Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur"

Transcriptie

1 Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel beslissing 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Vastgesteld vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 april Verbonden Partijen - 3. Er zijn geen stukken van de griffie Onderwerp: Tarief voor verkoop agrarische grond als restgroen 1. taxatie vast te stellen voor restgroenstroken op grond met agrarische bestemming en 2. deze taxatie te laten gelden voor vergelijkbare stroken gemeentegrond met agrarische bestemming. 5. Onderwerp: Zienswijze op jaarrekening 2019 VRGZ 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, inhoudende instemmen met het voorstel om: a. Het overschot op het programma Crisis & Rampenbestrijding te gebruiken om: i toe te voegen aan de algemene reserve ii toe te voegen aan de bestemde reserve organisatieontwikkeling b. Het tekort op programma RAV te dekken met uit de reserve aanvaardbare kosten. 6. Onderwerp: Zienswijze op begroting 2020 & begrotingswijziging 2019 VRGZ 1. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2020 en het voorstel tot wijziging van de Pagina 1 van 6

2 begroting 2019 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), inhoudende: a. Niet akkoord met een extra gemeentelijke bijdrage en verhoging van de jaarbijdrage per 2019 door tegenvallende onderhoudskosten brandweerkazernes (begrotingswijziging). In plaats daarvan te vragen om een creatief dekkingsvoorstel en een second opinion op de herziening van het meerjaren onderhoudsplan. b. Akkoord met verhoging van de jaarbijdrage per 2020 met de kosten voor hogere verzekeringspremie en schoon werken door de brandweer. c. Akkoord met 2,9% indexverhoging van de vastgestelde jaarbijdrage De nog te blijken effecten van de besluitvorming in het AB VRGZ te verwerken in de 2 e voortgangsrapportage 2019 en onze begroting 2020 e.v. 7. Onderwerp: Bouwplan Esdoornstraat Meidoornstraat 1. In te stemmen met het concept van de exploitatieovereenkomst tussen gemeente en Stichting Kleurrijk Wonen, waarin afspraken worden vastgelegd voor de onderlinge kostenverdeling ten behoeve van de herstructurering van de Esdoornstraat en de Meidoornstraat; 2. Wethouder Brink te machtigen om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen. 9. Onderwerp: Zienswijze Raad Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020 Regio Rivierenland De gemeenteraad voor te stellen om: 1. de bijgevoegde zienswijzen vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met de volgende stukken van de Regio Rivierenland: 1.1 de ontwerp-jaarstukken 2018, Pagina 2 van 6

3 1.2 de ontwerp-programmabegroting 2020, 2. de concept zienswijzen binnen de termijn namens de raad in te laten dienen door de vakcommissie. 10. Onderwerp: Terugblik en verantwoording congres Pluk het geluk in Tiel 1. In te stemmen met de terugblik op en verantwoording van het landelijk congres Pluk het geluk in Tiel van 28 maart jl.. 2. Kennis te nemen van de eerste ideeën voor borging van de opbrengst. 3. De notitie ter bespreking voor te leggen aan de commissie bestuur van 6 juni as. 11. Onderwerp: Jaarrekening recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Om de Raad voor te stellen geen zienswijze/reactie in te dienen op de jaarrekening van het recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal. 12. Onderwerp: Zienswijze Raad jaarstukken 2018 Avri De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling Avri. 13. Onderwerp: Werkprogramma 2019 Omgevingsdienst Rivierenland 1. Het Werkprogramma 2019 Omgevingsdienst Rivierenland vast te stellen. 2. De vakcommissie Bestuur via bijgevoegde infomatienota over uw besluit te informeren. 14. Onderwerp: Zienswijze Raad Begroting 2020 Avri De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de Begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Avri. Beslispunt aanpassen in: 1. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel en brief voor te stellen een zienswijze te geven op de jaarrekening 2018, waarin is opgenomen dat de gemeenteraad slechts kennis neemt van de begroting, gezien de onzekerheden die er nog bestaan in de begroting. Daarnaast roept de gemeenteraad AVRI om de kostenstijging zoveel als mogelijk te beperken en, indien mogelijk, binnen de begroting op te lossen. Op basis van dit beslispunt ook raadsvoorstel en zienswijze aanpassen. Pagina 3 van 6

4 15. Onderwerp: Toetreding tot werkgeversvereniging door BSR de gemeenteraad voor te stellen om de bijgevoegde zienswijze vast te stellen waarmee ingestemd wordt met toetreding door BSR tot de werkgeversvereniging Vereniging werken voor waterschappen per 1 januari Onderwerp: Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe De raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (hierna: BWB) 17 Onderwerp: Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR 1. De gemeenteraad voor te stellen om de bijgevoegde zienswijze vast te stellen waarmee ingestemd wordt met de voorlopige jaarstukken 2018 van BSR, inclusief de vaststelling van de resultaatbestemming. 2. De gemeenteraad voor te stellen om de bijgevoegde zienswijze vast te stellen waarmee ingestemd wordt met de concept begroting 2020 van BSR. 3. De gemeenteraad voor te stellen om ten aanzien van de visie in de begroting 2020 het voorbehoud te maken dat op bestuurlijk niveau niet op voorhand akkoord gegaan wordt met uniformering van alle belastingverordeningen welke door BSR namens de gemeente Tiel worden uitgevoerd. 18. Onderwerp: Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019 In de zienswijze zelf aanpassen dat bijdrage 2020 niet verder wordt verhoogd. 1. in te stemmen met het raadsvoorstel waarmee de gemeenteraad toestemming wordt gevraagd om in te stemmen met het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling BSR 2019, inclusief de bijlage met overgedragen bevoegdheden; 2. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling BSR 2019, inclusief bijlage met overgedragen bevoegdheden Pagina 4 van 6

5 19. Onderwerp: Zienswijze Concept Jaarrekening 2018 GGD Gelderland Zuid 2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 GGD Gelderland Zuid; 3. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel en brief voor te stellen een zienswijze te geven op de jaarrekening 2018, waarin is opgenomen dat zij : a. Akkoord gaat met het voorstel de kosten voor de extra geleverde diensten Veilig Thuis ad in rekening te brengen bij de betrokken gemeenten. b. Niet akkoord gaat met het voorstel het weerstandsvermogen tot de norm van 100% aan te vullen. c. De GGD GZ verzoekt voor de jaarverantwoording dezelfde opzet te hanteren als die van de begroting, zodat de raad haar controlerende rol beter kan vervullen; 4. De raad voor te stellen de nog te blijken financiële effecten van besluitvorming in het AB GGD Gelderland Zuid op 27 juni 2019 te verwerken in de Planning en Control cyclus (min en max ). 22. Onderwerp: Antwoord op brief dd. 14 april 2019 Cliëntenraad Werkzaak 1. De brief dd. 14 april 2019 van de Cliëntenraad Werkzaak te beantwoorden met bijgaande concept brief; 2. De antwoord brief als ingekomen stuk ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie samenleving. 23. Onderwerp: Beantwoording art.41 vragen over het Rijksprogramma voor vaccinaties Middels bijgevoegde brief (bijlage 1) de door de gemeenteraadsfractie D66 Tiel gestelde vragen (ex. Art. 41 RvO) over het Rijksprogramma voor vaccinaties te beantwoorden. 25. Onderwerp: Jaarrekening 2018 Regionaal Archief Rivierenland Beslispunt 1 en 2 Conform advies vastgesteld. Instemmen met aangepast beslispunt 3 de raad voor te stellen de nog te blijken financiële effecten van besluitvorming in het AB GGD Gelderland Zuid op 27 juni 2019 te verwerken in de planning en controlcyclus. Dit beslispunt ook in raadsvoorstel aanpassen. 1. De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland (RAR), inhoudende Pagina 5 van 6

6 dat het batig saldo van 8.173,-- ( 0,039 per inwoner) toegevoegd wordt aan de algemene reserve. 2. Het raadsvoorstel voor te leggen in de commissievergadering samenleving d.d. 29 mei 2019 en aan de raad d.d. 19 juni Onderwerp: Begroting 2020 Regionaal Archief Rivierenland 1. De gemeenteraad voor te stellen een negatieve zienswijze in te dienen over de begroting 2020 van het Regionaal Archief Rivierenland door een bezuinigingstaakstelling op te leggen en de begroting alleen voor prijs- en loonindex te laten stijgen. 2. Het raadsvoorstel voor te leggen in de commissievergadering samenleving d.d. 29 mei 2019 en aan de raad d.d. 19 juni Onderwerp: Analyse omvang jeugdhulp Tiel 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport Analyse omvang jeugdhulp Tiel 2. De aanbevelingen zoals beschreven in het onderzoeksrapport te onderschrijven (zie bijlage 1) 3. Het rapport met een informatienota ter kennis te brengen van de Commissie Samenleving van 29 mei 2019 Beslispunt 1 en 2 conform advies vastgesteld. Instemmen met aangepast beslispunt 3: het rapport met een bespreeknota aan de commissie Samenleving sturen. Een bespreeknota toevoegen waarin de commissie wordt gevraagd of commissie zich herkent in conclusies en aanbevelingen. B. Uitnodigingen: 1. Regionale LHBTI bijeenkomst 6 juni. 1. Wethouder Brink en burgemeester Beenakker D. Pers Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2019 de secretaris, de burgemeester, Pagina 6 van 6

Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen

Besluitenlijst College BenW openbaar Wijchen Datum 14-05-2019 Tijd 9:00-12:30 enlijst College BenW openbaar Wijchen Locatie Voorzitter Aanwezigen Toelichting Wijchen, kamer burgemeester Verheijen, Hans Remco Boer, Titus Burgers, Nick Derks, Geert

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 14 mei 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 2 mei 2017 om 9.00 uur Afwezig: burgemeester Beenakker en wethouder Melissen (verlof) Onderwerpen voorzien van

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 9 april 2019 om 9.00 uur. nr. voorstel beslissing

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 9 april 2019 om 9.00 uur. nr. voorstel beslissing Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 9 april 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Vastgesteld Openbare besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg van 14 mei 2019 Aanwezig: Burgemeester G. van Grootheest Wethouders C. Stolwijk, J. Reus,

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 15 januari 2019 om 9.00 uur Afwezig: Ben Brink

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 15 januari 2019 om 9.00 uur Afwezig: Ben Brink Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 15 januari 2019 om 9.00 uur Afwezig: Ben Brink Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 22 augustus 2017 om 9.00 uur. nr. voorstel beslissing

Gemeente Tiel. Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 22 augustus 2017 om 9.00 uur. nr. voorstel beslissing Gemeente Tiel Agenda van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 22 augustus 2017 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 4 december 2018 om 9.00 uur. afwezig: Wethouder Melissen

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 4 december 2018 om 9.00 uur. afwezig: Wethouder Melissen Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 4 december 2018 om 9.00 uur afwezig: Wethouder Melissen Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017

BESLUITENLIJST (14) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 BESLUITENLIJST (14) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 18 april 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A.C. Bragt (loco) Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Openbare besluitenlijst Collegevergadering Datum 28-05-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie Bestuurskamer (2.58) Voorzitter Aanwezigen H.A.G. Hellegers D. van Deurzen, G. van Heeswijk, H.A.G. Hellegers, F.J.M.

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 11 december 2018 om 9.00 uur. afwezig: Marcel Melissen

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 11 december 2018 om 9.00 uur. afwezig: Marcel Melissen Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 11 december 2018 om 9.00 uur afwezig: Marcel Melissen Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

Gemeente Tiel nr. voorstel beslissing

Gemeente Tiel nr. voorstel beslissing Gemeente Tiel Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 11 juni 2019 om 9.00 uur Marcel Melissen afwezig. Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van

Nadere informatie

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 19 juni 2019 Portefeuillehouder M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR Besluit om: 1. De bijgevoegde zienswijze vast

Nadere informatie

Met een enkele aanpassing akkoord en vastgesteld. wethouders d.d. 18 juli en 25 juli Burgerparticipatie. Geen bijzonderheden.

Met een enkele aanpassing akkoord en vastgesteld. wethouders d.d. 18 juli en 25 juli Burgerparticipatie. Geen bijzonderheden. Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 8 augustus 2017 om 9.00 uur Afwezig: burgemeester Beenakker en wethouder Driessen Onderwerpen voorzien van een

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (19) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 28 mei 2019

BESLUITENLIJST (19) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 28 mei 2019 BESLUITENLIJST (19) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 28 mei 2019 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder :

Nadere informatie

8 mei Machtiging wethouder van Swam ondertekening convenant

8 mei Machtiging wethouder van Swam ondertekening convenant LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL 8 mei 2018 Status Openbaar Voorzitter Aanwezig Definitief Ja Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos;Gemeentesecretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 Aanwezig zijn: De heer R.J. v.d. Zwaag, burgemeester De heer J. Melse, wethouder De heer R.M.A. Molenaar, wethouder De heer C. Maas, wethouder De heer

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (19) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 29 mei 2018

BESLUITENLIJST (19) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 29 mei 2018 BESLUITENLIJST (19) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 29 mei 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder :

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 17 oktober om 9.00 uur Afwezig: burgemeester Beenakker.

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 17 oktober om 9.00 uur Afwezig: burgemeester Beenakker. Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 17 oktober om 9.00 uur Afwezig: burgemeester Beenakker. Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (21) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 12 juni 2017

BESLUITENLIJST (21) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 12 juni 2017 BESLUITENLIJST (21) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 12 juni 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder :

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 16 mei 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen. Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (13) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 april 2019

BESLUITENLIJST (13) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 april 2019 BESLUITENLIJST (13) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 april 2019 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02206 Z/G/16/38339 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 9 mei 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Oordeelsvormende vergadering BESLUITENLIJST

Oordeelsvormende vergadering BESLUITENLIJST (22496\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 1 juni 2017 Tijd : 20.00 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer drs. E.J. Tellingen (voorzitter), de heer P.A.J. van Zoest

Nadere informatie

Gemeente Tiel. 4. Onderwerp: Onttrekking deel Inundatiedijk- Noord uit openbaarheid. Conform advies vastgesteld.

Gemeente Tiel. 4. Onderwerp: Onttrekking deel Inundatiedijk- Noord uit openbaarheid. Conform advies vastgesteld. Gemeente Tiel Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 12 maart 2019 om 9.00 uur Afwezig: Burgemeester Beenakker Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 26 mei 2015 Aanwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Mw. mr. C.A. Peters, secretaris Dhr. H. Klijnstra MBA, wet Dhr. L. van Schoonhoven,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (39) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 november 2018

BESLUITENLIJST (39) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 november 2018 BESLUITENLIJST (39) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 november 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wets d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. drs. A. Mans, burgemeester Dhr. G.A. Suanet QC, loco-secretaris Dhr. C.P.M. Rood Dhr. M. Steeman Dhr.

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 19 maart 2019 om 9.00 uur

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 19 maart 2019 om 9.00 uur Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 19 maart 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 4 november 2014 om 09.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Vergaderstukken B&W besluitenlijst 7 maart Orgaan: Burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 7 maart 2017 Aanvang: 09:00 uur Locatie:

Vergaderstukken B&W besluitenlijst 7 maart Orgaan: Burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 7 maart 2017 Aanvang: 09:00 uur Locatie: Vergaderstukken B&W besluitenlijst 7 maart 2017 Orgaan: Burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 7 maart 2017 Aanvang: 09:00 uur Locatie: Concept agenda Nieuwsbrief Voor de gemeenteraad Maris [ Dinsdag

Nadere informatie

24 oktober Burgemeester C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld;Gemeentesecretaris P.G. Arissen;Wethouder A.P.M.

24 oktober Burgemeester C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld;Gemeentesecretaris P.G. Arissen;Wethouder A.P.M. LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL 24 oktober 2017 Status Openbaar Voorzitter Aanwezig Definitief Ja C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld Burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 BESLUITENLIJST (4) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. Bragt Wethouder

Nadere informatie

Datum vergadering 15 mei 2012

Datum vergadering 15 mei 2012 Gemeente Langedijk Datum vergadering 15 mei 2012 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (20) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 5 juni 2018

BESLUITENLIJST (20) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 5 juni 2018 BESLUITENLIJST (20) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 5 juni 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder :

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015 om 9.00 uur

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015 om 9.00 uur Gemeente Tiel - 1 - Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een "ster" krijgen uitstel van publicatie met 1 week. volgnr.

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en locosecretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (35) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 24 oktober 2017

BESLUITENLIJST (35) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 24 oktober 2017 BESLUITENLIJST (35) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 24 oktober 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (40) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 22 november 2016

BESLUITENLIJST (40) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 22 november 2016 BESLUITENLIJST (40) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 22 november 2016 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 17, 7 mei 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Wilma van de Werken, loco Carel van Gelder Jan Burger Algemeen Onderwerp

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 17 juli Secretaris Uitnodigingen:

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 17 juli Secretaris Uitnodigingen: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 25 juli 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie 0 = Algemeen/BMO

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.2058 *B.18.2058* Landgraaf, 16 november 2018 ONDERWERP: 3e -5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 BsGW

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (2) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 januari 2017

BESLUITENLIJST (2) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 januari 2017 BESLUITENLIJST (2) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 januari 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Zienswijze op het brandweerzorgplan en verzoek om extra financiële bijdragen VRGZ

Zienswijze op het brandweerzorgplan en verzoek om extra financiële bijdragen VRGZ Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Onderwerp Burgemeester 1. Veiligheid Zienswijze op het brandweerzorgplan en verzoek om extra financiële bijdragen VRGZ Voorstel

Nadere informatie

Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 4 december 2018

Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 4 december 2018 BESLUITENLIJST (41) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 4 december 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 19 juni 2018

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 19 juni 2018 BESLUITENLIJST (22) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 19 juni 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (06) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 12 februari 2019

BESLUITENLIJST (06) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 12 februari 2019 BESLUITENLIJST (06) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 12 februari 2019 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018

BESLUITENLIJST (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018 BESLUITENLIJST (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluit om: Inleiding

Raadsvoorstel Besluit om: Inleiding Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 19 juni 2019 Portefeuillehouder C. Kreuk - Wildeman Begrotingsprogramma 2 Sociaal Domein Verbonden partijen Onderwerp Zienswijze op concept-begroting 2020 GGD

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 7 januari 2014

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 7 januari 2014 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 7 januari 2014 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 JANUARI College Leesmap/uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 JANUARI College Leesmap/uitnodigingen Voor kennisgeving aangenomen BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 9 JANUARI 2018 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé en loco-secretaris Slagter

Nadere informatie

Besluitenlijst (16) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 april 2013

Besluitenlijst (16) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 april 2013 Besluitenlijst (16) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 april 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni Overzichtnr.: 05

INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni Overzichtnr.: 05 INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 17 juni 2015 Overzichtnr.: 05 Doel: het via Internet (gemeentelijke website) geven van informatie over het feitelijke verloop van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (35) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 oktober 2018

BESLUITENLIJST (35) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 oktober 2018 BESLUITENLIJST (35) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 oktober 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst - College van B&W

Openbare besluitenlijst - College van B&W Datum 23-04-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie B&W kamer Voorzitter B. Koelewijn Openbare besluitenlijst - College van B&W 1. Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van 16 april 2019 19INT00476

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 16 MEI 2017 Aanwezig: Burgemeester: M. ; wethouders: D. te Grotenhuis, G. Besseling en V. ; secretaris:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/05/2016 week 20. Nr. Afdeling 1. Domein Bestuur en Organisatie GGD NOG concept programmabegroting 2017 16.00257

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 oktober 2016.

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 oktober 2016. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 oktober 2016. Aanwezig: Arnoud Rodenburg (burgemeester) Hans Horlings (wethouder) Govert van Oord (wethouder) Annemiek de

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0701 *B.19.0701* Landgraaf, 8 april 2019 ONDERWERP: Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

Denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Griffie vrijdag 9 juni 2017 8:48 'Griffie Culemborg'; Griffie Berg en Dal; Griffie; Griffie Druten; Griffie Heumen; Griffier Mook en Middelaar;

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (10) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 21 maart 2017 AANWEZIG:

BESLUITENLIJST (10) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 21 maart 2017 AANWEZIG: BESLUITENLIJST (10) Van de vergadering van Burgemeester en s van de gemeente Zaltbommel d.d. 21 maart 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Secretaris : C.A.H. Zondag : A.C.Bragt : S.H. Buwalda : H.J. Looijen : L.H.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris C.C. Boode 0. ADV/M/15/09664 Z/M/15/15761 Secretaris C.C. Boode Agenda college 1. ADV/M/15/09658

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (11) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 27 maart 2018

BESLUITENLIJST (11) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 27 maart 2018 BESLUITENLIJST (11) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 27 maart 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

OPENBAAR NOTULEN. van de vergadering van. burgemeester en wethouders. nr oktober M. van Middelkoop. wethouder W. Mulckhuijse afwezig

OPENBAAR NOTULEN. van de vergadering van. burgemeester en wethouders. nr oktober M. van Middelkoop. wethouder W. Mulckhuijse afwezig . OPENBAAR NOTULEN van de vergadering van burgemeester en wethouders nr 35 2 oktober 2017 burgemeester (loco)burgemeester/ wethouder wethouder Aanwezig A.F. Bonthuis M. van Middelkoop A. Donker Afwezig

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (15) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 2 mei 2017

BESLUITENLIJST (15) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 2 mei 2017 BESLUITENLIJST (15) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 2 mei 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder : A.C.

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak - nummer. Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine

Nr. Afdeling Zaak - nummer. Portefeuille Onderwerp Advies Besluit Pers/ Magazine Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders week 8 Dinsdag 19 februari 09.30 uur in de kamer van de burgemeester van het gemeentehuis. Aanwezig: Burgemeester A.J. van Hedel Wethouder

Nadere informatie

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-05-2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1.

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 17 april Secretaris Uitnodigingen:

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 17 april Secretaris Uitnodigingen: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 24 april 2018 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw,

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw, 0117 gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus 97 9640 AB VEENDAM Registratienummer: 2018003670 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 Contactpersoon: mevrouw N. Abramjan Leek, 28 mei 2018 Geachte heer,

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0759 Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020, concept 1e wijziging begroting 2019-1,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d.: 15 mei 2018

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d.: 15 mei 2018 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d.: 15 mei 2018 Nr Afdel. Nr Onderwerp Besluit A Besluitenlijst van de vergadering van Conform 8 mei 2018 B Parafenbesluitenlijst

Nadere informatie

5 december Locoburgemeester A.P.M. van Swam;Gemeentesecretaris P.G. Arissen;Wethouder S.A.M. Bos;Wethouder A.H.M. de Vree;Wethouder T.P.M.

5 december Locoburgemeester A.P.M. van Swam;Gemeentesecretaris P.G. Arissen;Wethouder S.A.M. Bos;Wethouder A.H.M. de Vree;Wethouder T.P.M. LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL 5 december 2017 Status Openbaar Voorzitter Aanwezig Definitief Ja Locoburgemeester ;Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22december uur. nr. voorstel beslissing

Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22december uur. nr. voorstel beslissing Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22december 09.00 uur Afwezig: Burgemeester Hans Beenakker Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie

Nadere informatie

Besluitenlijst (39) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 26 november 2013

Besluitenlijst (39) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 26 november 2013 Besluitenlijst (39) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 26 november 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. Besseling en J. ; secretaris:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0754 B.18.0754 Landgraaf, 24 april 2018 ONDERWERP: ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2023 BsGW Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

27 november aanvraag ex artikel 6.1 Wro inzake Wielstaete te Beneden-Leeuwen

27 november aanvraag ex artikel 6.1 Wro inzake Wielstaete te Beneden-Leeuwen LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL 27 november 2018 Status Openbaar Voorzitter Aanwezig Definitief Ja V.M. van Neerbos Burgemeester V.M.

Nadere informatie

* *

* * *17.0000778* 17.0000778 Gemeente Noord-Beveland Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.G. van der Maas, P.L. de Putter, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke,

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (3) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 januari 2018

BESLUITENLIJST (3) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 januari 2018 BESLUITENLIJST (3) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 januari 2018 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (21) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 11 juni 2019

BESLUITENLIJST (21) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 11 juni 2019 BESLUITENLIJST (21) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 11 juni 2019 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : G. van Leeuwen Wethouder

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 juni 2017

BESLUITENLIJST (22) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 juni 2017 BESLUITENLIJST (22) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 juni 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : J.P. Rehwinkel Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder :

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Nr. e170018513 Casenr. 17e0003009 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 23 mei 2017 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie