De Raad Aanvang: 18:30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30"

Transcriptie

1 De Raad Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA :30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal :45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans Noordvleugel Utrecht en integrale gebiedsuitwerking Eemland Peiling Algemene Subsidie-verordening Voorbereiding besluit 21:45 Tijd Raadzaal :00 Besluiten met debat 1. Amersfoort Vernieuwt: Afweging stedenbouwkundige modellen Hogewegzone (Voortgezette behandeling) Vastgesteld besluit - afwegingsnotitie - overzicht ingediende amendementen en moties - Reactie op ingediende amendementen en moties 3 juni Speeplekken - Financiën 22:55 Besluiten zonder debat 2. Vaststelling Verordening staangeld Toelichting: Jaarlijks wordt het staangeld per 1 juli verhoogd om de tarieven voor de huur en de retributies voor de woonwagenstandplaatsen met elkaar in overeenstemming te laten blijven. 23:00 Einde 1

2 De Ronde Datum: dinsdag 24 juni 2008 Aanvang: 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: Taskforce Armoede Ambtelijk contact: Bekkers ( ) Portefeuillehouder: Kruyt Opsteller: De Korte Samenvatting: Op 26 juni 2007 heeft de gemeenteraad een Taskforce armoede in het leven geroepen met de opdracht om creatieve en effectieve voorstellen te doen die leiden tot maatregelen ten behoeve van Amersfoortse burgers die in Armoede leven. De taskforce heeft een rapport met aanbevelingen uitgebracht. Hierin is een inventarisatie opgenomen van huidige knelpunten en problemen in het huidige armoede beleid opgenomen en worden aanbevelingen gedaan. Naast algemene aanbevelingen worden aanbevelingen gedaan rondom: Netwerken en sociaal isolement Armoederisicomomenten Regelgeving Werk als oplossing voor armoede Reden van aanbieding: De taskforce Armoede is door de raad ingesteld en rapporteert aan de raad. Van de raad wordt gevraagd: *Kennis te nemen van de resultaten Het college te verzoeken een reactie te geven met een expliciete uitspraak over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid inclusief financiele consequenties. Na reactie college een besluit te nemen over de aanbevelingen De taskforce op te heffen. Vervolgtraject: Na reactie van het college worden de aanbevelingen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Raadsvoorstel (/smartsite.shtml?ch=&id=191471) : /smartsite.shtml?ch=&id= Een mozaïek van problemen en oplossingen - Rapport van Aanbevelingen : /smartsite.shtml?ch=&id= Achtergrondrapport :

3 Het Besluit Datum: dinsdag 24 juni 2008 Aanvang: 22:00 Besluiten met debat 1. Amersfoort Vernieuwt: Afweging stedenbouwkundige modellen Hogewegzone (Voortgezette behandeling) Vastgesteld besluit - afwegingsnotitie - overzicht ingediende amendementen en moties - Reactie op ingediende amendementen en moties 3 juni Speeplekken - Financiën /smartsite.shtml?ch=&id=191477: SP /smartsite.shtml?ch=&id=191478: PvdA, GrL en CDA /smartsite.shtml?ch=&id=191479: VVD /smartsite.shtml?ch=&id=191481: SP /smartsite.shtml?ch=&id=191482: JA /smartsite.shtml?ch=&id=191484: JA /smartsite.shtml?ch=&id=191486: VVD /smartsite.shtml?ch=&id=191488: GrL en PvdA /smartsite.shtml?ch=&id=191490: SP /smartsite.shtml?ch=&id=191485: SP Reg.nr.: Reg.nr.: Besluiten zonder debat 2. Vaststelling Verordening staangeld Reg.nr.: Reg.nr.: Toelichting: Jaarlijks wordt het staangeld per 1 juli verhoogd om de tarieven voor de huur en de retributies voor de woonwagenstandplaatsen met elkaar in overeenstemming te laten blijven. Einde

4 De Ronde Datum: dinsdag 24 juni 2008 Aanvang: 20:45 Tussenbalans Noordvleugel Utrecht en integrale gebiedsuitwerking Eemland Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Drupsteen ( ) Portefeuillehouder: Luchtenveld Opsteller: Drupsteen Samenvatting: Het Bestuurlijk Overleg van de Noordvleugel Utrecht (waarin de gemeente Amersfoort één van de 7 partners is) heeft vorig jaar de Ontwikkelingsvisie vastgesteld. In de Ontwikkelingsvisie 2007 is besloten dat een aantal verkenningen en uitwerkingen wordt gemaakt voor deelgebieden en voor enkele sectorale onderwerpen. Voor het deelgebied Eemland is de bijgevoegde Integrale Gebiedsuitwerking Eemland opgesteld. Bijgevoegde Tussenbalans is een samenvatting van de resultaten van alle verkenningen. Reden van aanbieding: Deze voorlopige resultaten gelden als kader voor ruimtelijke- en investeringsafspraken met het Rijk die het komende halfjaar zullen worden voorbereid. Daarvoor gaan Rijk en regio onder andere gezamenlijk nog verder uitzoeken welk bedrag nodig is om de binnenstedelijke ambities te realiseren en aan welke andere voorwaarden moet worden voldaan. Van de raad wordt gevraagd: 1. De hoofdlijnen van de Tussenbalans van de Noordvleugel Utrecht te onderschrijven als onderhandelingsdocument voor de met het rijk en de provincie te maken afspraken over de verstedelijking in de periode De hoofdlijnen van de integrale Gebiedsuitwerking Eemland te onderschrijven als één van de onderzoeksdocumenten die ten grondslag liggen aan de Tussenbalans, ter vervanging van het rapport Actualisering Ruimtelijke Visie Eemland van Lörzing uit Vervolgtraject: In het eerstvolgende bestuurlijk overleg van de Noordvleugel Utrecht, in juli 2008, worden de resultaten van deze peiling gemeld. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Peiling (nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191475) : : Integrale Gebiedsuitwerking Eemland (nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191476) Achterliggende documenten: /smartsite.shtml?ch=&id=191561

5 De Ronde Datum: dinsdag 24 juni 2008 Aanvang: 20:45 Algemene Subsidie-verordening Voorbereiding besluit datum: 24 juni 2008 van: tot: uur vergaderruimte: Vermeerzaal (1.03) voorzitter: Voogt secretaris: Kemink Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Elfferich-van den Hul ( ) Portefeuillehouder: Hekman Opsteller: Elfferich-van den Hul Samenvatting: De door het college van B&W vastgestelde Nota verbeteringen met betrekking tot het Amersfoortse subsidiestelsel was de aanleiding om de Algemene subsidieverordening Amersfoort zoals vastgesteld op 26 juni 2001 te herzien. Bij de herziening van deze verordening zijn tevens overbodige bepalingen - bepalingen die reeds zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht - geschrapt en is een meer heldere en eenduidige regeling gecreëerd. Verder wordt in de verordening expliciet onderscheid gemaakt tussen het afleggen van tussentijdse verantwoording en eindverantwoording. Deze herziene Algemene subsidieverordening Amersfoort 2008 is van toepassing op alle door de gemeente te verstrekken subsidies. Het primaat ligt bij de raad, die het financiële beleidskader en het formeel-juridische kader voor het verstrekken van subsidies vaststelt. Het financiële beleidskader wordt vastgelegd in de begroting, het formeel-juridische kader wordt vastgelegd in deze verordening. De raad verleent het college de bevoegdheid om binnen deze kaders nadere subsidieregelingen vast te stellen. De instellingen die eerder in de gelegenheid zijn gesteld te reageren op de hiervoor bedoelde nota is de mogelijkheid geboden om te reageren op de concept Algemene subsidieverordening Amersfoort Twee instellingen hebben een aantal verhelderende vragen gesteld. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Reden van aanbieding: Het college wil de raad de mogelijkheid geven om toelichtende vragen te stellen aan de betrokken wethouder over de inhoud van de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2008 voordat deze subsidieverordening ter vaststelling wordt voorgelegd. Van de raad wordt gevraagd: Zich voor te bereiden op besluitvorming over de inhoud van de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2008.

6 Vervolgtraject: Indien met de inhoud van de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2008 wordt ingestemd wordt deze subsidieverordening ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Raadsvoorstel (nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191526) : Algemene subsidieverordening 2008 (/smartsite.shtml?ch=&id=191527) : Bijlage 3 Algemene subsidieverordening 2008 : /smartsite.shtml?ch=&id= : Bijlage 2 Algemene subsidieverordening 2008 Overzicht subsidieregelingen: : Subsidieregeling godsdienstonder-wijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191506) : Subsidieregeling integratie-activiteiten 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191507) : Subsidieregeling deskundigheids-bevordering huiselijk geweld (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191508) : Subsidieregeling stimulering sport-deelname 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191509) : Subsidieregeling sportvoorzieningen 2008 (reg. nr./smartsite.shtml?ch=&id=191510) : Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191511) : Subsidieregeling schoolsport 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191512) : Subsidieregeling deskundigheids-bevordering vrijwilligers 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191513) : Subsidieregeling bijzondere sport-evenementen 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191514) : Subsidieregeling snelle incidentele subsidies kunstensector 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id= : Subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191516) : Subsidieregeling incidentele activiteiten beeldende kunst en vormgeving 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191517) : Subsidieregeling incidentele activi-teiten amateurkunst en podiumkunst 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191518) : Subsidieregeling Stedenband Amersfoort-Liberec 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191519) : Subsidieregeling voorzieningen karakteristieke gebouwen 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191520) : Subsidieregeling bodemsanering bedrijfsterreinen 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191521)

7 : Subsidieregeling voorzieningen monumenten en beeldbepalende gebouwen 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191522) : Subsidieregeling ISV/BLS 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191523) : Subsidieregeling Jongeren en Studentenhuisvesting 2008 (reg. nr. /smartsite.shtml?ch=&id=191524)

8 Datum: dinsdag 24 juni 2008 Aanvang: 18:30 Slotparade GA2030 Reg.nr.: Van: Gemeenteraad Ambtelijk contact: Van Omme ( ) Portefeuillehouder: Van Vliet-Kuiper Opsteller: Van de Meerendonk Samenvatting: De gemeenteraad voert met GA2030 een verkenning uit van Amersfoort in Vanavond is er een slotparade, waarbij raadsleden met elkaar in debat gaan over een aantal hoofdpunten. De hoofdpunten zijn: bouwen, groen, gezinsstad, economie, duurzaamheid, bestuur, mobiliteit, veiligheid en gezondheid. Het is een debat tussen raadsleden, maar ook anderen krijgen de gelegenheid een duit in het zakje te doen. GA2030, tot nu toe. Aan de hand van tien thema s zoals Wonen, Groen, Dagbesteding en Samenleven heeft de gemeenteraad vanaf september 2007 allerlei bijeenkomsten georganiseerd. Zo n 450 Amersfoortse inwoners en organisaties en 30 experts hebben daaraan meegedaan. De verzamelde informatie is gebruikt voor een Stadsgesprek op 29 januari over de hoofdlijnen van de visie. Van alle activiteiten en informatie is een document gemaakt. Dit document, en een verslag in tekst en beeld van alle activiteiten, zijn te vinden op de website Reden van aanbieding: In november 2006 heeft de gemeenteraad besloten een toekomstvisie te ontwikkelen. De raad hechtte aan een open proces, met standpunten, visies en wensen vanuit de stad en een betrokken prominente rol voor de raad zelf. In september 2007 is de gemeenteraad gestart met de verkenning van Amersfoort in Van de raad wordt gevraagd: Op grond van alles wat gedaan en gehoord is, gaan de raadsleden op 24 juni met elkaar in debat. Het debat gaat over een aantal gekozen hoofdpunten, aan de hand van stellingen. Bij de slotparade is er ook een vrije zeepkist voor eigen of alternatieve stellingen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De slotparade is in Zandfoort aan de Eem, van tot uur. De zaal is open vanaf uur. Vervolgtraject: De raadsuitspraken worden in Het Besluit in stemming gebracht. Dit is naar verwachting in de raadsvergadering van 1 juli. Bij Het Besluit mogen stellingen geamendeerd worden. Ook eigen en niet geprogrammeerde stellingen kunnen in stemming worden gebracht. Bij motie kunnen het college bestuursopdrachten worden gegeven. Bij de slotparade ligt het accent op debat; bij Het Besluit is het debat beperkt en ligt het accent op stemmingen en stemverklaringen. Indien in Het Besluit amendementen, eigen stellingen en moties worden ingediend, dan kan hierop door de indiener uiteraard ook een toelichting worden gegeven.

9 Na Het Besluit wordt een toegankelijke eindbrochure gemaakt waarin de raadsuitspraken centraal staan, aangevuld met beeldmateriaal en materiaal uit het eerdere proces, inclusief de slotparade. Het rapport van Huibers/Alares wordt niet vastgesteld maar dient als achtergrondinformatie over het eerdere toekomstvisie-proces, net zoals het materiaal op Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Slotparade (debat) : Achtergrondmateriaal: /smartsite.shtml?ch=&id=

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling OVERZICHT De Raad 11-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Moties en Toezeggingen Pagina 1

Moties en Toezeggingen Pagina 1 Kalenderjaar: Moties en Toezeggingen Pagina 1 2010 Vergaderdatum: 12-01-2010 MOTIE 3324604 [motie] m-3.1 evenemententerrein http://www.amersfoort.nl/docs/extranet/moties/3324604.pdf zoektocht potentiële

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018 OVERZICHT De Ronde 14-10-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Externe locatie: De Observant Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie