BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE DINSDAG 9 NOVEMBER 2010 MARDI 9 NOVEMBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication : L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante : Fréquence de publication : Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 34080 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles : Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Programma s, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : De Baer Mathieu Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75682 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : LEOPOLDSBURG - Kamp Beverlo - Bouwen van Fighting In Built Up Area oefencomplex: drie ruwbouwen en een straat. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : LEOPOLDSBURG - Kamp Beverlo - Bouwen van Fighting In Built Up Area oefencomplex: drie ruwbouwen en een straat. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Bouwen van militaire gebouwen en installaties Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-I/P-0IP063-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS esender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 12/10/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-I/P Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Programmes, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : De Baer Mathieu Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75682 I.2) Type d organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice : LEOPOLDSBURG Camp de Beverlo Construction de complexe d exercice «Fighting in Built Up Area» : trois bâtiments de gros-œuvre et une rue. II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions : LEOPOLDSBURG Camp de Beverlo Construction de complexe d exercice «Fighting in Built Up Area» : trois bâtiments de gros-œuvre et une rue. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Travaux de construction de bâtiments et d installations militaires Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice : MRMP-I/P-0IP063-F02_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS esender. Login : BE001 Référence de l avis : IV.2.4) Date d envoi de l avis original : 12/10/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique : Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant.

4 34082 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.4) Overige nadere inlichtingen : Het grondonderzoek werd gepubliceerd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 08/11/2010 VI.4) Autres informations complementaires : L analyse de sol était publiée VI.5) Date d envoi du présent avis : 08/11/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) : Budget en Beheerscontrole, t.a.v. Dhr. R. Massant Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=78303 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) : Budget en Beheerscontrole - Aankoopdienst, t.a.v. Dhr. F. Verdinne Tel , fax Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) : Budget en Beheerscontrole - Aankoopdienst, t.a.v. Dhr. F. Verdinne Tel , fax Internetadres : previewnotice.do?noticeid=78303 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Economische en financiële zaken. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Budget et Contrôle de Gestion, à l attention de M. R. Massant Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=78303 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Budget et Contrôle de Gestion - Service Achat, à l attention de M. F. Verdinne Tél , fax Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Budget et Contrôle de Gestion - Service Achat, à l attention de M. F. Verdinne Tél , fax Adresse internet : previewnotice.do?noticeid=78303 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Affaires économiques et financières. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 2010/S2/D29/SIGNALISATION II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Brussel NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Aankoop, levering en installatie van binnensignalisatie in de gebouwen NG en WTC3 van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Signaleringsborden en aanverwante artikelen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : inrichting van 2 gebouwen (totaal van 20 verdiepingen) met verschillende soorten signalisatie Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht bedraagt 5 % van het totaal bedrag, excl. BTW, van de opdracht. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental EUR. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie punt van het bijzonder bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : voldaan : Zie punt van het bijzonder bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : voldaan : Zie punt van het bijzonder bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FOD ECO-10D29-F02_0 Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2010/S2/D29/SIGNALISATION II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Bruxelles Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Achat, la livraison et l installation de signalisation interne dans les bâtiments NG et WTC3 du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Panneaux de signalisation et articles connexes II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : installation de différents types de signalisation dans 2 bâtiments (total de 20 étages) Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixéà5 % du montant estimé du marché, hors TVA. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d euros supérieure. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir point du cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir point du cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir point du cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : FOD ECO-10D29-F02_0

6 34084 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 24/11/2010; tijdstip : 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 13/12/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 13/12/2010; tijdstip : 10:00 Plaats :, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare sessie Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres : VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/11/2010 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 24/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 13/12/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 13/12/2010; heure : 10:00 Lieu :, SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Rue du Progrès 50à 1210 Bruxelles Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres : Session publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet : VI.5) Date d envoi du présent avis : 05/11/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : De Post NV, Muntcentrum, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Forton Didier Tel Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : La Poste SA, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Forton Didier Tél Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - De Post De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Raamovereenkomst voor werken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : België NUTS-code : BEZZZ - Extra-Regio II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Looptijd van de raamovereenkomst : 4 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Aanvraag tot kandidatuur voor het uitvoeren van werkzaamheden betreffende de activiteiten van facility management: - Uitvoering van binnen- en buitenschilderwerken - Algemene of gespecialiseerde aannemer - Binnen- en buitenschrijnwerken II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Bouwwerkzaamheden II.1.8) Verdeling in percelen : II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/01/2011; voltooiing : 31/12/2011 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zien bijzonder bestek opdracht voor aanneming van werken III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. Bijzonder bestek inzake voor gunning van de opdracht voor anneming van werken III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Een bewijs van hun inschrijving in het professioneel of handelsregister overeenkomstig de regelgeving voorzien door de wetgeving van het land waar hij gevestigd is - een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waaruit blijkt dat de inschrijver in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen - een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn belastingen en taksen, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - La Poste Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Contrat cadre pour réalisation de travaux II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution, par quelque moyen que ce soit, d un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Lieu principal d exécution : Belgique Code NUTS : BEZZZ - Extra-Regio II.1.3) L avis implique : L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Informations sur l accord-cadre : Durée de l accord cadre : 4 année(s) II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Appel à candidature pour la réalisation de travaux relatifs aux activités de facility management: Sous-catégorie & périmètre concerné -Réalisation de travaux de peinture intérieure ou extérieure - Entrepreneur général ou spécialisé - Travaux de menuiserie intérieure et extérieure II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Travaux de construction II.1.8) Division en lots : non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : a compter du : 01/01/2011; jusqu au : 31/12/2011 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés: Voir cahier spécial des charges pour l attribution du marché pour exécution des travaux généraux III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : oui. Cahier spécial des charges pour l attribution du marché pour exécution des travaux généraux III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les candidats doivent remettre : - la preuve de leur inscription professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la légistlation du pays où ils sont établis - un certificat délivré par l autorité compétente du pays, dont il résulte que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale - un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné qui atteste qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes conformément à la législation belge ou du pays dans lequel il est établi

8 34086 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.2) Economische en financiële draagkracht : voldaan : Een bewijs van verzekering tegen beroepreisico s III.2.4) Voorbehouden opdrachten : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 03/12/2010; tijdstip : 17:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen Informaties over lastenboek(en)/document(en) Lastboek op aanvraag bij VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 8/11/2010 III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La preuve d une assurance des risques professionnelles III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 03/12/2010; heure : 17:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Cahier des charges disponibles après dépôt de la candidature auprès du pouvoir adjudicateur. VI.5) Date d envoi du présent avis : 8/11/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : De Post NV, Muntcentrum, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Forton Didier Tel Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : La Poste SA, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Forton Didier Tél Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - De Post De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Raamovereenkomst voor diensten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening : België NUTS-code : BEZZZ - Extra-Regio II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Looptijd van de raamovereenkomst : 4 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Aanvraag tot kandidatuur voor de implementatie van diensten in verband met de activiteiten van facility management: Subcategorie en betrokken perimeter - Diensten en werken elektriciteit - Herstellen van alle soorten sloten: deuren, brandkasten. ; - Water- en gasleidingdiensten; - Diensten voor het reinigen van de riolering en het leegmaken van septische putten; - Glazenmakerswerken II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Reparatie- en onderhoudsdiensten II.1.8) Verdeling in percelen : II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/01/2011; voltooiing : 31/12/2011 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Een bewijs van hun inschrijving in het professioneel of handelsregister overeenkomstig de regelgeving voorzien door de wetgeving van het land waar hij gevestigd is - een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waaruit blijkt dat de inschrijver in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - La Poste Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Contrat cadre pour services II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Lieu principal de prestation : Belgique Code NUTS : BEZZZ - Extra-Regio II.1.3) L avis implique : L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Informations sur l accord-cadre : Durée de l accord cadre : 4 année(s) II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Appel à candidature pour la réalisation de services dans le cadre des activités de facility management: Sous-catégorie & périmètre concerné -Services et travaux électrique -Services de dépannage serrureries de tous types : portes, coffresforts,. -Services de plomberie eau & gaz -Services de nettoyage des égouttages et vidange des fossesseptiques -Service de vitrerie II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Services de réparation et d entretien II.1.8) Division en lots : non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : a compter du : 01/01/2011; jusqu au : 31/12/2011 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les candidats doivent remettre : - la preuve de leur inscription professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la légistlation du pays où ils sont établis - un certificat délivré par l autorité compétente du pays, dont il résulte que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale

10 34088 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn belastingen en taksen, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 03/12/2010; tijdstip : 17:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen Informaties over lastenboek(en)/document(en) Lastboek op aanvraag bij VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 8/11/ un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné qui atteste qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes conformément à la législation belge ou du pays dans lequel il est établi III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 03/12/2010; heure : 17:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Cahier des charges disponibles après dépôt de la candidature auprès du pouvoir adjudicateur. VI.5) Date d envoi du présent avis : 8/11/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : De Post NV, Muntcentrum, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Forton Didier Tel Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : La Poste SA, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Forton Didier Tél Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - De Post De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Raamovereenkomst voor levering II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Belangrijkste plaats van levering : België NUTS-code : BEZZZ - Extra-Regio II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Looptijd van de raamovereenkomst : 4 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Aanvraag tot kandidatuur voor levering in verband met de activiteiten van facility management: Subcategorie en betrokken perimeter - Verbruiksgoederen - Diverse in de handel verkrijgbare of speciaal voor de klant vervaardigde plastic onderdelen - Sloten - Verf en verfbenodigdheden - Hout - Metaal - Buitenschrijnwerk - Elektrische benodigdheden II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten II.1.8) Verdeling in percelen : II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/01/2011; voltooiing : 31/12/2011 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Een bewijs van hun inschrijving in het professioneel of handelsregister overeenkomstig de regelgeving voorzien door de wetgeving van het land waar hij gevestigd is Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - La Poste Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Contrat cadre pour fourniture II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : Belgique Code NUTS : BEZZZ - Extra-Regio II.1.3) L avis implique : L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Informations sur l accord-cadre : Durée de l accord cadre : 4 année(s) II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Appel à candidature pour les fournitures diverses relatives aux activités de Facility Management Sous-catégorie & périmètre concerné -Consommables -Pièces plastiques diverses -Serrurerie -Peintures et accessoires de peinture -Bois -Métal -Menuiseries extérieures -Fourniture électrique II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l exclusion de l éclairage) et produits de nettoyage II.1.8) Division en lots : non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : a compter du : 01/01/2011; jusqu au : 31/12/2011 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les candidats doivent remettre : - la preuve de leur inscription professionnel ou du commerce conformément aux conditions prévues par la légistlation du pays où ils sont établis

12 34090 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waaruit blijkt dat de inschrijver in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen - een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn belastingen en taksen, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 03/12/2010; tijdstip : 17:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen Informaties over lastenboek(en)/document(en) Lastboek op aanvraag bij VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 8/11/ un certificat délivré par l autorité compétente du pays, dont il résulte que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale - un certificat délivré par l autorité compétente du pays concerné qui atteste qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes conformément à la législation belge ou du pays dans lequel il est établi III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 03/12/2010; heure : 17:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Cahier des charges disponibles après dépôt de la candidature auprès du pouvoir adjudicateur. VI.5) Date d envoi du présent avis : 8/11/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Infrabel NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) : TUC RAIL NV, t.a.v. S. Naveau Tel N Avis d attribution de marché - Secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Infrabel SA, rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : TUC RAIL SA, à l attention de S. Naveau Tél

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=76331 I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : TR : Dendermonde: Londerzeel B13, Zele B7.9, Lokeren B5, St-Niklaas B4, Puurs B19, Willebroek B4 : werken seininrichting en VVDK II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Dendermonde, Londerzeel, Lokeren, Zele, Sint-Niklaas, Puurs, Willebroek NUTS-code : BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen II.1.3) De aankondiging betreft : de sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Seininrichtingswerken en de werken verlichting, verwarming en drijfkracht, nodig voor de concentratie van de volgende installaties gelegen in de zone Noordwest van Infrabel, in het kader van de nieuwe EBP-PLP-post van Dendermonde (nieuwe Block 19): Moderniseringswerken en overname van de seininrichtingsinstallaties van: - L.53 Blok 13 in het station Londerzeel; - L.54 Blok 19 in het station Puurs, Blok 4 in het station Willebroek; - L.57 Blok 7.9 in het station Zele; - L.59 Blok B.5 in het station Lokeren, Blok 4 in het station Sint-Niklaas. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Werkzaamheden voor spoorseinen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.2) Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht(en) : EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : I-AR3-TR F06_0 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse du profil d acheteur : publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=76331 I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice : - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par l entité adjudicatrice : TR : Termonde: Londerzeel B13, Zele B7.9, Lokeren B5, St-Nicolas B4, Puurs B19, Willebroek B4: travaux de signalisation et ECFM II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution : Termonde, Londerzeel, Lokeren, Zele, Saint-Nicolas, Puurs, Willebroek Code NUTS : BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen II.1.3) L avis implique : la conclusion d un accord-cadre. II.1.4) Description succinte du marché ou des acquisitions : Travaux de signalisation et travaux d éclairage, le chauffage et la force motrice, nécessaires pour la concentration des installations suivantes, situées dans la zone Nord-Ouest d Infrabel, dans le cadre du nouveau poste EBP-PLP de Termonde (nouveau Bloc 19) : Travaux de modernisation et reprise des installations de signalisation de : - L.53 Bloc 13 à la gare de Londerzeel; - L.54 Bloc 19 à la gare de Puurs, Bloc 4 à la gare de Willebroek ; - L.57 Bloc 7.9 à la gare de Zele ; - L.59 Bloc B.5 à la gare de Lokeren, Bloc 4 à la gare de Saint-Nicolas. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Travaux de signalisation ferroviaire II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.2) Valeur totale finale du(des) marché(s) II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) passés : EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l entité adjudicatrice : I-AR3-TR F06_0

14 34092 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 15/05/2010 Afdeling V. Gunning van een opdracht V.1) Gunning en waarde van de opdracht. Opdracht nr. : 1 Benaming : TR : Dendermonde: Londerzeel B13, Zele B7.9, Lokeren B5, St-Niklaas B4, Puurs B19, Willebroek B4 : werken seininrichting en VVDK V.1.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 19/10/2010 V.1.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.1.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : THV Van Den Berg - Engema - Louis Stevens&Co, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, België V.1.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Totale definitieve waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) V.1.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de marché : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S de 15/05/2010 Section V. Attribution de marché V.1) Attribution et valeur du marché. Marché n o :1 Intitulé : TR : Termonde: Londerzeel B13, Zele B7.9, Lokeren B5, St-Nicolas B4, Puurs B19, Willebroek B4: travaux de signalisation et ECFM V.1.1) Date de la décision d attribution du marché : 19/10/2010 V.1.2) Nombre d offres reçues : 2 V.1.3) Nom et adresse de l opérateur auquel le marché a été attribué : SM Van Den Berg - Engema - Louis Stevens&Co, Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle, Belgique V.1.4) Informations sur le montant du marché : Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.) V.1.5) Le marché est susceptible d être sous-traité : non. V.2) Gunning en waarde van de opdracht - Verplichte, niet voor publicatie bestemd zijnde informatie. Opdracht nr. : 1 Benaming : TR : Dendermonde: Londerzeel B13, Zele B7.9, Lokeren B5, St-Niklaas B4, Puurs B19, Willebroek B4 : werken seininrichting en VVDK V.2.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : V.2.6) Gunningscriteria : Laagste prijs. V.2.7) De opdracht is gegund aan een inschrijver die een variant voorstelde : V.2.8) Er zijn inschrijvingen afgewezen, omdat zij abnormaal laag waren : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Beroepsprocedures. VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres : VI.3.2) Instellen van beroep. Precieze termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 kalenderdagen na het betekenen van de beslissing VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 08/11/2010 V.2) Attribution et valeur du marché - Renseignements obligatoires non destinés à la publication. Marché n o :1 Intitulé : TR : Termonde: Londerzeel B13, Zele B7.9, Lokeren B5, St-Nicolas B4, Puurs B19, Willebroek B4: travaux de signalisation et ECFM V.2.3) Nom et adresse de l opérateur auquel le marché a été attribué : V.2.6) Critère d attribution : Prix le plus bas. V.2.7) Le marché a été attribué àun soumissionnaire qui offrait une variante : non. V.2.8) Des offres n ont pas été retenues parce qu elles était anormablement basses : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Procédures de recours. VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet : VI.3.2) Introduction des recours. Précisions concernant les délais d introduction des recours : 60 jours calendrier après la notification de la décision VI.4) Date d envoi du présent avis : 08/11/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Infrabel - Direction Infrastructure, Rue des Guillemins 26/71, 4000 Liège, Belgique, à l attention de Monsieur O. Philippe, chef de service ff Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Infrabel - Direction Infrastructure, Rue des Guillemins 26/71, 4000 Liège, Belgique, à l attention de Madame I. Streel, architecte Tél , fax Adresse internet : Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Infrabel - Direction Infrastructure, Rue des Guillemins 26/71, 4000 Liège, Belgique Point(s) de contact : Secrétariat, à l attention de Secrétariat Tél , fax Adresse internet : Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice : - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Cahier spécial des charges n 57/54/4/10/112. Liège- Démolition et reconstruction du bâtiment S4, rue E. Solvay - Création du nouveau centre administratif et technique d Infrabel Espace Solvay - Lot n 1 : gros oeuvre - Lot n 2 : finitions et équipements. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution : Liège Code NUTS : BE33 - Prov. Liège II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Cahier spécial des charges n 57/54/4/10/112. Liège- Démolition et reconstruction du bâtiment S4, rue E. Solvay - Création du nouveau centre administratif et technique d Infrabel Espace Solvay - Lot n 1 : gros oeuvre - Lot n 2: finitions et équipements. Il s agit de la construction d un nouvel immeuble, comprenant deux ailes : une à front de voirie et l autre parallèle aux voies ferrées. L aile à front de voirie comporte quatre étages, celle le long des voies trois. Le lot n 1 comprend le gros oeuvre fermé : terrassements, forage de puits géothermiques, construction de la structure, revêtement des façades, toitures et châssis. Le lot n 2 comprend les techniques spéciales (chauffage par pompe à chaleur à géothermie, ventilation, électricité, ascenseurs...) et les finitions intérieures (revêtements de sol, peintures, cloisons, portes et châssis intérieurs...).

16 34094 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Travaux de construction de bâtiments II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : oui. Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots. Informations sur les lots Lot n o :1 Titre:Lot1-Grosoeuvre 1) Description succincte : Gros oeuvre fermé : terrassements, forage de puits géothermiques, construction de la structure, revêtement des façades, toitures et châssis. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Travaux de construction de bâtiments Objet supplémentaire : Travaux de gros œuvre 5) Informations complémentaires sur les lots : Délai d exécution = 189 jours calendrier. Lot n o :2 Titre : Lot 2 - Finitions et équipements 1) Description succincte : Techniques spéciales (chauffage par pompe à chaleur à géothermie, ventilation, électricité, ascenseurs...) et les finitions intérieures (revêtements de sol, peintures, cloisons, portes et châssis intérieurs...). 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Travaux de construction de bâtiments 5) Informations complémentaires sur les lots : Délai d exécution = 150 jours calendrier. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Voir point II.1.5. II.2.2) Options : non. (suite Section II. Objet du marché) Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement, correspondant à 5 % du montant de l offre, est exigé. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Lot n 1 : classe 7 ou supérieure, catégorie D. Lot n 2 : classe 8 ou supérieure, catégorie D. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d attribution : IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 57/54/4/10/112 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 28/11/2010 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 29/11/2010 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Non IV.3.7) Modalités d ouverture des offres : date : 29/11/2010 Lieu :, Infrabel - Direction Infrastructure - Rue des Guillemins 26/71 (septième étage, local 711), à 4000 Liège. Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres : Oui Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations Les firmes sont invitées à préciser si elles introduisent une candidature pour un (préciser lequel) ou les deux lots. Voir point II.1.8. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet : VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : Le délai d introduction des recours est de 60 jours calendrier à compter à partir du jour suivant celui de la notification de la décision. VI.5) Date d envoi du présent avis : 8/11/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Federale Politie Directie van de Aankopen, Kroonlaan, 145b, 1050 Brussel, België Contactpunt(en) : DERIDDER Delphine Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=78330 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Police Fédérale Direction des Achats, Avenue de la Couronne 145b, 1050 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : DERIDDER Delphine Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse du profil d acheteur : procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=78330 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

18 34096 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Openbare orde en veiligheid. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Open overeenkomst voor de aankoop van LCD aankondigingsbeeldschermen ten voordele van de federale politie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Belangrijkste plaats van levering : Zie punt 8.2 van het bestek II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Open overeenkomst voor de aankoop van LCD aankondigingsbeeldschermen ten voordele van de federale politie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Beeldschermen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Zie punt 1.2 van het bestek Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie punt 6 en punt 12.1 van het bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie punt 11 van het bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : Zie punt 5.4 van het bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie punt 5.4 van het bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : voldaan : Zie punt 5.4 van het bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : voldaan : Zie punt 5.4 van het bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Ordre et sécurité publics. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché ouvert relatif à l acquisition d écrans plats d affichage au profit de la police fédérale II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : Voir point 8.2 du CSCh II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Marché ouvert relatif à l acquisition d écrans plats d affichage au profit de la police fédérale II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Écrans de visualisation II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Voir point 1.2 du CSCh Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir point 6 et point 12.1 du CSCh III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir point 11 du CSCh III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché : Voir point 5.4 du CSCh III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir point 5.4 du CSCh III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir point 5.4 du CSCh III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir point 5.4 du CSCh Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : POL-DGS/DSA 2010 R3 585-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 28/02/2011 IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats :, Zie punt van het bestek Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : Dringende procedure VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/11/2010 IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : POL-DGS/DSA 2010 R3 585-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 16/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Jusqu au : 28/02/2011 IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 10:00 Lieu :, Voir point du CSCh Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Procédure urgente VI.5) Date d envoi du présent avis : 05/11/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Regie der Gebouwen - Brusselse Buitendiensten - Directie Brussel I, Jourdanstraat 95 bus 2, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, t.a.v. De heer ir. F. Tavernier - Adviseur Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=78305 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Regie der Gebouwen Brusselse Buitendiensten I Beheer Koninklijk Paleis, Brederodestraat 13, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, t.a.v. De heer COSYNS B. Technisch assistent Tel , fax N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Régie des Bâtiments - Services Extérieurs Bruxellois - Direction Bruxelles I, Rue Jourdan 95 bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, à l attention de Monsieur ir. F. Tavernier - Conseiller Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=78305 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Régie des Bâtiments Services Extérieurs Bruxellois I Gestion Palais Royal, Rue Bréderode 13, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, à l attention de Monsieur COSYNS B. Assistant technique Tél , fax

20 34098 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Regie der Gebouwen Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, t.a.v. Dhr Van Gucht T. Tel , fax Internetadres : Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Brussel - Koninklijk Paleis - Onderhoud en heropfrissingswerken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Brussel NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Onderhoud en heropfrissingswerken - telefooncentrale II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Schilderwerk Bijkomende opdracht : Decoratiewerkzaamheden Bijkomende opdracht : Revisie- en opknapwerkzaamheden II.1.8) Verdeling in percelen : II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 40 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bijzonder bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bijzonder bestek Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Régie des Bâtiments Service de Publication et de Vente des Cahiers des chargesle Cahier des charges peut être téléchargé gratuitement à l adresse Internet mentionnée au point I.1) «Adresse du profil d acheteur» du présent avis ou commandé au Service de Publication et de Vente des Cahiers des charges de la Régie des Bâtiments au moyen du bon de commande disponible sur (rubrique «Marchés publics / Vente des cahiers des charges») à renvoyer à l adresse suivante, Avenue de la Toison d Or, 87 bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, à l attention de Mr. Van Gucht T Tél , fax Adresse internet : Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Bruxelles - Palais Royal - Entretien et travaux de rafraîchissement II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution : Bruxelles Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Entretien et travaux de rafraîchissement central téléphonique II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Travaux de peinture Objet supplémentaire : Travaux de décoration Objet supplémentaire : Travaux de remise en état et de remise à neuf II.1.8) Division en lots : non. II.3) Délai d exécution ou durée dumarché : 40 jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir cahier spécial des charges

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie