INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni Overzichtnr.: 05

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni Overzichtnr.: 05"

Transcriptie

1 INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni 2015 Overzichtnr.: 05 Doel: het via Internet (gemeentelijke website) geven van informatie over het feitelijke verloop van en de besluitvorming tijdens de raadsvergaderingen van de gemeente Tiel Beperking: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Daarvoor wordt verwezen naar de genomen besluiten zelf, inclusief daarbij horende toelichtingen en/of daaraan ten grondslag liggende en als zodanig gewaarmerkte documenten alsmede de vastgestelde verslagen van raadsvergaderingen Aanwezig aantal raadsleden (van de 27): 23 Agendapunt Voorstel Besluit 1 De heer K.T.M. Gulikers tijdelijk te benoemen als raadslid ter vervanging van mevrouw L.H.K. Metiary 1a Te benoemen in de commissie bestuur de heer N.E. Gradisen in de plaats van mevrouw L.H.K. Metiary 5a Het Dagelijks Bestuur van het Industrieschap Medel meedelen dat er geen zienswijzen (gevoelen) zijn ten aanzien van de concept programmabegroting 2016, concept begrotingswijziging 2015 en concept jaarstukken 2014 van het Industrieschap Medel 5b 1. De Verordening tot wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Tiel 2015 vast te stellen 5c 1. Geen schriftelijke zienswijze op de conceptbegroting Lander 2016 te zenden aan Lander 5d 1. De 1 e wijziging van de Welstandsnota Tiel 2010 (aanwijzing welstandsvrije gebieden deelgebied Vijverterrein gebiedsontwikkeling Fluvia Tiel en locatie vrije kavels Muggenborch/Richtershof 2 e fase) vast te stellen. 2. De 1 e wijziging van de Welstandsnota Tiel 2010 in werking te laten treden per 1 september e Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2016 van Regio Rivierenland 5f 1. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarrekening 2014 van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) 2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2016 van het Regionaal Archief Rivierenland 5g Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2016 van de BSR De heer K.T.M. Gulikers is benoemd en toegelaten als lid van de gemeenteraad Er zijn 23 stemmen uitgebracht waarvan 22 vóór N.E. Gradisen en 1 blanco 1

2 6 1. De Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met de provincie Gelderland aan te gaan 2. Samen te gaan met de 9 andere Rivierenlandse gemeente en komen tot een regionaal vervoersysteem voor basismobiliteit met aansturing door een Regiecentrale voor uitvoering van Regiotaxivervoer en OV vangnet per , zoals beschreven in de Kadernota Uitgangspunten regionale samenwerking op het gebied van de Basismobiliteit 3. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland mandaat te verlenen om a. namens de gemeente Tiel op te treden als bevoegd orgaan Basismobiliteit en in die hoedanigheid tot ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit over te gaan b. de organisatie van het regionale vervoerssysteem voorlopig daar onder te brengen 7 1. In te stemmen met het (gefaseerd) uitvoeren van de (ver)nieuwbouwplannen voor het Lingecollege en daarbij, mede gezien de als bijlage 1 toegevoegde notitie "(Ver)nieuwbouw Lingecollege: scenario's en onderbouwing", de volgende fasering aan te houden: a. nieuwbouw Mavo (Vmbo-tl) aan de Tielerwaardlaan; b. verbouw en renovatie van de Havo/Vwo locatie aan de Heiligestraat; c1. verbouw en renovatie VMBO k en b Teisterbantlaan (zonder sloop hoogbouw), of c2. Vmbo k en b en ISK deels in nieuwbouw en deels in renovatie Teisterbantlaan(met sloop hoogbouw). 2. Eventueel (aanbestedings)voordeel en/of te verkrijgen subsidies in te zetten voor de verbouw en renovatie van het VMBO k en b aan de Teisterbantlaan bij een keuze voor fase c1 en voor een keuze voor fase c2 voor verlaging van de gemeentelijke investering. 3. In de Perspectievennota 2015, bij een keuze voor de fasering a, b en c1, een netto-investering van op te nemen en bij een keuze voor de fasering a, b en c2 een netto-investering van op te nemen voor de ver(nieuwbouw) van de huisvesting van het Lingecollege en voor tijdelijke huisvesting; en de investering af te, met dien verstande dat is gekozen voor variant c1 (zonder sloop hoogbouw). De PvdB, ProTiel, Sociaal Tiel, CU en GroenLinks hebben tegen gestemd. Zij willen maximaal ,- als netto investering opnemen. 2

3 schrijven in respectievelijk 30, 40 en 50 jaar zoals is opgenomen in het onderdeel "financiën". De kosten voor tijdelijke huisvesting te dekken door inzet van de vrij te vallen jaarlast door fasering van de bouwwerkzaamheden; 4. Het bestuur van het Lingecollege een bijdrage in de investering te vragen van De inhoud van de als bijlagen bij het raadsvoorstel gevoegde, mede naar aanleiding van de motie "Onderzoek Onderwijshuisvesting Voorgezet onderwijs" van 12 november 2014 tot stand gekomen intentieovereenkomst tussen Lingecollege en ROC Rivor en de notitie over voorbereidend beroepsonderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt, alsmede de onderwijskundige visie van het Lingecollege "Onderwijs van nu naar morgen" integraal onderdeel te laten uitmaken van het Programma van Eisen voor de (ver)nieuwbouw; 8. Dit agendapunt is verplaatst naar de vergadering van 24 juni a.s Het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringorganisatie West Betuwe (BWB) en daarmee: a. te kiezen voor een bedrijfsvoeringorganisatie op grond van artikel 8 lid 3 Wgr( GR-light); b. deze als colleges van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel aan te gaan; c. voor (in eerste instantie) de bedrijfsvoeringonderdelen Financiën, Personeel & Organisatie, IM/ICT, (en afhankelijk van de uitkomsten van de businesscases daarna ook) Juridische Zaken, Vastgoedmanagement en Facilitaire zaken; d. deze bedrijfsvoeringonderdelen zoveel mogelijk te harmoniseren; e. waarbij op kleine schaal werken voor afnemers (niet deelnemers) mogelijk is. 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor wijziging van de GR tekst bij toetreding van andere deelnemers. 3. In te stemmen met het uitgangspunt dat de gemeenten Neerijnen en Lingewaal op termijn kunnen deelnemen aan de GR BWB onder in ieder geval de volgende voorwaarden: 3

4 a. de toetredende partij betaalt een instapfee ter hoogte van 2,-/inwoner gedurende een periode van 3 jaar; b. de toetredende partij sluit aan bij de reeds gemaakte afspraken over harmonisatie van de bedrijfsvoering; c. de toetredende partij brengt (op termijn) alle in 1C genoemde taken onder bij BWB. 4. In te stemmen met het uitgangspunt dat de GR-en Werkzaak, ODR en RAR op termijn kunnen deelnemen aan de GR BWB onder in ieder geval de volgende voorwaarden: a. de toetredende partij sluit aan bij de reeds gemaakte afspraken over harmonisatie van de bedrijfsvoering (met betrekking tot de taken waaraan zij deelneemt); b. de toetredende partij brengt (in ieder geval) die taken bij BWB onder die (op dit moment) in een (concept) DVO zijn vastgelegd met Culemborg, Geldermalsen en/of Tiel c. de toetredende partij kan gevraagd worden een nader te bepalen instapfee te betalen. IN STEMMING GEBRACHTE MOTIES Raadsvergadering 27 mei 2015 Nr. Onderwerp Indiener Voor Tegen Resultaat 1. Transatlantic Trade & Investment Partnerschip (TTIP) PvdA, Sociaal Tiel, CU, GroenLinks Alle fracties Aangenomen 4

5 IN STEMMING GEBRACHTE AMENDEMENTEN Raadsvergadering 27 mei 2015 Nr. Onderwerp Indiener Voor Tegen Resultaat 7. (ver)nieuwbouw RSG Lingecollege PvdB PvdB, ProTiel, SociaalTiel, CU, GroenLinks D66, PvdA, VVD, CDA verworpen 5

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015 om 9.00 uur

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015 om 9.00 uur Gemeente Tiel - 1 - Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een "ster" krijgen uitstel van publicatie met 1 week. volgnr.

Nadere informatie

(Ver)nieuwbouw RSG Lingecollege.

(Ver)nieuwbouw RSG Lingecollege. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Juni 2015 Portefeuillehouder L. Verspuij Begrotingsprogramma 7 Onderwerp (Ver)nieuwbouw RSG Lingecollege. Besluit om: 1. In te stemmen met het (gefaseerd) uitvoeren

Nadere informatie

Bespreeknota De Commissie Samenleving

Bespreeknota De Commissie Samenleving Bespreeknota Aan: De Commissie Samenleving Van: College Onderwerp: (Ver)nieuwbouw Lingecollege Portefeuillehouder: L. Verspuij Datum collegebesluit: 7 april 2015 Geheim: Nee Vraag: Kan de commissie instemmen

Nadere informatie

Vastgesteld B E S L U I T E N L I J S T. van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg d.d. 28 april 2015 OPENBAAR

Vastgesteld B E S L U I T E N L I J S T. van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg d.d. 28 april 2015 OPENBAAR Vastgesteld B E S L U I T E N L I J S T van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg d.d. 28 april 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : R. van Schelven Wethouders : H.

Nadere informatie

Blijkens hoofdelijke stemming is onderstaand besluit met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen genomen:

Blijkens hoofdelijke stemming is onderstaand besluit met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen genomen: INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 29 juni 2016 Overzichtnr.: 06 Doel: het via Internet (gemeentelijke website) geven van informatie over het feitelijke verloop van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BEHORENDE BIJ HET PROJECT (VER)NIEUWBOUW ONDERWIJSGEBOUWEN LINGECOLLEGE Inhoudsopgave: Artikel 1. Doel en inhoud van de samenwerking 3 Artikel 2. Het project 3 Artikel 3. Projectorganisatie

Nadere informatie

Nr. 3, Afdeling RG. De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat de raad diverse functies dient in te vullen;

Nr. 3, Afdeling RG. De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat de raad diverse functies dient in te vullen; Nr. 3, Afdeling RG De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat de raad diverse functies dient in te vullen; gelezen het voorstel van het presidium d.d. 4 maart 2010; gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Notitie (Ver)nieuwbouw Lingecollege: "Scenario's en onderbouwing".

Notitie (Ver)nieuwbouw Lingecollege: Scenario's en onderbouwing. Notitie (Ver)nieuwbouw Lingecollege: "Scenario's en onderbouwing". Inleiding Op 29 april jl. werd in de commissie Samenleving het voorstel "(Ver)nieuwbouw Lingecollege" besproken. Voorafgaand aan deze

Nadere informatie

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015;

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015; BIJLAGE 3 bij Integraal voorstel over afsplitsing Avri De kleuren van de arceringen geven aan wat de aanleiding is voor een wijziging. Geel staat voor Avri-gerelateerd Groen is vanwege de wijziging Wgr

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 15 januari 2019 om 9.00 uur Afwezig: Ben Brink

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 15 januari 2019 om 9.00 uur Afwezig: Ben Brink Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 15 januari 2019 om 9.00 uur Afwezig: Ben Brink Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie

Nadere informatie

Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Samenwerking op gebied van basismobiliteit

Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Samenwerking op gebied van basismobiliteit Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 17 juni 2015 Portefeuillehouder Wethouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp Samenwerking op gebied van basismobiliteit Besluit om: 1. De Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Afwezig: burgemeester Beenakker en wethouder Melissen (verlof) Onderwerpen voorzien van

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL Register e regelingen gemeente Tiel Inhoud van het register Burgemeester en wethouders zijn verplicht een register bij te houden van de e regelingen

Nadere informatie

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel Gemeente jñ Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 maart 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 24 juni 2015 Agendapunt : 6e Van : Stuurgroep afsplitsing Avri Onderwerp : Integrale besluitvorming afsplitsing Avri Voorstellen 1. In te stemmen met voorliggende gemeenschappelijke

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Oordeelsvormende vergadering BESLUITENLIJST

Oordeelsvormende vergadering BESLUITENLIJST (22496\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 1 juni 2017 Tijd : 20.00 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer drs. E.J. Tellingen (voorzitter), de heer P.A.J. van Zoest

Nadere informatie

STAATSCOURANT. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Nr

STAATSCOURANT. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21122 17 juli 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt 12 Raadsvergadering Portefeuillehouder M. Melissen Begrotingsprogramma 7 Huisvesting Lingecollege.

Raadsvoorstel. Agendapunt 12 Raadsvergadering Portefeuillehouder M. Melissen Begrotingsprogramma 7 Huisvesting Lingecollege. Raadsvoorstel Agendapunt 12 Raadsvergadering 26-09-2018 Portefeuillehouder M. Melissen Begrotingsprogramma 7 Onderwerp Huisvesting Lingecollege. Besluit om: 1. De huidige in de begroting opgenomen kapitaallast

Nadere informatie

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei 2017 1. Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 november 2017 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 november 2017 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 november 2017 in de raadzaal Voorzitter : M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit

Raadsvoorstel. Agendapunt Onderwerp 10 Basismobiliteit Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 6 juli 2015 Leefomgeving/R.J.A.M. Bouw/0578-699494/r.bouw@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 16 juni 2015 Pierik-van der Snel Programma Samenleving

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 BESLUITENLIJST (14) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A.C. Bragt (loco) Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

Organisatie T.a.v. Postbus Postcode PLAATS

Organisatie T.a.v. Postbus Postcode PLAATS Organisatie T.a.v. Postbus Postcode PLAATS BeIastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 704 704 IBAN: NL90 DEUT 0319 8669 39 BIC: DEUTNL2N www.bsr.ni datum ons kenmerk

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 14 juli 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, drs. J.P.M. Heshof,

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 11 december 2018 om 9.00 uur. afwezig: Marcel Melissen

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 11 december 2018 om 9.00 uur. afwezig: Marcel Melissen Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 11 december 2018 om 9.00 uur afwezig: Marcel Melissen Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (19) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 28 mei 2019

BESLUITENLIJST (19) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 28 mei 2019 BESLUITENLIJST (19) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 28 mei 2019 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder :

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Vastgesteld Openbare besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg van 14 mei 2019 Aanwezig: Burgemeester G. van Grootheest Wethouders C. Stolwijk, J. Reus,

Nadere informatie

agenda Aan de raad, Winterswijk, 17 mei 2016, M.J. van Beem voorzitter van de raad Vaststellen agenda Spreekrecht burgers Mededelingen

agenda Aan de raad, Winterswijk, 17 mei 2016, M.J. van Beem voorzitter van de raad Vaststellen agenda Spreekrecht burgers Mededelingen agenda onderwerp 1/5 bezoekadres telefoon fax e-mail internet Stationsstraat 25 (0543) 543 543 (0543) 543 065 gemeente@winterswijk.nl www.winterswijk.nl Aan de raad, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 24 augustus 2017 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer K. uit de Bosch,

Nadere informatie

CONCEPT - BEKNOPT - VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET PRESIDIUM VAN 25 OKTOBER 2016

CONCEPT - BEKNOPT - VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET PRESIDIUM VAN 25 OKTOBER 2016 CONCEPT - BEKNOPT - VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET PRESIDIUM VAN 25 OKTOBER Aanwezig: J. Beenakker (voorzitter) T. Zuidema, N.E. Gradisen, B. van Gurp, Th.J.M. van Oostrom, I. Joustra, L. Sonneveldt,

Nadere informatie

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 19 juni 2019 Portefeuillehouder M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR Besluit om: 1. De bijgevoegde zienswijze vast

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 10 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Burgemeester

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Politiek jaarverslag 2013 van de VVD gemeenteraadsfractie Tiel

Politiek jaarverslag 2013 van de VVD gemeenteraadsfractie Tiel Politiek jaarverslag 2013 van de VVD gemeenteraadsfractie Tiel Januari 2013. Besproken is een document visie op de samenleving. Dit gaat over een visie van de gemeente op de grote transities: WMO, Participatie

Nadere informatie

PVDA G R O E N L I N KD6 S 6 f " " f u BRUG-M Amendement Doelgroepenvervoer 16-vanRijsw-06 - Uitwerking doelgroepenvervoer Limburg - Wijziging GR Omni

PVDA G R O E N L I N KD6 S 6 f   f u BRUG-M Amendement Doelgroepenvervoer 16-vanRijsw-06 - Uitwerking doelgroepenvervoer Limburg - Wijziging GR Omni PVDA G R O E N L I N KD6 S 6 f " " f u BRUG-M Amendement Doelgroepenvervoer 16-vanRijsw-06 - Uitwerking doelgroepenvervoer Limburg - Wijziging GR Omnibuzz De Raad van de gemeente Meerssen in vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 25 AUGUSTUS 2015 VANAF 09:00 UUR AANWEZIG:

vastgesteld BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 25 AUGUSTUS 2015 VANAF 09:00 UUR AANWEZIG: 15.107570 No. 35 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09:00 UUR AANWEZIG: M.J. BEZUIJEN, BURGEMEESTER R. VAN HEMERT, WETHOUDER R.A.J. VAN DER

Nadere informatie

Vergaderstukken BenW besluitenlijst 16 december Orgaan: Burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 16 december 2014 Aanvang: 09:00 uur Locatie:

Vergaderstukken BenW besluitenlijst 16 december Orgaan: Burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 16 december 2014 Aanvang: 09:00 uur Locatie: Vergaderstukken BenW besluitenlijst 16 december 2014 Orgaan: Burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 16 december 2014 Aanvang: 09:00 uur Locatie: Concept agenda Dinsdag 16 december 2014 Nieuwsbrief week

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z Datum Agendapunt Documentnummer R09S009/z160028046 Onderwerp Samenwerking Ermelo-Harderwijk- Raadsvoorstel Beoogd effect Behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en autonomie door middel van samenwerking.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 7.2

Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 7.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 285516 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 7.2 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in verband met

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 29 september 2016 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst Raadsleden De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren,

Nadere informatie

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via

U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via Gemeenteraadsvergadering datum 27 november 2014 U kunt de volledige raadsvergaderingen bekijken via www.harderwijk.nl/vergaderingen Presentielijst De heer J.D. Aikema, de heer B.J. van Bijsteren, de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur. Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008 Plaats: Nieuwveen Tijd: 16:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 JUNI 2008 1 Opening 2 Vaststellen agenda Agendapunten 7, 10 en 12 worden

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 10 mei 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 10 mei 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 10 mei 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Aanbieding jaarstukken 2015 en kadernota 2017

Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Aanbieding jaarstukken 2015 en kadernota 2017 Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Zandstraat 94 Postbus 227 5700 AE Helmond T 14 0492 E Zorgpoort@helmond.nl W www.peel6-1.nl IBAN NL91 RABO 0180 7413 30 Onderwerp: Aanbiedingsbrief jaarstukken

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

CONCEPT-VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 19 dec 2017 NR.: RI

CONCEPT-VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 19 dec 2017 NR.: RI CONCEPT-VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 19 dec 2017 NR.: RI-17-00332 Onderwerp: Toestemming verlenen voor het oprichten van de gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden Limburg met de

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 2 Vaststellen van de volgorde van de agenda A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 8 mei 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van de

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 6 juli 2017.

Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Besluitenlijst raad 6 juli 2017. Omschrijving van het Besluit voorstel 1 Opening en mededelingen. Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft aangegeven verlaat

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst raad 5 maart 2015

Concept-Besluitenlijst raad 5 maart 2015 Concept-Besluitenlijst raad 5 maart 2015 Omschrijving van het voorstel Besluit 1 Opening en mededelingen Wethouder Van Balken is verlaat vanwege werkverplichtingen 2 Vaststelling van de agenda De agenda

Nadere informatie

Afwezig: de heer J.W. Westerholt

Afwezig: de heer J.W. Westerholt 1 Woordelijk verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tiel, gehouden op woensdag 19 juni 2019 om 19:30 uur in de raadszaal van het stadhuis, Ambtmanstraat 13 te Tiel Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Overwegende dat - de gemeenteraden in Regio Rivierenland eind 2014 in meerderheid hebben ingestemd met het voorstel V

Overwegende dat - de gemeenteraden in Regio Rivierenland eind 2014 in meerderheid hebben ingestemd met het voorstel V Gemeenschappelijke regeling Avri 1 De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 8 november 2016 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 8 november 2016 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 8 november 2016 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema,

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 21-02-2012 AGENDAPUNT B1 Reg.nr. 12G200040 PORTH./SECTOR Mulder Budgetoverheveling 2011-2012 1. In te stemmen met het voorstel budgetoverheveling

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: G.A. Stavenga-Joling Aanwezig: Gemeentebelangen: G.

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 22 augustus 2017 om 9.00 uur. nr. voorstel beslissing

Gemeente Tiel. Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 22 augustus 2017 om 9.00 uur. nr. voorstel beslissing Gemeente Tiel Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 22 augustus 2017 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 23 juni 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. Besseling en J. ; secretaris:

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 2, de heer Mark Timmermans.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 2, de heer Mark Timmermans. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 26 april 2016 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent

Nadere informatie

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016.

Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. Besluitenlijst begrotingsraad 10 november 2016. 1 2 3 a Omschrijving van het voorstel Opening en mededelingen. Vaststelling van de agenda Programmabegroting 2017 Algemene beschouwingen Besluit Mevr. Rachak,

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Vergaderstukken BenW besluitenlijst 7 april Orgaan: Burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 7 april 2015 Aanvang: 09:00 uur Locatie:

Vergaderstukken BenW besluitenlijst 7 april Orgaan: Burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 7 april 2015 Aanvang: 09:00 uur Locatie: Vergaderstukken BenW besluitenlijst 7 april 2015 Orgaan: Burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 7 april 2015 Aanvang: 09:00 uur Locatie: Concept agenda Dinsdag 7 april 2014 Nieuwsbrief week 15 Uit de

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0572 B.17.0572 Landgraaf, 4 april 2017 ONDERWERP: Eerste begrotingsbijstelling 2017 en begroting 2018 & meerjarenperspectief

Nadere informatie

- verwerking dualisering en aanpassing van de huidige Gemeentewet.

- verwerking dualisering en aanpassing van de huidige Gemeentewet. Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 8. Aan de Raad No.ZA.15-34366/DV.15-518, afdeling Staf. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Wijziging GR Wedeka. In hun brief van 5 november 2015 stelt

Nadere informatie

In dit memo wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de volgende Verbonden Partijen: - AVRI - Werkzaak/AVRES - BWB - ODR - BSR - RAR.

In dit memo wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de volgende Verbonden Partijen: - AVRI - Werkzaak/AVRES - BWB - ODR - BSR - RAR. Onderwerp: Aan: Stuurgroep West Betuwe Van: Werkgroep Verbonden Partijen Datum: 6 december 2018 1 Inleiding In dit memo wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de volgende Verbonden Partijen:

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders De voortgang van de Samenwerking met Geldermalsen en Tiel

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders De voortgang van de Samenwerking met Geldermalsen en Tiel Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders De voortgang van de Samenwerking met Geldermalsen en Tiel PORTEFEUILLEHOUDER DATUM 10 november 2014 KOPIE AAN BIJLAGE

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 15R R.00717

RAADSVOORSTEL 15R R.00717 RAADSVOORSTEL 15R.00717 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 17 november 2015 Portefeuillehouder(s): Bob Duindam Portefeuille(s): Onderwijs Contactpersoon: E. van Andel

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Benoemingen / Aanwijzingen

Benoemingen / Aanwijzingen enlijst van Gemeenteraad 31 oktober 2017 1 Opening en vaststellen agenda, mededelingen De raad besluit de volgorde van de bespreekpunten om te draaien: Verkoop aandelen Eneco eerst, vervolgens het Verzoek

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie