Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant"

Transcriptie

1 Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, Thomas Thomas Regie en verbinding Omgevingsdienst Middenen West Brabant begroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht West- Brabant WVS Groep 1. De gemeenteraad voor te stellen bijgevoegd raadsvoorstel met betrekking tot de zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te behandelen in de vergadering van 27 juni 2019; 2. Het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst op de hoogte te stellen van het voorstel aan de gemeenteraad met bijgevoegde conceptbrief, omdat de termijn van reageren voor de raadsvergadering van 27 juni 2019 ligt; 3. De zienswijzen na behandeling in de raadsvergadering te verzenden naar het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft de ontwerpbegroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze. Samen met de regiogemeenten en de De6 gemeenten zijn zienswijzen opgesteld. Het college stemt in met deze zienswijze en stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze kenbaar te maken. De gemeenteraad voor te stellen bijgevoegd raadsvoorstel met betrekking tot de jaarrekening 2018 en de van de Gemeenschappelijke regeling Programma schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten te behandelen in de vergadering van 27 juni Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) heeft de jaarrekening 2018 en de naar de gemeenten gestuurd met het verzoek zienswijzen van de gemeenteraad op de begroting 2020 kenbaar te maken. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 GR Programma schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten. 1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van de WVS-groep en met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van WVS-groep om ten laste van het voordelig saldo: a. een bedrag van toe te voegen aan de algemene reserve van WVS; b. een bedrag van te reserveren in een bestemmingsreserve compensatie transitievergoedingen ; c. een bedrag van te reserveren in een bestemmingsreserve implementatie nieuw automatiseringssysteem ; d. een bedrag van te reserveren in een bestemmingsreserve viering 50 jaar WVS. 2. In te stemmen met de van WVS-groep en de gemeentelijke bijdrage voor 2020 vast te stellen op per SW-er. 3. De jaarrekening 2018 en de van WVS-groep ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden met bijgevoegd raadsvoorstel

2 4 Thomas Regie en verbinding programmabegroting 2020 Werkplein Hart van West- Brabant stemmen met de volgende zienswijze op de van WVS-groep: A. In het geval van grote financiële afwijkingen wordt de WVS gevraagd een herziene begroting aan de gemeenten voor te leggen. In deze herziene begroting wordt in ieder geval de actuele situatie verwerkt van de: a. Rijksbijdrage. b. Lage Inkomens Vergoeding. c. en op het gebied van de compensatie transitievergoedingen. d. Eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien het aantal aanmeldingen in 2018 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd met het Werkplein en de ISD. e. (Meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering. B. Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook aandacht te besteden aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de ketensamenwerking. C. Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin de beheersmaatregelen van de risico s duidelijk te beschrijven, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen. D. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. De gemeente Halderberge neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling WVS-groep (WVS). WVS voert in opdracht van de gemeente Halderberge de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit. Het Dagelijks Bestuur (DB) van WVS heeft de jaarrekening 2018 aangeboden aan alle colleges van de aangesloten gemeenten. De jaarrekening wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van Het DB stelt voor dit positieve gedeeltelijk toe te voegen aan de algemene reserve van WVS en gedeeltelijk te storten in bestemmingsreserves. Het DB van de WVS heeft ook de ontwerp begroting 2020 en de meerjarenraming ingediend. Besluitvorming over de stukken zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van WVS op 1 juli Tot die tijd bestaat de gelegenheid om een reactie en/of zienswijze te geven op de stukken. Het college stelt de gemeenteraad voor een zienswijze in te dienen. 1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van het Werkplein Hart van West-Brabant en met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant om het positieve resultaat ad deels ( ) beschikbaar te houden voor het Werkplein Hart van West-Brabant om te investeren in de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken en het resterende deel ( ) terug te betalen aan de gemeenten. 2. In te stemmen met de programmabegroting 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant. 3. De jaarrekening 2018 van het Werkplein Hart van West-Brabant ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden met bijgevoegd raadsvoorstel. stemmen met de volgende zienswijze op de programmabegroting 2020 van het Werkplein Hart van West-Brabant: a. De forse (procentuele) toename van doelgroep C heeft geleid tot een opdracht om in 2019 deze doelgroep in beeld te brengen. De gehele groep moet voor 2020 geheel in beeld zijn, waarna keuzes binnen de financiële middelen leiden tot een specifieke aanpak voor deze doelgroep. b. Indien het Werkplein in 2019 de taakstelling rond het aantal af te nemen leerwerktrajecten bij de WVS niet haalt, verwachten wij van het Werkplein én de WVS dat zij hier proactief in handelen en in gezamenlijkheid met voorstellen komen tot bijsturing. Het gezamenlijke ketenresultaat moet hierbij voorop staan. c. Het Werkplein en de gemeenten stellen gezamenlijk een ambitie voor het klantenbestand vast in het Werkplan Dit Werkplan komt eind 2019 tot stand op basis van de dan bekende verwachtingen en trends. Dit betekent dat er een andere ambitie in het Werkplan 2020 kan worden vastgesteld dan nu in de begroting is opgenomen.

3 5 Jan Mollen, Ondersteuning Jobke Vonk Begroting 2020 en jaarrekening 2018 West- Brabants Archief begroting 2020 Regionale Ambulance Voorziening RAV d. Wij verwachten van het Werkplein dat meerjarig de aantallen in- en uitstroom per programma in de begroting worden opgenomen. Tevens dienen de financiële consequenties hiervan te worden verwerkt in de meerjarenraming. Dit is ook aangegeven in de financiële richtlijnen die de deelnemende gemeenten hebben opgesteld. e. Wij verwachten van het Werkplein dat in de bijlagen van de begroting een overzicht wordt opgenomen met het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds Hieruit moet blijken welke mutaties er sinds 2015 in de formatie zijn doorgevoerd en met welke reden en de besluitvorming hierover. Tevens dient hieruit de stand van zaken te blijken omtrent de taakstelling. f. Wij verwachten dat het Werkplein de aansluiting bij de Divosa Benchmark met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 alsnog realiseert en de informatie met de aangesloten gemeenten deelt. g. Tenslotte: de raad gaat er van uit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van haar zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. De gemeente Halderberge neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant (het Werkplein). Het Dagelijks Bestuur (DB) van het Werkplein heeft de jaarrekening 2018 aan alle colleges van de aangesloten gemeenten aangeboden. De jaarrekening wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening sluit met een voordelig exploitatieresultaat van Het DB stelt voor beschikbaar te houden voor het Werkplein om te investeren in de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken en het resterende deel ad terug te betalen aan de gemeenten. Het DB van het Werkplein heeft ook de programmabegroting 2020 met de meerjarenbegroting ingediend. Deze stukken zijn naar de gemeenten gestuurd. Na de zienswijzen van de gemeenten op de begroting zullen de stukken door het Algemeen Bestuur op 11 juli 2019 ter vaststelling worden geagendeerd. Zienswijzen moeten voor 26 juni 2019 aan het Werkplein bekend worden gemaakt. Het college stelt de gemeenteraad voor een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad voor te stellen het bijgevoegde raadsvoorstel met betrekking tot de jaarrekening 2018 en de van het West-Brabants Archief te behandelen in de vergadering van 27 juni De gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief" (WBA) heeft de conceptbegroting 2020 (inclusief de meerjarenraming ) en conceptjaarrekening 2018 toegestuurd. De raad wordt geadviseerd geen zienswijzen kenbaar te maken. 1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord; 2. In te stemmen met de begroting 2020 en het meerjaren beleidsplan van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West- Noord; 3. De jaarrekening 2018, de begroting 2020 en het meerjaren beleidsplan van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden- West-Noord ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden met bijgevoegd raadsvoorstel; stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden- West-Noord. De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) heeft haar begroting 2020 en jaarrekening 2018 ingediend. De gemeenteraad kan over de begroting zijn zienswijze indienen. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. In de begroting is geen gemeentelijke bijdrage opgenomen. Het college stelt de gemeenteraad voor om op een aantal punten een zienswijze in te dienen en de RAV te verzoeken hiermee rekening te houden bij de vaststelling van de begroting Deze begroting wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de RAV op 3 juli 2019.

4 7 Jobke Vonk Jan Mollen, Jobke Vonk - Thomas Jobke Vonk - Thomas Jan Mollen, en jaarrekening 2018 GGD West-Brabant Jaarstukken 2018 en van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant en zienswijze op de Wijziging gemeenschappelijke regelingen RWB, GGD, RBL, RAV Jaarrekening 2018, en Actieprogramma RWB 1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van GGD West-Brabant; 2. In te stemmen met de begroting 2020 en de Agenda van de Toekomst van GGD West-Brabant; 3. De jaarrekening 2018, de begroting 2020 en de Agenda van de Toekomst van GGD West-Brabant ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden met bijgevoegd raadsvoorstel; stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 van GGD West-Brabant. De Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (GGD) heeft de jaarrekening 2018, het meerjarenbeleidsplan en de begroting 2020 ingediend. De gemeenteraad kan over het meerjarenbeleidsplan en de begroting zijn zienswijze indienen. De begroting is o.a. getoetst aan de Nota Verbonden Partijen en de richtlijnen die voor de begroting 2020 aan de GGD zijn afgegeven. Dit geeft aanleiding de gemeenteraad voor te stellen om op een aantal inhoudelijke en financiële punten een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad verzoekt het bestuur van de GGD om bij de vaststelling van de begroting de afgegeven zienswijze in acht te nemen. Het Algemeen Bestuur van de GGD stelt de begroting in zijn vergadering van 4 juli 2019 vast. 1.) kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 2.) de raad voor te stellen voor de geen zienswijze in te dienen; 3.) de gemeenteraad voor te stellen het raadsvoorstel te behandelen in de vergadering van 27 juni 2019; 4.) het besluit van de gemeenteraad per brief aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant kenbaar te maken. Van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) zijn de jaarstukken 2018 en de ontvangen. De gemeente Halderberge wordt verzocht kennis te nemen van deze stukken en een zienswijze in te dienen voor de. Het college legt de ontvangen stukken voor aan de raad en stelt voor om hiervoor geen zienswijze in te dienen. Het besluit van de raad zal schriftelijk worden toegezonden aan de BWB. 1. Een principebesluit te nemen om de volgende wijzigingen van gemeenschappelijke regelingen vast te stellen: a. de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant; b. de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD; c. de 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling RBL; d. de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling RAV. 2. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen de onder 1 genoemde wijzigingen vast te stellen. Het college heeft het principebesluit genomen om wijziging van de gemeenschappelijke regelingen Regio West-Brabant (RWB) GGD, Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en Regionale Ambulance Voorziening (RAV) vast te stellen. Voor definitieve vaststelling op grond van artikel 1 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vraagt het college toestemming aan de gemeenteraad. Na verkregen toestemming worden de wijzigingen definitief door het college vastgesteld. De wijzigingen vloeien onder andere voort uit de herindeling van gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in gemeente Altena. Ook de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de uitwerking van de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen vragen om een aantal (veelal technische) aanpassingen. 1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van de Regio West-Brabant en met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio West-Brabant voor de bestemming van het resultaat; 2. In te stemmen met de van de Regio West- Brabant; 3. De jaarrekening 2018 en de van de Regio West-Brabant ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden met

5 Hans Wierikx, bijgevoegd raadsvoorstel; 4. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen geen zienswijze op de in te dienen en in te stemmen met de volgende zienswijze op het ontwerp Actieprogramma : a. de behoefte aan personele inzet vanuit individuele gemeenten in capaciteit en daarmee middelen dient zo snel mogelijk duidelijk te worden. 11 Jobke Vonk en jaarrekening 2018 Veiligheidsregio MWB Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant (RWB) heeft de jaarrekening 2018, de en het Actieprogramma vastgesteld. Deze zijn naar de gemeenten gestuurd met het verzoek om uiterlijk 1 juli 2019 de zienswijze van de gemeenteraad op de en het Actieprogramma kenbaar te maken. Het college neemt kennis van de ontwerp-jaarrekening 2018 en stemt in met de voorgestelde resultaatbestemmingen. Zij stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en ten aanzien van de en het actieprogramma de in het raadsvoorstel opgenomen zienswijze naar voren te brengen. De begroting 2020 zal definitief vastgesteld worden in de vergadering van het algemeen bestuur van RWB op 3 juli De voorgestelde zienswijze wordt, na de commissievergadering van 12 juni a.s., op verzoek van RWB, als voorlopige zienswijze door het college per brief gezonden naar het dagelijks bestuur van de RWB, een en ander onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door de gemeenteraad. 1. De gemeenteraad voor te stellen bijgevoegd raadsvoorstel met betrekking tot de jaarrekening 2018 en de van de Veiligheidsregio Midden en West- Brabant te behandelen in de vergadering van 27 juni De zienswijzen na behandeling in de raadsvergadering per brief te verzenden naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de de Begroting 2020 (inclusief meerjarenperspectief) toegestuurd aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge. De gemeenteraad wordt verzocht om een zienswijze op de begroting 2020 voor 28 juni 2019 per brief kenbaar te maken. Deze lijst is compact geformuleerd. Daarom kunnen aan deze Besluitenlijst geen rechten worden ontleend. Aan de besluiten kunnen nadere bepalingen en voorwaarden zijn verbonden. Daarom zijn de volledige besluiten bepalend. Als u nog vragen heeft over deze Besluitenlijst kunt u contact opnemen met team communicatie via of via telefoonnummer

BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019

BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 mei 2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1. De noten en

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern

Besluitenlijst B&W extern Besluitenlijst B&W extern 16 mei 2017 BESLUITENLIJST B&W D.D. 16 mei 2017 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit 1 JV Onderst 360174 2 JP 359844 3 JP 359884 4 JP 359242 Besluitenlijst B&Wvergadering d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris C.C. Boode 0. ADV/M/15/09664 Z/M/15/15761 Secretaris C.C. Boode Agenda college 1. ADV/M/15/09658

Nadere informatie

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-05-2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1.

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering

Besluitenlijst raadsvergadering Besluitenlijst raadsvergadering Datum: 20 juni 2019 Locatie: Raadszaal Voorzitter: Burgemeester J.P.M. Klijs Aanwezig G.J.M. Blom, J. van Brenkelen, B. Çiçek, C.S.P. van Dijkhorst-Roderkerken, A.M.J. Dingemans,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp : Conceptbegroting GR VSV 2018

Onderwerp : Conceptbegroting GR VSV 2018 Raadsvoorstel *Z03CD89FFA8* Aan de raad Documentnummer : INT-17-35503 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Conceptbegroting GR VSV 2018 Inleiding Beverwijk neemt samen met de gemeenten van de RMC (Regionaal

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt!

Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt! Raadsvoorstel *Z03D358CF1A* Aan de raad Documentnummer : INT-17-35730 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt! Inleiding De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! verzorgt voor

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen

Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen Datum 14-05-2019 Tijd 9:00-12:30 enlijst College BenW openbaar Wijchen Locatie Voorzitter Aanwezigen Toelichting Wijchen, kamer burgemeester Verheijen, Hans Remco Boer, Titus Burgers, Nick Derks, Geert

Nadere informatie

OPENBARE PERS BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 22 mei 2018

OPENBARE PERS BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 22 mei 2018 PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 22 mei 2018 burgemeester F.C. Dales gemeentesecretaris K.M. Radstake wethouder A.V. Baerveldt wethouder A. Verkaik wethouder F. Bal OPENBARE PERS BESLUITENLIJST

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT RAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT Registratienummer raad: 1131511 Datum: 15 juli 2014 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ' ř Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016

Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016 Overzicht reacties gemeenten op jaarrekening 2015 begroting 2017, versie 7 juli 2016 Nr. Gemeente Zienswijze Reactie Algemeen Bestuur VR MWB 1 Aalburg Gemeenteraad vergadert 21 juni. De raad gaat er vanuit

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0759 Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020, concept 1e wijziging begroting 2019-1,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT É N RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1195969 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw,

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw, 0117 gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus 97 9640 AB VEENDAM Registratienummer: 2018003670 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 Contactpersoon: mevrouw N. Abramjan Leek, 28 mei 2018 Geachte heer,

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 1. ADV/M/17/10599 Z/M/16/38342 Secretaris C.C. Boode Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 14 februari 2017 7. ADV/M/17/10595 Z/M/17/40014 A.A.M.J. Walraven Kadernota en begroting 2018 Regionaal

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. Besseling en J. ; secretaris:

Nadere informatie

Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april Mededelingen. - Uitoefenen van taken voor derden:

Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april Mededelingen. - Uitoefenen van taken voor derden: Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017 Mededelingen - Uitoefenen van taken voor derden: Eind januari 2017 hebben de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen in het

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van " de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"

Raadsstuk. Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van  de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Raadsstuk Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van " de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten" Nummer 2017/179228 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld

Nadere informatie

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Aanwezig: Drs. J.H. Mans burgemeester Mr. A. Grootenboer-Dubbelman wethouder L.M. Koevoets wethouder Drs. F.P Fakkers wethouder C. Punt wethouder

Nadere informatie

09 Voorstel. Kaderbrief Aan. Algemeen bestuur. Datum 5 december Doel. Besluitvormend. Initiatiefnemer. Strategisch beraad

09 Voorstel. Kaderbrief Aan. Algemeen bestuur. Datum 5 december Doel. Besluitvormend. Initiatiefnemer. Strategisch beraad 09 Voorstel Kaderbrief 2020 Aan Algemeen bestuur Datum 5 december 2018 Doel Initiatiefnemer Besluitvormend Strategisch beraad INLEIDING VOORSTEL De gezamenlijke gemeenten hebben voor de verbonden partijen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Openbare besluitenlijst Collegevergadering Datum 28-05-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie Bestuurskamer (2.58) Voorzitter Aanwezigen H.A.G. Hellegers D. van Deurzen, G. van Heeswijk, H.A.G. Hellegers, F.J.M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Raadsstuk

Gemeente Haarlem. Raadsstuk Gemeente Haarlem Raadsstuk Onderwerp Zienswijze Conceptbegroting 2020 van de "Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC- regio West-Kennemerland" Nummer 2019/202064

Nadere informatie

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Voorstel Aan Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Onderwerp Datum Voorstel tot vaststelling van de begroting BWB 2017 1 juli 2016 en meerjarenbegroting 2017 2020 Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Aanwezigen: Burgemeester, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris J.P.P.S. Ruyters 1. ADV/M/18/11064 Z/M/17/50227 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven drs. P.F. Dijkman

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

Registratienummer: Onderwerp: Voorstel Zienswijze Kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland

Registratienummer: Onderwerp: Voorstel Zienswijze Kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland Onderwerp: Voorstel Zienswijze kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland Samenvatting: Het dagelijks bestuur van de GGD ZW heeft haar kadernota 2016 ingediend en vraagt om een zienswijze van uw gemeenteraad.

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern

Besluitenlijst B&W extern Besluitenlijst B&W extern 14 februari 2017 BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 februari 2017 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit 1 JV Ond.st. 2 JP 353733 Besluitenlijst d.d. 7 februari 2017 Tegengaan eenzaamheid

Nadere informatie

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvoorstel Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvergadering: 23-06-2016 agendapunt : bijlage nr. : 2016-1052 Commissie: Portefeuillehouder: Sociaal

Nadere informatie

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN

nieuwkoop jljn 2016 vr: R 7 0N'OE.N., Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus AN LEIDEN nieuwkoop Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Postbus 558 2300 AN LEIDEN vr: R 7 0N'OE.N., ",_, Li! I L 4 jljn 2016 datum 23 juni 2016 uw brief/kenmerk registratienummer G16.0923 behandeld door

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/19/222563 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 14 mei 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling: RAV Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling: RAV Brabant Midden-West-Noord SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij het door het college aan de raad voor te leggen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Uitvoering te geven aan de bevoegdheid vastgesteld in artikel

Nadere informatie

Stand van zaken diverse aanbevelingen i.r.t. regionale samenwerking 22 november 2016

Stand van zaken diverse aanbevelingen i.r.t. regionale samenwerking 22 november 2016 diverse aanbevelingen i.r.t. regionale samenwerking 22 november 2016 Inleiding Met deze notitie wordt beoogd een overzicht te geven waar we inhoudelijk staan met Veerkrachtig Bestuur naar aanleiding van:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 mei 2015 Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-158 Bijbehorend veld van de programmabegroting Beheer openbare

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Middenwest-Noord.

Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Middenwest-Noord. SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij het door het college aan de raad voor te leggen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT 4i RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1130792 Datum: 27 mei 2014 Behandeld door: R. van Wijk Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Zienswijze bij het jaarverslag en jaarrekening 2013 van

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06434 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. !IL Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten !IL Agendapuntnummer : Documentnummer : Raadsvergadering d.d. : Raadscommissie Commissie d.d. Programma Ondetwerp Portefeuillehouder : Bijlagen 12 juli 2017 Commissie Samenleving 28 juni 2017 Sociale en

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0729 B.18.0729 Landgraaf, 19 april 2018 ONDERWERP: Zienswijze Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL PROGRAMMA

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Homme Geertsma De heer Nic Dusink Zijn afwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Z/19/222563 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 8 januari 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 BESLUITENLIJST (14) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A.C. Bragt (loco) Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: 1. wijziging gemeenschappelijke regeling Promen 2. vaststelling verordening persoongebonden budget begeleid werken Wsw

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 19 juni 2019 Portefeuillehouder M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR Besluit om: 1. De bijgevoegde zienswijze vast

Nadere informatie

Onderwerp : Aanpassing GR Cocensus i.v.m. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Onderwerp : Aanpassing GR Cocensus i.v.m. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen Raadsvoorstel *Z0245757025* Aan de raad Documentnummer : INT-15-22789 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Aanpassing GR Cocensus i.v.m. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen Inleiding

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Aanwezig: Burgemeester, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, J. Joon, secretaris J.J.L. Heerkens 2. ADV/G/16/01497 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 2 februari

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00509545 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 27 juni 2017 Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van Baanbrekers heeft de geactualiseerde begroting 2017,

Nadere informatie

Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen

Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen Griffier, K. Millenaar Cluster Advies, A. de Boer 23 december 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 1 2. Concretisering 2 3. Invoering

Nadere informatie

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013.

Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 27 maart 2013. AGP 2a d 1 Vastgestelde Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 27 maart 2013. Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans (voorzitter), drs. J. Hamming, drs. H.A.G.

Nadere informatie

Agenda College B&W, gehouden op datum

Agenda College B&W, gehouden op datum Verslag College B&W, gehouden op datum 31-05-2016. Aanwezig: De heer Adriaansen, burgemeester; de heren De Waal, Groffen, Van der Beek, Van Agtmaal, wethouders; mevrouw Baart, gemeentesecretaris 1.1 Besluitenlijst

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019 enlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder drs. A. Uijlenhoet Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder drs. L.I. Smit-Volkers Wethouder

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst - College van B&W

Openbare besluitenlijst - College van B&W Datum 23-04-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie B&W kamer Voorzitter B. Koelewijn Openbare besluitenlijst - College van B&W 1. Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van 16 april 2019 19INT00476

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van 12 februari 2019

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 Aanwezig zijn: De heer R.J. v.d. Zwaag, burgemeester De heer J. Melse, wethouder De heer R.M.A. Molenaar, wethouder De heer C. Maas, wethouder De heer

Nadere informatie

Raadsvergadering 23 juni 2016

Raadsvergadering 23 juni 2016 Raadsvergadering 23 juni 2016 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Het Klavier, raadzaal, Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel In verband met de grote hoeveelheid stukken is er een extra raadsvergadering ingepland op

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Vastgesteld Openbare besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg van 14 mei 2019 Aanwezig: Burgemeester G. van Grootheest Wethouders C. Stolwijk, J. Reus,

Nadere informatie

4. Ten aanzien van de conceptmeerjarenbegroting uw zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van WOZL.

4. Ten aanzien van de conceptmeerjarenbegroting uw zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van WOZL. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 9 februari 2015 Agenda nr: Onderwerp: IROKO-rapport Samen verder bouwen, Strategische visie WOZL Werken is ontwikkelen en participeren, 1 e begrotingswijziging 2015 WOZL

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0104 B.17.0104 Landgraaf, 21 februari 2017 ONDERWERP: Zienswijze 1 e begrotingswijziging 2017 Werkvoorzieningschap Oostelijk

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Promen

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Promen COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Promen Te besluiten om 1. In principe de 'Wijzigingsregeling gemeenschappelijke regeling Promen 2015" vast te stellen; 2. Een definitief

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering d.d. : 31 januari 2019 Commissievergadering d.d. : 16 januari 2019 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : S. de Roy van Zuidewijn Programmaonderdeel

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/18/02708 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 22 mei 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Zaaknummer: 00512630 openbare besluitenlijst college 23 mei 2017 Collegevoorstel Inleiding De openbare besluitenlijst van 23 mei 2017 treft u bijgaand aan. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van Nr. Dienst/Registratienummer Het college heeft besloten: 1. Concept interne besluitenlijst collegevergadering van 9 april 2019 Informatiemanagement 896816 Y. Arnoldussen-Schors yvonne.arnoldussen@brunssum.nl

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 17 juli Secretaris Uitnodigingen:

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 17 juli Secretaris Uitnodigingen: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 25 juli 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie 0 = Algemeen/BMO

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel 2 e herijking deelbegroting Jeugdhulp 2017 en 1 e herijking deelbegroting jeugdhulp 2018 Regio Hart van Brabant

Concept Raadsvoorstel 2 e herijking deelbegroting Jeugdhulp 2017 en 1 e herijking deelbegroting jeugdhulp 2018 Regio Hart van Brabant Concept Raadsvoorstel 2 e herijking deelbegroting Jeugdhulp 2017 en 1 e herijking deelbegroting jeugdhulp 2018 Regio Hart van Brabant Aanleiding Het Algemeen Bestuur van de GR Hart van Brabant legt voor

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie