VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER besluitenlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst"

Transcriptie

1 Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 2 SEPTEMBER 2014 besluitenlijst

2 Burgemeester SECR int Betreft: Openbare B&W-besluitenlijst van 26 augustus 2014 Het vaststellen van de concept openbare B&W-besluitenlijst van 26 augustus conform vast te stellen. Wethouder Schouten RUIMTE B Betreft: Discussiestuk t.b.v. de Structuurvisie Uitgeest 2030 Op verzoek van het college is een discussiestuk opgesteld t.b.v. de nog op te stellen Structuurvisie Uitgeest Hierin zijn een aantal actuele vraagstukken opgenomen waarover een voorlopig collegestandpunt dient te komen. - De punten zoals omschreven in het discussiestuk int nader uitwerken en opnemen in de nog op te stellen Structuurvisie Uitgeest De planning zoals opgenomen in het discussiestuk intl als uitgangspunt nemen voor de nog op te stellen Structuurvisie Uitgeest Besluit: akkoord, met dien verstande dat onderdeel 12 wordt herbenoemd tot "Ontwikkeling Stationsgebied" en de inhoudelijke tekst daarop wordt aangepast. Wethouder Schouten B Betreft: Principeverzoek voor oprichten van een loods en mantelzorg op perceel Uitgeesterweg 15 te Uitgeest Het verzoek past niet binnen de geledende regels van het bestemmingsplan voorgesteld wordt schriftelijk aan de aanvrager mede te delen dat wij in principe bereid zijn medewerking te verlenen met het realiseren van nieuwe opslagloods en voor het onderdeel mantelzorg verwijzen wij naar de toekomstige vergunningsvrije regels die de rijksoverheid heeft opgesteld. 1

3 Wethouder Schouten B Betreft: Vooroverleg omgevingsvergunning OV betreffende herontwikkeling Langebuurt voor woningbouw. Op 30 juni 2014 heeft de heer M. Heijmans namens de heer P.J.J. Jonker een vooroverleg omgevingsvergunning ingediend voor de herontwikkeling voor woningbouw van de percelen kadastraal gemerkt sectie B nummer 8719, sectie B nummer 6400, sectie B nummer 8720 en sectie B nummer 8721 en lokaal bekend als Langebuurt te Uitgeest. Het aangevraagde is in strijd met de regels uit het ter plaatse geldende bestemmingsplan. besluiten om biij een aanvraag om omgevingsvergunning medewerking verlenen aan de herontwikkeling voor woningbouw van de percelen Langebuurt door toepassing te geven aan de in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo opgenomen afwijkingsbevoegdheid of het wijzigen van het bestemmingsplan mits: «De woningen bereikbaar zijn vanaf de openbare weg. * Op eigen terrein kan worden voorzien in de benodigde parkeerbehoefte. «Er niet meer dan 335 m2 wordt bebouwd. * De goothoogte van de te bouwen woningen niet hoger is dan 3,5 tot 4,5 meter. * De bouwhoogte van de nieuw te bouwen woningen niet hoger is dan 5,5 tot 9,5 meter. «Er historiserend wordt gebouwd. * Er wordt gebouwd volgens de richtlijnen van de welstandnota. * De nieuw te bouwen woningen een afstand aanhouden tot de woning Langebuurt 45 van minimaal 10 meter. * De nieuw te bouwen woningen een afstand tot de naastgelegen percelen aanhouden van minimaal 2 meter.» Er geen bijbehorende bouwwerken vóór de woningen worden gebouwd.» De nieuw te bouwen woningen worden gesitueerd binnen de 65-meterlijn (grens tussen de bestemmingen "Detailhandel" en "Agrarisch". * Er een planschadeovereenkomst wordt gesloten met de initiatiefnemer. 2

4 Wethouder Schouten RUIMTE B Betreft: Beslissing op bezwaar en besluit op ingebrekestelling HMS De eerdere beslissing op bezwaar inzake twee verkeersbesluiten van de HMS is vernietigd door de rechtbank. Er dient een nieuwe beslissing op bezwaar te worden genomen. Er dient tevens nog een beslissing op bezwaar te worden genomen op het bezwaarschrift tegen het laatste verkeersbesluit van de HMS. De gemeente is in gebreke gesteld in verband met het uitblijven van de laatstgenoemde beslissing op bezwaar. naar aanleiding van de bezwaarschriften, het advies van de commissie Bezwaar- en Beroepschriften (met kenmerk intl4.2358), de uitspraak van de rechtbank van 17 juli 2014: 1. in te stemmen met het advies van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften met kenmerk intl4.2358; 2. niet in te stemmen met het advies van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften met kenmerk intl3.1579; 3. de bezwaarschriften gericht tegen de besluiten van 29 januari 2013 en 21 januari 2014 ontvankelijk en gegrond te verklaren; 4. de bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 5 februari 2013 niet-ontvankelijk te verklaren; 5. de bestreden besluiten van 29 januari 2013 en 21 januari 2014 herroepen en in de plaats daarvan een nieuw verkeersbesluit te nemen ex artikel 7:11 Awb, zoals verwoord in de bijlage behorende bij dit besluit; 6. het nieuwe verkeersbesluit ex artikel 7:11 Awb conform de bepalingen in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend te maken en in werking te laten treden op 4 november 2014; 7. het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen á 6 974,- (1 punt, per bezwaarschrift, 6 487,-); 8. vast te stellen dat geen dwangsom verschuldigd is omdat binnen de termijn van twee weken een besluit is genomen. Besluit: 1. Akkoord. 2. College machtigt portefeuillehouder tot het, indien nodig, doorvoeren van tekstuele aanpassingen in het verkeersbesluit. Wethouder Tromp PUBL.ZAKEN B Betreft: Nieuwe Wmo en Jeugdhulp in 2015 In het kader van de nieuwe Wmo en de Jeugdhulp moeten beleidsplannen en verordeningen worden vastgesteld voor Het beleidsplan jeugdhulp ter vaststelling voor te leggen aan de raad. - Het beleidsplan wmo 2015 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. - De verordening jeugdhulp ter vaststelling voor te leggen aan de raad. - De verordening wmo 2015 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 3

5 Wethouder Tromp PUBL.ZAKEN B Betreft: Regionale inkoop jeugdhulpprodukten Dit voorstel betreft de documenten ten behoeve van de regionale inkoop van jeugdhulpproducten voor de uitvoering van de jeugdwet. Daarnaast wordt de vervolgplanning aangegeven. 1. Instemmen met het bestuurlijk aanbesteden van de Jeugdhulp; 2. Instemmen met de "Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet" en de ondertekening namens de gemeente(n) door de portefeuillehouder van de gemeente Alkmaar; 3. Instemmen met de "Deelovereenkomst Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of Kortdurend verblijf'; 4. Instemmen met de "Deelovereenkomst Jeugd- en opvoedhulp"; 5. Instemmen met de "Deelovereenkomst Jeugd GGZ"; 6. Instemmen met het "Programma van Eisen Jeugd GGZ 2015"; 7. Instemmen met het "Programma van Eisen Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of Kortdurend verblijf 2015"; 8. Instemmen met het "Programma van Eisen Jeugd- en Opvoedhulp 2015"; 9. Instemmen met het, onder leiding van de gemeente Alkmaar, voor 1 oktober ontwikkelen van een collegevoorstel te ontwikkelen voor de aanpak, positionering en financiering van het contractmanagement in de regio voor wat betreft de Jeugdhulp en de Wmo. Besluit: 1. Akkoord. 2. Ter kennisneming brengen aan de Raad. 3. Secretaris op te dragen nader te informeren over de vraag of, en zo ja, op welk onderdeel een concreet besluit van de gemeenteraad is vereist. Wethouder Tromp PUBL.ZAKEN B Betreft: Inspectie GGD van Kinderdagverblijf de Regenboog, locatie Waldijk De GGD Kennemerland heeft een inspectierapport ingediend over een inspectie van Kinderdagverblijf de Regenboog, locatie Waldijk, met het advies te handhaven conform het handhavingsbeleid geadviseerd wordt als handhavingactie Kinderdagverblijf de Regenboog, locatie Waldijk, te verzoeken een nieuwe "verklaring omtrent het gedrag" (VOG) conform de Wet Kinderopvang vóór 1 oktober 2014 ter beoordeling in te laten leveren bij de gemeente. 4

6 Wethouder Tromp B Betreft: Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Opzeggen Convenant CJG Regio Midden Kennemerland akkoord te gaan met het opzeggen van het Convenant CJG Regio Midden Kennemerland vóór 8 september a.s. en de betrokken gemeenten en de samenwerkingspartners hierover informeren middels de twee bijgaande brieven. Wethouder Tromp B Betreft: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 een gezamenlijke en volledige verantwoordelijkheid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen moeten zij afspraken maken over de wijze waarop zij dit gaan doen. 1. De 'Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord-Holland Noord' ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 2. De gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn opdracht te geven om samen met de regiogemeenten van Noord-Holland Noord de 'Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord-Holland Noord' nader uit te werken in regionale actieprogramma's voor de regio's Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland; 3. Kennis te nemen van bijgaand persbericht. 5

VERGADERING. de dato 16 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 16 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 16 SEPTEMBER 2014 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester Th. van Etįk. Secretaris P. Schouten. SECR int 14.2563 Betreft: Openbare B&W-besluitenlijst

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 24 MAART 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 24 MAART 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Burgemeester SECR int 15.1103 Betreft: Besluitenlijst

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 21 JANUARI 2014. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 21 JANUARI 2014. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 21 JANUARI 2014 besluitenlijst Portefeuillehouder: Organisatie-eenheid: Besluitnummer: Burgemeester SECR intl4.0088 Betreft: Openbare

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 18 JUNI 2013. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 18 JUNI 2013. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 18 JUNI 2013 besluitenlijst Wethouder Spaanderman B2013.0606 Betreft: Benoeming nieuw bestuurslid Stichting Dorpshuis de Zwaan Het bestuur van Stichting

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 11 FEBRUARI 2014. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 11 FEBRUARI 2014. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 11 FEBRUARI 2014 besluitenlijst Portefeuillehouder: Organisatie-eenheid: Besluitnummer: Burgemeester SECR intl4.0372 Betreft: Openbare B&W-besluitenlijst

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 7 JULI 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 7 JULI 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 7 JULI 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mw. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Wethouder J.N. Schouten Organ isatie-eenheid: Burgemeester

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 10 FEBRUARI 2015. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 10 FEBRUARI 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 10 FEBRUARI 2015 besluitenlijst Portefeuillehouder: Burgemeester Organisatie-eenheid: SECR Besluitnummer: b2015.0135 Betreft: Jaarverslag Regio Alkmaar

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4. 1. projectbureau Waterfront Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot handhaving

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 11 DECEMBER 2012. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 11 DECEMBER 2012. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 11 DECEMBER 2012 besluitenlijst Wethouders P.K. Linnartz, A. Selij en W.J.M. Spaanderman Portefeuillehouder: Organisatie-eenheid: Besluitnummer:

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 16 JUNI 2015. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 16 JUNI 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 16 JUNI 2015 besluitenlijst Aanwezig: Burgemeester mvv. W.J.A. Verklei), Secretaris P. Schouten, Wethouders W.J.M. Spaanderman. J.N. Schouten en A.A.

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 12 FEBRUARI 2013. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 12 FEBRUARI 2013. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 12 FEBRUARI 2013 besluitenlijst Openbare besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en wethouders van de Portefeuillehouder: Organisatie-eenheid:

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Van 15 januari 2013 openbaar

Van 15 januari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 8 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005467 2 Onderwerp Verkoop landbouwperceel Trumpertweg sectie E, nr. 4258, nr. 4259 gedeeltelijk. R Advies Instemmen met

Nadere informatie

vastgesteld Besluitenlijst

vastgesteld Besluitenlijst No. 51 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J. BOLTE, WETHOUDER

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 3 APRIL 2012. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 3 APRIL 2012. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 3 APRIL 2012 besluitenlijst Portefeuillehouder: Organisatie-eenheid: Besluitnummer: Categorie: Burgemeester SECR intl2.1286 Openbaar

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Patrick Monincx Behandelende afdeling: Publiekszaken/ Vergunningen Datum: 07-05-2015 NR. TITEL: Maatwerk voor erkers/woninguitbreiding aan de voorzijde, die

Nadere informatie

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3

Raad d.d. Įxnr. Besluit: Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16. Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Raad d.d. Besluit: Įxnr Raadsvoorstel no. R2014.0032 Agendapunt no. 16 Onderwerp Uitgeest, 3 juni 2014 Realiseren van een woning bij Hoorne 3 Aan de gemeenteraad Inleiding Op 20 september 2013 heeft MD

Nadere informatie

*625081* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, vastgesteld 14 juli 2017

*625081* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, vastgesteld 14 juli 2017 *625081* OPENBARE BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017, vastgesteld 14 juli 2017 Nr. ONDERWERP/ADVIES BESLUIT B EN W 1. Advies nr. 606821 Trefwoord: Principeverzoek

Nadere informatie

Stuknr.: NOT14-0356 000 NOTULEN OPENBARE COLLEGEVERGADERING

Stuknr.: NOT14-0356 000 NOTULEN OPENBARE COLLEGEVERGADERING Besluitenlijst: B&W-vergadering Openbaar Datum: 21/10/2014 Aanwezig: Burgemeester Secretaris H.M.W. ter Heegde V.C.M. Stam-de Nijs G.E. Oude Kotte L.H.M. Dickhoff C. van Diemen J.G. den Hertog Stuknr.:

Nadere informatie

. B&W BESLUITENLIJST PERS

. B&W BESLUITENLIJST PERS . B&W BESLUITENLIJST PERS Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 6 juni 2017 No. 2017-22 Aanwezig: burgemeester H. van Kooten en de wethouders G.P. van den Anker, mevrouw J.H.A. Sørensen

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

besluitenlijst College B&W Grave

besluitenlijst College B&W Grave ADV/G/14/00322 Z/G/14/07903 Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van 15 juli 2014. Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van 15 juli 2014. Secretaris De besluitenlijst van de laatst gehouden

Nadere informatie

Van 11 maart 2014 openbaar

Van 11 maart 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 februari 2014. Akkoord. BW-006926 2 Onderwerp Subsidie aanvraag voor traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen. I Voor het jaar 2013 maximaal 18

Nadere informatie

bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen

bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen Zaaknummer: OLOGYD35 Onderwerp: bezwaarschrift tegen weigering omgevingsvergunning uitweg Esdoornstraat 20 in Drunen Collegevoorstel Inleiding Op 25 mei 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor een

Nadere informatie

1.4 - Onderwerp : Brainstormen met Theo Riet op verzoek van de secretaris. Besluit Verschoven naar volgende week.

1.4 - Onderwerp : Brainstormen met Theo Riet op verzoek van de secretaris. Besluit Verschoven naar volgende week. Aanwezig: Burgemeester Secretaris : R.J.H. van der Riet : mr. F.L. Romkema : L.M.B.C. Wagenaar-Kroon : D. te Grotenhuis : J.C.N. Wagenaar BURGEMEESTER 1.1 Onderwerp : Openbare besluitenlijst B&W-vergadering

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 25 JULI 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 25 JULI 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 25 JULI 2017 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma De heer Nic Dusink Zijn afwezig:

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 29.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 29.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 29.O (18-07-2017) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

Notulen collegevergadering Aanwezig:

Notulen collegevergadering Aanwezig: Notulen collegevergadering 15-01-2019 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Dreessen, W.H.J. (Wethouder) Jacobs, Drs. G.J.M. (Wethouder) Piatek, C.A.C.N. (Wethouder)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Nr. e160018552 Casenr. 16e0004127 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (28) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 1 september 2015

BESLUITENLIJST (28) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 1 september 2015 BESLUITENLIJST (28) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 1 september 2015 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : C.A.H. Zondag Wethouder

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 8 FEBRUARI 2011. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 8 FEBRUARI 2011. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 8 FEBRUARI 2011 besluitenlijst Portefeuillehouder: Burgemeester Organisatie-eenheid: SECR Besluitnummer: intl 1.0378 Betreft: Concept

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 15 december 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 juni 2014, week Ongewijzigd vastgesteld.

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 juni 2014, week Ongewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 1 juli 2014 Week 27 Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon,,,, en T. van den Berg No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Van 18 december 2012 openbaar

Van 18 december 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 11 december 2012. Advies Akkoord. BW-002588 2 Onderwerp Herontwikkeling Wilhelminaplein en directe omgeving. R Advies 1. In te stemmen met het ontbinden

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 12 juli t/m 8 augustus 2017

Openbare besluitenlijst Door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 12 juli t/m 8 augustus 2017 Openbare besluitenlijst Door burgemeester en wethouders genomen besluiten in week 12 juli t/m 8 augustus 2017 Datum aanmaak: 9 augustus 2017 Directie 2017019086 Vaststellen besluitenlijsten en besluitenlijsten

Nadere informatie

2. VVH Beslissing op bezwaren antenne opstelpunt nabij Veertels 9 te Riel

2. VVH Beslissing op bezwaren antenne opstelpunt nabij Veertels 9 te Riel 1. ONT Stand van zaken Gôolse Geheimen In 2016 is www.goolsegeheimen.nl gelanceerd. Deze website is een middel in het kader van de citymarketingscampagne Gôolse Geheimen. Afgelopen jaar is vooral gericht

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Steven van Haastrecht Behandelende afdeling: Ruimte / Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 12-12-2013

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Steven van Haastrecht Behandelende afdeling: Ruimte / Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 12-12-2013 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Steven van Haastrecht Behandelende afdeling: Ruimte / Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 12-12-2013 NR. TITEL: Bestemmingswijziging Meerpad KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 17 januari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 17 januari 2017 Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op 17 januari 2017 Aanwezig: Burgemeester Gemeentesecretaris F. Ossel T. De Rudder H. Erol mw. J.W.J. Dorenbos

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 28.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 28.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 28.O (10-07-2018) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp P.J. IJnsen regelgeving 7 14 augustus 2017 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 15 januari 2019

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 15 januari 2019 Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 15 januari 2019 Behandelde voorstellen 62594 (Direct openbaar) schenking zitbank Laanstraat door SFOB De gemeenteraad informeren over de schenking van een

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 41. O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 41. O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 41. O (09-10-2018) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BW week 39.O

Nadere informatie

Van 26 maart 2013 Openbaar

Van 26 maart 2013 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergaderingen d.d. 12 maart 2013. Advies Akkoord. BW-005690 2 Onderwerp Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid. R Advies Kennis nemen van de nota Evaluatie en herijking

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 50.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 50.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 50.O (13-12-2016) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Adviesnota aan B en W Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van 31 januari 2012, waarbij omgevingsvergunning is verleend voor het in gebruik nemen van het pand aan de Zuidsingel 14-16

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 2 september 2014 om 09.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 BESLUITENLIJST (4) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. Bragt Wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 31-10-2017 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Jacobs, Drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 19-4-2011 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina - 1 - 1. BESLUITENLIJST

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722

Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014. Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Openbare Besluitenlijst College vergadering van 04/02/2014 Aanwezig: Nummer: 14IN000722 Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Willems, J.W.

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 3 MEI 2011. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 3 MEI 2011. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 3 MEI 2011 besluitenlijst Portefeuillehouder: Wethouder Selij ALG.PROJ. b2011.0559 Betreft: Dienstverleningsovereenkomst Technisch Applicatie Beheer (DVO

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus Vastgesteld d.d.

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 4 augustus 2015 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Gemeentesecretaris

Burgemeester Wethouder Wethouder Wethouder Gemeentesecretaris Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders datum: 3 juli Aanvang: 9.00 uur Aanwezig: Mvv. Mr. De Boer-Beerta Mvv. Cuijpers Dhr. Smits Dhr. Den Teuling Dhr. L'Ortije Burgemeester Wethouder

Nadere informatie

Vergadering Burgemeester en Wethouders

Vergadering Burgemeester en Wethouders GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 50. O (11-12-2018) Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders Datum 11-12-2018 Tijd 9:00-12:30 Locatie Voorzitter Aanwezigen

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Onderwerp Omgevingsvergunning voor het vervangen van een torenkraan door een portaalkraan op de Industrieweg 11 in Oirschot.

Onderwerp Omgevingsvergunning voor het vervangen van een torenkraan door een portaalkraan op de Industrieweg 11 in Oirschot. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 27 juni 2012 Registratienummer: 2012/22 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Omgevingsvergunning voor het vervangen van een torenkraan

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 1 nov. 2016 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 8 november 2016 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Activiteit: Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Activiteit: Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Omgevingsvergunning Activiteit: Het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd hebben op 13 januari 2017 een aanvraag voor

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst

V E R G A D E R I N G BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 17 FEBRUARI 2015. besluitenlijst Gemeente UITGEEST V E R G A D E R I N G V A N BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 17 FEBRUARI 2015 = besluitenlijst Organisatie-eenheid: Middelen Besluitnummer: B2015.0191 Betreft: De heer C.J.J. Krom heeft

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 7 november 2017, Gewijzigd vastgesteld.

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 7 november 2017, Gewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 14 november 2017 Week 46 Aanwezig: L. Bromet, G. Bekhuis,, J. Kes en N. van Ginkel No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 46. O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 46. O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 46. O (13-11-2018) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BW week 45.O

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015 Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015 Onderwerp Bijdrage duurzaamheidsmaatregelen TV Tulp. Herbouw woning in strijd met bestemmingsplan en welstandsnota

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 04/11/2014 week 45. 1. Beheer Openbare Ruimte Aanvullend vervoer toeristen Dolfinarium 14.704 1. Instemmen met

Nadere informatie

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal

Aanwezig: Voorzitter: S. Adriaansen Secretaris: A. Baart Wethouders: H. de Waal, M. Groffen, L. van der Beek en J. van Agtmaal Dossiercode: D-14.00016; document 2014.36208 Besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van Woensdrecht van 16 september genomen besluiten 8 t/m 12 september 2014 door parafen

Nadere informatie

Van 22 mei 2012 openbaar

Van 22 mei 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004658 2. Onderwerp Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012 R Advies 1. De gewijzigde projectenclassificatie

Nadere informatie

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Mevr. S.D. van der Veen voor het oprichten van een kleinschalige koffie- en theeschenkerij met kleine kaart en tevens verkoop van meubelen, curiosa, planten en

Nadere informatie

Van 23 april 2013 openbaar

Van 23 april 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 16 april 2013. Advies Akkoord. BW-005740 2 Onderwerp Wegsleepregeling R Advies Mandatering uitvoering wegsleepregeling aan: 1. Hoofd afdeling Vergunningen,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 15 december 2015

BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 15 december 2015 BESLUITENLIJST OPENBARE COLLEGEVERGADERING VAN 15 december 2015 Aanwezig: De wnd. burgemeester, de heer M. Houtman De wethouder I, de heer W. van der Leij De wethouder II, de heer T. Meijdam De wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders

Besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders enlijst College van Burgemeester en Wethouders Datum 03-07-2018 Tijd 9:00-13:00 3.a.1 OND: enlijst Collegevergadering (OPENBAAR) d.d. 25 juni 2018 De besluitenlijst 25 juni 2018 (openbare besluiten) vast

Nadere informatie

2. ONT Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Boschkens-Surfplas"

2. ONT Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boschkens-Surfplas 1. MDV Samenwerking arbeidsparticipatie Alle colleges in de regio Midden-Brabant hebben in oktober 2017 besloten tot implementatie van een regionale werkgeversdienstverlening. De achtergronden, stand van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOTH20. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6 december 2011.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: ORGOTH20. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6 december 2011. Onderwerp Vaststellen van de besluitenlijst van 6. Collegevoorstel Zaaknummer: ORGOTH20 Feitelijke informatie Vaststellen van de besluitenlijst van 6. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit

Nadere informatie

Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2019 vaststellen. Evaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 voor kennisgeving aannemen.

Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2019 vaststellen. Evaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 voor kennisgeving aannemen. Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 18 juni 2019 aanvangstijd: 09:00 uur. Aanwezig Mevrouw A. De heer W.M. van Esch De heer

Nadere informatie

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015 Omgevingsvergunningen Verleende vergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Er is een omgevingsvergunningen verleend voor: - Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking:

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Ad 1 en 2 Akkoord a tot en met d: Akkoord. Harmonisatie beleidsuitvoering Omnibuzz

Ad 1 en 2 Akkoord a tot en met d: Akkoord. Harmonisatie beleidsuitvoering Omnibuzz 124493-190949 Concept besluitenlijst van de B&Wvergadering van 12 maart 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 12 maart 2019 2. Het vastgestelde openbare deel van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 april 2018

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 april 2018 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 10 april 2018 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris 000-1 Agenda 000-2

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00107087 Burgemeester en wethouders hebben op 17 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 2 vrijstaande schuurwoningen

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W vergadering d.d (nr. 44).

Besluitenlijst B&W vergadering d.d (nr. 44). Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 01-11-2011 (nr. 44). Aanwezig: M.L.J. Out, burgemeester; J.J. Bruintjes, wethouder; W.C. Luchjenbroers, wethouder; J.F.A. Alberts, wethouder; W.P. van Boggelen, secretaris.

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 1 november 2016 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J.Luteijn Secretaris: A. Buijserd Aanwezig: B. Boelhouwers, A. Buijserd, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

3 Besluit Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

3 Besluit Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: g^atwijk Omgevingsvergunning Zaaknummer 1427089 1. Inleiding Op 7 mei 2019 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling bij Gasthuishof 35-53

Nadere informatie

Evaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 voor kennisgeving aannemen. 1. In te stemmen met verdere verkenning/uitwerking

Evaluatie Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 voor kennisgeving aannemen. 1. In te stemmen met verdere verkenning/uitwerking Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 10 april 2018 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman De heer

Nadere informatie

*577634* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, vastgesteld 22 november 2016

*577634* OPENBARE BESLUITENLIJST. van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, vastgesteld 22 november 2016 *577634* OPENBARE BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, vastgesteld 22 november 2016 Nr. ONDERWERP/ADVIES BESLUIT B EN W 1. Advies nr. 568193 Trefwoord: Welzijn

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders

College van burgemeester en wethouders College van burgemeester en wethouders Openbare besluitenlijst Zitting van 10 oktober 2017 Samenstelling Aanwezig: de heer Jan Lonink, burgemeester; de heer Cees Liefting, wethouder; de heer Frank van

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 15.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 15.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 15.O (11-04-2017) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

De aanvraag gaat over Schietbaanweg 8, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie T, nummer 178 en is bij ons geregistreerd onder zaak

De aanvraag gaat over Schietbaanweg 8, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie T, nummer 178 en is bij ons geregistreerd onder zaak I (b "b.1yt.."d... Gemeente ~'1" ~ Emmen ~ OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 5 juni 2018

Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op. 5 juni 2018 Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders gehouden op 5 juni 2018 Aanwezig: Burgemeester Wnd. gemeentesecretaris drs. M.E. Smit mr. S.G. Ferraro H. Erol mw. B.G.P.

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers F.S.A. Wissink mr. W.A.R. Visser

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders. Vergadering gehouden op 1 november 2016 Week 44

BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders. Vergadering gehouden op 1 november 2016 Week 44 BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 1 november 2016 Week 44 Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, G. Bekhuis, L. Bromet, J. van der Hoeven, J. Kes en N. van

Nadere informatie

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197

Besluit van Burgemeester en Wethouders HZ-OMV-2015-0197 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 7 1. BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Stichting Cultureel Centrum Venray wonende/gevestigd : Postbus

Nadere informatie

Wij hebben op 15 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van

Wij hebben op 15 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van OMGEVINGSVERGUNNING (b ~1Y...1>... Gemeente '1\..'1" ~ Emmen ~ Wij hebben op 15 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 2 dubbele woningen en 1 vrijstaande

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 47. O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 47. O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 47. O (20-11-2018) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BW week 46.O

Nadere informatie

Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp: ontwerp-omgevingsvergunning

Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp: ontwerp-omgevingsvergunning Aan Boomkwekerij Morren t.a.v. de heer G. Morren Diepesteeg 1 8081 PD Elburg Uw brief van: Uw kenmerk: Inlichtingen: E. Nijboer Ons kenmerk: Doorkiesnr: 0525-688 660 Bijlagen: Datum: 29 april 2013 Onderwerp:

Nadere informatie

5 december Locoburgemeester A.P.M. van Swam;Gemeentesecretaris P.G. Arissen;Wethouder S.A.M. Bos;Wethouder A.H.M. de Vree;Wethouder T.P.M.

5 december Locoburgemeester A.P.M. van Swam;Gemeentesecretaris P.G. Arissen;Wethouder S.A.M. Bos;Wethouder A.H.M. de Vree;Wethouder T.P.M. LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL 5 december 2017 Status Openbaar Voorzitter Aanwezig Definitief Ja Locoburgemeester ;Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst college van B&W van 12 maart 2019

Openbare besluitenlijst college van B&W van 12 maart 2019 1 Lijst van beslissingen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2019. Akkoord 2 Ja 1017561 Sam Meerjarenbeleidsplan politie en Veiligheidsstrategie Oost-Nederland De gemeenteraad

Nadere informatie