ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening vaststelling 3. Opdrachthouderschap centrale kas - verlenging Patrimonium 4. Woningen Dijkstraat 7 en 11 Melsele - onderhandse aankoop - authentieke akte - goedkeuring Werken, leveringen en diensten 5. Levering warme maaltijden aan huis - verlenging huidige overeenkomst - goedkeuring Instellingen en algemeen beheer 6. B-Asiel - nieuwe samenwerkingsovereenkomst - VZW - prijsverhoging - goedkeuring 7. Sint Lucia - charter - goedkeuring 8. Ba-bel - Vlaamse tolkentelefoon - overeenkomst - goedkeuring 9. Fietsproject - nieuwe overeenkomst - goedkeuring 10. Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland - jaarrekening en verslag commissarissen - goedkeuring 11. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg - vervoerkosten verzorgenden - goedkeuring Aanwendingen en betaalbaarstellingen 12. Aanwendingen en betaalbaarstellingen BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - aktename - bekrachtiging 13. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 14. Beslissingen Woonzorgcomité - aktename 15. Beslissingen Vast Bureau - aktename 16. Beslissingen Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - aktename Financiën 17. Dwangbevelen - uitvoerbaar verklaren DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR

2 AANWEZIG: Ann Cools, voorzitter Herman Uyttersprot, Tom Schelfhout, Karel Reyns, Tine Maes, Tony Vyt, Els Van Gasse, Gerda Bosman, Walter Van de Vyver, Hilde Maes, raadsleden Filip Thyssen, secretaris Gert Laenen, financieel beheerder, technisch raadgever bij agendapunt 2 VERONTSCHULDIGD: Erna Tindemans, raadslid 1. AGENDA: VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; Het verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 mei 2012 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. AGENDA: JAARREKENING VASTSTELLING Bezorgde documenten aan de Raadsleden De financiële toelichting en wettelijke tabellen van de jaarrekening Wetgevend kader Het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Hoofdstuk III De jaarrekening inzonderheid art. 56, 64, 65 en 66. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Belangrijke informatie Het negatief resultaat bedraagt ,76 EUR en de berekende gemeentelijke bijdrage bedraagt ,86 EUR. Het geconsolideerd balanstotaal eind 2011 bedraagt EUR. Externe communicatie Acht exemplaren van de jaarrekening 2011 worden overgemaakt aan de gemeenteraad voor kennisname en één aan de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen voor goedkeuring.

3 De jaarrekening 2011 van het OCMW Beveren vast te stellen. 3. AGENDA: OPDRACHTHOUDERSCHAP CENTRALE KAS - VERLENGING DE RAAD Wetgevend kader Artikel 99 3 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 (gepubliceerd in het staatsblad dd. 24 december 2008) houdende de kasverrichtingen; Artikel van het OCMW-decreet waarin wordt gesteld dat art.99 3 in werking treedt vanaf 1 juli Eerdere besluiten Raadsbeslissingen van 20 mei 2009, 16 juni 2010 en 15 juni 2011 waarin de centrale kasverrichtingen onder een opdrachthouderschap reeds werden gedelegeerd aan de heer Stany Eycken. Motivatie De secretaris is wettelijk verantwoordelijk voor de kasverrichtingen. De financieel beheerder heeft een controlerende bevoegdheid op de kasgelden. Art bepaalt dat de secretaris, na eensluidend advies van de financieel beheerder, de kasverrichtingen kan opdragen aan één of meer personeelsleden. Voor de grootte van OCMW Beveren met al zijn activiteitencentra is een delegatie meer dan noodzakelijk wil men een goede kwaliteit van deze dienstverlening waarborgen. Art. 165 bepaalt dat deze personeelsleden rekenplichtig zijn binnen de grenzen van de aan hen toevertrouwde bevoegdheid. De kasverrichtingen houden de transacties in zoals voorgesteld in de kwartaalrapporten van de financieel beheerder Gert Laenen en tevens de verspreiding van de maaltijdcheques en PWAcheques. Geen enkele functieomschrijving van de administratie voorziet momenteel in een dergelijke opdracht. Het opdrachthouderschap van het vorige jaar wordt positief geëvalueerd. Dhr. Stany Eycken heeft ook heel wat kasprocessen efficiënter gemaakt, waardoor de extra 0,1 VTE niet meer wordt ingeschakeld. Advies financieel beheerder De financieel beheerder geeft een positief advies voor de verlenging van het opdrachthouderschap. Akkoord te gaan om de invulling van de verantwoordelijkheid van de centrale kasverrichtingen, onder een tijdelijke opdrachthouderschap, aan Dhr. Stany Eycken, Lijsterbessenlaan Beveren, onderbureauchef vastbenoemd, te verlengen voor één jaar.

4 4. AGENDA: WONINGEN DIJKSTRAAT 7 EN 11 MELSELE - ONDERHANDSE AANKOOP - AUTHENTIEKE AKTE - GOEDKEURING In de Raad van 21 december 2011 werd principieel beslist tot onderhandse aankoop van de woningen, gelegen te Melsele. Na onderhandelingen met de eigenaars werd een aankoopovereenkomst opgemaakt: - Dijkstraat 7 eigendom van D Olislager Louis-Steenssens Anita, aankoopprijs van EUR - Dijkstraat 11, eigendom van Van De Velde Godelieve, aankoopprijs van EUR. In het Vast Bureau van 28 maart 2012 werd notaris Joost Vercauteren, Vesten 36, 9120 Beveren, aangesteld voor dit dossier. De ontwerpen van de authentieke aktes en bijhorende stukken worden voorgelegd. In het Vast Bureau van 13 juni 2012 werd kennis genomen van het aankoopovereenkomst en een gemotiveerd kosteloos recht van gebruik door de huidige eigenaars vanaf het verlijden van de aankoopakte tot en met 31 december Kredieten zijn voorzien in onder project Dijkstraat Melsele, investeringsproject 201, voor een bedrag van EUR. Art.1. Het ontwerp van de authentieke akte, opgemaakt door notaris Joost Vercauteren voor de onderhandse aankoop van de woningen en tuin gelegen te - Dijkstraat 7 te Melsele, sectie C150 k2, groot 590 m2, voor een bedrag van EUR (excl. kosten) goed te keuren, - Dijkstraat 11 te Melsele, sectie C150x en C150v, groot 540 m2, voor een bedrag van EUR (excl. kosten) goed te keuren.de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte. 5. AGENDA: LEVERING WARME MAALTIJDEN AAN HUIS - VERLENGING HUIDIGE OVEREENKOMST - GOEDKEURING In de Raad van 18 mei 2011 werd beslist de opdracht voor het leveren en bedelen van warme maaltijden aan huis bij cliënten van het OCMW Beveren te gunnen aan de firma Delicatesse Catering voor een periode van één jaar, nl. van 1 juli 2011 tot 30 juni De samenwerking met Delicatesse Catering werd geëvalueerd en verbeterpunten m.b.t. facturatie, enquêtes, kwaliteit, communicatie en organisatie van de leveringsrondes werden afgesproken.

5 Er wordt voorgesteld om deze overeenkomst te verlengen voor een periode van één jaar, aan dezelfde voorwaarden als deze van de originele opdracht. Tijdens de verlenging zal strikt toezicht gehouden worden op de uitvoering van de overeenkomst. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief visum Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; De huidige overeenkomst met de firma Delicatesse Catering, Toekomstlaan 22, 3600 Genk te verlengen onder de huidige voorwaarden voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni AGENDA: B-ASIEL - NIEUWE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST - VZW - PRIJSVERHOGING - GOEDKEURING Het OCMW werkt sinds 2008 samen met B-Asiel om voedselpakketten te bezorgen aan OCMW cliënten. Hiervoor is een overeenkomst aangegaan met B-Asiel. B-Asiel is op 14 maart 2012 een vzw geworden. Hierdoor dient een nieuwe overeenkomst afgesloten te worden. Daarnaast rekent de vereniging een hogere prijs aan van de standaard- en noodpakketten. De eerste bevatten voedingswaren die een aanvulling zijn op de dagelijkse noden van gezinnen terwijl de noodpakketten alle noodzakelijke voeding (ontbijt, middagmaal, avondmaal) voor één persoon per dag bevat. Deze voedselpakketten zijn bedoeld voor dringende hulpvragen waarbij de hulpvragers geen geld meer hebben om voedingswaren te kopen. De prijsverhoging bedraagt: Standaardpakket: van 2,5 EUR naar 4 EUR Noodpakket: volwassene: van 4 EUR naar 7 EUR Kind: van 3 EUR naar 5 EUR De prijsverhoging is een gevolg van het feit dat B-Asiel veel minder producten ontvangt van de voedselbank en dus zelf een aantal levensmiddelen moet aankopen. Het BCSD heeft in zitting van 29 mei 2012 positief advies gegeven voor de prijsverhoging. Een aangepaste overeenkomst wordt voorgelegd. Juridische grond: Art.61 van de OCMW wet. Gelet op het advies van de financieel beheerder:positief advies.

6 BESLUIT 7 ja stemmen, 3 onthoudingen De voorgelegde overeenkomst, waarin de nieuwe prijzen voor de voedselpakketten zijn opgenomen, goed te keuren. 7. AGENDA: SINT LUCIA - CHARTER - GOEDKEURING Het OCMW staat in voor de medische verzorging van haar bewoners van de Lokale Opvanginitiatieven ( LOI). Af en toe krijgt de sociale dienst ook vragen voor psychische hulp van asielzoekers die niet in een LOI verblijven. Momenteel kunnen - noch LOI bewoners, noch andere asielzoekers ergens in de omgeving terecht voor psychische hulpverlening. Op vraag van de sociale diensten van het Waasland is Het Klaverblad van het APZ Sint Lucia of het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Waas & Dender bereid om onder bepaalde voorwaarden psychische hulpverlening te voorzien. Deze hulpverlening voorziet in een gratis intake en een kortdurende therapie door een geneesheer. Hiervoor worden de wettelijke barema s aangerekend. De voorwaarden voor deze hulpverlening zijn opgenomen in een charter die AZP Sint Lucia en het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Waas & Dender voorleggen aan de Wase OCMW s. Er wordt voorgesteld om het charter goed te keuren. BESLUIT 7 ja stemmen, 3 onthoudingen Samen te werken met Het Klaverblad van het APZ Sint Lucia - Papenakkerstraat 1 te 9100 Sint-Niklaas - en het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Waas & Dender - Grote Peperstraat 15 te 9100 Sint Niklaas - voor de psychische hulpverlening aan asielzoekers. Art. 2. Het voorgelegde charter van Het Klaverblad van het APZ Sint Lucia en het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Waas & Dender goed te keuren. 8. AGENDA: BA-BEL - VLAAMSE TOLKENTELEFOON - OVEREENKOMST - GOEDKEURING De sociale dienst doet gemiddeld 15 keer per week beroep op tolken in het kader van hulpverlening aan de bewoners van de Lokale opvanginitiatieven ( LOI s). Tot 30 juni 2011 kon zij hiervoor gratis beroep doen op de diensten van de Vlaamse Tolkentelefoon, Ba-bel vzw. Deze telefonische tolkhulp werd met ingang van 1 juli 2011 overgedragen aan de vzw Brussel Onthaal, Sociaal Vertaalbureau. De Raad besliste in zitting van 17 augustus 2011 om met deze organisatie een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Omwille van slechte ervaringen met de vzw Brussel Onthaal, Sociaal Vertaalbureau wordt voorgesteld opnieuw beroep te doen op de Vlaamse Tolkentelefoon, Ba-bel vzw mits het betalen

7 van een vergoeding. De kostprijs bedraagt tussen de 12,65 EUR 55,40 EUR voor een gesprek van 10 min tot 60 min. Het BCSD heeft in zitting van 29 mei 2012 hiervoor een positief advies gegeven. Voor de samenwerking moet een overeenkomst worden afgesloten. Gelet op de voorliggende overeenkomst Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Art. 2. Met ingang van 1 juli 2012 beroep te doen op de Vlaamse Tolkentelefoon, Ba-bel vzw, Vooruitgangstraat 323/1 te 1030 Brussel voor het vertaalwerk binnen de werking van de LOI s. De overeenkomst met de Vlaamse Tolkentelefoon, Ba-bel vzw waarin de afspraken rond de samenwerking en de prijzen zijn opgenomen, goed te keuren. 9. AGENDA: FIETSPROJECT - NIEUWE OVEREENKOMST - GOEDKEURING Het OCMW heeft met vzw Sociale economie Beveren afdeling Fietspunt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het onderhoud van de dienstfietsen. Deze liep af op 31 mei De samenwerking is de afgelopen periode positief verlopen en er wordt voorgesteld om een nieuwe overeenkomst aan te gaan onder dezelfde voorwaarden. De nieuwe overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur indien geen van de partijen de samenwerking opzegt, 3 maanden voor de eindvervaldag. Er zijn maximaal 3 verlengingen mogelijk. Gelet op de voorliggende overeenkomst. Gelet op het advies van de financieel beheerder:positief advies. Art. 2. Een nieuwe overeenkomst met de vzw Sociale economie Beveren Fietspunt, Bijlstraat 5 te 9120 Beveren aan te gaan voor herstel en onderhoud van het fietsenpark van OCMW. De overeenkomst waarin de modaliteiten en kostprijs worden bepaald goed te keuren.

8 10. AGENDA: DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING WAASLAND - JAARREKENING EN VERSLAG COMMISSARISSEN - GOEDKEURING Het OCMW heeft op 26 april 2001 de vereniging Dienst schuldbemiddeling Waasland opgericht samen met de OCMW s Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint Niklaas. Op de Algemene Vergadering van 7 maart 2012 werd de jaarrekening en jaarverslag van 2011 toegelicht. Op 7 mei 2012 werd de boekhouding nagezien en juist bevonden door de commissarissen. De vereniging vraagt om het saldo van de bijdrage te betalen. Er werd reeds een voorschot van ,41 EUR betaald. Het saldo bedraagt EUR. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies Art. 2. Art. 3. De jaarrekening en het verslag van de commissarissen goed te keuren. Kennis te nemen van het jaarverslag. Akkoord te gaan om het saldo van ,76 EUR te betalen. 11. AGENDA: DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG - VERVOERKOSTEN VERZORGENDEN - GOEDKEURING De vervoerskosten van verzorgenden die hulp verlenen aan huis worden momenteel berekend op basis van forfaitaire bedragen. Dit stemt niet overeen met de effectief afgelegde kilometers. Er wordt voorgesteld om de reële kilometers aan te rekenen op basis van registraties van de verzorgenden. De afgelegde kilometers van het thuisadres naar de klant en omgekeerd en de verplaatsing tussen twee klanten worden vergoed. Er wordt een beperking ingebouwd voor personeelsleden die buiten het grondgebied van Beveren wonen. Zij worden niet vergoed vanaf hun thuisadres maar vanaf het adres van het OCMW tot aan de klant. Het BCSD gaf in zitting van 29 mei 2012 hiervoor een positief advies. Gelet op het advies van de financieel beheerder:positief advies. De verplaatsingsvergoeding van de medewerkers van de dienst thuiszorg te berekenen op basis van de effectief gereden kilometers waarbij de verzorgende zelf de afgelegde kilometers registreert.

9 Art. 2. Deze registratie gebeurt onder de volgende voorwaarden: - medewerkers, woonachtig te Groot Beveren, nemen hun thuisadres als vertrekpunt. - medewerkers, niet woonachtig te Groot Beveren, nemen het OCMW, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren als vertrekpunt. 12. AGENDA: AANWENDINGEN EN BETAALBAARSTELLINGEN Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn inzonderheid artikel 11; Gelet op de Raadsbeslissing van 17 juni 2002 waarin de secretaris als budgethouder werd aangesteld voor de meeste exploitatie-uitgaven; Gelet op de voorliggende lijst van aanwendingen van nummer tot en met 3.464, zoals die door de budgethouder werden goedgekeurd en het onderzoek ervan en met uitzondering van de nummers die behoren tot de investeringen en dienstjaar ; Gelet op de voorliggende lijst van betaalbaarstellingen van nummer tot en met nummer zoals die door de budgethouder werden goedgekeurd; Gelet op de voorliggende bestelaanvragen en bijlagen van investeringsuitgaven die de Raad moet onderzoeken en goedkeuren; Gelet op de voorliggende facturen en bijlagen die behoren tot de investeringsuitgaven en waar een goedkeuring is vereist door de Raad; Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. BESLUIT 7 ja stemmen, 3 onthoudingen Art. 2. Er wordt akte genomen van de door de budgethouder goedgekeurde aanwendingen en betaalbaarstellingen. De interne kredietaanpassingen worden goedgekeurd: ,73 EUR van project 820 (De Notelaar weegstoelen) naar project 867 (De Notelaar Elektrische statafel)

10 Art. 3. Art. 4. Art. 5. De bestellingaanvragen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: - Administratie/Sociale dienst - Aardbeifeesten: Toelage optreden voor een totaalbedrag van 3.000,00 EUR: 832/608212/33 Dranken en versnaperingen voor een totaalbedrag van 1.013,90 EUR: 100/615500/01 De bestellingaanvragen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: - De Bron: Uitvoeren sloopinventaris door de firma Fibrecount, Kontichsesteenweg 42, 2630 Aartselaar voor een totaalbedrag van 1.080,00 EUR (excl. 21% BTW): project Patrimonium: Zavelgelaag 37 te 9120 Kallo Leveren en plaatsen van een gaswandketel door de firma M&P, Didier Moras, Molenstraat 112 te 9130 Kieldrecht voor een totaalbedrag 2.929,93 (excl. 6 % BTW): project Hof Van Nespen: Aankoop en plaatsing trekkers inkomdeuren door de firma Damman NV, Breestraat 19 te 8540 Deerlijk voor een totaalbedrag 1.391,71 EUR (incl. 12% BTW). De betaalbaarstellingen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: - De Nieuwe Notelaar groot project: Aankoop aankleedtafels + actieve tilliften: ,37 EUR Arjo Huntleigh Aankoop douchestoelen: ,52 EUR Lopital België BVBA Aankoop actieve tilliften: ,35 EUR Lopital België BVBA Aankoop wasmachines en droogkasten: 4.155,20 EUR Primus BVBA ,30 EUR LDL NV Aankoop 15 led-tv s: ,84 EUR Music Lover Kunstwerk: materiaal ophanging: o 513,52 EUR Deprez Olivier Restauratie Ciamberlani: o 2.722,50 EUR Cnockaert F. Beveiliging: 5.996,76 EUR G4S Event Security NV Aankoop ICT: ,25 EUR Cevi Verhuisfirma: ,39 EUR Speed-Colli NV - De Nieuwe Notelaar: Aankoop balanstrainer: 4.135,50 EUR - Gymna Aankoop loopbrug: 2.294,64 EUR Fysiomed NV

11 Art. 6. Aankoop verzorgins- en linnenkarren: 8.932,85 EUR Mercura NV 1.296,22 EUR Sterimed BVBA - Sociale dienst LOI renovatie Oude Dorpstraat 13: 7,61 EUR Van Der Gucht Houtshop NV 152,08 EUR - Van Der Gucht Houtshop NV - Sociale dienst aankoop bureaumateriaal/reorganisatie: 1.550,16 EUR Buka Kantoormeubelen 3,75 EUR Overtoom International Belgium NV 195,68 EUR Verhelst NV - Administratie - Renovatie deel 2 loft: 17,74 EUR Van Acker Roger NV 205,18 EUR Van Der Gucht Houtshop NV 113,49 EUR - Van Der Gucht Houtshop NV 21,90 EUR Verhelst NV 22,02 EUR Van Marcke NV 13,77 EUR - Van Marcke NV 200,38 EUR Verhelst NV 277,09 EUR Burodiscount BVBA 4.092,22 EUR De Moor NV - Administratie facturatieprogramma s: Hof Ter Noten: 3.492,17 EUR Cevi De Sloester: 4.506,11 EUR Cevi - Hof Van Nespen aankoop en plaatsing trekkers inkomdeuren 1.391,71 EUR Damman NV De betaalbaarstellingen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: 4.013,90 EUR Aardbeifeesten - Melsele NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN de secretaris de voorzitter Filip Thyssen Ann Cools DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR.

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 24.12.1993 (B.S. van 22.1.1994)

Nadere informatie