De Raad Aanvang: 18:00

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00"

Transcriptie

1 De Raad Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer :00 Actie op uitval: actieprogramma (voortgezette behandeling) Voorbereiding besluit PvdA: Inrichting Vathorst Noord; eerst onze burgers aan het woord Peiling Voortgang grond-beleid en (uitvoering motie) particulier opdrachtgeverschap Informatie 19:45 Groene Saldoregeling Peiling 20:00 20:30 Vragen raadsleden aan college Informatie Voorbereidingscom-missie Onderzoek Vathorst Intern overleg 20:45 Vaststellen verslagen en besluitenlijsten Vaststelling Fractievoor-zittersoverleg intern overleg 21:00 1

2 Tijd Raadzaal 1.02 Raadzaal :30 Afscheid ir. J.F. van Leersum 1. Onderzoek geloofsbrief en beëdiging nieuw benoemde raadslid R. van Ravenzwaaij als opvolger van ir. J.F. van Leersum. Onderzoek geloofsbrief en beëdiging H.J. Barske in verband met tijdelijk ontslag R.A.D. van der Borch tot Verwolde. Toelichting : Op 3 april eindigt de termijn van 16 weken voor de vervanging van raadslid R.A.D. van der Borch tot Verwolde. De heer Van der Borch tot Verwolde heeft verzocht hem nogmaals voor een periode tijdelijk ontslag te verlenen Besluiten met debat 2. Zendmachtiging Concept jaarrekening De Stadsomroep Begeleidende brief jaarrekening De Stadsomroep Concept jaarrekening Stichting Mediaproducties Utrecht Begeleidende brief jaarrekening Stichting Mediaproducties Utrecht Toelichting concept jaarrekening 2006 Vereniging De Stadsomroep en de Stichting Mediaproducties Utrecht Portefeuillehouder: A. Kruyt Woordvoerder 1 e ronde: drs. ing. P. van den Berg 3. Structuurvisie Park Randenbroek e.o. Portefeuillehouders: mr P.J.T. van Daalen, drs. J.A. Hekman, mr R. Luchtenveld Woordvoerder 1 e ronde: F. Killi Besluiten zonder debat 4. Gemeentelijke Monumentenverordening Toelichting : Een aantal ontwikkelingen dient opgenomen te worden in de Monumenten-verordening: het gaat hierbij om bouwhistorisch onderzoek; afstemming termijnen en procedures; betrokkenheid raad bij aanwijzing gemeentelijk monument en voorbescherming gedurende aanwijzingsprocedure. 5. Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Isselt Toelichting: Op 12 april 2006 heeft de raad een voorbeidingsbesluit genomen ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen tijdens de voorbereidingen van de herziening van het bestemmingsplan Isselt. De voorbereidingen zijn nog niet zo ver gevorderd dat een ontwerp-bestemmingsplan ter visie kan worden gelegd Benoeming Benoeming secretaris Rekenkamercommissie Moties PvdA: Beleggen zonder vuile handen JA: Samen Groene Huiskamer inrichten 23:00 Einde 2

3 Het Besluit Datum: dinsdag 10 april 2007 Aanvang: 21:30 Afscheid ir. J.F. van Leersum 1. Onderzoek geloofsbrief en beëdiging nieuw benoemde raadslid R. van Ravenzwaaij als opvolger van ir. J.F. van Leersum. Onderzoek geloofsbrief en beëdiging H.J. Barske in verband met tijdelijk ontslag R.A.D. van der Borch tot Verwolde. Toelichting : Op 3 april eindigt de termijn van 16 weken voor de vervanging van raadslid R.A.D. van der Borch tot Verwolde. De heer Van der Borch tot Verwolde heeft verzocht hem nogmaals voor een periode tijdelijk ontslag te verlenen Besluiten met debat 2. Zendmachtiging Concept jaarrekening De Stadsomroep Begeleidende brief jaarrekening De Stadsomroep Concept jaarrekening Stichting Mediaproducties Utrecht Begeleidende brief jaarrekening Stichting Mediaproducties Utrecht Toelichting concept jaarrekening 2006 Vereniging De Stadsomroep en de Stichting Mediaproducties Utrecht Reg.nr.: Portefeuillehouder: A. Kruyt Woordvoerder 1 e ronde: drs. ing. P. van den Berg

4 Het Besluit Datum: dinsdag 10 april 2007 Aanvang: 21:30 3. Structuurvisie Park Randenbroek e.o. Reg.nr.: Portefeuillehouders: mr P.J.T. van Daalen, drs. J.A. Hekman, mr R. Luchtenveld Woordvoerder 1 e ronde: F. Killi Besluiten zonder debat 4. Gemeentelijke Monumentenverordening Reg.nr.: Bijlage.: Toelichting : Een aantal ontwikkelingen dient opgenomen te worden in de Monumenten-verordening: het gaat hierbij om bouwhistorisch onderzoek; afstemming termijnen en procedures; betrokkenheid raad bij aanwijzing gemeentelijk monument en voorbescherming gedurende aanwijzingsprocedure. 5. Voorbereidingsbesluit bedrijventerrein Isselt Reg. nr Toelichting: Op 12 april 2006 heeft de raad een voorbeidingsbesluit genomen ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen tijdens de voorbereidingen van de herziening van het bestemmingsplan Isselt. De voorbereidingen zijn nog niet zo ver gevorderd dat een ontwerp-bestemmingsplan ter visie kan worden gelegd Benoeming Benoeming secretaris Rekenkamercommissie Reg.nr.: Moties PvdA: Beleggen zonder vuile handen JA: Samen Groene Huiskamer inrichten Einde

5 De Ronde Datum: dinsdag 10 april 2007 Aanvang: 19:00 Actie op uitval: actieprogramma (voortgezette behandeling) Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Lourenz ( ) Portefeuillehouder: Eerdmans Opsteller: Lourenz Samenvatting: In Het Besluit van 27 maart heeft de raad besloten - voorafgaand aan besluitvorming - in De Ronde verder te spreken over dit onderwerp. Het gaat nu alleen nog over de financiele aspecten van het actieprogramma. De wethouder zal een korte toelichting over de financien en de voorgestelde keuzes motiveren. Het programma Jeugd op school (0-23 jaar) is onderdeel van Operatie Amersfoort Jong. Door veranderend rijksbeleid en ontwikkelingen in het werkveld is aanpassing van inhoudelijk onderwijsbeleid noodzakelijk. Deze aanpassingen hebben we vormgegeven in het Actieprogramma "Actie op de uitval". De kern van de actie is het voorkomen bestrijden van uitval. Hierbij is gekozen voor een trapsgewijze invulling met onderwerpen die de komende 4 jaar belangrijk zijn voor ons onderwijsbeleid. De onderwerpen zijn onderverdeeld in Blikvangers, Prioriteiten en Thema s. Het raadsvoorstel bevat een actiekader (1), actieprogramma (2) en uitwerking actieprogramma (3). Reden van aanbieding: Dit actieprogramma bepaalt het inhoudelijke onderwijsbeleid voor de komende 4 jaar. In december zijn de onderwerpen van het actieprogramma en hun prioriteit al bij de raad gepeild. Inmiddels zijn de onderwerpen verder uitgewerkt en zijn er actiepunten benoemd. Het actiekader (1) en het actieprogramma (2) leggen we ter besluitvorming aan de raad voor. Van de raad wordt gevraagd: Het voorbereiden van het besluit in de raad. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het actiekader en het actieprogramma van "Actie op de uitval". Vervolgtraject: De onderwerpen en de acties worden verder uitgevoerd/uitgewerkt. Besluitvorming in de raad van 24 april Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort activiteit: Raadsvoorstel Opmerkingen presidium: Nb: Het derde onderdeel van het raadsvoorstel, "uitwerking actieprogramma", maakt in dit geval geen onderdeel uit van de besluitvorming en moet worden beschouwd als achtergrondmateriaal. Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: Raadsvoorstel (/smartsite.shtml?ch=ter&id=171652) : /smartsite.shtml?ch=ter&id=171283

6 : /smartsite.shtml?ch=ter&id= : /smartsite.shtml?ch=ter&id= Vragen raadsleden aan college Informatie Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Verhoef-Franken ( ) Portefeuillehouder: Nvt Opsteller: Verhoef-Franken Samenvatting: De fractievoorzitters hebben besloten te experimenteren met de mogelijkheid voor raadsleden om in De Ronde vragen te stellen aan het college, indien daarvoor ruimte in De Ronde aanwezig is. Uitgangspunten De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet voor insprekers) De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan) Vervolgtraject: Afhankelijk van het antwoord Doel activiteit: Informatie Soort activiteit: Raad stelt vragen aan college Opmerkingen presidium: Spelregels Vragen worden aangemeld bij de griffie. De griffie mailt de aanmeldingen door aan raad en college. De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en kan vragen doorverwijzen naar een volgende of andere mogelijkheid. Soort verslag: Besluitenlijst Vaststellen verslagen en besluitenlijsten Vaststelling Reg.nr.: Van: Griffie Ambtelijk contact: Richard (42 39) Portefeuillehouder: Opsteller: Richard Samenvatting: Regelmatig wordt er een korte bijeenkomst georganiseerd in De Ronde om de verslagen en besluitenlijsten vast te stellen. Gelieve eventuele opmerkingen van te voren door te geven aan de Griffie ) Reden van aanbieding: Conform de wet en de verordening stelt de raad / Ronde de eigen verslagen vast. Van de raad wordt gevraagd: De verslagen en besluitenlijsten van 27 februari t/m 27 maart 2007 vast te stellen. Vervolgtraject: Vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op internet

7 Doel activiteit: Vaststelling Soort activiteit: Vaststelling Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: Notulen, verslagen en besluitenlijsten raadsvergaderingen 27 februari tot en met 27 maart 2007

8 De Ronde Datum: dinsdag 10 april 2007 Aanvang: 19:00 PvdA: Inrichting Vathorst Noord; eerst onze burgers aan het woord Peiling Reg.nr.: Van: Raadsfractie PvdA Portefeuillehouder: Van t Veld, Van Daalen Opstellers: Van Muilekom + Killi (PvdA) Samenvatting: Het Digipanel 2006 maakte duidelijk dat de burger in Amersfoort het behouden en versterken van de groengebieden op plaats nummer 1 heeft staan. De discussies over onder andere de Groene Zoom, het Waterwingebied en het Heiligenbergerbeekdal tonen eens en te meer aan dat Amersfoorters betrokken willen zijn en mee willen denken over de ontwikkeling en het beheer van het groen in de stad. Vathorst-Noord is het laatste grotere groengebied in Amersfoort waar de groenrecreatieve invulling nog ter discussie staat. De PvdA vindt dat nu eerst de burgers aan het woord dienen te komen om kenbaar te maken welke wensen en behoeften zij hebben voor het gebied Vathorst-Noord. Daarom stelt de PvdA voor dat er een Voorspraaktraject als stap 1 wordt gehouden. Insteek is dat de PvdA de burgers van alle Amersfoorters boven de A1 (en betrokken organisaties) wil uitdagen mee te denken over de inrichting van Vathorst - Noord. Reden van aanbieding: De PvdA heeft op samen met Groen Links en het CDA, bij de behandeling van de voortgang van de baggerproblematiek Vathorst-West, met het indienen van een motie, er voor gepleit dat er voor de inrichting van Vathorst-Noord een procesplan dient te worden opgesteld. Via deze peiling is het de bedoeling stap1 van dit procesplan reeds invulling te geven door het houden van een Voorspraak. De Gemeenteraad wordt gevraagd zich hierover uit te spreken. Van de raad wordt gevraagd: Zich uit te spreken over de peilpunten Vervolgtraject: Afhankelijk van het resultaat van de peiling. Verwerken van reacties van de andere fracties en ontwerpbesluit desgewenst voorleggen aan de Ronde. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: Raadslid peilt raad Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Peiling (/smartsite.shtml?ch=&id=172151) Groene Saldoregeling Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Versprille ( ) Portefeuillehouder: Van Daalen Opsteller: Versprille Samenvatting: In het collegeprogramma wordt aandacht gevraagd voor het belang

9 van groen als kwaliteitskenmerk van de woon- en leefomgeving in het kader van de binnenstedelijke vernieuwing. "Het wijk- en buurtgroen mag namelijk niet het kind van de rekening worden bij de binnenstedelijke vernieuwing". Voorgesteld wordt om een groene saldoregeling te ontwikkelen die als richtinggevend principe gehanteerd kan worden bij het maken van vernieuwingsplannen. Amersfoort heeft met haar beleidsvisie de Groen Blauwe Structuur een goede basis voor de integrale ontwikkeling van groene en blauwe functies in handen. De binnenstedelijke vernieuwing en uiteenlopende andere ruimtelijke ontwikkelingen bieden de mogelijkheid de integrale inpassing van het groen in de stad extra te versterken. Amersfoort Vernieuwt biedt de kans om de kwaliteit van het openbare groen in de stad integraal op te pakken en te verbeteren. Het versterken van de groene kwaliteit wordt het uitgangspunt voor elke wijk. De groene saldo regeling, zoals beschreven in de bijlagen, wordt de methode om dit te realiseren. Reden van aanbieding: Het peilen van de mening van de raad. Van de raad wordt gevraagd: Zich uit te spreken over de peilpunten Vervolgtraject: Het is belangrijk dat wij deze compensatieregeling op korte termijn uitwerken, zodat de regeling in de plannen van Amersfoort Vernieuwt uitgewerkt en toegepast kan worden. Ook vinden wij het van belang al de partijen die betrokken zijn bij Amersfoort Vernieuwt te betrekken bij dit proces, vandaar dat een consultatie van deze partners in april/mei op de agenda staat. De resultaten van deze consultatie zullen worden teruggemeld aan de raad en de betrokken stakeholders. Op dit moment is de doorlooptijd van de pilot in Amersfoort Vernieuwt lastig in te schatten. Vandaar dat wij voorstellen dat van de pilotprojecten in ieder geval een jaarlijkse terugkoppeling plaats zal vinden. Uiteindelijk worden de resultaten van de pilot en een voorstel voor de vervolgstappen teruggekoppeld aan de raad en aan belangengroepen op stedelijk niveau. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: (College peilt raad) Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Peiling (/smartsite.shtml?ch=ter&id=172153) : /smartsite.shtml?ch=ter&id=172154

10 De Ronde Datum: dinsdag 10 april 2007 Aanvang: 19:00 Voortgang grond-beleid en (uitvoering motie) particulier opdrachtgeverschap Informatie Reg.nr.: Van: College Ambtelijk contact: Brink ( ) Portefeuillehouder: Hekman Opsteller: Brink Samenvatting: Naar aanleiding van de raadsbehandeling op 27 juni 2006 is de motie ter bevordering van vrije kavels voor particulieren aangenomen. Het gaat om motie 3.1 van de VVD, PvdA, CDA, BPA, SP, JA en CU. Deze motie zal in twee fasen worden beantwoord. Eerst zal in de Ronde door de SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting) een presentatie over particulier opdrachtgeverschap worden gegeven. Wat is particulier opdrachtgeverschap in de brede zin van het woord? In de motie wordt gesproken over vrije kavels, maar ook collectief opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen zijn vormen die tegemoet komen aan gebruikersvrijheid. Welke aansprekende voorbeelden zijn er in het land? Reden van aanbieding: Raad heeft bij motie gevraagd om particulier opdrachtgeverschap te stimuleren. De presentatie in de De Ronde is informerend. Het college zal daarna in een Raadsinformatiebrief de concrete mogelijkheden in Amersfoort weergeven. Van de raad wordt gevraagd: Zich te laten informeren over het particuliere opdrachtgeverschap Vervolgtraject: Na de presentatie in De Ronde zal het college de raad in een Raadsinformatie-brief informeren over de mogelijkheden in Amersfoort. Desgewenst kan dan bespreking in de Ronde plaatsvinden. Doel activiteit: Informatie Soort activiteit: Presentatie Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: Voorbereidingscom-missie Onderzoek Vathorst Intern overleg

11 De Ronde Datum: dinsdag 10 april 2007 Aanvang: 20:45 Fractievoor-zittersoverleg intern overleg

12 Datum: dinsdag 10 april 2007 Aanvang: 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal Reizigersvereniging Rover, werkgroep Hartlijn De Groene Kamer/Banktrappen Actiecomité Over Last en Actiecomité Zocherpad

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 4881750 Concept februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Raad... 2 3. Griffie... 8 4. Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie