Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen"

Transcriptie

1 Datum Tijd 9:00-12:30 enlijst College BenW openbaar Wijchen Locatie Voorzitter Aanwezigen Toelichting Wijchen, kamer burgemeester Verheijen, Hans Remco Boer, Titus Burgers, Nick Derks, Geert Gerrits, Paul Loermans en Hans Verheijen 1 Opening 2 Vaststellen openbare besluitenlijst 7 mei 2019 & openbare besluitenlijst 10 mei 2019 Beide lijsten conform 3 Gemeenschappelijke regelingen Besproken 4 Uitnodigingen en ingekomen stukken Uitnodigingen A) ALV VNG 5 juni 2019 B) Jubileum MKB Wijchen 14 juni 2019 C) Kennisdag Wageningen 20 juni 2019 D) Bourgondisch fruitwandelen 31 augustus 2019 Ingekomen stuk E) Organiseer de Special Olympics Nationale spelen 2022 A Wethouder Derks gaat B Wethouder Derks en burgemeester Verheijen gaan C college verhinderd

2 D college (met uitzondering van de secretaris) gaat E college bedankt voor de uitnodiging 5 Terugkoppelen infobijeenkomst 9 mei en voorbespreken commissievergadering 16 mei Besproken 6 Hamerstukken 6.1 Bekrachtigen geheimhouding op een bijlage bij nota Kunstgrasvelden Het college van B&W besluit: De beslisnota voor de raad vast te stellen met de volgende beslispunten: 1. De door het college op bijlage 2 bij de beslisnota "Renovatie kunstgrasvelden sv AWC en vv Alverna" opgelegde geheimhouding te bekrachtigen. 6.2 Begroting 2020 en jaarrekening 2018 VRGZ Wijchen Agendapunt verplaatsen naar openbare lijst Voorgesteld besluit College van B&W besluit de beslisnota voor de gemeenteraad vast te stellen met de volgende beslispunten: de Gemeenteraad besluit: 1. bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna VRGZ) waarmee u: A. instemt met de voorlopige jaarrekening 2018 met een positief resultaat van ; B. voor het onderdeel crisis- en rampenbestrijding instemt met de door het dagelijks bestuur van de VRGZ gedane bestemmingsvoorstellen ten aanzien van het positieve resultaat van en - hiervan toe te voegen aan de in te stellen bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling en - hiervan toe te voegen aan de algemene reserve crisis- en Pagina 2

3 Rampenbestrijding; C. voor het onderdeel Regionale Ambulance Voorziening (RAV) instemt met het bestemmingsvoorstel om het negatieve resultaat van te onttrekken aan de algemene reserve aanvaardbare kosten. 2. bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de begrotingswijziging 2019 van de VRGZ waarmee u: A. niet instemt met de incidentele ( ) en de structurele ( ) doorberekening naar de gemeenten van de tegenvallende onderhoudslasten brandweerkazernes door een extra bijdrage en door verhoging van de jaarbijdrage per 2019 (begrotingswijziging); B. de VRGZ verzoekt de extra onderhoudskosten van de brandweerkazernes te dekken vanuit hun eigen middelen zoals opgenomen in de vastgestelde programmabegroting bijgevoegde zienswijze vast te stellen over de ontwerp begroting 2020 van de VRGZ waarmee u: A. nadere dekkingsvoorstellen af wilt wachten voor de structureel hogere onderhoudslasten Brandweerkazernes van jaarlijks ; B. instemt met de gevraagde extra bijdrage ( ) voor het schoon werken brandweer; C. instemt met de 2,9% indexverhoging ( ) van de jaarbijdrage per 2020 en met de hogere verzekeringspremie ( ); D. het algemeen bestuur verzoekt een algemene audit van de organisatie VRGZ uit te laten voeren; 4. in te stemmen om de structurele verhoging van de bijdrage van de gemeente Wijchen vanaf 2020, groot , te verwerken in de Perspectiefnota van de gemeente Wijchen. 7 Bespreekstukken 7.1 Concept huisvestingsverordening Wijchen De concept Huisvestingsverordening Wijchen 2020 met bijlagen vast te stellen. 2. De concept Huisvestingsverordening Wijchen 2020 vanaf 14 mei 2019 voor Pagina 3

4 inspraak vrij te geven tot 1 juli Informatienota Munitax jaarverantwoording 2018 en begroting 2019 Met toevoeging van bijlage jaarverantwoording conform 1. In te stemmen met bijgevoegde informatienota. 2. Bijgevoegde informatienota te sturen aan de raad. 7.3 jaarrekening 2018, werkplan 2019, begroting 2020 en meerjarenraming GR ODRN College van B&W besluit de beslisnota voor de gemeenteraad vast te stellen met de volgende beslispunten: 1. De zienswijze uit bijlage 1 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2018 van de GR-ODRN, waarmee u - instemt met de voorlopige jaarrekening 2018; - instemt met het bestemmingsvoorstel om het negatieve resultaat van ,- te onttrekken aan de algemene reserve; 2. De zienswijze uit bijlage 2 over de ontwerp begroting 2020 vast te stellen van de GR-ODRN waarmee u - instemt met de ontwerp begroting 2020; - de deelnemersbijdrage voor Wijchen bepaalt op ,-, zijnde de bijdrage van 2019 verhoogd met een index van 3,6%; - kennis neemt van de meerjarenbegroting ; - instemt met de aanvullende adviezen en een aanbeveling; 3. Kennis neemt van het werkplan 2019; Pagina 4

5 7.4 Zienswijze begroting BVO DRAN 2019 en 2020 Het college besluit in te stemmen met de beslisnota aan de raad inhoudende de vaststelling van de zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 en de gewijzigde begroting 2019 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) en kennis te nemen van de meerjarenbegroting BVO DRAN Zienswijze Bijsterhuizen 1. In te stemmen met de voorlopige jaarrekening In te stemmen met de voorlopige begroting in te stemmen met het actualisatiebeleidsplan en ontwerp meerjarenbegroting 2019 t/m Zienswijze GR MARN De gemeenteraad verzoeken om de volgende zienswijze vast te stellen: - in te stemmen met de voorlopige jaarrekening in te stemmen met het bestemmingsvoorstel van ,- voor de gemeente Wijchen - in te stemmen met de eerste wijziging begroting in te stemmen met de ontwerp begroting kennis te nemen van de meerjarenraming Zienswijze jaarstukken (begroting ) MGR 1. Een zienswijze over de ontwerp begroting vast te stellen, om onder andere: - In te stemmen met de bijgestelde begroting 2019 Pagina 5

6 - In te stemmen met de ontwerp begroting 2020; - De deelnemersbijdrage te bepalen op ,- zijnde de bijdrage van 2020; - Kennis te nemen van de meerjarenbegroting ; 7.8 Zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening 2018 Het college besluit in te stemmen met de beslisnota aan de raad met de volgende besluiten: 1) Vast te stellen de zienswijze op de GGD begroting 2020 en jaarrekening 2018, met als belangrijkste punten: Instemmen met de begroting 2020, inclusief indexering van 2,94%, met enkele uitzonderingen: - Niet instemmen met extra middelen voor Veilig Thuis à Niet instemmen met structurele middelen voor inzet van gezondheidsmakelaars à Niet instemmen met hogere kosten toezicht kinderopvang à Instemmen met de jaarrekening Het negatief resultaat van onttrekken aan de algemene reserve van de GGD. - Instemmen met het aanvullen van de algemene reserve van de GGD met t.b.v. extra kosten gemaakt voor Veilig Thuis. - Niet instemmen met het aanvullen van de algemene reserve van de GGD met voor 30% van het weerstandsvermogen. 2) Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur de financiële consequenties van de jaarrekening 2018 op te nemen in de najaarsrapportage 2019, en de financiële consequenties van de vastgestelde GGD begroting 2020 op te nemen in onze begroting Zienswijze op de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Regio Arnhem Nijmegen 1. De zienswijze uit de bijlage vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting van de Regio Arnhem Nijmegen. Hiermee stemt u in met: - het bestemmingsvoorstel om het positieve resultaat van ,- bij de Pagina 6

7 regio te laten - de ontwerp begroting 2020; - het bepalen van de deelnemersbijdrage op 1,88, waardoor die gelijk blijft aan de bijdrage van Zienswijze op de jaarstukken 2018 MGR 1. De zienswijze uit bijlage 4 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2018 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) waarmee u - instemt met de voorlopige jaarrekening niet in te stemmen met het voorstel om een bedrag van ,- in te zetten als extra impuls voor de AVG-BIG (BIO) Zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020 (Wijchen) 1. In te stemmen met de beslisnota 'zienswijze WDW concept jaarrekening 2018 en ontwerp begroting 2020' voor de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen, De secretaris, De burgemeester, Pagina 7

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 20 DINSDAG 12 MEI 2015 OM UUR KAMER BURGEMEESTER - OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 20 DINSDAG 12 MEI 2015 OM UUR KAMER BURGEMEESTER - OPENBAAR Aanwezig: De wethouders P.L.J. Loermans, G.W.R. Gerrits, R.W.M. Engels en A.M.J. Schaap en secretaris J.W.M. van der Knaap Afwezig: burgemeester J.Th.C.M. Verheijen 1. SECR Verheijen Besluitenlijst openbaar

Nadere informatie

8 mei Machtiging wethouder van Swam ondertekening convenant

8 mei Machtiging wethouder van Swam ondertekening convenant LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL 8 mei 2018 Status Openbaar Voorzitter Aanwezig Definitief Ja Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos;Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 29 MAANDAG 17 JULI OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 29 MAANDAG 17 JULI OPENBAAR Aanwezig: Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen, de wethouders P.L.J. Loermans, R.W.M. Engels, T.T.M. Burgers en G.W.R. Gerrits en gemeentesecretaris G.W. Goedmakers 1. SECR Verheijen Besluitenlijst openbaar

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst - College van B&W

Openbare besluitenlijst - College van B&W Datum 23-04-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie B&W kamer Voorzitter B. Koelewijn Openbare besluitenlijst - College van B&W 1. Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van 16 april 2019 19INT00476

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 45 DINSDAG 3 NOVEMBER OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 45 DINSDAG 3 NOVEMBER OPENBAAR Aanwezig: Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen, de wethouders P.L.J. Loermans, G.W.R. Gerrits, R.W.M. Engels en A.M.J. Schaap en secretaris G.W. Goedmakers 1. SECR Verheijen Besluitenlijst openbaar B&W van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. Besseling en J. ; secretaris:

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 8 juni 2017 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 18 mei 2017 De notulen

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (15) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 2 mei 2017

BESLUITENLIJST (15) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 2 mei 2017 BESLUITENLIJST (15) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 2 mei 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder : A.C.

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 35 DINSDAG 25 AUGUSTUS OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 35 DINSDAG 25 AUGUSTUS OPENBAAR Aanwezig: burgemeester J.Th.C.M. Verheijen en de wethouders P.L.J. Loermans, R.W.M. Engels en secretaris G.W. Goedmakers Afwezig: wethouders G.W.R. Gerrits en A.M.J. Schaap 1. SECR Verheijen Besluitenlijst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 Aanwezig zijn: De heer R.J. v.d. Zwaag, burgemeester De heer J. Melse, wethouder De heer R.M.A. Molenaar, wethouder De heer C. Maas, wethouder De heer

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 29 DINSDAG 17 JULI OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 29 DINSDAG 17 JULI OPENBAAR Aanwezig: Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen, de wethouders P.L.J. Loermans, G.W.R. Gerrits en T.T.M. Burgers en gemeentesecretaris R. Boer. Afwezig : wethouder N.G. Derks 1. SECR Verheijen Besluitenlijst

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 49 DINSDAG 6 DECEMBER OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 49 DINSDAG 6 DECEMBER OPENBAAR Aanwezig: Burgemeester J.Th.C.M. Verheijen, de wethouders P.L.J. Loermans, R.W.M. Engels, G.W.R. Gerrits, A.M.J. Schaap en gemeentesecretaris G.W. Goedmakers 1. SECR Verheijen Besluitenlijst openbaar B&W

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 43 DINSDAG 20 OKTOBER OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 43 DINSDAG 20 OKTOBER OPENBAAR Aanwezig: burgemeester J.Th.C.M. Verheijen en de wethouders wethouder P.L.J. Loermans, G.W.R. Gerrits, R.W.M. Engels en A.M.J. Schaap en secretaris G.W. Goedmakers en loco-secretaris B. Boelens De vergadering

Nadere informatie

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.:

BESLUIT: Datum besluit: Paraaf secr.: VOORSTEL AAN B EN W GEMEENTE LOPPERSUM DATUM 22 mei 2014 Raadsvoorstel Betreft brief ingekomen: Van: GGD Groningen Adviesnr 2014-02486 Onderwerp: Jaarrekening 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch

Adviesnota voor de raad. Rian van Osch Adviesnota voor de raad Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit : Dinsdag 23 april 2013 Datum raadsvergadering : Donderdag 30 mei 2013 Agendapunt

Nadere informatie

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw,

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw, 0117 gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus 97 9640 AB VEENDAM Registratienummer: 2018003670 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 Contactpersoon: mevrouw N. Abramjan Leek, 28 mei 2018 Geachte heer,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluit om: Inleiding

Raadsvoorstel Besluit om: Inleiding Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 19 juni 2019 Portefeuillehouder C. Kreuk - Wildeman Begrotingsprogramma 2 Sociaal Domein Verbonden partijen Onderwerp Zienswijze op concept-begroting 2020 GGD

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/05/2016 week 20. Nr. Afdeling 1. Domein Bestuur en Organisatie GGD NOG concept programmabegroting 2017 16.00257

Nadere informatie

BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019

BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 mei 2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1. De noten en

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April 2013 1. Inleiding. 3 2.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris C.C. Boode 0. ADV/M/15/09664 Z/M/15/15761 Secretaris C.C. Boode Agenda college 1. ADV/M/15/09658

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak - nummer. Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine

Nr. Afdeling Zaak - nummer. Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 8 Dinsdag 19 februari 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis. Aanwezig: Burgemeester A.J. van Hedel Wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Nummer 19 Locatie Gemeentehuis Den Burg Datum 15 mei 2018 Aanwezig De heer M.C. Uitdehaag (voorzitter) De heer T. van Waes

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0764 *B.19.0764* Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 RUD Zuid-Limburg

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 16 mei 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen. Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0701 *B.19.0701* Landgraaf, 8 april 2019 ONDERWERP: Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 MEI 2017 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma Zijn

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 MEI 2017 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Homme Geertsma De heer Nic Dusink Zijn afwezig:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0754 B.18.0754 Landgraaf, 24 april 2018 ONDERWERP: ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2023 BsGW Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (16) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 mei 2018

BESLUITENLIJST (16) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 mei 2018 BESLUITENLIJST (16) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 mei 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder : A.C.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 16 MEI 2017 Aanwezig: Burgemeester: M. ; wethouders: D. te Grotenhuis, G. Besseling en V. ; secretaris:

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst

Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Vergadering van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst Datum 23-04-2019 Aanvang 09:00 Locatie B&W-kamer OPENBARE AGENDA 1. Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 16 april 2019 De besluitenlijst

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Vastgesteld Openbare besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg van 14 mei 2019 Aanwezig: Burgemeester G. van Grootheest Wethouders C. Stolwijk, J. Reus,

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van Nr. Dienst/Registratienummer Het college heeft besloten: 1. Concept interne besluitenlijst collegevergadering van 9 april 2019 Informatiemanagement 896816 Y. Arnoldussen-Schors yvonne.arnoldussen@brunssum.nl

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 27 september uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 27 september uur R.C. van Nunspeet. B&W-kamer Vergadering College van Burgemeester en Wethouders Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 27 september 2016 09.00 uur R.C. van Nunspeet Plaats vergadering Doorkiesnummer B&W-kamer 5229445 Verslag Zeewolde

Nadere informatie

OPENBARE PERS BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 22 mei 2018

OPENBARE PERS BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 22 mei 2018 PRESENTIELIJST B&W-VERGADERING d.d. dinsdag 22 mei 2018 burgemeester F.C. Dales gemeentesecretaris K.M. Radstake wethouder A.V. Baerveldt wethouder A. Verkaik wethouder F. Bal OPENBARE PERS BESLUITENLIJST

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019 enlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder drs. A. Uijlenhoet Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder drs. L.I. Smit-Volkers Wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 17 juli Secretaris Uitnodigingen:

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 17 juli Secretaris Uitnodigingen: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 25 juli 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie 0 = Algemeen/BMO

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en locosecretaris

Nadere informatie

besluitenlijst b en w-vergadering

besluitenlijst b en w-vergadering enlijst b en w-vergadering Aanwezig Burgemeester M. Schoenmaker Wethouder T. van Vugt Wethouder R.A. Tetteroo Wethouder J.M. de Laat Wethouder C.P. Dijkstra Wethouder J.W. van Gelder Wethouder H. Niezen

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Het advies is om kennis te nemen van de begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen.

Het advies is om kennis te nemen van de begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen. Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 595820 Programma 5 Commissie : Samenleving Portefeuillehouder: B.J.A. Roks Informatie bij M. van Herwijnen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 BESLUITENLIJST (14) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A.C. Bragt (loco) Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Openbare besluitenlijst Collegevergadering Datum 28-05-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie Bestuurskamer (2.58) Voorzitter Aanwezigen H.A.G. Hellegers D. van Deurzen, G. van Heeswijk, H.A.G. Hellegers, F.J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/19/222563 HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 21 mei 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 4 november 2014 om 09.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst (39) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 26 november 2013

Besluitenlijst (39) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 26 november 2013 Besluitenlijst (39) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 26 november 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02206 Z/G/16/38339 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 9 mei 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 8 april 2019 Programma Documentnummer: B.19.0697 *B.19.0697* ONDERWERP: Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-Kuiper, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en locosecretaris

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 maart 2017

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 maart 2017 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. J. van Leeuwestijn (secretaris). Afwezig: dhr. J.C.F. Broekhuizen Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0572 B.17.0572 Landgraaf, 4 april 2017 ONDERWERP: Eerste begrotingsbijstelling 2017 en begroting 2018 & meerjarenperspectief

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.R.B. van den Tillaar Wethouders J. de Jonge, A. Vader, S. Stroosnijder, J. Elliott Gemeentesecretaris M. van Vliet 2 e loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 5 DINSDAG 27 JANUARI 2015 OM 9.00 UUR KAMER BURGEMEESTER - OPENBAAR

- OPENBAAR - BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS WEEK 5 DINSDAG 27 JANUARI 2015 OM 9.00 UUR KAMER BURGEMEESTER - OPENBAAR Aanwezig: burgemeester J.Th.C.M. Verheijen en de wethouders P.L.J. Loermans, G.W.R. Gerrits, R.W.M. Engels en A.M.J. Schaap en secretaris J.W.M. van der Knaap 1. SECR Verheijen Besluitenlijst openbaar

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr

VOORSTEL AAN DE RAAD. De werkgroep Gemeenschappelijke Regelingen heeft de volgende reactie gegeven: Volgnr Onderwerp Beleidsbegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening Volgnr. 2011-043 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar B.C. Koolstra Afdeling Samenleving Datum voorstel 17 mei 2011 Opiniërende

Nadere informatie

2. Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019

2. Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019 Aanwezig: Voorzitter Mevrouw Y.P. van Mastrigt Wethouders De heer J.W.E. Klomps Mevrouw L.J. van Dort De heer M.J. van Dijk Mevrouw H.J. Veneklaas Secretaris Mevrouw A.J. van Hussel Adviseur / notulen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Nr. e170018513 Casenr. 17e0003009 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

Oordeelsvormende vergadering BESLUITENLIJST

Oordeelsvormende vergadering BESLUITENLIJST (22496\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 1 juni 2017 Tijd : 20.00 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer drs. E.J. Tellingen (voorzitter), de heer P.A.J. van Zoest

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Wilma van de Werken, loco Carel van Gelder Jan Burger Algemeen Onderwerp

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 26 april 2016 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-16-02784/Z.07091 Uitnodigingen - B&W

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 mei 2019

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 mei 2019 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, J.R. Zoetendal, J. van Veen en dhr. J. van Leeuwestijn (secretaris). Afwezig: dhr. J.C.F. Broekhuizen. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Besluit om:

Raadsvoorstel. Besluit om: Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 november 2018 Portefeuillehouder Mw. C. Kreuk-Wildeman Begrotingsprogramma Sociaal Domein (Programma 2) Onderwerp 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0759 Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020, concept 1e wijziging begroting 2019-1,

Nadere informatie

Denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Griffie vrijdag 9 juni 2017 8:48 'Griffie Culemborg'; Griffie Berg en Dal; Griffie; Griffie Druten; Griffie Heumen; Griffier Mook en Middelaar;

Nadere informatie

Datum vergadering 15 mei 2012

Datum vergadering 15 mei 2012 Gemeente Langedijk Datum vergadering 15 mei 2012 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

Voorstel tot vaststellen besluitenlijst voorgaande week.

Voorstel tot vaststellen besluitenlijst voorgaande week. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 7 maart 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.2058 *B.18.2058* Landgraaf, 16 november 2018 ONDERWERP: 3e -5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 BsGW

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d.: 15 mei 2018

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d.: 15 mei 2018 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d.: 15 mei 2018 Nr Afdel. Nr Onderwerp Besluit A Besluitenlijst van de vergadering van Conform 8 mei 2018 B Parafenbesluitenlijst

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 550663 Datum : 1 mei 2018 Programma : Regie Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg Informatie

Nadere informatie

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Geachte raadsleden,

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Geachte raadsleden, Datum 2 juli 2019 Gemeenteraden Kenmerk 19.0011822 Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Inlichtingen S. von dem Borne Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren Telefoon (06) 82 013339 Onderwerp Reactie

Nadere informatie