gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur."

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang uur, einde uur. Uitnodiging aan Aanw. Uitnodiging aan Aanw. R. van Gijzel voorzitter X drs. J. Verheugt griffier X drs. W.G.F. Aarts D66 X M.F. Oosterveer VVD X mw. A.M.J. van den Berkvan TROTS X A.J. Oosting PvdA X Bragt M. Bouassria OAE drs. M.G. Punte VVD X H. Bouteibi PvdA X mw. drs. E. Quanten D66 X F. van den Broek VVD X A.W.C.M. Raaijmakers PvdA X F.J.A.G. Depla PvdA X R.G.J. Reker LPF X M. van Dorst D66 X A.J.A. Rennenberg OAE X mw. ir. J.C. van Eijs D66 X mw. drs. R.J.A. Richters GL X J.A.A.M. van Erp SP X K.M. Rijnders SE mw. J.W.H.M. Heesterbeek- Senders mw. H.J.M.C. van Herk-de Zeeuw SP X mw. M.J.S. de Rooij- Driessen D66 CDA X ir. J. Rozendaal VVD X E. Isik PvdA mw. A.J.M. Schoots PvdA mw. H.M.E. Jacobs-van VVD X mw. P. Sodenkamp SE X Nisselrooij J.J.M. de Jong VVD X N.H. Stoevelaar CDA X mw. B.G.M.W. van SP X C.M. Stroek LPF X Kaathoven mr. P.P.H.A. Leenders CDA X ir. E. Thewissen VVD ing. J.R. Legrom VVD mw. drs. W.C.F.M. Verhees PvdA X mw. L.H. Lioe-Anjie PvdA X R. Verkroost D66 X E.R. Maas SP X mw. drs. K. Wagt CDA X A. Meulensteen PvdA X C.H.B. Weijs CDA X ing. P.A. Mulder OAE A.J.O. Wijbenga CDA X X

2 ing. T.J.H. van den GL X J.F.A. van Zijl GL Nieuwenhuijzen F.A.M. Noldus OAE X Wethouders: ir. G.C.F.M. Depla X mw. M.C.T.M. List - de Roos Y. Torunoglu X mw. drs. M.-A. Schreurs ir. J.B. Helms X mw. drs. H.T.M. Scholten X mw. drs. P.M. Pistor gem.secr. X Afwezig met kennisgeving: dhr. M. Bouassria (OAE), dhr. E. Isik (PvdA), dhr. ing. J.R. Legrom (VVD), dhr. ing. P.A. Mulder (OAE), dhr. K.M. Rijnders (SE), mw. A J.M. Schoots (PvdA), dhr. ir. E. Thewissen (VVD) en dhr. J.F.A. van Zijl (GL). Aanwezig vanaf uur dhr. E.R. Maas (SP). 1

3 Verslag van het gesprokene 1. Opening en mededelingen. Voorzitter: Goede avond. Ik open de vergadering en verzoek u allen om te gaan staan In memoriam de heer A.A.M. Engbers, ereburger van de stad. Voorzitter: Vorige week maandag overleed de heer Ad Engbers in de leeftijd van 90 jaar. In november 2010 ontving hij hier, in deze zaal, het ereteken van de stad Eindhoven. Hij kreeg die onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij in Eindhoven heeft verricht. De heer Engbers was langdurig heel actief op het gebied van financiële hulpverlening aan mensen die in financiële nood zaten en hij zette zich ook langdurig in voor de Vincentiusvereniging, het Samenwerkingsverband Minima Eindhoven, Steunpunt Materiële hulpvragen en het Noodfonds. Ook voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking heeft hij zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt in onze stad. Hij was medeoprichter en jarenlang bestuurslid van de Stichting Sociaalpedagogische Dienst Eindhoven, nu bekend onder de naam Stichting MEE. Ook voor de Eindhovense Scouting was hij in het verleden buitengewoon actief. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en vrienden de komende tijd heel veel sterkte in het verwerken van dit verlies. Ik vraag u enige momenten stilte om Ad Engbers te gedenken en stil te staan bij het raadswerk dat we gaan doen. [Stilte] Ik dank u wel. Er is bericht van verhindering binnengekomen van de heren Isik en Rijnders. Mijnheer Thewissen is afwezig vanwege verblijf in het buitenland, voor zijn werk. De heren Mulder en Van Zijl zijn wegens ziekte afwezig. Dit geldt ook voor mevrouw Scholten en voor mevrouw Schreurs. Volgens mij moeten we weer eens een stevige winter krijgen! Mijnheer Rennenberg? De heer Rennenberg: Voorzitter, ook mijnheer Bouassria is ziek. Voorzitter: Ook mijnheer Bouassria is ziek. Zijn er nog andere meldingen? Mevrouw Verhees? Mevrouw Verhees: Mevrouw Schoots is ook ziek. 2

4 De heer Rozendaal: Ik heb het begin even gemist; hebt u mijnheer Legrom ook genoemd? Hij is ook ziek. Voorzitter: Mijnheer Legrom eveneens. Het kan een verrassende stemming opleveren, vanavond! Ik kijk even naar de fractie van de Socialistische Partij. Mijnheer Maas komt later hè? Rond een uur of negen. Het nieuwe jaar is alweer een maand oud, maar u heeft als het goed is allemaal het Jaarverslag van de raad over 2013 in uw mailbox ontvangen van de Griffie. Misschien dat u daar nog eens een blik op kunt werpen, om te kijken wat we in het afgelopen jaar met elkaar gedaan hebben Beëdiging lid Ombudscommissie. Voorzitter: In de vorige vergadering heeft uw raad de voorzitter en leden van de Ombudscommissie benoemd. Er werden vervolgens drie leden beëdigd. De heer Ruitenbeek werd nog niet beëdigd, want hij kon de vorige keer niet aanwezig zijn. Vanavond is hij hier wel. Daarom zal zijn beëdiging vandaag plaatsvinden. Ik verzoek de heer Ruitenbeek naar voren te komen, en ik verzoek u allen om te gaan staan. 'Ik zweer dat ik om tot Ombudsman benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte aangenomen heb of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Ombudscommissie naar eer en geweten zal vervullen.' De heer Ruitenbeek: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Voorzitter: Dan bent u bij dezen geïnstalleerd. [Applaus] We komen nu bij het vaststellen van de volgorde van de agenda. 2. Vaststellen van de volgorde van de agenda. Voorzitter: Het presidium stelt u voor om de agenda conform het voorstel vast te stellen. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. We komen bij agendapunt 3. 3

5 3. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 21 januari Voorzitter: We hebben geen opmerkingen van u mogen ontvangen. Ik ga ervan uit dat u er waarschijnlijk mee akkoord kunt gaan, maar ik vraag het toch maar even: kunt u instemmen met de notulen zoals die zijn voorgelegd? Dat is het geval. Dan zijn ze vastgesteld, onder dankzegging aan de notuliste. 4. Vragenhalfuur ex artikel 44 van het Reglement van orde van de raad. Voorzitter: Er is een vraag van de VVD-fractie. Nu heb ik niet de goede stukken voor mij, maar het gaat over Falcon Crest in Woensel, in Bokt. Wie mag ik er het woord over geven? Mijnheer Oosterveer. De heer Oosterveer: Dank u wel, voorzitter. Geacht college, de Eindhovense VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de situatie rondom het Bokt. Onze laatste vraag gaat over de onomkeerbaarheid van genomen besluiten. Hoewel de termijn van beantwoording van schriftelijke vragen vier weken is, hechten wij eraan dat onze laatste vraag spoedig wordt beantwoord. Om die reden ligt de vraag nu ook voor. Is het college bereid om gehoor te geven aan het verzoek om geen onomkeerbare besluiten te nemen die nadelig zijn voor de bewoners van Bokt, rondom Falcon Crest, totdat de vragen schriftelijk beantwoord zijn en er een debat heeft plaatsgevonden? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter: Zijn er anderen die hier iets over willen zeggen? Nee, wacht, ik ga eerst het woord aan de wethouder geven. De wethouder. De heer Torunoglu: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de vragen inderdaad zien binnenkomen, maar liefst achtenzestig stuks. Dat is hier volgens mij nog nooit eerder vertoond. Het antwoord op de vraag van de VVD kan ik beantwoorden door te zeggen dat wij u in elk geval op de hoogte willen houden op het moment dat wij beslissingen moeten nemen. Uw vragen zijn nog maar net binnen; er lopen al een aantal procedures, en daar heb ik geen inzicht in. Ik kan niet zeggen dat wij geen besluiten gaan nemen, maar ik wil u toezeggen dat wij u actief zullen informeren zodra wij dat zouden gaan doen en alvorens wij een besluit zouden nemen. De heer Oosterveer: Dank u wel. 4

6 Voorzitter: Mijnheer Oosterveer, daar kunt u een reactie op geven. De heer Oosterveer: Ik heb 'dank u wel' gezegd. Ik ben zeer tevreden met de beantwoording van het college en ik vind het fijn dat wij proactief worden meegenomen in dit traject. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter: Zijn er nog anderen die willen reageren? Dat is niet het geval. Dan komen we nu bij agendapunt Onderwerpen waarover geen amendementen en/of geen moties zijn aangekondigd Raadsvoorstel aanwijzing Studio040 als lokale publieke media-instelling. raadsnummer 13R5683 Voorzitter: Er zijn geen woordmeldingen over ontvangen. Wenst iemand toch het woord te voeren? Dat is niet het geval. Is er iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? Ook dat is niet het geval. Het voorstel is aangenomen Raadsvoorstel Zienswijze herziene begroting SRE raadsnummer 14R5687 Voorzitter: Ook hier is geen woordmelding over ontvangen. Wenst iemand het woord? Is er iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? Is er iemand die stemming wenst? Dat is niet het geval. Het voorstel is aangenomen Herzien ontwerp raadsvoorstel en nadere toelichting Zienswijze op de uitgangspunten voor de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor de Metropool Regio Eindhoven. raadsnummer 14R5688 Voorzitter: Ook hier hebben we geen woordmeldingen voor mogen ontvangen. Is er iemand die er toch het woord over wenst te voeren? Is er iemand die stemming wenst? Dat is niet het geval. Het voorstel is aangenomen. Dan komen we nu bij agendapunt Onderwerpen waarover amendementen en/of moties zijn aangekondigd. 5

7 6.1. Raadsvoorstel Nieuwe bouwregels en intrekken Beeldkwaliteitsplan Waterrijk. raadsnummer 13R5681 Voorzitter: Ik geef mijnheer Oosterveer, voorzitter van de commissie, de gelegenheid om de raad kort bij te praten over wat er in de commissievergadering heeft plaatsgevonden. Mijnheer Oosterveer. De heer Oosterveer: Dank u wel, voorzitter. De commissie Ruimte & Vastgoed heeft in haar vergadering van 28 januari jl. het raadsvoorstel 'Nieuwe bouwregels en intrekken Beeldkwaliteitsplan Waterrijk' behandeld. Met dit raadsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor Waterrijk, dat de raad heeft vastgesteld op 14 augustus Vanwege de stagnatie in de bouw is gezocht naar manieren om de productie vlot te trekken, door onder andere alleen te regelen wat noodzakelijk is om de bouwkwaliteit en de leefbaarheid te waarborgen. De nieuwe bouwregels kennen ook bepalingen over beeldkwaliteit, en komen in de plaats van het Beeldkwaliteitsplan uit De toets door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit blijft echter bestaan. De commissie Ruimte & Vastgoed heeft unaniem positief geadviseerd, voorzitter. De fractie van de Socialistische Partij heeft in de commissievergadering wel een amendement aangekondigd. Voorzitter, ik wil voorstellen om over het aangekondigde amendement van de Socialistische Partij in deze raadsvergadering te discussiëren. Dank u. Voorzitter: Dank u wel; dat gaan we ook doen. Mijnheer Van Erp heeft zich gemeld om hierover het woord te voeren. Zijn er nog anderen die hierover het woord wensen te voeren? Niet? Dan geef ik mijnheer Van Erp het woord. De heer Van Erp: Dank u wel, voorzitter. Zoals net al werd gemeld, hebben wij in de commissievergadering laten weten dat wij het eens zijn met het voorstel voor nieuwe bouwregels en het intrekken van het beeldkwaliteitsplan op die ene regel na, die regel die bewoners / bouwers verplicht tot een aansluiting op het warmtenet en dus ook verplicht tot afname van warmte van de biomassacentrale. De doelstelling van het raadsvoorstel 'Meer flexibiliteit en maatwerk, minder bouwregels' staat haaks op die verplichte aansluiting. De Socialistische Partij vindt dat de gemeente partij hoort te kiezen voor keuzevrijheid en consumentenbescherming van haar bewoners in plaats van voor de belangen van welke producent, netwerkbeheerder of leverancier dan ook. Dat betekent onder andere dat bewoners van Waterrijk net zo gemakkelijk moeten kunnen kiezen en overstappen naar een andere energievoorziening of leveranciers als bewoners elders in de stad. Voor ons is het van belang dat de mogelijkheden om te kiezen voor duurzame warmtevoorziening in Waterrijk niet beperkt worden tot biomassa en dat het 6

8 draagvlak voor duurzame voorzieningen niet onder druk komt door allerlei conflicten met stadsverwarmingsexploitanten. Voorzitter: Mevrouw Van Eijs. Mevrouw Van Eijs: Zou u kunnen toelichten waaruit u vindt dat die keuzevrijheid dan zou moeten bestaan? Voor zover ik heb begrepen zijn er maar beperkte mogelijkheden voor in Waterrijk. De heer Van Erp: Ja, die mogelijkheden zijn inderdaad heel beperkt. Vandaar ook dat wij ons amendement indienen om die bepaling te schrappen, zodat er meer mogelijkheden kunnen komen. Mevrouw Van Eijs: Misschien moet ik mijn vraag verduidelijken. Ik bedoelde dat daar geen gasleiding ligt, voor zover ik weet maar misschien kan de wethouder dat straks nog toelichten. Deze regel is van daaruit opgenomen. Ik vraag mij af wat u voor een alternatief zou voorstellen als u deze regel weghaalt. De heer Van Erp: Ik ben niet op de hoogte van het complete netwerk in Meerhoven en welke mogelijkheden daar zijn. Mocht er op die plaats geen gas zijn, zou ik mij wel kunnen voorstellen dat mensen de keuze hebben tussen stadsverwarming of aansluiting op de biomassacentrale. Dat zou een keuzemogelijkheid kunnen zijn die ik mij kan voorstellen, maar goed, hoe dat technisch zit weet ik niet. Dat was het, maar ik moet nog één ding toelichten wat het amendement betreft. Er is een kleine tekstwijziging gekomen. Onder 'van mening zijnde dat' staat dat er bij voorkeur ook voor een leverancier gekozen moet kunnen worden. Die tekst is inmiddels ook op het raadsinformatiesysteem (hierna te noemen: RIS) verschenen. De heer Van Dorst: Voorzitter, daar heb ik even een vraag over. Klopt het dat het stuk nu niet aan het RIS hangt? Klopt dat niet? Dan ga ik het opnieuw proberen. Voorzitter: Mijnheer Oosterveer. De heer Oosterveer: Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een vraag aan de Socialistische Partij met betrekking tot de keuzevrijheid. Kunt u zich ook voorstellen dat er gasleidingen worden aangelegd? In uw amendement stelt u namelijk dat er keuzevrijheid moet zijn. Impliceert dat ook dat u vindt dat er eventueel gasleidingen kunnen worden aangelegd? De heer Van Erp: Ja, dat zou in principe tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren, ja. 7

9 De heer Oosterveer: Dank u wel. Voorzitter: Mijnheer Van den Nieuwenhuijzen. De heer Van den Nieuwenhuijzen: Dank u wel. Ik heb twee vragen voor de Socialistische Partij. De eerste: de reden dat wij daar gekozen hebben voor een warmtenetwerk en een biomassacentrale is om te zorgen dat mensen duurzame energie kunnen gebruiken, en dat die voor iedereen beschikbaar is. Onderschrijft u dat uitgangspunt nog steeds, of wilt u nu vooral dat de eerste bewoner aan de voorkant kiest of mensen daar al dan geen gebruik van kunnen maken? De heer Van Erp: Wij onderschrijven dat uitgangspunt nog steeds, sterker nog, wij denken dat er betere mogelijkheden zijn om over te stappen op bijvoorbeeld aardwarmte of wat dan ook, als het amendement wordt aangenomen en als die bepaling wordt geschrapt. Dat er dan dus ook andere duurzame mogelijkheden komen voor verwarming. De heer Van den Nieuwenhuijzen: Dat begrijp ik niet. In uw amendement zegt u bijvoorbeeld ook dat men moet kunnen overstappen op gas. Nu liggen er geen gasleidingen, zoals mevrouw Van Eijs ook al zei en waar mijnheer Oosterveer ook al naar vroeg. Met het schrappen van dit deel pleit u dus ook voor een hoofdgasleiding en andere zaken. Wie moet dat gaan betalen? Vindt u dat de gemeente daarvoor moet opdraaien? Wie moet dat betalen? De heer Van Erp: Dat heeft u verkeerd begrepen. Ik heb het niet over gas gehad. De heer Van den Nieuwenhuijzen: Maar dat staat letterlijk in uw amendement. '.. moet kunnen overstappen op gas, elektra of andere netwerken van een andere energievoorziening.' De heer Van Erp: Ja, in principe. Maar dat wil niet zeggen dat er overal gas aangelegd moet worden. Bij de Hoven, aan de rand van Meerhoven, kan ik mij voorstellen dat daar een gasleidingnet komt, of een andere manier van warmtevoorziening. Daar gaat het ons echter in dit geval in eerste instantie niet om; het gaat erom dat er keuzemogelijkheden moeten zijn. De heer Van den Nieuwenhuijzen: Als u mij een derde vraag toestaat, voorzitter, want als u zegt dat er niet overal gas aangelegd hoeft te worden en dat mensen zelf de keuzevrijheid hebben, regelt u dat niet. U regelt dat projectontwikkelaars niet verplicht meer zijn om die aansluiting te regelen. Dan kan ik mij de situatie voorstellen waarbij mensen midden in de wijk geen aansluiting hebben, want dat bespaart kosten. 8

10 De heer Van Erp: Juist! Maar dat lijkt mij niet zo heel erg slim voor een projectontwikkelaar. Hij zou zich ook zorgen kunnen maken over dat er geen elektra komt, of wat dan ook, of geen kabel. Dan maak je huizen echt onverkoopbaar dat gaat niet gebeuren. Voorzitter: Mijnheer Meulensteen. De heer Meulensteen: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mijnheer Van Erp. Is het wel zo slim, die keuzevrijheid? We trekken dit plan met veel moeite een beetje vlot, om weer tot bouwen te komen in Waterrijk. Er zijn wat regels versoepeld, maar er zijn nog steeds harde uitgangspunten. Die huizen worden aangesloten op de biomassacentrale, ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid, een heel belangrijk beleidsuitgangspunt van deze raad. Bovendien zijn er al afspraken gemaakt met bouwers en met bewoners. Voorzitter: Hebt u ook een vraag? De heer Meulensteen: Ja, of het wel zo slim is om deze keuzevrijheid hier in dit amendement.. Voorzitter: Ik denk dat ik het antwoord al weet, want anders gaat mijnheer Van Erp zijn amendement niet indienen. We gaan eens luisteren naar mijnheer Van Erp. De heer Van Erp: Ja, inderdaad, dat was te raden, maar op dat eerste punt wil ik nog wel even ingaan. Misschien gaat het niet precies om de blokjes die nu ontwikkeld en straks opgeleverd worden, maar als het gaat om het beperken van keuzevrijheid denk ik dat dat niet de manier is, en dat het ook de bedoeling niet was om daarmee de bouw van Waterrijk vlot te trekken. Het gaat erom, juist meer mogelijkheden te geven in die bouwregels want daar gaat het allemaal om meer maatwerk, meer flexibiliteit om de zaak vlot te trekken. Dan moet je niet met regels komen van 'u dient dit en u dient dat' voor wat betreft de warmtevoorziening. Voorzitter: Mijnheer Stoevelaar. De heer Stoevelaar: Voorzitter, die keuzevrijheid kan ik mij alleszins voorstellen, maar mijnheer Van den Nieuwenhuijzen gaf ook al aan dat er dan twee systemen naast elkaar moeten komen. De ene buurman wil immers gas hebben, en de ander wil biomassa gebruiken. Hoe denkt u dat te kunnen regelen, dat beide systemen naast elkaar aangelegd worden? En dan niet de suggestie van mijnheer Van den Nieuwenhuijzen, die zei dat er dan misschien wel helemaal niets wordt aangelegd. Hoe wilt u dat verplichten? 9

11 De heer Van Erp: Ik ga hier niet de technische uitwerking van het geheel doen; ik wil alleen dat die bepaling geschrapt wordt, zodat er meer mogelijkheden komen om de warmtevoorziening in de toekomst beter te regelen, met meer keuzemogelijkheid. Voorzitter: Ik stel voor dat we de wethouder het woord geven. De heer Torunoglu: Dank u wel, voorzitter. De ambitie van dit raadsvoorstel is inderdaad om meer ruimte te creëren om de bouw in Waterrijk te stimuleren. Formeel-technisch heeft de Socialistische Partij wel gelijk, in die zin dat wij ontwikkelaars niet kunnen verplichten om het warmtenet te gebruiken. De ambitie, inclusief de eisen die we hierin hebben opgenomen, is omdat wij tussen 2035 en 2045 energieneutraal willen zijn. Daar willen wij met dit voorstel aan bijdragen, want dat was het doel van het besluit dat we in 2009 hebben genomen met de komst van de biomassacentrale. Het aantal woningen dat we in Waterrijk gaan realiseren, draagt bij aan de aantallen afnemers van de biomassacentrale. Als je kijkt naar de formeel-technische kant, kunnen wij nu zo'n eis niet opleggen omdat het niet opgenomen is in een verordening of in een wet. Binnenkort komt collega Helms met een warmteplan, conform de nieuwe Warmtewet die op 1 januari 2014 is ingegaan. Wij willen u voorstellen om te kijken of we de zaken daarin goed kunnen regelen en om te kijken of we dan ook een juridische status hebben, bijvoorbeeld richting ontwikkelaars, om hen wel degelijk het warmtenet op te leggen. In die zin geven we de ontwikkelaars dus de keuze niet tussen gas en warmtenet, omdat we juist met dat warmtenet willen bijdragen aan de klimaatambities die we als gemeente hebben. In die zin kan ik het amendement omarmen, al weet ik niet of dat formeel wel kan. Meer vanuit het feit dat wij dit als regel niet kunnen opleggen, en vanuit de intentie om warmtenet in Meerhoven breed uit te voeren en in te voeren. Die ambitie blijft staan, en daar zullen wij u als college een voorstel voor sturen. Voorzitter: Mevrouw Van Eijs. Mevrouw Van Eijs: Dan schrappen we het uit de regels, maar er is in principe toch geen gangbaar alternatief zoals gas aanwezig? Maken wij het dan niet juist erg onduidelijk voor nieuwe bewoners? De heer Torunoglu: De mogelijkheid voor gas is wel aanwezig in Meerhoven. Individuele bouwers hebben de keuze; daarover hebben wij in de commissievergadering van gedachten gewisseld. Zij hebben de mogelijkheid om een gasaansluiting te nemen in plaats van een aansluiting op het warmtenet. Het warmtenet is er niet in heel Meerhoven; wij zijn van plan om u met de komst van de nieuwe Warmtewet een nota te sturen, waarin wij een en ander wel degelijk vastleggen in een verordening. 10

12 Voorzitter: Mijnheer Van den Nieuwenhuijzen. De heer Van den Nieuwenhuijzen: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder. Kunt u mij uitleggen waarom het dan wel in uw voorstel staat, nu u de mogelijkheid om het eruit te amenderen omarmt omdat er geen basis voor is? Nu ben ik het spoor bijster. De heer Torunoglu: Wij hebben nog nader onderzoek gedaan, of we het als eis kunnen opleggen. Het staat er nu immers niet als aanbeveling, net zoals een paar andere zaken, maar als eis voor de ontwikkelaars met name. Dat kunnen we juridisch gezien niet. Daarom komen we binnenkort met een warmtevoorstel. De heer Oosterveer: Voorzitter, ik vind dit een heel vreemde gang van zaken. U legt een voorstel aan de raad voor waarvan u weet dat het niet houdbaar is, sterker nog, dat het juridisch niet houdbaar is. Nu komt er een amendement van de Socialistische Partij die het repareert. En dat omarmt u. Als dat nu niet was gekomen, had u de raad dus een stuk voorgelegd waarvan u weet dat het juridisch niet houdbaar is. Kunt u daarop reageren? Is mijn constatering juist? De heer Torunoglu: Nogmaals, de intentie van dit plan is om het warmtenet daar neer te leggen. Uit nader onderzoek is echter gebleken dat wij dat juridisch niet kunnen eisen. Het blijft bij een aanbeveling voor Waterrijk, inderdaad. Dus ja, het is een scherpe analyse van de Socialistische Partij, althans, als ik dat zo mag constateren. De Socialistische Partij dient een amendement in vanuit oogpunt van keuzevrijheid, terwijl wij er meer met de ambitie in zitten om het warmtenet wel degelijk te realiseren. Voorzitter: Goed. Mijnheer Van Erp, wilde u een tweede termijn? De heer Van Erp: Ja. Ik denk dat wij het amendement toch in stemming moeten brengen. Op zich zijn we blij met de toezegging van de wethouder. Gehoord de discussie van zojuist zal er nog een flinke discussie in de commissie volgen, denk ik. De heer Torunoglu: In het warmteplan dat eraan komt, stellen we de kaders vast die opgenomen zullen worden, doorvertaald zullen worden naar de plannen en de nieuwe ruimte rondom Waterrijk. Voorzitter: Ik stel voor dat we overgaan tot stemming. U bent een beetje verrast? Mijnheer Van Dorst. De heer Van Dorst: Voorzitter, ik zou even vijf minuten willen schorsen, want er gebeurt nu iets waar ik even naar wil kijken. Ik wil even zien wat dit met ons stemgedrag gaat doen. Vijf minuten, alstublieft. 11

13 Voorzitter: Dat lijkt mij een verstandig plan. Het is nu even voor negenen. Zullen we tien minuten schorsen? Ik schors de vergadering tot uur. [Schorsing van de vergadering] Voorzitter: Ik heropen de vergadering. Nu moet ik even goed nadenken. Mijnheer Van Erp heeft zijn tweede termijn gehad, dus nu kijk ik naar de wethouder voor zijn tweede termijn. De heer Van Dorst: Voorzitter, ik heb schorsing aangevraagd. Volgens mij krijg ik dan het woord. Voorzitter: U had aangegeven dat u even wilde beraden voor de stemming. U mag het woord hebben van mij, dat vind ik geen probleem. De heer Van Dorst: Dan wil ik graag het woord. Voorzitter: Oké. Mijnheer Van Dorst. De heer Van Dorst: Dank u wel, voorzitter. Wij hebben in de schorsing overlegd met diverse collega's in de raad, en komen nu met een ordevoorstel, namelijk om het stuk terug te verwijzen naar de commissie. Volgens ons gaat er niets mis in twee weken, en dat geeft het college voldoende tijd om eens goed te kijken wat er nu precies aan de hand is in het stuk. Wat er wel en wat er niet waar is en wat de consequenties zijn van het eventueel schrappen of het juist te laten staan. Dus ik kom met het ordevoorstel om dit terug te verwijzen naar de commissie. Voorzitter: Een ordevoorstel gaan we met voorrang behandelen. Zijn er mensen die het woord wensen te voeren over dit ordevoorstel? Niemand? De wethouder? De heer Torunoglu: Ja, voorzitter, gezien de onduidelijkheid die daarnet is ontstaan, lijkt het mij prima om het voorstel terug te brengen naar de commissie en de juridische check te doen. Voorzitter: Mijnheer Stoevelaar. De heer Stoevelaar: Ik zou nog één opmerking willen plaatsen, voorzitter. Er is een amendement dat nu in feite het foutieve voorstel corrigeert. Als wij dat amendement gewoon in stemming brengen, kunnen we het voorstel ook in stemming brengen. Dan hoeft het niet terug. Voorzitter: Mijnheer Van Dorst. 12

14 De heer Van Dorst: Er zijn twijfels. Er komt nu één opmerking uit het voorstel, terecht gevonden door mijnheer Van Erp, die onjuist blijkt te zijn. Ik heb nu wel twijfels of dat voor alle regels in het voorstel geldt. Meerdere collega's hebben die twijfel ook. Ik heb graag een juridische check. Er gaat niets mis als wij dit even twee weken laten wachten. Ik heb gewoon graag die check. Neem het mee terug naar de commissie, dan weten we het 100% zeker. Voorzitter: Mijnheer Van den Nieuwenhuijzen. De heer Van den Nieuwenhuijzen: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een reactie op mijnheer Stoevelaar. Mijnheer Van Erp komt hier met een voorstel vanuit politieke overweging, en niet vanuit juridische overweging. Als hij politiek deze lijn had gevolgd, was hij niet eens met dit voorstel gekomen. Hij heeft niet eens een juridische omissie ontdekt, maar een politiek meningsverschil. In dat licht, in de onduidelijkheid die er is ontstaan, volgen wij wat de wethouder ook wel zegt: laten we dit terugbrengen naar de commissie, zodat we zeker weten dat het een goed voorstel is dat we straks allemaal kunnen steunen. Volgens mij heeft het voorstel de meerderheid van deze raad wel. Voorzitter: Mevrouw Verhees. Mevrouw Verhees: Ik sluit mij aan bij mijnheer Van den Nieuwenhuijzen. Voorzitter: Willen anderen nog iets zeggen? Niet? Dan komen we bij de stemming over het ordevoorstel. Het ordevoorstel is om voorliggend voorstel van de agenda af te voeren en het opnieuw bij de commissie op te voeren. Alvorens het bij de commissie te behandelen, een juridische toets op het voorstel los te laten en de commissie daarover te rapporteren, en daar te behandelen. Daarna wordt het opnieuw op de raadsagenda gezet. Kunt u daarmee instemmen? Wie is ervoor? [Stemmen bij handopsteken]. Wie is ertegen? [Stemmen bij handopsteken]. Met de tegenstemmen van de fractie van het CDA is het ordevoorstel aangenomen. We gaan nu verder met agendapunt Raadsvoorstel met nadere toelichting Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Eindhoven. raadsnummer 13R5682 Voorzitter: Ik wil mijnheer Van Dorst de gelegenheid geven om als voorzitter van de commissie even toe te lichten wat er in de commissievergadering aan behandeling heeft plaatsgevonden. Mijnheer Van Dorst. 13

15 De heer Van Dorst: Dank u wel, voorzitter. De commissie Financiën & Bestuur heeft in haar vergadering van 28 januari 2014 het raadsvoorstel Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Eindhoven behandeld. Op 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (de BRP) in werking getreden, die de Wet gemeentelijke basisadministratie 2001 GBA vervangt. Mijn excuses voor de afkortingen, maar daar kan ik ook niets aan doen. Het is noodzakelijk om nu een nieuwe verordening voor de gegevensverstrekking van personen vast te stellen. De mogelijkheden die de Wet GBA kende om persoonsgegevens te verstrekken, is ongewijzigd overgenomen in de nieuwe Wet BRP. De wet wordt ongewijzigd doorgevoerd in de nieuwe verordening. De commissie heeft unaniem positief geadviseerd. In een nadere toelichting heeft het college nog eens benadrukt dat de beoordeling van de gegevensverstrekking adequaat is geborgd door een jaarlijkse ISO audit en een driejaarlijkse diepgaande ISO audit. Het OuderenAppèl heeft in de commissievergadering een amendement aangekondigd. Voorzitter, het aangekondigde amendement dient in deze raadsvergadering nog besproken te worden. Het is aan het RIS gehangen. Ik stel voor dat wij ons tot het amendement beperken. Voorzitter: Daarvoor dank. Ik kijk naar mijnheer Rennenberg; ik heb zojuist vernomen dat u niet voornemens bent om uw amendement in te dienen. De heer Rennenberg: Dat klopt, voorzitter, we dienen het niet in. Voorzitter: U dient het niet in. Hebt u nog behoefte aan het woord? De heer Rennenberg: Ach, ik heb het er met de griffier voldoende over gehad. Ik geloof niet dat ik dat hier nog moet herhalen. Of u moet zeggen dat ik het wel mag herhalen, en dan vind ik gewoon dat er van ambtelijke zijde niet moet worden gezegd 'dat doen we niet' als wij een amendement indienen. Wij zijn hier de baas en wij maken het uit, maar het gaat hier over zoiets gerings dat ik zeg, luister, wij trekken het gewoon in. De volgende keer trekken wij andere conclusies. Voorzitter: Oké. De heer Verkroost: Voorzitter, ik ben benieuwd naar de inhoudelijke redenen om dit amendement terug te trekken. Voorzitter: Die gaf mijnheer Rennenberg zojuist. De heer Verkroost: Ja, maar dit was toch om iets juridisch te fiksen. Zou dat dan niet meer gebeuren? 14

16 De heer Rennenberg: Ja kijk, u hebt wel gemerkt dat wij de laatste tijd regelmatig opmerkingen hebben, ik denk wel terecht, op zaken die niet goed gaan. Dit is maar een klein onderdeel, en inderdaad, het is een juridisch stuk, net als hetgeen we daarstraks behandeld hebben. Ik had het amendement best kunnen indienen, maar ik dien pas iets in als ik zeker weet dat ik prijzen haal. Dat weet ik bij dit amendement niet zo zeker, omdat het bij dat andere amendement ook niet gelukt is. Ik vind echter wel dat wij als raad moeten uitmaken wat we inbrengen en dat er van de ambtelijke kant alleen maar gereageerd moet worden op een voor mij redelijke en fatsoenlijke manier. Dat is in dezen niet gebeurd. Voorzitter: Ja, waarvan akte. Overigens is het zo dat u als raad ten enenmale altijd beslist over wat er gebeurt en niet de ambtenaren. Als ambtenaren echter zeggen: wij zijn niet van plan om dat te gaan doen, om uw amendement in het voorstel te gaan verwerken, dan kan dat een mededeling zijn waardoor u op de hoogte bent van het feit dat het voorstel dat voorgelegd gaat worden van de zijde van het college waarschijnlijk niet gewijzigd gaat worden. Dat kunt u altijd nog beoordelen, en dan kunt u op basis daarvan een amendement indienen. Daar ziet u nu van af, en daarmee hoeft er verder geen behandeling van dit amendement plaats te vinden. Mijnheer Van den Nieuwenhuijzen? De heer Van den Nieuwenhuijzen: Ik heb nog wel een vraag, en ik weet niet of de wethouder of mijnheer Rennenberg die moet beantwoorden, maar in de commissie hebben we met elkaar afgesproken dat het OuderenAppèl in overleg zou gaan met de wethouder en met de ambtenaar omdat het zo'n technisch-inhoudelijke, juridische opmerking was, om te kijken wat daar de juridische context van was. Daar zouden wij iets over terughoren, of er zou iets worden gerepareerd met een amendement. Als u nu zegt dat u te horen hebt gekregen 'dat doen we niet,' dan klinkt dat als een politieke mening; dat klinkt bij mij niet als een juridische check. Nu ben ik een beetje in dubio over wat hier gebeurt. Ik was in de veronderstelling dat u een juridisch gesprek ging hebben over of dit al dan niet gerepareerd diende te worden in de nieuwe wetgeving. Voorzitter: Laten we de wethouder er even over horen, maar ik ga ervan uit dat 'dat doen we niet' is voorafgegaan door een inhoudelijk-juridische beoordeling. Laten wij de wethouder er even over horen. De wethouder. De heer Torunoglu: Ja, voorzitter, ik weet niet wat er is voorgevallen. Ik heb het commissielid van het OuderenAppèl wel gesproken; we hebben het gehad over de juridische check. Wij hebben dit nog nagecheckt bij onze juristen, en wat ons betreft is dit een rijksverordening die we één op één doorvertalen. Het stukje dat het OuderenAppèl wilde toevoegen, heeft geen toegevoegde waarde in het geheel van de verordening. Het is juridisch gezien, zoals wij het nu vaststellen, volledig geborgd. 15

17 Nogmaals, blijkbaar heeft er nog een ambtelijk gesprek plaatsgevonden waar ik niet van op de hoogte ben. Juridisch gezien is het voorstel compleet. De heer Rennenberg: Volgens mij heeft u gelijk. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met u en de ambtenaar, volgens mij. Het zou nog juridisch worden afgecheckt, maar dat is volgens mij niet gebeurd. En daar is dat briefje dan op gekomen, denk ik, in de vorm van 'dat gaan we niet doen.' Voorzitter: Oké, maar volgens mij is dat meer een duiding van dat er geen juridische noodzaak is om dit te doen, 'en dat gaan we dan dus niet doen.' Dat zal ongeveer de strekking zijn geweest. Hetgeen betekent dat we de behandeling nu kunnen voortzetten omdat er geen amendement is bij het voorstel zelf. Is er iemand die daar het woord nog over wenst te voeren? Dat is niet het geval. Is er iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? Dat is ook niet het geval. Wenst iemand hier stemming over? Dat is niet het geval; dan is het voorstel aangenomen. We komen bij agendapunt Actuele moties. Voorzitter: Agendapunt 7 betreft twee actuele moties die betrekking hebben op de openingstijden van Eindhoven Airport. Het presidium heeft geadviseerd u hebt dat daarnet overgenomen om beide actuele moties in samenhang te behandelen, dus als één onderwerp hier te behandelen. Allereerst wil ik mijnheer Maas de gelegenheid geven om hier als eerste indiener het woord over te voeren. Mijnheer Maas. AcM. Actuele motie openingstijden Eindhoven Airport. Ingediend door de Socialistische Partij, OuderenAppèl en TROTS. De heer Maas: Ja, dank u wel, voorzitter. Het zou kunnen dat ik in een kriebelhoestaanval schiet. Dan zal mijn collega het woord overnemen. De twee actuele moties die vanavond door het OuderenAppèl en de Socialistische Partij worden ingediend, en zojuist gesteund werden door de fractie van Samen Eindhoven, zijn vorige week in de commissie Economie & Mobiliteit aangekondigd, dus heel veel ga ik daar verder niet over zeggen. Het gaat over het Aldersakkoord, leidend voor deze coalitie. Wat staat er in het Aldersakkoord? Afgesproken zijn de openingstijden van uur. Er zijn vier extensieslots oftewel vier laatkomers. Zij mogen na uur landen. In de 'verrijking' van de Alderstafel is dit veranderd naar drie extensieslots. Dat blijkt tot nu 16

18 toe voldoende, want Eindhoven Airport groeit nog steeds, zoals wij allemaal weten. In het concept Luchthavenbesluit gaat het over acht reguliere landingen na uur. De wethouder gaf in de commissievergadering aan dat dit een willekeurig cijfer is; waarom dan niet het Aldersakkoord volgen? Verder wordt in de verrijking van het Aldersadvies een boeteregeling genoemd. Deze boeteregeling op te laat landen en te vroeg vertrekken werkt. Home carriers worden geprikkeld om vertragingen te voorkomen. De vorm van deze boetedoening is nog nader bespreekbaar. In de tweede actuele motie vinden de indieners het wenselijk dat er in het weekend pas na uur regulier gevlogen wordt. Ook dit staat in de verrijking van het Aldersadvies. Wij zagen dat graag terug in het definitieve Luchthavenbesluit. Ik dank u wel. Voorzitter: Mijnheer Van den Nieuwenhuijzen. De heer Van den Nieuwenhuijzen: Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen aan mijnheer Maas. Eén is: wij hebben hier vorige week uitgebreid met elkaar over gediscussieerd. U stelde toen de vraag aan de commissie of we een actuele motie zouden steunen die het Aldersakkoord bekrachtigt, om dat nog eens een keer extra mee te geven aan de wethouder omdat we dat zo belangrijk vinden. Ik heb daar volmondig 'ja' op geantwoord, maar wat er nu ligt is een afwijking van het Aldersakkoord. In het Aldersakkoord staat namelijk: 'In het nieuwe business concept wordt dit uur gedurende de gehele week, en zal een beperkt aantal slots worden vrijgegeven tussen uur. In ieder geval tot op het moment van evaluatie zal het daarbij om niet meer dan vier slots gaan.' Men spreekt daar over vrijgeven, en hoewel GroenLinks daar in de basis geen voorstander van is, zoals u de afgelopen keer in de commissievergadering ook duidelijk heeft kunnen verstaan, hebben wij ons wél gecommitteerd aan dit akkoord, wat wij ook met de buurt en de omwonenden en alle organisaties hebben afgesproken. Mijn vraag aan u is dan ook waarom u nu met een actuele motie komt die afwijkt van het Aldersakkoord, en anders is dan de lijn die we vorige week met elkaar in de commissie hadden besproken? Voorzitter: Mijnheer Maas. De heer Maas: Ja, dank u wel, voorzitter. De reden is dat de wethouder ook de verrijking van het Aldersadvies omhoog hield. Daarin wordt gesproken over drie slots. Er staat: tijdelijk drie, tussen haakjes. 'Het gaat om vier slots (waarvan tijdelijk drie) tot de evaluatie in 2015.' De heer Van den Nieuwenhuijzen: Maar ook dat is anders dan wat er in uw actuele motie staat. In uw actuele motie staat gewoon uur. 17

19 De heer Maas: Nee, in de actuele motie staat de reguliere openingstijd van uur vermeld. Er mogen drie slots na uur landen. Voorzitter: Willen anderen hier nog iets over zeggen? Niemand? De wethouder. De heer Helms: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben in de commissievergadering inderdaad uitgebreid over dit thema gesproken, dus ik zal de punten over de uitleg van het Aldersadvies niet herhalen. Ik ben daar duidelijk in geweest: het gaat om reguliere slots tussen uur, en niet om wat u noemt extensieslots. In het vijfde punt in uw eerste actuele motie legt u mij een andere uitleg in de mond. Ik wil echt benadrukken dat dat niet juist is. Het gaat niet om vertragingen het gaat echt om reguliere landingen. De verrijking loopt tot en met 2014; daarin zijn het er inderdaad drie. Er staat niet 'tot de evaluatie,' maar er staat 'tot en met 2014.' De evaluatie vindt plaats in 2015, als het goed is. Dat is dan ook het moment waarop het er vier zouden mogen zijn. Als het gaat om de vertrektijden: over uur staat in de verrijking dat dat onderling is overeengekomen tussen de betrokkenen aan de Alderstafel, op initiatief van de omwonenden, samen met de luchthaven uur in plaats van uur is geen onderdeel van het Aldersadvies, want daarin staat gewoon uur. Het is onderdeel van de verrijking, en die afspraak loopt tot eind Het Luchthavenbesluit biedt het kader waarbinnen het Aldersadvies kan worden uitgevoerd. De periode ná 2015, dus na de evaluatie, is onderdeel van bespreking. Het gaat dan over of het er vier worden, vijf, zes, zeven of acht. Daar kunnen wij het te zijner tijd onderling nog over hebben. Beide actuele moties beogen om de afspraken uit het Aldersadvies te heronderhandelen, om de zaak opnieuw open te breken. Nog los van het feit dat dit een advies aan de Tweede Kamer is, dat omarmd is, is dat niet in lijn met het collegestandpunt dat wij het Aldersadvies hebben omarmd. Ik wil beide moties dus met klem afraden. Voorzitter: Mijnheer Raaijmakers. De heer Raaijmakers: Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag aan de wethouder over het nieuwe Luchthavenbesluit waarover we het plots allemaal hebben. Dat loopt maar voor een jaar. Waarom dringt u er niet op aan om het huidige Luchthavenbesluit, het besluit dat er lag, door te trekken conform alle afspraken die we hebben gemaakt? Waarom nu plotseling afwijken van het Aldersadvies en de verrijking in een Luchthavenbesluit dat maar een jaar loopt? Voorzitter: De wethouder. 18

20 De heer Helms: Er wordt een nieuw Luchthavenbesluit voorbereid. De zienswijzentermijn daarvoor is overigens al verstreken. Wij hebben een zienswijze ingediend, maar een heleboel andere partijen hebben dat ook gedaan, waaronder diverse zienswijzen die de punten inbrengen die de Socialistische Partij zojuist aanhaalde. Wij zullen zien hoe het Ministerie daarop reageert. Dat nieuwe Luchthavenbesluit gaat langer gelden. In de medegebruiksvergunning wordt geregeld wat daar gevlogen gaat worden, en die loopt nu steeds voor een jaar. De afspraken die daarin staan, komen één op één overeen met de gemaakte afspraken in het Aldersadvies. Voor dit jaar en het afgelopen jaar komen ze bovendien geheel overeen met de verrijking zoals wij die onderling zijn overeengekomen. Nergens wordt een loopje genomen met het Aldersadvies. Voorzitter: Mijnheer Raaijmakers. De heer Raaijmakers: Dan is er bij mij toch onduidelijkheid. Ik heb hier een luchthavenbesluit voor mij liggen dat voor één jaar loopt, van 1 januari tot en met 31 december. Is er dan nog een luchthavenbesluit? Een ontwerp Luchthavenbesluit misschien? De heer Helms: Dat is volgens mij het besluit voor dit jaar. Het ontwerp Luchthavenbesluit waarover nu gesproken wordt, is het besluit dat daarna in moet gaan, voor de langere termijn, om de gehele uitvoering van het Aldersadvies tot en met 2020 in te kunnen vatten. Voorzitter: Ja. Dan hebben we nu de behandeling gehad en gaan wij over tot de stemming. Mevrouw Van Herk? Mevrouw Van Herk: Voorzitter, ik vraag om een korte schorsing. Voorzitter: Dat kan. Ik doe nog wel een mededeling vooraf, voor de stemming. Mijnheer De Jong heeft mij gemeld dat de actuele moties betrekking hebben op de luchthaven. Hij werkt op het militaire deel van Eindhoven Airport. Er is naar zijn mening geen enkel persoonlijk belang bij een besluit hierover, in relatie tot zijn werkzaamheden. Hij wil het hier toch gemeld hebben. Ik kom tot de conclusie dat er geen belangentegenstelling is, en dat mijnheer De Jong wat mij betreft gewoon mee kan stemmen. Daarover wil ik u wel even geconsulteerd hebben, want dan hebben wij het netjes gedaan. Is dat akkoord? Nu schors ik de vergadering voor vijf minuten. [Schorsing van de vergadering] 19

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Notulen. 25 november 2013. van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op PROVINCIE-UTRECHT.

Notulen. 25 november 2013. van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op PROVINCIE-UTRECHT. Notulen van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op 25 november 2013 PROVINCIE-UTRECHT.NL Notulen van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 24 maart 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 24 maart 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Notuliste: de heer drs.

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie