gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur. Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. R. van Gijzel voorzitter X drs. J. Verheugt griffier X drs. W.G.F. Aarts D66 X M.F. Oosterveer VVD X mw. A.M.J. van den Berkvan TROTS X A.J. Oosting PvdA X Bragt M. Bouassria GL X drs. M.G. Punte VVD X H. Bouteibi PvdA X mw. drs. E. Quanten D66 F. van den Broek VVD X A.W.C.M. Raaijmakers PvdA X F.J.A.G. Depla PvdA X R.G.J. Reker LPF X M. van Dorst D66 X A.J.A. Rennenberg OAE mw. ir. J.C. van Eijs D66 X mw. drs. R.J.A. Richters GL X J.A.A.M. van Erp SP K.M. Rijnders SE X mw. J.W.H.M. Heesterbeek- Senders mw. H.J.M.C. van Herk-de Zeeuw SP X mw. M.J.S. de Rooij- Driessen D66 CDA X ir. J. Rozendaal VVD X E. Isik PvdA X mw. A.J.M. Schoots PvdA X mw. H.M.E. Jacobs-van VVD X mw. P. Sodenkamp SE X Nisselrooij J.J.M. de Jong VVD X N.H. Stoevelaar CDA X mw. B.G.M.W. van SP X C.M. Stroek LPF X Kaathoven mr. P.P.H.A. Leenders CDA X ir. E. Thewissen VVD X ing. J.R. Legrom VVD X mw. drs. W.C.F.M. Verhees PvdA X mw. L.H. Lioe-Anjie PvdA X R. Verkroost D66 X E.R. Maas SP X mw. drs. K. Wagt CDA X A. Meulensteen PvdA X C.H.B. Weijs CDA X ing. P.A. Mulder OAE X A.J.O. Wijbenga CDA X

2 ing. T.J.H. van den GL X J.F.A. van Zijl GL X Nieuwenhuijzen F.A.M. Noldus OAE X Wethouders: ir. G.C.F.M. Depla X mw. M.C.T.M. List - de X Roos Y. Torunoglu X mw. drs. M.-A. Schreurs X ir. J.B. Helms X mw. drs. H.T.M. Scholten X mw. drs. P.M. Pistor gem.secr. Afwezig met kennisgeving: mw. E. Quanten (D66), dhr. A.J.O. Wijbenga (CDA), dhr. J.A.A.M. van Erp (SP) en dhr. A.J.A. Rennenberg (OAE). Afwezig vanaf uur dhr. R. van Gijzel. 1

3 Verslag van het gesprokene 1. Opening en mededelingen. Voorzitter: Goede avond. Ik open de vergadering en verzoek de leden hun plaatsen in te nemen. Bij de aanvang van de raadsvergadering zou ik u willen verzoeken om een moment stilte te betrachten om het raadswerk, en in het bijzonder het werk van deze avond, te overdenken. [Stilte] Dank u wel. Hartelijk welkom aan de mensen op de publieke tribune en aan de mensen die deze vergadering thuis via internet volgen. Er is bericht van verhindering van de heren Wijbenga en Rennenberg en van mevrouw Quanten. Mevrouw Van Kaathoven: Voorzitter, mijnheer Van Erp zal ook niet aanwezig zijn vanavond. Voorzitter: Ook mijnheer Van Erp zal niet aanwezig zijn, waarvan akte. Dan komen wij nu bij een punt waarover mijnheer Rozendaal namens het presidium het woord wil voeren. De heer Rozendaal: Dank u wel. Mijnheer de voorzitter, leden van de raad. In het presidium is op 10 oktober jl. afgesproken dat ik vanavond een verklaring zou voorlezen. Het betreft de aantijging van mijnheer Reker aan de heer Janssen, voorzitter van de Eindhovense Rekenkamercommissie. Op 8 oktober jl. heeft de heer Janssen een brief over fractiekosten en fractieondersteuning toegelicht in de commissie Financiën & Bestuur, en heeft bespreking daarvan plaatsgevonden. De heer Jansen heeft dat gedaan qualitate qua. Dat wil zeggen: op grond van de taakuitoefening die hem is toegekend in zijn rol als voorzitter van de Rekenkamercommissie. Tijdens die commissievergadering heeft mijnheer Reker de heer Janssen op onheuse manier bejegend, door hem persoonlijk aan te vallen, waarbij mijnheer Reker zich bovendien baseerde op verkeerde informatie. Het presidium, met uitzondering van mijnheer Reker die daar ook zitting in heeft, neemt afstand van de handelwijze van mijnheer Reker en spreekt het vertrouwen uit in de heer Janssen als adviseur op de fractiekosten en als voorzitter van de Rekenkamercommissie van Eindhoven. Ik dank u. Voorzitter: Dank u. Waarvan akte. Dan een paar mededelingen van mijn kant. Mevrouw Sodenkamp en mijnheer Rijnders, dat hebt u ook uit de krant kunnen vernemen, hebben ons laten weten dat zij samen politiek verder willen gaan in de fractie Samen Eindhoven. Ik verzoek u daarvan kennis te nemen. Een en ander heeft 2

4 overigens geresulteerd, zoals u heeft gezien, in een andere zitplaatsindeling in de raadszaal. Daarvoor bedank ik in het bijzonder mevrouw Van den Berk. We gaan vandaag kijken naar ons communicatiesysteem, het beroemde systeem met de kaartjes waaraan we steeds beter wennen. We zijn nu zover dat we ook de stemmodule zouden moeten kunnen gebruiken. Daar wordt straks nog wel wat uitleg over gegeven, maar we gaan het in ieder geval proberen, als oefening, bij de drie bestemmingsplannen die vanavond aan de orde zijn. We zullen dan kijken of dat goed gaat lopen. Dat is niet de officiële stemming; het is een proefstemming. Ik zal de stemming wel proberen officieel vast te stellen. De proef is bedoeld om te kijken of het systeem werkt en of wij het dan zo mogelijk volgende week, bij de begrotingsbehandeling, al definitief in gebruik kunnen nemen. Dan hebben wij nog een mededeling van geheel andere aard; die kan ik bijna elke week wel doen, maar de fractie van D66 heeft ons een heuglijk feit te melden, en dat is dat er in het gezin van mijnheer Van Dorst een dochter geboren is met de naam Tessa. Van harte gefeliciteerd! De heer Van Dorst: Dank u wel, voorzitter. U begrijpt wat een enorme druk dit op onze kandidatenlijst legt! Voorzitter: Jazeker! Straks gaat er nog beschuit met muisjes rond, hè? U weet nu waar dat dan voor is. Wij wensen mijnheer Van Dorst en zijn vrouw natuurlijk heel veel succes en heel veel warmte. Eigenlijk hoeven wij hem dat niet te wensen, want dat zal er wel zijn. We wensen u ook veel geduld, want ik kan u uit eigen ervaring meedelen dat je dat soms wel nodig hebt in de opvoeding Aanbieding rekenkamerrapporten door de voorzitter van de Rekenkamercommissie, de heer drs. H.M.P.F. Janssen, 'Eigen huis op orde?' (Vastgoed) en 'Klaar voor de start?' (Transitie Jeugdzorg) Voorzitter: De heer Janssen, voorzitter van de Rekenkamercommissie, heeft gevraagd of wij hem in de gelegenheid willen stellen om twee rapporten van de commissie aan te bieden. Daartoe wil ik hem graag in de gelegenheid stellen. De heer Janssen: Dank u wel, voorzitter. Geacht college en geachte leden van de raad. De Rekenkamers van de B4, Tilburg, Breda, 's-hertogenbosch en Eindhoven, overleggen regelmatig en hebben nu gezamenlijk onderzoek gedaan, in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, naar de decentralisatie van de jeugdzorg, een onderwerp dat van ontzettend groot maatschappelijk belang is. U zult daar het komende jaar steeds meer over gaan lezen in de pers. Er lopen ook 3

5 discussies bij Binnenlands Bestuur en bij LinkedIn; u kunt ze de laatste veertien dagen volgen. Wij hebben het onderzoek om twee redenen gedaan. Eén: we deden gezamenlijk onderzoek uit overwegingen van efficiëntie. Dat komt voort uit dat overleg. Twee: vanwege het feit dat wij ex ante, een onderzoek vooraf, doen. Het jeugdbeleid is nog niet gedecentraliseerd, maar dat wordt het vanaf 1 januari 2015 wél. Dat is nog een hele tijd te gaan, zult u denken, en daar komen ook nog verkiezingen tussendoor. Dat is echter niet zo; het is kort dag. De vraagstelling van ons onderzoek luidde: 'In hoeverre zijn de gemeenteraden van de vier Brabantse steden toegerust op hun kaderstellende en controlerende rol in lokaal en bovenlokaal verband ten aanzien van de decentralisatie van de jeugdzorg?' De resultaten uit het onderzoek laten zien dat u als raad in beperkte mate betrokken bent bij de beleidsontwikkeling rond de transitie van de jeugdzorg. Er is beperkt zicht op de vraag naar jeugdzorg en op het aanbod. U hebt nauwelijks zicht op de financiële randvoorwaarden en u heeft tot nog toe geen financiële uitgangspunten geformuleerd of kaders gesteld. U blijft op afstand als het gaat om het beleid, en uw informatiepositie is beperkt. Het ontbreekt u aan inzicht in het huidige stelsel en in de risico's. Er zijn ook geen afspraken met het college gemaakt over uw betrokkenheid in het proces. Samenvattend is de conclusie dat de gemeenteraad van Eindhoven begin september 2013 onvoldoende is toegerust om zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Dit geldt overigens ook voor de andere onderzochte gemeenten. U bent daarmee onvoldoende klaar voor de start, en dat is dan ook de titel van het rapport. Is het daarmee te laat? Nee. U kunt nog steeds vóór op de bok gaan zitten in plaats van te sturen op de achterbank! U weet dat dat heel moeilijk is, sturen op de achterbank. Ga zo snel mogelijk en proactief aan de slag. Het rapport en de Rekenkamer bieden u de helpende hand met diverse aanbevelingen rond kaderstelling, doelformulering en monitoring, kwaliteit, inkoop, toegang tot de jeugdzorg, risicoanalyse, samenwerking in de regio, et cetera. Daartoe wordt binnenkort een extra, gezamenlijke bijeenkomst belegd door ambtenaren van de Sector Jeugd en de Rekenkamercommissie. Tot zover over het eerste rapport. Dat zou ik u nu willen aanbieden, en dat gaat tegenwoordig digitaal. Het hangt nu in de raadsagenda; vanaf dit moment is het beschikbaar. Dan ga ik nu verder met het tweede rapport. Afgelopen maandag hebben wij vanuit de Rekenkamer samen met ambtenaren een technische toelichting georganiseerd voor de commissieleden. Het gaat over het vastgoedrapport, met als titel 'Eigen huis op orde?' Dat is de titel van het tweede Rekenkamerrapport. Het gaat om een beleidsterrein dat al langer op het lijstje van de raad stond om te worden onderzocht. Juist in een tijd van bezuinigingen is het zaak dat sectoren en diensten van de 4

6 gemeente doeltreffend en doelmatig functioneren. Dat hebben we onderzocht. Het hebben van vastgoed is voor de overheid geen doel op zich, maar dient ter realisering van breed gedragen maatschappelijke doelen. We hebben met ons onderzoek dan ook ingezoomd op de condities voor een integrale en gezonde bedrijfsvoering van het gemeentelijk vastgoed. We hebben een instrument gemaakt dat de informatiepositie creëert voor transparante bedrijfsvoering. Dit instrument vindt u straks in bijlage 2. Het stelt eigenlijk heel simpele vragen: hoeveel panden hebben we? Wat zijn ze waard? Wat is de WOZ-waarde? Wie maakt er gebruik van, en hoe intensief? Allemaal vragen waarop je het antwoord eigenlijk gewoon zou moeten weten. Ik maak wel eens de vergelijking met de gemeentelijke basisadministratie. Stel dat we daar een onderzoek naar zouden doen, en we krijgen dan niet meteen de informatie die we zouden willen hebben. Dat geldt eigenlijk voor het vastgoed ook. In bijlage 3 van het rapport vindt u het antwoord op de door ons gestelde vragen, met het oordeel van de onderzoekers. Lees met name ook die bijlagen dus niet alleen de samenvatting van het rapport! Transparante bedrijfsvoering is moeilijke taal voor 'de waarde van het vastgoed,' 'de investeringen' en 'de exploitatie.' Dat zijn kapitaallasten, overige lasten en opbrengsten, een risicoanalyse per pand, de staat van het onderhoud, et cetera. Maar ook bedrijfsmatige informatie, het gebruik van het vastgoed, de bezettingsgraad, meervoudig gebruik en zo voorts. Met de sector waren wij het erover eens dat dit de vragen waren. Als je dit hebt, kunnen raad en college sturen op basis van inzichten. Vanaf eind maart 2013 was de sector aan zet. Het verkrijgen van de feitelijke informatie verliep uiterst moeizaam. Het begon met 'Hebben we niet!' en 'De gegevens die wij aanleveren, zijn onvolledig.' Verderop in het proces werd het 'De gegevens die we nu hebben, zijn richtinggevend.' En het eindigt op 10 oktober, ongeveer twee weken geleden dus, met 'Wat we nu hebben, is vaststaand.' U kunt ook met terugwerkende kracht zeggen dat er intern een soort verbeterproces begint als wij met een onderzoek beginnen. Tot op de datum van 30 september 2013 zijn data en ontwikkelopgaven door de sector aangeleverd. Wat zijn nu de resultaten van het onderzoek? Ze zijn vrij hard. De eerste, de hoofdconclusie: het maatschappelijk vastgoed als beleidsinstrument is niet doelmatig en doeltreffend, uitgezonderd het sportvastgoed. Twee: De basale bedrijfseconomische gegevens vertonen gebreken. Er is beperkt zicht op exploitatie en feitelijk gebruik, onvoldoende koppeling van databestanden. Drie: Sturing en monitoring van het maatschappelijk vastgoed is onvoldoende. Informatie kan in onvoldoende mate snel, betrouwbaar en transparant geleverd worden. Dit geldt zowel voor het college als voor de raad. 5

7 Vier: De totale financiële bijdrage aan gesubsidieerde instellingen is niet inzichtelijk. Er is geen integraal overzicht van alle directe en indirecte bijdragen. Dan moet u denken aan fiscale huur en huurachterstanden aan instellingen. Vijf: Vraag en aanbod van maatschappelijk vastgoed is onvoldoende inzichtelijk. Zes: De financiële risico's in de vastgoedportefeuille zijn niet in beeld. Risicoanalyses worden incidenteel gemaakt en niet vastgelegd. Zeven: Er is sprake van een ernstig aansturingsprobleem van de sector Vastgoed. Deze is incidentgestuurd, er wordt onvoldoende integraal gewerkt, er is geen opvolging van de adviezen van Control en het heeft een negatieve invloed op de samenwerking met externe partijen. Tot slot bij dit punt: in de driehoek wethouder directie sectorhoofd is sprake van wat in het rapport wordt aangeduid met de zogenaamde 'Bermudadriehoek.' Het is niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, en informatie lijkt te verdwijnen. We kunnen niet anders concluderen dan dat de transparantie, de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk vastgoedbeleid daarmee ernstig in het geding zijn. Dit is een gemeentebrede verantwoordelijkheid. Verbeteringen in de informatievoorziening, strategische sturing en interne organisatieaansturing zijn dringend gewenst. Wat te doen? Dit brengt ons bij de aanbevelingen. De Rekenkamercommissie beveelt ten eerste aan om een hersteloperatie uit te voeren om de basale informatie van de vastgoedportefeuille bedrijfseconomisch structureel op orde te krijgen. Twee: De vastgoedportefeuille met prioriteit op orde te brengen, zodat college en raad beargumenteerde beleidskeuzes kunnen maken op basis van inzicht in financiële effecten. Drie: Een risicobeheersplan op te stellen over het verschil tussen kapitaallasten en inkomsten van de vastgoedportefeuille, over de toenemende achterstallige huur, over de onderhoudsplanningen, de actualisering van fiscale huurconstructies conform huidige wetgeving, met name in Europees verband, en de toenemende leegstand. Vier: Een integraal verbeterplan voor het aansturingsprobleem van de sector Vastgoed te maken, met aandacht voor heldere taak, toedeling van verantwoordelijkheden en taken van de sector, enzovoorts. Vijf: Bij het zoeken naar adequate oplossingen buiten bestaande kaders te treden. Bepaal quick wins van de beheersystematiek van de sector Sport en bewegen, zet in op slimme verbindingen met bestaande databronnen van partners in de stad, zoals het Kadaster en de Belastingdienst. Leer ook van andere gemeenten. En ten slotte zes: De raad. In de rolverdeling tussen raad en college zich sterker te focussen op controle van maatschappelijke en financiële effecten van vastgoedbeleidskeuzes. Voorzitter: Ook het tweede rapport wordt digitaal aangeboden? 6

8 De heer Janssen: Ja, ook dat wordt nu aangeboden. Voorzitter: Dank u wel. Ik bedank de heer Janssen en de heer Van Os, alsmede de twee externe leden van de Rekenkamercommissie voor de werkzaamheden die zij verricht hebben. Ik bedank ook de vier raadsleden die daarbij betrokken waren, mevrouw Wagt en de heren Aarts, Depla en De Jong. Het presidium heeft overwogen om u voor te stellen het volgende te doen. Het rapport met betrekking tot de decentralisaties te verwijzen voor behandeling naar de commissie Maatschappij & Cultuur en het rapport betreffende het grondbedrijf te verwijzen voor behandeling naar de commissie Ruimte & Vastgoed. Kunt u daarmee instemmen? Dan gaan we conform dat voorstel procederen. We komen bij agendapunt Vaststellen van de volgorde van de agenda. Voorzitter: Het presidium geeft u in overweging geen aanpassingen te doen. Kunt u daarmee instemmen? Mijnheer Van Dorst. De heer Van Dorst: Voorzitter, dank u wel. Ik heb in het presidium ook aangekondigd dat ik in de raad een opmerking zou maken over de actuele motie over het Galvanoterrein; of wij die wel of niet zouden behandelen. Ik heb een consultatierondje bij de diverse fracties gemaakt. Het lijkt ons verstandig om dit via de commissie te doen. Ik zal daarvoor de gebruikelijke weg volgen, dus niet vanavond in deze raadsvergadering behandelen. Voorzitter: Daarmee wordt dit onderwerp van de lijst van actuele moties afgevoerd. Actuele motie op stuknummer 1 is geen onderdeel meer van de beraadslagingen van vanavond. Dan komen we bij agendapunt Benoemingen en ontheffingen van het lidmaatschap van leden in raadscommissies en voorzitters van raadscommissies. 3.1 Raadsvoorstel Benoemen van een lid van de fractie Samen Eindhoven in raadscommissie. raadsnummer 13R5580 Voorzitter: Voorgesteld wordt om mevrouw Sodenkamp voor te dragen als lid van de raadscommissie Maatschappij & Cultuur. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval; dan bent u daartoe benoemd. 7

9 4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 25 juni 2013 (regulier), 25 juni 2013 (Kadernota) en 1 oktober 2013 Voorzitter: Er zijn geen mededelingen over binnengekomen. Kunt u ermee instemmen? Dat is het geval. Onder dankzegging aan de notuliste zijn de notulen conform het voorstel vastgesteld zoals voorgelegd. We gaan verder met agendapunt 5. Vragenhalfuur ex artikel 44 van het Reglement van orde van de raad. Voorzitter: Er is nu kijk ik even naar de fractie van de VVD geen vragenhalfuurtje. We komen bij agendapunt Onderwerpen waarover geen amendementen en/of geen moties zijn aangekondigd Raadsvoorstel Beleidskader integrale veiligheid raadsnummer 13R5510 Voorzitter: We hebben daar geen woordmeldingen voor ontvangen; wenst iemand desalniettemin toch het woord te voeren? Wenst iemand een stemverklaring af te leggen of wenst er iemand stemming? Dat is niet het geval. Het voorstel is aangenomen Raadsvoorstel Vaststellen begrotingswijzigingen 2013, diverse besluiten B&W (verzamelwijziging 3). raadsnummer 13R5538 Voorzitter: Ook hierover zijn geen woordmeldingen binnengekomen. Wil toch iemand het woord voeren? Mijnheer Weijs. De heer Weijs: Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag gesplitste stemming, ofwel dat wij geacht worden te hebben tegen gestemd met betrekking tot de begrotingsvoorstellen die gaan over de wijziging voor de bibliotheek. Voorzitter: Voorgesteld wordt om een gewijzigde stemming te doen, en over alles te stemmen, met uitzondering van bijlage 7, die betrekking heeft op de wijziging met betrekking tot de bibliotheek. Ja? Kunt u ermee instemmen dat wij dat zo 8

10 procederen? Dan gaan we dat doen. We gaan over tot de stemming. Heeft iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval, dan gaan we naar de stemming. Ik breng allereerst bijlage 7 in stemming. Wie is vóór bijlage 7? [Stemmen bij handopsteken]. Wie is ertegen? [Stemmen bij handopsteken]. Met de stemmen van de CDA-fractie tegen is dat voorstel aangenomen. Nu stemmen we over alle andere onderdelen. Wenst iemand stemming over de andere onderdelen? Dat is niet het geval; alle andere onderdelen zijn nu ook aangenomen Raadsvoorstel Afronden verkoop Endinet. raadsnummer 13R5542 Voorzitter: Ook hierover hebben we geen woordmeldingen binnen gekregen. Is er iemand die daar toch het woord over wenst te voeren? Is er iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? Wenst er iemand stemming? Dat is niet het geval, dan is het voorstel aangenomen Raadsvoorstel met nadere toelichting en herzien ontwerp-raadsbesluit vaststellen Verordening Regels voor het toekennen van een onderscheiding aan kinderen. raadsnummer 13R5551 Voorzitter: Dan komen we nu bij het raadsvoorstel dat ik kortweg maar even aanduid als 'Raadsvoorstel met betrekking tot het kinderlintje.' Ook hierover zijn geen woordmeldingen gekomen. Is er iemand die toch het woord wil voeren? Zijn er stemverklaringen? Wenst iemand stemming? Nee. Het voorstel is aangenomen Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan I Woensel Noordoost 2007 (reparatie). raadsnummer 13R5560 Voorzitter: Hierover gaan we zo direct stemmen, maar ik zal u eerst zeggen waarover we het gaan hebben, want dan weten de mensen tenminste waarover zij kunnen stemmen. Het gaat om de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan I Woensel Noordoost We gaan een proefstemming doen, maar ik ga u ook nog apart vragen of u er stemming over wenst. U hebt een knoppenpaneel voor u. Het is het eenvoudigst om twee knoppen te gebruiken, namelijk rood of groen. Drukt u op groen dan zult u wel begrijpen dat u vóór het voorstel stemt. Drukt u op rood, dan stemt u tegen het voorstel. Zijn er nog 9

11 meer instructies te geven? Als raadsleden zich hebben vergist, kunnen zij het dan nog corrigeren? De heer Verheugt: Tot op het moment dat u de stemming sluit, kan er nog gewisseld worden van rood naar groen of van groen naar rood. Voorzitter: Dan hoef je dus niet eerst op 'nul' te drukken, maar dan kun je dus gewoon.? Oké. Het laatste wat u ingedrukt hebt, is dus uw stemming. Ik geef de stemming nu vrij, en het gaat over het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan I Woensel Noordoost Op de stemmingslijst rechtsboven kunt u zien wat het onderwerp is. [Stemmen via stemknoppen]. Aantal gestemd.. ja. Er hebben zes leden nog niet gestemd. De heer Mulder: Voorzitter, ik heb gestemd op naam van Rennenberg, maar dat moet niet hè? Hij is afwezig. Dat heeft te maken met de wisseling van de kaarten. Voorzitter: Ja, dat is een goeie! Nee, dit doen ze in het Europees Parlement, maar wij gaan geen twee knoppen tegelijkertijd indrukken! De heer Mulder: Maar wat moet ik nu dan doen? Voorzitter: U kunt op 'nul' drukken dan is-ie weer weg. De heer Mulder: Deze nul? Oh, in het midden. Voorzitter: Ik heb gezegd dat dit geen officiële stemming is, maar een proefstemming. Ik ga nu de stemming sluiten; dan doen wij het bij het volgende onderwerp beter. De heer Mulder: Maar het klopt niet. Voorzitter: Wij gaan registreren wat er niet klopt. De griffier komt zo dadelijk bij u langs om precies te achterhalen wat u gedaan heeft. Ik sluit de stemming, maar hij is niet officieel. De uitslag is Dan zouden er vijf afwezigen zijn, en dat klopt dus niet. Er zijn maar drie, nee, vier afwezigen. Oh, mijnheer Bouassria is er ook niet. Mevrouw Richters: Hij kan elk moment hier zijn. Voorzitter: Ja, maar er was niets gemeld, dus mijnheer Bouassria wordt nu geacht later aanwezig te zijn. We gaan nu formeel stemmen, maar ik denk dat die niet anders zal uitvallen. Wie wenst hier stemming over? Niemand? Dan is het voorstel aangenomen. 10

12 6.6. Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan II De Bergen (Bergstraat 3-5). raadsnummer 13R5565 Voorzitter: We gaan kijken of het nu wél goed lukt. Kijkt u nog even of u het goede kaartje heeft. Heeft u allemaal het goede kaartje? Dan ga ik nu de stemming vrijgeven. [Stemmen via stemknoppen]. We hebben nu het maximaal toegestane aantal stemmen bereikt; de stemming kan worden vrijgegeven. Het is Dat ging al een stuk beter dan de eerste keer. De heer Stoevelaar: Voorzitter, het valt me op dat je op het scherm niet kunt zien of je voor of tegen hebt gestemd. Dat kun je aan de kleur niet zien. Voorzitter: Dat is omdat u allemaal vóór was. De heer Stoevelaar: Ik heb zojuist even geprobeerd om tegen te stemmen en dat heb ik later gecorrigeerd. Je kunt het verschil dan niet zien. Voorzitter: U heeft gecorrigeerd op groen; uw laatste stem telt. Als u zodirect op rood drukt, zult u rood zien. Dat moet u maar eens proberen. Ik ga nu over tot de officiële stemming over agendapunt 6.6, het raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan II De Bergen (Bergstraat 3-5). Er zijn geen woordmeldingen en ook geen stemverklaringen. Wenst iemand hier stemming over? Dat is niet het geval; het voorstel is aangenomen Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan I Landhof, fase 1. raadsnummer 13R5579 Voorzitter: We gaan het nu voor de derde keer op proef doen, dus nu moet het goed gaan. Ik geef de stemming vrij; u kunt nu stemmen. [Stemmen via stemknoppen]. Mijnheer Stoevelaar gaat tegen stemmen. Wij zien nu niets; dat komt omdat het geen strategisch stemmen mag worden. U kunt anders immers zien dat het bijvoorbeeld rood wordt. Dan kunt u besluiten om anders te stemmen. Zodra ik het scherm vrijgeef voor de uitslag, ziet u wat u gestemd heeft. Er is over nagedacht! We gaan nu over tot de officiële stemming over het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan I Landhof, fase 1. Wenst iemand daar het woord over te voeren? Zijn er stemverklaringen? Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan is het voorstel aangenomen. 11

13 7. Onderwerpen waarover amendementen en/of moties zijn aangekondigd 7.1. Raadsvoorstel Flex-city, uitwerking en invoering Metavisie Kunst en Cultuur raadsnummer 13R5417 Voorzitter: Ik vraag mijnheer Van den Nieuwenhuijzen als voorzitter van de commissie om een korte toelichting. De heer Van den Nieuwenhuijzen: Dank u wel, voorzitter. Het college stelt voor om Flex-city als uitwerking van de Metavisie Kunst en Cultuur vast te stellen en het college opdracht te geven voor een transitieproces voor de komende drie jaar. In deze periode worden de subsidies aan de instellingen gefixeerd op het niveau van het subsidiebudget 2013, met als doel om in 2017 een flexibel budget te hebben voor cultuur. Na een inspraakronde is het onderwerp besproken in de vergadering van de commissie Maatschappij & Cultuur van 24 september jl. Een meerderheid van de commissie steunde het voorstel niet, en uitte zich vooral kritisch over onder andere de visie, het draagvlak, het tempo, de relatie met Cultuur Totaal en de onduidelijkheid over de borging van de basisvoorzieningen en de mogelijkheden van flexibilisering. De Partij van de Arbeid heeft aangegeven een initiatiefvoorstel met een stappenplan voor uitvoering van Cultuur Totaal te overwegen. Voor de behandeling van vandaag hebben zowel GroenLinks als de Partij van de Arbeid samen het amendement A.2 aangekondigd; u kunt het vinden in het RIS (raadsinformatiesysteem). Gezien de brede en lange discussie in de commissie en de vele inspraak, dient de discussie zich vandaag vooral te focussen op het ingediende amendement A.2 van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Voorzitter: Dank u wel, en waarvan akte. Dat betekent dat wij nu tot behandeling overgaan. Mevrouw Richters is nog handtekeningen aan het verzamelen, maar ik kijk naar haar want zij zal als eerste het woord gaan voeren omdat zij een amendement heeft aangekondigd. Tenzij de Partij van de Arbeid het woord gaat voeren. Mevrouw Richters! En dan vraag ik, voor u het woord neemt, wie hier nog meer het woord over wil voeren. Mijnheer Weijs, de Partij van de Arbeid, mijnheer Punte van de VVD.. verder nog? Dan is dat het rijtje. Mevrouw Richters. Mevrouw Richters: Voorzitter, dank u wel. Op weg naar voren kan er nog van alles gebeuren, zo bleek! De discussie in de commissie was er helaas niet een om vrolijk 12

14 van te worden. Er is een diffuus beeld over Flex-city. Iedereen duidt het verhaal op zijn eigen manier, zowel het veld als wij, de politieke partijen. We zien een beetje goedkeuring, vooral veel weerstand, echter in verschillende mate en op verschillende onderdelen. Dat maakt de opgave niet gemakkelijker. GroenLinks heeft in oktober 2012 bij de Metavisie al aangegeven dat wij op zoek zijn naar een uitwerking van Cultuur Totaal en naar een subsidiekader. Wij beseffen dat we keuzes moeten maken, maar we willen het concreter maken en niet abstracter. Flex-city biedt helaas wat ons betreft die concretisering nog niet. Onze fractie heeft in de commissievergadering aangegeven welke punten voor ons belangrijk zijn. Allereerst hadden wij aarzeling op de gekozen speerpunten: dekken we hiermee de lading, en hoe verhouden die speerpunten zich tot de basisinfrastructuur en tot Cultuur Totaal? Wij vroegen ons af hoever je met innovatie moet gaan. Wij vonden het nog onduidelijk wat realistische verwachtingen ten aanzien van het vastgoed zijn. De mogelijkheden tot flexibilisering van budgetten zijn die niet erg positief geschetst? We kunnen eigenlijk nog niet goed overzien wat er gebeurt als we hier 'ja' tegen zeggen. Kortom, onze fractie heeft vooral nog veel vragen. Dit alles brengt ons ertoe dat de conclusie voor nu is dat het voorstel nu nog onvoldoende is uitgewerkt om 'ja' tegen te zeggen. Wij hebben wél uitgesproken dat wij ons verantwoordelijk voelen voor het vervolg. Niets doen is geen optie. We voelen de noodzaak en de druk door de verdere bezuinigingen. GroenLinks heeft aangegeven mee te willen denken over het vervolgproces. Wij hebben aangegeven te willen meedenken over het door de Partij van de Arbeid aangekondigde initiatiefvoorstel. Daarnaast voelen wij de verantwoordelijkheid om de subsidies voor 2014 te regelen. Afgelopen jaren zijn er al meerdere discussies rond de subsidies geweest, over zorgvuldigheid en dat instellingen daar heel laat pas uitsluitsel over kregen. Wij hebben daar zelf meerdere malen aandacht voor gevraagd en we vinden daarom ook dat we moeten voorkomen dat de organisaties niet tijdig duidelijkheid hebben over het budget voor het komende jaar. Het is al bijna november, voorzitter! Daarom dienen wij een amendement in, samen met de Partij van de Arbeid en het OuderenAppèl. Op mijn weg naar het spreekgestoelte voegde het CDA zich daar nog bij. Met dit amendement vervangen we het voorliggende raadsvoorstel. In plaats daarvan nemen we Flex-city voor kennisgeving aan en regelen we de subsidies voor Hierbij volgen we het voorstel, omdat we op dit punt niet veel anders kunnen. Onze fractie is niet voor de kaasschaafmethode, zoals wij het niet-indexeren toch wel zien, maar wij zien geen andere oplossing om de bezuiniging te realiseren. We realiseren ons echter dat het mogelijk is dat organisaties daardoor in de problemen kunnen komen. Dat zien wij ook terug in de raadsinformatiebrief met de reacties van de culturele instellingen. Wij erkennen ook dat de bibliotheek en het CKE daar wellicht een iets andere positie in hebben, gezien de grote opgave die zij nu al 13

15 dragen. Daarom hebben wij een vierde punt opgenomen, waarin we het college vragen om de consequenties in kaart te brengen van het niet-indexeren en daar waar nodig een oplossing voor te zoeken, samen met de organisaties. Door dezelfde organisaties vanuit het reguliere budget subsidie toe te kennen, hopen we rust te creëren, in elk geval tot Daarnaast gaan we ervan uit dat binnen het flexibele budget vooralsnog ook nog ruimte is om incidenteel projecten te honoreren. Voorzitter, al met al is het jammer dat het zo is gelopen. Wij hopen er dan ook op dat met het initiatiefvoorstel een nieuw proces in gang gezet kan worden, waarbij de discussie daarover een echte stap vooruit zal zetten. Daarbij wil ik de culturele instellingen van harte uitnodigen om met ons mee te denken en mede verantwoordelijkheid te gaan dragen voor het vervolg. Voorzitter, dank u wel. Waarnemend voorzitter: Dank u wel. Dan is nu het woord aan mijnheer Weijs. De heer Weijs: Dank u wel, voorzitter. Wij willen beginnen met het uitspreken van waardering voor wat de culturele sector in relatie tot het versterken van een goed woon- en werkklimaat in onze stad tot stand brengt, en respect voor wat de culturele sector in deze moeilijke tijd toch op het podium weet neer te zetten. Daarom sluiten wij ons aan bij het pleidooi van GroenLinks, voor rust. Wij denken dat dat in deze moeilijke tijd heel erg belangrijk is. Daarom waren wij ook in de commissievergadering beslist niet tevreden over het voorstel zoals dat nu voorligt. We zijn blij dat het van tafel gaat, zoals het er nu naar uitziet; wij zouden voor de vervolgdiscussie graag twee punten willen meegeven. Als je praat over cultureel vastgoed, dat structurele vaste lasten met zich meebrengt, moet je daar ook structureel op kunnen verdienen. Dat geeft wat ons betreft een duidelijke grens aan voor de mogelijkheden van flexibilisering van het budget in de toekomst. Verder vinden wij dat Cultuur Totaal met duidelijke keuzes voor muziek en beeldend nog steeds een goed kader is, waar we in de komende jaren mee verder kunnen. Ten slotte heb ik nog een concrete vraag. Wij hebben als raad eerder dit jaar een concrete motie aangenomen voor het opnemen in de verordening van de grondslag Cultuur voor mensen met een beperking. Ik vraag mij af wanneer dat aan de orde moet komen. Is het nu het moment om aan u mee te geven, om dat te vertalen in de verordening, naast educatie als grondslag voor de subsidieverstrekking, dus ook deelname van mensen met een beperking aan culturele activiteiten als grondslag voor de subsidieverlening? Om te voorkomen dat we weer een 'carte blanche discussie' gaan hebben. Dat willen we niet; daarom hebben wij toen de betreffende motie met algemene stemmen aangenomen. Tot zover onze bijdrage. Dank u wel. 14

16 Voorzitter: Dank u wel. Ik onderbreek nu even de behandeling. Er is op zich niet zoveel bijzonders aan de hand, maar we hebben nu een officiële proeftraining. Er is 'GRIP 4' afgekondigd. Geen echte, maar wij moeten daar wél echt aan meedoen. Dit betekent dat ik de vergadering onmiddellijk moet verlaten, net als sommige anderen, dat zult u wel merken. Medewerkers, de gemeentesecretaris en een groot aantal anderen. Ik stel voor dat we de vergadering nu vijf minuten schorsen, zodat ik even met het presidium kan overleggen over hoe we verder doorprocederen. Ik verzoek het presidium om in de bekende kamer bijeen te komen. [Schorsing van de vergadering] Voorzitter: Als u allemaal uw plaatsen weer zou kunnen innemen, dan heropen ik de vergadering. Toen ik daarstraks mijn mededeling deed, verstonden sommige mensen dat er een 'griffier-oefening' was. Dat kunnen we ook wel een keer doen hoor, maar dat is het niet. GRIP 4 betekent dat een eventuele ramp zich over een groter gebied uitstrekt dan alleen de stad of gemeente die het betreft, en grote maatschappelijke impact heeft. Ik moet zo direct weg, en de gemeentesecretaris ook. Mogelijkerwijs moet ook mijn plaatsvervanger vertrekken, omdat we een team op regionaal schaalniveau zullen moeten formeren én een team op lokaal schaalniveau. We hebben snel gecheckt of dit op dit moment ook betekenis heeft voor de raad. Er zijn geen raadsleden die vanuit hun functie weggeroepen kunnen worden. Dat had namelijk gekund, als je ergens ambtenaar bent. Een en ander hoeft dus geen invloed te hebben op de behandeling en besluitvorming van vanavond. Misschien verandert dat nog; dat kunnen we niet zo direct overzien. We gaan er echter van uit dat dat niet het geval is. U kunt uw vergadering dus continueren. De voorzitter van het presidium zal de vergadering verder voorzitten. Dat was het. Waarnemend voorzitter: Dan zal ik de burgemeester meteen maar even uitloggen. We gaan verder. Dames en heren, ik wilde maar gewoon verder gaan met de behandeling van het stuk waar we mee bezig waren. Na mijnheer Weijs heb ik mevrouw Verhees op het lijstje staan om het woord te voeren. Mevrouw Verhees: Voorzitter, dank u wel. Er is in de commissie al flink gediscussieerd over Flex-city; ik ga dat hier niet nog eens overdoen. In het algemeen werd vastgesteld dat deze visie niet het antwoord was op de vraag hoe wij voor de toekomst tot een bestendig cultuurbeleid kunnen komen, waarbij Cultuur Totaal het uitgangspunt blijft. Vandaar dat wij in het amendement hebben opgenomen dat we deze nota voor kennisgeving aannemen, maar deze niet zullen zien als de aanzet voor het verdere proces. Over de vraag hoe dat proces dan wel vorm moet krijgen, komen we binnenkort nog met elkaar te spreken. Er wordt hard gewerkt aan een initiatiefvoorstel, maar daarop ga ik hier nu verder niet in. 15

17 Samen met GroenLinks en andere partijen hebben wij wel de verantwoordelijkheid gevoeld om in ieder geval duidelijkheid te scheppen voor de culturele instellingen voor het komende jaar. Zij kunnen niet wachten op onze besluitvorming omtrent het vervolgproces. Het is een beetje jammer dat het nu toch weer een beetje snel-snel moet gebeuren, want de keuzes die nu gemaakt worden, worden niet op basis van keuzes en visie gemaakt maar meer vanuit de noodzaak om een gat in de begroting te vullen; mevrouw Richters gaf dat daarstraks ook al aan. Wij willen hier dan ook wel duidelijk maken dat wij het niet-indexeren van de sector op die manier interpreteren, maar dat wij nu geen andere uitweg zien. Twee instellingen hebben aangegeven dat ze in de problemen komen door deze extra bezuiniging. Het CKE en de bibliotheek hebben aangegeven, ervan uit te gaan dat zij deze ronde worden ontzien op basis van eerder gemaakte afspraken. Wat betreft die laatste twee hoor ik graag van de wethouder hoe zij dat ziet. Zijn er inderdaad toezeggingen gedaan, en zo ja, hoe lossen we die in? Er is niemand bij gebaat als instellingen door dit kaasschaven gaan omvallen. De gemeente krijgt de rekening dan toch gepresenteerd. Vandaar dat wij punt 4 in het amendement hebben opgenomen. Voorzitter, hier wil ik het voor nu bij laten. Vanaf nu zetten wij vooral in op het op elkaar krijgen van de handjes om het vervolgproces op een positieve manier in te steken. Dank u wel. Waarnemend voorzitter: Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Van Eijs. Mevrouw Van Eijs: Dank u wel, voorzitter. Ja, D66 vindt het jammer dat het originele voorstel Flex-city geen steun vond in de raad. We zagen namelijk zaken in het voorstel die we nog steeds graag willen terugzien in de toekomst van het cultuurbeleid, zoals bijvoorbeeld zoveel mogelijk reductie van subsidieafhankelijkheid en ruimte voor nieuwe initiatieven. Wij hopen dat dat in een toekomstig voorstel terug te vinden zal zijn. Bij de andere fracties heb ik gehoord dat zij ook voortgang willen op dit vlak. We hopen dan ook dat we snel over een nieuw voorstel zullen spreken in de commissie. Ondertussen is 2014 erg dichtbij. De wereld wacht niet met draaien tot onze raad het klaar heeft. Daarom steunen wij het amendement, waar voor 2014 de subsidies worden geregeld, maar zodanig dat zaken niet onmogelijk worden gemaakt voor de toekomst. Waarnemend voorzitter: Dank u wel. Dan is het woord aan mijnheer Punte. De heer Punte: Dank u wel, voorzitter. Zoals in de commissievergadering al verwoord, is de VVD teleurgesteld over de snelheid, daadkracht en voortgang in het raadsvoorstel Flex-city als verdere uitwerking van Cultuur Totaal. Door omstandigheden die begrijpelijk zijn, maar niet wenselijk, ligt er nu een voorstel 16

18 waarin een periode aanbreekt waarin er opnieuw geen keuzes gemaakt worden. Bezuinigingsdoelstellingen worden gehaald door de jaarlijks te verstrekken subsidies niet te indexeren. De VVD vindt de financiën op orde belangrijk, en staat achter bezuinigingen in deze tijd, ook in het culturele veld, maar wel op basis van inhoudelijk afgewogen keuzes en niet volgens de kaasschaafmethode. Tijdens de inspraakavond van 10 september jl. hebben we de zorgen van de diverse culturele instellingen gehoord. Daarnaast heeft een groot aantal bedrijven, instellingen en kennisinstituten bezorgdheid verwoord in een brief, en hebben wij zelf verschillende mensen gesproken. De belangrijkste zorgen die worden geuit gaan over de flexibilisering van het cultuurbudget. De VVD is voorstander van het flexibel maken van het budget. Het past bij de huidige tijdgeest, en het automatisme van een vast subsidiebedrag moet veranderen in het toekennen van middelen aan instellingen die de culturele doelstellingen van Eindhoven verwezenlijken. De culturele instellingen dienen zelf de regie te nemen met ondernemingszin voor ogen, en een eigen toekomstvisie te bepalen die past bij en bijdraagt aan de ambities van Eindhoven. De rol van de gemeente gaat hierbij van sterk regulerend naar medeverantwoordelijk. Er is in Eindhoven een culturele basisinfrastructuur die erg waardevol is voor Eindhovenaren en voor het vestigingsklimaat in stad en regio. Wij willen het goede dat er is in de stad, behouden. Er moet echter ook ruimte zijn voor nieuwe initiatieven. Wat dan te doen met het raadsvoorstel? De VVD steunt de inhoud van het voorstel en de richting die erin wordt aangegeven, maar kan niet instemmen met het voorgestelde proces. De zorgen die door de verschillende instellingen zijn geuit over het niet-indexeren nemen wij serieus. Wij willen garanties dat de huidige subsidie ontvangende instellingen niet omvallen of in hun voortbestaan worden bedreigd. Er moet echt op korte termijn besluitvorming komen over de subsidieverstrekking Met het amendement van GroenLinks en de Partij van de Arbeid wordt hierover een besluit genomen. Daarnaast geven zij aan middels een initiatiefvoorstel mede vorm te willen geven aan de inhoud en het vervolgproces. De VVD denkt hier graag in mee. Wij zullen dan ook vóór dat amendement stemmen en vervolgens voor het gewijzigde voorstel. Waarnemend voorzitter: Ik dank u wel. Ik kijk of er ondertussen nog meer insprekers zijn. Dat is niet het geval, en dan geef ik de wethouder het woord. Mevrouw Schreurs: Voorzitter, ik zal beginnen met het rechtzetten van enkele zaken. Aan Cultuur Totaal is in deze periode voortvarend gestalte gegeven. U kunt dat vooral zien in de ruimtelijke ontwikkelingen, u kunt het zien in de aanhaking bij andere organisaties in de stad en in het sociale domein. Hier gaat het alleen over de transformatie van de instellingen. In een eerder verschenen stuk is de transformatie van zowel de bibliotheek als het CKE gestalte gegeven. Daarmee heb ik direct al een 17

19 vraag beantwoord: ja, zij hebben een speciale positie. In een brief die aan u gestuurd is, worden er gesprekken met hen aangekondigd. Daarvan is het de bedoeling dat er vanuit zowel onze mogelijkheden als hun eigen mogelijkheden gekeken wordt hoe we het in co-creatie, dus gezamenlijk, zoals we in de rest van het proces ook gedaan hebben, kunnen oplossen, dus dat zij geen last hebben van het niet-indexeren. Vóór 1 januari a.s. geef ik u daar bericht over. Het zijn andere tijden. Iedereen die denkt dat hij op welk terrein ook een blauwdruk kan krijgen, heeft het mis. Je bent er nu vooral mee bezig je voor te stellen waar het naartoe gaat. Het probleem is dat iedereen nog vastzit in de regels van het verleden. Als ik persoonlijk iets over dit proces moet zeggen, denk ik dat dat precies is wat ik hier voor me zie: ik hoor 'keuzes maken' en wat je eigenlijk wilt. 'Keuzes maken' is een beetje raar als je bijna in dezelfde zin formuleert dat je zo hecht aan de hele culturele infrastructuur die er is. Het uitgangspunt van dit voorstel was dat het college hechtte aan iedereen die er was, en iedereen vooral in staat wilde stellen zich opnieuw uit te vinden, ook met elkaar. Daarom was er gekozen voor een rustperiode van drie jaar. Ik vraag mij af of u, door nu voor één jaar subsidie te voteren, de rust en ruimte schept voor iedereen om het met elkaar op een goede manier te doen. Anders wordt het inderdaad keuzes maken. Als 'keuzes maken' gewoon betekent dat je vooral een organisatie ten onder laat gaan, heb je precies bereikt wat we met elkaar niet wilden, namelijk dat de cultuur in Eindhoven verarmd is. Op zich is er vanuit het college geen enkel bezwaar tegen het voorliggende amendement, behalve dan dat er nu geen enkel uitzicht is op wat het gaat worden. Er is op dit moment geen enkel proces gedefinieerd. Ik begrijp dat wij daarover op korte termijn de discussie met elkaar gaan hebben. Ik vraag mij eigenlijk af of u er wel behoefte aan heeft dat het college meediscussieert, of dat u het in de commissie gezamenlijk tot een einde brengt. Dat vraag ik gewoon even informatief. Waarnemend voorzitter: Mevrouw Verhees. Mevrouw Verhees: Als ik spreek voor onze fractie ik kan mij voorstellen dat dit gedragen wordt is het iets dat wij in gezamenlijkheid tot stand zouden willen brengen. Graag met invloed vanuit het college aan de voorkant, ja. Daarvoor komen wij wel naar u toe, als er wat meer inhoud is dan nu. Mevrouw Schreurs: Dan rest mij niets anders dan u alle ondersteuning uit het ambtelijk apparaat aan te bieden voor het gestalte geven van uw initiatief. Waarnemend voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Weijs. 18

20 De heer Weijs: Er lag nog een concrete vraag over de uitvoering van de motie, met betrekking tot het opnemen van de grondslag in de verordening, voor mensen met een beperking. Mevrouw Schreurs: Mijnheer Weijs, van de processen die ik aan het voeren was, is er niet een meer. De heer Weijs: Nee, dat klopt, maar u bent wél degene die de verordening onder uw beheer heeft. Mevrouw Schreurs: Nee, want we zijn nu uit armoede bezig een stukje uit het verleden te continueren. De heer Weijs: Het gaat om een bestaande verordening.. het is uw kwalificatie om het 'armoede' te noemen, maar die is ooit door de raad vastgesteld en aan u ter uitvoering gegeven. Mevrouw Schreurs: Nee hoor, mijnheer Weijs, ik had een voorstel voor co-creatie, samen met de instellingen. Als ik naar de voorbeelden kijk, en dan verwijs ik met name naar degenen die op de tribune zitten, van het CKE, dan zie ik dat je daar de verordening aan ontsnapt. U hebt ervoor gezorgd dat er nu even helemaal niets ligt. Het proces zoals voorgesteld gaat niet door. Dat betekent dat ik het niet in co-creatie kan regelen met iedereen. Als u mij nu zou vragen om het met de instellingen in maatwerk op te lossen in 2014, dan weet ik niet hoe ik dat moet doen omdat ik niet weet wat voor uitvoeringsproces u gaat voorstellen. De heer Weijs: Ik heb tot nu toe geen voorstel gezien om de verordening met directe ingang buiten werking te stellen, dus ik ga ervan uit dat er gewoon bestaande instrumenten zijn en dat daarmee kan worden doorgegaan totdat de raad anders besluit. Mevrouw Schreurs: U vraagt om een aanvulling op die verordening, terwijl u het proces zelf heeft stopgezet. De heer Weijs: Mijn vraag was alleen naar de technische kant. Wij hebben als raad een motie aangenomen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die uiteindelijk op een goede manier wordt verwerkt? Dat hadden we willen doen via een amendement op een voorstel, maar nu er geen voorstel is dat geamendeerd kan worden, afhankelijk van hoe de stemming gaat verlopen, is het de vraag hoe we nu moeten omgaan met die motie die we indertijd met algemene stemmen hebben aangenomen? 19

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie