ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Geringe dagontvangsten - DVC De Sloester - kennisname 3. (GL) Provisie DVC De Sloester - kennisname Werken, leveringen en diensten 4. (VF) WZC Briels - ABR-polis - gunning - meerwerk - goedkeuring 5. (VF) Diverse voorzieningen - lastenboek opmaak noodplannen - goedkeuring 6. (KS) Diverse voorzieningen - aankoop actieve en passieve tilliften - gunning Instellingen en algemeen beheer 7. (IC) Dienst schuldbemiddeling Waasland - betaling voorschot goedkeuring 8. (IC) Klantbegeleidingssysteem Sociaal Huis - lastenboek - goedkeuring 9. (IC) Dienst Schuldbemiddeling Waasland - Sociaal Verhuurkantoor Waasland - aanvraag afwijking OCMWdecreet - goedkeuring 10. (MVG) DVC De Sloester - aanpassing openingstijden- goedkeuring 10.1 (CV) Diverse voorzieningen - lastenboek groenonderhoud - kennisname - delegatiebesluit 11. (KSM) - Bekommernissen nota AC - bekrachtiging 12. (KSM) - Memorandum van de raad- goedkeuring Aanwendingen en betaalbaarstellingen 13. Aanwendingen en betaalbaarstellingen BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - aktename - bekrachtiging 14. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 15. Beslissingen vast bureau - aktename 16. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename 17. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 18. Dringende beslissingen - bekrachtiging Financiën 19. (SE) Dwangbevelen - uitvoerbaar verklaren 20. (SE) Oninbaarverklaringen - goedkeuring Personeel 21. (SM) Administratief deskundige - aankoop B1-B3 - benoeming 22. Aanvraag ontslag wegens pensioen medische redenen - toekenning 23. (LG) Hoofdverpleegkundige - ontslag aanvaarding

2 24. Maatschappelijk werker - ontslag - aanvaarding 25. Veiligheidsconsulent - aanstelling 26. (SM) 1 FTE Hoofdverpleegkundige BV5 - vacant verklaren Goedkeuring 27. Verslag vergadering van 19 december goedkeuring staande de vergadering DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN 19 DECEMBER 2012 AANWEZIG: Ann Cools, voorzitter Herman Uyttersprot, Tom Schelfhout, Karel Reyns, Tine Maes, Tony Vyt, Els Van Gasse, Gerda Bosman, Walter Van de Vyver, Erna Tindemans, Hilde Maes, raadsleden Filip Thyssen, secretaris.1 AGENDA: AANVULLEND AGENDAPUNT BIJ DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID Gelet op het voorstel van de voorzitter over te gaan tot de behandeling van 1 aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid, namelijk: 10.1 Diverse voorzieningen - lastenboek groenonderhoud - kennisname - delegatiebesluit Gelet op de stemming terzake uitgebracht door de volgende raadsleden : Ann Cools, voorzitter, Herman Uyttersprot, Tom Schelfhout, Karel Reyns, Tine Maes, Tony Vyt, Els Van Gasse, Gerda Bosman, Walter Van de Vyver, Erna Tindemans, Hilde Maes, leden en waarvan de uitslag luidt: Eenparig ja; Er zal worden overgegaan tot de behandeling van 1 aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid namelijk: 10.1 Diverse voorzieningen - lastenboek groenonderhoud - kennisname - delegatiebesluit

3 1. AGENDA: VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 november 2012 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd onder voorbehoud van toevoeging auteur in beslissing van agendapunt 20 WZC Briels boek principebeslissing. 2. AGENDA: (GL) GERINGE DAGONTVANGSTEN - DVC DE SLOESTER - KENNISNAME DE RAAD Feiten: De secretaris belast de verantwoordelijke van DVC De Sloester met het innen van geringe dagontvangsten in kader van de animatie-activiteiten. Motivatie: De verantwoordelijke van DVC De Sloester zal sporadisch geconfronteerd worden met kasinkomsten via animatie-activiteiten. Om deze cashbetalingen wettelijk te kunnen ontvangen en boeken is een delegatie noodzakelijk. Advies: De financieel beheerder geeft een positief advies. Wetgeving: Artikel 164 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 (gepubliceerd in het staatsblad dd. 24 december 2008) houdende de inning van geringe dagontvangsten; Artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2009 betreffende de organisatie van het OCMW dat bepaalt dat art. 164 in werking treedt vanaf 1 juli 2009; Artikel 164 dat bepaalt dat de secretaris, na advies van de financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde personeelsleden kan belasten met de inning van geringe dagontvangsten;

4 BESLUIT Art.1 Kennis te nemen van de delegatie door de secretaris van de verantwoordelijkheid over de geringe dagontvangsten in DVC De Sloester aan de verantwoordelijke conform artikel 164 van het OCMW-decreet. 3. AGENDA: (GL) PROVISIE DVC DE SLOESTER - KENNISNAME DE RAAD Voorgeschiedenis en kader: In de raad van 20 augustus 2009 werden reeds verschillende provisies toegekend. De provisies kunnen gebruikt worden voor uitgaven die gering zijn en niet via bestaande leverancierscontracten kunnen besteld worden of niet via een individuele bestelbon en factuur kunnen geregeld worden en tevens eerder occasioneel zijn. De provisies dienen periodiek opgenomen in de boekhouding en minstens per kwartaal aangevuld door de centrale kasbeheerder. Feit: De secretaris stelt een provisie van 250 EUR ter beschikking aan de verantwoordelijke van DVC De Sloester voor de animatiewerking. Motivatie: DVC De Sloester vraagt een provisie aan voor haar animatiewerking. Momenteel worden deze uitgaven verwerkt in het kasboek van WZC De Notelaar wat niet efficiënt en transparant kan gebeuren. Adviezen: De financieel beheerder geeft een positief advies. Wetgeving: Artikel 164 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 (gepubliceerd in het staatsblad dd. 24 december 2008) houdende provisies voor geringe exploitatieuitgaven; Artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2009 betreffende de organisatie van het OCMW dat bepaalt dat artikel 164 in werking treedt vanaf 1 juli 2009; Artikel 164 dat bepaalt dat de secretaris, na advies van de financieel beheerder, bepaalde personeelsleden een provisie kan ter beschikking stellen. BESLUIT Provisies Kennis te nemen van de toewijzing van de provisies, conform artikel 164 van het Nieuwe OCMW-decreet als volgt: Verantwoordelijke DVC De Sloester 250,00 EUR diverse geringe uitgaven

5 4. AGENDA: (VF) WZC BRIELS - ABR-POLIS - GUNNING - MEERWERK - GOEDKEURING Voor de uitvoering van het nieuwbouwproject WZC Briels is het aangewezen om een globale verzekering Algemene Bouwrisico s (ABR) af te sluiten, naar analogie met het project WZC De Nieuwe Notelaar. In de raad van 24 oktober 2012 werd het lastenboek voor de aanbesteding van een ABR-polis via onderhandelingsprocedure goedgekeurd. Bij de opening van de offertes op 16 november 2012 hebben 2 firma s een offerte ingediend, nl. KBC Verzekeringen (Leuven) en Ethias (Hasselt). Uit het verslag van nazicht van de offertes d.d. 26 november 2012 blijkt het volgende: - het basisvoorstel van KBC Verzekeringen biedt de laagste premie, met een premiepromille van 1,96, tegenover 2,05 bij Ethias Verzekeringen - de extern bouwkundig adviseur adviseert om te opteren voor de verplichte variante, met zogenaamde Full Makers Guarantee, omdat hierin de verzekering tijdens de onderhoudstermijn uitgebreid wordt tot fouten van de aannemers die veroorzaakt zijn tijdens de werken zelf. De meerprijs t.o.v. het basisvoorstel is verantwoord omwille van deze uitgebreide dekking. Bij de variante heeft KBC Verzekeringen de laagste offerte ingediend voor een premiepromille van 2,16, tegenover 2,25 bij Ethias Verzekeringen. - de premie per werkdag bij termijnuitbreiding bedraagt: - KBC Verzekeringen: 31,11 EUR/dag (herberekening van bedrag/maand) - Ethias Verzekeringen: 48,00 EUR/dag KBC Verzekeringen heeft hier eveneens het laagste premievoorstel gedaan. Bovendien worden de eerste 2 maanden van een eventuele termijn uitbreiding niet aangerekend. - voorstel om de opdracht te gunnen aan de gunstigste aanbieder voor de variante Full Makers Guarantee, zijnde KBC Verzekeringen. De werken van het lot ruwbouw en afwerking, uitgevoerd door de firma CEI-De Meyer, zijn reeds gestart op maandag 3 december Om deze reden diende de firma CEI-De Meyer reeds zelf een ABR-polis af te sluiten voor het lot ruwbouw en afwerking. Deze polis, met een premiepromille van 2,65, kan echter een tijdelijk karakter hebben, tot aan de datum van toewijzing van de globale ABR-polis door het OCMW Beveren. Het is immers niet aangewezen om de verzekering van enerzijds het lot ruwbouw en afwerking en anderzijds de overige loten in twee verschillende polissen te laten verzekeren, omdat dan het risico bestaat dat bepaalde schade onverzekerd blijft en er discussie tussen de partijen ontstaat over de aansprakelijkheid. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet;

6 De opdracht voor het afsluiten van een ABR-polis voor het project WZC Briels te Melsele te gunnen aan de gunstigste aanbieder voor de variante Full Makers Guarantee, zijnde KBC Verzekeringen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven voor een geraamd totaalbedrag van ,37 EUR (premiepromille van 2,16, berekend op het totale projectbedrag exclusief BTW van ,57 EUR + honoraria) en een premie/werkdag bij termijnuitbreiding van 31,11 EUR. 5. AGENDA: (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - LASTENBOEK OPMAAK NOODPLANNEN - GOEDKEURING Volgens de wet van 31 december 1963 en het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 moet de brandweer beschikken over een interventiedossier of fiche van alle bedrijven en gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn. Het OCMW Beveren is verplicht om voor alle voorzieningen evacuatie- en interne noodplannen te voorzien als maatregel in geval van brand of andere noodsituaties. Wegens het gespecialiseerde karakter van deze opdracht is het aangewezen om een aanbesteding te organiseren voor het aanstellen van een adviseur voor de opmaak van evacuatieen noodplannen. Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt. Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 2, 1 a van de wet van 24 december De kosten voor deze opdracht worden geraamd op EUR. In het exploitatiebudget 2013 externe consultancy ( AC 100) zijn de nodige budgetten voorzien voor deze opdracht. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Het lastenboek voor de aanstelling van een gespecialiseerde firma voor de opmaak van evacuatie- en noodplannen voor alle voorzieningen goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR. Art. 2. De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad.

7 6. AGENDA: (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - AANKOOP ACTIEVE EN PASSIEVE TILLIFTEN - GUNNING Voor WZC Briels, Boeyé Van Landeghem, Sint-Elisabeth en Dagcentrum en Home De Bron dienen 2 actieve en 4 passieve tilliften aangekocht. In de raad van 27 augustus 2012 werd beslist om voor deze opdracht een prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat voor te leggen aan een latere raad. Er werd prijs gevraagd bij de firma s Lopital (Aartselaar), Arjo Huntleigh (Erpe-Mere) en Arseus Medical (Bornem). Volgende firma s hebben een offerte ingediend: - Arjo Huntleigh: perceel 1 en 2 - Lopital: perceel 1 Uit het verslag van nazicht dd. 6 november 2012 blijkt dat de firma Arjo Huntleigh voor beide percelen de meest gunstige offerte heeft ingediend op basis van de in het lastenboek vermelde gunningscriteria. Deze firma heeft eveneens de laagste inschrijving ingediend. In het budget 2010 en 2012 zijn onder projectnummers 072, 272 en 278 kredieten ten bedrage van ,65 EUR voorzien voor de aankoop van actieve en passieve tilliften voor WZC Briels, WZC Boeyé Van Landeghem en WZC Sint-Elisabeth. Voor Home De Bron worden kredieten ten bedrage van 4.723,40 EUR voorzien via een interne kredietaanpassing binnen project 278 van WZC Sint-Elisabeth naar Home De Bron. In de raad van 21 november 2012 werd beslist om het dossier uit te stellen voor verder onderzoek. Nazicht geeft volgende conclusies: - Het lussysteem van de tilbanden van Lopital werd als iets veiliger beoordeeld, maar het plaksysteem van de tilbanden van Arjo Huntleigh is daarom niet minder veilig in gebruik. Beide toestellen hebben een zelfde tilvermogen van 200 kg en kunnen als perfect gelijkwaardig in kwaliteit, veiligheid en gebruiksgemak beschouwd worden. - WZC Briels en WZC Sint-Elisabeth hebben enkel actieve tilliften van Arjo Huntleigh in gebruik en zijn tevreden over de veiligheid van de tilliften. Naar eenvormigheid binnen de voorzieningen en gebruik van de actieve tillift door het personeel zou een tillift van Arjo Huntleigh een pluspunt zijn. - Voorgesteld wordt het perceel 1 te gunnen aan Arjo Huntleigh. Gelet op het gunstig financieel advies van de financieel beheerder: positief financieel advies onder voorbehoud goedkeuring interne kredietaanpassing. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet;

8 Art. 2. De aankoop van 2 actieve tilliften en bijhorende tilbanden voor WZC Briels en WZC Sint-Elisabeth (perceel 1) te gunnen aan de firma Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere voor een totaalbedrag van 6.518,18 EUR excl. BTW of 7.887,00 EUR incl. 21% BTW (eveneens de goedkoopste inschrijver). De aankoop van 4 passieve tilliften en bijhorende tilbanden voor WZC Briels, WZC Sint-Elisabeth, WZC Boeyé Van Landeghem en Dagcentrum en home De Bron (perceel 2) te gunnen aan de firma met de enige offerte, zijnde Arjo Huntleigh, Evenbroekveld 16 te 9420 Erpe-Mere voor een totaalbedrag van ,36 EUR excl. BTW of ,63 EUR incl. 21% BTW. 7. AGENDA: (IC) DIENST SCHULDBEMIDDELING WAASLAND - BETALING VOORSCHOT GOEDKEURING De Raad besliste op 15 november 2004 om de jaarlijkse bijdrage voor de Dienst schuldbemiddeling Waasland te bepalen op 1 EUR per jaar, per inwoner geïndexeerd. De vereniging heeft gevraagd om de helft van de bijdrage te betalen als voorschot voor 2013 zijnde ,58 EUR. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief financieel advies, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring budget 2013 en dat de betaling kan gebeuren in januari Akkoord te gaan om een voorschot voor 2013 te betalen van ,58 EUR aan de vereniging Dienst schuldbemiddeling Waasland Lodewijk De Meesterstraat 3 te 9100 Sint-Niklaas. 8. AGENDA: (IC) KLANTBEGELEIDINGSSYSTEEM SOCIAAL HUIS - LASTENBOEK - GOEDKEURING In zitting van 16 mei 2012 verleende de raad goedkeuring voor de aankoop van een klantbegeleidingsysteem voor het Sociaal Huis. Dit wordt als proefproject uitgebouwd in het OCMW en wordt in het toekomstig administratief centrum ingepland. Om die reden heeft de gemeente beslist om het klantbegeleidingsysteem aan te kopen.

9 De kostprijs wordt geraamd op EUR. In samenwerking met de gemeente werd het lastenboek opgemaakt. Het wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De gemeente besliste om als gunningswijze te kiezen voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De gemeente heeft de nodige kredieten voorzien in haar budget. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet. Art. 2. Het lastenboek voor het klantbegeleidingsysteem goed te keuren en de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met een raming van EUR. De gemeente aan te duiden als opdrachtgevend bestuur en haar te gelasten om aan alle procedurele verplichtingen met betrekking tot de opdracht te voldoen. Aan de gemeente wordt gevraagd om vooraf de gunningvoorstellen te bespreken met het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening. 9. AGENDA: (IC) DIENST SCHULDBEMIDDELING WAASLAND - SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND - AANVRAAG AFWIJKING OCMW- DECREET - GOEDKEURING Het OCMW is - samen met Kruibeke, Sint- Gillis-Waas en Sint-Niklaas - partner van de vereniging Dienst schuldbemiddeling Waasland en het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. Beide verenigingen zijn onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s. Het uitvoeringsbesluit betreffende de beleids- en beheerscyclus is ook van toepassing op OCMW verenigingen. De Vlaamse Regering kan op vraag van de deelnemende OCMW s - een afwijkende regeling toestaan voor de op 1 januari 2012 bestaande OCMW verenigingen. Beide verenigingen willen verder werken met het huidige boekhoudpakket hetgeen kostenbesparend is. Voor het Sociaal Verhuurkantoor biedt dit het bijkomend voordeel dat het huidige boekhoudpakket conform de richtlijnen is van het toezicht van het Woonbeleid en van het bestuur Binnenlandse Aangelegenheden ( zie uitgebreide motiveringsnota van de penningmeester van de verenigingen). De raad van bestuur van zowel de Dienst schuldbemiddeling Waasland en het Sociaal verhuurkantoor geven positief advies om een afwijking aan te vragen.

10 Akkoord te gaan om een afwijking aan te vragen bij de Vlaamse Regering voor de toepassing van artikel 230, tweede lid, van het OCMW decreet van 19 december 2008 voor de vereniging Dienst schuldbemiddeling Waasland en het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, beiden met adres Lodewijk De Meesterstraat 3 te 9100 Sint-Niklaas. 10. AGENDA: (MVG) DVC DE SLOESTER - AANPASSING OPENINGSTIJDEN- GOEDKEURING Dagverzorgingscentrum De Sloester is open sinds 7 mei De openingstijden zijn als volgt: van maandag tot en met zaterdag; telkens van 8u tot 17u. Tot op heden zijn er geen gebruikers die op zaterdag gebruik (wensen te) maken van het dagverzorgingscentrum. De nood wordt wel ervaren om op de weekdagen langer dan 17u terecht te kunnen in De Sloester, zodat de gebruiker een verblijfsdag in De Sloester optimaal kan benutten. Bij een langere opening op weekdagen kan ook het busvervoer beter gespreid worden. In de zitting van 12 november 2012 heeft het woonzorgcomité geadviseerd om de openingstijden als volgt aan te passen: de opening van De Sloester op zaterdag af te schaffen; de openingsuren van maandag tot en met vrijdag uit te breiden van 8u tot 18u. Art. 2. Akkoord te gaan om de opening op zaterdag van dagverzorgingscentrum De Sloester af te schaffen met ingang van 1 januari 2013; Akkoord te gaan om de openingstijden van maandag tot en met vrijdag van dagverzorgingscentrum De Sloester te wijzigen van 8u tot 18u met ingang van 1 januari AGENDA: (CV) DIVERSE VOORZIENINGEN - LASTENBOEK GROENONDERHOUD - KENNISNAME - DELEGATIEBESLUIT In zitting van 21 november 2012 ging de raad principieel akkoord om het groenonderhoud van de volgende voorzieningen als afzonderlijk perceel in de gezamenlijke aanbesteding met de gemeente toe te voegen, het betreft: WZC De Linde, Hof Van Nespen, WZC Sint-Elisabeth, WZC Boeyé-Van-Landeghem en Tuinwijkstraat.

11 De gemeente heeft ondertussen het bestek voor het groenonderhoud opgemaakt. Dit wordt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. De prijsvraag zal georganiseerd worden via de procedure van algemene offerteaanvraag. Gelet op het advies van de financieel beheerder: De financieel beheerder merkt op dat op moment van gunning in 2013 de nodige budgetten dienen voorzien te worden in het budget In het goedgekeurde budget 2013 werden geen budgetten voor extern groenonderhoud voorzien, wel voor een sociaal project waarbinnen groenonderhoud kadert. De financieel beheerder geeft een negatief advies betreffende het bestek indien volgende elementen niet worden aangepast: - het perceel OCMW dient duidelijk vermeld te worden in het bestek en daaruit vloeiende gevolgen voor toezicht, facturatie en betaling naar het OCMW; - de facturatie naar het OCMW dient per site te gebeuren; - de prijsherzieningsformule wordt niet gedefinieerd; - de verlengings- en opzegmodaliteiten zijn niet voldoende uitgewerkt. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn. Art.1. Art.2. Art.3. Het lastenboek voor het groenonderhoud - in een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente voor volgende voorzieningen, m.n. WZC De Linde, Hof Van Nespen, WZC Sint-Elisabeth, WZC Boeyé-Van-Landeghem en Tuinwijkstraat - goed te keuren, met inachtname van het financieel advies van de financieel beheerder. Dit voor een geraamd bedrag (voor perceel OCMW) van ,19 EUR (incl. 21 %). De aanbesteding te organiseren via de procedure van algemene offerteaanvraag en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. De gemeente aan te duiden als opdrachtgevend bestuur en haar te gelasten om aan alle procedurele verplichtingen met betrekking tot de opdracht te voldoen. 11. AGENDA: (KSM) - BEKOMMERNISSEN NOTA AC - BEKRACHTIGING Gemeente en OCMW dienen vanuit de noodzaak om zuinig en efficiënt te besturen de handen in elkaar te slaan. Samenwerken biedt onmiskenbaar sterke opportuniteiten. Op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 1 juli 2009 werd een principebeslissing genomen om akkoord te gaan met de oprichting van een nieuw administratief centrum (AC) op het Gravenplein en met de

12 maximale integratie en/of samenwerking van de diensten van het OCMW en de gemeente. Dit alles werd gebundeld in het EVI-project. Gedurende de voorbije periode werd het project begeleid door Möbius en beginnen de vervroegde projecten vorm te krijgen. Vanuit het MAT worden er enkele bekommernissen geuit met betrekking tot het EVI-project. Na de voorstelling van het samenwerkingstraject in het schepencollege van 25 juni 2012 blijven er een aantal onvolkomenheden /onduidelijkheden die geen positieve impact hebben op de toekomstige samenwerking of het veranderingsproject negatief kunnen beïnvloeden. De bekommernissen werden voorgelegd aan het vast bureau van 7 november 2012 en 14 november Kennis te nemen van de bekommernissen nota AC opgesteld door het MAT en het document over te maken aan het College van Burgemeester en Schepenen na de integratie van de bemerkingen van de raad. 12. AGENDA: (KSM) - MEMORANDUM VAN DE RAAD- GOEDKEURING Op 14 oktober 2012 waren het gemeente- en provincieraad verkiezingen. Op 7 januari 2013 wordt de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn geïnstalleerd. De raad wenst een aantal bekommernissen aan de nieuwe raadsleden door te geven om de continuïteit van de werking van het OCMW te waarborgen. Deze punten worden vastgelegd in een memorandum van de raad en wordt voorgelegd aan de raad ter goedkeuring. Het voorliggende memorandum van de raad wordt goedgekeurd. 13. AGENDA: AANWENDINGEN EN BETAALBAARSTELLINGEN Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn inzonderheid artikel 11;

13 Gelet op de raadsbeslissing van 17 juni 2002 waarin de secretaris als budgethouder werd aangesteld voor de meeste exploitatie-uitgaven; Gelet op de voorliggende lijst van aanwendingen van nummer tot en met 8.056, zoals die door de budgethouder werden goedgekeurd en het onderzoek ervan en met uitzondering van de nummers die behoren tot de investeringen en dienstjaar ; Gelet op de voorliggende lijst van betaalbaarstellingen van nummer tot en met nummer zoals die door de budgethouder werden goedgekeurd; Gelet op de voorliggende bestelaanvragen en bijlagen van investeringsuitgaven die de raad moet onderzoeken en goedkeuren; Gelet op de voorliggende facturen en bijlagen die behoren tot de investeringsuitgaven en waar een goedkeuring is vereist door de raad; Gelet op het positief financieel advies van de financieel beheerder voor: - 2 interne kredietaanpassingen; - 2 bestelaanvragen op de exploitatiebudgetten; - 2 bestelaanvragen op de investeringsbudgetten Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. BESLUIT Art. 2. Art ja stemmen, 3 onthoudingen Er wordt akte genomen van de door de budgethouder goedgekeurde aanwendingen en betaalbaarstellingen. De interne kredietaanpassingen worden goedgekeurd: Van project 031 (AC100 - vervanging uitrusting) naar project 031 (AC gasboiler) ten bedrage van 1.798,81 EUR Van project 190 (Administratie vlaggenmasten) naar project 990 (AC83411 branddedectoren) ten bedrage van 2.053,72 EUR De bestellingaanvragen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: WZC De Notelaar: Bijkomende kosten voor het drukken van het boek WZC De Notelaar (extra katern en uitvoeren van auteurcorrecties) bij uitgeverij Lannoo NV Kasteelstraat Tielt voor een totaalbedrag van 1.173,73 EUR (incl. BTW 21%) Bejaardenflats De Beuken: Afvalophaling met rolcontainers ter vervanging van de stortkokers bij Ibogem, Schaarbeekstraat 27, 9120 Beveren voor een geraamd totaalbedrag van 8.526,20 EUR (vrij van BTW) per jaar. Het contract wordt afgesloten van 1 februari 2013 tot 31 december 2013 (stilzwijgende verlenging mogelijk van één jaar wat een totale duur zou betekenen van 2 jaar, behalve wanneer ze door het opdrachtgevend bestuur wordt opgezegd ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende periode)

14 Art. 4. Art. 5. De bestellingaanvragen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: Project WZC Briels: Wegname aansluitingen en meters aardgas in de woningen Kerkplein 9 en 10 te Melsele door Intergem, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas: meerbedrag t.g.v. BTW-percentage 21% i.p.v. 6% voor een totaalbedrag van EUR: project 204 WZC De Notelaar (oud gebouw): aankoop van 250 veiligheidskettingen en 50 meersleutels bij Devo Beveiliging, A. Panisstraat 162, 9120 Beveren voor een totaalbedrag van 5.193,93 EUR (incl. BTW 21%): project 205 De betaalbaarstellingen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: Oude Notelaar aanpassingswerken 514,15 EUR Desco NV 1.098,50 EUR G. Smet Bvba 72,80 EUR Van Hoeyland Bvba 122,83 EUR Segers Marcel en Zoon NV 148,68 EUR Berner Belgien NV 105,89 EUR Argina Technics NV 105,89 EUR Argina Technics NV 220,37 EUR G. Smet Bvba 234,99 EUR G. Smet Bvba 178,19 EUR Lecot NV 1.010,85 EUR Houtshop Van Der Gucht NV 106,63 EUR Verhelst NV 810,71 EUR Verhelst NV 357,37 Verhelst NV 152,86 Verhelst NV Oude Notelaar branddetectoren 2.053,72 Argina Technics NV De nieuwe Notelaar kunstwerk ,00 Van Remortel Wim WZC Briels verhuis 465,62 EUR Intergem CV 211,94 EUR Intergem CV 531,24 EUR Intergem CV 531,24 EUR Intergem CV 450,50 EUR t Soete Waeslant Reizen WZC Sint-Elisabeth bedpanspoelers 4.514,09 EUR Arseus Medical NV WZC Boeyé-Van Landeghem bedpanspoelers 4.514,09 EUR Arseus Medical NV WZC Boeyé-Van Landeghem dringende vervanging gasboiler ,81 EUR Acar Chauffage NV Renovatie patrimonium rooien van bomen 4.235,00 EUR Wase Bosontginning Project Dijkstraat 1.463,45 EUR Notaris Joost Vercouteren

15 Art. 6. De betaalbaarstellingen voor exploitatie-uitgaven worden goedgekeurd: geen. 27. AGENDA: VERSLAG VERGADERING VAN 19 DECEMBER GOEDKEURING STAANDE DE VERGADERING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de zitting van 19 december 2012 (besloten zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2012 (gedeelte besloten zitting) wordt goedgekeurd. De voorzitter heropent de openbare zitting. Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de zitting van 19 december 2012 (openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2012 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. De voorzitter en raadsleden gaan over tot de ondertekening van het verslag. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN de secretaris de voorzitter Filip Thyssen Ann Cools DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 NOVEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 NOVEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 NOVEMBER 2012 AGENDA Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 136 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 AGENDA Goedkeuring.1 1 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Softwaremodules

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 AUGUSTUS 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Debiteurenrapport

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 OKTOBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 OKTOBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 OKTOBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (SECR)

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 8 maart 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

TOELICHTING AGENDA ZITTING VAN 29 JANUARI 2013

TOELICHTING AGENDA ZITTING VAN 29 JANUARI 2013 TOELICHTING AGENDA ZITTING VAN 29 JANUARI 2013 I. OPENBARE VERGADERING 1. Goedkeuring verslag van de installatievergadering dd. 7 januari 2013. 2. Aanstelling van het Vast Bureau. Beslissing tot het al

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 29 juni 2017 om 20 uur Plaats: raadzaal van het OCMW, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 9 juni 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Hilde Daes Tel. 03-223 56 42 RONDGEDEELD : 16.06.2006 VERSLAG

Nadere informatie