BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36, BE-1000 Brussel Contact: De heer Steven Ducatteeuw Tel: Fax: Internet adres(sen): Deurne Renovatie campus Ruggeveld CAP II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Domein GO! ANTWERPEN Deurne, RUGGEVELDLAAN 471 te 2100 ANTWERPEN Deurne II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Deurne Renovatie campus Ruggeveld CAP II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: a.getuigschrift van erkenning als aannemer b Uittreksel uit het strafregister van de onderneming (van de Federale Overheidsdienst Justitie) c.een attest niet-failissement van de griffie van de Rechtbank van Koophandel. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver dit attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. d. RSZ-attest Door zijn inschrijving verklaart de inschrijver dat hij in orde is met zijn sociale verplichtingen. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * De inschrijver dient het bewijs te leveren dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen door volgende getuigschriften voor te leggen: - een model 276 c2 uitgereikt door de ontvanger van de Directe belastingen * 1) Een passende bankverklaring (volgens model in bestek) 2) Het bewijs dat hij zijn verplichtingen inzake belastingen is nagekomen door middel van een recent attest uitgereikt door de administratie der directe belastingen - voor België formulier model 276C2 of gelijkwaardig voor andere EU-lidstaat. Zie financiele draagkracht III.2.3. Vakbekwaamheid: 1) Een referentielijst van 3 uitgevoerde en voltooide bouwwerken over de laatste 5 jaren die qua aard en omvang overeenstemmen met de huidige opdracht. 2) 3 getuigschriften/attesten ondertekend door de opdrachtgever/bouwheer welke minimaal vermelden : a)het bedrag van de werken b)de plaats van de uitvoering der werken en de aanbestedende overheid c)tijdstip van de uitvoering d)of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels van de kunst (+ handtekening van de aanbestedende overheid) e)naam en adres van de uitvoerder/opdrachtnemer 3) Statistiek van arbeidsongevallen van uw bedrijf over de afgelopen laatste drie kalenderjaren of verzekeringsjaren. zie technische bekwaamheid Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: * De documenten zijn gratis af te halen via e-procurement (digitaal platform : e-notification) Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om de offertes elektronisch in te dienen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/5/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 12/5/ :00 Plaats: Thonissenlaan 58, 3500 Hasselt (in het kantoor van de voorzitter) AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: De inschrijver dient ter plekke het gebouw te komen inschatten. Voor een afspraak kan de inschrijver contact opnemen met de architect op het nummer of mail: Tevens dient bij het plaatsbezoek het document in bijlage (bewijs van plaatsbezoek) te worden afgetekend door de architect. Het origineel bewijs hiervan dient bij de inschrijving te worden gevoegd. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.

2 MERCREDI 1 AVRIL p. 2 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING - EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap Keizerslaan 11, BE-1000 Brussel Contact: Vansteenbrugge Marijke Anna Tel: Fax: Internet adres(sen): Onderhoud, controle en herstelling van klimaatregelingssystemen en koelinstallaties bij VDAB - vestigingen in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoud, controle en herstelling van klimaatregelingssystemen en koelinstallaties bij VDAB - vestigingen in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure legt de inschrijver een impliciete verklaring op erewoord af dat hij zich niet in één of meerdere van de uitsluitingsgevallen bevindt. De inschrijver draagt eveneens de verantwoordelijkheid dat ook zijn eventuele onderaannemers aan deze voorwaarden voldoen. De VDAB zal de juistheid nagaan van deze impliciete verklaring op eer in hoofde van de inschrijver alvorens de gunningsbeslissing te nemen. In dit geval zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken de persoonlijke situatie van de inschrijver te controleren. De aanbestedende overheid zal zelf de inlichtingen of documenten aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn. Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de VDAB, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijver moet het bewijs leveren van de voor deze opdracht noodzakelijke technische bekwaamheid. De technische bekwaamheid van de inschrijver dient te worden aangetoond : 1 Door middel van een lijst van minstens 3 gelijkaardige diensten (qua aard en grootte) die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht met vermelding van: 1. de benaming van de opdracht, de regio waar de opdracht werd uitgevoerd en de contactgegevens van de opdrachtgever 2. de doelstellingen en de omschrijving van de opdracht 3. de looptijd van de opdracht 4. de waarde van de opdracht 2 Door het bewijs te leveren dat de inschrijver voldoet aan bepaalde kwaliteitsnormen voor de uitvoering van deze opdracht. Dit kan aangetoond worden door indiening van een certificaat dat verwijst naar kwaliteitsbewakingsregelingen die gebaseerd zijn op de Europese normenreeksen op dit terrein en die zijn gecertificeerd door instanties die voldoen aan de Europese normenreeks voor certificering. Gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten gevestigde instanties worden erkend. Tevens worden andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het vlak van kwaliteit aanvaard. 3 De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel in onderaanneming wil geven en in voorkomend geval door een gedetailleerde beschrijving te geven van al de vereisten waaraan de onderaannemer dient te voldoen om voor selectie in aanmerking te komen 4 Door een gedetailleerde functionele beschrijving aangevuld met voorbeelden te geven, conform de vereisten vermeld in Deel 3 : Technische Bepalingen van dit bestek van de volgende diensten die hij dient aan te bieden al dan niet via onderaanneming : - de planning - de periodieke onderhoudsbeurten en controles (inclusief lekdichtheidscontrole) - de bepaling van het CO2-equivalent - het identificatieplaatje met het uniek VDAB-installatienummer - de tussenkomsten voor herstelling - de tijdelijke vervanging van koelinstallaties van categorie A - het voorlopig verslag - de opmaak en het bijwerken van het installatiegebonden logboek in digitale vorm - de webapplicatie - de jaarlijkse overlegvergadering - het verlenen van informatie en advies met betrekking tot de wettelijke verplichtingen 5 Door het bewijs te leveren dat de inschrijver en zijn personeel belast met de uitvoering van de opdracht (in het bijzonder maar niet uitsluitend onderhoud, controle, herstelling, bijvullen/aftappen/afvoeren/terugwinning van koelmiddel, buiten dienst stellen en lekdichtheidscontroles van toepassing op alle installaties vermeld in Bijlage 3 - Meetstaat_Adressen) beschikken over de nodige wettelijke certificeringen als koeltechnisch bedrijf en als technicus in de koeltechniek (Categorie I) voor zowel het Vlaamse Gewest als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er dient te worden aangetoond dat de bevoegde koeltechnici die de opdracht uitvoeren allen beschikken over een certificaat van bekwaamheid van Categorie I (dat wil zeggen dat ze gecertificeerd zijn om alle werkzaamheden aan alle installaties uit te voeren) en dat ze tewerkgesteld zijn in het gecertificeerde koeltechnische bedrijf. Verder dient de inschrijver aan te tonen dat hij voldoende bevoegde koeltechnici in dienst heeft voor het uitvoeren van de opdracht. Indien het certificaten betreft afgeleverd in een ander Gewest of in een andere lidstaat dient te worden aangetoond dat aan alle wettelijke voorwaarden voor wederzijdse erkenning is voldaan in het Gewest waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 6 Door het bewijs te leveren dat de inschrijver voor het toezicht op het onderhoud van de klimaatregelingssystemen en koelinstallaties met een effectief nominaal vermogen >12kW

3 MERCREDI 1 AVRIL p. 3 gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een EPB-klimaatregelingstechnicus erkend conform de voorschriften van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Klasse: N/A, Categorie: N/A Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/05/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/05/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/05/ :30 Plaats: Keizerslaan Brussel AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 RÉGIE DES BÂTIMENTS - RÉGION BRUXELLES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Régie des Bâtiments - Région Bruxelles Rue Jourdan, 95 b1, BE-1060 BRUXELLES Contact: REGIE DES BATIMENTS, Direction Bruxelles Monsieur Lhasan SABER, Ing. ind. Attaché Tél: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: BRUXELLES - Police Fédérale - De Witte de Haelen - Bloc E : Création d'un sas de sécurité Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Bld Général Jacques, Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: BRUXELLES - Police Fédérale - De Witte de Haelen - Bloc E : Création d'un sas de sécurité II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: voir cahier spécial des charges SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: voir cahier spécial des charges Classe: N/A, Catégorie: N/A IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 04/05/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur (rubrique «Marchés publics / Vente des cahiers des charges»). Le formulaire de commande peut également être demandé à l'adresse suivante : Régie des Bâtiments - Service de publication et de vente des cahiers des charges - à l'attention de M. Thierry VAN GUCHT - Avenue de la Toison d'or, 87 bte Bruxelles - Tél : Fax : Compte bancaire : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Le Cahier des charges peut également être téléchargé GRATUITEMENT à l'adresse Internet mentionnée au point I.1) «Adresse du profil d'acheteur» du présent avis. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 04/05/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 04/05/ :00 Lieu: rue Jourdan 95 (rez-de-chaussée) à 1060 Bruxelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Publique SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les entrepreneurs peuvent obtenir tous les renseignements utiles en s'adressant à : Monsieur Lhasan SABER, Ing. Ind. Attaché - Tél.: 02/ gsm : 0489/ ou Monsieur Franco CAPOCCIA, Expert technique - Tél.: 02/ gsm : 0497/ Les soumissionnaires doivent impérativement visiter les lieux où les prestations de services doivent être exécutées Les visites guidées auront lieu : Avenue de la Cavalerie Bruxelles - jeudi 23 avril 2015 à 11 heures précises ; - jeudi 30 avril 2015 à 11 heures précises VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015

4 MERCREDI 1 AVRIL p. 4 DEFENSE - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SUPPORT SYSTEMS SECTION N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. DEFENSE - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Support Systems Section - Sous-section Corporate Support Systems - MRMP-S/AD1 Quartier Reine ELISABETH - Rue d'evere 1 - Bloc 4 - B Local 59, BE-1140 BRUXELLES Contact: Madame LETELLIER Lieve Madame LETELLIER Lieve Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché pluriannuel ( ) de services à bordereau de prix pour l'entretien préventif, correctif et la livraison des pièces de rechanges et des consommables pour toutes les machines à coudre de la Défense (15SD035) Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: CSCh 15SD035 - Annexe C - Appendice 3 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Marché pluriannuel ( ) de services à bordereau de prix pour l'entretien préventif, correctif et la livraison des pièces de rechanges et des consommables pour toutes les machines à coudre de la Défense (15SD035) II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: CSCh 15SD035 - Annexe A SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: CSCh 15SD035 - Page 7 - Paragraphe 4 III.2.3. Capacité technique: Classe: N/A, Catégorie: N/A IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/05/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/05/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 13/05/ :30 Lieu: Division Marchés Publics (MRMP) - Bloc 4 B - 2ème étage - Couloir 4 BC - Local 4 BC Quartier Reine ELISABETH - Rue d'evere BRUXELLES (CSCh 15SD035 - Annexe B) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Ouverture publique des offres SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS - DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION : CSCh 15SD035 - Page 17 - Paragraphe 11.c. - OFFRES ELECTRONIQUES : CSCh 15SD035 - Annexe W VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 AG STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN (AG SO) N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) Lange Gasthuisstraat 15, BE-2000 Antwerpen Contact: Mevrouw Marcelle Huet Tel: Internet adres(sen): https://so.antwerpen.be Stedelijke basisschool "Klavertje vier", Arthur Stercksraat te 2600 Berchem. Renovatie en uitbreidig kleuterschool II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Klavertjevier, Arthur Sterckstraat 61 te 2600 Berchem II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Stedelijke basisschool "Klavertje vier", Arthur Stercksraat te 2600 Berchem. Renovatie en uitbreidig kleuterschool II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli

5 MERCREDI 1 AVRIL p betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen; - geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 7/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: We raden u ten stelligste aan om u te registeren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, recticatieberichten, aanvullende info, enz. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 8/5/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 8/5/ :00 Plaats: AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO), Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: Voor het plaatsbezoek gelieve af te spreken met de projectleider Pieter Verbruggen 03/ VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 KLEINE LANDEIGENDOM ZUIDERKEMPEN CVBA N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba Tongerlodorp 1, BE-2260 Westerlo Contact: Bart Vansant (directeur) Tel: Fax: Levering en plaatsen van 45 keukens op diverse werven II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Lichtaartseweg te St. Jozef Olen - Gildenstraat te Westerlo - Fanfarestraat te Westerlo II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Levering en plaatsen van 45 keukens op diverse werven: 15 keukens te Olen/Bankloop fase II 4 keukens te Westerlo/Zoerle-Parwijs/Fanfarestraat 26 keukens te Westerlo/Tongerlo/Gildenstraat II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek. Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 40 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Rekeningnummer: BE op naam van Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba. Bij de bestelling moet de inschrijver het bijzonder bestek dat hij wenst te ontvangen, nauwkeurig bepalen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 07/05/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 07/05/ :00 Plaats: Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba Tongerlodorp 1

6 MERCREDI 1 AVRIL p Westerlo AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 AQUAFIN NV - DIRECTIE ASSET MANAGEMENT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV - Directie Asset Management Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Asset Management Mevr. Marleen Verbeeck Tel: Fax: Internet adres(sen): NIV Ambachtelijke zone Kapittelstraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ninove II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Project NIV Ambachtelijke zone Kapittelstraat Lot 1 : Terreinaanleg - Aanleg bufferzone - Nivelleren van het terrein - Aanleg verhoogde berm in bufferzone - Aanleg van beplanting van de bufferzone - Aanleg van ontsluitingswegen - Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode Lot 2 : RioP Ninove - Ambachtelijke zone Kapittelstraat - uitgraven van langsgracht (V = 725m³) - uitgraven van bufferbekken (V= 400m³) - plaatsen infiltratieblokken (V= 360m³) - aanleggen riolering (diam 250 (G), l = 387m / diam.500 (OB), l = 53m / diam.600 (OB), l = 7m / diam.500 PVC (l = 20m) / diam.400 PVC (l = 10m) - bouwen van 2 ter plaatse gestorte kunstwerken en verschillende kopmuren, Instroom -en uitstroomconstructie. - In stand houden van de waterhuishouding - lokale opbraak en heraanleg van verharding in beton en asfalt - Onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode (incl. het onderhoud van de grachten) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning van de aannemer in categorie C1/E1, klasse 3. Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/05/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/05/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 08/05/ :00 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 110 werkdagen Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik 'Opdrachten voor technische partners' met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden. De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen):

7 MERCREDI 1 AVRIL p. 7 Project /1 (P ) - Aarschot, verbindingsriolering Tieltse Baan II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Aarschot II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Project /1 (P ) - Aarschot, Verbindingsriolering Tieltse Baan - De aanleg van een riolering. - Alle grondwerken nodig voor het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwars-profielen. - De aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden. - De aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement. - De aanleg van een verharding bitumineuze produkten, betonstraatstenen. - Groenaanleg. - Het aanleggen van een persleiding. - De bouw van een pompstation en overstort. - Het herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven. - Het aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen. - Het bouwen van een RWA-bekken. - Het bouwen van een wervelventielconstructie II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 5. Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/05/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW en verzendingskosten. Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform. Indien gewenst kan een papieren versie van het aanbestedingsdossier verkregen worden bij contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. BE (IBAN nr) BBRUBEBB (BIC) van Tractebel Engineering NV, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt (tel 011/ ) met vermelding van "Aarschot - P naam aannemer" + BTW-nr. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/05/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 08/05/ :30 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 175 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Tractebel Engineering NV, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt (alle werkdagen van 10u tot 12u en van 13u tot 15u), en via de website van Aquafin nv, De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 01/04/2015 STAD MECHELEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Mechelen Grote Markt 21, BE-2800 Mechelen Contact: De heer Paul Romeyns Tel: Fax: Internet adres(sen): wegen- en rioleringswerken G. de Stassartstraat, Schoutetstraat en Sint-Jansstraat te 2800 Mechelen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: G. de Stassartstraat, Schoutetstraat en Sint-Jansstraat te 2800 Mechelen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: wegen- en rioleringswerken G. de Stassartstraat, Schoutetstraat en Sint-Jansstraat te 2800 Mechelen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * zie bestek.

8 MERCREDI 1 AVRIL p. 8 zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijver dient een bewijs van erkenning voor te leggen. zie bestek Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 6 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/4/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en bijlagen Verzendkosten : EUR 10,00 Mits contante betaling af te halen op de dienst administratie stedelijke infrastructuur, Befferstraat 25 (2e verdieping), 2800 Mechelen Toezending mits schriftelijke aanvraag of naar met bijvoeging van (kopie van) bewijs van betaling (110 euro) op bankrekening van de stad Mechelen IBAN : BE BIC : GKCC BE BB. of Toezending mits schriftelijke aanvraag en bijvoeging van gekruiste checque ten bedrage van 110 euro. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 8/5/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 8/5/ :00 Plaats: Zeeridder - Befferstraat 25-3de verdieping AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 CVBA VOLKSWONINGBOUW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CVBA VOLKSWONINGBOUW WILSELSESTEENWEG 23, BE-3020 HERENT Contact: DEMESSEMAEKERS Denise Tel: Fax: HERAANBESTEDING BOUWEN VAN 14 APPARTEMENTEN RIJKSWACHTKAZERNE LEUVENSESTEENWEG BOUTERSEM - AANSLUITEN OP DE OPENBARE DISTRIBUTIENETTEN EN BUITENAANLEG II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: BOUTERSEM II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: HERAANBESTEDING - BOUWEN VAN 14 APPARTEMENTEN RIJKSWACHTKAZERNE LEUVENSESTEENWEG BOUTERSEM - AANSLUITEN OP DE OPENBARE DISTRIBUTIENETTEN EN BUITENAANLEG II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: nihil III.2.2. Economische en financiële draagkracht: nihil nihil III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie D klasse 6 nihil Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: bedrag te storten op onze postrekening BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/05/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/05/ :30 Plaats: CVBA Volkswoningbouw - Wilselsesteenweg Herent Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Inschrijvers AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE nihil VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015

9 MERCREDI 1 AVRIL p. 9 STAD GENK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Genk Stadsplein 1, BE-3600 Genk Contact: De heer Luc Serroyen Tel: Fax: Internet adres(sen): Uitbreiden van een voetbaltribune t.p. stedelijk sportcentrum. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: stedelijk sportcentrum (E. Van Dorenlaan) II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Uitbreiden van een voetbaltribune t.p. stedelijk sportcentrum. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * 1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996; 6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de selectie. De beoordeling betreffende de uitsluitingsgronden gebeurt in eerste instantie op grond van de hierboven vermelde gevallen 1, 2, 3, 50 of 6 en van de voorgelegde bewijsstukken: a) voor 1, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; b) voor 5 of 6 : een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land. Indien voormelde documenten (voorlopig) niet beschikbaar zou zijn, kan dit voorlopig worden vervangen door een verklaring op eer volgens het model dat in bijlage bij deze Selectieleidraad is gevoegd. De inschrijvers zullen gevraagd worden eventuele ontbrekende stukken in de offertefase toe te voegen aan hun dossier. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. zie erkenningsvereiste. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/5/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verzendkosten : EUR 7,70 via overschrijving op rekeningnummer van de ontwerper : BAN BE BIC BBRUBEBB met de vermelding "bestek voetbaltribune sportcentrum" Gelieve de betaling te bevestigen via mail naar IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/5/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/5/ :00 Plaats: stadhuis - vergaderzaal technische dienst (derde verdieping), Stadsplein 1 te 3600 Genk AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 STAD GENK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Genk

10 MERCREDI 1 AVRIL p. 10 Stadsplein 1, BE-3600 Genk Contact: De heer Guido Berben Tel: Fax: Internet adres(sen): KASOG vzw aanleg parking II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Genk, Mosselerlaan II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De aan te leggen parking is gelegen in een schoolomgeving, t.p. Mosselerlaan. De opdracht is opgedeeld in twee percelen: aanleg parking (bitumen 1920m² en grastegels 1940m²) en groenaanleg en -onderhoud. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: INFRASTRUCTUUR Korte beschrijving: INFRASTRUCTUUR Perceel 2: GROENAANLEG Korte beschrijving: GROENAANLEG II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. III.2.3. Vakbekwaamheid: Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. Vereiste erkenning: perceel 1 : C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 perceel 2 : G3 (Beplantingen), Klasse 1 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 7,50 via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE / BIC GKCCBEBB. Voor een vlotte verzending, gelieve uw betalingsbewijs te mailen naar IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/5/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/5/ :00 Plaats: stadhuis - vergaderzaal technische dienst (derde verdieping) I3.07, Stadsplein 1 te 3600 Genk AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 GEMEENTE AS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente As Dorpsstraat 1 bus 1, BE-3665 As Contact: De heer Willy Van Roten Tel: Fax: Internet adres(sen): Onderhoud en herstelling van buurtwegen 2015 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: lokale wegen en openbaar wegdomein in de gemeente As II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoud en herstelling van buurtwegen in de gemeente As. Locatie aan te duiden door de leidende ambtenaar. Deze werken behelzen voornamelijk diverse werken aan lokale wegen, lijvormige elementen en rioleringsonderdelen zoals herstelling aan bitumineuze verhardingen, dichten van scheuren in bitumineuze verhardingen, bestrijkingen, plaatsen van asfalt, aanleg van adfvoerbuizen (diameter 160) en diverse werken aan de bovenbouw van inspectieputten, straatkolken en betongreppels

11 MERCREDI 1 AVRIL p. 11 II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1 of hoger Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Verzendkosten : EUR 5,00 via overschrijving op rekeningnummer en gelijktijdig -per mail - aanvragen bij IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/5/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/5/ :00 Plaats: Administratief centrum, Raadzaal, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 VZW KBO MAASLAND N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT vzw KBO Maasland Capucienenstraat 23, BE-3680 Maaseik Bouwen van een nieuwbouw schoolgebouw en sporthal voor BuBaO - BuSO Maaseik: Perceel Ruwbouw - afwerking - technieken II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: BuBaO De Wikke - BuSO Ter Engelen, Burgemeester Philipslaan 15 te 3680 Maaseik II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van een nieuwbouw schoolgebouw en sporthal voor BuBaO - BuSO Maaseik II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie D klasse 6 of hoger Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/05/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 650 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De documenten zijn af te halen bij BCVBA AR-TE, Remylaan 2b te 3018 Leuven tijdens de kantooruren van 8 u tot 17 u en op vrijdag van 8 u tot 16 u mits voorafgaandelijke storting van 650,00 EUR op het rekeningnummer BE BIC KREDBEBB of mits contante betaling of cheque. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/05/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 11/05/ :00 Plaats: BuBaO De Wikke - BuSO Ter Engelen, Burgemeester Philipslaan 15 te 3680 Maaseik AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 1/4/2015 SOFICO N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.

12 MERCREDI 1 AVRIL p. 12 SOFICO Rue Canal de l'ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur Contact: M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marquages sur les routes du réseau structurant du district de Spy (En recherche sur la N90 : cumulée à 56699) Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux s'effectuent sur le réseau I du district de SPY Les produits sont fournis et mis en Oeuvre par l'entrepreneur. L'entreprise comprend notamment : 1. les opérations préalables aux marquages, brossage de la chaussée, nettoyage, désherbage, préparation des surfaces à peindre en ce compris l'effacement si nécessaire des marquages existants, traçages des marques à réaliser ; 2. la fourniture et la mise en Oeuvre des produits décrits sur revêtement hydrocarboné ou en béton de ciment strié ou non, en vue de la réalisation de marquages continus, discontinus, transversaux et spéciaux ; 3. la protection efficace des marquages jusqu'à durcissement complet ; 4. l'entretien en parfait état des marquages jusqu'à l'expiration du délai de garantie fixé ci-après ; 5. la signalisation de chantier ; L'administration se réserve le droit de modifier une partie des travaux pour les remplacer par d'autres similaires dans un rayon de 20 km des endroits renseignés ci-dessus et ce au prix de soumission. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Capacité technique, économique et financière - agréation Les travaux sont rangés dans la (les) catégorie(s) C ou la (les) sous-catégorie(s) C3 et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 1. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, catégorie C ou sous-catégorie C3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, catégorie C ou sous-catégorie C3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/05/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/05/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/05/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS "L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : Reconduction du marché (art de la loi du 15 juin 2006) Le présent marché est conclu pour quatre périodes de 1 an se succédant sans interruption. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois mettre fin au marché à l'échéance de chaque période annuelle moyennant la notification d'un préavis par lettre recommandée 3 mois avant cette échéance. Le pouvoir adjudicateur n'est tenu à aucune indemnité à l'adjudicataire s'il exerce ce droit de mettre fin au marché. En tout état de cause, le marché prend fin de plein droit, sans préavis, à la fin de la 4ème année. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 MAISON COMMUNALE DE OHEY N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Maison Communale de OHEY Place Roi Baudouin, 80, BE-5350 OHEY Contact: Madame Lisiane LEMAITRE Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: OHEY: Travaux de réfection des chemins agricoles n 6 à Jallet n 10 à Goesnes Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Jallet et Goesnes II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: OHEY: Travaux de réfection des chemins agricoles n 6 à Jallet n 10 à Goesnes II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics des secteurs classiques. Conformément à l'article 60 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics des secteurs classiques, les soumissionnaires sont dispensés de produire les documents suivants pour le présent marché :? L'attestation ONSS ;

13 MERCREDI 1 AVRIL p. 13? L'attestation fiscale ;? L'attestation en matière de TVA ;? L'attestation en matière de faillite et situations similaires. La vérification de la situation du soumissionnaire en sera faite par le pouvoir adjudicateur par voie électronique via l'application «DIGIFLOW» qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales dans les matières précitées. III.2.2. Capacité économique et financière: Les exigences minimum pour la capacité financière sont obligatyoire. En vertu de l'article 3, 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, et de l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le soumissionnaire joint à son offre un document certifiant qu'il satisfait en l'espèce aux exigences de l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers) - classe 2 (présumée sur base de l'estimation). Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: Les exigences minimum pour la capacité technique sont obligatoires. Le soumissionnaire joint à son offre un document certifiant qu'il satisfait aux exigences de l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers) - classe 2 (présumée sur base de l'estimation). Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/5/2015 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Les documents ne seront fournis qu'après preuve de paiement au compte IBAN: BE BIC: GKCCBEBB du Comptablre des Recettes du Service Technique Provincial, Chaussée de Charleroi, 85 à 5000 NAMUR. Les entreprises ayant achetés les documents sont invités à demander le métré sous format informatique (compatible avec 3P). Lors de l'ouverture des offres, les soumissionnaires remettrons en plus de l'offre sous format papier, l'offre sur support informatique. Les documents peuvent être obtenus auprès de: (Agent administratif) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/5/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/5/ :30 Lieu: Maison Communale de OHEY, Place Roi Baudouin, 80 à 5350 OHEY SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 ADMINISTRATION COMMUNALE DE GEDINNE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Administration communale de Gedinne Rue Albert Marchal 2, BE-5575 Gedinne Contact: Administration communale de Gedinne Mr Vincent Massinon Tél: Fax: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'un bassin didactique Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue de la Morie à 5575 Gedinne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction d'un bassin didactique II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros-oeuvre, parachèvement Lot 2: Charpente, toiture Lot 3: Cloisonnage, isolation, plafonnage Lot 4: Chape, carrelage Lot 5: Menuiserie extérieure Lot 6: Menuiserie Lot 7: Plomberie, chauffage Lot 8: Ventilation Lot 9: Electricité Lot 10: Aménagement piscine II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Attestation de cotisations sociales Attestation fiscale Voir cahier des charges. III.2.2. Capacité économique et financière: Déclaration bancaire selon le modèle 3 de l'a.r. du 15/07/2011. Voir cahier des charges. III.2.3. Capacité technique: Certificat d'agréation

14 MERCREDI 1 AVRIL p. 14 Liste des principaux travaux exécutés lors des 3 dernières années. Voir cahier des charges. Ensemble des lots: D classe 4 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/05/ :30 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Gratuit par euros TVAC pour le CD-Rom et envoi recommandé. 300 euros TVAC pour la version papier et envoi recommandé. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/06/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 02/06/ :30 Lieu: Administration communale de Gedinne, Rue Albert Marchal 2 à 5575 Gedinne SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi 104 Boulevard J. Tirou, BE-6000 Charleroi Contact: Marion Jean-Claude Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: DMP /MRNJNC/ACCUEIL Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché est un marché de travaux ayant pour objet la réalisation, conformément aux règles de l'art, des travaux portant sur la rénovation de l'accueil de deux bâtiments du Forem, en ce compris la fourniture des matériaux à mettre en ouvre, le transport, la main-d'ouvre, l'évacuation des démolitions et tous les moyens d'exécution relatifs aux travaux concernés. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 5.1 Conditions d'accès au marché Avantage qui empêche ou fausse les conditions normales de concurrence Tout soumissionnaire devra déclarer dans le formulaire d'offre tant pour lui-même que pour les entités dont il ferait valoir les capacités pour la sélection qualitative, si lui-même et ces entités sont dans un des cas visés par l'article 64 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Il est interdit à tout soumissionnaire et à toute entité dont il ferait valoir les capacités pour la sélection qualitative, de recourir à un sous-traitant qui a participé à la recherche, à l'expérimentation, à l'étude ou au développement de ce marché, s'il retire des prestations de ce sous-traitant un avantage qui empêche ou fausse les conditions normales de concurrence Interdiction d'occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal Sauf exigences impératives d'intérêt général, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, tout soumissionnaire pour lequel il est établi qu'il a occupé, en tant qu'employeur, des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Cette disposition s'applique de la même manière à l'égard de l'entité à laquelle le soumissionnaire fait appel lorsque la capacité de cette entité est déterminante pour la sélection du soumissionnaire, selon le cas. L'exclusion de la participation aux marchés publics vaut pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans Déclaration implicite sur l'honneur de tout soumissionnaire Par le seul fait de participer au marché, tout soumissionnaire atteste implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 61 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention de chaque soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra vérifier la déclaration implicite précitée et qu'il le fera pour tout adjudicataire pressenti. A cette occasion, et conformément aux articles 60 et 61 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur demandera les preuves que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas repris ci-dessus. Les cas d'exclusion des soumissionnaires sont les suivants : Article 61 1er : Avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; 2 corruption, telle que définie à l'article 246 et 250 du Code pénal; 3 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4 blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Article 61 2 : 1 être en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 2 avoir fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 3 avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 1er et 2, 1, 2 ou 3, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de communiquer un extrait du casier judiciaire, et/ou tout autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. 4 avoir, en matière professionnelle, commis une faute grave; Dans le cadre de l'article 61 2, 4, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier cette situation par tout moyen dont il pourra justifier.

15 MERCREDI 1 AVRIL p ne pas être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62; Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 2, 5, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de communiquer une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné, à savoir : a. en cas de soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une attestation de l'office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale, l'attestation portant sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres. b. en cas de soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'union européenne et qui n'est pas visé à l'article 62 1er de de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. c. En cas de soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, une attestation selon laquelle il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. Pour les soumissionnaires qui sont indépendants assujettis au régime applicable en Belgique, il s'agit de l'attestation fiscale qui est communiquée annuellement par l'inasti. Pour les autres soumissionnaires, il s'agit une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné. 6 ne pas être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63; Pour vérifier si le soumissionnaire n'est pas dans un des cas visés à l'article 61 2, 6, le pouvoir adjudicateur pourra demander au soumissionnaire concerné de communiquer une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné, à savoir une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. Pour les soumissionnaires belges, il s'agit d'une attestation délivrée par le SPF Finances. Il doit résulter de l'attestation communiqués que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. 7 s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application des dispositions reprises aux articles 59 à 79 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ou qui n'a pas fourni ces renseignements. Dans le cadre de l'article 61 2, 7, il appartient au pouvoir adjudicateur de vérifier cette situation par tout moyen dont il pourra justifier. Remarques générales : 1) Tout membre d'un groupement sans personnalité juridique soumissionnaire du présent marché devra remettre les attestations et documents établis à son nom et dont question cidessus, si le pouvoir adjudicateur décide de vérifier la situation de ce groupement. 2) Lorsqu'un document ou attestation n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance 3) Les attestations devant être fournies ne peuvent être antérieures de plus de 6 mois à compter de la date limite de réception des offres, sauf si des délais plus courts étaient indiqués ci-dessus. 4) Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d'autorités publiques lui permettant de vérifier la situation visée à l'article 58, 1er, des soumissionnaires concernés, dispense ceux-ci de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents. A cet égard, tout soumissionnaire sera dispensé de produire : - l'attestation de l'onss dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale pour la période de l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur aura pu obtenir cette attestation via l'application DIGIFLOW. - l'attestation du Tribunal du Commerce compétent pour constater l'absence d'un aveu d'une procédure de faillite, de liquidation ou de réorganisation judiciaire, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur aura pu obtenir cette attestation via l'application DIGIFLOW. - l'attestation fiscale permettant de déterminer si le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur aura pu obtenir cette attestation via l'application DIGIFLOW Déclaration implicite sur l'honneur de tout soumissionnaire pour toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative Par le seul fait de participer au marché, tout soumissionnaire atteste implicitement sur l'honneur que toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative, ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 61 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention de chaque soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur pourra vérifier la déclaration implicite précitée et qu'il le fera pour toute entité dont tout adjudicataire pressenti se prévaudrait dans le cadre de la sélection qualitative. A cette occasion, et conformément aux articles 60 et 61 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur demandera, au soumissionnaire et de la même manière que celle prévue pour lui-même, les preuves que toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative, ne se trouve pas dans un des cas prévus ci-dessus Délai de production des attestations et documents demandés - vérification Tout soumissionnaire interrogé disposera au maximum d'un délai de douze jours de calendrier, prenant cours le lendemain de date d'expédition de la demande qui lui est adressée, pour communiquer les documents repris ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'exclure de la suite de la procédure tout soumissionnaire qui n'aurait pas remis l'ensemble des documents attendus au terme du délai dont question ci-dessus. En outre, si la vérification des attestations et documents dont question ci-dessus fait apparaître que la déclaration sur l'honneur implicite du soumissionnaire (tant pour lui-même que pour toute autre entité dont il ferait valoir les capacités dans le cadre de la sélection qualitative) ne correspondait pas à la situation personnelle réelle des personnes concernées à la date limite de réception des offres, il peut également être exclu du marché, aucune régularisation a posteriori n'étant possible. III.2.2. Capacité économique et financière: En vue d'établir sa capacité financière et économique, tout soumissionnaire fournit : Dans le formulaire d'offre, la déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire, sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début des activités du soumissionnaire, dans la mesure où ces chiffres d'affaires sont disponibles. Un des chiffres d'affaires global sur les exercices disponibles doit être supérieur ou égal à un montant de ? HTVA. III.2.3. Capacité technique: En vue d'établir sa capacité technique et/ou professionnelle, tout soumissionnaire fournit : 1. la preuve de son agréation dans la classe correspondant à son offre, ainsi que l'agréation de catégorie D (entreprises générales de bâtiments) 2. Une liste de 3 chantiers d'architecture intérieure pour le secteur tertiaire. La réalisation de ces chantiers est prouvée par une attestation émise ou contresignée par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur. Le niveau minimal d'exigence à atteindre est d'au moins un chantier d'architecture intérieure dans le secteur tertiaire intégrant du mobilier sur mesure, et ce pour un montant de ? HTVA. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/05/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/05/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/05/ :00 Lieu: Siège central du Forem, Boulevard J. Tirou, 104 à 6000 Charleroi : salle Rapsat au rez-de-chaussée Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: L'ouverture des offres est publique SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 IGRETEC N

16 MERCREDI 1 AVRIL p. 16 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. IGRETEC Boulevard Mayence, 1, BE-6000 CHARLEROI Contact: Sylvie Van Goethem (Ingénieur-Etudes Hydrauliques - Collecteurs) Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Gilly et Mont-sur-Marchienne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Egouttage quartier Saint-Joseph à Gilly et de la Place Communal à Mont-sur-Marchienne. Le marché consiste en l'exécution de conduites d'évacuation des eaux urbaines et en l'amélioration de voiries, et toutes les opérations nécessaires à la bonne exécution de celui-ci suivant les règles de l'art, plans et spécifications de ce cahier spécial des charges. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il s'agit de travaux se situant en routes communales et sur certains terrains privés. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 18. DROITS D'ACCES ET SELECTION QUALITATIVE DES SOUMISSIONNAIRES 18.1.Causes d'exclusion Causes d'exclusion obligatoires Ne sera pas sélectionné ou sera exclu de la participation du marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion réglementaire mentionné à l'article 61 1er de l'a.r. du 15 juillet Causes d'exclusion facultatives dans le chef du pouvoir adjudicateur Le Pouvoir Adjudicateur se réserve de ne pas sélectionner ou d'exclure de la participation du marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'un des cas d'exclusion réglementaire mentionné à l'article 61 2 de l'a.r. du 15 juillet Vérification par le pouvoir adjudicateur Conformément à l'article 61 4 de l'a.r. du 15 juillet 2011, pour le présent marché, les soumissionnaires, par le seul fait du dépôt de leur offre, attestent qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1er et 2 de l'a.r. du 15 juillet Toutefois, avant de prendre sa décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur demandera au(x) soumissionnaire(s) le(s) mieux classé(s) de fournir les documents suivants, que les soumissionnaires invités, par fax, sont tenus de transmettre au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours de la demande : 1.Une attestation de l'o.n.s.s. (attestant du fait que les déclarations trimestrielles ont été introduites jusqu'à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres) dont il apparaît qu'il satisfait aux exigences des articles et 62 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 OU pour les candidats-soumissionnaires étrangers tout document conforme aux dispositions des articles et 62 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 attestant de la régularité de situation à l'égard des obligations sociales ; 2.Une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi, conformément à l'article 63 de l'arrêté Royal du 15 juillet Les soumissionnaires belges communiqueront l'attestation délivrée par le SPF Finances telle que visée à l'article 63 2 de l'arrêté royal du 15 juillet Pour information, les soumissionnaires peuvent obtenir cette attestation sur demande adressée de préférence par mail au : SPF FINANCES Administration générale de la Perception et du Recouvrement Centre de Perception NOGA Tour A 17ème étage Boulevard du Roi Albert II, 33, bte Bruxelles Il convient de mentionner dans la demande la date de la publication ou de l'invitation à soumissionner. 3.Un extrait du casier judiciaire récent (maximum 6 mois). Le casier judiciaire des personnes morales (sociétés) est à demander au Service du casier judiciaire central. par courrier à l'adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles par fax au numéro par à Pour de plus amples informations tel. au 02/ (fr) ou 02/ (nl). 4.Une déclaration récente (maximum 6 mois) délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de Commerce compétent dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations de l'article 61 2, 1, 2 de l'arrêté Royal du 15 juillet Le non envoi dans les 5 jours de la demande, par le ou les soumissionnaires invités, de la totalité des documents ci-dessus décrits emporte l'irrégularité de l'offre. 18.2Sélection qualitative Le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l'agréation dans le cadre de laquelle les soumissionnaires ont démontré qu'ils remplissent les conditions de capacité technique ou professionnelle et financière et économique. En conséquence aucun document relatif à la sélection qualitative ne doit être joint à l'offre. 19. DOCUMENTS A ANNEXER A L'OFFRE Chaque soumissionnaire remettra les documents suivants, dans l'ordre indiqué et séparés par des intercalaires annotés : 1)sous peine d'irrecevabilité absolue, le formulaire Offre dûment complété et signé ; 2)le métré récapitulatif papier dûment complété et signé ; 3)tous les documents repris au point 18 relatif à la sélection qualitative des soumissionnaires s'ils sont demandés au stade de l'offre ; 4)les statuts de la société et la preuve des pouvoirs d'engager la société du signataire de l'offre ; ces documents seront éventuellement accompagnés d'une traduction s'ils ne sont pas établis en français, langue du pouvoir adjudicateur ; 5)les documents établissant l'agréation du soumissionnaire tels que prévus sous le point 5. 6)le document une déclaration par laquelle le soumissionnaire désigne le centre de traitement autorisé (CTA) vers lequel les déchets du chantier sont évacués ainsi que le centre d'enfouissement technique (CET) agréé vers lequel les différents types de déchets non recyclables sont évacués. 7)s'il échet, dans les cas où le paiement des droits de brevet, licences d'exploitations, etc., est à charge du maître de l'ouvrage, les documents justificatifs constatant l'obligation de payer ces droits. 8)sous peine de nullité absolue de leur offre, les documents exigés dans le Plan de sécurité santé conformément à l'article 30 de l'a.r. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles : le formulaire décrivant les modes d'exécution ET le formulaire détaillant le coût des mesures et moyens de prévention. 9)toute note complémentaire jugée utile par le soumissionnaire, numérotée et reprise dans la liste récapitulative. A l'exception des points frappés de nullité absolue, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure tout soumissionnaire qui ne remettrait pas l'un ou l'autre des documents mentionnés ci-avant. Remarque : Conformément à l'article 82. de l'a.r. du 15 juillet 2011, le soumissionnaire signe l'offre ainsi que le métré récapitulatif et les autres annexes jointes à l'offre. Les éventuels suppléments de prix, rabais ou améliorations proposés visés à l'article 81, alinéa 1er, 2 et toutes ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives de l'offre et de ses annexes qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, concernant notamment les prix, les délais et les conditions techniques, sont également signés par le soumissionnaire. Lorsque l'offre est remise par un groupement sans personnalité juridique, chacun de ses participants se conforme aux dispositions du 1er. III.2.2. Capacité économique et financière: AGRÉATION EXIGÉE Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C - classe 3 selon les prescriptions de l'ar du 26/09/91 fixant les mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs. PREUVE DE L'AGRÉATION Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, les marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs qui, au moment de l'attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi.

17 MERCREDI 1 AVRIL p. 17 Le soumissionnaire doit produire la preuve de son agréation au plus tard au moment de l'attribution du marché, y compris lorsqu'il fait appel à une autre entité pour établir qu'il dispose de l'agréation requise. Si l'agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le soumissionnaire produira l'engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et d'exécuter effectivement les travaux pour lesquels l'agréation est requise. Les candidats ou soumissionnaires étrangers titulaires d'un certificat ou étant inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne peuvent quant à eux établir leur compétence conformément à l'article 70, al.2, 2 de l'ar du Lorsque le soumissionnaire ne fournit pas la preuve de l'agréation demandée au moment de la remise de l'offre, le pouvoir adjudicateur l'invite à produire dans les 2 jours ouvrables suivant la date de sa demande la preuve de(s) agréation(s) demandée(s) ou de(s) agréation(s) de ses sous-traitants. A défaut de réponse satisfaisante, l'offre du soumissionnaire est considérée comme irrégulière et est écartée du marché. III.2.3. Capacité technique: AGRÉATION EXIGÉE Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C - classe 3 selon les prescriptions de l'ar du 26/09/91 fixant les mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs. PREUVE DE L'AGRÉATION Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, les marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs qui, au moment de l'attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi. Le soumissionnaire doit produire la preuve de son agréation au plus tard au moment de l'attribution du marché, y compris lorsqu'il fait appel à une autre entité pour établir qu'il dispose de l'agréation requise. Si l'agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le soumissionnaire produira l'engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et d'exécuter effectivement les travaux pour lesquels l'agréation est requise. Les candidats ou soumissionnaires étrangers titulaires d'un certificat ou étant inscrits sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne peuvent quant à eux établir leur compétence conformément à l'article 70, al.2, 2 de l'ar du Lorsque le soumissionnaire ne fournit pas la preuve de l'agréation demandée au moment de la remise de l'offre, le pouvoir adjudicateur l'invite à produire dans les 2 jours ouvrables suivant la date de sa demande la preuve de(s) agréation(s) demandée(s) ou de(s) agréation(s) de ses sous-traitants. A défaut de réponse satisfaisante, l'offre du soumissionnaire est considérée comme irrégulière et est écartée du marché. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/05/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Si les documents sont emportés : coût : 57,00 EUR - Les documents, CSC, descriptif, métré et plans peuvent être obtenus à partir du 07/04/2015 chez Igretec, 1 Boulevard Mayence à 6000 Charleroi - Versement au compte IBAN n BE de l'intercommunale Igretec (code BIC GKCCBEBB - Bank name DEXIA BANK BELGIË). IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/05/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/05/ :00 Lieu: MAISON COMMUNALE ANNEXE DE RANSART, rue Appaumée, 69 à 6043 Ransart - salle des Mariages, 2ème étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Délai d'exécution global : 90 jours ouvrables VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 PROVINCE DE LUXEMBOURG N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Province de Luxembourg Square Albert Ier, 1, BE-6700 ARLON Contact: Madame Bénédicte HERSON Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Province de Luxembourg- Mise à niveau de la topologie réseau du centre de données provincial Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: BNB - Rue Netzer, 17 à 6700 ARLON II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Ce marché prévoit l'acquisition de tous les éléments matériels et logiciels, ainsi que prestations nécessaires, pour mettre en place une nouvelle topologie réseau, au sein du centre de données, pour permettre à la Province de Luxembourg de faire face à des besoins, sans cesse croissants, en terme de capacité, de performance, de fiabilité et de flexibilité. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: environ EUR HTVA SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 20 1 et 1/1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. chiffres d'affaires global annuel d'un montant minimum de euros. III.2.3. Capacité technique: Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé de marchés similaires d'un montant de ,00 EUR tvac sur 4ans. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur. Niveau(x) minimal(aux) : chaque soumissionnaire joindra au moins 2 références de destinataires publics de marchés similaires.

18 MERCREDI 1 AVRIL p. 18 chaque soumissionnaire joindra au moins 2 références de destinataires publics de marchés similaires. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/5/2015 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/5/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/5/ :30 Lieu: Direction des Services Techniques, Salle du rez, Square Albert 1er, 1 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 LE FOYER CENTRE ARDENNE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Le Foyer Centre Ardenne Place des Trois Fers, 7, BE-6880 Bertrix Contact: Monsieur Frédéric Denis Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction de 8 logements Quartier de la Bawette Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Quartier de la Bawette 6880 Bertrix II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction de 8 nouveaux logements sociaux quartier de la Bawette 6880 Bertrix II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements; - n'a pas occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11/02/2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 4 III.2.3. Capacité technique: Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 4 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/5/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans virement sur le compte BE Lot 1 en version papier : 150 EUR Lot 1 en version CD room: 10 EUR Lot 1 en version informatique gratuit sur le site: IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/5/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/5/ :00 Lieu: Place des Trois Fers n 7, salle du conseil, 3ème étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 COMMUNE DE LIBIN N AVIS DE MARCHE

19 MERCREDI 1 AVRIL p. 19 Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Libin Rue du Commerce 14, BE-6890 Libin Contact: Madame Laurence PERREAUX Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation de la maison de l'instituteur Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Maison de l'instituteur, Wez de Bouillon 120 à 6890 Villance II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Transformation d'une maison : Lot 1 : gros-oeuvre, toiture, abords, à savoir : gros-oeuvre, toiture, ferronnerie / terrasse, plantations Lot 2 : menuiserie extérieure, comprenant des menuiseries extérieure en bois et des menuiseries extérieures en PVC Lot 3 : électricité Lot 4 : chauffage, sanitaire Lot 5 : parachèvements, à savoir : plâtres, cloisons, plafonds et faux plafonds, chapes (thermiques et traditionnelles), revêtement de sol, menuiseries intérieures, peintures, mobilier Lot 6 : abords. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros-oeuvre Gros-oeuvre Lot 2: Menuiserie extérieure Menuiserie extérieure Lot 3: Electricité Electricité Lot 4: Chauffage, sanitaire Chauffage, sanitaire Lot 5: Parachèvements Parachèvements Lot 6: Abords Abords II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité. De plus, avant la conclusion du marché (soit sa notification), le pouvoir adjudicateur invitera le soumissionnaire pressenti adjudicataire à produire les documents suivants : - un extrait récent du casier judiciaire ; - un certificat récent délivré par le "service public fédéral Finances - Recouvrement - Secteur obligations relatives au paiement des impôts ; - une attestation récente émanant de l'administration de la TVA dont il résulte que le soumissionnaire est en ordre en matière de taxe. - Conformément à l'article 60 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011, il est à signaler que 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE). III.2.2. Capacité économique et financière: Outre la production de la preuve de leur agréation dans la classe et la catégorie requise (le cas échéant) les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité économique et financière, les documents suivants : Pour les lots 1 et 5 : - une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 3 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18 juillet 2001, p ), ce modèle est annexé au présent cahier spécial des charges, seuil minimal exigé : 5% du montant des travaux ; Pour les lots 2, 3, 4 et 6 : - la preuve d'une assurance risques professionnels. En cas de société momentanée, chaque membre de la société fournira ces documents. Lots 1 et 5 : cautionnement de 5% du montant des travaux Assurance risques professionnels couvrant un montant minimum : EUR pour le lot EUR pour le lot EUR pour le lot EUR pour le lot 6 Agréation requise: Lot 1 et 5 : agréation en catégorie D (classe 1) Lot 2, 3, 4 et 6 : L'agréation en catégorie D (classe 1) ne sera exigée que si le montant de l'offre est supérieur à EUR HTVA. L'agréation en sous-catégorie D5 (classe 1) ne sera exigée que si le montant de l'offre est supérieur à EUR HTVA. III.2.3. Capacité technique: Une liste de trois références de chantier équivalents, exécutés au cours des trois dernières années, avec les indications du montant, de l'époque et du lieu d'exécution des travaux. Au moins 3 références de chantiers équivalents sont à fournir, d'un montant minimum de : EUR pour le lot EUR pour le lot EUR pour le lot EUR pour le lot EUR pour le lot EUR pour le lot 6 Agréation requise: Lot 1 et 5 : agréation en catégorie D (classe 1) Lot 2, 3, 4 et 6 : L'agréation en catégorie D (classe 1) ne sera exigée que si le montant de l'offre est supérieur à EUR HTVA. L'agréation en sous-catégorie D5 (classe 1) ne sera exigée que si le montant de l'offre est supérieur à EUR HTVA.

20 MERCREDI 1 AVRIL p. 20 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 7/5/2015 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCh gratuit, envoyé sur demande par ou téléphone (061/ ). IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/5/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 8/5/ :30 Lieu: Maison communale, salle du Conseil, 1er étage, Rue du Commerce 14 à 6890 LIBIN SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 1/4/2015 PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Province du Hainaut, Office central des achats Digue de Cuesmes, 31, BE-7000 MONS Contact: Madame Romina HENRY (Responsable OCA). Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Outillage de maçonnerie Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Province de Hainaut II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Outillage de maçonnerie II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Droit d'accès : -Attestation sur l'honneur Le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté Royal du 15 juillet L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires (attestation de casier vierge). La vérification de la situation fiscale sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'union européenne joint à son offre selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le soumissionnaire d'un autre Etat membre de l'union européenne joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: NEANT III.2.3. Capacité technique: NEANT IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/05/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0 EUR. Conditions et mode de paiement: Le CSC est disponible GRATUITEMENT sur demande à transmettre par mail à l'adresse suivante : ou par fax 065/ Dès réception de celle-ci, le document vous sera envoyé par courrier électronique. INDIQUER clairement le n de référence du dossier et vos coordonnées complètes : adresse, téléphone, fax, mail, nom. CECI EST L'UNIQUE MOYEN DE PROCEDER IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/05/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/05/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 01/04/2015 PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Province du Hainaut, Office central des achats Digue de Cuesmes, 31, BE-7000 MONS Contact: Madame Romina HENRY (Responsable OCA). Tél: Fax: Adresse(s) internet:

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 14/3/2017 - BDA nummer: 2017-507683 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 14/4/2016 - BDA nummer: 2016-511476 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 27/3/2017 - BDA nummer: 2017-509111 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 29/5/2017 - BDA nummer: 2017-516686 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 31/3/2017 - BDA nummer: 2017-510049 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Helmond Weg op den Heuvel 35, 5701NV Helmond ( Nederland ) Ter attentie van: R.M.H.C. Slaats Telefoon: +31 492587556, Fax:

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276651-2010:text:nl:html B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 181-276651 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 2/6/2016 - BDA nummer: 2016-517040 Standaardformulier 2 - NL - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 9/9/2016 - BDA nummer: 2016-527289 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279 John

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 4/3/2016 - BDA nummer: 2016-507083 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een:

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: 1/ 5 BE001 20/04/2015 - FM nummer: 2015-509735 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

1/ 13 BE001 25/8/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Bouwen van nieuwe voetbalaccomodatie KFC Muizen (Mechelen)

1/ 13 BE001 25/8/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Bouwen van nieuwe voetbalaccomodatie KFC Muizen (Mechelen) 1/ 13 BE001 25/8/2016 - BDA nummer: 2016-525698 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157713-2012:text:nl:html B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713 Aankondiging

Nadere informatie

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411.

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen (NL). Contactpunt(en): Secretariaat,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292330-2011:text:nl:html B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 178-292330 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 21 OKTOBER 2014 N. 253 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524065 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Havenbedrijf Rotterdam NV Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Annemagreet Schouten Telefoon: +31

Nadere informatie

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep 1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Netwerkuitrusting 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Netwerkuitrusting 2011/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392596-2011:text:nl:html B-Brussel: Netwerkuitrusting 2011/S 242-392596 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 21/2/2017 - BDA nummer: 2017-505323 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie