OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 16 MEI 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 16 MEI 2017"

Transcriptie

1 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 16 MEI 2017 Aanwezig: Burgemeester: M. ; wethouders: D. te Grotenhuis, G. Besseling en V. ; secretaris: A. Idema; loco-secretaris: T. Riet Afwezig: - VASTE AGENDAPUNTEN Zaaknummer Portefeuilleho Onderwerp Besluit uder College Lijst met uitnodigingen/leesmap Doorgenomen/voor kennisgeving aangenomen College Openbare besluitenlijst d.d. 9 mei 2017 Het besluit bij het onderwerp: Vaststelling Centrumplan Venhuizen wordt gewijzigd in: wordt één week aangehouden. Het besluit bij het onderwerp Beleidsregels jeugdhulp Drechterland 2017 wordt gewijzigd in conform vastgesteld. Voor het overige conform vastgesteld. College Ontwikkelingen regionale samenwerkingen - AB-SED 23 mei ABZ 17 mei 2017 College Raads- en /of RTG-vergaderingen - - Informatie voor kennisgeving aangenomen - Memo voor kennisgeving aangenomen RAADSBRIEVEN Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet. Met een toevoeging in de laatste alinea conform vastgesteld Subsidiebeleid. Conform vastgesteld. ADVIEZEN Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Burgemeester Aanwijzen locaties als Huis der gemeente. Alle locaties in de gemeente Drechterland aan te wijzen als Huis der gemeente, naast de vaste aangewezen trouwlocaties die er zijn. Er komen regelmatig verzoeken binnen van bruidsparen om hun huwelijk te voltrekken op een door henzelf gekozen locatie. Verder is het momenteel niet mogelijk om in elk dorp te trouwen. Dit is te voorkomen door (onder bepaalde voorwaarden) alle locaties in de gemeente Drechterland aan te wijzen als Huis der gemeente. 1

2 Burgemeester Burgemeester Burgemeester Addendum gedragscode medewerkers Team Inzet Vaststelling jaarstukken 2016 en Begroting 2018 Westfries Archief Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio NHN Besluit: T.z.t. nader advies over de leges. Voor het overige conform vastgesteld. De raad wordt geïnformeerd via een raadsbrief. De toevoeging van een addendum voor de doelgroep medewerkers Team Inzet voorlopig vast te stellen. De gedragscode geeft in grote lijnen de negen pijlers weer op het gebied van integriteit en gedrag wat van de medewerkers wordt verlangd. Het addendum gedragscode is opgesteld om te voorkomen dat de medewerkers professionele grenzen overschrijden en om duidelijkheid te bieden wat wel en niet toelaatbaar is. Na instemming van de OR volgt definitieve vaststelling. De Raad voor te stellen: - een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening een positieve zienswijze op de Begroting van 2018 af te geven. Op 24 april 2017 zijn per de Jaarstukken 2016 en de concept Begroting 2018 van het Westfries Archief (Wfa) ontvangen. De raad wordt gevraagd voor 5 juli een zienswijze te geven op stukken. Besluit: Het raadsvoorstel tekstueel aanpassen. Voor het overige conform vastgesteld. De raad voor te stellen om: 1. Een positieve zienswijze te geven op de Jaarrekening 2016, met het advies aan de Veiligheidsregio om: - geen bestemmingsreserve te vormen voor de instelling van de regionale meldkamer, maar de overschotten uit te keren aan de deelnemers. - de effecten van de nacalculatie te vermelden - te zorgen voor een overzicht van de totale jaarbijdrage, inclusief nacalculatie. 2. Een positieve zienswijze te geven op de Begroting 2017 met het advies aan de Veiligheidsregio om: - een dekkingsplan op te stellen voor het tekort in jaarschijf 2019; - door te gaan met het huidige bezuinigingsplan. 2

3 Wethouder Te Grotenhuis Wethouder Te Grotenhuis Wethouder Keuze kandidaat beheerder en exploitant sporthal de Sluis Zienswijze Jaarstukken 2016, voorjaarsnota 2017 en ontwerpbegroting 2018 GR WerkSaam Westfriesland. Zienswijze jaarstukken en begroting CAW De Veiligheidsregio NHN is een gemeenschappelijke regeling. Dit houdt in dat het vaststellen van de jaarrekening en de begroting een verantwoordelijkheid is van het algemeen bestuur. Ten aanzien van de financiële stukken van de Veiligheidsregio kunnen de gemeenteraden een zienswijze indienen. Met ingang van 1 juli 2017 met de heer en mevrouw Noordeloos uit Hoogkarspel contracten af te sluiten voor het beheer en de exploitatie sporthal de Sluis De huidige beheerder van sporthal de Sluis heeft te kennen gegeven te willen stoppen met ingang van 1 juli In een sollicitatieprocedure, waarin we na een selectie gesprekken hebben gehad met drie geïnteresseerden, is het echtpaar Noordeloos de meest geschikte kandidaat gebleken. 1. De raad kennis te laten nemen van de jaarrekening 2016, voorjaarsnota 2017 en begroting De raad voor te stellen om een positieve zienswijze af te geven over de jaarrekening 2016, voorjaarsnota 2017 en begroting 2018 WerkSaam heeft de jaarrekening 2016, voorjaarsnota 2017 en ontwerpbegroting 2018 toegezonden. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de ontwerpbegroting. Aan de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven met betrekking tot de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de CAW. 3

4 Wethouder Wethouder Verordening leidraad invordering 2017 Concept Jaarstukken 2016 (Jaarverslag) Het CAW (Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland) heeft de jaarstukken 2016 en begroting 2018 toegezonden en vraagt aan de gemeente om een zienswijze af te geven. Akkoord te gaan met de vaststelling van de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen per De gewijzigde Leidraad Invordering vast te stellen met terugwerkende kracht tot De concept Jaarstukken 2016 (Jaarverslag - tekstueel) vast te stellen Voorgesteld het Jaarverslag tekstueel vast te stellen. Het gaat hier dan om de vaststelling van de Programmateksten en Paragrafen. Besluit: Nog niet besproken Wethouder Kadernota In te stemmen met de opgenomen teksten in de Kadernota ; 2. In te stemmen met de financiële uitkomst van de Kadernota ; 3. De raad voor te stellen middels bijgevoegd raadsvoorstel en -be-sluit in te stemmen met de diverse beslispunten opgenomen in de Kadernota Wethouder Besseling Aanvraag omgevingsvergunning vervangen ramen in het gemeentelijk monument De Kadernota is op 9 mei 2017 in het college besproken. De opmerkingen vanuit het college zijn in deze versie verwerkt. Ter vaststelling wordt nu de Kadernota aangeboden. Besluit: Met aanpassingen vastgesteld. 1. Medewerking te verlenen aan het vervangen van de bestaande ramen in het gemeentelijk monument Dorpsweg 114 in Schellinkhout door ramen voorzien van HR++ dubbel glas met wienersprossen. Dit op voorwaarde dat wordt aangetoond dat het aanzicht van het monument niet onevenredig wordt aangetast; 4

5 Dorpsweg 114 te Schellinkhout. 2. De beoordelingscriteria voor de erfgoedcommissie als volgt aan te vullen en in de eerstvolgende actualisatie van het erfgoedbeleid op te nemen: De toepassing van dubbel glas in ramen en kozijnen van een monument is toegestaan op voorwaarde dat het aanzicht van het monument niet onevenredig wordt aangetast Wethouder Besseling Vaststelling Centrumplan Venhuizen De eigenaar van het gemeentelijk monument Dorpsweg 114 in Schellinkhout heeft het verzoek gedaan om de bestaande ramen die zijn voorzien van enkel glas te mogen vervangen door ramen met HR++ dubbel glas. De erfgoedcommissie heeft een negatief advies uitgebracht en een alternatieve oplossing voorgesteld. 1. in te stemmen met het Centrumplan Venhuizen; 2. de gemeenteraad voor te stellen het Centrumplan Venhuizen vast te stellen; 3. de gemeenteraad voor te stellen een startkrediet beschikbaar te stellen van ; 4. het krediet ten laste te brengen van de Algemene Reserve. Het Centrumplan Venhuizen is een visie op de ontwikkeling van het dorpshart van Venhuizen. Het is voortgekomen uit de plannen voor de herontwikkeling van het gemeentehuis Venhuizen en het dorpsplan Venhuizen. De visie heeft een uitvoeringsprogramma, waarbij de focus van de gemeente ligt op de locatie gemeentehuis Venhuizen en de herontwikkeling van de openbare ruimte van het centrum. Daarnaast is woningbouw op zowel bestaande locaties als uitlegplekken een prioriteit. Besluit: Het startkrediet t.z.t. opnemen in de GREX. Voor het overige conform vastgesteld. 5

6 BESLUIT COLLEGE D.D. 23 MEI 2017 AKKOORD Secretaris Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder A. Idema M. D. te Grotenhuis V. G. Besseling paraaf paraaf paraaf paraaf paraaf BESPREKEN 6

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. Besseling en J. ; secretaris:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017 Aanwezig: Afwezig: W. van Beek, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, J. Munnik en

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 14 MEI 2019

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 14 MEI 2019 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 14 MEI 2019 Aanwezig: Burgemeester: M. ; wethouders: D. te Grotenhuis, G. en J. ; secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en locosecretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 17 JANUARI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 17 JANUARI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 17 JANUARI 2017 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. en V. Reus; secretaris:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 13 MAART 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 13 MAART 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 13 MAART 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. en P. ; secretaris: A.J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 5 DECEMBER 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 5 DECEMBER 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 5 DECEMBER 2017 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. en P. Kuiken;

Nadere informatie

- ADVIEZEN Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Burgemeester Pijl

- ADVIEZEN Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Burgemeester Pijl OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 15 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester: M. ; wethouders: D. te Grotenhuis, G. en V.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 JANUARI College Leesmap/uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 JANUARI College Leesmap/uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 JANUARI 2018 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en loco-secretaris Slagter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 AUGUSTUS 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 AUGUSTUS 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 AUGUSTUS 2017 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Luyckx en Struijlaart en loco-secretaris Slagter Secretaris Schadé

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Olierook, Kok, De Jong en Wijnne, secretaris Reus en loco-secretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 AUGUSTUS 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 AUGUSTUS 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 AUGUSTUS 2017 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouder: D. te ; secretaris: A.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 MEI 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-Kuiper, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en locosecretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 24 JANUARI 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 24 JANUARI 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 24 JANUARI 2017 Aanwezig: Burgemeester Baas, wethouders Olierook, Kok, Wijnne, loco-secretaris Idema Afwezig: wnd.-secretaris Slagter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 13 MAART 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 13 MAART 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 13 MAART 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-Kuiper, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé Locosecretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 28 MEI 2019

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 28 MEI 2019 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 28 MEI 2019 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Van Zuijlen, de wethouders Luyckx, Struijlaart en Heutink-, secretaris Schadé en locosecretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 20 DECEMBER 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 20 DECEMBER 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. en V. ; secretaris: A.

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADE- RING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE DRECHTERLAND

AGENDA OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADE- RING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE DRECHTERLAND Aanwezig: Burgemeester Secretaris : R.J.H. van der Riet : A. Idema : V. Reus : D. te Grotenhuis : J.C.N. Wagenaar BURGEMEESTER 1.1 Onderwerp : Openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 13 november 2012.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 06 MAART 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 06 MAART 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 06 MAART 2018 Aanwezig: Afwezig: R. Wortelboer, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos en T. Schuitemaker,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: N. Slagter, locoburgemeester, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016. OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016 Aanwezig: Afwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos en

Nadere informatie

1.4 - Onderwerp : Brainstormen met Theo Riet op verzoek van de secretaris. Besluit Verschoven naar volgende week.

1.4 - Onderwerp : Brainstormen met Theo Riet op verzoek van de secretaris. Besluit Verschoven naar volgende week. Aanwezig: Burgemeester Secretaris : R.J.H. van der Riet : mr. F.L. Romkema : L.M.B.C. Wagenaar-Kroon : D. te Grotenhuis : J.C.N. Wagenaar BURGEMEESTER 1.1 Onderwerp : Openbare besluitenlijst B&W-vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 maart 2017

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 maart 2017 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. J. van Leeuwestijn (secretaris). Afwezig: dhr. J.C.F. Broekhuizen Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Nummer 19 Locatie Gemeentehuis Den Burg Datum 15 mei 2018 Aanwezig De heer M.C. Uitdehaag (voorzitter) De heer T. van Waes

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 OKTOBER 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 OKTOBER 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 OKTOBER 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-, de wethouders Luyckx, Struijlaart en Heutink-Wenderich, secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 12 DECEMBER 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 12 DECEMBER 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 12 DECEMBER 2017 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en loco-secretaris Slagter

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 21.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 21.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 21.O (22-05-2018) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC 19 JUNI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC 19 JUNI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC 19 JUNI 2018 Aanwezig: Afwezig: R. Wortelboer, burgemeester, L. Groot, N. Slagter en B. Nootebos, wethouders

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Datum vergadering 15 mei 2012

Datum vergadering 15 mei 2012 Gemeente Langedijk Datum vergadering 15 mei 2012 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Openbare besluitenlijst Collegevergadering Datum 28-05-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie Bestuurskamer (2.58) Voorzitter Aanwezigen H.A.G. Hellegers D. van Deurzen, G. van Heeswijk, H.A.G. Hellegers, F.J.M.

Nadere informatie

Datum vergadering 21 mei 2013

Datum vergadering 21 mei 2013 Gemeente Langedijk Datum vergadering 21 mei 2013 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 550663 Datum : 1 mei 2018 Programma : Regie Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg Informatie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 31 OKTOBER 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 31 OKTOBER 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 31 OKTOBER 2017 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en loco-secretaris Slagter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d.: 15 mei 2018

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d.: 15 mei 2018 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d.: 15 mei 2018 Nr Afdel. Nr Onderwerp Besluit A Besluitenlijst van de vergadering van Conform 8 mei 2018 B Parafenbesluitenlijst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 BESLUITENLIJST (14) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A.C. Bragt (loco) Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 NOVEMBER 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 NOVEMBER 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 NOVEMBER 2015 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 Aanwezig zijn: De heer R.J. v.d. Zwaag, burgemeester De heer J. Melse, wethouder De heer R.M.A. Molenaar, wethouder De heer C. Maas, wethouder De heer

Nadere informatie

*Z022B83434B* BESLUITENLIJST openbaar Weesp bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015

*Z022B83434B* BESLUITENLIJST openbaar Weesp bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 *Z022B83434B* BESLUITENLIJST openbaar Weesp bij de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 Besluitnummer Onderwerp Besluit Z.47161/D.2347 Overeenkomsten arbeidsontwikkeling en werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen

Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen Datum 14-05-2019 Tijd 9:00-12:30 enlijst College BenW openbaar Wijchen Locatie Voorzitter Aanwezigen Toelichting Wijchen, kamer burgemeester Verheijen, Hans Remco Boer, Titus Burgers, Nick Derks, Geert

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst - College van B&W

Openbare besluitenlijst - College van B&W Datum 23-04-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie B&W kamer Voorzitter B. Koelewijn Openbare besluitenlijst - College van B&W 1. Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van 16 april 2019 19INT00476

Nadere informatie

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11.

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11. Gemeente Heerde Raadsvergaderin 1 3 MEI 2013 ([ cittamow Raadsvoorstel Raadsvergadering 13 mei 2013 Commissie Ruimte[/]Samenleving 23 april 2013 Agendapunt 11. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Afdeling en

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College vergadering van 23/04/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN002335

Openbare besluitenlijst College vergadering van 23/04/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN002335 Openbare besluitenlijst College vergadering van 23/04/2014 Aanwezig: Nummer: 14IN002335 Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Willems, J.W.

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Nr. e170018513 Casenr. 17e0003009 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0012169* 15.0012169 Raadsvergadering: 17-12-2015 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Wijziging van de Westfriese gemeenschappelijke regelingen Behandeld

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid RTG: 12-10-2015 Raadsvoorstel: 22-9-2015, nr. 2015-53 Portefeuillehouder: Programma:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Nr. e160018552 Casenr. 16e0004127 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Registratienummer : 2010/7683 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) J Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf N Weth. W. van Hees

Nadere informatie

BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019

BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 BW besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 14 mei 2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1. De noten en

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp openbare besluitenlijst college 12 mei 2015

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp openbare besluitenlijst college 12 mei 2015 Zaaknummer 00434869 Onderwerp openbare besluitenlijst college 12 mei 2015 Collegevoorstel Inleiding De openbare besluitenlijst van 12 mei 2015 treft u bijgaand aan. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 3 juni 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 3 juni 2014 Zaaknummer: 0392736 openbare besluitenlijst college 3 juni 2014 Collegevoorstel Inleiding De openbare besluitenlijst van 3 juni 2014 treft u bijgaand aan. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING College van Burgemeester en s DATUM 3 November 2015 TIJDSTIP 9:30 uur Aanwezig zijn: L.M. Driessen-Jansen Burgemeester H. Romeijn Gemeentesecretaris M.H. van der Eng C.J.M.W. Wassenaar J.J.F.M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006379* 16.0006379 Raadsvergadering: 9-6-2016 Voorstel: 4.54 Agendapunt: 21 Onderwerp Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 3 mei 2016 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Fackeldey, Sparreboom, Van den Heuvel en Van Wageningen alsmede loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 18 APRIL 2017

2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 18 APRIL 2017 830 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg van 9 mei 2017, 9.00 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Van: J. Lehmann - Roede Tel nr: 8649 Nummer: 16A.00895

Van: J. Lehmann - Roede Tel nr: 8649 Nummer: 16A.00895 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: J. Lehmann - Roede Tel nr: 8649 Nummer: 16A.00895 Datum: 4 oktober 2016 Team: KCC Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 DECEMBER 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 DECEMBER 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 DECEMBER 2018 Aanwezig: Afwezig: R. Wortelboer, burgemeester, L. Groot, N. Slagter en B. Nootebos,

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *17.0013626* 17.0013626 Raadsvergadering: 21-12-2017 Voorstel: 8.51 Agendapunt: 19 Onderwerp Verbetering informatievoorziening door gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei 2016

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei 2016 BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 17 mei Aanwezig: De wnd. burgemeester, de heer M. Houtman De wethouder I, de heer W. van der Leij De wethouder II, de heer T. Meijdam De wethouder III, de

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 mei 2019

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 28 mei 2019 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, J.R. Zoetendal, J. van Veen en dhr. J. van Leeuwestijn (secretaris). Afwezig: dhr. J.C.F. Broekhuizen. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02206 Z/G/16/38339 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 9 mei 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S Datum 13 mei 2014 Openbaar Burgemeester Secretaris Mr. drs. A.J. Borgdorff Mr.

Nadere informatie

Vergadering Monumentencommissie 21 maart 2019

Vergadering Monumentencommissie 21 maart 2019 Verslag Vergadering Monumentencommissie 21 maart 2019 Aan : leden van de Monumentencommissie Locatie : raadszaal, Herenweg 4, te Noordwijkerhout Datum : 21 maart 2019 Tijd : 9.00 uur Zaaknummer : 2852

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Vergadering college van B&W

BESLUITENLIJST Vergadering college van B&W BESLUITENLIJST Vergadering college van B&W Opsteller: Mailadres: Els Jonker els.jonker@midden-groningen.nl Aanwezig: R.W. Munniksma, burgemeester, voorzitter A.F. Woortman, wethouder P. Verschuren, wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/05/2016 week 20. Nr. Afdeling 1. Domein Bestuur en Organisatie GGD NOG concept programmabegroting 2017 16.00257

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Nummer 9 Locatie Gemeentehuis Den Burg Datum 28 februari 2017 Aanwezig De heer M.C. Uitdehaag (voorzitter) De heer R. van

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 17A, Venhuizen (OV989/41755)

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 17A, Venhuizen (OV989/41755) Nr. 30766 205 Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 7A, Venhuizen (OV989/4755) Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte

Nadere informatie

openbare besluitenlijst college

openbare besluitenlijst college openbare besluitenlijst college Reg.nr.: IN18-01539 Datum collegevergadering: 01-05-2018 Aanwezig: Dhr. J.G.M.T. Ubachs, burgemeester (wnd.) Mevr. C.M.M. Noordman, secretaris Mevr. P.J.E. van de Loo, wethouder

Nadere informatie

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw,

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw, 0117 gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus 97 9640 AB VEENDAM Registratienummer: 2018003670 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 Contactpersoon: mevrouw N. Abramjan Leek, 28 mei 2018 Geachte heer,

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 20 DECEMBER 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 20 DECEMBER 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 20 DECEMBER 2016 Aanwezig: Afwezig: W. van Beek, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos en T. Schuitemaker,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 20 september 2016.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 20 september 2016. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op dinsdag 20 september 2016. Aanwezig: Arnoud Rodenburg (burgemeester) Hans Horlings (wethouder) Govert van Oord (wethouder) Annemiek

Nadere informatie

*128* B&W besluitenlijst. Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019

*128* B&W besluitenlijst. Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019 *128* Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2019 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven MPM (burgemeester) De heer Mr. S.B.J. Backus (wethouder); De heer P.H.G. Verlinden (wethouder); De heer

Nadere informatie

Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen.

Akkoord (Gewijzigd besloten). Onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 23 april 2019 VAN HILLEGOM Status Openbaar Aanwezig Definitief Ja Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder;mevr. C.B. Baauw, secretaris;dhr.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 1 juni 2015 om 09.00 uur. Aanwezig: Drs. H.A.G.

Nadere informatie

Cie / Raad Onderwerp Preventieve Maatregelen Jeugd OPB RAAD

Cie / Raad Onderwerp Preventieve Maatregelen Jeugd OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 5 februari 2019 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder drs. A. Uijlenhoet Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder drs. L.I. Smit-Volkers Wethouder

Nadere informatie

Raadsvergadering: 27 juni 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 27 juni 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 27 juni 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 16 Voorstelnr.: RB2017039 Onderwerp: Zienswijze begroting 2018 en jaarstukken 2016 gemeenschappelijke regeling RHCA Programma: Dienstverlening,

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 5 november 2013

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 5 november 2013 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan,, L. Buwalda, S. Siebenga *), A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. *) Heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming over

Nadere informatie

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 Aanwezig: burgemeester Hans Janssen, wethouders Ina Batenburg, Sjef Verhoeven en Peter Smit en gemeentesecretaris Ineke Depmann BESPREEKPUNTEN Vaststelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 26 mei 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal Dossiercode: D-14.00016; document 2014.36208 Besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van Woensdrecht van 16 september genomen besluiten 8 t/m 12 september 2014 door parafen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 februari 2016 om 9.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00509545 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 27 juni 2017 Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van Baanbrekers heeft de geactualiseerde begroting 2017,

Nadere informatie