De Raad Aanvang: 19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Raad Aanvang: 19:00"

Transcriptie

1 De Raad Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Presentatie Begroting :00 20:30 Nieuwe regeling sport en cultuur voor kinderen Peiling Sporten voor mensen met een beperking Rondetafelgesprek Raadsinformatiebrief : Motie M-2.9 over lopende projecten binnen de cultuurportefeuille Red de bieb & t Wijkcentrum Zielhorst 21:00 Vragen raadsleden aan het college 21:15 Tijd Raadzaal :30 1. Vaststelling agenda Besluiten zonder debat *2. Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad Toelichting : Van de raad wordt gevraagd de Verordening organisatie ondersteuning raad 2011 vast te stellen. Dit is een actualisatie en samenvoeging van de Instructie voor de griffier, de Verordening ambtelijke bijstand raadsleden en fracties en het raadsbesluit Organisatie- en formatieplan Griffie en beoogt een heldere en eenduidige regeling over de organisatie van de ondersteuning van de gemeenteraad. In afwijking van de eerder gepubliceerde versie op internet is aan artikel 6 van de verordening toegevoegd dat het presidium daar een rol in heeft. 3. Gedragscode raad Regelgeving die samenhangt met de integriteit van raadsleden - Gedragscode voor raadsleden Toelichting : Van de raad wordt gevraagd de Gedragscode voor raadsleden 2011 vast te stellen. De gedragscode is een handreiking voor raadsleden om met de dilemma s van het raadslidmaatschap om te gaan. Moties 4. Trots: Stand-by *5. GroenLinks, D66, CU, PvdA en SP: Fairtrade gemeente 22:30 Einde 1

2 Tijd Molendijkzaal :30 Besloten: Raadsinformatiebrief : Kostenbeheersing Eemhuis en inzage vertrouwelijk advies 23:30 2

3 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 11 oktober 2011 Aanvang: 19:00 Presentatie Begroting 2012 Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Ormel ( ) Portefeuillehouder: Buijtelaar Opsteller: Breet Samenvatting: Op 11 oktober wordt de begroting en het daarbij behorende raadsvoorstel door het college openbaar gemaakt. In De Ronde van 11 oktober geeft de portefeuillehouder een toelichting op de begroting om raadsleden op hoofdlijnen te informeren. Raadsleden kunnen hierbij ter verduidelijking vragen stellen (voor meer inhoudelijke vragen is in een later stadium ruimte). Doel activiteit: Soort activiteit: Presentatie Reden van aanbieding: De raad stelt in november de begroting vast. De presentatie van de begroting maakt onderdeel uit van de voorbereiding hierop. Van de raadsleden wordt gevraagd: Kennis te nemen van de informatie. Vervolgtraject: Op 25 oktober is een hoorzitting/inspraak over de begroting gepland. Dit is het moment voor inwoners en organisaties om zich uit te spreken over de voorliggende plannen. De raad bespreekt in De Ronde van 8 november de begroting. Het is de bedoeling dat de raad op 15 november over de begroting besluit. Soort verslag: - Bijbehorende documenten: Begroting : /smartsite.shtml?ch=&id= begroting onzekere tijden : Bijbehorend raadsvoorstel Achterliggende documenten: De voorlopige planning van het begrotingsproces staat op de Nieuwe regeling sport en cultuur voor kinderen Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Van Berkum ( ) Portefeuillehouder: Van t Erve Samenvatting: De raad heeft het onderdeel werk & inkomen (programma 11) van

