(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.."

Transcriptie

1 behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming en oordeelsvorming over raadsvoorstel ( ) beeldvorming over collegevoorstel ( ) presentatie/informatie en mogelijkheid tot vragen stellen ( ) consultatie fracties ( ) korte stemverklaring ( ) hamerstuk ( ) bespreken voorstel (x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming (x) ja ( ) nee (x) openbaar ( ) besloten, met als reden:.. voorafgaande behandeling (x) N.v.t. toelichting De raad is het bevoegde orgaan om budgetten en kredieten vast te stellen. Aan de raad wordt gevraagd een krediet van beschikbaar te stellen voor de bouw van de Brede School SOM en de hierop betrekking hebbende begrotingswijzigng vast te stellen.

2 Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 5 februari 2012 Versie 1.0 Agendapunt Politieke Kamer 1 / 2, punt 5 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Mw. L. Coljé Ja Dhr. G. Roeles Kredietaanvraag brede school Voorgesteld besluit 1. Een krediet beschikbaar te stellen van voor de bouw van de Brede School SOM; 2. de eenmalige kosten van ten laste te laten komen van reserve Brede School; 3. de restant boekwaarde van de investering Panta Rheischool van in eens af te schrijven en het bedrag ten laste te laten komen van de reserve Brede School; 4. de overige vrijkomende locaties van terug te laten vallen naar de grondexploitatie; 5. de kapitaallasten van de restant investering en de overige exploitatielasten minus de exploitatiebaten ten laste laten komen van het hiervoor beschikbaar gestelde budget van ; 6. de 3 e wijziging van de begroting 2013 vast te stellen. Aan de raad, Inleiding De gemeente Coevorden wil nieuwbouw realiseren voor de Brede School SOM in Coevorden. Hiertoe is een opdracht in de vorm van een DBM-contract in de markt gezet, oftewel voor ontwerp, realisatie en onderhoud. Gelet op de omvang van deze opdracht is deze Europees aanbesteed, via een procedure met voorafgaande selectie. Op 19 september jl. zijn vier offertes ingediend welke zijn getoetst door een beoordelingscommissie op het ontwerp, duurzaamheid, proces en prijs. Het advies van de beoordelingscommissie is op 9 oktober jl. door uw college overgenomen en de opdracht is gegund aan Schutte Bouw en Ontwikkeling BV en SMT Bouw en Vastgoed BV. Het gekozen (Voorlopige) Ontwerp (VO) wordt in de periode oktober 2012 tot en met februari 2013 door een ontwerpteam verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Op basis van het DO wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en kan vervolgens gestart worden met de bouw waarna het gebouw volgens de planning uiterlijk 30 juni 2014 wordt opgeleverd. Het oorspronkelijke doel was om na het DO het aanbestedingsresultaat over te dragen aan Domesta. Zij zouden vervolgens verantwoordelijk zijn voor de bouw van de Brede School SOM en de exploitatie. De gemeente zou na realisatie een deel van het gebouw huren. Wij hebben er eerder voor gekozen geen krediet aan te vragen bij de raad omdat het uitgangspunt is geweest dat Domesta het aanbestedingsresultaat overneemt. Inmiddels is bekend geworden dat Domesta als gevolg van het regeerakkoord genoodzaakt is om hun projecten on hold te zetten. Hierdoor heeft er nog geen besluitvorming kunnen plaatsvinden

3 door de RvC van Domesta op 6 december jl. Er bestaat echter nog steeds een kans dat Domesta het aanbestedingsresultaat overneemt, maar daarover is nu onzekerheid ontstaan. Op bestuurlijk niveau is de deadline voor het definitieve besluit gesteld op 1 februari 2013 (het moment dat het DO zou worden overgedragen aan Domesta). Door deze onzekere factor is gekozen om het proces voorlopig voort te zetten met het uitgangspunt dat de gemeente bouwt. Er is afgesproken dat als Domesta na aanbesteding besluit om het aanbestedingsresultaat niet over te nemen, de gemeente zelf de Brede School bouwt en in eigendom en beheer zal nemen. Uw raad is daarover schriftelijk (brief d.d. 28 mei 2012) geïnformeerd. In een eerdere brief van 6 februari 2012 hebben wij dit ook aangegeven. Dit voorstel is bedoeld om het benodigde krediet beschikbaar te stellen, waarna de uitwerking en realisatie van het project verder kan worden voortgezet. Argumenten 1.1 Zonder geld kan er niet gebouwd worden. Het krediet is de som van geoffreerde en geschatte bedragen. Er is afgesproken dat als Domesta na aanbesteding besluit om het aanbestedingsresultaat niet over te nemen, de gemeente zelf de Brede School bouwt en in eigendom en beheer zal nemen. Wanneer de gemeente zelf bouwt is het noodzakelijk dat de raad met spoed een krediet beschikbaar stelt, omdat inmiddels op 21 november jl., door de gemeente de gunningsovereenkomst Brede School SOM met Schutte Bouw en Ontwikkeling BV en SMT Bouw en Vastgoed BV is ondertekend. Als voor de realisatie van nieuwe huisvesting niet voldoende budget vrijgemaakt wordt, kan niet met de bouw gestart worden. Het aangevraagde krediet bedraagt (zie ook de financiële bijlage), waarvan middels de begroting 2013 al beschikbaar is gesteld. 2.1 Reserve is toereikend om de eenmalige kosten op te vangen. In de 2 e Berap 2012 heeft u de reserve Brede School ingesteld. Omdat we de eerst komende jaren van de Brede School nog geen (kapitaal)lasten hebben, kunnen wij het jaarlijks beschikbaar gestelde budget storten in de reserve. Hierdoor is het mogelijk om de incidentele kosten van ( inclusief de eenmalige afkoopsom van ca voor de eerste vijf jaren van Kinderopvang Kinderwereld ) ten laste te laten komen van deze reserve. Deze reserve is toereikend. 3.1 Door de sloop van de gebouwen moet de boekwaarde direct afgeboekt worden. Op de Panta Rheischool zit nog een boekwaarde van Dit heeft te maken met de renovatie van de kozijnen van de school. Het is logisch dat, nu de school wordt gesloopt, de restantboekwaarde wordt afgeboekt. 4.1 Op basis van de notitie Buitenplan is buitenkans vervallen de vrijkomende locaties naar de grondexploitatie De kosten en de opbrengsten van de vrijkomende locaties -anders dan die van de locatie Panta Rhei- zijn buiten beschouwing gelaten. De vrijgekomen gebouwen en terreinen gaan, op basis van de vastgestelde notitie Buitenplan is buitenkans naar de grondexploitatie met de bedoeling deze te herontwikkelen. De herontwikkeling is buiten het project Brede School gehouden. Dat vereist een zelfstandig proces. Daardoor kan er geen reële raming worden opgesteld van de kosten en baten. De boekwaarden van deze locaties worden daarom naar de grondexploitatie gebracht en worden verrekend met de baten op het moment dat duidelijk is welke herontwikkeling van deze locaties mogelijk is. 5.1 Sinds 2012 is het budget van beschikbaar gesteld. In 2009 is beschikbaar gesteld voor dekking van de kapitallasten van de Brede School. In de tussentijd is besloten dit budget te korten met naar De kredietaanvraag vraagt om een begrotingswijziging.

4 Opmerkingen Zoals in de Inleiding is aangegeven is vanwege de noodzakelijke voortgang en tijdige oplevering op 21 november jl. door de gemeente de gunningsovereenkomst Brede School SOM met Schutte Bouw en Ontwikkeling BV en SMT Bouw en Vastgoed BV ondertekend. In die gunningsovereenkomst is in art. 19 een betalingstermijnenoverzicht opgenomen. Wij dienen ons aan die betalingstermijnen te houden. De eerste termijnen dienen in januari 2013 te worden betaald. Met de participerende instellingen zijn afspraken gemaakt over de te huren oppervlaktes (ruimtes) in de brede school SOM en de voorwaarden waaronder. Deze afspraken zijn echter nog gebaseerd op het uitgangspunt dat Domesta het aanbestedingsresultaat overneemt. Nu het uitgangspunt is dat de gemeente het project realiseert, in eigendom neemt en verhuurt verandert er één en ander. De afspraken dienen gezien het gewijzigde uitgangspunt te worden aangepast en nog schriftelijk (bij brief) te worden vastgelegd. In de afspraken wordt aangegeven dat er huurovereenkomsten met de participanten, niet zijnde basisscholen, worden afgesloten. Voor de basisscholen worden gebruikersovereenkomsten gesloten. De huurovereenkomsten moeten gezien het gewijzigde uitgangspunt nu afgesloten worden tussen de gemeente Coevorden en de participant. Het moment van afsluiten van die huurovereenkomsten blijft hetzelfde nl. op het moment dat het DO vastgesteld is. Kosten, baten, dekking Het benodigd krediet bedraagt totaal , waarvan reeds beschikbaar gesteld bij de begroting Resteert Dit bedrag bestaat uit verschillende onderdelen zoals bouw, installaties enz. Ook hebben wij te maken met incidentele lasten zoals tijdelijke huisvesting, verhuizing, restant boekwaarde enz. Het gaat om een bedrag van Wij brengen de incidentele kosten ten laste van de gevormde reserve nieuwbouw brede school. Op basis van de notitie Buitenplan is buitenkans vervallen de vrijkomende locaties naar de grondexploitatie. Logisch dat ook de resterende boekwaarde overgaat naar de grondexploitatie. De exploitatielasten inclusief kapitaallasten voor het eerste jaar- ten grootte van kunnen worden gedekt uit door u beschikbaar gestelde budget van per jaar. Opmerkingen Nu er een kans bestaat dat Domesta afhaakt en wij zelf bouwen is het ook zaak het BTW aspect onder ogen te zien. Wij onderzoeken of (een deel van) de accommodatie btw-belast kan worden verhuurd. Als dit het geval is, dan is het mogelijk (een deel van) de btw op de bouwkosten en de exploitatiekosten na voltooiing van de nieuwbouw met de belastingdienst te verrekenen. Er wordt naar gestreefd hierover afspraken met de belastingdienst te maken. Onderwijshuisvesting valt niet onder het BTW compensatiefonds Als het regeerakkoord doorgang vindt dan wordt per 1 januari 2014 het BTW compensatiefonds afgeschaft. In alle investeringen is gerekend inclusief BTW. Dit betekent ook dat er in de dekking rekening mee is gehouden en dus raakt dit het project niet. De aanbesteding is derhalve ook inclusief BTW. Aanpak/uitvoering Dit voorstel is bedoeld om het benodigde krediet beschikbaar te stellen, waarna de uitwerking en realisatie van het project verder kan worden voortgezet. Nog voor de kerst 2012 is het VO gereed. Rond maart 2013 is het DO klaar, waarna de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Na verlening van die vergunning start de bouw. Dat is medio 2013 voorzien. Het gebouw is ongeveer een jaar later gereed (oplevering uiterlijk 30 juni 2014) en wordt vanaf augustus 2014 in gebruik genomen. Communicatie Ja, middels bijgevoegd persbericht. Bijlagen - Financieel overzicht brede school SOM (20 december 2012) - Begrotingswijziging - Persbericht

5 Samenvatting Het benodigde krediet voor de bouw van de Brede School SOM beschikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders van Coevorden, de gemeentesecretaris M.N.J. Broers de burgemeester B.J. Bouwmeester

6 No. De raad van de gemeente Coevorden; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van xx, bijlagenummer xx; b e s l u i t : 1. Een krediet beschikbaar te stellen van voor de bouw van de Brede School SOM; 2. de eenmalige kosten van ten laste te laten komen van reserve Brede School; 3. de restant boekwaarde van de investering Panta Rheischool van in eens af te schrijven en het bedrag ten laste te laten komen van de reserve Brede School; 4. de overige vrijkomende locaties van terug te laten vallen naar de grondexploitatie; 5. de kapitaallasten van de restant investering en de overige exploitatielasten minus de exploitatiebaten ten laste laten komen van het hiervoor beschikbaar gestelde budget van ; 6. de 3 e wijziging van de begroting 2013 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van De raad voornoemd, voorzitter B.J. Bouwmeester griffier B. Kunnen

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Kenmerk 09.020663 Vergadering Commissie Vergaderdatum 21 januari 2010 Kredietaanvraag inbouwpakket indelingsplan Stadskantoor

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Verkoop van Intergas Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 22 maart 2011, 0. Samenvatting Door de directie van Intergas en een klankbordgroep waarin

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren

Nota van B&W. Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Nota van B&W Onderwerp Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren Portefeuille C. van Velzen Auteur Dhr. R. de Nieuwe Telefoon 5113178 E-mail: rdenieuwe@haarlem.nl FD/ Reg.nr. FD/GS 2007/25

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad,

16 november 2011. Stand van zaken Maankwartier. 20111116/MK/EI/Raadin formatie. Geachte leden van de Raad, [] Uw kenmerk - Datum 16 november 2011 Ons kenmerk 20111116/MK/EI/Raadin formatie Onderwerp Stand van zaken Maankwartier Bijlage(n) 1 Geachte leden van de Raad, Scheijen, Hans Project Management 045 560

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet MT VERGADERING D.D. : 17 december 2013 NUMMER : WM/MIW/HG/8034 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864 FUNCTIE : Beleidsadviseur waterketen

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND

ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND ONTWERP LIQUIDATIEPLAN MILIEUDIENST WESTFRIESLAND 1 Colofon Versie 1 Status Ontwerp; door het dagelijks bestuur vrij te geven voor oordeelsvorming door gemeenten Datum 10 maart 2013 Documentnr. 2 Liquidatieplan

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13

3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13 Inhoud Inleiding... 4 Deel A: Algemeen... 5 Inleiding... 5 1 Nieuwbouw tot op heden... 5 2 De besluitvorming tot het vervanging van schoolgebouwen... 6 3 De lokale overheid... 7 3.1 OCW-Vastgoed... 8 3.1.1

Nadere informatie