Besluitenlijst college B&W Grave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst college B&W Grave"

Transcriptie

1 Aanwezig: Burgemeester, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, J. Joon, secretaris J.J.L. Heerkens 2. ADV/G/16/01497 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 2 februari De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering aangeboden ter vaststelling. Na vaststelling wordt de besluitenlijst gepubliceerd. Vast te stellen de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van dinsdag 2 februari ADV/G/16/01463 Z/G/16/27240 Bedrijfsvoering Raadsvoorstel: kadernota 2017 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft de Kadernota 2017 aangeboden aan de deelnemende gemeenten en waterschappen. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. Aan de hand van de kadernota en de ingekomen reacties wordt de begroting 2017 van het BHIC opgesteld. Ook die begroting zal aan de deelnemers worden aangeboden. Voorstel is met de kadernota 2017 BHIC in te stemmen. Vast te stellen het raadsvoorstel en raadsbesluit kadernota 2017 BHIC. 4. ADV/G/15/01415 Z/G/15/26225 Veiligheid, Toezicht en Handhaving Vaststelling Startnotitie Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria, gemeente Grave. Op 8 december m2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) aangenomen, waardoor het nieuwe VTH-stelsel in de Wabo is verankerd. Deze wijzigingswet bevat o.a. afspraken over de kwaliteitsverbetering waar de provincies en gemeenten als bevoegde gezagen verantwoordelijk voor zijn. Op grond van deze wijziging zijn deze gezagen wettelijk verplicht een verordening kwaliteit vast te stellen zodat door hen beter kan worden gestuurd op de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Als voorloper op de door de raad te zijner tijd vast te stellen gemeentelijke verordening, wordt het college een voorstel aangeboden ter vaststelling van de Startnotitie Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria, gemeente Grave. 1

2 Aanwezig: Burgemeester, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, J. Joon, secretaris J.J.L. Heerkens Vast te stellen de Startnotitie Brabantse verordening VTH kwaliteitscriteria, gemeente Grave. 5. ADV/G/16/01481 Z/G/14/11730 Raadsinformatiebrief: Stand van zaken 'uitkijktoren' Grave. Aan de hand van bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de carillontoren. Vast te stellen de raadsinformatiebrief over de stand van zaken met betrekking tot de 'carillontoren'. 6. ADV/G/16/01460 Z/G/15/25186 Openbare Werken Raadsinformatiebrief: Beantwoording aangenomen motie beheerplan wegen (4 november 2014). In de raadsvergadering van 4 november 2014 heeft de raad een motie aangenomen waarin uw college verzocht wordt om na te gaan welke wegen van de wegenlegger kunnen worden afgevoerd, tot welk bedrag de voorziening 'onderhoud wegen en fietspaden' kan worden verlaagd en welk bedrag duurzaam wordt ingezet in het beheerplan wegen. Het voorstel is middels voorgelegde concept raadsinformatiebrief de raad te antwoorden. Vast te stellen de raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van de aangenomen motie met betrekking tot het beheerplan wegen

3 Aanwezig: Burgemeester, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, J. Joon, secretaris J.J.L. Heerkens 7. ADV/G/15/01419 Z/G/13/01891 Verzoek intrekking bezwaarschrift tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie over het bodemsaneringsverslag betreffende de voormalige gasfabriek (Oranje Bastion). Omdat het gevraagde bestuurlijk overleg naar aanleiding van het collegebesluit van 27 januari 2015 niet heeft geleid tot het gewenste resultaat, zijn 3 mogelijke vervolgopties onderzocht: 1. Onderzoeken wat de saneringskosten zijn, en sanering zo mogelijk zelf ter hand nemen. 2. Gebruik maken van het aanbod om de GGD in te schakelen om toe te lichten dat sanering niet noodzakelijk is. 3. Nader overleg voeren en zo nodig doorgaan en met procedure. Onderzoek van deze opties heeft evenmin iets opgeleverd zodat het eerder ingenomen standpunt van kracht blijft en het ingediende bezwaarschrift behandeld zal worden door de provinciale hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. Het verzoek niet in te willigen tenzij de saneringsbeschikking van 3 oktober 1996 alsnog wordt aangepast. 8. ADV/G/16/01482 Z/G/15/25100 Raadsinformatiebrief: Moties duurzaamheid. Door de gemeenteraad zijn vier moties aangenomen met betrekking tot het thema duurzaamheid. Met de raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken en de wijze van uitvoering van de moties. Vast te stellen de raadsinformatiebrief moties duurzaamheid. 3

4 Aanwezig: Burgemeester, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, J. Joon, secretaris J.J.L. Heerkens ADV/G/16/01490 Z/G/16/27531 Veiligheid, Toezicht en Handhaving Kadernota ODBN Bij brief van 16 december 2015 heeft de ODBN Kadernota 2017 ter informatie toegestuurd. Reacties hierop dienen voor 22 februari 2016 te worden toegestuurd. De ODBN heeft geen rekening gehouden met de jaarkalender 2016 begrotingscyclus gemeenschappelijke regelingen, zoals die vorig jaar aan alle gemeenten in de regio Brabant Noord is kenbaar gemaakt. Hierdoor kunnen de stukken niet tijdig op de afgesproken wijze worden behandeld in de raad. De financiële doorvertaling van de voorgestelde beleidsontwikkeling zal pas in de ontwerpbegroting ODBN 2017 haar weerslag krijgen. Voorgesteld wordt een brief naar de ODBN te sturen waarin het ongenoegen wordt geuit dat de ODBN zich niet houdt aan de regionaal afgesproken jaarkalender voor de behandeling van stukken van gemeenschappelijke regelingen en dat de financiële vertaalslag onvoldoende heeft plaatsgevonden om de stukken inhoudelijk goed te kunnen beoordelen. 1. Vast te stellen het raadsvoorstel Kadernota Instemmen met de brief naar de ODBN. 9. ADV/G/16/01474 Z/G/16/27213 J. Joon Raadsvoorstel: Kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (Regiotaxi). De zienswijze concept Kadernota 2017 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV) beschrijft de ontwikkelingen die spelen in 2017 en volgende jaren. Instemmen met het raadsvoorstel zienswijze concept Kadernota 2017 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV). 4

5 Aanwezig: Burgemeester, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, J. Joon, secretaris J.J.L. Heerkens 10. ADV/G/16/01446 Z/G/15/26296 J. Joon Reguliere en OAB-subsidie In december jl. heeft de Eerste Stap kinderopvang de begroting voor 2016 aangeleverd. Hierbij bleek dat er ten opzichte van de subsidieverlening 2015 een aantal knelpunten waren ontstaan. Deze zijn in een bestuurlijk overleg besproken, waarna de Eerste Stap kinderopvang de definitieve subsidieaanvraag 2016 heeft ingediend. Om de kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van het peuterspeelzaalwerk, inclusief de plaatsen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid, te kunnen handhaven stellen wij u voor in te stemmen met de hogere aanvraag voor Te verlenen aan de Eerste Stap kinderopvang voor 2016: 1. Een subsidie van ,- voor de uitvoering van het Peuterplus programma. 2. Een subsidie van ,- voor het instandhouden van de functie van sport- en spelconsulent. 5

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester L. Roolvink, wethouders A.M. Hensich-Hulsman, P.H.F.M. van Dieperbeek,, secretaris J.J.L. Heerkens 2. ADV/G/18/02688 Z/G/17/50225 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.M.H. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,,, secretaris J.J.L. Heerkens. 3. D/18/106899 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat A.M.H. Roolvink

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert 1. ADV/M/17/10599 Z/M/16/38342 Secretaris C.C. Boode Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 14 februari 2017 7. ADV/M/17/10595 Z/M/17/40014 A.A.M.J. Walraven Kadernota en begroting 2018 Regionaal

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert Aanwezigen: Burgemeester, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris J.P.P.S. Ruyters 1. ADV/M/18/11064 Z/M/17/50227 Secretaris J.P. Ruyters Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02331 Z/G/16/38339 Secretaris A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 5 september 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Z/19/222563 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 8 januari 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/18/02575 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 6 februari 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02206 Z/G/16/38339 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 9 mei 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester L. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, D.B. Joosten, secretaris J.J.L. Heerkens 3. ADV/G/18/02940 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering A.M.H. Roolvink Vaststellen

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/18/02708 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 22 mei 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/16/01510 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 16 februari 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester L. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, D.B. Joosten, secretaris J.J.L. Heerkens 3. ADV/G/18/02926 Z/G/17/50225 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/19/222563 HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 21 mei 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/16/01627 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 19 april 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/16/01441 Z/G/15/25151 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 12 januari 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezig: Burgemeester A.M.H. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman, H.A.W.M. Daandels,, secretaris J.J.L. Heerkens 2. ADV/G/16/01427 Z/G/15/25151 Secretaris A.M.H. Roolvink Vaststellen

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/17/02306 Z/G/16/38339 Secretaris Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 18 juli 2017. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02818 Z/C/16/38280 Secretaris Uitnodigingen d.d. 21 februari 2017 1. Land van Cuijk: Raadsconferentie woensdag 22 februari 2017 om 19.30 te Cuijk 2. AgriFood Capital: Werkbijeenkomst Health

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/18/02559 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 30 januari 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/19/222563 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 14 mei 2019. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 februari 2016 om 9.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Grave (alle stukken) Vergadering: 2. ADV/G/16/01768 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 12 juli 2016. Z/G/15/25151 Secretaris De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester L. Roolvink, wethouders A.M. Henisch-Hulsman,, D.B. Joosten, secretaris J.J.L. Heerkens 3. ADV/G/18/02897 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Burgemeester, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen,, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 ADV/C/16/01969 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 16 februari 2016 1. Agrifood

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/19/222563 Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 11 juni 2019 De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende vergadering

Nadere informatie

besluitenlijst College B&W Grave

besluitenlijst College B&W Grave ADV/G/14/00322 Z/G/14/07903 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van 15 juli 2014. Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van 15 juli 2014. Secretaris De besluitenlijst van de laatst gehouden

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: Aanwezigen: Burgemeester A.A.M.J. Walraven, wethouders J.G.M. van den Boogaart,, secretaris C.C. Boode 0. ADV/M/15/09664 Z/M/15/15761 Secretaris C.C. Boode Agenda college 1. ADV/M/15/09658

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017.

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-085 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. Aan de raad, Onderwerp Verordening kwaliteit

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/15/01242 Z/G/15/15760 Bedrijfsvoering A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 22 september 2015. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering wordt in

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Loco-burgemeester M.F.R.A. Jilisen, wethouders,, secretaris R.H.M.A. Rongen 3 D/19/109626 Z/18/220961 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 8 januari

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d.

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2019

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2019 enlijst B&W-vergadering d.d. 21 mei 2019 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder drs. A. Uijlenhoet Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder drs. L.I. Smit-Volkers Wethouder drs.

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 06-12-2016 Aanvang: 19:00 Tijd Collegekamer 1.25 17:30 Presidium 18:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Parkeerverordening 2017 en Verordening Parkeerbelastingen 2017:

Nadere informatie

B&W BESLUITENLIJST PERS

B&W BESLUITENLIJST PERS B&W BESLUITENLIJST PERS Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 7 november 2017 No. 2017-41 Aanwezig: burgemeester H. van Kooten wethouders G.P. van den Anker, mevr. J.H.A. Sørensen, J.H.L.M.

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser en Luca en de gemeentesecretaris wethouder Fluitman I.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Nummer 19 Locatie Gemeentehuis Den Burg Datum 15 mei 2018 Aanwezig De heer M.C. Uitdehaag (voorzitter) De heer T. van Waes

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/16/01797 Z/G/15/25151 Secretaris A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 30 augustus 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave 2. ADV/G/18/02545 Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 23 januari 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt in de eerstvolgende

Nadere informatie

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017. il gemeente BrUnSSlilTI IP Oplegnotitie Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg; zienswijze op voorlopig jaardocument 2015 en concept-begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021. Brief nr.19. Registratiekenmerk

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: 2. ADV/G/16/02000 Z/G/15/25151 Secretaris A.M.H. Roolvink Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 13 december 2016. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W-vergadering

Nadere informatie

B&W BESLUITENLIJST PERS

B&W BESLUITENLIJST PERS B&W BESLUITENLIJST PERS Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 december 2018 No. 2018-43 Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders wethouder J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften,

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 4 december 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van 12 februari 2019

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Langevoort, M. (Marja) Kenmerk Commissie Mens en Samenleving Vergaderdatum 19 november 2015

Voorstel aan de raad. Langevoort, M. (Marja) Kenmerk Commissie Mens en Samenleving Vergaderdatum 19 november 2015 Voorstel aan de raad Opgesteld door Volksgezondheid Langevoort, M. (Marja) Kenmerk 15.511227 Vergadering Commissie Mens en Samenleving Vergaderdatum 19 november 2015 Geheim Nee Zienswijze gewijzigde begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11 Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Indienen zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Soort: Besluitvormend Opsteller: P.M.H.

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 5. Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 22 oktober 2013

Gemeente Oirschot. Agenda Gemeenteraad 1 / 5. Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 22 oktober 2013 Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 22 oktober 2013 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst - College van B&W

Openbare besluitenlijst - College van B&W Datum 23-04-2019 Tijd 9:00-12:00 Locatie B&W kamer Voorzitter B. Koelewijn Openbare besluitenlijst - College van B&W 1. Besluitenlijst van de vergadering burgemeester en wethouders van 16 april 2019 19INT00476

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019 enlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2019 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder drs. A. Uijlenhoet Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder drs. L.I. Smit-Volkers Wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Aanwezigen: Burgemeester W.A.G. Hillenaar, wethouders G.M.P. Stoffels, J.H.L.M. Nielen, M.F.R.A. Jilisen,, secretaris R.H.M.A. Rongen 4 ADV/C/16/01985 Z/C/15/25150 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Samenvatting Zaaknummer: Z - 17031253 Documentnummer: INT - 1720005 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 25 APRIL 2017 Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 19-4-2011 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1 - 1. BESLUITENLIJST

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016. College Leesmap Voor kennisgeving aangenomen BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester Baas, de wethouders Olierook, Kok, De Jong en Wijnne, secretaris Reus en loco-secretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 14 mei 2019

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 14 mei 2019 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 14 mei 2019 Aanwezig: burgemeester Van der Meijden, wethouders Buter, Meulensteen, Slaets en Van der Zanden (wethouder Briels wel aanwezig bij agendapunten 1.6 en 1.7)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 september 2019

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 september 2019 PENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 september 2019 Nr. B&W nderwerp Com/ raad Beslissing Toelichting op besluit 1.1 1.2 1.3 0 Vaststellen besluitenlijst Collegevergadering d.d. De besluitenlijst wordt

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/16/02577 Z/C/15/25150 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Het Doehuis: Officiële opening vrijdag 18 november 2016 van 14.00-17.00 uur te Cuijk 2. BTV De Beijerd en t Riet: Ledenvergadering

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 9 mei 2017 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 16 mei 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen. Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster Verantwoordelijk portefeuillehouder Naam J. de Greef Toezicht en Handhaving A.Callewaert - de Groot M.M. Kuijken F.L.J. van der Meijden Paraaf

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

4. B --- Agenda commissie M. d.d. 17 oktober 2016, commissie O d.d. 18 oktober 2016 en commissie financien d.d. 20 oktober 2016.

4. B --- Agenda commissie M. d.d. 17 oktober 2016, commissie O d.d. 18 oktober 2016 en commissie financien d.d. 20 oktober 2016. ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 4 oktober 2016. De besluitenlijst vaststellen. 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 februari 2017 Aanwezig: P.M., voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. J.P. Nagengast MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten:

Nr. Onderwerp Het college heeft besloten: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 23 september 2014 Aanvang: 9.00 uur Aanwezig: Mw. Mr. De Boer-Beerta Mw. Cuijpers Dhr. den Teuling Dhr. Verheijden Dhr. Wolfhagen

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 22 MEI 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. Besseling en J. ; secretaris:

Nadere informatie

Cie / Raad Onderwerp Begroting en jaarrekening Plusteam OPB RAAD

Cie / Raad Onderwerp Begroting en jaarrekening Plusteam OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 10 april 2018 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J. Van

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 18-4-2017 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

3 Afscheid van de heer R. Crouwers als lid van de raad van de gemeente Cuijk. 4 Voorstel inzake toelating en beëdiging van raadslid Müskens

3 Afscheid van de heer R. Crouwers als lid van de raad van de gemeente Cuijk. 4 Voorstel inzake toelating en beëdiging van raadslid Müskens Agenda Gemeenteraad Deze vergadering wordt live uitgezonden via internet. Ga voor deze of andere uitzendingen naar onze streamingsite. De meeste voorstellen zijn aan de orde geweest in een van de commissies.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 15 januari 2019

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 15 januari 2019 Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 15 januari 2019 Behandelde voorstellen 62594 (Direct openbaar) schenking zitbank Laanstraat door SFOB De gemeenteraad informeren over de schenking van een

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 10-5-2011 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1 - 1. BESLUITENLIJST

Nadere informatie

Routingformulier raadsvoorstel

Routingformulier raadsvoorstel GEMEENTE i/ Routingformulier raadsvoorstel Onderwerp BftW-ver gader ing Portefeuillehouder oprichting Omgevingsdienst Regio Nijmegen Henrie Janssen \ ř P.J.M. de Klein 1. Toestemming te verlenen tot het

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 23 januari Voorstel van : college van burgemeester en wethouders. Onderwerp : Kadernota ODBN 2019

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 23 januari Voorstel van : college van burgemeester en wethouders. Onderwerp : Kadernota ODBN 2019 GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 23 januari 2018 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Kadernota ODBN 2019 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Besluitenlijst College B&W Cuijk

Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/17/03070 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1. ZWK Vereniging Cuijk: Jubileum t.g.v. 50-jarig bestaan, zondag 9 juli 2017 om 13.00 uur te Cuijk 2. Gemeente

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016.

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Aanwezig: Voorzitter: L. Philipsen Commissiegriffier: E. Theunis-Kessels CDA: M. Direks, P. van Duijnhoven, A. Vullings

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 MEI 2017 Aanwezig: Afwezig: W. van Beek, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, J. Munnik en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven drs. P.F. Dijkman

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Overzicht zienswijzen gemeenten Land van Cuijk conceptbeleidskaders 2018 gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden

Overzicht zienswijzen gemeenten Land van Cuijk conceptbeleidskaders 2018 gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden Boxmeer Cuijk Grave Veiligheidsregio Brabant Noord Beleidskader 2018 GGD Hart Brabant Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord Kaderbrief 2018 beleidskader, met dien verstande dat belangrijke

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019

BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 BW besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2019 Onderwerp 1. Vaststelling van de noten en de rondvraag van de vergadering d.d. 07-05-2019; 2. bekrachtiging van de in dit verslag aangegeven besluiten. 1.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders Nummer 9 Locatie Gemeentehuis Den Burg Datum 28 februari 2017 Aanwezig De heer M.C. Uitdehaag (voorzitter) De heer R. van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23

BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 BESLUITENLIJST B&W-VERGADERING 6 juni 2017, week 23 Aanwezig zijn: De heer R.J. v.d. Zwaag, burgemeester De heer J. Melse, wethouder De heer R.M.A. Molenaar, wethouder De heer C. Maas, wethouder De heer

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0764 *B.19.0764* Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 RUD Zuid-Limburg

Nadere informatie

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur,

Hilversum. De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus BB HUIZEN. Geacht bestuur, De Vereniging Vrienden van 't Gooi t.a.v. het bestuur Postbus 1080 1270 BB HUIZEN POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING BELEIDSONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE ENGHWEG 23 DATUM 30 juni 2014 ONS KENMERK

Nadere informatie