4 de nota bezuinigingsvoorstellen, met de daarin opgenomen herijking van het minimabeleid en de daaraan gekoppelde voorstellen, vastgesteld. Essentie van de herijking is: meer aandacht voor zelfredzaamheid en participatie, voor grip op eigen leven, minder accent op inkomensaanvulling, prioriteit bij (gezinnen met) kinderen. Onderdeel van de herijking is een nieuwe regeling voor kinderen. Aan de raad hebben wij toegezegd de uitwerking van de nieuwe regeling voor te leggen. Er is bij de besluitvorming over de bezuinigingsvoorstellen een motie aangenomen, die het college opdraagt de mogelijkheden te onderzoeken om een regeling gericht op kinderen uit te breiden naar een regeling voor alle minima. Doel activiteit: Peiling Soort document: Peiling Reden van aanbieding: Toezegging aan de raad / aangenomen motie M-11.5 ( ) / tijdige voorbereiding start nieuwe regeling. Van de raadsleden wordt gevraagd: Zich uit te spreken over de volgende peilpunten: 1. De uitgangspunten (zie de bijlage bij het peilingsvoorstel) waarlangs de regeling voor de vergoeding in natura van kosten van sport en cultuur voor kinderen in gezinnen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum is uitgewerkt. 1. Ruimte voor maatwerk voor de meest kwetsbare kinderen Vervolgtraject: Voorbereiden start regeling per januari Opm. presidium: - Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=&id= Nieuwe regeling voor kinderen: Jeugd Sport en Cultuur Fonds (nr ) x Achterliggende documenten: ( ) Raadskast: Fractiekamer

5 Het Besluit Datum: dinsdag 11 oktober 2011 Aanvang: 21:30 1. Vaststelling agenda Zaal: Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01: Vermeerzaal uur: /smartsite.shtml?id= uur: /smartsite.shtml?id= Peiling /smartsite.shtml?id= Rondetafelgesprek: /smartsite.shtml?id= : /smartsite.shtml?id= Plaats: Hal Stadhuis uur: /smartsite.shtml?id= Zaal: Raadzaal : Vaststelling agenda : Besluiten zonder debat *2.: Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad : Toelichting : Van de raad wordt gevraagd de Verordening organisatie ondersteuning raad 2011 vast te stellen. Dit is een actualisatie en samenvoeging van de Instructie voor de griffier, de Verordening ambtelijke bijstand raadsleden en fracties en het raadsbesluit Organisatie- en formatieplan Griffie en beoogt een heldere en eenduidige regeling over de organisatie van de ondersteuning van de gemeenteraad. In afwijking van de eerder gepubliceerde versie op internet is aan artikel 6 van de verordening toegevoegd dat het presidium daar een rol in heeft. 3.: Gedragscode raad Regelgeving die samenhangt met de integriteit van raadsleden - Gedragscode voor raadsleden : Toelichting : Van de raad wordt gevraagd de Gedragscode voor raadsleden 2011 vast te stellen. De gedragscode is een handreiking voor raadsleden om met de dilemma s van het raadslidmaatschap om te gaan. : Moties 4.: /smartsite.shtml?id= : /smartsite.shtml?id= uur: Einde Zaal: Molendijkzaal uur: Besloten:

6 /smartsite.shtml?id= Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Richard-Pronk ( ) Portefeuillehouder: Niet van toepassing Samenvatting: Gelegenheid voor raadsleden om mondeling vragen te stellen aan het college. Uitgangspunten De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet voor insprekers). De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan). Doel activiteit: Soort activiteit: Raad stelt vragen aan college Reden van aanbieding: Van de raadsleden wordt gevraagd: Vervolgtraject: Afhankelijk van het antwoord Opmerkingen presidium: Spelregels Onderwerpen vragen worden uiterlijk maandag, voorafgaand aan de dinsdag van Het Besluit, voor uur aangemeld bij de griffie. De griffie mailt de aanmeldingen eind van de maandagmiddag door aan raad en college en maakt deze bekend op de website. De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en kan vragen doorverwijzen naar een volgende of andere mogelijkheid. Soort verslag: Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=&id= Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Bongers ( ) Portefeuillehouder: Tigelaar Samenvatting: In de raad van 6 september j.l. is motie M-2.9 aangenomen die het college vraagt om: de raad voor de installatie van een nieuwe wethouder Cultuur op duidelijke wijze te informeren over lopende projecten binnen de cultuurportefeuille en in elk geval informatie te verschaffen over het overleg met de stad Utrecht betreffende de mogelijke verhuizing van het Armandomuseum, het bedrijfsplan voor het nieuwe Poppodium, het overleg betreffende het huurcontract voor de huidige vestiging van KAdE en de afspraken en toezeggingen die zijn gedaan binnen het mediabeleid. In de raadsinformatiebrief gaat het college in op de feitelijke stand van zaken van de in de motie genoemde projecten en ook de volgende projecten: de herbouw van

7 de Elleboogkerk, de samenwerking podia, de zoektocht naar een nieuw evenemententerrein, de situatie rondom de Aegtenkapel, het bezwaarschrift van Stichting Theater De Lieve Vrouw en de afbouw van ID-banen bij het Mondriaanhuis. Doel activiteit: Soort document: Raadsinformatiebrief Reden van aanbieding: Afdoening motie M-2.9 in relatie tot benoeming wethouder Cultuur Van de raadsleden wordt gevraagd: Kennis te nemen van de stand van zaken van lopende projecten binnen de cultuurportefeuille. Opm. presidium: Presidium agendeert deze Raadsinformatiebrief. Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=ter&id= over lopende projecten binnen de cultuurportefeuille x : x : /smartsite.shtml?ch=ter&id= feitelijke vragen PvdA (incl. 2 aanvullende vragen) Reg.nr.: Van: Raadsleden Van Muilekom (PvdA), Schulten (Lijst Schulten) en Voogt (VVD) Ambtelijk contact: Speelman ( ) Portefeuillehouder: Buijtelaar Samenvatting: Een aantal raadsleden wil via een rondetafelgesprek te weten komen: a. wat de stand van zaken is van het sporten voor mensen met een beperking in Amersfoort b. of er verbeteringen nodig en mogelijk zijn c. wie daarin een rol spelen Genodigden: vertegenwoordigers van GSVA, ASF, GPPA, MEE, SRO, CJJV, Keistad, Altis, Albufoort Dit rondetafelgesprek sluit aan op eerdere initiatieven en activiteiten van de SRO (Jan Hardeman) en beleidsmedewerkers van de gemeente, waarbij al breed aandacht is besteed aan de mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking. Doel activiteit: Soort document: n.v.t. Reden van aanbieding: Nagaan hoe het met de mogelijkheden van sportdeelname van mensen met een beperking is gesteld. Van de raadsleden wordt gevraagd: Met een aantal uitgenodigde organisaties, die

8 ervaring hebben op dit gebied bespreken, of de bestaande mogelijkheden van deelname aan sportactiviteiten van mensen met een beperking voldoende zijn of verbetering behoeven. Vervolgtraject: Eventueel nadere wensen zou de raad kunnen betrekken bij de bespreking van de actualisatie van het sportbeleid. De kadernota voor het huidige beleid "De kracht van sport" werd in 2008 vastgesteld. Tal van ontwikkelingen, zoals het coalitieakkoord en de Nota Bezuinigingskader, maken een herijking van het sportbeleid nodig. De raad heeft daar in november 2010 met de Motie "actualisering kadernota sportbeleid"ook om gevraagd. In dat nieuwe kader voor het sportbeleid, zou ook dit onderdeel van sport voor mensen met een beperking kunnen worden ingepast. Soort verslag: Verslag Achterliggende documenten: Kadernota voor het sportbeleid : Motie Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Van Berkum ( ) Portefeuillehouder: Van t Erve Samenvatting: De raad heeft het onderdeel werk & inkomen (programma 11) van de nota bezuinigingsvoorstellen, met de daarin opgenomen herijking van het minimabeleid en de daaraan gekoppelde voorstellen, vastgesteld. Essentie van de herijking is: meer aandacht voor zelfredzaamheid en participatie, voor grip op eigen leven, minder accent op inkomensaanvulling, prioriteit bij (gezinnen met) kinderen. Onderdeel van de herijking is een nieuwe regeling voor kinderen. Aan de raad hebben wij toegezegd de uitwerking van de nieuwe regeling voor te leggen. Er is bij de besluitvorming over de bezuinigingsvoorstellen een motie aangenomen, die het college opdraagt de mogelijkheden te onderzoeken om een regeling gericht op kinderen uit te breiden naar een regeling voor alle minima. Doel activiteit: Peiling Soort document: Peiling Reden van aanbieding: Toezegging aan de raad / aangenomen motie M-11.5 ( ) / tijdige voorbereiding start nieuwe regeling. Van de raadsleden wordt gevraagd: Zich uit te spreken over de volgende peilpunten: 1.

9 De uitgangspunten (zie de bijlage bij het peilingsvoorstel) waarlangs de regeling voor de vergoeding in natura van kosten van sport en cultuur voor kinderen in gezinnen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum is uitgewerkt. 1. Ruimte voor maatwerk voor de meest kwetsbare kinderen Vervolgtraject: Voorbereiden start regeling per januari Opm. presidium: - Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=&id= Nieuwe regeling voor kinderen: Jeugd Sport en Cultuur Fonds (nr ) x Achterliggende documenten: ( ) Raadskast: Fractiekamer Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Bongers ( ) Portefeuillehouder: Tigelaar en Buijtelaar Samenvatting: Het college geeft in /smartsite.shtml?id= aan, op basis van de bevindingen en adviezen van de interim-projectdirecteur en de reactie op dit advies van AT Osborne, te hebben besloten om de casco bouw van het Eemhuis door te zetten en de WKOinstallatie aan te leggen. Het college heeft voorgesteld om de raad nader te informeren over het advies van de interim-projectdirecteur. Het presidium agendeert dit in deze besloten vergadering. De voorgestelde geheimhouding vindt plaats op grond van artikel 10, lid 2, sub b Wet openbaarheid van bestuur: de economische of financiële belangen van de Gemeente Amersfoort en artikel 10, lid 2, sub g Wet openbaarheid van bestuur: het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. De Ronde dient hierover een besluit te nemen (conform artikel 86 Gemeentewet). NB: De besluitvorming over de geheimhouding vindt plaats achter gesloten deuren. Doel activiteit: Soort activiteit: Van de raadsleden wordt gevraagd: * een besluit te nemen over geheimhouding in De Ronde op grond van artikel 86 Gemeentewet en artikel 10, lid 2, sub b Wet openbaarheid van bestuur: de economische of financiële belangen van de Gemeente Amersfoort en artikel10, lid 2, sub g Wet openbaarheid van bestuur onder geheimhouding kennis te nemen van de mondelinge informatie. Vervolgtraject: Soort verslag: Besluitenlijst (geheim)

10 Bijbehorende documenten: Raadskast: Fractiekamer : Advies interim-projectdirecteur GEHEIMHOUDING OPGELEGD, ter inzage op 11 oktober 2011 Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Ormel ( ) Portefeuillehouder: Buijtelaar Opsteller: Breet Samenvatting: Op 11 oktober wordt de begroting en het daarbij behorende raadsvoorstel door het college openbaar gemaakt. In De Ronde van 11 oktober geeft de portefeuillehouder een toelichting op de begroting om raadsleden op hoofdlijnen te informeren. Raadsleden kunnen hierbij ter verduidelijking vragen stellen (voor meer inhoudelijke vragen is in een later stadium ruimte). Doel activiteit: Soort activiteit: Presentatie Reden van aanbieding: De raad stelt in november de begroting vast. De presentatie van de begroting maakt onderdeel uit van de voorbereiding hierop. Van de raadsleden wordt gevraagd: Kennis te nemen van de informatie. Vervolgtraject: Op 25 oktober is een hoorzitting/inspraak over de begroting gepland. Dit is het moment voor inwoners en organisaties om zich uit te spreken over de voorliggende plannen. De raad bespreekt in De Ronde van 8 november de begroting. Het is de bedoeling dat de raad op 15 november over de begroting besluit. Soort verslag: - Bijbehorende documenten: Begroting : /smartsite.shtml?ch=&id= begroting onzekere tijden : Bijbehorend raadsvoorstel Achterliggende documenten: De voorlopige planning van het begrotingsproces staat op de Reg.nr.: Besluiten zonder debat *2. Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad Reg.nr.: Reg.nr.: v2

11 Toelichting : Van de raad wordt gevraagd de Verordening organisatie ondersteuning raad 2011 vast te stellen. Dit is een actualisatie en samenvoeging van de Instructie voor de griffier, de Verordening ambtelijke bijstand raadsleden en fracties en het raadsbesluit Organisatie- en formatieplan Griffie en beoogt een heldere en eenduidige regeling over de organisatie van de ondersteuning van de gemeenteraad. In afwijking van de eerder gepubliceerde versie op internet is aan artikel 6 van de verordening toegevoegd dat het presidium daar een rol in heeft. 3. Gedragscode raad Regelgeving die samenhangt met de integriteit van raadsleden - Gedragscode voor raadsleden Reg.nr.: Reg.nr.: Reg.nr.: Toelichting : Van de raad wordt gevraagd de Gedragscode voor raadsleden 2011 vast te stellen. De gedragscode is een handreiking voor raadsleden om met de dilemma s van het raadslidmaatschap om te gaan. Moties 4. Trots: Stand-by Reg.nr.: *5. GroenLinks, D66, CU, PvdA en SP: Fairtrade gemeente Reg.nr.: Einde

12 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 11 oktober 2011 Aanvang: 20:00 Sporten voor mensen met een beperking Rondetafelgesprek Reg.nr.: Van: Raadsleden Van Muilekom (PvdA), Schulten (Lijst Schulten) en Voogt (VVD) Ambtelijk contact: Speelman ( ) Portefeuillehouder: Buijtelaar Samenvatting: Een aantal raadsleden wil via een rondetafelgesprek te weten komen: a. wat de stand van zaken is van het sporten voor mensen met een beperking in Amersfoort b. of er verbeteringen nodig en mogelijk zijn c. wie daarin een rol spelen Genodigden: vertegenwoordigers van GSVA, ASF, GPPA, MEE, SRO, CJJV, Keistad, Altis, Albufoort Dit rondetafelgesprek sluit aan op eerdere initiatieven en activiteiten van de SRO (Jan Hardeman) en beleidsmedewerkers van de gemeente, waarbij al breed aandacht is besteed aan de mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking. Doel activiteit: Soort document: n.v.t. Reden van aanbieding: Nagaan hoe het met de mogelijkheden van sportdeelname van mensen met een beperking is gesteld. Van de raadsleden wordt gevraagd: Met een aantal uitgenodigde organisaties, die ervaring hebben op dit gebied bespreken, of de bestaande mogelijkheden van deelname aan sportactiviteiten van mensen met een beperking voldoende zijn of verbetering behoeven. Vervolgtraject: Eventueel nadere wensen zou de raad kunnen betrekken bij de bespreking van de actualisatie van het sportbeleid. De kadernota voor het huidige beleid "De kracht van sport" werd in 2008 vastgesteld. Tal van ontwikkelingen, zoals het coalitieakkoord en de Nota Bezuinigingskader, maken een herijking van het sportbeleid nodig. De raad heeft daar in november 2010 met de Motie "actualisering kadernota sportbeleid"ook om gevraagd. In dat nieuwe kader voor het sportbeleid, zou ook dit onderdeel van sport voor mensen met een beperking kunnen worden ingepast. Soort verslag: Verslag Achterliggende documenten: Kadernota voor het sportbeleid

