gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Aanwezig M. Houben voorzitter secretaris PvdA PvdA VVD VVD D66 CDA CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks VVD OuderenAppel"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (o4o) Verzenddatum r4 oktober 2OIO Verslagcommissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft openbare vergadering van 28 september 2010, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang uur, einde19.30 uur. Uitnodiging aan Aanwezig M. Houben voorzitter mw. I. van Dijk secretaris H. Bouteibi PvdA E. Isik PvdA mw. L. Lioe-Anjie PvdA verhinderd F. van den Broek VVD verhinderd mw. H. Jacobs-van Nisselrooij VVD M. Punte VVD Mw. M. de Rooij D66 verhinderd Mw. E. Quanten D66 R. Verkroost D66 G. de Laat CDA C. Weijs CDA I. Wij ben g a CDA M. Bouassria GroenLinks verhinderd T. van den Nieuwenhuijzen GroenLinks Mw. R. Richters GroenLinks mw. A. Heesterbeek SP mw. B. van Kaathoven SP verhinderd E. Maas SP mw. List-de Roos VVD E. van den Berg OuderenAppel P. Mulder OuderenAppel verhinderd C. Verbeek OuderenAppel R. Reker Lijst Pim Fortuyn verhinderd mw. L. Reker-Wiebers Lijst Pim Fortuyn C. Stroek Lijst Pim Fortuyn G. Geerts leefbaar eindhoven K. Rijnders leefbaar eindhoven H. van der Haghen Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk

2 Mede aanwezig wethouder L. Scholten wethouder M. Schreurs 1 Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal de heer De Laat, die namens het CDA is benoemd als lid van deze commissie. Er is een bericht van verhindering van mevrouw Van Kaathoven 1.1 Mededelingen van de voorzitter. Op donderdag 7 oktober a.s. staat om uur in de raadszaal een presentatie over de Design Cooperatie Brainport gepland. Deze bijeenkomst is geheel gewijd aan het thema bestuurlijke integriteit. 1.2 Mededelingen van het college. Wethouder Scholten zal de commissie naar aanleiding van de vraag die door een commissielid is gesteld over Rentree (St. Annaklooster) schriftelijk informatie toesturen. Met de raad is afgesproken dat er dit najaar ÃćâĆňâĂİ vooruitlopend op de formele sluiting medio 2011 ÃćâĆňâĂİ informatie over de tippelzone zou komen. Naar aanleiding van de discussie over de tussenevaluatie kwamen er in het college echter een aantal dilemma s naar voren. Wethouder Scholten zou hier graag met de commissie over van gedachten willen wisselen. Zij verzoekt de commissie dan ook hier op korte termijn een deel van de commissievergadering aan te besteden. De wethouder maakt een discussienotitie bij de tussenevaluatie, waarin de betreffende dilemma s zijn verwoord. De aanwezigen stemmen in met het voorstel om deze notitie voor de eerstvolgende commissievergadering te agenderen. In het college is het concept raadsvoorstel rond Kwee Werelden besproken; de afstemming met gebiedsgericht werken moet daarin nog wat beter worden verwoord. Dit vergt nog wat tijd. Wethouder Schreurs geeft naar aanleiding van de vraag van de heer Leenders over de status van de brief die zij had gestuurd aan dat er inderdaad van de systematiek is afgeweken om het proces te versnellen. Naar aanleiding van een vraag over museum KLIK vertelt de wethouder dat de organisatie zelf heeft besloten om zich op te heffen; in 2009 is er sprake geweest van incidentele subsidie om omvallen te voorkomen; in het kader van de afwikkeling Cultuur Totaal is er ook voor 2010 nog geld beschikbaar. De wethouder denkt dat de opheffing een goede beslissing is; er kan nu een zorgvuldige afhandeling van de collectie en het

3 jaarprogramma plaatsvinden. Er is nu binnen het gemeentelijk proces geen ruimte om subsidie voor de toekomst toe te zeggen. KLIK heeft wel een waardevolle bijdrage voor de stad opgeleverd, meent de wethouder. Het bestuur van het museum beraadt zich op de toekomst. GroenLinks constateert dat de wethouder refereert aan het proces om te komen tot een cultuurhistorische organisatie; heeft het opheffen van KLIK gevolgen voor dit proces? De wethouder geeft aan dat de organisaties een adempauze hebben gevraagd om een en ander intern te overleggen; het stuk over cultuurhistorie wordt de commissie op een later tijdstip toegezonden. Volgens de commissie Post was kunst integraal onderdeel van de cultuurhistorische organisatie; dit betrof echter de collectie en niet de bezigheden. 1.3 Vaststelling volgorde van de agenda. De clientenraad heeft verzocht om de behandeling van agendapunt 3.1. (langdurigheidstoeslag) uit te stellen tot zij hierover advies heeft uitgebracht. Wethouder Scholten geeft aan dat voorliggend voorstel een uitwerking van de kadernota betreft, namelijk het niet indexeren van de langdurigheidstoeslag. De wethouder zal het punt daags na deze vergadering met de clientenraad doornemen. Als blijkt dat hier aanleiding toe is, kan het altijd nog terugkomen in de commissie. Vandaag wordt het punt gewoon in de commissie behandeld en in de raadsvergadering van 5 of 19 oktober besproken. GroenLinks vraagt de wethouder om in het gesprek met de clientenraad aandacht te besteden aan het effect van de maatregel. De commissie gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze. Voor agendapunt 3.3 (Raadsvoorstel Nieuwe koers Plaza Futura aan de Leenderweg) hebben zich insprekers gemeld; de voorzitter stelt voor om de punten 3.1 en 3.2 vast te behandelen. De commissie gaat akkoord met dit voorstel. 2 Vaststelling notulen 2.1 van de gecombineerde vergadering van 22 juni 2010 (kadernota) De notulen van 22 juni 2010 worden ongewijzigd vastgesteld. 2.2 van de commissievergadering van 13 juli 2010 De notulen van 13 juli 2010 worden ongewijzigd vastgesteld.

4 2.3 Afsprakenlijst De commissie gaat akkoord met het afvoeren van de punten (Kempenland), (Overlast jongeren in Mensfort) en (Design Cooperatie Brainport). Punt (uitvoeringskosten Wmo) wordt eveneens afgevoerd. Per abuis is de informatie over geldverstrekking voor openingstijden jongerencentra alleen aan vragensteller SP verstrekt. Wethouder Scholten vraagt aan de griffie of de informatie alsnog aan gehele commissie kan worden toegezonden. 3 Te behandelen in de raadsvergadering van 5 of 19 oktober Raadsvoorstel Wijziging verordening Langdurigheidstoeslag raadsnummer 10.R De commissie stemt ermee in dit voorstel als hamerstuk op de raadsagenda te zetten.. Door wethouder Scholten is toegezegd dat zij met de clientenraad Sociale Zaken dit onderwerp bespreekt en mocht het gesprek daartoe aanleiding geven, dan zal eerst terugkoppeling naar de commissie plaatsvinden alvorens het raadsvoorstel naar de raad gaat. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: VVD: D66: CDA: GroenLinks: SP: OuderenAppel: Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : Trots op Nederland: akkoord. 3.2 Raadsvoorstel Verordening Wet inburgering gemeente Eindhoven 2010 raadsnummer 10.R D66 vindt het vreemd dat de gemeente bij de stimulerende boetes van E 1 vanwege de uitvoeringskosten geld moet toeleggen ÃćâĆňâĂİ het betreft immers verwijtbaar gedrag. De wethouder geeft aan dat de uitvoeringskosten bedragen. Zij zal de consequenties van dit

5 voorstel nagaan. Mevrouw Richters wijst erop dat andere artikelen nu niet ter discussie staan. Conclusie: De commissie stemt ermee in om dit stuk als hamerstuk op volgende raadsvergadering te agenderen. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: VVD: D66: akkoord, overwegen amendement hoogte boete; CDA: GroenLinks: sp: OuderenAppeh Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : Trots op Nederland: akkoord. 3.3 Raadsvoorstel Nieuwe koers Plaza Futura aan de Leenderweg raadsnummer 10.R3891. Aan de commissie wordt gevraagd om kennis te nemen van de ingediende strategie van Plaza Futura om tot een financieel gezonde organisatie te komen, en in te stemmen met de financiele ondersteuning (punten 2 tot en met 7) die daarvoor nodig is. Inspreker de heer Chiaradia is sinds een jaar directeur van Plaza Futura. Er is in dit jaar hard gewerkt aan verbetering. De organisatie kampte met jarenlang achterstallig onderhoud. Vorig jaar heeft de heer Chiaradia in het kader van de discussie rond Cultuur Totaal ingesproken en om middelen gevraagd. In 2008 en 2009 heeft Plaza Futura ongeveer minder subsidie gekregen. De nieuwe directeur heeft er alles aan gedaan om te bezuinigen. Het nu voorliggende voorstel valt zijns inziens in drie elementen uiteen: het dekken van tekorten van het huidige en afgelopen jaar, het geven van een impuls voor achterstallig onderhoud en de herinrichting van de theaterzaal voor efficienter gebruik. De directeur verwacht dat Plaza Futura met deze maatregelen op den duur budgettair neutraal kan draaien en uiteindelijk zelfs een kleine winst kan maken. GroenLinks vraagt of de verwachting van neutrale of zelfs winstgevende

6 exploitatie door onderzoeken is gestaafd. Er is geen second opinion gedaan, zo geeft de heer Chiaradia aan. Het saneringsproces houdt in dat het communicatiebeleid is gewijzigd, wat een besparing vang oplevert. Daarnaast wordt vanaf 2012 E op de horeca bezuinigd; tot die tijd wordt een gedeelte van dat bedrag bespaard. Ten slotte wordt deformatie verkleind van 36 naar 27 fte. De heer Chiaradia is het met mevrouw Jacobs eens dat de argumenten rond het WK voetbal en het weer van de afgelopen zomer wat zwak zijn; het is echter wel een feit dat de ventilatie in de filmzalen door achterstallig onderhoud beneden peil is. De PvdA stelt dat er nog geen zekerheid is over de nieuwbouw; wat gebeurt er als deze wordt vertraagd? De directeur geeft aan dat niet verantwoord te vinden; op een andere locatie kan men meer winst maken met dezelfde investering. Op een vraag van het OuderenAppel geeft de directeur aan dat multifunctioneel gebruik de komende jaren zeker wordt gestimuleerd. De tweede inspreker, de heer Lindeman heeft als burger kennisgenomen van de stukken en constateert dat Plaza Futura ondanks de extra subsidie van de afgelopen jaren een niet sluitende exploitatie heeft. Hij vindt de argumentatie onder het voorliggende voorstel niet voldoende. De heer Lindeman pleit er daarom voor Plaza Futura te sluiten en er geen geld meer in te steken. Het college moet zijns inziens doen wat zij heeft afgesproken, namelijk voorstellen zonder sluitende en overtuigende dekking niet meer behandelen. Commissiebehandelin De LPF constateert dat er na jaren van wanbeleid nu sprake is van een realistische bedrijfsvoering. De fractie begrijpt dat onderhoud aan het pand aan de Leenderweg noodzakelijk is, al was het alleen maar voor de veiligheid. LPF is tevreden over het besluit van het college om de bouw van twee tijdelijke filmzalen niet uit te voeren. De fractie ziet mogelijkheden in de Admirant als alternatieve accommodatie en vraagt of er een vergelijkend kostenonderzoek voor deze locatie is uitgevoerd. Het gebruik van eenzelfde locatie door meerdere maatschappelijke partijen juicht de fractie toe. Zij zet echter vraagtekens bij de bouw van vijf filmzalen in de nieuwe accommodatie: verhoudt zich dat tot het verwachte aantal bezoekers? De LPF is tegen de tien miljoen kostende verhuizing naar Strijp-S; deze verhuizing is gezien de aankomende bezuinigingen niet goed te praten tegenover inwoners van Eindhoven. De fractie is benieuwd naar het nieuwe voorstel van wethouder Schreurs

7 eind dit jaar met betrekking tot cultureel medegebruik en facilitair beheer en naar de besparingen dit voorstel oplevert. De SP steunt de verhuizing, mits mogelijk met incidentele financiering. De fractie meent voorzichtig dat incidentele subsidie voor het saneren van het negatieve eigen vermogen, het exploitatietekort 2010 en de organisatieaanpassing mogelijk moet zijn, maar stelt daarbij de volgende voorwaarden: er moet duidelijkheid zijn over de verantwoordelijkheid voor het onderhoud ÃćâĆňâĂİ past dat in de toekomst binnen cultuur en vastgoed? Daarnaast moet het om een langetermijninvestering gaan, aangezien een verhuizing in 2014 nog niet zeker is. De fractie wil daarom verder kijken dan de bijgevoegde begroting tot en met De SP overweegt, afhankelijk van de reactie van de wethouder, hierover een amendement in te dienen. De verbouwing van de theaterzaal met zo min mogelijk middelen lijkt de fractie een goed idee, maar is het zeker dat de technische aanpassingen meekunnen in het nieuwe gebouw? De fractie ziet bovendien geen absolute verbinding tussen film en theater. Theater kan ook elders in de stad en tegen minder hoge kosten. De huidige theaterzaal een filmzaal maken lijkt de fractie een goede oplossing. De SP wil in de toekomst filmhuisfilms garanderen, maar houdt open waar en door wie dat wordt verzorgd. De fractie is ÃćâĆňâĂİ voorlopig ÃćâĆňâĂİ voor het opknappen van het pand aan de Leenderweg, met een extra filmzaal. De VVD-fractie is positief over de organisatieverbeteringen en is blij dat Plaza Futura met de voorgestelde maatregelen straks weer op de huidige subsidiebasis kan functioneren. De fractie vindt het voorstel om de exploitatielasten voor de toekomst nu al te financieren enigszins vreemd; het zou volgens de fractie meer voor de hand liggen om een eventuele aanvulling op de exploitatiesubsidie te geven naar aanleiding van de jaarrekening. De VVD heeft vertrouwen in de zakelijke opstelling die Plaza Futura uitstraalt en wil graag zo snel mogelijk zekerheid voor de organisatie garanderen. D66 staat positief tegenover het voorstel vanwege de waarde van Plaza Futura voor Eindhoven als filmhuis, maar ook kritisch omdat het gaat om behoorlijke bedragen in een moeilijke tijd. De fractie waardeert het dat de organisatie zichzelf bij de bezuinigingen niet spaart. Kan de wethouder verzekeren dat dit de laatste keer is dat de gemeente moet ingrijpen met noodbedragen? D66 wil dat wethouder erop toeziet dat dit plan daadwerkelijk wordt gerealiseerd en dat de bedrijfsvoering wordt verbeterd. Als er weer nieuwe tekorten ontstaan, wil de fractie dat tijdig weten. Ten slotte vraagt D66 om zorgvuldig om te gaan met een investering in een

8 gebouw dat vermoedelijk tijdelijk wordt gebruikt. Is er al een plan om leegstand te voorkomen als Plaza Futura straks is vertrokken? GroenLinks wijst op het coalitieakkoord, waarin is afgesproken nog een poging te doen om een nieuw bouwplan voor Strijp-S te realiseren, en hiervoor eenmalig extra geld uit te trekken. De fractie steunt deze afspraak nog steeds en accepteert dat het iets meer tijd kost dan eerder werd afgesproken. De fractie kijkt uit naar het plan van de wethouder in december, waarin een nieuw concept voor maatschappelijk vastgoed wordt onthuld en waarin de functie van Plaza Futura wordt behandeld, met nastreving van multifunctioneel gebruik. GroenLinks is altijd voorstander geweest van een gezond film- en theaterhuis voor Eindhoven. De fractie heeft zich in het verleden dan ook voor nieuwbouw uitgesproken: De Leenderweg biedt op langere termijn te weinig mogelijkheden. De fractie ziet voor Plaza Futura een trekkende rol weggelegd in Strijp-S. GroenLinks begrijpt dat een investering in het oude pand tot de verhuizing noodzakelijk is; de oplossing past binnen de financiele kaders die daarvoor eerder zijn afgesproken. De fractie wijst er wel op dat de financiele situatie van de gemeente tot zeer zorgvuldig wegen noopt; het vooruitzicht op nieuwbouw vormt voor de fractie daarom een voorwaarde voor investering in het pand aan de Leenderweg. Kan de wethouder aangeven hoe groot zij de kans inschat dat er nieuwbouw gaat komen? De fractie doet de suggestie om nu de tekorten te saneren en het achterstallig onderhoud aan te pakken, maar de theaterzaal pas om te bouwen als er zekerheid is over de nieuwbouw. De heer Weijs wijst erop dat de herinrichting theaterzaal belangrijke invloed heeft op het exploitatieresultaat. Mevrouw Richters is van mening dat de maatregelen rond communicatie en de formatie de belangrijkste bezuinigingen opleveren. Er is volgens GroenLinks geen bewijs voor extra opbrengst vanwege de herinrichting theaterzaal. Mevrouw Heesterbeek geeft aan dat opbrengsten van het theater achterblijven bij de kosten, vanwege het geringe aantal plaatsen dat nu beschikbaar is. SP ziet dit als argument voor de ombouw tot een filmzaal. GroenLinks geeft aan evenwel te hechten aan de theaterfunctie. De fractie hoopt dat deze functie kan aanblijven met het geld dat hiervoor in de begroting is gereserveerd. Samenvattend wil de fractie weten of de wethouder kan garanderen dat met deze maatregelen extra gelden in toekomst niet meer nodig zijn. De PvdA stelt dat sommige noodoplossingen die nu ter discussie staan het gevolg zijn van keuzes die de gemeente in de afgelopen jaren heeft gemaakt. De gemeente moet nu oppassen niet weer zelf voor problemen

9 te zorgen, bijvoorbeeld door een theaterzaal te willen. Mevrouw Richters stelt vast dat haar fractie de wethouder heeft gevraagd of zij inzichtelijk kan maken wat de ombouw tot theaterzaal kan opleveren; GroenLinks heeft gezegd waarde te hechten aan theater in deze stad, maar wil zeker niet ingrijpen in bedrijfsvoering, waardoor het nog moeilijker wordt om tot een oplossing te komen. De fractie realiseert zich dat tijdelijke opofferingen nodig zijn. De PvdA-fractie sluit zich aan bij de vraag van GroenLinks: kan de wethouder meer vertellen over toekomst van de nieuwbouw van Strijp-S? Mocht de nieuwbouw onverhoopt niet doorgaan, is de noodoplossing voor de Leenderweg dan naar de toekomst toe wel toereikend? Ten slotte constateert de fractie dat nu wordt voorgesteld om vrij te maken voor het aanzuiveren van het eigen vermogen; eind 2009 werd echter tijdens de behandeling van Cultuur Totaal door Plaza Futura aangekondigd dat er in de komende jaren C nodig zou zijn om de periode tot nieuwbouw te overbruggen. CDA vindt dit voorstel alleen te verantwoorden als er perspectief komt; een dergelijke investering kan nog een keer, mits er aan het eind van dit jaar een besluit ligt waar Plaza Futura en de stad baat bij hebben. Kan wethouder toezeggen dat er in december een besluit komt over de toekomst van Plaza Futura? De fractie wijst erop dat een culturele instelling niet altijd de benodigde deskundigheid heeft op het gebied van horeca, pr en dergelijke, waardoor tekorten kunnen ontstaan. Eerder dit jaar heeft de fractie dit probleem middels een notitie in de discussie gebracht. Kan de gemeente ÃćâĆňâĂİ zoals ook bij het Parktheater het geval isãćâćňâăi een financieel deskundige detacheren om de vinger aan de pols te houden? De CDA-fractie stelt dat het hier niet alleen om slechte bedrijfsvoering gaat; de jaarlijkse controle van de gemeente op deze gesubsidieerde instelling lijkt eveneens te hebben gefaald. Daarnaast stelt de fractie de kwaliteit van eerder genomen besluiten ter discussie; hierbij bleven alternatieven achterwege. De fractie vraagt of het college haar voorstellen voortaan kan voorzien van alternatieven, waarbij wordt aangegeven waarom deze geen voorkeur verdienen. leefbaar eindhoven vindt dit voorstel onlosmakelijk verbonden met de nieuwbouw van Strijp-S. Hier moet eerst duidelijkheid over zijn, anders kan de fractie er niet over beslissen. In de raad is afgesproken dat subsidie zonder sluitende exploitatie niet meer wordt verstrekt. Waarom is dat nu toch het voorstel? De fractie pleit voor een zorgvuldige afweging in deze tijd van bezuinigingen; oplossingen van tijdelijke aard zijn weggegooid geld. leefbaar eindhoven wil duidelijkheid over de exploitatie van Plaza Futura, over een periode waarin ook de nieuwbouw is opgenomen. De

10 fractie ziet nu zowel problemen bij het voorstel voor de Leenderweg, als bij nieuwbouw: beide oplossingen hebben een open einde. Het OuderenAppel pleit voor het behoud van de theaterfunctie; dit was immers een voorwaarde voor de subsidie. Welke mogelijkheden zijn er om de theaterfunctie elders onder te brengen? Dan kan daarna het Filmhuis worden verzelfstandigd. De fractie is van mening dat Plaza Futura in het pand aan de Leenderweg gehuisvest moet blijven. De panden in de omgeving moeten hierbij worden betrokken: deze mogelijkheid is nog onvoldoende onderzocht. De ontwikkeling van Strijp-S is onzeker; de fractie is daarom tegen verhuizing. Mevrouw Richters geeft aan dat deze optie al is besproken: er zijn onderzoeken gedaan door de gemeente en Plaza Futura zelf. Onder andere vanwege parkeerproblematiek is de Leenderweg geen goede optie. De fractie van Trots op Nederland stelt dat Plaza Futura als cultureel erfgoed van Eindhoven moet blijven; de fractie is voor multifunctioneel gebruik. Reactie van het colle e Sinds 2003 loopt het onderzoek naar een nieuwe locatie voor Plaza Futura. De organisatie kreeg tot de zomervakantie de tijd om zelf een oplossing te zoeken; nu dat niet is gelukt, neemt het college het over. Bij de plannen voor Strijp-S worden de uitgangspunten van de raad meegenomen: de combinatiefunctie van Plaza Futura met theater, film en horeca krijgt in het nieuwe, multifunctionele gebouw een plek. Door een strikte scheiding te maken tussen vastgoed en inhoud, wordt de exploitatie van het gebouw afgeschermd van eventuele faillissementen van de gebruikers. Wat betreft de huidige situatie van Plaza Futura stelt de wethouder dat de bouw van twee tijdelijke zalen was voorzien; dat kost echter veel geld en dergelijke tijdelijke voorzieningen mogen maar vijf jaar blijven staan. Het nu voorliggende plan gaat uit van een minimale ingreep die het functioneren van Plaza Futura verbetert: investeringen op het gebied van onderhoud, het multifunctioneel maken van een zaal, het dekken van tekorten en het saneren van de organisatie. Het tekort van 2010 is gemaximaliseerd. Er is geen tekort over 2011 afgedekt; voor 2011 en 2012 is er voor de organisatie geld vrijgemaakt. Het college wil namelijk de verantwoordelijkheid nemen voor transitie van de organisatie; een faillissement is immers niet wenselijk, als de gemeente voor de toekomst geld heeft gereserveerd voor deze functie. Voor nu moet het echter afgelopen zijn, zo stelt de wethouder: het tekort is voor dit jaar

11 gemaximaliseerd en er komt financieel toezicht. Met deze investering wordt bereikt dat dit pand kan blijven functioneren voor de stad. De bouw van een tribune is noodzakelijk voor een nieuwe invulling; deze kan opnieuw gebruikt worden in een nieuw gebouw; maar ook als de situatie blijft zoals die nu is. Bij de nieuwe invulling denkt de wethouder bijvoorbeeld aan kindertheater; daarvoor kent de stad nog weinig goede locaties. Aan het eind van het jaar zal er een visie over de toekomst van theater in Eindhoven gereedkomen, waaraan de directeuren van Plaza Futura en het Parktheater zullen meewerken. De SP-fractie vraagt zich af of een visie over de toekomst van theater in de stad op deze manier niet te beperkt wordt? De wethouder geeft aan dat meer actieve partijen inbreng zullen hebben bij de ontwikkeling van de visie. Het voorstel voor Strijp-S, alsmede het voorstel voor een concrete invulling van Plaza Futura is aan het einde van het jaar gereed. Ook hoe om te gaan met het vastgoed is dan in een voorstel verwoord. Het college kiest niet voor de makkelijk weg, maar wil zorgvuldig, maar met volledige inzet investeren in de stad. Naar aanleiding van de vraag van de LPF vertelt de wethouder dat de Admirant geen goed alternatief lijkt; aanhaken bij de jongere generatie is dan niet mogelijk. Uit meerdere onderzoeken blijkt de bouw van de filmzalen in verhouding te staan met het aantal te verwachten bezoekers. De heer Verkroost is blij met de toezegging van de wethouder dat er financieel toezicht komt; wat zijn de consequenties als de begroting niet wordt gehaald? De wethouder geeft aan dat er een grens is aan het beschikbaar stellen van geld. Op een vraag van GroenLinks bevestigt de wethouder dat ook de toekomstgerichte maatregelen nu al genomen kunnen worden, aangezien deze investeringen de maatschappij hoe dan ook ten goede komen. De voorzitter vraagt de fracties zich in de tweede ronde uit te spreken over het voorstel zoals dat door Plaza Futura is gedaan en over de financiele vertaling die het college daarvan heeft gemaakt. VVD en D66, Lijst Pim Fortuyn en Trots op Nederland gaan akkoord met het voorstel. PvdA stemt in met voorstel, onder voorwaarde dat het hier om de laatste financiele middelen voor deze tijdelijke oplossing gaat.

12 SP gaat met strategie en financiele uitwerking akkoord, onder de voorwaarden dat er qua begroting verder vooruit wordt gekeken en dat er nu niet wordt uitgegaan van een tijdelijke situatie. De fractie maakt een stemvoorbehoud en overweegt amendementen. CDA en GroenLinks maken een stemvoorbehoud om de argumenten van het college in de fractie te bespreken; CDA overweegt een motie om de randvoorwaarden aan te scherpen. leefbaar eindhoven gaat akkoord met besluit onder punt 1; wat betreft de overige punten maakt de fractie nog een voorbehoud. Het OuderenAppel neemt kennis van punt 1; neemt punt 2 en 3 mee terug naar de fractie en gaat niet akkoord met de punten 4, 5 en 6. De fractie overweegt moties of amendementen. De voorzitter concludeert dat de belangrijkste toezegging van de wethouder het financieel toezicht betreft. Gezien het aantal te verwachten moties en amendementen wordt aan het presidium geadviseerd om dit voorstel in de raadvergadering van 5 oktober als punt van discussie te agenderen. Door wethouder Schreurs is toegezegd dat: 1. de subsidie voor het tekort over 2010 is gemaximaliseerd en niet ter beschikking wordt gesteld, 2. het financieel toezicht op Plaza Futura reeds intern geregeld is via de gemeentesecretaris. De commissie heeft als volgt geadviseerd: PvdA: VVD: D66: CDA: akkoord, overwegen motie aanscherpen randvoorwaarden; GroenLinks: stemvoorbehoud, zorgen dat tijdelijke investeringen ten goede komen van de stad en de maatschappelijke functie behouden blijft; SP: stemvoorbehoud, overwegen amendementen m.b.t. verwijdering verwijzingen verhuizing en

13 inzicht financiele toekomst na 2011 ; OuderenAppel: stemvoorbehoud, punt 1 akkoord, punt 2 en 3 nader bespreken in fractie, punt 4, 5 en 6 niet akkoord (mogelijk amendementen en/of moties); Lijst Pim Fortuyn: leefbaar eindhoven : stemvoorbehoud, m.u.v. punt1; Trots op Nederland: akkoord. 4 Overige agendapunten. Geen. 5 Rondvraag en sluiting. Op de rondvraag van de VVD-fractie inzake basisscholen Meerhoven antwoordt de wethouder dat SKPO officieel bouwheer is van de school; een aanpassing naar een wat traditionelere invulling lijkt logisch; hierover is regelmatig overleg met de gemeente. Het gebruik van de nieuwe school door de Startbaan en t Slingertouw ligt voor de hand: de huidige noodvoorzieningen zijn geen wenselijke leeromgeving. Door praktische bezwaren zoals de realisatie van het bestemmingsplan, start de bouw voor de Startbaan niet eerder dan in Het college verwacht medewerking van het schoolbestuur, zodat de leerlingen van beide scholen gebruik kunnen maken van het gebouw in Waterrijk. Er komt een voorstel waarin de oplossing met een tijdspad is beschreven. Op de rondvraag van de CDA-fractie inzake SPAM vertelt de wethouder dat de raadsinformatiebrief van 19 juni was gebaseerd op het strikte besluit van het vorige college. Conform het beleid om geen organisaties te laten omvallen heeft het college echter eenmalig toegezegd. Van overige financiering is geen sprake. De wethouder erkent dat de commissie hierover actief geinformeerd had moeten worden. De rondvraag van de VVD-fractie inzake het AFAS-tennistoernooi wordt schriftelijk beantwoord door de betreffende wethouder. Hierna is er niets meer aan de orde en de voorzitter sluit de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Maatschappij en Cultuur van 2010.

14 I. van Dijk commissiesecretaris mho/ec

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 29 mei 2012, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2012 Verslaggecombineerde vergadering commissies Ruimte & Vastgoed (cie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012, locatie raadszaal, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 april 2012, locatie raadszaal, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 22 mei 2012 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20:30 uur, einde 23:00 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 39 leden 25 november 2010 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 oktober 2010, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 augustus 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 22.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 augustus 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 22.45 uur. gemeente Eindhoven CONCEPT Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 27 september 2011 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010, locatie Commissiekamer, aanvang 21.00 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 12 oktober 2010, locatie Commissiekamer, aanvang 21.00 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 12 november 2010 VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 juni 2013, locatie raadszaal/commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2013 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB)

Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. M. van Meijl Telefoon (040) 238 5855 Verzenddatum 7 oktober 2015 Verslag Commissie Financiën en Bestuur (Cie FB) Betreft: Openbare vergadering

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 17 mei 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.00 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 1 september 2011 Verslagcommissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 19 november 2013, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 22:35 uur 1. Opening

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Raadsvoorstel Continuïteit en borging Dutch Design Week.

gemeente Eindhoven Onderwerp: Raadsvoorstel Continuïteit en borging Dutch Design Week. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 14R5767 14bst00387 Beslisdatum 18 maart 2014 Dossiernummer 14.09.451 Nadere toelichting bij raadsvoorstel Onderwerp: Raadsvoorstel Continuïteit en borging Dutch

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5523 13bst01580 Beslisdatum B&W 13 september 2013 Dossiernummer 13.37.453 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek Inleiding

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 5 april 2011, locatie raadszaal, aanvang 20.15 uur, einde 23.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum xxxx VerslagCommissie Economie en Mobiliteit(cie EM) Betreft openbare

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer :

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 16.04 uur en heet iedereen van harte welkom. Verslag vergadering Presidium 20 november 2014 Aanwezig: G. Gerbrandy (voorzitter), K.H. Antuma (CU), S. Groenhof (FNP), F.D. Hoekstra (GBA), mevr. L. Kingma-Gardenier (VVD), T. Nicolai (PvdA), mevr. A.G.

Nadere informatie

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad.

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad. Nr. 818/OWS (27) Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een bijdrage van maximaal. 9., - aan Scholen aan Zee in de bouwkosten van de multifunctionele sporthal in Julianadorp

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D. 10-09-2013 Voorzitter Commissiegriffier H.P.M. Lempens P.A.W. Otten Aanwezig de leden G.J. van Buuren (VVD), G.J.W. Gabriëls

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005

Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005 Besluitenlijst van de vergadering van de adviescommissie voor Inwonerszaken van 16 maart 2005 Aanwezig Voorzitter : De heer C.A.M. van Bokhoven Secretaris : De heer A.J. Emmen, griffier Leden : De heer

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht 22 maart 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

draadswijzer week 01 Zwolle

draadswijzer week 01 Zwolle draadswijzer week 01 Zwolle Agenda Raadsplein Maandag 11 januari 2016 Raadzaal Besluitvormingsronde 19.30 uur Start besluitvormingsronde met de volgende hamerstukken: - Nota van Uitgangspunten MPV 2016*

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 juni 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 21 juni 2011, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 18 juli 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld Datum: 11 januari 2011 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester J. Krieger, Wethouder B. Daan, Wethouder M.C.G. Keijzer, Wethouder R.J. Helm, Wethouder M.J.H. Smulders, Secretaris A. Heiner, Adviseur/notulist S.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 5. Voorstelnummer : 05-027 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp:

Nadere informatie

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014

organisatie. wethouder Schreurs Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Fransen Tel,nr,: 8833 Nummer: 14A.00414 Datum: 19 mei 2014 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten

OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07.R2$76.OOI Inboeknummer orbstoaz88 eslisdatum %W t8 december 2007 Dossiernummer ysr.asr OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG

NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG NOTULEN COMMISSIE WELZIJN EN ZORG Van : vergadering raadscommissie Welzijn en Zorg Datum : 1 juli 2003 Aanwezig : de heer A. de Winter voorzitter de heer Ph.G. Mak mevrouw C. Galle-Prins de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad. Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-070 Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Aan de raad, Onderwerp Verordening elektronisch gemeenteblad Gevraagde beslissing De Verordening

Nadere informatie