De Raad Aanvang: 19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Raad 13-09-2011 Aanvang: 19:00"

Transcriptie

1 De Raad Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Voortgezette behandeling Huisvestingsverordening en Woonvisie Voorbereiding besluit Trots: "Let s work" Peiling Ontwerp-beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht * Voorbereiding besluit 20:00 20:15 Vragen raadsleden aan college Informatie Ontwerpbegroting 2012 Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort e.o. Voorbereiding besluit SP: Proces reclamebelasting * Peiling 20:30 Nog geen aanmeldingen 20:45 21:00 1

2 Tijd Raadzaal :30 1. Vaststelling agenda Besluiten zonder debat 2. Rekenkamercommissieonderzoek Treasury gemeente Amersfoort - bestuurlijke reactie - rekenkameronderzoek De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de treasuryfunctie in de gemeente Amersfoort. Voor dit onderzoek was geen directe Amersfoortse aanleiding. Wel zijn er bij andere overheden in Nederland op dit gebied problemen geweest. Dit is de reden geweest om na te gaan of in Amersfoort voldoende waarborgen zijn voor het financieel beheer van geldmiddelen. Hiervoor is gekeken naar de periode 2009 en de eerste 3 kwartalen van Volgens de vastgelegde procedure legt het presidium het rapport met de aanbevelingen van de commissie aan de raad voor. Op 28 juni 2011 heeft de commissie Begroting & Verantwoording (B&V) aangegeven de conclusies en aanbevelingen alsmede de bestuurlijke reactie van het college te kunnen onderschrijven. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen over te nemen. 3. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Centraal Stadsgebied-zuid - zienswijzennota Op dit moment gelden er verschillende, veelal verouderde bestemmingsplannen in het plangebied van bestemmingsplan Centraal Stadsgebied-zuid. Het voorliggende bestemmingsplan vormt het planologisch-juridische kader voor dit gebied. Met de vaststelling hiervan wordt voorzien in een geactualiseerd plan dat voldoet aan de eisen van de Wet ruimtelijke ordening. 4. Verklaring van geen bedenkingen Kamp 33/Achter De Kamp 92 - zienswijzennota - ruimtelijke onderbouwing Het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is nodig voor het doorlopen van de procedure van het Wabo-projectbesluit. Hiertoe heeft de raad op 28 juni 2011 een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen verleend. De naar aanleiding hiervan ingediende één zienswijze geeft geen aanleiding om de vvgb niet te verlenen. Met het verlenen van de vvgb gaaft de raad aan geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het bestemmingsplan om een speelautomatenhal op de begane grond te vestigen en de gevel te wijzigen van het preceel Kamp 33/Achter De Kamp Beslissen op de 80 bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 29 maart 2011 tot onttrekking van het deel van de Lambert Heijnricsstraat tussen de Ganskuijl en de Ringweg Dorrestein aan het openbaar verkeer - Raadsinformatiebrief Bijlagen bij het Raadsvoorstel Het presidium heeft het college gevraagd het voorgenomen verkeersbesluit tot openstelling van de Ganskuijl en de afdoening van de door de raad aangenomen motie M-4.1 van 29 maart 2011 apart in een raadsinformatiebrief toe te lichten (zie RIB ) Benoemingen 6. Benoeming buitengewoon fractielid SP (stembriefje) Fracties kunnen op grond van artikel 15 Reglement van Orde maximaal twee personen die verkiesbaar zijn geweest bij de meest recente gemeenteraadsverkiezingen voor benoeming als buitengewoon fractielid voordragen. De SP-fractie stelt voor mevrouw W.J.C. van Son als buitengewoon fractielid te benoemen. Moties x. Einde 2

3 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 13 september 2011 Aanvang: 19:00 Voortgezette behandeling Huisvestingsverordening en Woonvisie Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Westerveld ( ) Portefeuillehouder: Boeve Opsteller: Huizing ( ) Samenvatting: Met de Woonvisie wordt een bijdrage geleverd aan het voorzien in voldoende passende kwalitatief goede huisvesting die aansluit op de woningbehoefte. De gemeente kan niet alle huisvestingsopgaven alleen oplossen. Kennis en ervaring, om oplossingen voor complexe vraagstukken te vinden, zijn aanwezig bij mensen, organisaties en bedrijven in de samenleving. Voor de gemeente betekent dit een andere en bescheidenere rol op de woningmarkt. De nieuwe Woonvisie is gericht op de volgende drie speerpunten: 1. Het behalen van een aantal hoofddoelen. De keuze over de wijze waarop deze doelen het beste kunnen worden behaald wordt overgelaten aan de partijen op de woningmarkt. 2. In het belang van de woningzoekenden in het sociale segment gaat het college met corporaties afspraken maken over het aanbod van woningen voor deze woningzoekenden. 3. De grote behoefte aan woningen maakt het belangrijk dat voldoende ruimte voor nieuwbouw wordt geboden. Na inbreng van verschillende partijen is de Woonvisie onder andere aangescherpt als het gaat om doorstroming, Huur op Maat, duurzaamheid en de woonruimteverdelingssystematiek. Reden van aanbieding: Met de Woonvisie legt de raad het kader voor het woonbeleid in de komende jaren vast. Deze De Ronde is een vervolg op de bijeenkomsten op 14 en 28 juni. De geel gearceerde delen in het raadsvoorstel gaan in op de door de raadsleden aangedragen aandachtspunten in De Rondes van 14 en 28 juni Van de raadsleden wordt gevraagd: Zich voor te bereiden op besluitvorming. Beslispunten zijn deels aangepast (wijzigingen zijn geel gearceerd). Vervolgtraject: Na vaststelling van de Woonvisie wordt deze gebruikt als Uitvoeringsagenda voor activiteiten en projecten in het beleidsveld Wonen; Beleidskader waarlangs we nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen zullen afwegen; Bouwsteen en input voor de Structuurvisie Amersfoort 2030.

4 In 2016 wordt de Woonvisie geëvalueerd, waarna een beleidsactualisatie aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort document: Raadsvoorstel Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=ter&id= (nr ) : /smartsite.shtml?ch=ter&id= (nr ) : /smartsite.shtml?ch=ter&id=231762(nr ) Achterliggende documenten: : Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Westerveld ( ) Portefeuillehouder: Boeve Opsteller: Westerveld Samenvatting: Nieuwe inzichten op het vlak van de woonruimteverdeling en verhuur van woningen en veranderend Europees beleid zijn de directe aanleiding voor het wijzigen van de Huisvestingsverordening. Daarnaast wordt duidelijkheid geboden onder welke voorwaarden kamergewijze verhuur mogelijk is en wordt gestreefd naar een zo duidelijk en transparant mogelijke verordening. In het raadsvoorstel zijn 5 wijzigingsvoorstellen nader uitgewerkt: 1. Urgentie en echtscheiding; 2. Inschrijving woningzoekenden; 3. Kamergewijze verhuur en woningsplitsing; 4. Toewijzingsregels woonwagenstandplaatsen 5. Technische wijzigingen ad 1. Voor een grotere slaagkans voor regulier woningzoekenden moet het aandeel van urgenten bij verhuringen in de sociale sector afnemen. Daartoe wordt het echtscheidingsartikel aangescherpt. ad 2. De inschrijving als woningzoekende komt te vervallen als de inschrijvingskosten of de jaarlijkse verlengingskosten niet worden betaald. ad 3. Voor kamergewijze verhuur worden transparante voorwaarden gesteld waaronder dit is toegestaan. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor particuliere woningeigenaren, ondernemers en omwonenden. Ook krijgt het college in de verordening de bevoegdheid om voorwaarden te stellen bij woningsplitsing (fysiek en administratief). ad 4. Bij toewijzing van standplaatsen krijgen mensen voorrang die in een woonwagen wonen of gewoond hebben.

5 Reden van aanbieding: Het vaststellen van de Huisvestingsverordening is een bevoegdheid van de raad. Deze De Ronde is een vervolg op de bijeenkomsten op 14 en 28 juni. De geel gearceerde delen in raadsvoorstel, verordening en beleidsregels gaan in op de door de raadsleden aangedragen aandachtspunten in De Rondes van 14 en 28 juni Van de raadsleden wordt gevraagd: Zich voor te bereiden op besluitvorming in de raad. Vervolgtraject: Na het besluit treedt de Huisvestingsverordening 2011 in werking 8 dagen na de bekendmaking in de Stadsberichten en wordt ter inzage gelegd in de Informatiewinkel De Observant. De beleidsregels (collegebevoegdheid) treden in werking na vaststelling van de Huisvestingsverordening. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort document: Raadsvoorstel Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=&id= (nr ) : /smartsite.shtml?ch=&id= (nr ) : /smartsite.shtml?ch=&id= (nr ) Achterliggende documenten: : Vragen raadsleden aan college Informatie Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Richard-Pronk ( ) Portefeuillehouder: Niet van toepassing Opsteller: Richard-Pronk Samenvatting: Gelegenheid voor raadsleden om mondeling vragen te stellen aan het college. Uitgangspunten De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet voor insprekers). De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan). Reden van aanbieding: Van de raad wordt gevraagd:

6 Vervolgtraject: Afhankelijk van het antwoord Doel activiteit: Informatie Soort activiteit: Raad stelt vragen aan college Opmerkingen presidium: Spelregels Onderwerpen vragen worden uiterlijk maandag, voorafgaand aan de dinsdag van Het Besluit, voor uur aangemeld bij de griffie. De griffie mailt de aanmeldingen eind van de maandagmiddag door aan raad en college en maakt deze bekend op de website. De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en kan vragen doorverwijzen naar een volgende of andere mogelijkheid. Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=ter&id=233715

7 Het Besluit Datum: dinsdag 13 september 2011 Aanvang: 21:30 1. Vaststelling agenda Reg.nr.: Besluiten zonder debat 2. Rekenkamercommissieonderzoek Treasury gemeente Amersfoort - bestuurlijke reactie - rekenkameronderzoek Reg.nr.: De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de treasuryfunctie in de gemeente Amersfoort. Voor dit onderzoek was geen directe Amersfoortse aanleiding. Wel zijn er bij andere overheden in Nederland op dit gebied problemen geweest. Dit is de reden geweest om na te gaan of in Amersfoort voldoende waarborgen zijn voor het financieel beheer van geldmiddelen. Hiervoor is gekeken naar de periode 2009 en de eerste 3 kwartalen van Volgens de vastgelegde procedure legt het presidium het rapport met de aanbevelingen van de commissie aan de raad voor. Op 28 juni 2011 heeft de commissie Begroting & Verantwoording (B&V) aangegeven de conclusies en aanbevelingen alsmede de bestuurlijke reactie van het college te kunnen onderschrijven. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen over te nemen. 3. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Centraal Stadsgebied-zuid - zienswijzennota Reg.nr.: Op dit moment gelden er verschillende, veelal verouderde bestemmingsplannen in het plangebied van bestemmingsplan Centraal Stadsgebied-zuid. Het voorliggende bestemmingsplan vormt het planologisch-juridische kader voor dit gebied. Met de vaststelling hiervan wordt voorzien in een geactualiseerd plan dat voldoet aan de eisen van de Wet ruimtelijke ordening. 4. Verklaring van geen bedenkingen Kamp 33/Achter De Kamp 92 - zienswijzennota - ruimtelijke onderbouwing Reg.nr.: Het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is nodig voor het doorlopen van de procedure van het Wabo-projectbesluit. Hiertoe heeft de raad op

8 28 juni 2011 een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen verleend. De naar aanleiding hiervan ingediende één zienswijze geeft geen aanleiding om de vvgb niet te verlenen. Met het verlenen van de vvgb gaaft de raad aan geen bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het bestemmingsplan om een speelautomatenhal op de begane grond te vestigen en de gevel te wijzigen van het preceel Kamp 33/Achter De Kamp Beslissen op de 80 bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 29 maart 2011 tot onttrekking van het deel van de Lambert Heijnricsstraat tussen de Ganskuijl en de Ringweg Dorrestein aan het openbaar verkeer - Raadsinformatiebrief Bijlagen bij het Raadsvoorstel Reg.nr.: Het presidium heeft het college gevraagd het voorgenomen verkeersbesluit tot openstelling van de Ganskuijl en de afdoening van de door de raad aangenomen motie M-4.1 van 29 maart 2011 apart in een raadsinformatiebrief toe te lichten (zie RIB ) Benoemingen 6. Benoeming buitengewoon fractielid SP (stembriefje) Reg.nr.: - Fracties kunnen op grond van artikel 15 Reglement van Orde maximaal twee personen die verkiesbaar zijn geweest bij de meest recente gemeenteraadsverkiezingen voor benoeming als buitengewoon fractielid voordragen. De SP-fractie stelt voor mevrouw W.J.C. van Son als buitengewoon fractielid te benoemen. Moties x. Einde

9 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 13 september 2011 Aanvang: 19:00 Trots: "Let s work" Peiling Reg.nr.: Van: Raadsfractie Trots op Nederland Ambtelijk contact Opsteller: Karrenbelt ( ) Van Koningsveld (Trots) Portefeuillehouder: Van t Erve Samenvatting: Omdat er de komende tijd waarschijnlijk meer en meer beroep op het belangrijke vangnet de bijstand gedaan zal worden, is het juist van belang om er zorg voor te dragen dat het geld bij diegene komt die het echt nodig hebben. Een belangrijk element is dat men de bijstand niet zomaar moet inrollen. Een belangrijke constatering is dat het bijstandsmodel van Spijkenisse in dit kader beter blijkt te functioneren dan de huidige werkwijze in Amersfoort. Het ligt dan ook voor de hand (delen van) het bijstandsmodel van Spijkenisse ook in Amersfoort in te voeren. Deze stap past in de bezuinigsopgave en de huidige werkwijze binnen Amersfoort: blijven inzetten op de kracht van de mensen, maar wel benadrukken dat dit laatste kans middelen zijn. Er moet van hieruit ook daadwerkelijk inzet getoond worden door diegenen die dit kunnen. Zodoende komt het geld bij hen die het daadwerkelijk nodig hebben. Doel activiteit: Peiling Soort document: Peiling Reden van aanbieding: Fractie wil mening peilen over invoering nieuw beleidskader voor bijstand. Van de raadsleden wordt gevraagd: Zich uit te spreken over de peilpunten. Vervolgtraject: Indien de meerderheid van de raad zich kan vinden in definitieve invoering in Amersfoort van nieuw beleidskader voor bijstand zal het college worden verzocht een raadsvoorstel voor te bereiden waarbij ook de financiële voordelen in kaart zijn gebracht. Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=ter&id=233509(nr ) x Ontwerpbegroting 2012 Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort e.o. Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: De Nijs ( ) ) Portefeuillehouder: Van t Erve

10 Samenvatting: De ontwerp-begroting RWA laat zien dat de rijksbijdrage niet voldoende is om de Wsw-kosten te dekken. Aanvulling gebeurt volgens afspraak uit exploitatie van Amfors. De verwachting is dat in 2012 de deelnemende gemeenten additioneel (bovenop de rijksbijdrage Wsw die Amersfoort 1 op 1 doorgeeft) moeten bijdragen. Bij een ongewijzigde bedrijsvoeringsstrategie zal Amersfoort tot 2015 voor ongeveer 9 miljoen aanvullend moeten bijdragen. Om dit zoveel mogelijk te beperken heeft het bestuur van RWA aan Amfors verzocht om op korte termijn haar bedrijfsvoering verder aan te scherpen met het oog op risicobeperking. Voor de langere termijn worden voor Amfors scenario s ontwikkeld onder leiding van een regiegroep om dit structureel te voorkomen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat in tenminste één van de scenario s de deelnemende gemeenten niet structureel hoeven bij te dragen aan het subsidietekort van RWA. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort document: Raadsvoorstel Reden van aanbieding: Voorbereiding op besluitvorming: conform artikel 19, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling RWA heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze te geven. Op 21 juni 2011 is toegezegd om de ontwerp-begroting tijdig aan te leveren, zodat deze meegewogen kan worden bij de bespreking van de gemeentelijke begroting Van de raadsleden wordt gevraagd: Geen zienswijze te geven op de ontwerp-begroting RWA Vervolgtraject: In het najaar van 2011 betrekt het college de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in RWA actief in het besluitvormingsproces over de scenario s voor de toekomst van RWA/Amfors. Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=&id= (nr ) x : /smartsite.shtml?ch=&id= (nr ) x : /smartsite.shtml?ch=&id= : /smartsite.shtml?ch=&id= Achterliggende documenten: De Ronde Raadskast: Fractiekamer

11 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 13 september 2011 Aanvang: 19:00 Ontwerp-beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht * Voorbereiding besluit Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Robijn ( ) ) Portefeuillehouder: Bolsius Samenvatting: De VRU is belast met taken op het terrein van de risicobeheersing en de voorbereiding op rampen en crises. Daarnaast is de VRU verantwoordelijk voor de uitvoering van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) en bevordert en ondersteunt een adequate voorbereiding van gemeenten op rampen en crises. In het voorliggende beleidsplan geeft het bestuur VRU richting aan de ambities op het terrein van risicobeheersing, crisisbeheersing en brandweerzorg voor de periode Het beleidsplan dient te worden beschouwd als een bestuurlijke verkenning van de beleidsontwikkelingen voor de komende jaren. Doel activiteit: Voorbereiding besluit Soort document: Raadsvoorstel Reden van aanbieding: Voorbereiding op besluitvorming (zienswijze). Voordat het Algemeen Bestuur het Beleidsplan definitief vaststelt worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld over het ontwerp-beleidsplan hun opvattingen kenbaar te maken. Van de raadsleden wordt gevraagd: Wel/geen zienswijze in te dienen + motivatie Vervolgtraject: Besluitvorming over zienswijzen in Het Besluit. Het beleidsplan is een plan op hoofdlijnen dat ieder jaar wordt uitgewerkt in de programmabegroting van de VRU. Soort verslag: Besluitenlijst Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?id= (nr ) x : /smartsite.shtml?id= /smartsite.shtml?id= /smartsite.shtml?id= : /smartsite.shtml?id= : /smartsite.shtml?id= : /smartsite.shtml?id= ( )

12 SP: Proces reclamebelasting * Peiling Reg.nr.: Van: Fractie SP Ambtelijk contact: Bongers ( ) Portefeuillehouder: Boeve Samenvatting: Gezien onder andere het moeizame verloop van besluitvorming, het grote aantal bezwaren, de onrust in de stad en de brief van het advocatenkantoor, vindt de SP het onvoldoende dat de portefeuillehouder dit zondermeer terugverwijst naar de ondernemers in de binnenstad. De SP wil met de andere fracties in discussie over de wijze waarop wij als raad hiermee zijn omgegaan, nu omgaan en in de toekomst om willen gaan. Het gaat daarbij onder andere om wie het in de stad voor het zeggen heeft, participatietrajecten die worden gevolgd en hoe de kwaliteit daarvan te toetsen is en of we nog concreet iets met de huidige situatie over de reclamebelasting willen gaan doen (overigens geldt dat de raad bij het vaststellen van het jaarplan heeft aangegeven dit jaar specifiek te willen praten over participatie, mogelijk dat de casus van de reclamebelasting daarbij kan worden betrokken). Doel activiteit: Peiling Soort document: Peiling Reden van aanbieding: De SP wil met de andere fracties in discussie over de wijze waarop de raad hiermee is omgegaan, nu omgaat en in de toekomst om zou willen gaan. Van de raadsleden wordt gevraagd: Zich uit te spreken over de peilpunten: 1. Initiatieven vanuit de stad zijn positief en verdienen aanmoediging, maar waar sprake is van een belangenafweging - wat zeker het geval is bij belastingen - dient het gemeentebestuur (dus college én gemeenteraad) altijd zichtbaar het initiatief te houden en zelf de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor het besluit en de consequenties. Dit kan niet worden afgeschoven op instellingen/organisaties/inwoners. 2. Uitkomsten van inspraak- en participatietrajecten dienen volledig transparant te zijn en te worden uitgevoerd - dan wel te worden beoordeeld - door onafhankelijke partijen. 3. Mede op basis van een verdere uitwerking van bovenstaande peilpunten dient z.s.m. een kader te worden opgesteld voor vergelijkbare trajecten in de toekomst. Dit behoeft een raadsbesluit. 4. De raad dient zelf criteria vast te stellen op basis waarvan de reclamebelasting dient te worden geëvalueerd. 5. Het kader zoals bedoeld bij peilpunt 3 is in ieder geval onderdeel van de evaluatiecriteria voor de reclamebelasting.

13 6. De reclamebelasting dient te worden opgeschort tot de evaluatie zoals bedoeld in peilpunt 3, die evaluatie kan niet na een jaar worden uitgevoerd maar dient z.s.m. plaats te vinden. Vervolgtraject: Afhankelijk van de uitkomst van de peiling zal de SP (bestuurlijke) vervolgstappen overwegen. Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: /smartsite.shtml?ch=ter&id= (nr ) x : /smartsite.shtml?ch=ter&id= Achterliggende documenten: (nr )

14 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 13 september 2011 Aanvang: 20:30 Nog geen aanmeldingen

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 11-10-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Presentatie Begroting 2012 20:00 20:30 Nieuwe regeling sport en cultuur voor kinderen Peiling Sporten

Nadere informatie

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Economische visie: opgaven, Raad en agenda peiling BPA: Uitgangspunten deelnemingen (nav RIB 2009-99) Informatie/peiling

Nadere informatie

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit vrz: Land secr:

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 29-10-2013 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 HB 19:00 Herdenking Ramón Smits Alvarez 19:45 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Vervallen onderwerpen Het Plein (vervallen) 20:00 20:30 21:00

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 15-01-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:45 20:00 20:30 Planning permanente beleidsevaluatie vrz: Pongers pfh: Buijtelaar secr: Pen *VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Kruiskamp Vernieuwt Lokaal gezondheidsbeleid Verkeersmodel 2020 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 16-12-2008 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 BPA: Balansventilatie Voorbereiding interpellatie PvdA: initiatiefvoorstel beschermd stadsgezicht

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 06-12-2016 Aanvang: 19:00 Tijd Collegekamer 1.25 17:30 Presidium 18:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Parkeerverordening 2017 en Verordening Parkeerbelastingen 2017:

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00 De Raad 24-11-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:30 20:00 20:15 Raadsacademie: Circulair inkopen van ambitie naar praktijk in Amersfoort vrz: Smulders pfh: Buijtelaar/Kemmerling

Nadere informatie

De Ronde Aanvang: 19:00

De Ronde Aanvang: 19:00 De Ronde 01-02-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Amersfoort Vernieuwt 2011-2014: "om de kaart bijeenkomst" Besloten Podiumbeleid en risicomanagement exploitatie

Nadere informatie

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92.

TITEL Verklaring van geen bedenkingen voor gedeeltelijke sloop en verbouwing tot woning op het perceel Westerstraat 92. Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4356845 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 maart 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

De Raad 29-06-2010 Aanvang: 19:00

De Raad 29-06-2010 Aanvang: 19:00 De Raad 29-06-2010 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Evenemententerrein Peiling Initiatiefvoorstel Trots: Verbod in APV op overlastgevend gebruik softdrugs

Nadere informatie

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00

De Raad 26-02-2013 Aanvang: 19:00 De Raad 26-02-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Voortgezette bijeenkomst Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht vrz: Barske pfh: Bolsius

Nadere informatie

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14. Onderwerp Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.0008200 / Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I. Koedoot

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Aanleiding: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2016-2019 Aanleiding: De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

De Raad 18-12-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-12-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan III 19:00 Verordening

Nadere informatie

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 01-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Klankbordgroep Dualisering Legeskosten gebruiksvergunning voor sportverenigingen Huis van de

Nadere informatie

De Ronde Aanvang: 20:00

De Ronde Aanvang: 20:00 De Ronde 15-04-2008 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 20:00 Opvanglocaties: aanwijzen locaties hostel, opvang alcoholverslaafden en inloop dak- en thuislozen Voorbereiding besluit SP: Afschaffen inschrijf-

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 15-09-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Samen bouwen aan Evenementen II - Nota Evenementenbeleid 2015 vrz: Van Hamersveld secr: Van Kan SP: Het oudste fabrieksgebouw

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 18:00

De Raad Aanvang: 18:00 De Raad 11-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan "Odijkerweg e.o."

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan Odijkerweg e.o. VOORBLAD RAADSVOORSTEL Gemeente Zeist I 13RV0039 Ronde Tafel Debat Raadsvergadering Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Telefoon Datum Onderwerp I 14 mei 2013 Jacqueline Verbeek

Nadere informatie

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00

De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 De Ronde 23-05-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Jaarrekening en Kaderbrief: technische vragenbeantwoording door ambtenaren Fathers for Justice: verlies van kinderen na een echtscheiding Poppodium

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016 Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie 15 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen vanaf november Planning Raadsvoorstel Sluiting Ontwikkelingen vanaf november 2015 Het ambtelijke schrijfteam heeft de opdracht

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg.

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg. Raadsvoorstel Vergadering : 10 april 2014 Agendapunt : 6 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Johan Kok E-mail : jkok@t-diel.nl

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016 Onderzoeksprogramma 2016 Mei 2016 1 Onderzoeksprogramma 2016 1. Inleiding In de verordening op de Rekenkamercommissie Overbetuwe is opgenomen dat de rekenkamercommissie jaarlijks een onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 27 november 2014

Datum raadsvergadering donderdag 27 november 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 7 oktober 2014 Datum raadsvergadering donderdag 27 november 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-080 Bijbehorend veld van de programmabegroting Economische

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman

RAADSVOORSTEL. Versienr. Datum Opsteller Toelichting (help) D.T. Melman RAADSVOORSTEL VVGB BERKENLAAN 38A 25-9-2015 RAADSVST15 H MelD01 gemeentelijk management team Portefeuillehouder De heer S. Jansen Ronde Tafel 10 december 2015 Opsteller Mevrouw D.T. Melman Debat 14 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Intrekken en opnieuw vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist Besluitronde 23 mei

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal

Gemeente Gorinchem. Agenda Raadsvergadering 1 / 6. Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december :30-22:00 uur, locatie Raadzaal Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 8 december 2016 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Dhr. G. Veldhuijzen 0 Zeepkist Drie insprekers tijdens de Zeepkist: -

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015

Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015 Vr-IMl GEMEENTE U T R E C H T S E H E U V E L R U G Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 3 maart 2015 Datum raadsvergadering donderdag 9 april 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-133 Bijbehorend

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding.

Foech ried/kolleezje De raad stelt bestemmingsplannen vast. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding. Riedsútstel Informatiecarrousel : 18 oktober 2012 Status : Informerend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : mw. M. Streefkerk Taheakke : Bijlage 1 Procedurevarianten bestemmingsplannen

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg

19:30 uur, locatie Raadzaal Gouden Handen, Emmerikseweg 17 te 's-heerenberg Agenda Gemeenteraad *De agendacommissie heeft een aantal agendapunten op de zogenaamde verzamelagenda geplaatst, ter bevordering van efficiënt vergaderen. Een politiek debat over deze agendapunten blijft

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht.

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht. Raadsvoorstel: 2015-1357 Onderwerp: Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem 2015 Datum: 23 april 2015 Portefeuillehouder: E.L. Dansen Raadsbijeenkomst: 9 juni 2015 Raadsvergadering:

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reglement regionale urgentiecommissie en intrekken verordening

Nota van B&W. Onderwerp Reglement regionale urgentiecommissie en intrekken verordening Nota van B&W Onderwerp Reglement regionale urgentiecommissie en intrekken verordening Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. M. Matthijsse Telefoon 5113568 E-mail: m.matthijsse@haarlem.nl SO/BD Reg.nr.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Voorbereidingsbesluit gebied Industriestraat Stationsstraat-Parallelweg te Tegelen september oktober 2017

Voorbereidingsbesluit gebied Industriestraat Stationsstraat-Parallelweg te Tegelen september oktober 2017 venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2017 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder Voorbereidingsbesluit gebied Industriestraat Stationsstraat-Parallelweg

Nadere informatie

Behandelvoorstellen Raadsplein 19 november 2015

Behandelvoorstellen Raadsplein 19 november 2015 Voorstel tot vaststellen van ruimtelijk kader bouwplan Middenweg 37 Limmen Hollenberg Voor technische vragen kunt u terecht bij mw. Petra Drenth via petradrenth@castricum.nl. Graag uw vragen verzenden

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015

Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 mei 2015 Datum raadsvergadering donderdag 4 juni 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-158 Bijbehorend veld van de programmabegroting Beheer openbare

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Gemeenteraad Betreft vergadering van dinsdag 10 april 2012, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur 1 Opening en mededelingen 2 Vaststellen van

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007

Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007 College V200701161 Onderwerp: Agenda's Informatievergaderingen 27 en 28 november 2007 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Bijgevoegd treft u aan de concept-agenda s voor de Informatievergaderingen van

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor..

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor.. mimommomov immimmw' immumr =Nor..amon RAADSVOORSTEL ONTVVERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN VOOR HET OpRICHTEN VAN ZES STUKS GARAGE UNITS ACHTER VAN DER HEIJDENLAAN 15 Gemeente Zeist Portefeuillehouder

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2015 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 28 september 2015 PenO 1. 1471498 Procedureregeling Functieboek en functie-indeling gemeente Smallingerland 2015 De

Nadere informatie