Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei"

Transcriptie

1 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei De openbare besluiten deel van collegevergadering B&W van 7 mei 2019 ter kennis te brengen van de gemeenteraad. Ad 1 : akkoord met dien verstande dat bij agendapunt 7.5 beantwoording vóórvragen raadscommissieleden als laatste zin moet worden toegevoegd: Daarbij dienen de collegeleden tijdig bij de beantwoording van de vóórvragen te worden betrokken. Ad Beantwoording artikel 32 vragen RvO van de fractie D66 inzake statushouders Instellen van een Jongerenlintje Tweede begrotingswijziging 2019, begroting 2020, 1. Kennis te nemen van de artikel 32 vragen van D66 inzake inburgering en integratie van statushouders. 2. In te stemmen met de antwoorden in bijgevoegde concept brief en deze versturen aan de leden van de gemeenteraad. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de gemeenteraad tijdens haar vergadering op 2 juli Kennisnemen van de 2 e begrotingswijziging Ad 1 kennis genomen van Ad 2 A1 tot en met Ad 3 kennis genomen van 1

2 meerjarenperspectief GGD Zuid-Limburg Centrum voor seksueel geweld Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming BsGW Jaarverslag en jaarrekening ISD BOL Kennisnemen van de begroting Kennisnemen van het meerjarenperspectief met bijgevoegd raadsvoorstel (194851), raadsbesluit (195127) en conceptbrief zienswijze (195159) doorgeleiden naar de raad t.b.v. raadsvergadering 2 juli Conform het voorstel van de regiegroep Wmo éénmalig voor het jaar ,11 per inwoner = 4.238,- beschikbaar stellen voor het Centrum voor seksueel geweld. 2. De kosten over het jaar 2019 t.l.v. het budget Maatschappelijke opvang brengen. 1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel betreffende de jaarrekening 2018, de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming van de BsGW. 2. Instemmen met het opnemen van de genoemde bedragen in de gemeentelijke begroting 2020 en meerjarenraming 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van het jaarverslag en de Ad 4 Ad 1 en Ad 2 Ad 1 en Ad 2 Ad 1 en Ad 2 2

3 Programmabegroting ISD BOL Eerste bestuursrapportage 2019 ISD BOL Beslissing op bezwaar tegen afwijzen jaarrekening 2018 ISD BOL en hier geen bezwaar tegen in te dienen. 2. Het raadsvoorstel inzake het jaarverslag en jaarrekening ISD BOL 2018 vast te stellen. 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de programmabegroting ISD BOL en als zienswijze in te dienen dat ISD BOL alle mogelijke maatregelen dient te treffen om de bedrijfsvoeringskosten terug te dringen. 2. Het raadsvoorstel inzake de Programmabegroting ISD BOL vast te stellen. 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2019 ISD BOL en als zienswijze in te dienen dat ISD BOL alle mogelijke maatregelen dient te treffen om de bedrijfsvoeringskosten terug te dringen. 2. Het raadsvoorstel inzake eerste bestuursrapportage 2019 ISD BOL vast te stellen. 1. Bezwaarmaakster ontvankelijk verklaren in haar bezwaar. 2. Bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Ad 1 en Ad 2 Ad 1 en Ad 2 Ad 1 en Ad 2 3

4 gehandicaptenparkeerkaart- Bestuurder vragen van de fractie PvdA inzake representatiekosten Realisering zonneweide met zonnepanelen langs N274 Schinveld vragen van de fractie VVD inzake serviceverlening aan verenigingen vragen van de fractie D66 inzake regeldruk evenementen De concept beantwoording van de vragen van de PvdA over representatie vaststellen en de beantwoording toe te zenden aan de leden van de raad. 1. Medewerking verlenen met een ontheffingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1 onder a sub c (uitgebreide procedure van de Wabo. 2. De raad vragen de vereiste Verklaring van geen Bedenkingen te verlenen (artikel 2.27 van de Wabo) te gaan met bijgevoegde beantwoording van de door de VVD-fractie gestelde artikel 32 vragen te gaan met bijgevoegde beantwoording van de door de D66-fractie gestelde artikel 32 vragen. Ad 1 en Ad 2 akkoord met mandaat secretaris/directeur om het beslispunt nog aan te passen. met mandaat aan te passen met mandaat 4

5 vragen van de fractie Beekdaelen Lokaal inzake het beleid t.a.v. de uitleen van materialen aan organiserende verenigingen vragen van de fractie CDA inzake evenementen te gaan met bijgevoegde beantwoording van de door de fractie Beekdaelen Lokaal gestelde artikel 32 vragen. te gaan met de beantwoording van de door de CDA-fractie gestelde artikel 32 vragen. aan te passen met mandaat aan te passen. met mandaat aan te passen Raadsvoorstel startnotitie mobiliteitsplan Beekdaelen Raadsvoorstel inzake beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de In te stemmen met het raadsvoorstel inzake de startnotitie van het mobiliteitsplan Beekdaelen. In te stemmen met bijgevoegde raadsvoorstel inzake de beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg met mandaat portefeuillehouder om naar de beslispunten te kijken en tekstuele wijzigingen aan te brengen akkoord met mandaat secretaris/directeur voor de eindredactie 5

6 Structuurvisie Wonen Zuid- Limburg Eerste bestuursrapportage Aanpassing Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel In te stemmen met het bijgaande raadsvoorstel inzake de eerste bestuursrapportage (burap) 2019 van de gemeente Beekdaelen. De raad voorstellen om over te gaan tot wijziging van artikel 8, lid 2 en 3 van de Verordening op het gemeentelijk decoratiestelsel in die zin dat de gemeentespeld ook kan worden toegekend aan personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Beekdaelen Jaarrekening Rd4/Begrotingswijziging 2019 Rd4/Ontwerpbegroting 2020 Rd4 1. Kennis te nemen van de voorliggende financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling Rd4. 2. De financiële jaarstukken, conform bijgevoegd voorstel, middels tussenkomst van de commissie (18 juni), ter kennis van de gemeenteraad (2 juli) te brengen. 3. Aan het bestuur van de GR Rd4 kenbaar te maken dat de voorliggende ontwerpbegroting 2020 geen aanleiding geeft tot het indienen van zienswijzen. Ad 1 Kennis genomen van Ad 2 en Ad 3 6

7 vragen van de fractie Beekdaelen Lokaal inzake gemeentelijke dienstverlening College uitvoeringsprogramma De concept-beantwoording van de vragen van Lokaal Beekdaelen over dienstverlening vaststellen en de beantwoording toe te zenden aan de leden van de raad. 1. In te stemmen met het concept College uitvoeringsprogramma In te stemmen met de bijbehorende concept sonderende notitie voor de raadscommissie inzake het College uitvoeringsprogramma In te stemmen met het ter sondering doorgeleiden van het concept College uitvoeringsprogramma en de bijbehorende sonderende notitie naar de vergadering van de raadscommissie van 18 juni 2019 en de aldaar gemaakt opmerkingen/suggesties eventueel te betrekken bij de definitieve vaststelling van het College uitvoeringsprogramma. Ad1 tot en met Ad 3 7

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Ad 1 en 2 Akkoord a tot en met d: Akkoord. Harmonisatie beleidsuitvoering Omnibuzz

Ad 1 en 2 Akkoord a tot en met d: Akkoord. Harmonisatie beleidsuitvoering Omnibuzz 124493-190949 Concept besluitenlijst van de B&Wvergadering van 12 maart 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 12 maart 2019 2. Het vastgestelde openbare deel van

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 18-4-2017 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Datum 23-04-2019 Aanvang 09:00 Locatie B&W-kamer OPENBARE AGENDA 1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 16 april 2019 De besluitenlijst

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S Datum 13 mei 2014 Openbaar Burgemeester Secretaris Mr. drs. A.J. Borgdorff Mr.

Nadere informatie

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de VONSSbezwaarschriftencommissie

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de VONSSbezwaarschriftencommissie Z/19/124493-187999 Concept besluitenlijst van de B&W vergadering van 5 februari 2019 Vaststellen van de concept besluitenlijst van de B&W vergadering van 5 februari 2019. Het vastgestelde openbare deel

Nadere informatie

Ad 1 en 2 Akkoord Concept besluitenlijst van de B&Wvergadering

Ad 1 en 2 Akkoord Concept besluitenlijst van de B&Wvergadering 189686 Concept besluitenlijst van de B&Wvergadering van 26 februari 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 26 februari 2019 2. De vastgestelde openbare besluiten van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 22 MEI 2018 OM 20.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 22 MEI 2018 OM 20. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE BURGERZAKEN VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM GEHOUDEN OP DINSDAG 22 MEI 2018 OM 20.05 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM 1 van 5 Besluitenlijst

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van Nr. Dienst/Registratienummer Het college heeft besloten: 1. Concept interne besluitenlijst collegevergadering van 9 april 2019 Informatiemanagement 896816 Y. Arnoldussen-Schors yvonne.arnoldussen@brunssum.nl

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst - College van B&W

Openbare besluitenlijst - College van B&W Datum 23-04-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie B&W kamer Voorzitter B. Koelewijn Openbare besluitenlijst - College van B&W 1. Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van 16 april 2019 19INT00476

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/19/222563 HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 21 mei 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Ad 1 en 2 Akkoord. Concept besluitenlijst van de B&Wvergadering

Ad 1 en 2 Akkoord. Concept besluitenlijst van de B&Wvergadering 124493-192396 Concept besluitenlijst van de B&Wvergadering van 2 april 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 2 april 2019 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 juli 2018

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 juli 2018 Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 juli 2018 1 500067 Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 juni 2018 2 500061 Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 februari 2016 om 9.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst college 16 april 2019

Besluitenlijst college 16 april 2019 Besluitenlijst college 16 april 2019 1. Het college heeft de conceptbesluitenlijst van de collegevergadering B&W van 16 april 2019 vastgesteld. 2. Het college heeft de openbare besluiten van de collegevergadering

Nadere informatie

*128* B&W besluitenlijst. Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019

*128* B&W besluitenlijst. Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019 *128* Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven MPM (burgemeester) De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder); De heer P.H.G. Verlinden (wethouder); De heer

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van Nr. Dienst/Registratienummer Het college heeft besloten: 1. Concept interne besluitenlijst collegevergadering van 14 mei 2019 Informatiemanagement 904576 Y. Arnoldussen-Schors yvonne.arnoldussen@brunssum.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College vergadering van 23/04/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN002335

Openbare besluitenlijst College vergadering van 23/04/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN002335 Openbare besluitenlijst College vergadering van 23/04/2014 Aanwezig: Nummer: 14IN002335 Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Willems, J.W.

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014 Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Willems, J.W.

Nadere informatie

-Susteren 2 5MAAST 2013. Gemeente. Besluitenlijst B&W Vergadering t.b.v. Pers en Raad. 19 maart 2013. Datum: Tijd: 10.00 C2.42.

-Susteren 2 5MAAST 2013. Gemeente. Besluitenlijst B&W Vergadering t.b.v. Pers en Raad. 19 maart 2013. Datum: Tijd: 10.00 C2.42. 2 5MAAST 2013 Besluitenlijst Gemeente -Susteren Datum: Tijd: Plaats: 19 maart 2013 10.00 C2.42 * 2 4 1 6 4 8 * Onderwerp Besluit Openbaar Publicatie O.R. Raad Besluitenlijst vergadering B&W van 12 maart

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

Van 25 september 2012 openbaar

Van 25 september 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 september 2012. Advies Akkoord. BW-004707 2 Onderwerp Vrouwenhof, exploitatieovereenkomst met dhr. H.J.J. van de Kerkhof en mw. A.M.E. Clement. R Advies

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Openbare besluitenlijst Collegevergadering Datum 28-05-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie Bestuurskamer (2.58) Voorzitter Aanwezigen H.A.G. Hellegers D. van Deurzen, G. van Heeswijk, H.A.G. Hellegers, F.J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris C.C. Boode 0. ADV/M/15/09664 Z/M/15/15761 Secretaris C.C. Boode Agenda college 1. ADV/M/15/09658

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders

Vergadering van burgemeester en wethouders 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 24 juni 2014. Advies Akkoord. BW-007341 2 Onderwerp Opdracht ondersteuning vastgoedbeheer nieuwe stadhuis R Advies Instemmen met het advies om de opdracht

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Aanwezig: Burgemeester, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, J. Joon, secretaris J.J.L. Heerkens 2. ADV/G/16/01497 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 2 februari

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang/einde Contactpersoon. 21 mei uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer

Datum vergadering Aanvang/einde Contactpersoon. 21 mei uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer Vergadering College van Burgemeester en Wethouders Datum vergadering Aanvang/einde Contactpersoon 21 mei 2013 09.00uur R.C. van Nunspeet Plaats vergadering Doorkiesnummer B&W-kamer 5229445 Ontwerpverslag

Nadere informatie

Cie / Raad Onderwerp Begroting en jaarrekening Plusteam OPB RAAD

Cie / Raad Onderwerp Begroting en jaarrekening Plusteam OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 10 april 2018 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J. Van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 9 februari 2016

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 9 februari 2016 Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op 9 februari 2016 Aanwezig: Burgemeester Gemeentesecretaris F. Ossel T. De Rudder H. Erol mw. J.W.J. Dorenbos

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 26 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. D. van der Sleen Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Homme Geertsma De heer Nic Dusink Zijn afwezig:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 31-10-2017 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Jacobs, Drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W vergadering

Besluitenlijst B&W vergadering Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven (burgemeester) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder) De heer P.J.M. Vogels (wethouder) De heer R.G.M. Thomassen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 5-12-2017 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs. A.M.M.H. (Wethouder) Severeijns,

Nadere informatie

8 mei Machtiging wethouder van Swam ondertekening convenant

8 mei Machtiging wethouder van Swam ondertekening convenant LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL 8 mei 2018 Status Openbaar Voorzitter Aanwezig Definitief Ja Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos;Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van Nr. Dienst/Registratienummer Het college heeft besloten: 1. Concept interne besluitenlijst collegevergadering van 2 april 2019 Informatiemanagement 894839 Y. Arnoldussen-Schors yvonne.arnoldussen@brunssum.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W vergadering A

Besluitenlijst B&W vergadering A Datum 28-05-2019 Tijd 9:30-12:30 Besluitenlijst B&W vergadering A Locatie Voorzitter Aanwezigen Afwezig Koepoortzaal L.W.C.M. van der Meijs P.J. Bollen, L.W.C.M. van der Meijs, B van Veldhuizen-van Oort

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 Aanwezig zijn: De heer R.J. v.d. Zwaag, burgemeester De heer J. Melse, wethouder De heer R.M.A. Molenaar, wethouder De heer C. Maas, wethouder De heer

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Afwezig: burgemeester Beenakker en wethouder Melissen (verlof) Onderwerpen voorzien van

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 17/3.3 BW07.0349 17/3.4 BW07.0367 17/3.9 BW07.0338 17/3.10 BW07.0352 17/3.11 BW07.0359 Bijdrage plaatselijke 4 mei comités Aan de plaatselijke 4

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 21 MEI 2019

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 21 MEI 2019 Registratienummer: 1354816 Registratiedatum: 16 mei Domein-team: id-bo Opsteller: Carolien van de Camp BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 21 MEI 1. id-bo MM 1350092 Kwaliteit raadsvoorstellen

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 maart 2017

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 maart 2017 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. J. van Leeuwestijn (secretaris). Afwezig: dhr. J.C.F. Broekhuizen Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing

Nadere informatie

4. St Ontwerpbestemmingsplan 't Hout - A. vd Dyckestraat naast 14

4. St Ontwerpbestemmingsplan 't Hout - A. vd Dyckestraat naast 14 ergadering van burgemeester en wethouders Nummer. oorstel Portefeuillehouder 1. Bm aststellen van de openbare besluitenlijst van 22 mei 2018 De besluitenlijst vaststellen 2. Bm ---- Uitnodigingen Ter bespreking

Nadere informatie

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 mei 2018, Gewijzigd vastgesteld.

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 mei 2018, Gewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 29 mei 2018 Week 22 Aanwezig: L. Kroon, J. Kaars, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de Weijenberg en N. van

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 27 september uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 27 september uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer Vergadering College van Burgemeester en Wethouders Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 27 september 2016 09.00 uur R.C. van Nunspeet Plaats vergadering Doorkiesnummer B&W-kamer 5229445 Verslag Zeewolde

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W OPENBARE BESLUITENLIJST B&W 21-03-2017 onderwerp ambtelijk advies besluit Vaststellen besluitenlijst b&w 14-03-2017 Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 14-03-2017 Gebiedsvisie en programma De Groote

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 mei 2019

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 mei 2019 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, J.R. Zoetendal, J. van Veen en dhr. J. van Leeuwestijn (secretaris). Afwezig: dhr. J.C.F. Broekhuizen. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 16 mei 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen. Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest d.d. 28 mei 2019 om 9.30 uur

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest d.d. 28 mei 2019 om 9.30 uur Int19.1225 Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest d.d. 28 mei 2019 om 9.30 uur Aanwezig: - mevrouw W.J.A. Verkleij - Wethouder C.M. Beentjes - Wethouder

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten:

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 23 september 2014 Aanvang: 9.00 uur Aanwezig: Mw. Mr. De Boer-Beerta Mw. Cuijpers Dhr. den Teuling Dhr. Verheijden Dhr. Wolfhagen

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 31 mei uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 31 mei uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer Vergadering College van Burgemeester en Wethouders Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 31 mei 2016 09.00 uur R.C. van Nunspeet Plaats vergadering Doorkiesnummer B&W-kamer 5229445 Verslag Zeewolde

Nadere informatie

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 mei 2018, Gewijzigd vastgesteld.

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 17 mei 2018, Gewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 29 mei 2018 Week 22 Aanwezig:,, B. ten Have, A.A. van Nieuwkerk, A.M.H. van de en N. van Ginkel 1. Besluitenlijst van

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0709 B.17.0709 Landgraaf, 20 april 2017 ONDERWERP: 1e berap 2017 ISD BOL PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 22-12-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Van 11 maart 2014 openbaar

Van 11 maart 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 februari 2014. Akkoord. BW-006926 2 Onderwerp Subsidie aanvraag voor traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen. I Voor het jaar 2013 maximaal 18

Nadere informatie

Notulen collegevergadering Aanwezig:

Notulen collegevergadering Aanwezig: Notulen collegevergadering 6-2-2018 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs. A.M.M.H. (Wethouder) Jacobs, Drs. G.J.M. (Wethouder)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei 2016

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei 2016 BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei Aanwezig: De wnd. burgemeester, de heer M. Houtman De wethouder I, de heer W. van der Leij De wethouder II, de heer T. Meijdam De wethouder III, de

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 2 SEPTEMBER 2014 besluitenlijst Burgemeester SECR int 14.2414 Betreft: Openbare B&W-besluitenlijst van 26 augustus 2014 Het vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het. college van burgemeester en wethouders. op

GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het. college van burgemeester en wethouders. op GEMEENTE BREDA * B E S L U I T E N L I J S T * voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 21-06-2011 Aanwezig: Burgemeester Van der Velden Wethouder Arbouw Wethouder Meeuwis

Nadere informatie

Openbare Agenda College vergadering van 01/07/2014. Nummer: 14IN003631

Openbare Agenda College vergadering van 01/07/2014. Nummer: 14IN003631 Openbare Agenda College vergadering van 01/07/2014 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs. A.M.M.H.

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 28 mei 2019 NR.: RI-19-00499 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 BsGW Agendapunt 19. Raadsvoorstelnummer 2019-29 Voorstel: 1. In

Nadere informatie

Besluitenlijst: Collegevergadering

Besluitenlijst: Collegevergadering Besluitenlijst: Collegevergadering Datum 18-12-2018 Aanvang 10:00 Locatie Collegekamer Secretaris W. Heeg Voorzitter burgemeester F. Ossel Aanwezigen J.H. Boermans, W. Heeg, J. Klink, J.J. de Kloet, F.

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 26 april 2016 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-16-02784/Z.07091 Uitnodigingen - B&W

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Wethouder Zivkovic verlaat om uur de vergadering.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Wethouder Zivkovic verlaat om uur de vergadering. Aanwezig: Voorzitter De heer M.J.D. Witteman Wethouders De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst Mevrouw J.A. Koops Mevrouw L.J. van Dort De heer F. Živković-Laurenta Secretaris

Nadere informatie

Voorstel Portefeuillehouder 1. B Vaststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016.

Voorstel Portefeuillehouder 1. B Vaststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016. ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijsten van 29 november 2016 en 30 november 2016. De besluitenlijsten vaststellen. 2. B ---- Uitnodigingen Ter

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Datum 21-05-2019 Aanvang 09:00 Locatie B&W kamer OPENBARE AGENDA 1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 10 mei 2019 De besluitenlijst

Nadere informatie

Datum vergadering 15 mei 2012

Datum vergadering 15 mei 2012 Gemeente Langedijk Datum vergadering 15 mei 2012 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven drs. P.F. Dijkman

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 4 november 2014 om 09.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 9 april 2019 om 9.00 uur. nr. voorstel beslissing

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 9 april 2019 om 9.00 uur. nr. voorstel beslissing Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 9 april 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst B&W-vergadering 9 mei 2017

Openbare Besluitenlijst B&W-vergadering 9 mei 2017 Openbare Besluitenlijst B&W-vergadering 9 mei 2017 Sfeervol Meerssen Regnr Onderwerp Besluit 1 301354 Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 25 april 2017. 2 301356 Openbare besluitenlijsten van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Nr. e160018552 Casenr. 16e0004127 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

3. Agenda commissie M d.d. 11 december 2017 en commissie O d.d. 12 december 2017

3. Agenda commissie M d.d. 11 december 2017 en commissie O d.d. 12 december 2017 Nummer. Voorstel Portefeuillehouder 1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 28 november 2017 V De besluitenlijst vaststellen 2. Bm ---- Uitnodigingen V Ter bespreking lijst van uitnodigingen

Nadere informatie

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42)

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) OPENBARE B&W-BESLUITEN n.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) Nr. O Interne controleplan gemeente Veenendaal 2015. O Subsidieregeling Rijden op groen gas Veenendaal. O Wijziging CAR/UWO

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 30-5-2017 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 18 APRIL 2017

2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 18 APRIL 2017 830 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg van 9 mei 2017, 9.00 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Datum 25-06-2019 Aanvang 09:00 Locatie B&W-kamer OPENBARE AGENDA 1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 18 juni 2019 De besluitenlijst

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst B&W-vergadering 17 november 2015

Openbare Besluitenlijst B&W-vergadering 17 november 2015 Openbare Besluitenlijst B&W-vergadering 17 november 2015 Sfeervol Meerssen Regnr Onderwerp Besluit 1 239477 Vaststelling besluitenlijst B&Wvergadering d.d. 10 november 2015. 2 239479 Openbare besluitenlijst

Nadere informatie

*Z022B83434B* BESLUITENLIJST openbaar Weesp bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015

*Z022B83434B* BESLUITENLIJST openbaar Weesp bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 *Z022B83434B* BESLUITENLIJST openbaar Weesp bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 Besluitnummer Onderwerp Besluit Z.47161/D.2347 Overeenkomsten arbeidsontwikkeling en werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0764 *B.19.0764* Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 RUD Zuid-Limburg

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 19-4-2016 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 juni 2015.

Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 juni 2015. Besluitenlijst (openbaar) van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 30 juni 2015. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R. Visser I.T.J.M.

Nadere informatie

Datum vergadering 21 september 2010

Datum vergadering 21 september 2010 Gemeente Langedijk Datum vergadering 21 september 2010 Nummer 39 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse, burgemeester R. van Schoorl, wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2019

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2019 enlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2019 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder drs. A. Uijlenhoet Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder drs. L.I. Smit-Volkers Wethouder drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2016

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2016 enlijst B&W-vergadering d.d. 4 oktober 2016 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J. Van

Nadere informatie