BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement Gulledelle 100, BE-1200 Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert) Contact: Monsieur Etienne Delmotte Tél: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fourniture de mazout de chauffage Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: -Pépinière de Woluwe ; -Parc Tournay-Solvay II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Il s'agit d'un marché à fournitures automatiques. A titre indicatif, les quantités présumées pour une période de 12 mois sont de litres. Ces quantités ne constituent pas un engagement pris par le pouvoir adjudicateur. Les commandes cumulées pourront être supérieures ou inférieures aux quantités mentionnées. Seules les livraisons réellement effectuées seront payées. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Les quantités présumées pour une période de 12 mois sont de litres SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: En application de l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. III.2.2. Capacité économique et financière: Pas d'application Pas d'application III.2.3. Capacité technique: Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquent le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur. Trois attestations IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/1/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 13/1/ :00 Lieu: bureau 407-4e étage Gulledelle Bruxelles VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2013 GEMEENTEBESTUUR ASSE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Asse Gemeenteplein 1, BE-1730 Asse Contact: De heer Koen Van Elsen Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Ontwikkeling van de Asphaltco-site - Perceel 4: Brandweeruitrusting - Lot 4: Magazijnuitrusting II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Brandweer ASSE, Asphaltcosite 110 te 1730 Asse II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

2 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 2 Ontwikkeling van de Asphaltco-site - Perceel 4: Brandweeruitrusting - Lot 4: Magazijnuitrusting II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Het leveren en plaatsen van ondermeer beschermhekken, magazijnrekken, palletstelling, metalen legborden. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * Correct ingevulde bankverklaring III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. * Drie referenties van gelijkaardige leveringen voor publieke/private instanties IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/1/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Verzendkosten : EUR 8,00 Het bestek en eventuele plannen kunnen kostenloos elektronisch worden opgevraagd mits verzoek op het adres: Een afdruk van de documenten kan worden afgehaald bij Haviland Intercommunale igsv tijdens de kantooruren, mits betaling van 30,00 EURO - inclusief BTW, uitsluitend met cash geld en mits opgave van BTW nummer. De bijhorende factuur zal onmiddellijk worden opgemaakt. De documenten kunnen ook samen met de bijhorende factuur worden opgestuurd binnen de zes (6) kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek en van de betaling via overschrijving op rekeningnummer van 38,00 EURO - inclusief BTW en verzendkosten. Dit schriftelijke verzoek moet naast naam en adres ook de BTW nummer van de verzoekende vermelden. Indien op het schriftelijke verzoek niet alle gevraagde gegevens zijn vermeld en zolang de som niet op de rekening van Haviland is geboekt, zal er geen bestek worden opgestuurd. Mochten alle vereiste gegevens niet meegedeeld zijn op de tiende (10) kalenderdag voorafgaand aan de dag van het openen van de offertes, zal het eventueel overgemaakte bedrag aan Haviland toekomen als forfaitaire vergoeding voor het bijkomende administratief werk. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/1/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/1/ :30 Plaats: Haviland intercommunale IgSv, Zaal 2 - Gelijkvloers, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 GEMEENTEBESTUUR ASSE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Asse Gemeenteplein 1, BE-1730 Asse Contact: De heer Koen Van Elsen Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Ontwikkeling van de Asphaltco-site - Perceel 4: Brandweeruitrusting - Lot 6: Takel werkplaats mecaniciens II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brandweer ASSE, Asphaltcosite 110 te 1730 Asse II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Ontwikkeling van de Asphaltco-site - Perceel 4: Brandweeruitrusting - Lot 6: Takel werkplaats mecaniciens II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Leveren en plaatsen van een loopkraan - hijscapaciteit: kg AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht:

3 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 3 * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * Correct ingevulde bankverklaring III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. * Drie referenties van gelijkaardige leveringen voor publieke/private instanties IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/1/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Verzendkosten : EUR 8,00 Het bestek en eventuele plannen kunnen kostenloos elektronisch worden opgevraagd mits verzoek op het adres: Een afdruk van de documenten kan worden afgehaald bij Haviland Intercommunale igsv tijdens de kantooruren, mits betaling van 20,00 EURO - inclusief BTW, uitsluitend met cash geld en mits opgave van BTW nummer. De bijhorende factuur zal onmiddellijk worden opgemaakt. De documenten kunnen ook samen met de bijhorende factuur worden opgestuurd binnen de zes (6) kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek en van de betaling via overschrijving op rekeningnummer van 28,00 EURO - inclusief BTW en verzendkosten. Dit schriftelijke verzoek moet naast naam en adres ook de BTW nummer van de verzoekende vermelden. Indien op het schriftelijke verzoek niet alle gevraagde gegevens zijn vermeld en zolang de som niet op de rekening van Haviland is geboekt, zal er geen bestek worden opgestuurd. Mochten alle vereiste gegevens niet meegedeeld zijn op de tiende (10) kalenderdag voorafgaand aan de dag van het openen van de offertes, zal het eventueel overgemaakte bedrag aan Haviland toekomen als forfaitaire vergoeding voor het bijkomende administratief werk. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/1/ :00 Plaats: Haviland intercommunale IgSv, Zaal 2 - Gelijkvloers, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 GEMEENTEBESTUUR ASSE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Asse Gemeenteplein 1, BE-1730 Asse Contact: De heer Koen Van Elsen Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Ontwikkeling van de Asphaltco-site - Perceel 4: Brandweeruitrusting - Lot 7: Hefbrug werkplaats mecaniciens II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Brandweer ASSE, Asphaltcosite 110 te 1730 Asse II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Ontwikkeling van de Asphaltco-site - Perceel 4: Brandweeruitrusting - Lot 7: Hefbrug werkplaats mecaniciens II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Leveren en plaatsen van een hefbrug met 6 mobiele kolommen voor voertuigen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * Correct ingevulde bankverklaring III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. * Drie referenties van gelijkaardige leveringen voor publieke/private instanties IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/1/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek

4 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 4 Verzendkosten : EUR 8,00 Het bestek en eventuele plannen kunnen kostenloos elektronisch worden opgevraagd mits verzoek op het adres: Een afdruk van de documenten kan worden afgehaald bij Haviland Intercommunale igsv tijdens de kantooruren, mits betaling van 20,00 EURO - inclusief BTW, uitsluitend met cash geld en mits opgave van BTW nummer. De bijhorende factuur zal onmiddellijk worden opgemaakt. De documenten kunnen ook samen met de bijhorende factuur worden opgestuurd binnen de zes (6) kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek en van de betaling via overschrijving op rekeningnummer van 28,00 EURO - inclusief BTW en verzendkosten. Dit schriftelijke verzoek moet naast naam en adres ook de BTW nummer van de verzoekende vermelden. Indien op het schriftelijke verzoek niet alle gevraagde gegevens zijn vermeld en zolang de som niet op de rekening van Haviland is geboekt, zal er geen bestek worden opgestuurd. Mochten alle vereiste gegevens niet meegedeeld zijn op de tiende (10) kalenderdag voorafgaand aan de dag van het openen van de offertes, zal het eventueel overgemaakte bedrag aan Haviland toekomen als forfaitaire vergoeding voor het bijkomende administratief werk. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/1/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/1/ :30 Plaats: Haviland intercommunale IgSv, Zaal 2 - Gelijkvloers, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 AG STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN (AG SO) N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) Lange Gasthuisstraat 15, BE-2000 Antwerpen Contact: Mevrouw Marcelle Huet Tel: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Schoolgebouw Sint-Elisabethstraat 38 A (1) en Greinstraat 15 (2) te 2060 Antwerpen. Interne herinrichtingswerken en totale renovatie turnzaal II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Elisabethstraat 38A en Greinstraat 15 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Schoolgebouw Sint-Elisabethstraat 38 A (1) en Greinstraat 15 (2) te 2060 Antwerpen. Interne herinrichtingswerken en totale renovatie turnzaal II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUr. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: We raden u ten stelligste aan om u te registeren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, recticatieberichten, aanvullende info, enz... IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 10/1/ :00 Plaats: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO), Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 DE ARK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DE ARK Campus Blairon 599, BE-2300 Turnhout Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Vosselaar - Zwartgoorweg huisnrs.9,9a en Beemdenstraat 17,19, bouwen van 4 koopwoningen (nr. VMSW 1290/2007/0838/02) II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Vosselaar, Zwartgoorweg 5-11 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Vosselaar - Zwartgoorweg huisnrs.9,9a en Beemdenstraat 17,19, bouwen van 4 koopwoningen (nr. VMSW 1290/2007/0838/02) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

5 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 5 AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: attes van erkenning D (Bouwwerken), Klasse 4 III.2.3. Vakbekwaamheid: attest van erkenning D (Bouwwerken), Klasse 4 Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 9/1/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen OFWEL: De PAPIEREN aanbestedingsbundel is ENKEL af te halen bij DE ARK na overschrijving van 215,00 euro op rekeningnummer BE en mail naar met vermelding referentienummer, gegevens en BTW-nummer. OFWEL: De DIGITALE aanbestedingsbundel is GRATIS te verkrijgen bij DE ARK na mail naar met vermelding referentienummer, gegevens en BTWnummer en wordt met een WE-transfer doorgestuurd. OPGELET: De digitale bundel is identiek aan de papieren aanbestedingsbundel, bij eventuele twijfel primeert de papieren bundel die in onze kantoren ligt ter inzage. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/1/ :00 Plaats: Turnhout, Campus Blairon 599, Gebouw Pieter Corbeels, 4de verdieping, raadzaal AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 OCMW TIELT-WINGE (BIJGESTAAN DOOR BELFIUS BANK NV) N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT OCMW Tielt-Winge (bijgestaan door Belfius Bank nv) Tiensesteenweg 2, BE-3390 Tielt-Winge Contact: Jeannine Coekaerts (Secretaris) Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT I Res. Zonnedries - Nieuwbouw lokaal dienstencentrum met geïntegreerde grootkeuken, conciërgewoning & 8 assistentiewoningen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: St. Annastraat - St. Barbarastraat te 3390 Tielt-Winge II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: I Residentie Zonnedries Perceel 3: inrichting grootkeuken uitvoeringstermijn: 540 kalenderdagen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie T4 Klasse 2 of overeenstemmend met de inschrijving IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek wordt overgemaakt na overschrijving van 79,50 eur (incl. BTW en verzendkosten) op rekening BE op naam van STABO bcvba met referte 'I Perc 3' of contante betaling of cheque bij afhaling na afspraak. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/01/ :00 Plaats: Sociaal huis OCMW Tielt-Winge, Tiensesteenweg 2 te 3390 Tielt-Winge in de raadszaal op de 2de verdieping. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013

6 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 6 OCMW TIELT-WINGE (BIJGESTAAN DOOR BELFIUS BANK NV) N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT OCMW Tielt-Winge (bijgestaan door Belfius Bank nv) Tiensesteenweg 2, BE-3390 Tielt-Winge Contact: Jeannine Coekaerts (Secretaris) Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT I Res. Zonnedries - Nieuwbouw lokaal dienstencentrum met geïntegreerde grootkeuken, conciërgewoning & 8 assistentiewoningen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: St. Annastraat - St. Barbarastraat te 3390 Tielt-Winge II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: I Residentie Zonnedries Perceel 2: ruwbouw & binnenafwerking met technische installaties, omgevingsaanleg & coördinatieopdracht uitvoeringstermijn: 540 kalenderdagen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie D Klasse 6 of overeenstemmend met de inschrijving IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek wordt overgemaakt na overschrijving van 730,00 eur (incl. BTW en verzendkosten) op rekening BE op naam van AR- TE bcvba met referte 'I Perc 2' of contante betaling of cheque bij afhaling na afspraak. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/01/ :00 Plaats: Sociaal huis OCMW Tielt-Winge, Tiensesteenweg 2 te 3390 Tielt-Winge in de raadszaal op de 2de verdieping. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 OCMW TIELT-WINGE (BIJGESTAAN DOOR BELFIUS BANK NV) N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT OCMW Tielt-Winge (bijgestaan door Belfius Bank nv) Tiensesteenweg 2, BE-3390 Tielt-Winge Contact: Jeannine Coekaerts (Secretaris) Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT I Res. Zonnedries - Nieuwbouw lokaal dienstencentrum met geïntegreerde grootkeuken, conciërgewoning & 8 assistentiewoningen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: St. Annastraat - St. Barbarastraat te 3390 Tielt-Winge II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: I Residentie Zonnedries Perceel 4: lift uitvoeringstermijn: 540 kalenderdagen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie N1 Klasse 1 of overeenstemmend met de inschrijving IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA:

7 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 7 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek wordt overgemaakt na overschrijving van 79,50 eur (incl. BTW en verzendkosten) op rekening BE op naam van STABO bcvba met referte 'I Perc 4' of contante betaling of cheque bij afhaling na afspraak. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/01/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/01/ :30 Plaats: Sociaal huis OCMW Tielt-Winge, Tiensesteenweg 2 te 3390 Tielt-Winge in de raadszaal op de 2de verdieping. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 CORDIUM N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Cordium Gouverneur Roppesingel 133, BE-3500 Hasselt Contact: De heer Alain Bielen Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Herontwikkeling Hoeselt 1 Afbraak van 15 woningen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hoeselt II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Herontwikkeling Hoeselt 1 Afbraak van 15 woningen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De aannemer is erkend om werken van Klasse 1 uit te voeren. III.2.3. Vakbekwaamheid: * Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed. De inschrijver is erkend om werken van categorie G5 (Afbraakwerken) uit te voeren. Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 1 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6/1/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Op de burelen van Cordium, tijdens de kantooruren of op rekeningnummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 8/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 8/1/ :00 Plaats: Cordium - Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION EST N AVIS DE MARCHE

8 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 8 Régie des Bâtiments - Wallonie Région Est Avenue Emile Digneffe, 24, BE-4000 LIEGE Contact: Mlle. Laure DEMARTEAU Tél: Fax: Adresse(s) internet: tile=selectauthentication&extws=wre-2013%2f %2f63e-f02&usertype=supplier&language=fr II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: VOTTEM - CENTRE FERME POUR ILLEGAUX - RUE VISE VOIE 47 - Création d'une aile sécurisée : Installation de système d'interphonie et création d'un nouveau PCI. Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: VOTTEM II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet les travaux, les fournitures, les services, le transport, la main-d'ouvre et tous les moyens nécessaires pour l'exécution de réalisation d'une aile sécurisée au Centre Fermé pour Illégaux de VOTTEM - travaux d'électricités: installation de système d'interphonie et création d'un nouveau PCI. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Classe: Classe 1 : jusqu'à EUR, Catégorie: P1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur (rubrique «Marchés publics / Vente des cahiers des charges»). Le formulaire de commande peut également être demandé à l'adresse suivante : Régie des Bâtiments - Service de publication et de vente des cahiers des charges - à l'attention de M. Thierry VAN GUCHT - Avenue de la Toison d'or, 87 bte Bruxelles - Tél : Fax : Compte bancaire : IBAN BE BIC : PCHQBEBB IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 14/01/ :00 Lieu: Avenue E.Digneffe, 24 Liège Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: publique VI.3. AUTRES INFORMATIONS 1. Les soumissionnaires doivent obligatoirement visiter les lieux où les travaux doivent être exécutés. Les visites guidées auront lieu après rendez-vous préalable avec M. Henri Hendrick, téléphone 04/ , 2. Afin d'éviter la diffusion de données considérées comme sensibles, les documents relatifs au marché (version papier et/ou CD ROM) ne peuvent être obtenues qu'auprès du service de vente de la régie des bâtiments, et ce, à la condition que l'identité de l'acheteur soit clairement mentionnée dans la demande. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 02/12/2013 SOCIÉTÉ RÉGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (SRWT) N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) Avenue Gouverneur Bovesse 96, BE-5100 NAMUR Contact: Jean-Marc VANDENBROUCKE, Administrateur Général Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: CSC TECH Métro Léger de Charleroi - Station Madeleine - Construction d'un pavillon d'accueil des voyageurs Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: CHARLEROI - division Jumet II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: CSC TECH Métro Léger de Charleroi - Station Madeleine - Construction d'un pavillon d'accueil des voyageurs Les travaux comprennent notamment les travaux d'aménagement du guichet d'accueil sécurisé, d'électricité, de ventilation et de conditionnement d'air. II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 66 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. Sous peine d'exclusion de la participation au présent marché, le soumissionnaire fournira la preuve que les causes d'exclusion ne sont pas d'application sur lui, par la production des documents suivants : - les soumissionnaires belges fourniront une attestation du SPF Finances attestant qu'ils sont en règle en matière de cotisations fiscales. - les soumissionnaires étrangers fourniront une attestation émanant de leur pays attestant qu'ils sont en règle en matière de cotisations sociales et fiscales. Conformément à l'article 65 1er, la SRWT vérifiera, pour les soumissionnaires belges : o l'attestation de la Banque Carrefour des Entreprises relative aux situations de liquidation, concordat ou faillite. o l'attestation de l'office National de Sécurité Sociale. Cette vérification sera effectuée via l'application Digiflow (accès sécurisé aux bases de données fédérales). Les documents repris ci-dessus, le cas échéant, doivent être traduits en français par un traducteur juré. Les causes peuvent être prouvées par la production d'un document analogue à ceux demandés. Il est rappelé au soumissionnaire que toute fausse déclaration entraînera ipso facto l'écartement de son offre ou la résolution du contrat à ses dépens. Dans le cas où les documents exigés seraient non conformes, l'offre sera exclue de la suite de la procédure. III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier spécial des charges. III.2.3. Capacité technique: Voir cahier spécial des charges.

9 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 9 SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/01/ :00 Documents payants: Oui, Prix: 150 EUr. Conditions et mode de paiement: Le cahier spécial des charges et ses annexes peuvent être obtenus dans les bureaux de la SRWT de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, moyennant paiement sur place en liquide. Par dérogation, la SRWT peut envoyer le CSC par pli simple à la Poste moyennant le versement préalable de la somme correspondante sur le compte dont la SRWT est titulaire, DEXIA BIC GKCCBEBB - IBAN BE , avec la mention CSC TECH1635 et en avoir averti Mme Martine JANSSENS(Tél.:081/ ). Dans ce cas, la SRWT ne pourra être tenue pour responsable d'un envoi qui ne serait pas parvenu en temps utile. Les documents ne seront plus envoyés par la Poste 7 jours calendrier avant la date d'ouverture, période durant laquelle ils devront obligatoirement être retirés dans nos bureaux. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/01/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 29/01/ :00 Lieu: SRWT - Avenue Gouverneur Bovesse JAMBES Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 02/12/2013 ISBA ASBL N AVIS DE MARCHE ISBA asbl Rue Bertrand, 80, BE-5300 Andenne Contact: A FABRY Tél: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Lot 1 Travaux de gros oeuvre et parachèvements Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ecole Ste-Begge. Rue des Bruyères, 107 à 5300 Bonneville II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Extension et rénovation de l'école de Bonneville. LOT 1: Travaux de gros-oeuvre et parachèvements II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: LOT 1: Travaux de gros-oeuvre et parachèvements Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 2: LOT 2: Electricité Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 3: LOT 3: Sanitaire Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier spécial des charges Voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: Classe 2, D1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/01/ :00 Lieu: Institut Saint-Begge 80, Rue Bertrand 5300 Andenne 3ème étage VI.3. AUTRES Les documents seront adressés par voie électronique, à partir du 04/12/2013, sur simple demande à l'adresse : La fourniture des documents papier fera l'objet d'une facturation à raison de 50,00 Euro ttc à verser sur le compte BE de Dernoncourt Architectes VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2013 ISBA ASBL N

10 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 10 AVIS DE MARCHE ISBA asbl Rue Bertrand, 80, BE-5300 Andenne Contact: A FABRY Tél: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Lot 2 Electricité Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ecole Ste-Begge. Rue des Bruyères, 107 à 5300 Bonneville II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Extension et rénovation de l'école de Bonneville. LOT 2: Electricité II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: LOT 1: Travaux de gros-oeuvre et parachèvements Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 2: LOT 2: Electricité Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 3: LOT 3: Sanitaire Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier spécial des charges Voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: Classe 1, P1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/01/ :00 Lieu: Institut Saint-Begge 80, Rue Bertrand 5300 Andenne 3ème étage VI.3. AUTRES Les documents seront adressés par voie électronique, à partir du 04/12/2013, sur simple demande à l'adresse : La fourniture des documents papier fera l'objet d'une facturation à raison de 40,00 Euro ttc à verser sur le compte BE de Dernoncourt Architectes VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2013 ISBA ASBL N AVIS DE MARCHE ISBA asbl Rue Bertrand, 80, BE-5300 Andenne Contact: A FABRY Tél: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Lot 3 Sanitaire Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ecole Ste-Begge. Rue des Bruyères, 107 à 5300 Bonneville II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Extension et rénovation de l'école de Bonneville. LOT 3: Sanitaire II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: LOT 1: Travaux de gros-oeuvre et parachèvements Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 2: LOT 2: Electricité Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 3: LOT 3: Sanitaire Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE

11 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 11 II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier spécial des charges Voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: Classe 1, D16 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/01/ :00 Lieu: Institut Saint-Begge 80, Rue Bertrand 5300 Andenne 3ème étage VI.3. AUTRES Les documents seront adressés par voie électronique, à partir du 04/12/2013, sur simple demande à l'adresse : La fourniture des documents papier fera l'objet d'une facturation à raison de 40,00 Euro ttc à verser sur le compte BE de Dernoncourt Architectes VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2013 COMMUNE DE LIBIN N AVIS DE MARCHE Commune de Libin Rue du Commerce 14, BE-6890 Libin Contact: Madame Laurence PERREAUX Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Renouvellement de la distribution d'eau Rue Devant-le-Monty à Libin Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux à effectuer dans la présente entreprise comporte : les travaux de terrassement en accotement la réalisation d'une tranchée pour la conduite d'eau la pose d'une conduite d'eau PVC DN 90mm le remblai de la tranchée réalisation de 12 prises en charges pour les raccordements privatifs II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un cas d'exclusions visés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61. Dans le cadre du 5 de l'article 62 de l'a.r. du 15/07/2011, il est à signaler que : 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation d'onss pour le présent marché; 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE). III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation d'entrepreneur en catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: Agréation d'entrepreneur en catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 8/1/2014 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr.

12 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 12 Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Les documents du marché sont gratuits et sont à demander par mail à l'adresse suivante : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/1/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/1/ :30 Lieu: Maison communale, salle du Conseil, 1er étage, Rue du Commerce 14 à 6890 LIBIN VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2013 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO WEST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Oude Gentweg, 75A, BE-8000 BRUGGE Contact: Dhr. Marc Vermeulen - attaché industrieel ingenieur Tel: Fax: Internet adres(sen): tile=selectauthentication&extws=vrw-2014%2f411342%2f63d-f02&usertype=supplier&language=nl AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Gent - Savaanstraat 11/Ketelvest 26 - AC Kouterpoort - Periodiek (halfjaarlijks) reinigen van binnen- en buitenbeglazingen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gent- Savaanstraat 11/Ketelvest 26 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Gent - Savaanstraat 11/Ketelvest 26 - AC Kouterpoort - Periodiek (halfjaarlijks) reinigen van binnen- en buitenbeglazingen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie lastenboek Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/01/ :00 Plaats: Brugge - Oude Gentweg 75a - aanbestedingszaal (gelijkvloers) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 02/12/2013 NV JOFRA BOUW / NV TERRA NOVA INVEST / NV GROEP HUYZENTRUYT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NV Jofra Bouw / NV Terra Nova Invest / NV Groep Huyzentruyt Kweekstraat 13, BE-8770 Ingelmunster Contact: Danny Craeynest Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Kortrijk: Infrastructuurwerken in de verkaveling Molenkouter te Rollegem-over-Leie II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kortrijk: Molenkouter te Rollegem-over-Leie II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Provincie West-Vlaanderen - Stad Kortrijk : Infrastructuurwerken in de verkaveling Molenkouter te Rollegem-Over-Leie (Verkavelaars: NV Jofra Bouw / NV Terra Nova Invest / NV Groep Huyzentruyt) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht:

13 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 13 RSZ-attest III.2.3. Vakbekwaamheid: Attest erkenning Categorie C - klasse 4 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/01/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 150 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Overschrijving op rekening nr. BE van SB Lobelle met vermelding: Kortrijk: Infrastructuurwerken verkaveling Molenkouter te Rollegem IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/01/ :00 Plaats: Trouwzaal van het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Provincie Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat 1, BE-9000 Gent Contact: Mevrouw Sabine Sempels Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Hamme : PTI - Aanleggen van brandweerweg + parkeerplaatsen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Provinciaal Technisch Instituut Hamme, Schoolstraat 8 te 9220 Hamme II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Op de campus van het Provinciaal Technisch Instituut te Hamme dient een nieuwe brandweerweg te worden aangelegd om de geplande nieuwbouw bereikbaar te maken voor de brandweer. Bij de aanleg van de brandweerweg worden eveneens parkeerplaatsen voorzien. De parkeerplaatsen worden ontworpen in grasdallen, zodat het groene karakter van de omgeving behouden blijft. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: verklaring op eer houdende : 1) niet veroordeeld te zijn geweest, bij een rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan voor : a) deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis va het Strafwetboek; b) omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek c) fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 d) witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 2) niet in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden niet te hebben gestaakt of geen gerechtelijk reorganisatie te ondergaan, of in geen vergelijkbare toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 3) geen aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening aanhangig te hebben, geen gerechtelijke reorganisatie te ondergaan en niet het voorwerp te zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 4) niet veroordeeld te zijn geweest, bij een rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 5) bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout te hebben begaan; 6) te hebben voldaan aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 7) in orde te zijn met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek zie bestek Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 1 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/1/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

14 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 14 Prijs: 0.00 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek + bijlagen De aanbestedingsdocumenten zijn digitaal beschikbaar via e-notification en kunnen gratis gedownload worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/1/ :00 Plaats: Provinciehuis, aanbestedingsruimte, Gouvernementstraat 1 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De offertes, al dan niet bezorgd door een koeriersdienst, dienen op voorhand of op de dag van de openingszitting te worden afgegeven aan Eric Torrekens op de 3e verdieping, lokaal 3.13 van het Provinciaal Administratief Centrum, Gouvernementstraat te 9000 Gent. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 PROVINCIALAAT BROEDERS VAN LIEFDE VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Provincialaat Broeders van Liefde vzw Stropstraat 119, BE-9000 Gent Contact: Gialt Latte Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Inrichting gelijkvloers en aanpassing traphal II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Inrichting gelijkvloers blok B en aanpassing traphal II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse 1, categorie D IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/01/ :00 Plaats: Provincialaat Broeders van Liefde vzw Stropstraat Gent AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) Digitaal te verkrijgen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 TMVW SERVICELIJNEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT TMVW servicelijnen Stropstraat 1, BE-9000 Gent Contact: Pynckel Fanny Erica Internet adres(sen): tile=selectauthentication&extws=tmvw+a-ad-all f02&usertype=supplier&language=nl AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Raamovereenkomst voor de levering van diensten m.b.t. het uitvoeren van het onderhoud van diverse voetbalvelden in natuurgras. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De onderhavige opdracht betreft enerzijds het jaarlijks speelklaar maken (regeneratie) van voetbalvelden en anderzijds het wekelijks maaien van de voetbalvelden in natuurgras en dit in diverse regio's:

15 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 15 Perceel 1 - regio West-Vlaanderen: Perceel 2 - regio Oost-Vlaanderen: Perceel 3 - regio Vlaams-Brabant: II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Regio West-Vlaanderen Korte beschrijving: jaarlijks speelklaar maken van voetbalvelden en wekelijks maaien van voetbalvelden (natuurgras) Perceel 2: Regio Oost-Vlaanderen Korte beschrijving: jaarlijks speelklaar maken van voetbalvelden en wekelijks maaien van voetbalvelden (natuurgras) Perceel 3: Regio Vlaams-Brabant Korte beschrijving: jaarlijks speelklaar maken van voetbalvelden en wekelijks maaien van voetbalvelden (natuurgras) AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: conform art. 61 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: - Lijst van referenties, uitgevoerd binnen de laatste drie jaar, waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende hetzelfde seizoen minimum vijf velden in natuurgras heeft onderhouden en gemaaid tot tevredenheid van de opdrachtgever (tevredenheidsattesten voorzien). Deze dienen toegevoegd te worden per perceel waarvoor de inschrijver een offerte indient. - Verklaring die werktuigen, materieel en technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de kwalitatieve uitvoering van de opdracht. Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/01/ :00 Plaats: Stropstraat 1, 9000 Gent AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij: Isabel Galle, 09/ ). Voor technische inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij: Eveline De Pelsmacker 09/ ). VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 02/12/2013 Appel aux candidats SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES (STIB) N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) Rue Royale 76, BE-1000 Bruxelles Contact: Purchasing & Logistics Department Pieter Geyskens Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Accord-cadre pour la livraison de fournitures de bureau en sens large Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: La Région de Bruxelles-Capitale. II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Accord-cadre pour la livraison de fournitures de bureau en sens large. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner la candidature : 1 Une présentation générale de l'entreprise et du groupe dans lequel l'entreprise exécute ses activités. Cette présentation reprendra e.a. l'organigramme de l'entreprise, une description de ses activités ainsi que ses coordonnés et ceux de la personne de contact au sein de l'entreprise. 2 Une déclaration formelle que l'entreprise-candidate est à même d'utiliser dans tous ses contacts avec la STIB soit le français, soit le néerlandais (correspondance, visites, réunions, etc.). 3 Une déclaration sur l'honneur certifiant que l'entreprise candidate ne se trouve pas dans un cas d'exclusion, comme spécifié dans les articles 66 jusque 71 de l'ar du 16/07/2012 et dans laquelle le candidat atteste qu'il répond bien, lors de l'introduction de sa candidature, aux conditions prouvées par les documents suivants : (Attention : les attestations spécifiées ci-dessous ne doivent pas être transmis à ce stade.) - Une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le candidat n'est pas en situation de faillite, ou situation similaire. - Un extrait récent du casier judiciaire. - Une attestation récente émanant de l'administration des Contributions Directes dont il résulte que le candidat est en ordre en matière d'impôts, conformément à l'article 68 de l'ar du 16/07/ Une attestation récente émanant de l'administration de la TVA qui prouve que le candidat est en ordre en matière de taxe. - Une attestation ONSS qui confirme que la société est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et d'existence, conformément à l'article 67 de l'ar du 16/07/2012. Pour les entreprises-candidates étrangères, il s'agit d'attestations équivalentes, délivrées par les autorités compétentes, selon les dispositions légales du pays où l'entreprise est établie. Pour les sociétés belges, la STIB a la possibilité d'obtenir les documents susmentionnés, sur base du numéro d'entreprise, via voie électronique. Les sociétés étrangères doivent indiquer par quel moyen électronique ces documents peuvent être obtenus gratuitement par la STIB, ou alors doivent les communiquer sur simple demande de la STIB. La STIB peut vérifier à tout moment de la procédure de passation de marché, l'exactitude de la déclaration sur l'honneur. Elle contrôlera dans tous les cas l'exactitude de ladite déclaration de l'entreprise dont l'offre est la mieux classée, avant d'attribuer le marché.

16 LUNDI 2 DÉCEMBRE p Dans l'hypothèse où plusieurs entreprises se portent candidates sous la forme d'une société momentanée le statut de leur engagement doit être prouvé par un document officiel. Dans ce cas, tous les membres de la société momentanée doivent répondre ensembles aux conditions de participation. III.2.2. Capacité économique et financière: Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner la candidature : 1 Une déclaration sur l'honneur concernant le chiffre d'affaire total réalisé par l'entreprise-candidate pendant les 3 derniers exercices, ainsi que la partie du chiffre réalisée sur les fournitures faisant l'objet du présent avis de marché. 2 Le bilan et le compte des résultats déposés les deux dernières années (y compris toutes les annexes, les procès-verbaux mentionnant l'approbation des comptes par l'organe compétent de l'entreprise et par un organe de contrôle externe) ou le lien vers le site web sur lequel ces documents peuvent être téléchargés gratuitement. Les entreprises belges doivent uniquement communiquer leur numéro de TVA ou d'entreprise, étant donné que sur base de celui-ci, la STIB peut obtenir les comptes annuels de la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. 3 Si le candidat fait partie d'un groupe, le dernier rapport annuel et financier du groupe ou le lien du site web ou ces documents peuvent être téléchargés gratuitement. 4 Un candidat peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entreprise-candidate. Ces entités devront se porter garantes de tous les engagements qui auront été pris par le candidat et doivent s'engager à accorder leur coopération entière et à mettre tous les moyens nécessaires à disposition de la STIB dans le cadre du présent marché. III.2.3. Capacité technique: Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner la candidature : 1 Une liste des principales livraisons similaires, effectuées par l'entreprise-candidate pendant les cinq dernières années. Pour chacune des références apportées, au minimum les informations suivantes seront renseignées : - une description succincte de l'objet du marché, le volume, la date du début et de la fin du contrat et les coordonnés du client concerné, ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail d'une personne de contact chez ce client. - une attestation de satisfaction, établie et signée par le client et faisant mention de son nom. 2 Une description sommaire du système de contrôle qualité du candidat, le cas échéant accompagnée de normes et de certificats, ainsi que les garanties de qualité et de fourniture offertes par le candidat et une description de la manière dont il solutionne les non-conformités. 3 Un descriptif de la politique de gestion environnementale et sociale du candidat. a) Pour la gestion environnementale : les normes ISO 14000, le règlement européen EMAS (CE) n 761/2001 ou tout autre certification et/ou un descriptif de la politique environnementale de l'entreprise-candidate. b) Pour les critères sociaux : le label SA 8000 ou tout autre certification d'une démarche similaire, voire une déclaration sur l'honneur que le candidat respecte toutes les conventions qui ont servi de base pour le label SA Une déclaration formelle que le candidat accepte, sans formalités spéciales, la visite d'une délégation de la STIB dans ses installations afin de juger de ses capacités techniques et logistiques. 5 La preuve qu'un e-catalogue opérationnel soit disponible pour les commandes, contenant les produits demandés et sur lequel les utilisateurs finaux savent faire leurs commandes online. Ce catalogue doit être compatible OCI (Open Catalog Interface). 6 Une liste des entreprises/clients ou ce e-catalogue est déjà opérationnel avec la mention si oui ou non ceux-ci sont équipés avec une interface vers SAP. 7 La confirmation que le candidat a des informaticiens qui peuvent assurer l'accompagnement de l'interfaçage avec le programme SAP de la STIB. 8?Une déclaration formelle que le candidat pourra, pour certains besoins ponctuels, faire une livraison express. 9 Une déclaration formelle que le candidat est à même d'imprimer et de gérer un stock d'enveloppes personnalisées. 10 Une déclaration formelle que le candidat est d'accord de garantir le stockage et la logistique pour des articles que la STIB impose. Le dossier de candidature devra être structuré suivant l'ordre repris ci-dessus. Pour des raisons opérationnelles, la STIB se réserve le droit de ne pas prendre en considération des candidatures ne respectant pas cette demande. Le dossier en papier ne peut pas contenir des éléments en plastique ou en métal et doit être limité à l'information demandée. En plus de la version papier, le soumissionnaire est invité à envoyer une candidature électronique - stick USB - CD Rom). SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/01/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 13/01/ :16 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 02/12/2013 TOERISME VLAANDEREN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Toerisme Vlaanderen Grasmarkt 61, BE-1000 Brussel Contact: Toerisme Vlaanderen, Dienst Projectontwikkeling Diederik De Bruycker Tel: Internet adres(sen): noticeid=163356https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectauthentication&extws=toerisme+vlaanderen-tvl%2f2013%2f1022%2fpon- F02&userType=SUPPLIER&language=NL AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Raamcontract architect II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Toerisme Vlaanderen heeft een 40-tal domeinen in eigendom. Occasioneel zijn hier herstelwerken, aanpassingswerken, renovatiewerken, kleine nieuwbouwwerken etc. noodzakelijk. Toerisme Vlaanderen wil voor de periode van drie jaar een architect aanduiden voor het opvolgen van deze werken, en dit op afroep. De opdracht omvat architecturale en technische studies alsook de coördinatie van en het toezicht op de uitvoering van de werken. De opdrachtnemer staat in voor een algemene architectuuropdracht, zoals beschreven in de deontologische norm. Bijkomend staat de opdrachtnemer in voor de nodige studies zoals de studie stabiliteit en technieken. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek.

17 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 17 Zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek. Zie bestek. IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 31/01/ :30 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/01/ :30 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 02/12/2013 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING - EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap Keizerslaan 11, BE-1000 Brussel Contact: Pauwels Maries Tel: Fax: Internet adres(sen): tile=selectauthentication&extws=vdab f02&usertype=supplier&language=nl AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk 3 voor werkzoekenden met beperkte kennis Nederlands in Vlaams-Brabant II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De opdrachtnemer staat in voor de intensieve trajectbegeleiding en bemiddeling, met inbegrip van jobhunting en nazorg, en waar nodig sollicitatietraining en attitudetraining voor werkzoekenden met beperkte kennis Nederlands in Vlaams-Brabant II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandeling. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/12/ :30 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 02/12/2013 BPOST N AVIS DE MARCHE bpost centre monnaie, BE-1000 Bruxelles Contact: Dehaes Edwin Leo Tél: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Boîtes aux lettres rouges Type de marché: Fournitures. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Boîtes aux lettres rouges II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: bpost peut, pendant toute la procédure, décider d'exclure un soumissionnaire qui se trouve dans un des cas énumérés à l'article 39de l'arrêté royal du Les candidats doivent remettre : - Annexe 1 : la preuve de leur inscription au registre professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis - Annexe 2 : un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné qui atteste qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes conformément à la législation belge ou du pays dans lequel il est établi - Annexe 3 : une attestation ONSS relative au dernier trimestre de l'année civile écoulée, en prenant comme référence la date de l'ouverture des offres, s'il s'agit d'un soumissionnaire étranger, un document délivré par l'autorité compétente du pays, attestant que le soumissionnaire remplit ses obligations de paiement en matière de sécurité sociale

18 LUNDI 2 DÉCEMBRE p Annexe 4 : un document, délivré par une instance judiciaire ou administrative, attestant que le candidat ne se trouve pas dans une situation de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de concordat judiciaire ou autre situation analogue qui est le résultat d'une procédure similaire existant dans la législation ou réglementation nationale, Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Si un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé faite devant une instance judiciaire ou administrative, un notaire ou une organisation professionnelle compétente dans son pays d'origine. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire devra fournir les renseignements suivants pour les trois dernières années: Annexe 5 : une déclaration concernant le chiffre d'affaire global Annexe 6 : le chiffre d'affaires concernant les travaux/produits/services auxquels se réfère le marché, réalisé au cours des trois derniers exercices Annexe 7 : les informations suivantes (montant en?): o Current liabilities+ long term liabilities dettes courantes + dettes à long termes o Total Liabilities - dettes totales o Sales - chiffres d'affaires o P/R before tax - P/R avant tax Annexe 8 : La capacité économique et financière du soumissionnaire est prouvée par une déclaration sur l'honneur. - du soumissionnaire, et, - si différent du soumissionnaire; de la succursale. Le soumissionnaire délivrera un rapport de commerce récent d'une organisation financière internationale réputée (comme p.e. Graydon, Dun & Bradstreet) pour justifier ceci. III.2.3. Capacité technique: La capacité technique du candidat sera prouvée par : - Annexe 9 : Une documentation concernant la gamme disponible de solutions. - Annexe 10 : Des références de livraisons similaires durant les 3 dernières années, avec mention de leurs destinataires publics ou privés, pour lesquelles ils étaient destinés ainsi que les dates, les noms et les numéros de téléphone des personnes de contact des contrats - Annexe 11: Certifications de qualité détenues tels qu'iso. - Annexe 12: Descriptif de vos départements Recherche & Développement, Services après ventes, processus. Classe: N/A, Catégorie: N/A IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/01/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 02/12/2013 AGENCE WALLONNE À L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS N AVIS DE MARCHE Agence Wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers Place Sainctelette, 2, BE-1080 BRUXELLES Contact: Monsieur Benoît PAQUAY Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 2 Marché public de services portant sur la désignation d'un expert dans le domaine de la communication du projet culturel 'Belgium is design' dans le cadre de la Design Week de Milano Procédure négociée directe avec publicité (PNDAP - voir le point VI.3) Autres informations) Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Belgique et Italie II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché est un marché public de services ayant pour objet la désignation d'un prestataire de service chargé d'élaborer un plan de communication globale du projet 'Belgium is Design' au cours du «Salone Internazionale del Mobile» (foire mondiale pour le design, décoration et le secteur du meuble) qui se déroulera à Milan du 08 au 13 avril II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Seront exclus de la participation au marché, les soumissionnaires qui : * ont fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude et blanchiment de capitaux, * ont fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant leur moralité professionnelle, * sont en état de faillite (ou ont fait aveu de faillite), de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou de toute autre situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales, * ont commis une faute grave en matière professionnelle, * ne sont pas en règle avec leurs obligations sociales, leurs impôts et taxes selon la législation belge ou de leur(s) pays d'établissement, * Se sont gravement rendus coupables de fausses déclarations. Afin de permettre au pouvoir adjudicateur d'opérer la sélection des soumissionnaires, sur base du droit d'accès et de la sélection qualitative visés aux points 4.1 et 4.2 du cahier spécial de charges, les soumissionnaires devront impérativement fournir une déclaration sur l'honneur (suivant le modèle visé dans l'annexe 1 du cahier spécial de charges) dans laquelle ils certifient ne pas se trouver dans les cas d'exclusions visés par les articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 15 juillet Le Pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, vérifier l'exactitude de la déclaration sur l'honneur, par le biais d'une demande écrite adressée au soumissionnaire en vue de la production par celui-ci, dans les délais qui y sont indiqués, des justificatifs suivants : * extrait récent du casier judiciaire (ou document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative du pays où le soumissionnaire est établi) ; * une attestation récente par laquelle le soumissionnaire atteste ne pas se trouver en état de faillite, de liquidation, de cessation de paiement, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle et qu'il n'a commis aucune faute grave en matière professionnelle et ne s'est pas rendu coupable de fausses déclarations ; * une attestation récente de l'o.n.s.s. (ou attestation équivalente pour les soumissionnaires qui ne sont pas établis en Belgique), tant pour leur entreprise que pour les sous-traitants éventuels, établissant que le soumissionnaire et ses sous-traitants sont en règle de cotisations sociales (attestation du dernier trimestre disponible) ; * un document récent émanant du SPF Finances (Ministère des finances) attestant qu'il n'est pas redevable à l'ipp ou à l'impôt des sociétés ; * un document récent de l'administration de la TVA attestant la régularité de sa situation en matière de TVA (déclarations et paiements) ; * une attestation récente prouvant que le soumissionnaire est assuré contre les risques professionnels. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de réception des offres. En application de l'article 61 4, alinéa 2, 2 de l'ar du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur sera tenu, en toutes hypothèses, de vérifier la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution. L'attention du soumissionnaire est, par ailleurs, attirée sur le fait que certains des documents énumérés ci-

19 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 19 dessus pourront faire l'objet d'une vérification par le biais de l'application électronique Digiflow. Le Pouvoir adjudicateur conservera toujours la possibilité de demander aux soumissionnaires d'expliciter les documents présentés ou de les compléter. III.2.2. Capacité économique et financière: Afin d'évaluer la capacité économique et financière des soumissionnaires à exécuter le marché, les soumissionnaires seront tenus de joindre à leur offre une déclaration bancaire appropriée justifiant d'une bonne santé financière. Cette déclaration devra décrire la situation du soumissionnaire par rapport aux exigences spécifiques du marché et mentionner explicitement sa capacité financière à exécuter ledit marché(annexe 2). Le Pouvoir adjudicateur conservera toujours la possibilité de demander aux soumissionnaires d'expliciter les documents présentés ou de les compléter. III.2.3. Capacité technique: Afin d'évaluer la capacité technique des soumissionnaires à exécuter le marché, ceux-ci seront tenus de joindre à leur offre les documents suivants: * une liste des principaux services effectués en relation avec l'objet du marché (services de prestation de communication dans le secteur du design au minimum au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (art.72, 7 de l'arrêté royal du l'arrêté royal du 15 juillet 2011) ; Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou à défaut, une simple déclaration du prestataire de services ; * le Curriculum vitae du soumissionnaire et des éventuels collaborateurs attestant leur expérience professionnelle (Articles 68 et 72, 3 de l'arrêté royal du l'arrêté royal du 15 juillet 2011). Les soumissionnaires devront disposer d'une très bonne expérience (minimum 2 ans) dans la communication du secteur du design en Belgique et en Italie. Le Pouvoir adjudicateur conservera toujours la possibilité de demander aux soumissionnaires d'expliciter les documents présentés ou de les compléter. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère : Pertinence de la Méthodologie de travail, Poids: 50 Critère : Montant global des honoraires HTVA, Poids: 50 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16/12/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/12/ :00 VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le présent avis rectificatif n 2 porte sur la modification de l'avis de marché au point II.2.1. intitulé "Quantité ou étendue globale", valeur estimée hors TVA du marché. L'avis initial a été publié sur la plate forme e-notification en date du 21/11/2013 sous le n Cet avis rectificatif n 2 remplace l'avis initial publié le 21/11/2013 et l'avis rectificatif n 1 publié en date du 22/11/2013 sous le n sur le portail des avis de marché dont l'adresse est la suivante: Le présent marché sera conclu pour une durée débutant à dater de la notification de l'approbation de l'offre au soumissionnaire retenu jusqu'au 30/06/2014. Le présent marché fait l'objet d'une procédure négociée directe avec publicité en exécution de l'article 26, 2, 1, d) de la loi du 15 juin VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 02/12/2013 COMMUNE DE FOREST N AVIS DE MARCHE Commune de Forest Rue du Curé, 2, BE-1190 Forest Contact: Monsieur Michel Hemerijck Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Invitation à remettre offre - Acquisition de véhicules - procédure négociée directe avec publicité Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Service Travaux Publics, Chaussée de Bruxelles, 112 à 1190 Forest II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Acquisition de véhicules II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Acquisition de deux camionnettes pour le service de la forge Description succincte: Acquisition de deux camionnettes pour le service de la forge Lot 2: Camionnette pour le service travaux publics Description succincte: Camionnette pour le service travaux publics Lot 3: Camionnette pour le service Voirie Description succincte: Camionnette pour le service Voirie Lot 4: Acquisition d'un pick-up 4X4 pour le service plantations Description succincte: Acquisition d'un pick-up 4X4 pour le service plantations II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: quatres camionnettes et un pick-up SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: procédure négociée directe avec publicité Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le

20 LUNDI 2 DÉCEMBRE p. 20 document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/12/2013 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Paiement au guichet de la recette communale ou par virement sur le compte IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/12/ :00 Lieu: Maison communale, salle du collège, 1er étage VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2013 STAD ANTWERPEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: De heer Osman Kolcakovic Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Uitnodiging tot indienen offerte - Restauratie van natuursteen en smeedwerk en stabiele heropbouw - Middelheimmuseum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Oostelijke toegangsportiek Middelheimmuseum II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Restauratie van natuursteen en smeedwerk en stabiele heropbouw - Middelheimmuseum II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Niet van toepassing. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: D23 (Restauratie door ambachtslieden), Klasse 1 Een erkenning is voor deze opdracht niet vereist, indien de ingediende offerte lager is dan euro excl. btw. IV.1. TYPE PROCEDURE: Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 50 Criterium 2: De visie op het project, Weging: 50 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/1/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/1/ :30 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2013 INTERCOMMUNALE SLIB EN VUILVERWIJDERING ANTWERPSE GEMEENTEN (ISVAG) N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG) Boomsesteenweg 1000, BE-2610 Wilrijk Contact: Mevrouw Andrea Schonken Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Oproep tot kandidaatstelling - Evaluatie & Actualisatie Toekomststudie ISVAG II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG), Boomsesteenweg 1000 te 2610 Wilrijk II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 19 DECEMBER 2014 N. 307 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 529424 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Brussels Instituut voor

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 N. 296 Adjudication publique ANDERLECHT MOULART SCFS N. 526135 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Anderlecht Moulart SCFS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 N. 43 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 503986 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 N. 231 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNINGSDIENSTEN-DIE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 19 MARS 2015 N. 69 Adjudication publique DG ETABLISSEMENTS PÉNITENTIARES N. 506942 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 27 JUILLET 2013 N. 191 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012 N. 280 Openbare aanbesteding GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526403 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 28 MARS 2013 N. 77 Adjudication publique PLUSARCHITECTEN N. 506297 plusarchitecten Guido Gezellelaan 16, BE-16 Roeselare Contact: D'hont Patrick Tel: +32

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 6 JULI 2015 N. 169 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 517643 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7, BE-1000

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 14 JANUARI 2012 N. 12 Openbare aanbesteding INFRABEL - I-I (TR) N. 500717 - NUTSSECTOREN INFRABEL - I-I (TR) Marcel Broodthaersplein 2, BE-1060 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 N. 290 Openbare aanbesteding UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 527244 Université de Mons (UMons) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact:

Nadere informatie

Computer-aided design (CAD) software package

Computer-aided design (CAD) software package Computer-aided design (CAD) software package Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34753885.aspx Ekstern udbuds ID 95187-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie