Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Tiel. Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur"

Transcriptie

1 Gemeente Tiel Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. dinsdag 7 mei 2019 om 9.00 uur Onderwerpen voorzien van een ster krijgen uitstel van publicatie met 1 week. nr. voorstel beslissing 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Vastgesteld vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 april Verbonden Partijen - 3. Er zijn geen stukken van de griffie Onderwerp: Tarief voor verkoop agrarische grond als restgroen 1. taxatie vast te stellen voor restgroenstroken op grond met agrarische bestemming en 2. deze taxatie te laten gelden voor vergelijkbare stroken gemeentegrond met agrarische bestemming. 5. Onderwerp: Zienswijze op jaarrekening 2019 VRGZ 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, inhoudende instemmen met het voorstel om: a. Het overschot op het programma Crisis & Rampenbestrijding te gebruiken om: i toe te voegen aan de algemene reserve ii toe te voegen aan de bestemde reserve organisatieontwikkeling b. Het tekort op programma RAV te dekken met uit de reserve aanvaardbare kosten. 6. Onderwerp: Zienswijze op begroting 2020 & begrotingswijziging 2019 VRGZ 1. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2020 en het voorstel tot wijziging van de Pagina 1 van 6

2 begroting 2019 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), inhoudende: a. Niet akkoord met een extra gemeentelijke bijdrage en verhoging van de jaarbijdrage per 2019 door tegenvallende onderhoudskosten brandweerkazernes (begrotingswijziging). In plaats daarvan te vragen om een creatief dekkingsvoorstel en een second opinion op de herziening van het meerjaren onderhoudsplan. b. Akkoord met verhoging van de jaarbijdrage per 2020 met de kosten voor hogere verzekeringspremie en schoon werken door de brandweer. c. Akkoord met 2,9% indexverhoging van de vastgestelde jaarbijdrage De nog te blijken effecten van de besluitvorming in het AB VRGZ te verwerken in de 2 e voortgangsrapportage 2019 en onze begroting 2020 e.v. 7. Onderwerp: Bouwplan Esdoornstraat Meidoornstraat 1. In te stemmen met het concept van de exploitatieovereenkomst tussen gemeente en Stichting Kleurrijk Wonen, waarin afspraken worden vastgelegd voor de onderlinge kostenverdeling ten behoeve van de herstructurering van de Esdoornstraat en de Meidoornstraat; 2. Wethouder Brink te machtigen om de overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen. 9. Onderwerp: Zienswijze Raad Jaarstukken 2018 en Programmabegroting 2020 Regio Rivierenland De gemeenteraad voor te stellen om: 1. de bijgevoegde zienswijzen vast te stellen, waarmee ingestemd wordt met de volgende stukken van de Regio Rivierenland: 1.1 de ontwerp-jaarstukken 2018, Pagina 2 van 6

3 1.2 de ontwerp-programmabegroting 2020, 2. de concept zienswijzen binnen de termijn namens de raad in te laten dienen door de vakcommissie. 10. Onderwerp: Terugblik en verantwoording congres Pluk het geluk in Tiel 1. In te stemmen met de terugblik op en verantwoording van het landelijk congres Pluk het geluk in Tiel van 28 maart jl.. 2. Kennis te nemen van de eerste ideeën voor borging van de opbrengst. 3. De notitie ter bespreking voor te leggen aan de commissie bestuur van 6 juni as. 11. Onderwerp: Jaarrekening recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal Om de Raad voor te stellen geen zienswijze/reactie in te dienen op de jaarrekening van het recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal. 12. Onderwerp: Zienswijze Raad jaarstukken 2018 Avri De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de voorlopige jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling Avri. 13. Onderwerp: Werkprogramma 2019 Omgevingsdienst Rivierenland 1. Het Werkprogramma 2019 Omgevingsdienst Rivierenland vast te stellen. 2. De vakcommissie Bestuur via bijgevoegde infomatienota over uw besluit te informeren. 14. Onderwerp: Zienswijze Raad Begroting 2020 Avri De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de Begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Avri. Beslispunt aanpassen in: 1. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel en brief voor te stellen een zienswijze te geven op de jaarrekening 2018, waarin is opgenomen dat de gemeenteraad slechts kennis neemt van de begroting, gezien de onzekerheden die er nog bestaan in de begroting. Daarnaast roept de gemeenteraad AVRI om de kostenstijging zoveel als mogelijk te beperken en, indien mogelijk, binnen de begroting op te lossen. Op basis van dit beslispunt ook raadsvoorstel en zienswijze aanpassen. Pagina 3 van 6

4 15. Onderwerp: Toetreding tot werkgeversvereniging door BSR de gemeenteraad voor te stellen om de bijgevoegde zienswijze vast te stellen waarmee ingestemd wordt met toetreding door BSR tot de werkgeversvereniging Vereniging werken voor waterschappen per 1 januari Onderwerp: Begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe De raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (hierna: BWB) 17 Onderwerp: Jaarstukken 2018 en begroting 2020 BSR 1. De gemeenteraad voor te stellen om de bijgevoegde zienswijze vast te stellen waarmee ingestemd wordt met de voorlopige jaarstukken 2018 van BSR, inclusief de vaststelling van de resultaatbestemming. 2. De gemeenteraad voor te stellen om de bijgevoegde zienswijze vast te stellen waarmee ingestemd wordt met de concept begroting 2020 van BSR. 3. De gemeenteraad voor te stellen om ten aanzien van de visie in de begroting 2020 het voorbehoud te maken dat op bestuurlijk niveau niet op voorhand akkoord gegaan wordt met uniformering van alle belastingverordeningen welke door BSR namens de gemeente Tiel worden uitgevoerd. 18. Onderwerp: Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019 In de zienswijze zelf aanpassen dat bijdrage 2020 niet verder wordt verhoogd. 1. in te stemmen met het raadsvoorstel waarmee de gemeenteraad toestemming wordt gevraagd om in te stemmen met het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling BSR 2019, inclusief de bijlage met overgedragen bevoegdheden; 2. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad in te stemmen met het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling BSR 2019, inclusief bijlage met overgedragen bevoegdheden Pagina 4 van 6

5 19. Onderwerp: Zienswijze Concept Jaarrekening 2018 GGD Gelderland Zuid 2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 GGD Gelderland Zuid; 3. De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel en brief voor te stellen een zienswijze te geven op de jaarrekening 2018, waarin is opgenomen dat zij : a. Akkoord gaat met het voorstel de kosten voor de extra geleverde diensten Veilig Thuis ad in rekening te brengen bij de betrokken gemeenten. b. Niet akkoord gaat met het voorstel het weerstandsvermogen tot de norm van 100% aan te vullen. c. De GGD GZ verzoekt voor de jaarverantwoording dezelfde opzet te hanteren als die van de begroting, zodat de raad haar controlerende rol beter kan vervullen; 4. De raad voor te stellen de nog te blijken financiële effecten van besluitvorming in het AB GGD Gelderland Zuid op 27 juni 2019 te verwerken in de Planning en Control cyclus (min en max ). 22. Onderwerp: Antwoord op brief dd. 14 april 2019 Cliëntenraad Werkzaak 1. De brief dd. 14 april 2019 van de Cliëntenraad Werkzaak te beantwoorden met bijgaande concept brief; 2. De antwoord brief als ingekomen stuk ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie samenleving. 23. Onderwerp: Beantwoording art.41 vragen over het Rijksprogramma voor vaccinaties Middels bijgevoegde brief (bijlage 1) de door de gemeenteraadsfractie D66 Tiel gestelde vragen (ex. Art. 41 RvO) over het Rijksprogramma voor vaccinaties te beantwoorden. 25. Onderwerp: Jaarrekening 2018 Regionaal Archief Rivierenland Beslispunt 1 en 2 Conform advies vastgesteld. Instemmen met aangepast beslispunt 3 de raad voor te stellen de nog te blijken financiële effecten van besluitvorming in het AB GGD Gelderland Zuid op 27 juni 2019 te verwerken in de planning en controlcyclus. Dit beslispunt ook in raadsvoorstel aanpassen. 1. De gemeenteraad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland (RAR), inhoudende Pagina 5 van 6

6 dat het batig saldo van 8.173,-- ( 0,039 per inwoner) toegevoegd wordt aan de algemene reserve. 2. Het raadsvoorstel voor te leggen in de commissievergadering samenleving d.d. 29 mei 2019 en aan de raad d.d. 19 juni Onderwerp: Begroting 2020 Regionaal Archief Rivierenland 1. De gemeenteraad voor te stellen een negatieve zienswijze in te dienen over de begroting 2020 van het Regionaal Archief Rivierenland door een bezuinigingstaakstelling op te leggen en de begroting alleen voor prijs- en loonindex te laten stijgen. 2. Het raadsvoorstel voor te leggen in de commissievergadering samenleving d.d. 29 mei 2019 en aan de raad d.d. 19 juni Onderwerp: Analyse omvang jeugdhulp Tiel 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport Analyse omvang jeugdhulp Tiel 2. De aanbevelingen zoals beschreven in het onderzoeksrapport te onderschrijven (zie bijlage 1) 3. Het rapport met een informatienota ter kennis te brengen van de Commissie Samenleving van 29 mei 2019 Beslispunt 1 en 2 conform advies vastgesteld. Instemmen met aangepast beslispunt 3: het rapport met een bespreeknota aan de commissie Samenleving sturen. Een bespreeknota toevoegen waarin de commissie wordt gevraagd of commissie zich herkent in conclusies en aanbevelingen. B. Uitnodigingen: 1. Regionale LHBTI bijeenkomst 6 juni. 1. Wethouder Brink en burgemeester Beenakker D. Pers Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2019 de secretaris, de burgemeester, Pagina 6 van 6