OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 14 JANUARI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 14 JANUARI 2014"

Transcriptie

1 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 14 JANUARI 2014 : Staf Corsanummer : : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 6 januari Samenvatting : : De besluitenlijst met notulen van de collegevergadering vast te stellen. : Staf Corsanummer : : Openbare besluitenlijst van 6 januari Samenvatting : : De lijst vast te stellen. : SAMLEV Corsanummer : : Algemeen machtigingsbesluit januari Samenvatting : In verband met de vertegenwoordiging van uw college bij zittingen van de bezwaarschriftencommissie en de verschillende rechtscolleges is het van belang te beschikken over een actueel machtigingsbesluit. Het bestaande machtigingsbesluit dient geactualiseerd te worden in verband met de Dienst Dommelvallei. : Instemmen met het bijgevoegde concept van het geactualiseerde machtigingsbesluit OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 14 JANUARI 2014

2 : SAMLEV Corsanummer : : Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur door de heer J. Graat van het Eindhovens Dagblad. Samenvatting : : Het Wob-verzoek afwijzen. : DDV Corsanummer : : Bewerkersovereenkomst Basisregistratie personen Nuenen-Dienst Dommelvallei. Samenvatting : De bewerker Dienst Dommelvallei gaat voor de gemeente Nuenen onder andere IT-diensten verrichten. Deze uitbesteding van technische en administratieve werkzaamheden door de gemeente Nuenen aan de Dienst Dommelvallei is gebaseerd op de Gemeenschappelijke Regeling en de Dienstverleningsovereenkomst. Op grond van artikel 1.10 Wet Brp (Basisregistratie Personen) en het Besluit Brp moet hiervoor een Bewerkersovereenkomst worden opgesteld. : Instemmen met de Bewerkersovereenkomst. : Ontw. Corsanummer : : Vaststelling bestemmingsplan Luistruik fase 2A. Samenvatting : Het ontwerp-bestemmingsplan Luistruik fase 2A heeft ter inzage gelegen. Er zijn vijf zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan en ambtshalve is het gewenst het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. : 1. Instemmen met het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Luistruik fase 2A ; 2. instemmen met bijgevoegde Nota van zienswijzen ; -2-

3 3. het voorstel en concept-besluit op 13 februari 2014 voorleggen aan de raad en voorafgaand daaraan bespreken in de commissie Ruimte van 29 januari 2014; 4. het raadsbesluit en het bestemmingsplan na (gewijzigde) vaststelling publiceren en de indieners van zienswijzen en betrokken instanties hiervan op de hoogte brengen. : Ontw. Corsanummer : : Beantwoording schriftelijke vragen over CPO in Gerwen. Samenvatting : De fracties van W70 en Pvda hebben schriftelijke vragen gesteld over CPO in Gerwen. Dit naar aanleiding van een persbericht van de CPOvereniging. In bijgevoegde brieven worden de vragen van de fracties beantwoord. : 1. Instemmen met bijgevoegde brief aan de fractie van W70 ter beantwoording van hun schriftelijke vragen over CPO in Gerwen; 2. instemmen met bijgevoegde brief aan de fractie van Pvda ter beantwoording van hun schriftelijke vragen over CPO in Gerwen. : Ontw. Corsanummer : : Beantwoording artikel 43 vraag PvdA. Samenvatting : De PvdA heeft een schriftelijke vraag gesteld conform artikel 43 van het Reglement van Orde. De vraag gaat over de verkeerssituatie rondom basisschool De Dassenburcht. : De vraag van de PvdA te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief. : SAMLEV Corsanummer : : Inzet extra middelen voor regulier peuterspeelzaalwerk en inzet doeluitkering VVE voor Voorschoolse educatie. -3-

4 Samenvatting : Per 1 januari 2014 wil Stichting Kinderspeelzalen Nuenen (SKN) het peuterspeelzaalwerk in Gerwen gaan exploiteren. Daarnaast kunnen zij in twee groepen voorschoolse educatie gaan aanbieden. SKN kan dit alleen doen wanneer zij een extra bedrag van en VVE-middelen ontvangen. Het bereik van VVE-kinderen is in Nuenen dan 100%. De aan Stichting Peuterspeelzaal Gerwen toegekende subsidie moet aan SKN verleend worden. : 1. De subsidie van SPG ( ) in te trekken en de subsidie van SKN te verhogen van naar ; 2. het bedrag van voor de pilot VVE om te zetten in structurele subsidie; 3. het bedrag van dat in de begroting staat voor versterking peuterspeelzaalwerk aan SKN over te maken, met de opdracht om het peuterspeelzaalwerk in Gerwen vijf dagdelen per week voort te zetten; 4. de volledige doeluitkering voor 2014, en een deel van de overgehevelde doeluitkering voor 2013, toe te kennen aan SKN met de verplichting hiervoor in 2014 minimaal 15 kinderen voorschoolse educatie aan te bieden. : SAMLEV Corsanummer : : Raadsvoorstel huisvesting basisschool De Mijlpaal in Nuenen-Zuid. Samenvatting : Op 7 november 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. De haalbaarheid van deze motie is onderzocht. In bijgevoegd conceptraadsvoorstel wordt de raad geadviseerd in te stemmen met nieuwbouw van De Mijlpaal op de huidige locatie. Hiermee wordt de huisvestingsproblematiek van De Mijlpaal voor de lange termijn opgelost. : In te stemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en besluit en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. : Niet conform. : OW Corsanummer : : Overeenkomst groenparticipatie. -4-

5 Samenvatting : Belangrijkste aanleiding om het Wijzigingsplan Groenbeheer op te stellen was de structurele verlaging van het budget voor het groenbeheer. Het in eigen beheer nemen van gemeentelijk groen bij omvormingen kan vanuit juridisch oogpunt alleen als men de overeenkomst met de gemeente aangaat. Omdat we op dit punt nogal wat weerstand ondervinden en gezien de taakstelling vanuit de bezuiniging is besloten om voor dit onderdeel een advies te schrijven. : 1. Bewoners(groepen) aangeven dat er niet afgeweken wordt van de gestelde voorwaarden. Dus bij het niet aangaan van een overeenkomst is eigen beheer niet mogelijk en zal er worden omgevormd; 2. bewoners(groepen) aangeven dat er niet wordt afgeweken van de reeds gestelde voorwaarden. : OW Corsanummer : : Raadsvoorstel reconstructie Park Zuid. Samenvatting : Al geruime tijd loopt er een discussie over het al dan niet meenemen van Park Zuid in het huidige project reconstructie Kerkstraat / Park Oost. Vanwege de voortgang van het werk moet hierover nu een definitief besluit worden genomen. : Raadsvoorstel doorgeleiden naar de gemeenteraad. : Ontw. Corsanummer : : Europalaan/ HOV2. Samenvatting : De plannen voor Europalaan/ HOV2 hebben de stappen doorlopen van schetsontwerp en voorlopig ontwerp. De inspraak is doorlopen. De raad kan nu gevraagd worden het definitief ontwerp vast te stellen en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de volgende fase tot en met de aanbesteding. : 1. Vaststellen van de inspraaknota voor Europalaan/ HOV2; 2. kennis te nemen van de bijbehorende stukken (tekening en toelichting bij het definitief ontwerp, de reactie van SRE en Veiligheidsregio); -5-

6 3. constateren dat er inhoudelijke en financiële redenen zijn waardoor variant 2 niet de voorkeur verdient; 4. constateren dat de inhoudelijke en financiële verschillen tussen de resterende varianten beperkt zijn; 5. voorstellen aan de raad variant 1C vast te stellen en hiervoor het benodigde krediet beschikbaar te laten stellen; 6. na raadsbesluit de gekozen variant in procedure te brengen voor bestemmingsplan en aanbesteding. : DDV Corsanummer : : Tussentijdse rapportage vierde kwartaal Samenvatting : Tussentijdse rapportage vierde kwartaal : Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de tussentijdse rapportage vierde kwartaal : Ontw. Corsanummer : : Aanvragen omgevingsvergunning Nuenen-West. Samenvatting : Op 30 september 2013 zijn vijf aanvragen omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteit gebruik voor het bouwen van woningen in uitbreidingsplan Nuenen-West ingediend. De ingediende plannen passen niet binnen het Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan 1 zoals dat ter plaatse van kracht is. Om redenen zoals vermeld in de bij de aanvragen behorende ruimtelijke onderbouwing wordt voorgesteld om echter wel medewerking te verlenen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de gemeenteraad vooraf verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. : 1. In principe medewerking verlenen aan de bouw van woningen in het uitbreidingsplan Nuenen-West zoals in de aanvragen om omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteit gebruik N-HZ , N-HZ , N-HZ , N-HZ en N-HZ ; 2. het raadsvoorstel inzake het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteit gebruik met afwijking voor vorengenoemde aanvragen aan de raad voorleggen; 3. na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen door de raad, de ontwerp-omgevingsvergunningen 1 e fase voor de activiteit gebruik en de afgegeven verklaring van geen bedenkingen ter inzage leggen en -6-

7 4. na afloop van de termijn van ter inzage legging de ontwerpomgevingsvergunningen aan het college voorleggen om een besluit te nemen op aanvragen om omgevingsvergunning 1 e fase voor gebruik (artikel 2.12 lid 1, onderdeel a, onder 3º van de Wabo). -7-

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 19 NOVEMBER 2013

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 19 NOVEMBER 2013 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 19 NOVEMBER 2013 : 191101 Staf Corsanummer : 2013.00047 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 12 november 2013. Samenvatting : : De besluitenlijst met

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 18 SEPTEMBER 2012

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 18 SEPTEMBER 2012 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 18 SEPTEMBER 2012 : 180901 Staf Corsanummer : 2011.09725 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 11 september 2012. Samenvatting : : De besluitenlijst

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 26 MAART 2013

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 26 MAART 2013 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 26 MAART 2013 : 260301 Staf Corsanummer : 2013.00047 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 19 maart 2013. : De besluitenlijst met notulen van de collegevergadering

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 17 JULI 2012

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 17 JULI 2012 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 17 JULI 2012 : 170701 Staf Corsanummer : 2011.09725 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 10 juli 2012. Samenvatting : : De besluitenlijst met notulen

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 25 SEPTEMBER 2012

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 25 SEPTEMBER 2012 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 25 SEPTEMBER 2012 : 250901 Staf Corsanummer : 2011.09725 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 18 september 2012 : De besluitenlijst met notulen van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 18 FEBRUARI 2014

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 18 FEBRUARI 2014 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 18 FEBRUARI 2014 : 180101 SAMLEV Corsanummer : 2014.00028 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 11 februari 2014. Samenvatting : : De besluitenlijst

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 6 MAART Onderwerp : Besluitenlijst en notulen van de collegevergadering van 28 februari 2012

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 6 MAART Onderwerp : Besluitenlijst en notulen van de collegevergadering van 28 februari 2012 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 6 MAART 2012 : 060301 Staf Corsanummer : 2011.09725 : Besluitenlijst en notulen van de collegevergadering van 28 februari 2012 Samenvatting : : De besluitenlijst en notulen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1142109 Datum: 19 augustus 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO / ROB Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen project Solar Campus

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Aanvragen omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteit gebruik Nuenen-West bouwveld A (artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder

Nota van zienswijzen Aanvragen omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteit gebruik Nuenen-West bouwveld A (artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder Nota van zienswijzen Aanvragen omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteit gebruik Nuenen-West bouwveld A (artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3 Wabo) Nuenen, 23 april 2014 corsanummer: 2014.07858

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 7 APRIL 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 7 APRIL 2015 BESLUITENLIJST MET NOTULEN VAN DE COLLEGEVERGADERING VAN 31 MAART 2015 Het college stelt de besluitenlijst met notulen vast. OPENBARE BESLUITENLIJST VAN 31 MAART 2015 Het college stelt de openbare besluitenlijst

Nadere informatie

Kennis te nemen van de agenda van de raadsvergadering van 15 februari 2019

Kennis te nemen van de agenda van de raadsvergadering van 15 februari 2019 Nummer. Voorstel Portefeuillehouder 1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 29 januari 2019 V De besluitenlijst vaststellen 2. Bm ---- Uitnodigingen V Ter bespreking lijst van uitnodigingen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d. 09-06-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Aanschaf dienstvoertuig t.b.v. toezicht en handhaving VVH Van meerdere kanten zijn wij er op gewezen dat het uit veiligheidsoverwegingen in toenemende mate ongewenst is dat de toezichthouders/handhavers

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 22 MEI 2012

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 22 MEI 2012 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 22 MEI 2012 : 220501 Staf Corsanummer : 2011.09725 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 15 mei 2012. : De besluitenlijst met notulen van de collegevergadering

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0116 *B.19.0116* Landgraaf, 17 januari 2019 ONDERWERP: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1 ONT Akkoord plan van aanpak verhoogde asielinstroom Het concept-plan van aanpak verhoogde asielinstroom is besproken met de gemeenteraad. De raad heeft geen wensen en bedenkingen meegegeven aan B&W.

Nadere informatie

B&W besluitenlijst. Week / / /

B&W besluitenlijst. Week / / / B&W besluitenlijst Week: 8 Datum: 20 februari 2018 Aanwezig: De heer J.F. Mulder De heer S. ter Wal De heer J.P. Hageman De heer A. Totté De heer F. van Mevrouw D. van Damme-Fassaert Week / / / Vaststellen

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 15 augustus 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Het college besluit 12c

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Beslissing op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning bouw Dr. Keyzerlaan 23 te Goirle Bij besluit van 10 juli 2013 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren, uitbreiden

Nadere informatie

Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling B.V. Postbus AA SINT-OEDENRODE. Geachte heer Merks,

Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling B.V. Postbus AA SINT-OEDENRODE. Geachte heer Merks, Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling B.V. Postbus 32 5490 AA SINT-OEDENRODE Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 23 OKTOBER 2012

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 23 OKTOBER 2012 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 23 OKTOBER 2012 : 231001 Staf Corsanummer : 2011.09725 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 9 oktober 2012 en besluitenlijst van de collegevergadering

Nadere informatie

Van 5 maart 2013 openbaar

Van 5 maart 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2013. Advies BW-005406 2 Onderwerp Vaststellen controleprotocol 2012 BV Advies A. De raad voorstellen bijgevoegd controleprotocol vast te stellen;

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei

Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 128251-195730 Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 mei 2019 1. Vaststellen van de concept besluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 mei 2019. 2. De openbare besluiten deel van collegevergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d.: 20 december 2016 Weeknr. 51 O P E N B A A R

Besluitenlijst d.d.: 20 december 2016 Weeknr. 51 O P E N B A A R Aanwezigen: de burgemeester, R.J. van de Mortel de wethouder, P.F.W.M. Pennings de wethouder, S.I.S. Heijboer-Klapwijk de wethouder, A.J.F. Potters de secretaris, drs. H.C. de Visch Eybergen Besluitenlijst

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare besluitenlijst College B&W Cuijk 3 ADV/C/17/02828 Z/C/16/38280 Secretaris W.A.G. Hillenaar Uitnodigingen d.d. 1 maart 2017 1. Regionale raadsbijeenkomst transformatieopgaven Jeugdzorg, dinsdag 14 maart 2017 van 18.30-21.30 uur te Cuijk.

Nadere informatie

Vergadering van 21 juli 2015. 1. Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015

Vergadering van 21 juli 2015. 1. Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015 enlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder P.J. Van Liempd Secretaris drs. J.W.F. Compagne Wethouder A.C.P.

Nadere informatie

Aanwezig Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman. Ag. Nr.

Aanwezig Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman. Ag. Nr. Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 6 februari 2018 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman De heer

Nadere informatie

Jaarstukken Stg. Kunstkwartier en CultuurContact 2014

Jaarstukken Stg. Kunstkwartier en CultuurContact 2014 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 19 mei 2015 De besluitenlijst vaststellen. 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Geen bijzonderheden. 3. B Uitnodigingen

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 31 oktober 2017

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 31 oktober 2017 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. J. van Leeuwestijn (secretaris). Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Grave

Besluitenlijst college B&W Grave Vergadering: Z/G/17/50225 Bedrijfsvoering/HJIB/ Bestuurssecretariaat Vaststellen besluitenlijst B&W-vergadering van dinsdag 4 december 2018. De besluitenlijst van de laatst gehouden B&W- vergadering wordt

Nadere informatie

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland

Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning gemeente Dinkelland Voorgesteld raadsbesluit: het Aanwijzings- en delegatiebesluit Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen

Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor = Besluit omgevingsrecht Awb = Algemene wet bestuursrecht vvgb = verklaring van geen bedenkingen Procedure omgevingsvergunning art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 o Wabo (voormalig projectbesluit), voor zover het gaat om het voorleggen aan de gemeenteraad Wabo = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bor

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van december 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00081 Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning herinrichting Kloosterwei/Ganzenwei in Warmond - Besluitvormend

Nadere informatie

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn.

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn. BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders R.J. Stoffelsma - loco-secretaris

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 26/01/2016 week 4. 1. projectbureau Waterfront Tonselsedreef 125 t/m 211 beslissing op verzoek tot handhaving

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.18.1594 *B.18.1594* Landgraaf, 11 september 2018 ONDERWERP: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor een zonnepark in Abdissenbosch

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van

Vastgestelde openbare besluitenlijst collegevergadering van Nr. Dienst/Registratienummer Het college heeft besloten: 1. Concept interne besluitenlijst collegevergadering van 9 april 2019 Informatiemanagement 896816 Y. Arnoldussen-Schors yvonne.arnoldussen@brunssum.nl

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING College van Burgemeester en s DATUM 3 November 2015 TIJDSTIP 9:30 uur Aanwezig zijn: L.M. Driessen-Jansen Burgemeester H. Romeijn Gemeentesecretaris M.H. van der Eng C.J.M.W. Wassenaar J.J.F.M.

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 48. O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 48. O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 48. O (27-11-2018) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BW week 47.O

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De voorgestelde bouwmassa past in het straatbeeld en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

AAN DE RAAD. De voorgestelde bouwmassa past in het straatbeeld en is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 7. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van vier rijtjeswoningen aan de Mechteldshof in Dinxperlo AAN DE RAAD Samenvatting 7.Er is een

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 46. O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 46. O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 46. O (13-11-2018) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BW week 45.O

Nadere informatie

3. J.L. van den Heuvel ADV Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) en onderwijshuisvestingsverordening 2019

3. J.L. van den Heuvel ADV Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) en onderwijshuisvestingsverordening 2019 Besluitenlijst Vergadering College b en w Registratienummer Week 51 19 december 2018 Datum 19 december 2018 Aanvang Aanwezig Afwezig 12.00 uur C. van der Kamp burgemeester I.C.J. Nieuwenhuizen - wethouder

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte

Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Zaaknummer : 163027 Raadsvergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 7. Commissie : Ruimte Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen Borculoseweg 51 Eibergen (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o,

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 3 februari 2015 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp Staf ADV-15-01286/Z.04626 B&W besluitenlijst

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant

12 februari februari 2019 Onderwerp Besluit Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van 12 februari 2019

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 26 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. D. van der Sleen Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

BBV - Besluitenlijst - Openbaar

BBV - Besluitenlijst - Openbaar BBV - Besluitenlijst - Openbaar Begin vergadering (Vergadering) (Dag) 8-12-2015 Portefeuillehouders (Zaak) Agendanummer Zaaknummer (Zaak) Voorstel (Zaak) Onderbouwing voorstel (Zaak) Resultaat vergadering

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 16 APRIL 2013

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 16 APRIL 2013 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 16 APRIL 2013 : 160401 Staf Corsanummer : 2013.00047 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 9 april 2013 Samenvatting : : De besluitenlijst met notulen

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Agenda Besluit in de Raad

Agenda Besluit in de Raad Datum: 20 JUNI 2012 Tijd: 20.00 uur Locatie: gemeentehuis/ raadszaal Agenda Besluit in de Raad Tijd Onderwerp met toelichting Portefeuillehouder 20.00 uur Vragenhalfuurtje van 20.00 uur Gelegenheid voor

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 18 APRIL 2017

2. BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 18 APRIL 2017 830 V E R SL AG van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg van 9 mei 2017, 9.00 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam Aanwezig: de heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 maart 2017 Aanwezig: drs. V.H. Kloos, voorzitter drs. P.F. J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de Ven W. van Twuijver,

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Openbaar

Besluitenlijst B&W Openbaar enlijst B&W Openbaar Datum 30-05-2017 Tijd 9:00-15:00 Locatie B&W-kamer Voorzitter K.W.Th. van Soest Aanwezigen Stevens, P.I.M.H; Verstraaten, M.W.G.; Loo, H. van de; Hendriks-van Haren, W.A.G.M. en Soest,

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

2 vastgesteld Besluitenlijst

2 vastgesteld Besluitenlijst Weeknr. 02 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP 08 JANUARI 2013 VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: H. W.M. KLITSIE, WND. BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J.

Nadere informatie

Van 22 mei 2012 openbaar

Van 22 mei 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004658 2. Onderwerp Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012 R Advies 1. De gewijzigde projectenclassificatie

Nadere informatie

O P E N B A A R. Besluitenlijst d.d.: Weeknr. 51. Secretaris 1. RM Besluitenlijst d.d Conform vastgesteld.

O P E N B A A R. Besluitenlijst d.d.: Weeknr. 51. Secretaris 1. RM Besluitenlijst d.d Conform vastgesteld. Aanwezigen: de burgemeester, R.J. van de Mortel de wethouder, P.F.W.M. Pennings de wethouder, S.I.S. Heijboer-Klapwijk de wethouder, T.O.S van de Ven de wethouder, A.L. van Woesik de secretaris, drs. H.C.

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / september 2017

E.G.M. van den Boom / september 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.2 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 246333/254627 11 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W OPENBARE BESLUITENLIJST B&W 21-03-2017 onderwerp ambtelijk advies besluit Vaststellen besluitenlijst b&w 14-03-2017 Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 14-03-2017 Gebiedsvisie en programma De Groote

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 16 april 2013

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 16 april 2013 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Afwezig: dhr. L. Buwalda Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

4. St Ontwerpbestemmingsplan 't Hout - A. vd Dyckestraat naast 14

4. St Ontwerpbestemmingsplan 't Hout - A. vd Dyckestraat naast 14 ergadering van burgemeester en wethouders Nummer. oorstel Portefeuillehouder 1. Bm aststellen van de openbare besluitenlijst van 22 mei 2018 De besluitenlijst vaststellen 2. Bm ---- Uitnodigingen Ter bespreking

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

Het opleggen van een last onder dwangsom wegens het in strijd handelen met de voorschriften van het bestemmingsplan en het Besluit omgevingsrecht.

Het opleggen van een last onder dwangsom wegens het in strijd handelen met de voorschriften van het bestemmingsplan en het Besluit omgevingsrecht. Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee dd 16 april 2019 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig Mevrouw A De heer WM van Esch De heer DA De

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 06 MAART 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 06 MAART 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 06 MAART 2018 Aanwezig: Afwezig: R. Wortelboer, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos en T. Schuitemaker,

Nadere informatie

categorie agendanr. Stuknr. Raad Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen

categorie agendanr. Stuknr. Raad Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen svoorstel categorie agendanr. Stuknr. Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen WKK-installatie en biovergister Gantel 37 te Klazienaveen Portefeuillehouder: R. van der Weide Team: Ontwikkeling F. de

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 2 april 2019

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 8) Datum: 2 april 2019 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, J.R. Zoetendal, J.C.F. Broekhuizen, J. van Veen en dhr. J. van Leeuwestijn (secretaris). Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken d.d.

Nadere informatie

B Het college heeft met instemming kennisgenomen van het programma.

B Het college heeft met instemming kennisgenomen van het programma. 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 18 oktober 2016. De besluitenlijst vaststellen. 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Er is geen informatie uitgewisseld.

Nadere informatie

Bouwcombinatie Nuenen B.V. Berg CC Nuenen. Geachte heer van Santvoort,

Bouwcombinatie Nuenen B.V. Berg CC Nuenen. Geachte heer van Santvoort, Bouwcombinatie Nuenen B.V. Berg 4 5671 CC Nuenen Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23990 Onderwerp

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het collegebesluit van 22 januari 2019, gelet op de Wet ruimtelijke ordening en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht; venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Vilgert 47 Velden' raadsnummer 2019 14 collegevergadering d.d. 22-01-2019 raadsvergadering d.d. 27-02-2019 fatale termijn programma

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

raadsvoorstel en - besluit accorderen en ter vaststelling aanbieden aan raad.

raadsvoorstel en - besluit accorderen en ter vaststelling aanbieden aan raad. Besluitenlijst vergadering B&W van 29 september 2009 t.b.v. raad en pers. Najaarsnota 2009. Ter vaststelling. Najaarsnota 2009 en bijbehorend raadsvoorstel en - besluit accorderen en ter vaststelling aanbieden

Nadere informatie

Openbaar. Openbare en niet openbare akkoordlijst week 39; 19 september t/m 25 september 2018: geen besluiten.

Openbaar. Openbare en niet openbare akkoordlijst week 39; 19 september t/m 25 september 2018: geen besluiten. Openbaar Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2018. (Week 39) Aanwezig: drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester, A.B. Lagerweij, H.J. Pinkster, H. van der Sleen,

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 29 januari 2019 Aanwezig : Dhr. G. Boonzaaijer Dhr J. Lange Dhr. R. Jorg tot 14.00 uur Dhr. J.E. Waaldijk Mevr. J.C. Broekhuis Loco burgemeester Loco

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 15 september 2016

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 15 september 2016 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 38-2016 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 15 september 2016 FBI 1. 1753047 Gewijzigde begroting 2016 Stichting Veiligheidszorg Smallingerland Op 21 juni 2016

Nadere informatie

Registratienummer raad Behorend bij het B&W-advies met registratienummer Domein/team: Ruimtelijk/Ontwikkeling

Registratienummer raad Behorend bij het B&W-advies met registratienummer Domein/team: Ruimtelijk/Ontwikkeling RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1464622 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1464579 Datum: 22 januari 2019 Behandeld door: Domein/team: Ruimtelijk/Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

*BARCODEDMS* Vergadering van college van burgemeester en wethouders. Besluitenlijst extern. Pnt. Afd. Onderwerp Besluit

*BARCODEDMS* Vergadering van college van burgemeester en wethouders. Besluitenlijst extern. Pnt. Afd. Onderwerp Besluit *BARCODEDMS* Vergadering van college van burgemeester en wethouders Datum: dinsdag 14 april 2015 Tijd:10:00 uur Locatie: kamer burgemeester Aanwezig: burgemeester J. Rijpstra, wethouders G. van Duin, D.T.C.

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 28 november 2017

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 28 november 2017 Behandelde voorstellen Burgemeester Röell 38093 (Openbaar na een week) evaluatie van de pilot mengvormen winkels / horeca ('blurring') 1. kennis te nemen van de evaluatie van de pilot mengvormen winkels

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland. Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp

Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland. Com/ raad. Nr. B&W Onderwerp Zaaknummer: Z - 17032684 Documentnummer: INT - 1721104 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 24 OKTOBER Aanwezig: Burgemeester Van der Meijden, wethouders Briels, Buter, Meulensteen en Van Zeeland B&W 1.

Nadere informatie

Onderwerp De bouw van een dierenuitvaartcentrum aan de Oude Utrechtseweg 1, de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen

Onderwerp De bouw van een dierenuitvaartcentrum aan de Oude Utrechtseweg 1, de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 21353 Datum : 26 november 2013 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. R. de Vries Informatie

Nadere informatie

C O L L E G E V A N B & W G E M E E N T E G O R I N C H E M

C O L L E G E V A N B & W G E M E E N T E G O R I N C H E M C O L L E G E V A N B & W G E M E E N T E G O R I N C H E M Besluitenlijst 5 maart februari 2019 Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 12 maart 2019 1.7074 Subsidie Internationaal Filmfestival Gorinchem

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 46.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 46.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 46.O (15-11-2016) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Notulen collegevergadering Aanwezig:

Notulen collegevergadering Aanwezig: Notulen collegevergadering 15-01-2019 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Dreessen, W.H.J. (Wethouder) Jacobs, Drs. G.J.M. (Wethouder) Piatek, C.A.C.N. (Wethouder)

Nadere informatie

: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Katwijk aan den Rijn 2012

: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Katwijk aan den Rijn 2012 Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2012-23744 Programma : Wonen en ruimte Onderwerp : Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Katwijk aan den Rijn 2012 Katwijk, 18 december 2012 Inleiding Bestemmingsplan

Nadere informatie

30 januari Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris

30 januari Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; Dhr. B.H.C. Brekelmans, wethouder; Dhr. A.L. van Kempen, wethouder; Dhr. J.J.G. Covers, secretaris LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TEYLINGEN 30 januari 2018 Status Openbaar Aanwezig Afwezig Definitief Ja Mevr. C.G.J. Breuer, burgemeester; ; Dhr. A.L.

Nadere informatie