13 : Motie

14 De Ronde Datum: dinsdag 11 oktober 2011 Aanvang: 22:30 Besloten: Raadsinformatiebrief : Kostenbeheersing Eemhuis en inzage vertrouwelijk advies Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Bongers ( ) Portefeuillehouder: Tigelaar en Buijtelaar Samenvatting: Het college geeft in /smartsite.shtml?id= aan, op basis van de bevindingen en adviezen van de interim-projectdirecteur en de reactie op dit advies van AT Osborne, te hebben besloten om de casco bouw van het Eemhuis door te zetten en de WKOinstallatie aan te leggen. Het college heeft voorgesteld om de raad nader te informeren over het advies van de interim-projectdirecteur. Het presidium agendeert dit in deze besloten vergadering. De voorgestelde geheimhouding vindt plaats op grond van artikel 10, lid 2, sub b Wet openbaarheid van bestuur: de economische of financiële belangen van de Gemeente Amersfoort en artikel 10, lid 2, sub g Wet openbaarheid van bestuur: het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. De Ronde dient hierover een besluit te nemen (conform artikel 86 Gemeentewet). NB: De besluitvorming over de geheimhouding vindt plaats achter gesloten deuren. Doel activiteit: Soort activiteit: Van de raadsleden wordt gevraagd: * een besluit te nemen over geheimhouding in De Ronde op grond van artikel 86 Gemeentewet en artikel 10, lid 2, sub b Wet openbaarheid van bestuur: de economische of financiële belangen van de Gemeente Amersfoort en artikel10, lid 2, sub g Wet openbaarheid van bestuur onder geheimhouding kennis te nemen van de mondelinge informatie. Vervolgtraject: Soort verslag: Besluitenlijst (geheim) Bijbehorende documenten: Raadskast: Fractiekamer : Advies interim-projectdirecteur GEHEIMHOUDING OPGELEGD, ter inzage op 11 oktober 2011

15 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 11 oktober 2011 Aanvang: 20:00 Raadsinformatiebrief : Motie M-2.9 over lopende projecten binnen de cultuurportefeuille Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Bongers ( ) Portefeuillehouder: Tigelaar Samenvatting: In de raad van 6 september j.l. is motie M-2.9 aangenomen die het college vraagt om: de raad voor de installatie van een nieuwe wethouder Cultuur op duidelijke wijze te informeren over lopende projecten binnen de cultuurportefeuille en in elk geval informatie te verschaffen over het overleg met de stad Utrecht betreffende de mogelijke verhuizing van het Armandomuseum, het bedrijfsplan voor het nieuwe Poppodium, het overleg betreffende het huurcontract voor de huidige vestiging van KAdE en de afspraken en toezeggingen die zijn gedaan binnen het mediabeleid. In de raadsinformatiebrief gaat het college in op de feitelijke stand van zaken van de in de motie genoemde projecten en ook de volgende projecten: de herbouw van de Elleboogkerk, de samenwerking podia, de zoektocht naar een nieuw evenemententerrein, de situatie rondom de Aegtenkapel, het bezwaarschrift van Stichting Theater De Lieve Vrouw en de afbouw van ID-banen bij het Mondriaanhuis. Doel activiteit: Soort document: Raadsinformatiebrief Reden van aanbieding: Afdoening motie M-2.9 in relatie tot benoeming wethouder Cultuur Van de raadsleden wordt gevraagd: Kennis te nemen van de stand van zaken van lopende projecten binnen de cultuurportefeuille. Opm. presidium: Presidium agendeert deze Raadsinformatiebrief. Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=ter&id= over lopende projecten binnen de cultuurportefeuille x : x : /smartsite.shtml?ch=ter&id= feitelijke vragen PvdA

16 (incl. 2 aanvullende vragen) Vragen raadsleden aan het college Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Richard-Pronk ( ) Portefeuillehouder: Niet van toepassing Samenvatting: Gelegenheid voor raadsleden om mondeling vragen te stellen aan het college. Uitgangspunten De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet voor insprekers). De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan). Doel activiteit: Soort activiteit: Raad stelt vragen aan college Reden van aanbieding: Van de raadsleden wordt gevraagd: Vervolgtraject: Afhankelijk van het antwoord Opmerkingen presidium: Spelregels Onderwerpen vragen worden uiterlijk maandag, voorafgaand aan de dinsdag van Het Besluit, voor uur aangemeld bij de griffie. De griffie mailt de aanmeldingen eind van de maandagmiddag door aan raad en college en maakt deze bekend op de website. De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en kan vragen doorverwijzen naar een volgende of andere mogelijkheid. Soort verslag: Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=&id=234380

17 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 11 oktober 2011 Aanvang: 20:30 Red de bieb & t Wijkcentrum Zielhorst Actiecomité Red de bieb & t Wijkcentrum Zielhorst

De Ronde Aanvang: 19:00

De Ronde Aanvang: 19:00 De Ronde 01-02-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Amersfoort Vernieuwt 2011-2014: "om de kaart bijeenkomst" Besloten Podiumbeleid en risicomanagement exploitatie

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 15-01-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:45 20:00 20:30 Planning permanente beleidsevaluatie vrz: Pongers pfh: Buijtelaar secr: Pen *VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Kruiskamp Vernieuwt Lokaal gezondheidsbeleid Verkeersmodel 2020 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

De Raad 29-06-2010 Aanvang: 19:00

De Raad 29-06-2010 Aanvang: 19:00 De Raad 29-06-2010 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Evenemententerrein Peiling Initiatiefvoorstel Trots: Verbod in APV op overlastgevend gebruik softdrugs

Nadere informatie

De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00

De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00 De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Voortgezette behandeling Huisvestingsverordening en Woonvisie Voorbereiding besluit Trots: "Let

Nadere informatie

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 26-02-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Voortgezette bijeenkomst Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht vrz: Barske pfh: Bolsius

Nadere informatie

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Economische visie: opgaven, Raad en agenda peiling BPA: Uitgangspunten deelnemingen (nav RIB 2009-99) Informatie/peiling

Nadere informatie

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit vrz: Land secr:

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 16-12-2008 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 BPA: Balansventilatie Voorbereiding interpellatie PvdA: initiatiefvoorstel beschermd stadsgezicht

Nadere informatie

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00 De Raad 24-11-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:30 20:00 20:15 Raadsacademie: Circulair inkopen van ambitie naar praktijk in Amersfoort vrz: Smulders pfh: Buijtelaar/Kemmerling

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 18:00

De Raad Aanvang: 18:00 De Raad 11-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 06-12-2016 Aanvang: 19:00 Tijd Collegekamer 1.25 17:30 Presidium 18:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Parkeerverordening 2017 en Verordening Parkeerbelastingen 2017:

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

De Ronde Aanvang: 20:00

De Ronde Aanvang: 20:00 De Ronde 15-04-2008 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 20:00 Opvanglocaties: aanwijzen locaties hostel, opvang alcoholverslaafden en inloop dak- en thuislozen Voorbereiding besluit SP: Afschaffen inschrijf-

Nadere informatie

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 HB 19:00 Herdenking Ramón Smits Alvarez 19:45 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Vervallen onderwerpen Het Plein (vervallen) 20:00 20:30 21:00

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 15-09-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Samen bouwen aan Evenementen II - Nota Evenementenbeleid 2015 vrz: Van Hamersveld secr: Van Kan SP: Het oudste fabrieksgebouw

Nadere informatie

De Raad 18-12-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-12-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan III 19:00 Verordening

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/EW Opsteller: R. Hoogzaad User-id: HOOB Tel: 4716 Onderw erp: HORECANOTA AMERSFOORT Toelichting: De 'Horecanota Amersfoort - Ruimte voor ondernemers'

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Klankbordgroep Dualisering Legeskosten gebruiksvergunning voor sportverenigingen Huis van de

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis

RAADSCOMMISSIE BESTUUR & LEEFBAARHEID. Dinsdag 13 maart 2007 om uur in de raadzaal van het Stadhuis Aan de leden, Leiden, 6 maart 2007 Namens het Presidium nodig ik u uit voor een vergadering van de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid op Dinsdag 13 maart 2007 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen.

Voorstel tot invoering van een nieuw instrument van de raad tijdens raadsvergaderingen. ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 18 juni 2009 1 OPSTELLER VOORSTEL: Griffier AFDELING: Griffie PORTEFEUILLEHOUDER: N.v.t. Agendapunt: No. /'05 Dokkum, 19 mei 2009. Onderwerp: Spoeddebat.

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 10-03-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Integrale rapportage Elleboogkerk (n.a.v. RIB 2009-17) Informatie Ontwikkeling Vathorst West en Noord: resultaten

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 18:00

De Raad Aanvang: 18:00 De Raad 26-06-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Veilig op straat: aanpak Akropolis-Amersfoort Amersfoort Groenste Gemeente van Europa 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/WO/OLK Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: STAND VAN ZAKEN ELLEBOOGKERK Toelichting: Het herstel van het casco Elleboogkerk is gestart in juni 2011.

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: G.A.J. van Gulik User-id: DIE2 Tel: 4960 Onderw erp: OPRICHTEN VAN EN DEELNEMING IN GEBRUIKERSCOÖPERATIE EEMHUIS Toelichting: Bij de multifunctionele

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/CB Opsteller: W. Plaggenborg User-id: PLA7 Tel: 4612 Onderw erp: KREDIETAANVRAAG VERBOUWINGEN RUSTHOF Toelichting: In september 2012 heeft ons college

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Jaarrekening en Kaderbrief: technische vragenbeantwoording door ambtenaren Fathers for Justice: verlies van kinderen na een echtscheiding Poppodium

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-.

Voorgesteld wordt aan Stichting Leergeld een eenmalig subsidie te verlenen voor het jaar 2013 ter grootte van maximaal 61.000,-. Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4472358 Opsteller : M.I.M. van Berkum Telefoon : (033) 469 44 97 User-id : BERZ Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt aan Stichting

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/PO Opsteller: R. Weeda User-id: WEE6 Tel: 4870 Onderwerp: HUURKOOP WIJKCENTRUM 'T MIDDELPUNT Toelichting: De Alevitische Bektasi Culturele Vereniging (ABCV) wil in 't

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen geen agendapunten voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen geen agendapunten voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 26-01-2017 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-22:35 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. 2 Inspraak

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014 Termijnagenda De Raad Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie week 8 donderdag 20 februari 2014

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Samenleving Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer P.C. (Peter) van der Zee, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Commissie Mens & Samenleving

Commissie Mens & Samenleving Besprekingsschema PGB 2016 in de beide raadscommissies (De bespreking van de PGB in de commissies is zoveel mogelijk ingedeeld aan de hand van de in de PGB gehanteerde programma indeling) Commissie Mens

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-065 Houten, 2 oktober 2014 Onderwerp: Voordracht benoeming griffier Beslispunten: Ingaande 1 januari 2015 de heer W. van Zanen uit Amsterdam aanstellen

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Notitie Openbaar of geheim. Inleiding

GEMEENTEBLAD. Notitie Openbaar of geheim. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei de Notitie Openbaar of geheim vastgesteld (BWV16.0142), een primair intern bedoelde handleiding voor het anonimiseren van college- en raadstukken,

Nadere informatie

10.0. Voordracht benoeming griffier

10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming griffier Inhoudsopgave 10.0. Voordracht benoeming griffier... 2 Raadsvoorstel voordracht benoeming griffier... 3 10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming

Nadere informatie

Collegebesluit. 2. Geen aanvullende maatregelen te nemen om het financiële risico, geraamd op maximaal 0,8 mln, te compenseren;

Collegebesluit. 2. Geen aanvullende maatregelen te nemen om het financiële risico, geraamd op maximaal 0,8 mln, te compenseren; Collegebesluit Org. onderdeel: MO/ZCS Opsteller: M.J.J.M. Zuiderwijk User-id: ZUIM1 Tel: 5038 Onderwerp: WMO-BETREKKEN FINANCIËLE DRAAGKRACHT Toelichting: Bij het verstrekken van hulp bij het huishouden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december 2016 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Dhr. G. Veldhuijzen 0 Zeepkist Drie insprekers tijdens de Zeepkist: -

Nadere informatie

MEMO RAADSCOMMISSIE. Aan Van Afdeling. Toestel. Betreft Vragen over onderwerpen De Raadscommissie van 18 februari 2016 Datum 18 februari 2016

MEMO RAADSCOMMISSIE. Aan Van Afdeling. Toestel. Betreft Vragen over onderwerpen De Raadscommissie van 18 februari 2016 Datum 18 februari 2016 MEMO RAADSCOMMISSIE Aan Van Afdeling De leden van De Raadscommissie Renate Breevaart RG Toestel 538 257 Betreft Vragen over onderwerpen De Raadscommissie van 18 februari 2016 Datum 18 februari 2016 In

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie