BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 12 januari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser en Luca en de gemeentesecretaris wethouder Fluitman I. Notulen vergadering van het college van B&W d.d. 5 januari 2016 vastgesteld II. Mededelingen burgemeester, wethouders en secretaris III. Uitnodigingen Zeister Muziekschool Nieuwjaarsconcert zondag 17 januari uur te Zeister Muziekschool Wethouder Fluitman Happy People Happy People Better Business op 23 maart te Den Haag van tot Afscheid wethouder Duindam op 21 januari v.k.a. Wethouder Varkevisser IV. Planning & Rondje Regio V. Te bespreken collegevoorstellen VI. VII. VIII. IX. Te bespreken onderwerpen Raad Communicatie Rondvraag Niet ter besluitvorming: Bijlage A overzicht van mandaatstukken 1

2 RONDJE REGIO Gehele college - Koos Janssen: - AB VRU (week 1) Sander Jansen: - DB RDWI (week 1) - O-gen (week 1) - U-10 Asiel en Integratie (week 1) Johan Varkevisser: - Stuurgroep Regionaal Sociaal Domein (week 1) Roy Luca: - Marcel Fluitman: - Stuurgroep Regionaal Sociaal Domein (week 1) 2

3 REGULIERE AGENDA PORTEFEUILLE WETHOUDER JANSEN 101 Evaluatie minimabeleid afdeling: Strategie en Bestuur collegevoorstel 15cv bgw: - ter informatie: TI raadsvoorstel: - Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen wordt gewerkt aan een nieuw minimabeleid in Als eerste stap wordt het bestaande beleid geëvalueerd. Het gaat om een evaluatie die de effecten van het huidige beleid in beeld brengt. Het college van B&W heeft de kaders voor de evaluatie vastgesteld. De gemeenteraad wordt hierover per brief geïnformeerd. 1. Bijgevoegde bestuursopdracht voor de evaluatie van het minimabeleid vast te stellen. 2. De Raad hierover per brief te informeren. PORTEFEUILLE WETHOUDER VARKEVISSER 201 Intrekking besluit van 27 januari 2015 tot wijziging van verordening OZB 2015 afdeling: Control collegevoorstel 16cv bgw: - ter informatie: - raadsvoorstel: 16raad0001 Per 8 december 2015 is de verordening OZB 2016 vastgesteld. In lid 1 van artikel 9 van deze verordening (Inwerkingtreding en citeerartikel) is bepaald dat de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2015 van 9 december 2014 (1 e wijziging) wordt ingetrokken. Er is na de 1 e wijziging van 9 december 2014 ook nog een wijziging vastgesteld in 27 januari Deze wijziging hield verband met tariefswijziging van de OZB Verzuimd is om deze laatstgenoemde wijziging eveneens in te trekken. Aangezien er voor het belastingjaar 2016 een nieuwe verordening OZB is vastgesteld met nieuwe tarieven zoals deze zullen gelden voor 2016 is de verwachting dat het niet intrekken van de wijziging van de verordening OZB 2015 van 27 januari 2015 geen juridische consequenties zal hebben. Evenwel heeft de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) aangegeven dat zij het raadzaam acht om het besluit tot wijziging van de verordening OZB 2015 van 27 januari 2015 alsnog formeel in te trekken. De raad voor te stellen om middels bijgevoegd (concept) besluit deze administratieve omissie te herstellen door de wijziging van de verordening OZB 2015 van 27 januari 2015 met ingang van 1 januari 2016 in te trekken. 3

4 PORTEFEUILLE WETHOUDER LUCA 301 Kadernota 2017 en 3e kwartaalrapportage 2015 Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) afdeling: BOR Fin S&B collegevoorstel 15cv bgw: - ter informatie: TI raadsvoorstel: - Ter uitwerking van de per 1 januari jl. in werking getreden wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling artikel 34 b heeft het bestuur van RMN voor het begrotingsjaar 2017 een Kadernota opgesteld. Deze treft u bijgevoegd aan. De kadernota bevat de uitgangspunten en werkwijze voor het opstellen van de RMN begroting 2017 en dient voor de deelnemers als vroegtijdig informatiemoment met het oog op het grip hebben op de huishouding van gemeenschappelijke regeling enerzijds en als input voor de lokale P&C cyclus (voorjaarsnota/begroting 2017) anderzijds. In dit voorstel gaan we in op dit stuk en het standpunt van Zeist daarover. Daarbij wordt ook ingegaan op de in een eerder collegebesluit (15cv d.d. 27 oktober 2015) opgenomen gezamenlijke uitgangspunten (bezuinigingen en innovatie %) vanuit Utrechtse gemeenten voor de kadernota s 2017 van gemeenschap-pelijke regelingen, waaronder RMN. Daarnaast heeft uw portefeuillehouder Afval als bestuurslid van RMN de 3 e kwartaalrapportage 2015 ontvangen. Het is goed om dit document als tussenverantwoording in de P&C cyclus van deze verbonden partij met uw college en de raad te delen. Kennis te nemen van de inhoud van de kadernota. RMN in lijn met uw collegebesluit 15cv d.d. 27 oktober 2015 te attenderen op de in U-10 verband geformuleerde uitgangspunten voor kadernota s van verbonden partijen en de vraag te stellen in hoeverre RMN hieraan kan voldoen. Kennis te nemen van de 3 e kwartaalrapportage 2015 van RMN. N.a.v. deze P&C stukken RMN bijgevoegde reactie te zenden en de raad door middel van een afschrift daarvan en toezending van Kadernota 2017 en 3 e kwartaalrapportage 2015 te informeren 4

5 302 Ontwerp begroting 2017 (inclusief de financiële kaders voor 2017) Afvalverwijdering Utrecht (AVU) afdeling: BOR Fin S&B collegevoorstel 15cv bgw: - ter informatie: TI raadsvoorstel: - Begin december heeft de AVU Zeist als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling de ontwerp begroting 2017 toegestuurd. Onderdeel van de ontwerp begroting 2017 zijn de financiële kaders, hoofdstuk 2. Deze worden niet in een aparte Kadernota voorgelegd. De AVU begroting wordt ook hoofdzakelijk bepaald door de tonnages afval en AVU heeft geen eigen financieel beleid. Daarnaast is de AVU in omvang een zeer kleine uitvoeringsorganisatie. Het gevolg is dat de financiële kaders zeer beperkt zijn. Hiermee wordt op praktische en efficiënte wijze voldaan aan de verplichtingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling AVU zelf. De ontwerp begroting treft u bijgevoegd aan. De ontwerp begroting 2017 dient voor de deelnemers als vroegtijdig informatiemoment met het oog op het grip hebben op de huishouding van gemeenschappelijke regeling enerzijds en als input voor de lokale P&C cyclus (voorjaarsnota/begroting 2017) anderzijds. In dit voorstel gaan we in op dit stuk en het standpunt van Zeist daarover. Daarbij wordt ook ingegaan op de in een eerder collegebesluit (15cv d.d. 27 oktober 2015) opgenomen gezamenlijke uitgangspunten (bezuinigingen en innovatie %) vanuit Utrechtse gemeenten voor de kadernota s en begrotingen 2017 van gemeenschappelijke regelingen, waaronder AVU. Kennis te nemen van de inhoud van de ontwerp begroting AVU in lijn met uw collegebesluit 15cv d.d. 27 oktober 2015 te attenderen op de in U-10 verband geformuleerde uitgangspunten voor kadernota s en begrotingen van verbonden partijen en te constateren dat AVU hieraan voldoet. AVU bijgevoegde reactie te zenden en de raad door middel van een afschrift daarvan te informeren 5

6 PORTEFEUILLE WETHOUDER FLUITMAN 401 Beslissing op bezwaren huishoudelijke hulp mevrouw L afdeling: Juridische Zaken collegevoorstel 15uit05049 bgw: - ter informatie: - raadsvoorstel: - Het bezwaar is gericht tegen het besluit d.d. 12 juni 2015, waarin is besloten dat mevrouw L tot 13 juli 2015 haar huidige indicatie hulp bij het huishouden behoudt in uren en dat zij met ingang van 13 juli 2015 tot en met 1 juni 2016 in aanmerking komt voor Huishoudelijke Ondersteuning. Op 14 december 2015 heeft de Adviescommissie bezwaarschriften advies uitgebracht. Nu kan worden gereageerd op het bezwaarschrift Voorstel: Om het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften over te nemen en bezwaarde mee te delen: dat de bezwaren op dit moment niet inhoudelijk kunnen worden beoordeeld omdat er geen zorgplan is, zodat hierdoor niet gecontroleerd kan worden of op basis van dit zorgplan het resultaat een schoon en leefbaar huis kan worden bereikt. Doordat het zorgplan ontbreekt is er geen sprake van voltooide besluitvorming; dat bezwaarde en zorgaanbieder een termijn van twee weken wordt geboden om alsnog gezamenlijk tot een zorgplan te komen en -bij overeenstemming- drie maanden lang overeenkomstig dat zorgplan te gaan schoonmaken met als resultaat een schoon en leefbaar huis. In de lijn met de in het advies genoemde jurisprudentie kan dan gedurende drie maanden gecontroleerd worden of schoonmaken conform het zorgplan inderdaad leidt tot een schoon en leefbaar huis. Is het huis wel schoon en leefbaar dan is er aanleiding om het bezwaar ongegrond te verklaren. Is dat niet zo dan is er aanleiding om het bezwaar gegrond te verklaren en een nieuw zorgplan vast te stellen. In aanvulling op het advies wordt op de helft van de controleperiode een evaluatie gehouden, zodat het zorgplan zonodig tijdig kan worden bijgesteld; dat indien het bezwaarde en zorgaanbieder niet lukt om binnen twee weken overeenstemming te bereiken over het zorgplan, dat het zorgplan dan eenzijdig zal worden vastgesteld, waarna eveneens gedurende drie maanden met een tussentijdse evaluatie - regelmatig zal worden gecontroleerd of dit zorgplan leidt tot een schoon en leefbaar huis. Afhankelijk van de uitkomst van deze controles kunnen de bezwaren vervolgens net als bij een tussen partijen overeengekomen zorgplan gegrond of ongegrond worden verklaard; dat het verzoek om proceskostenvergoeding pas te zijner tijd kan worden beoordeeld, dat wil zeggen na inhoudelijke beoordeling van de bezwaren 6

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 februari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 februari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 februari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris wethouder Varkevisser I.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 5 september 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 14 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 14 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 14 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 september 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 september 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 september 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de locogemeentesecretaris Grotens

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 januari 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 januari 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 november 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 november 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 november 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 september 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 september 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 september 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 januari 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 januari 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 januari 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 september 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 september 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 september 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 september 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 september 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 februari 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 februari 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 16 februari 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 december 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 december 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 december 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 18 april 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 18 april 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 18 april 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 15 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 april 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 april 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 19 april 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 29 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 29 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 29 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 mei 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 mei 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 mei 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 december 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 december 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 13 december 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 december 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 december 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 december 2016 Aanwezig: Afwezig: wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris burgemeester I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 april 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 april 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 april 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 november 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 november 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 november 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 april 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 april 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 11 april 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 december 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 december 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 20 december 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 mei 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 mei 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 26 mei 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 december 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 december 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 december 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 1 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 oktober 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 oktober 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 25 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 juni 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 juni 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 28 juni 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 september 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 september 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 27 september 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de locogemeentesecretaris gemeentesecretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 januari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 januari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 januari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 maart 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 maart 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 maart 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 oktober 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 oktober 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 oktober 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 juli 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 juli 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 7 juli 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012. Vastgesteld d.d. Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 december 2014

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 december 2014 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 9 december 2014 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april Vastgesteld d.d.: de burgemeester, 285354 Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 mei 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 mei 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 mei 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 16 mei 2006 Portefeuillehouder de heer R. Verhoeven Bijlagen 1 Afdeling ID financiën Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 16 mei 2006 Portefeuillehouder de heer R. Verhoeven Bijlagen 1 Afdeling ID financiën Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/006 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 16 mei 2006 Portefeuillehouder de heer R. Verhoeven Bijlagen 1 Afdeling ID financiën Ons Kenmerk ONDERWERP: Legesverordening

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr.6

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr.6 Raadsvoorstel Agenda nr.6 Onderwerp: Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Soort: Besluitvormend Opsteller: M.A.A.M. Arts Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 17 januari 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 3 oktober 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 3 oktober 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 3 oktober 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 februari 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 februari 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 17 februari 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I.

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Belastingverordeningen Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-089 Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Aan de raad, Onderwerp Belastingverordeningen 2017 Gevraagde beslissing 1. De volgende verordeningen vast te

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 juni 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 juni 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 6 juni 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Stuknr.: NOT14-0356 000 NOTULEN OPENBARE COLLEGEVERGADERING

Stuknr.: NOT14-0356 000 NOTULEN OPENBARE COLLEGEVERGADERING Besluitenlijst: B&W-vergadering Openbaar Datum: 21/10/2014 Aanwezig: Burgemeester Secretaris H.M.W. ter Heegde V.C.M. Stam-de Nijs G.E. Oude Kotte L.H.M. Dickhoff C. van Diemen J.G. den Hertog Stuknr.:

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen Notulen van de B&W vergadering van 5 januari 2016 De besluitenlijst van week Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting. Agenda nr. 12

Raadsvoorstel. Samenvatting. Agenda nr. 12 Raadsvoorstel Agenda nr. 12 Onderwerp: Vaststellen 1e Wijziging verordening OZB 2016 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Arts Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2016/001341 Documentnummer:

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0165 Rv. nr.: 09.0165 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 B&W-besluit nr.: 09.1553 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit: Regie op maat. Onderwerp: Ter beschikking stellen krediet ter

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 4 maart Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 4 maart Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00147 Onderwerp enlijst openbaar B&W 4 maart 2014 - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Anne Lize van

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, Auteur BPJM Portefeuillehouder M. Leurs

Gulpen-Wittem, Auteur BPJM Portefeuillehouder M. Leurs RAADSVOORSTEL Nr. BP/038 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 13-02-2007 Auteur BPJM Portefeuillehouder M. Leurs Bijlagen Afdeling Ons Kenmerk ONDERWERP: Educatie, jaarinvulling 2007

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 oktober 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 oktober 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 24 oktober 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 Aanwezig: burgemeester Hans Janssen, wethouders Ina Batenburg, Sjef Verhoeven en Peter Smit en gemeentesecretaris Ineke Depmann BESPREEKPUNTEN Vaststelling

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d.

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop

2. Voorstel In het kader van het inkooptraject bestuurlijk aanbesteden van resultaatgerichte inkoop RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 9 Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden Datum 28 mei 2014 1. Samenvatting In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Gemeente Harlingen

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Gemeente Harlingen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen van de B&W vergadering van 27 september 2016 Besluitenlijst van week 39 Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 31 augustus 2010 te Hulshorst Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Luchtenveld, Fackeldey, De Jager, Jansen en Jacobs,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016. OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016 Aanwezig: Afwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos en

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2012. Vastgesteld d.d.

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2012. Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina -

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE IJSSELSTEIN Datum: dinsdag 25 oktober 2016 aanvang 10.00 uur. Aanwezig: Mr. P.J.M. van Domburg, burgemeester Mevr. M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts,

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 19-4-2011 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1 - 1. BESLUITENLIJST

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 september 2017 Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr. G. Boonzaaijer

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W van 19 januari 2016

Openbare besluitenlijst College B&W van 19 januari 2016 Openbare besluitenlijst College B&W van 19 januari 2016 100.10.BCS. Openbare besluitenlijst vergadering van B&W gehouden op 12 januari 2016 1 De besluitenlijst vast te stellen. 200.10.REO.5-1. Vaststelling

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (38) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 november 2015 AANWEZIG:

BESLUITENLIJST (38) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 november 2015 AANWEZIG: BESLUITENLIJST (38) Van de vergadering van Burgemeester en s van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 november 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Secretaris : C.A.H. Zondag : A.C. Bragt : A.C. van Balken : H.J. Looijen

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst Gemeente UITGEEST V E R G A D E R I N G V A N BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 17 FEBRUARI 2015 = besluitenlijst Organisatie-eenheid: Middelen Besluitnummer: B2015.0191 Betreft: De heer C.J.J. Krom heeft

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 augustus 2017

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 augustus 2017 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 22 augustus 2017 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004.

Error: Reference source not found Nr. : Dnst. : ID. Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en Leiden, 30 maart 2004. Nr: Dienst: Error: Reference source not found Error: Reference source not found ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting 2003 en 2004 2004. Nr. : 04.0056. Dnst. : ID Aanpassing tarieventabel precariobelasting

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 oktober 2016

Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 oktober 2016 1 Burgemeester Röell Wethouder Van Roshum Wethouder Baerends 16CV000344 Portefeuilleverdeling voor het college van burgemeester en wethouders c.a. vaststellen aangepaste portefeuilleverdeling 2015-2018,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 november 2016

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 november 2016 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 8 november 2016 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie