren dat dit de laatste keer is dat de gemeente moet ingrijpen met noodbedragen? D66 wil dat wethouder erop toeziet dat dit plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd en dat de bedrijfsvoering wordt verbeterd. Als er weer nieuwe tekorten ontstaan, wil de fractie dat tijdig weten. Ten slotte vraagt D66 om zorgvuldig om te gaan met een investering in een

8 gebouw dat vermoedelijk tijdelijk wordt gebruikt. Is er al een plan om leegstand te voorkomen als Plaza Futura straks is vertrokken? GroenLinks wijst op het coalitieakkoord, waarin is afgesproken nog een poging te doen om een nieuw bouwplan voor Strijp-S te realiseren, en hiervoor eenmalig extra geld uit te trekken. De fractie steunt deze afspraak nog steeds en accepteert dat het iets meer tijd kost dan eerder werd afgesproken. De fractie kijkt uit naar het plan van de wethouder in december, waarin een nieuw concept voor maatschappelijk vastgoed wordt onthuld en waarin de functie van Plaza Futura wordt behandeld, met nastreving van multifunctioneel gebruik. GroenLinks is altijd voorstander geweest van een gezond film- en theaterhuis voor Eindhoven. De fractie heeft zich in het verleden dan ook voor nieuwbouw uitgesproken: De Leenderweg biedt op langere termijn te weinig mogelijkheden. De fractie ziet voor Plaza Futura een trekkende rol weggelegd in Strijp-S. GroenLinks begrijpt dat een investering in het oude pand tot de verhuizing noodzakelijk is; de oplossing past binnen de financiele kaders die daarvoor eerder zijn afgesproken. De fractie wijst er wel op dat de financiele situatie van de gemeente tot zeer zorgvuldig wegen noopt; het vooruitzicht op nieuwbouw vormt voor de fractie daarom een voorwaarde voor investering in het pand aan de Leenderweg. Kan de wethouder aangeven hoe groot zij de kans inschat dat er nieuwbouw gaat komen? De fractie doet de suggestie om nu de tekorten te saneren en het achterstallig onderhoud aan te pakken, maar de theaterzaal pas om te bouwen als er zekerheid is over de nieuwbouw. De heer Weijs wijst erop dat de herinrichting theaterzaal belangrijke invloed heeft op het exploitatieresultaat. Mevrouw Richters is van mening dat de maatregelen rond communicatie en de formatie de belangrijkste bezuinigingen opleveren. Er is volgens GroenLinks geen bewijs voor extra opbrengst vanwege de herinrichting theaterzaal. Mevrouw Heesterbeek geeft aan dat opbrengsten van het theater achterblijven bij de kosten, vanwege het geringe aantal plaatsen dat nu beschikbaar is. SP ziet dit als argument voor de ombouw tot een filmzaal. GroenLinks geeft aan evenwel te hechten aan de theaterfunctie. De fractie hoopt dat deze functie kan aanblijven met het geld dat hiervoor in de begroting is gereserveerd. Samenvattend wil de fractie weten of de wethouder kan garanderen dat met deze maatregelen extra gelden in toekomst niet meer nodig zijn. De PvdA stelt dat sommige noodoplossingen die nu ter discussie staan het gevolg zijn van keuzes die de gemeente in de afgelopen jaren heeft gemaakt. De gemeente moet nu oppassen niet weer zelf voor problemen

9 te zorgen, bijvoorbeeld door een theaterzaal te willen. Mevrouw Richters stelt vast dat haar fractie de wethouder heeft gevraagd of zij inzichtelijk kan maken wat de ombouw tot theaterzaal kan opleveren; GroenLinks heeft gezegd waarde te hechten aan theater in deze stad, maar wil zeker niet ingrijpen in bedrijfsvoering, waardoor het nog moeilijker wordt om tot een oplossing te komen. De fractie realiseert zich dat tijdelijke opofferingen nodig zijn. De PvdA-fractie sluit zich aan bij de vraag van GroenLinks: kan de wethouder meer vertellen over toekomst van de nieuwbouw van Strijp-S? Mocht de nieuwbouw onverhoopt niet doorgaan, is de noodoplossing voor de Leenderweg dan naar de toekomst toe wel toereikend? Ten slotte constateert de fractie dat nu wordt voorgesteld om vrij te maken voor het aanzuiveren van het eigen vermogen; eind 2009 werd echter tijdens de behandeling van Cultuur Totaal door Plaza Futura aangekondigd dat er in de komende jaren C nodig zou zijn om de periode tot nieuwbouw te overbruggen. CDA vindt dit voorstel alleen te verantwoorden als er perspectief komt; een dergelijke investering kan nog een keer, mits er aan het eind van dit jaar een besluit ligt waar Plaza Futura en de stad baat bij hebben. Kan wethouder toezeggen dat er in december een besluit komt over de toekomst van Plaza Futura? De fractie wijst erop dat een culturele instelling niet altijd de benodigde deskundigheid heeft op het gebied van horeca, pr en dergelijke, waardoor tekorten kunnen ontstaan. Eerder dit jaar heeft de fractie dit probleem middels een notitie in de discussie gebracht. Kan de gemeente ÃćâĆňâĂİ zoals ook bij het Parktheater het geval isãćâćňâăi een financieel deskundige detacheren om de vinger aan de pols te houden? De CDA-fractie stelt dat het hier niet alleen om slechte bedrijfsvoering gaat; de jaarlijkse controle van de gemeente op deze gesubsidieerde instelling lijkt eveneens te hebben gefaald. Daarnaast stelt de fractie de kwaliteit van eerder genomen besluiten ter discussie; hierbij bleven alternatieven achterwege. De fractie vraagt of het college haar voorstellen voortaan kan voorzien van alternatieven, waarbij wordt aangegeven waarom deze geen voorkeur verdienen. leefbaar eindhoven vindt dit voorstel onlosmakelijk verbonden met de nieuwbouw van Strijp-S. Hier moet eerst duidelijkheid over zijn, anders kan de fractie er niet over beslissen. In de raad is afgesproken dat subsidie zonder sluitende exploitatie niet meer wordt verstrekt. Waarom is dat nu toch het voorstel? De fractie pleit voor een zorgvuldige afweging in deze tijd van bezuinigingen; oplossingen van tijdelijke aard zijn weggegooid geld. leefbaar eindhoven wil duidelijkheid over de exploitatie van Plaza Futura, over een periode waarin ook de nieuwbouw is opgenomen. De

10 fractie ziet nu zowel problemen bij het voorstel voor de Leenderweg, als bij nieuwbouw: beide oplossingen hebben een open einde. Het OuderenAppel pleit voor het behoud van de theaterfunctie; dit was immers een voorwaarde voor de subsidie. Welke mogelijkheden zijn er om de theaterfunctie elders onder te brengen? Dan kan daarna het Filmhuis worden verzelfstandigd. De fractie is van mening dat Plaza Futura in het pand aan de Leenderweg gehuisvest moet blijven. De panden in de omgeving moeten hierbij worden betrokken: deze mogelijkheid is nog onvoldoende onderzocht. De ontwikkeling van Strijp-S is onzeker; de fractie is daarom tegen verhuizing. Mevrouw Richters geeft aan dat deze optie al is besproken: er zijn onderzoeken gedaan door de gemeente en Plaza Futura zelf. Onder andere vanwege parkeerproblematiek is de Leenderweg geen goede optie. De fractie van Trots op Nederland stelt dat Plaza Futura als cultureel erfgoed van Eindhoven moet blijven; de fractie is voor multifunctioneel gebruik. Reactie van het colle e Sinds 2003 loopt het onderzoek naar een nieuwe locatie voor Plaza Futura. De organisatie kreeg tot de zomervakantie de tijd om zelf een oplossing te zoeken; nu dat niet is gelukt, neemt het college het over. Bij de plannen voor Strijp-S worden de uitgangspunten van de raad meegenomen: de combinatiefunctie van Plaza Futura met theater, film en horeca krijgt in het nieuwe, multifunctionele gebouw een plek. Door een strikte scheiding te maken tussen vastgoed en inhoud, wordt de exploitatie van het gebouw afgeschermd van eventuele faillissementen van de gebruikers. Wat betreft de huidige situatie van Plaza Futura stelt de wethouder dat de bouw van twee tijdelijke zalen was voorzien; dat kost echter veel geld en dergelijke tijdelijke voorzieningen mogen maar vijf jaar blijven staan. Het nu voorliggende plan gaat uit van een minimale ingreep die het functioneren van Plaza Futura verbetert: investeringen op het gebied van onderhoud, het multifunctioneel maken van een zaal, het dekken van tekorten en het saneren van de organisatie. Het tekort van 2010 is gemaximaliseerd. Er is geen tekort over 2011 afgedekt; voor 2011 en 2012 is er voor de organisatie geld vrijgemaakt. Het college wil namelijk de verantwoordelijkheid nemen voor transitie van de organisatie; een faillissement is immers niet wenselijk, als de gemeente voor de toekomst geld heeft gereserveerd voor deze functie. Voor nu moet het echter afgelopen zijn, zo stelt de wethouder: het tekort is voor dit jaar

11 gemaximaliseerd en er komt financieel toezicht. Met deze investering wordt bereikt dat dit pand kan blijven functioneren voor de stad. De bouw van een tribune is noodzakelijk voor een nieuwe invulling; deze kan opnieuw gebruikt worden in een nieuw gebouw; maar ook als de situatie blijft zoals die nu is. Bij de nieuwe invulling denkt de wethouder bijvoorbeeld aan kindertheater; daarvoor kent de stad nog weinig goede locaties. Aan het eind van het jaar zal er een visie over de toekomst van theater in Eindhoven gereedkomen, waaraan de directeuren van Plaza Futura en het Parktheater zullen meewerken. De SP-fractie vraagt zich af of een visie over de toekomst van theater in de stad op deze manier niet te beperkt wordt? De wethouder geeft aan dat meer actieve partijen inbreng zullen hebben bij de ontwikkeling van de visie. Het voorstel voor Strijp-S, alsmede het voorstel voor een concrete invulling van Plaza Futura is aan het einde van het jaar gereed. Ook hoe om te gaan met het vastgoed is dan in een voorstel verwoord. Het college kiest niet voor de makkelijk weg, maar wil zorgvuldig, maar met volledige inzet investeren in de stad. Naar aanleiding van de vraag van de LPF vertelt de wethouder dat de Admirant geen goed alternatief lijkt; aanhaken bij de jongere generatie is dan niet mogelijk. Uit meerdere onderzoeken blijkt de bouw van de filmzalen in verhouding te staan met het aantal te verwachten bezoekers. De heer Verkroost is blij met de toezegging van de wethouder dat er financieel toezicht komt; wat zijn de consequenties als de begroting niet wordt gehaald? De wethouder geeft aan dat er een grens is aan het beschikbaar stellen van geld. Op een vraag van GroenLinks bevestigt de wethouder dat ook de toekomstgerichte maatregelen nu al genomen kunnen worden, aangezien deze investeringen de maatschappij hoe dan ook ten goede komen. De voorzitter vraagt de fracties zich in de tweede ronde uit te spreken over het voorstel zoals dat door Plaza Futura is gedaan en over de financiele vertaling die het college daarvan heeft gemaakt. VVD en D66, Lijst Pim Fortuyn en Trots op Nederland gaan akkoord met het voorstel. PvdA stemt in met voorstel, onder voorwaarde dat het hier om de laatste financiele middelen voor deze tijdelijke oplossing gaat.

12 SP gaat met strategie en financiele uitwerking akkoord, onder de voorwaarden dat er qua begroting verder vooruit wordt gekeken en dat er nu niet wordt uitgegaan van een tijdelijke situatie. De fractie maakt een stemvoorbehoud en overweegt amendementen. CDA en GroenLinks maken een stemvoorbehoud om de argumenten van het college in de fractie te bespreken; CDA overweegt een motie om de randvoorwaarden aan te scherpen. leefbaar eindhoven gaat akkoord met besluit onder punt 1; wat betreft de overige punten maakt de fractie nog een voorbehoud. Het OuderenAppel neemt kennis van punt 1; neemt punt 2 en 3 mee terug naar de fractie en gaat niet akkoord met de punten 4, 5 en 6. De fractie overweegt moties of amendementen. De voorzitter concludeert dat de belangrijkste toezegging van de wethouder het financieel toezicht betreft. Gezien het aantal te verwachten moties en amendementen wordt aan het presidium geadviseerd om dit voorstel in de raadvergadering van 5 oktober als punt van discussie te agenderen. Door wethouder Schreurs is toegezegd dat: 1. de subsidie voor het tekort over 2010 is gemaximaliseerd en niet ter beschikking wordt gesteld, 2. het financieel toezicht op Plaza Futura reeds intern geregeld is via de gemeentesecretaris. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: VVD: D66: CDA: akkoord, overwegen motie aanscherpen randvoorwaarden; GroenLinks: stemvoorbehoud, zorgen dat tijdelijke investeringen ten goede komen van de stad en de maatschappelijke functie behouden blijft; SP: stemvoorbehoud, overwegen amendementen m.b.t. verwijdering verwijzingen verhuizing en

13 inzicht financiele toekomst na 2011 ; OuderenAppel: stemvoorbehoud, punt 1 akkoord, punt 2 en 3 nader bespreken in fractie, punt 4, 5 en 6 niet akkoord (mogelijk amendementen en/of moties); Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : stemvoorbehoud, m.u.v. punt1; Trots op Nederland: akkoord. 4 Overige agendapunten. Geen. 5 Rondvraag en sluiting. Op de rondvraag van de VVD-fractie inzake basisscholen Meerhoven antwoordt de wethouder dat SKPO officieel bouwheer is van de school; een aanpassing naar een wat traditionelere invulling lijkt logisch; hierover is regelmatig overleg met de gemeente. Het gebruik van de nieuwe school door de Startbaan en t Slingertouw ligt voor de hand: de huidige noodvoorzieningen zijn geen wenselijke leeromgeving. Door praktische bezwaren zoals de realisatie van het bestemmingsplan, start de bouw voor de Startbaan niet eerder dan in Het college verwacht medewerking van het schoolbestuur, zodat de leerlingen van beide scholen gebruik kunnen maken van het gebouw in Waterrijk. Er komt een voorstel waarin de oplossing met een tijdspad is beschreven. Op de rondvraag van de CDA-fractie inzake SPAM vertelt de wethouder dat de raadsinformatiebrief van 19 juni was gebaseerd op het strikte besluit van het vorige college. Conform het beleid om geen organisaties te laten omvallen heeft het college echter eenmalig toegezegd. Van overige financiering is geen sprake. De wethouder erkent dat de commissie hierover actief geinformeerd had moeten worden. De rondvraag van de VVD-fractie inzake het AFAS-tennistoernooi wordt schriftelijk beantwoord door de betreffende wethouder. Hierna is er niets meer aan de orde en de voorzitter sluit de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Maatschappij en Cultuur van 2010.

14 I. van Dijk commissiesecretaris mho/ec

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum xxxx VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 21.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00 uur, einde 21.00 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 5 november 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 13.00

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1057 13 januari 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 en 31 oktober 2002, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 25 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A.

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309

R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 R aad ^n ^ ely^ad 2010 N 309 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 6 juli 2010 te 18.00 uur in het Provinciehuis van de provincie Flevoland te Lelystad.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA VVD X Senders CDA CDA OAE

gemeente Eindhoven Aanvr. Uitnodiging aan drs. A.B. Sakkers E.M. Abbou PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA VVD X Senders CDA CDA OAE gemeente Eindhoven Inboeknummer Veralagnummer t Bladnummer t Aanutezig qs leden 28 februari 2007 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 januari 2007, locatie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M.

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 november 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 4 december 2012 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, tevens conceptverslag

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie