ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2012"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Debiteurenrapport - kennisname 3. Visumrapport - kennisname Werken, leveringen en diensten 4. WZC Briels - lastenboeken technieken aanbestedingswijze - goedkeuring 5. WZC Briels - lot bouwwerken gunning 6. WZC Briels - aanstelling verhuisfirma gunning 7. Gezamenlijke aankopen gemeente - principieel akkoord 8. Herinrichting onthaal - lastenboek ruwbouwwerken - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking goedkeuring 9. Diverse voorzieningen - lastenboek aankoop actieve en passieve tilliften onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking goedkeuring Instellingen en algemeen beheer 10. De Bron - gebruikersraad - onafhankelijke derde aktename 11. Terbeschikkingstelling woningen van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting goedkeuring verlenging overeenkomst 12. Groep Intro - overeenkomst tewerkstellingsproject "Wegwijzer" goedkeuring 13. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg - vervoerkosten personeel poetsdienst 14. Schuldhulpverlening - project Netwerk Wase Schuldhulpverlening samenwerkingsovereenkomst met CAW goedkeuring 15. Bemoeizorg - verlenging project goedkeuring 16. Seniorenflats Verrebroek - resultaat onderhandelingen goedkeuring principes 17. WZC Briels - festiviteiten rond afscheid Briels - beslissing vast bureau bekrachtiging 18. WZC De Notelaar en WZC Briels - aanvraag wijziging erkenning goedkeuring Aanwendingen en betaalbaarstellingen 19. Aanwendingen en betaalbaarstellingen BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - aktename - bekrachtiging 20. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 21. Beslissingen vast bureau aktename 22. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst aktename 23. Beslissingen woonzorgcomité aktename 24. Dringende beslissingen - bekrachtiging Personeel 25. Hoofdmaatschappelijk werker B4-B5-2 statutaire benoemingen

2 DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN 27 AUGUSTUS 2012 AANWEZIG: Ann Cools, voorzitter Herman Uyttersprot, Karel Reyns, Tine Maes, Tony Vyt, Els Van Gasse, Gerda Bosman, Walter Van de Vyver, Erna Tindemans, Hilde Maes, raadsleden Filip Thyssen, secretaris VERONTSCHULDIGD: Tom Schelfhout, raadslid Els Van Gasse, raadslid voor agendapunten 1,2 en 3 Hilde Maes, raadslid voor agendapunten 1,2,3 en 4 Karel Reyns, raadslid voor agendapunt 25, gedeelte Kirsten Heyrman 1. AGENDA: VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; Het verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 juli 2012 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. AGENDA: DEBITEURENRAPPORT - KENNISNAME Gelet op artikel 92 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dat stipuleert dat de financieel beheerder volledig onafhankelijk jaarlijks rapporteert aan de raad betreffende het debiteurenbeheer. BESLUIT Art.1 Kennis te nemen van het debiteurenrapport 2011 van de financieel beheerder Gert Laenen.

3 3. AGENDA: VISUMRAPPORT - KENNISNAME Gelet op artikel 168 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dat stipuleert dat de financieel beheerder volledig onafhankelijk jaarlijks rapporteert aan de raad betreffende het verlenen van visums. BESLUIT Art.1 kennis te nemen van het visumrapport 2011 van de financieel beheerder Gert Laenen. Els Van Gasse, raadslid, vervoegt de vergadering. 4. AGENDA: WZC BRIELS - LASTENBOEKEN TECHNIEKEN - AANBESTEDINGSWIJZE - GOEDKEURING In zitting van het vast bureau van 25 mei 2011 werd studiebureau Tecon Groep, Grote Steenweg 529, 2600 Berchem aangesteld voor de studie technieken voor WZC Briels. Aan studiebureau Tecon werd de opdracht gegeven om de lastenboeken voor de verschillende loten technieken op te maken en per lot een raming uit te werken. Voor volgende loten technieken wordt het lastenboek met raming aan de raad voorgelegd: - lot 1: sanitair geraamd op ,29 EUR (incl. BTW 12%) - lot 2: elektriciteit geraamd op ,03 EUR (incl. BTW 12%) - lot 3: HVAC geraamd op ,34 EUR (incl. BTW 12%) - lot 4: liften geraamd op ,00 EUR (incl. BTW 12%) Aan de raad wordt voorgesteld om: - de aanbesteding van de loten sanitair, elektriciteit en HVAC te organiseren via de procedure van openbare aanbesteding en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad - de aanbesteding van het lot liften te organiseren via de procedure van algemene offerteaanvraag en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet;

4 Art. 3. De lastenboeken met bijhorende raming zoals opgemaakt door studiebureau Tecon Groep, Grote Steenweg 529, 2600 Berchem - voor volgende loten technieken van het project WZC Briels goed te keuren: i. lot 1: sanitair, met een raming van ,29 EUR (incl. BTW 12%) ii. lot 2: elektriciteit, met een raming van ,03 EUR (incl. BTW 12%) iii. lot 3: HVAC, met een raming van ,34 EUR (incl. BTW 12%) iv. lot 4: liften, met een raming van ,00 EUR (incl. BTW 12%) De aanbesteding van de loten sanitair, elektriciteit en HVAC te organiseren via de procedure van openbare aanbesteding en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. De aanbesteding van het lot liften te organiseren via de procedure van algemene offerteaanvraag en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Hilde Maes, raadslid, vervoegt de vergadering. 5. AGENDA: WZC BRIELS - LOT BOUWWERKEN - GUNNING In zitting van de raad van 16 mei 2012 werd beslist om het lastenboek voor de bouwwerken van het project WZC Briels voor een geraamd bedrag van ,48 EUR (incl. 12 % BTW) goed te keuren en de aanbesteding te organiseren via de procedure van openbare aanbesteding, waarvan het resultaat dient voorgelegd aan de raad. Bij de opening van de offertes op 6 juli 2012 hebben 6 firma s een offerte ingediend. Uit het verslag van nazicht van de offertes d.d. 17 augustus 2012 door architecten Luc Dierick en Toon Vandewalle blijkt dat: - CEI-De Meyer het laagste inschrijvingsbedrag heeft - de inschrijving conform het bestek is - de prijs minder dan 15% afwijkt van de gemiddelde inschrijver Om deze redenen adviseert AMV Architecten om de opdracht van de ruwbouwwerken te gunnen aan de firma CEI-De Meyer, A. Van Osslaan 1, 1120 Brussel voor een totaalbedrag van ,18 EUR excl. BTW + 12% btw ( ,66 EUR) = ,84 EUR incl. BTW. De raad neemt uitdrukkelijk kennis van het verslag van nazicht en van de beoordeling van de ingezonden offertes. Gelet op het visum van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

5 Art. 3. Kennis te nemen van het proces-verbaal van opening van 6 juli 2012 en van het verslag van nazicht van 17 augustus 2012, opgemaakt door de architecten Luc Dierick en Toon Vandewalle. De opdracht voor het uitvoeren van de ruwbouwwerken van het project WZC Briels te gunnen aan de firma CEI-De Meyer, A. Van Osslaan 1, 1120 Brussel voor een totaalbedrag van ,18 EUR excl. btw + 12% BTW ( ,66 EUR) = ,84 EUR incl. BTW. Aan het vast bureau opdracht te geven om het bevel van aanvang der werken te geven in overleg met AMV Architecten. 6. AGENDA: WZC BRIELS - AANSTELLING VERHUISFIRMA - GUNNING Op 26 mei 2010 verleende het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de voorafgaande vergunning voor de capaciteitsuitbreiding van WZC Briels met 22 woongelegenheden, komende van WZC De Notelaar. Het nieuwe gebouw voor woonzorgcentrum Briels zal worden opgetrokken op dezelfde locatie als het huidige woonzorgcentrum. Daarom dienen de bewoners tijdelijk te verhuizen naar het oude gebouw van WZC De Notelaar. In de raad van 16 mei 2012 werd beslist om een prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aanstelling van een verhuisfirma voor de verhuis van grote toestellen en inboedel van bewoners van WZC Briels naar het oude gebouw van WZC De Notelaar en het resultaat voor te leggen aan een latere raad. Er werd prijs gevraagd bij volgende firma s: Verhuizingen Poelman nv (Wetteren), Vervaet Logistics nv (Aalter), Verhuizingen Hoeks nv (Lommel) en A.A.D. Speed-Colli nv (Antwerpen). Drie firma s hebben een offerte ingediend: Vervaet Logistics nv, Verhuizingen Hoeks nv en A.A.D. Speed-Colli nv. Uit het verslag van nazicht en de offertes dd. 13 juli 2012 blijkt dat de firma Vervaet Logistics nv de meest gunstige offerte heeft ingediend op basis van de in het lastenboek vermelde gunningscriteria. In het budget 2012 zijn onder projectnummer 204 voldoende kredieten voorzien voor het aanstellen van een verhuisfirma voor de verhuis van WZC Briels naar het oude gebouw van WZC De Notelaar. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies.

6 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; De opdracht voor het aanstellen van een verhuisfirma voor de verhuis van WZC Briels naar het oude gebouw van WZC De Notelaar te gunnen aan de firma Vervaet Logistics nv, Durmelaan 11, 9880 Aalter voor volgende bedragen: ,00 EUR (excl. 21% BTW) voor de verhuis uitgevoerd door Vervaet Logistics nv - 375,00 EUR (excl. 21% BTW) voor een all-risk verzekering - Gebruik van materialen voor verhuiswerkzaamheden niet uitgevoerd door Vervaet Logistics nv: 3,00 EUR (huur steekkar/dag), 2,50 EUR (huur platte kar/dag), 1,80 EUR (huur/doos), 9,00 EUR (huur/kleerdoos), excl. 21 % BTW. 7. AGENDA: GEZAMENLIJKE AANKOPEN GEMEENTE - PRINCIPIEEL AKKOORD Door de gemeente en het OCMW dienen een aantal producten aangekocht, die voor de beide organisaties kunnen dienen zoals papier, toiletpapier, wasserij- en onderhoudsproducten en kantoormateriaal. Door deze producten gezamenlijk aan te kopen, vergroot het volume van de aankoop, waardoor betere eenheidsprijzen kunnen worden verkregen en tijdswinst wordt gegenereerd. Aan de raad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan om gezamenlijk met de gemeente Beveren de prijsvraag te organiseren voor de aankoop van papier en kantoormateriaal via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor toiletpapier, wasserij- en onderhoudsproducten via algemene offerteaanvraag. In overleg met het OCMW en na een beslissing van de raad kunnen de gezamenlijke aankopen met de gemeente Beveren in de toekomst eventueel uitgebreid worden naar andere producten. Het OCMW zal in het aankoopproces betrokken worden en zelf beslissen welke producten hiervoor in aanmerking kunnen komen. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet;

7 Zich principieel akkoord te verklaren om gezamenlijk met de gemeente Beveren de prijsvraag te organiseren voor de aankoop van papier en kantoormateriaal via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor toiletpapier, wasserij- en onderhoudsproducten via algemene offerteaanvraag. In overleg met het OCMW en na een beslissing van de raad kunnen de gezamenlijke aankopen met de gemeente Beveren in de toekomst uitgebreid worden naar andere producten. Het ontwerp van de lastenboeken voor te leggen aan een latere raad. 8. AGENDA: HERINRICHTING ONTHAAL - LASTENBOEK RUWBOUWWERKEN - ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING - GOEDKEURING In de raad van 16 mei 2012 werd principieel akkoord gegaan met het voorstel en het ontwerpplan tot herinrichting van het onthaal, zoals opgemaakt door Michael van Nederkassel (Seven O), Zevenekendorp Lochristi. De werken zullen deels worden uitgevoerd door externen en deels door de Regie der Werken van het OCMW en de gemeente Beveren. In het budget van 2008 (herwaardering oude vleugel) werden onder projectnummer 818 kredieten ten bedragen van ,54 EUR voorzien. Via een interne kredietaanpassing wordt dit bedrag gebruikt voor de herinrichting van het onthaal. Een ontwerp van lastenboek tot aanstelling van een aannemer voor de ruwbouwwerken aan het onthaal werd opgemaakt, raming EUR (excl. BTW 6%). Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 2, 1 a van de wet van 24 december Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Het lastenboek voor de aanstelling van een aannemer voor de ruwbouwwerken aan het onthaal goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR (excl. BTW 6%). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad.

8 9. AGENDA: DIVERSE VOORZIENINGEN - LASTENBOEK AANKOOP ACTIEVE EN PASSIEVE TILLIFTEN - ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING - GOEDKEURING Voor de WZC Briels, Boeyé-Van Landeghem, Sint-Elisabeth en Dagcentrum en Home De Bron dienen 2 actieve en 4 passieve tilliften aangekocht. In de budgetten van 2012 werden onder projectnummer 272 en 278 kredieten ten bedragen van EURO voorzien. Een ontwerp van lastenboek voor deze aanbesteding werd opgemaakt. Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 2, 1 a van de wet van 24 december Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Het lastenboek voor de aankoop van 2 actieve en 4 passieve tilliften voor WZC Briels, Boeyé-Van Landeghem, Sint-Elisabeth en Dagcentrum en Home De Bron goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR (incl. 21% BTW). De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere Raad 10. AGENDA: DE BRON - GEBRUIKERSRAAD - ONAFHANKELIJKE DERDE - AKTENAME In de raad van 18 december 2000, 20 juni 2005 en 20 augustus 2008 werd een gebruikersraad ingesteld en samengesteld voor het woonzorgcentrum De Bron. Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap. Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen. Omdat de vierjarige termijn verstreken is dient de gebruikersraad van De Bron herverkozen te worden. In het verslag van de gebruikersraad dd. 26 juni 2012 werd de samenstelling van de gebruikersraad goedgekeurd. Volgende personen werden aangeduid: - Voorzitter: de heer Julien Andries, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Bredadreef 12 - Secretaris: mevrouw Maria Vermeulen, wonende te 9120 Melsele, Gaverlandstraat 182

9 - Vertegenwoordiger toezichtsraad: de heer Eric Gosselin, wonende te 9140 Temse, Sint- Jorisstraat Vertegenwoordiger klachtencommissie: de heer Pierre De Jonck, wonende te 9120 Beveren, Bremstraat 45 Naar aanleiding van het nieuwe besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen moet de klachtencommissie, als een ontslag uit de voorziening door de gebruiker betwist wordt, uitgebreid worden met een onafhankelijke derde. Als onafhankelijke derde werd de heer Ignace Schockaert, directeur kinderdagverblijf Zonnestraal in Sint-Niklaas voorgesteld. BESLUIT Art. 1 Art. 2 Akte te nemen van de samenstelling van de gebruikersraad zoals dit werd vastgelegd in het verslag van de vergadering van 26 juni 2012 Akte te nemen van de aanstelling van een onafhankelijke derde die de klachtencommissie zal bijwonen bij betwisting van een ontslag uit de voorziening: de heer Ignace Schockaert, Azalealaan 104, 9100 Sint-Niklaas. 11. AGENDA: TERBESCHIKKINGSTELLING WONINGEN VAN DE GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING - GOEDKEURING VERLENGING OVEREENKOMST Er is een constante behoefte aan doorgangswoningen voor de opvang van kansarmen. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting stelde drie woningen - gelegen Klapperstraat 52, 52/1 en 54 te 9120 Beveren - gratis ter beschikking tot 31 augustus Zij gaan akkoord om de overeenkomst verder te verlengen tot 31 augustus Hiervoor dient een verlenging van de overeenkomst worden afgesloten. Aan de raad wordt de overeenkomst voorgelegd die het gebruiksrecht van de drie doorgangswoningen regelt. Het aanbod van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting te aanvaarden om de woningen gelegen te Klapperstraat 52,52/1 en 54, 9120 Beveren verder gratis ter beschikking te stellen aan het OCMW tot 31 augustus De overeenkomst tussen het OCMW en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, waarin de afspraken rond duur, onderverhuring, vergoeding kosten en onderhoud worden vastgelegd, goed te keuren.

10 12. AGENDA: GROEP INTRO - OVEREENKOMST TEWERKSTELLINGSPROJECT "WEGWIJZER" - GOEDKEURING Door de wet van 26 mei Recht op maatschappelijk integratie (Art. 13 ) heeft het OCMW de opdracht om gerechtigden op maatschappelijke integratie te activeren naar een tewerkstelling. Heel wat gerechtigden op maatschappelijke integratie missen de sociale vaardigheden en arbeidsattitudes om een tewerkstelling succesvol aan te kunnen. Groep Intro stelt voor het project Wegwijzer te organiseren voor maximaal 12 personen. Binnen dit voortraject maken de deelnemers kennis met verschillende tewerkstellingsmogelijkheden en indien haalbaar voor de kandidaat wordt een stage op maat georganiseerd. De kostprijs bedraagt: ,8EUR waarvan 5.535EUR in 2012 en ,80 EUR in 2013 dient betaald. De financieel beheerder verleent: positief advies. Voor het project dient een overeenkomst afgesloten met Groep Intro. Gelet op de Organieke wet van 8 juli Art. 61 over de samenwerking met andere actoren; Art. 3. Het project Wegwijzer voor 12 personen kostprijs ,8 EUR in samenwerking met Groep Intro goed te keuren. De overeenkomst- tussen het OCMW en Groep Intro waarin de afspraken rond kostprijs, vorming en begeleiding worden vastgelegd, goed te keuren. In 2013 een budget van ,80 EUR te voorzien voor dit project. 13. AGENDA: DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG - VERVOERKOSTEN PERSONEEL POETSDIENST In zitting van 20 juni 2012 besliste de raad om de verplaatsingsvergoeding van de medewerkers van de dienst thuiszorg te berekenen op basis van de effectief gereden kilometers waarbij de medewerker zelf de afgelegde kilometers registreert. De bedoeling was dit toe te passen voor alle medewerkers van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Bij vergetelheid werd in het besluit alleen de verzorgenden opgenomen en niet de medewerkers van de poetsdienst. Er wordt voorgesteld om voor deze medewerkers de verplaatsingsvergoeding op dezelfde wijze te berekenen als voor de verzorgenden.

11 De verplaatsingsvergoeding van de medewerkers van de poetsdienst te berekenen op basis van de effectief gereden kilometers waarbij de medewerker zelf de afgelegde kilometers registreert. Deze registratie gebeurt onder de volgende voorwaarden: - medewerkers, woonachtig te Groot Beveren, nemen hun thuisadres als vertrekpunt. - medewerkers, niet woonachtig te Groot Beveren, nemen het OCMW, Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren als vertrekpunt. 14. AGENDA: SCHULDHULPVERLENING - PROJECT NETWERK WASE SCHULDHULPVERLENING - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET CAW - GOEDKEURING De minister van Welzijn, volksgezondheid en gezin wil in 2013 voorzien in de structurele financiering van samenwerkingsverbanden in schuldhulpverlening. Hierdoor kreeg het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW ) Waasland in 2011 subsidies voor het project Netwerk Wase schuldhulpverlening. Er werd o.a een denktank opgericht. Het OCMW van Beveren heeft hieraan deelgenomen. Vanuit deze groep werd beslist om te werken rond een cursus hervalpreventie voor cliënten met een schuldproblematiek. Het project beoogt de cursus te organiseren voor cliënten met een schuldproblematiek en personen die financiële moeilijkheden hebben maar nog niet in aanraking zijn gekomen met het OCMW. Het CAW Waasland kreeg hiervoor opnieuw subsidies om dit in 2012 verder uit te werken samen met de deelnemende actoren, waaronder het OCMW Beveren. De kosten, zoals de aanwerving van een halftijds vormingswerker, worden gedekt door de subsidies. Voor de samenwerking dient een overeenkomst afgesloten met CAW Waasland, samen met de deelnemende actoren. Er wordt voorgesteld om Hilde Jouret, hoofdmaatschappelijk werker, af te vaardigen om te zetelen in de stuurgroep die het project opvolgt. Gelet op de voorliggende overeenkomst. Akkoord te verlenen om samen te werken met CAW rond het project Cursus hervalpreventie voor cliënten met een schuldproblematiek onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de voorliggende overeenkomst. Hilde Jouret, hoofdmaatschappelijk werker, af te vaardigen om te zetelen in de stuurgroep die het project opvolgt.

12 15. AGENDA: BEMOEIZORG - VERLENGING PROJECT - GOEDKEURING In zitting van 17 maart 2010 verleende de raad haar goedkeuring aan het project Bemoeizorg. Bemoeizorg wordt verleend bij dreigende uithuiszetting en is de ultieme kans om dit te vermijden. De bemoeizorgers werken in dienst van de VZW Sociale Economie Beveren. In samenwerking met de gemeente en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting werden subsidies aangevraagd bij de Provincie en later bij de Vlaamse Gemeenschap. Dankzij deze gelden en de inbreng van de drie partners ( EUR per partner) kon bij op 1 maart 2011 een halftijdse bemoeizorger worden aangeworven en in 2012 een tweede halftijdse bemoeizorger. Er werden sinds de aanvang 6 gezinnen begeleid en er werd telkens een uithuiszetting vermeden. Momenteel zijn er nog 10 begeleidingen lopende. Tot augustus 2013 zijn er voldoende gelden om deze personeelsleden te betalen. Momenteel is niet geweten of het project nog subsidies zal ontvangen. Daarom wordt aan de partners gevraagd of zij blijvend jaarlijks een bedrag van EUR willen voorzien voor dit project zijnde EUR in totaal. Hiermee kunnen de loonlasten van een halftijdse bemoeizorger betaald worden. Het aanblijven van de tweede bemoeizorger is afhankelijk van eventuele subsidies. Er wordt voorgesteld om het project te bestendigen tot en met 2013 en hiervoor een budget te voorzien van EUR voor bemoeizorg op voorwaarde dat ook de gemeente en de Gewestelijke Maatschappij voor huisvesting dit bedrag inbrengen. In 2013 zal aan de raad voorgesteld worden om het project te bestendigen voor de ganse legislatuur. Akkoord te gaan om het project bemoeizorg te bestendigen in Hiervoor in 2013 een bedrag van EUR in het budget te voorzien, op voorwaarde dat ook de gemeente en de Gewestelijke Maatschappij voor huisvesting dit bedrag inbrengen. Art. 3. In 2013 aan de Raad voor te stellen om het project te bestendigen voor de ganse legislatuur. 16. AGENDA: SENIORENFLATS VERREBROEK - RESULTAAT ONDERHANDELINGEN - GOEDKEURING PRINICIPES Dhr. Jozef Van Remoortel uit Verrebroek heeft bij schrijven van 3 juli 2012 aan het OCMW Beveren een aanbod gedaan tot het huren van appartementen in Verrebroek. In de raad van 5 juli 2012 werd principieel akkoord gegaan met het voeren van onderhandelingen over huur of koop van woongelegenheden in dit project.

13 Op 17 augustus 2012 werden onderhandelingen gevoerd tussen het OCMW Beveren en Dhr. Jozef Van Remoortel. De details en resultaten van deze onderhandelingen worden uiteengezet in de nota OCMW/JVR Op de vraag van de raad of er kon onderhandeld worden over aankoop van woongelegenheden werd door de initiatiefnemer negatief geantwoord. Gezien de vraag van de secretaris om uitdrukkelijk kennis te nemen van zijn advies dat vervat is in de nota OCMW/JVR /FT, en dat o.m. volgende onderwerpen behandelt: - het dossier wordt voorgelegd in een te vergevorderde fase in de legislatuur, net voor de verkiezingen, wat politiek niet verenigbaar is met de omzendbrief BB 2011/4 van Vlaams Minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois - het noodzakelijk vrijwaren van de bevoegdheden van de volgende bestuursploeg, gelet op de verregaande juridische en financiële engagementen in dit project - de modaliteiten van de huur (o.a. opzegmogelijkheden, huurperiode) zijn onduidelijk, zelfs onwettelijk, en vereisen een deskundig juridisch advies - uitbreiding dienstverlening vereist advies van het schepencollege, wat dient aangevraagd na de te nemen beslissing - de impact van het project op de werking van het OCMW o.m. naar personeel toe is niet voldoende onderzocht. Gelet op de vraag van de voorzitter om enkele principes goed te keuren. Voor zo ver de raad de principes integraal zou goedkeuren formuleert de secretaris een negatief advies en verzoekt hij de raad de motieven op te geven die afdoende zijn voor zijn advies en die de motieven vormen voor deze beslissing. Gelet op het advies van de financieel beheerder dat indien de raad in dit dossier beslissingen treft met financiële gevolgen, hij een visum dient te verstrekken. In volgende gevallen zal, op basis van het voorliggend dossier, een negatief visum gegeven worden: - indien het advies van college ontbreekt (art. 270 OCMW-decreet: uitbreiding dienstverlening); - indien de wettelijke opzegtermijnen (tijdens en op het einde van het contract) uit de huurwet niet worden nageleefd; - indien geen formele duidelijkheid bestaat of er gelijkaardige bouwvergunningen werden afgeleverd in de omgeving. De financieel beheerder volgt het advies van de secretaris en adviseert bovendien: - om te laten bevestigen dat alle nutsvoorzieningen individueel kunnen aangesloten en gemeten worden door de onderhuurders. Indien om financieel voordelige redenen toch gekozen wordt voor één aansluiting door de eigenaar, moet een afspraak gemaakt worden betreffende de tarieven en een maximale plafond vastgelegd worden naar de toekomst (dit t.o.v. een openbaar tarief); - om het bestek van de werken vooraf te laten adviseren door onze eigen technische dienst en de seniorencoördinator.

14 voor Maatschappelijk Welzijn: Art. 3. Art. 4. Kennis te nemen van de resultaten van de onderhandelingen tussen het OCMW Beveren en Dhr. Jozef Van Remoortel d.d. 17 augustus Kennis te nemen van het advies van de secretaris, zoals uiteengezet in de nota OCMW/JVR /FT. Kennis te nemen van het advies van de financieel beheerder. De raad wil een positief signaal geven naar dit initiatief. Een besluit/bindende engagementen nemen op dit ogenblik net voor de verkiezingen (sperperiode) is niet verenigbaar de omzendbrief van de minister Bourgeois BB 2011/4. De raad vraagt dat het dossier opnieuw zou voorgelegd worden aan de nieuwe bestuursploeg. 17. AGENDA: WZC BRIELS - FESTIVITEITEN ROND AFSCHEID BRIELS - BESLISSING VAST BUREAU - BEKRACHTIGING In het najaar 2012 starten de bouwwerkzaamheden aan WZC Briels te Melsele. Het kasteeltje zal opgewaardeerd worden en blijft als dorpszicht behouden maar het bestaande WZC - zowel het oude als het nieuwere gedeelte - wordt afgebroken. Dit betekent dat de bewoners vanaf 17 oktober 2012 tijdelijk een nieuw onderkomen krijgen in de oude Notelaar te Beveren. De uitvoeringstermijn van dit project zal ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Om de oude Briels een waardig afscheid te geven wordt er: - een animatieteam gevraagd voor het laatste kermisfeest op woensdag 5 september De Nederlandse komische groep Gi-Jo piccolo s verzorgt dit optreden aan de prijs van EUR (inclusief verplaatsingskosten) (excl. BTW 6 %). - een feestweek georganiseerd van 27 oktober tot 4 november Er wordt onder meer een tentoonstellingsweek georganiseerd in samenwerking met enkele kunstenaars uit Melsele. Het personeel van Briels zal op zijn beurt op 2 november 2012 een sloopfuif organiseren. Op 3 november 2012 zullen er tot slot enkele optredens georganiseerd worden. In het vast bureau van 25 juli 2012 werd het volgende beslist: - principieel akkoord om voor het afscheid van het bestaande WZC Briels van 27 oktober tot 4 november 2012 enkele festiviteiten te organiseren - akkoord met het optreden van de Nederlandse komische groep Gi-Jo op het laatste kermisfeest in WZC Briels op woensdag 5 september 2012, voor een bedrag van EUR (excl. BTW 6 %) - akkoord om alle medewerkers van OCMW Beveren en de partners van de medewerkers van WZC Briels uit te nodigen voor de sloopfuif op 2 november akkoord om voorafgaand aan de sloopfuif een beperkte receptie voor de medewerkers van WZC Briels te organiseren.

15 Deze beslissing dient bekrachtigd door de raad. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies. De beslissing van het vast bureau van 25 juli 2012 betreffende de festiviteiten rond het afscheid oud gebouw WZC Briels wordt bekrachtigd. Volgende budgetten worden aangewend voor deze festiviteiten: - Exploitatiebudget: 3000 EUR voor ganse feestweek (incl. fuiven); - Exploitatiebudget: 1200 EUR voor extra optreden kermisfeest. 18. AGENDA: WZC DE NOTELAAR EN WZC BRIELS - AANVRAAG WIJZIGING ERKENNING - GOEDKEURING In het kader van het op 8 augustus 2003 goedgekeurde zorgstrategisch plan, werden volgende voorafgaande vergunningen aangevraagd en toegekend: Op 16 juli 2002 verleende het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de voorafgaande vergunning voor de capaciteitsvermindering met 22 woongelegenheden van WZC De Notelaar, met name van 169 naar 147 woongelegenheden. Op 26 mei 2010 verleende het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de voorafgaande vergunning voor de capaciteitsuitbreiding van WZC Briels met 22 woongelegenheden, komende van WZC De Notelaar, met name van 73 naar 95 woongelegenheden. Op 19 januari 2011 besliste de OCMW-Raad om het huidige WZC Briels, Kerkplein 8 te Melsele voor de duur van de bouwwerken voor het nieuwe WZC Briels, tijdelijk te delokaliseren naar het oude gebouw van De Notelaar. Het huidige adres van dit oude gebouw is Oude Zandstraat 102 te 9120 Beveren. Op 23 mei 2012 werd de nieuwbouw voor WZC De Notelaar in gebruik genomen en verhuisden 147 van de 169 bewoners naar het nieuwe woonzorgcentrum. De overige 22 bewoners verblijven tijdelijk in het oude gebouw van WZC De Notelaar. Op 17 oktober 2012 zal WZC Briels gedelokaliseerd worden van de huidige locatie in Melsele naar het oude gebouw van WZC De Notelaar, Oude Zandstraat 102 te 9120 Beveren. Het voorstel is om vanaf 17 oktober 2012 WZC Briels te laten erkennen voor 95 woongelegenheden en WZC De Notelaar voor 147 woongelegenheden, conform de toegekende voorafgaande vergunningen.

16 Art. 3. Akkoord te gaan om de aanpassing aan te vragen van de voorafgaande vergunning voor de capaciteitsuitbreiding van WZC Briels met 22 woongelegenheden, komende van WZC De Notelaar, namelijk de tijdelijke delokalisatie van WZC Briels, Kerkplein 8 te 9120 Melsele naar het oude gebouw van De Notelaar, Oude Zandstraat 102 te 9120 Beveren en dit voor de duur van de bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum Briels. Akkoord te gaan om met ingang van 17 oktober 2012 de aanpassing aan te vragen van de erkenning van WZC Briels voor een capaciteitsuitbreiding van 73 naar 95 woongelegenheden; Akkoord te gaan om met ingang van 17 oktober 2012 de aanpassing aan te vragen van de erkenning van WZC De Notelaar voor een capaciteitsvermindering van 169 naar 147 woongelegenheden; 19. AGENDA: AANWENDINGEN EN BETAALBAARSTELLINGEN Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn inzonderheid artikel 11; Gelet op de raadsbeslissing van 17 juni 2002 waarin de secretaris als budgethouder werd aangesteld voor de meeste exploitatie-uitgaven; Gelet op de voorliggende lijst van aanwendingen van nummer tot en met 5.178, zoals die door de budgethouder werden goedgekeurd en het onderzoek ervan en met uitzondering van de nummers die behoren tot de investeringen en dienstjaar ; Gelet op de voorliggende lijst van betaalbaarstellingen van nummer tot en met nummer zoals die door de budgethouder werden goedgekeurd; Gelet op de voorliggende bestelaanvragen en bijlagen van investeringsuitgaven die de raad moet onderzoeken en goedkeuren; Gelet op de voorliggende facturen en bijlagen die behoren tot de investeringsuitgaven en waar een goedkeuring is vereist door de raad; Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies uitgezonderd voor het onderhoudscontract van de brandmeldcentrale. Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. BESLUIT 8 ja stemmen, 2 onthoudingen Er wordt akte genomen van de door de budgethouder goedgekeurde aanwendingen en betaalbaarstellingen. De interne kredietaanpassingen worden goedgekeurd: 1.348,05 EUR van project 031 (vervangingsbudget oude machines) naar project 072 (actieve tillift)

17 Art. 3. Art. 4. Art ,87 EUR van project 966 (BVL onderhoudskarren) naar project 268 (BVL oproepsysteem PC) 3.354,59 EUR van project 970 (BVL verzorgingskarren) naar project 268 (BVL oproepsysteem PC) 1.133,12 EUR van project 075 (BVL alternatingmatrassen) naar project 268 (BVL oproepsysteem PC) De bestellingaanvragen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: WZC De Nieuwe Notelaar gedenkboek: meerkosten genaaide hardcover i.p.v. gelijmde cover bij drukkerij Lannoo n.v., Kasteelstraat 97, 8700 Tielt voor een totaalbedrag van 1.018,66 EUR (incl. BTW 6%) onderhoudscontract voor de preventie en bestrijding van knaagdieren en ongedierte (kakkerlakken en vliegende insecten) in de grootkeuken van WZC De Notelaar bij SGS Belgium NV, Sanitec, Keetberglaan 4, 9120 Beveren voor een totaalbedrag van 951,00 EUR (excl. 21% BTW) voor het 1 ste jaar en 660,00 EUR (excl. 21% BTW) vanaf het 2 de jaar. onderhoudscontract voor de brandmeldcentrale bij Argina Technics nv, Nieuwe Molenstraat 200 te 9100 Sint-Niklaas voor een totaalbedrag van 4.459,51 EUR (excl. 21% BTW). Administratie onderhoudscontract software Winsoc+ verplicht jaarlijks onderhoud module Questra voor Winsoc+ bij Schaubroeck n.v., Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth voor een totaalbedrag van 605,00 EUR (incl. BTW 21%)/jaar De bestellingaanvragen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: WZC Briels aankoop van extra toebehoren voor medicatiewagen bij Arseus Medical, Boomsesteenweg 524 te 2610 Wilrijk voor een totaalbedrag van 101,21 EUR (excl. 21 % BTW): project 171 huur van een liftbus voor de verhuis van bewoners bij t Soete Waeslant, Smisstraat 152, 9100 Sint-Niklaas voor een totaalbedrag van 425,00 EUR (excl. 6% BTW): project 204 WZC De Notelaar aankoop van een actieve tillift bij Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere voor een totaalbedrag van 3.259,09 EUR (excl. 21 % BTW): project 072 kunstproject: vergoeding collages Ciamberlani aan Katrien Gaelens, Frans Gevaertstraat 17, 9040 Sint-Amandsberg voor een totaal-bedrag van 650,00 EUR: project 815 (kunstproject) Administratie software Winsoc+ aankoop module Questra voor Winsoc+ bij Schaubroeck n.v., Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth voor een totaalbedrag van 3.025,00 EUR (incl. BTW 21%): project een verplicht jaarlijks onderhoud voor een totaalbedrag van 605,00 EUR (incl. BTW 21%)/jaar De betaalbaarstellingen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: De Nieuwe Notelaar nieuwbouw:

18 1.935,27 EUR Deknudt Frames NV 6.480,28 EUR Mattteo 900,00 EUR Deprez Olivier/Gaelens Katrien ,00 EUR Habitart vzw 1.577,00 EUR Reyns Wim Oude Notelaar aanpassingswerken: 84,70 EUR Smet G. BVBA 89,75 EUR Van Marcke NV 110,68 EUR Van Acker Roger NV 688,34 EUR Verhelst NV 245,15 EUR Verhelst NV 21,20 EUR Verhelst NV 52,39 EUR Verhelst NV 41,02 EUR Thoen Firma NV 71,08 EUR Segers Marcel en Zoon NV 17,70 EUR Van Acker Roger NV 17,70 EUR Van Acker Roger NV 41,02 EUR - Smet G. BVBA 102,65 EUR - Smet G. BVBA 66,79 EUR Van Marcke NV 222,12 EUR Van Marcke NV 24,27 EUR Smet G. BVBA 171,26 EUR Smet G. BVBA 91,51 EUR Smet G. BVBA 649,85 EUR Van Moer Hector en Zonen 516,33 EUR Verhelst NV 4,48 EUR Segers Marcel en Zoon NV 107,52 EUR - Verhelst NV 27,81 EUR - Verhelst NV 468,12 EUR - Verhelst NV Administratie: Renovatie deel 2 loft: 89,52 EUR Verhelst NV 300,18 EUR Verhelst NV 312,66 EUR Smet G. BVBA 162,99 EUR - Smet G. BVBA Brandmeldinstallatie: 358,37 EUR - Smet G. BVBA Optimaliseren telefooncentrale aankoop IP-toestellen: 6.276,25 EUR - NextiraOne Sociale dienst Renovatie administratie: 310,60 EUR - Smet G. BVBA WZC De Notelaar: Aankoop onderhoudskar: 1.667,07 EUR King Belgium Aankoop schrobschuurmachine: 6.171,00 EUR Kärcher Center L. Van Mol WZC Boeyé-Van Landeghem: aankoop schrobschuurmachine 1.996,50 EUR Dibo België NV

19 Art. 6. De Bron fase 2 verbouwingen: 1.384,24 EUR Fibrecount NV De betaalbaarstellingen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: 4.589,92 EUR 3P NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN de secretaris de voorzitter Filip Thyssen Ann Cools DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 08/07/2014

NOTULEN RAAD 08/07/2014 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 08/07/2014 NOTULEN RAAD 08/07/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelryck,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP VIERENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ELF Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 26 februari 2015 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007 POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHT MEI TWEE DUIZEND EN ZEVEN 08.05.2007 Aanwezig: De heer Mark Verhaegen, burgemeester-voorzitter De heren Luc Peetermans,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 16 MEI 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U20 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Ronny Vanden Broecke,

Nadere informatie

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING

MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING GESLOTEN ZITTING MEMORIE RAAD VAN 26 APRIL 2012 DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Opvolging en goedkeuring vorig verslag. 2 OCMW-jaarrekening 2011: vaststelling. 3 Financiële rapportering na 1 kwartaal 2012. 4 Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Aankoop waterzuivering / waterkoeler voor KDV De Zonnebloem goedkeuring

Aankoop waterzuivering / waterkoeler voor KDV De Zonnebloem goedkeuring VERSLAG OCMW-raad Raad van 26/05/2011 Voornaamste beslissingen uit de openbare zitting: Verslag vorige vergadering Verslag openbare zitting vorige vergadering goedkeuring Dit verslag wordt zonder opmerkingen

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

Samenwerking tussen de leerwerkplaats en de dienst Facility. Voorstel tot goedkeuring bijkomende proefprojecten.

Samenwerking tussen de leerwerkplaats en de dienst Facility. Voorstel tot goedkeuring bijkomende proefprojecten. VERSLAG Openbare zitting van 21 juni 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Overbergh Hilde, Van Der Meulen Katrien, Vansevenant

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde Meise Uittreksel uit de notulen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn RAAD Zitting van 21 augustus 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 Aanvang zitting 18U00 Einde zitting 19U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Jochem Vincke,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 JUNI 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

ZITTING VAN 24 JUNI 2015. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester; 1 ZITTING VAN 24 JUNI 2015 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Philip Verhoeven

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de vorige zitting. De raad keurt het verslag goed. [30 augustus 2012]

De secretaris overloopt de actiepunten van de vorige zitting. De raad keurt het verslag goed. [30 augustus 2012] VERSLAG Openbare zitting van 30 augustus 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Overbergh Hilde, Segers Kathleen,

Nadere informatie